SIATH. pod firs*: "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIATH. pod firs*: "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA"."

Transkrypt

1 s e E o i i SIATH. pod firs*: ikcuin "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA".

2 S T A T U T SPOHI AKCIJNBJ pod firma "BANK SPOEDZIBINI ZIDOWSKIOH W POLSOB SPOLKA AKOYJNA". Organizacja Banku. *1. ' Na podstawie niniejazego statutu zawiazuje sie z siedziba w Warszawie Sp&ka Akoyjna pod firma: "Bank Spdldzielni Zydowskioh w Polsoe, Spdika Akoyjna", majaoa na oalu przewaznie finansowanie przedaiebiorstw o oharakterze spdldzielozym. 2. Statut winien byd ogioszony w "Monitorze Polskim", Po odbytem Zgromadzeniu organizaoyjnem statut zostanie zgioszony do wia^ciwego Sadu oelem rejestraoji. 3. Spdika poozytuje sie. za prawnie powstaia z ohwila dokonania rejestraoji sadowej.dziaialnogd swoja jednakze moze rozpoczad dopiero po apeinieniu warunkdw wymienionyoh w Bank jest osoba prawna moze z zaohowaniem przepisdw ustaw ogdlnyob. oraz statutu niniejazego przedsiebrad wszelkie ozynnosoi prawne, nabywad.posiadad i zbywad wszelkiego rodzaju ruohomy i nieruohomy majatek, zawierad wszelkie umowy oraz poszukiwad i bronid swych praw w instytuojaoh sadowyoh i administraeyjnyoh.

3 5. Bank ma prawo dziaiad w obrebie Paristwa Polskiago i poza jego granioami. Otwarcie oddziaidw nastepuje na mocy uchwaiy Zgromadzenia Walnego.Uohwaia Zgromadzenia Walnago o otwarciu oddziaidw zagranica wymaga zatwierdzenia Ministerstwa Skarbu. Za czynnosci oddziaidw Bank odpowiada caiym swoim majatkiem. 6. Bank posiada pieozed z nadana mu firma. 7. Gzas istnienia Bantu nia jest ograniczony zadnym tenninem. KAPHAS BANKU. 8. Kapitai zakiadowy Banku okrasla si poczatkowo na dwiescie miljondw marak polskich i tworzy sie droga emisji akcji po 1000 marak kazda. Poczatkowo kapitai zakiadowy Banku moze byd powiekszony na zasadzia uohwaiy Zgromadzenia Walnego, zatwierdzonej przez Ministerstwo Skarbu, droga amisji nowych akcji tej samej wartosci nominalnaj, Nabywca piaci oprdcz wartosci nominalnaj premje. w wysokosoi conajmniej tej czegei kapitaiu zasobowego z ostatniago bilansu, jaka przypada na kazda akcje poprzedniej emisji. Pramje te powiekszaja kapitai zasobowy Banku. Walna Zgromadzenia, uchwalajac wypuszczenie nowych akcji, oznacza jednoezesnie warunki nowej emisji tak dla akojonarjuszy Banku jak tez dla osdb postronnych, o ile akcje nie beda rozebrane przez dawnych akcjonarjuszy. Uiszczenia wpiat na nowe akcje moze byd roziozone najdiuzej na jeden rok.

4 9. Banku Calkowity kapitai poczatkowy zakiadowy w wysokosoi marek polskieh rozdzielaja pomiedzy siebie za ozyciele wymienieni w 84 oraz osoby zaproszone przez nich do udziaitt w spdice. 10. Bank winien rozpoczad dziaialnosd swoja nie pdzniej jak w szes'd miesieoy po zatwierdzeniu niniejazego statutu, moze jednak rozpoczad ja dopiero po ziozeniu wiasciwej wiadzy dowodu wpiacenia do Polskiej Krajowek Kasy Pozyczkowej caiego kapitaiu zakiadowego w wysokosoi mk. 11. Na wpiacone na akcje sumy wydaje sie pokwitowanie z podpisami dwuch zaiozycieli, ktdre nastepnie zostana wymienione na akcje. 12. Akcje Banku beda imienne lub na okaziciela.akcje winne byd wyciete z ksiegi, w ktdrej pozostana grzbiety oraz zaopatrzone numerem biezacym, podpisem jednego czionka Hgdy, faksimilem podpisdw dwuch innych czionkdw Bady rdwniez podpisem ksiegowego.kasjera i pieczeci^banku. Na akcjach imiennych oznacza sie imie, nazwisko /firma/ wiasciciela.do kazd4j akcji doiacza sie arkusz kuponowy na lat dziesied, a kazdy kupon winien byd zaopatrzony numerem akcji i f aksymilem podpisu. Po uplywie tego czasu okaziciel akcji otrzymuje nowy arkusz kuponowy. 0 zgubieniu akcji imiennej Zarzad Banku oglasza na koszt akcjonarjusza w "Monitorze Polskim" i w dwuch miejscowych pismach eodziennyoh, poczem po upiywia 3 miesieoy od ostatniago ogioszemia, wydaje nowa akcje, zaopatrzona tym samym numerem z oznaczeniem "wydana zamiast zagubionej",ktdra poczytuje si za uniewazniona.

5 W razie zagubienia kupondw za czas przysziy winny byd celem ich amortyzacji zastosowane przepisy ustawy o utraconych tytuiach na okaziciela. Zagubienia kupondw za czas ubiegiy i biezacy powoduje utrate prawa poboru dywidendy. 13. Akcje sa niepodzielna 14.» Odstepowanie akcji na okaziciela przez jedna osobg drugiej odbywa sie bez formalnosci.za wiasciciela akcji na okaziciela uwaza sie osobf,ktdra ja posiada.akcjonarjusze, pragnaoy sprzedad swoje akcje imienne obowiazand sa oddad je do dyspozycji Zarzadu na przeciag 3 miesiecy. Zarzad w tym okresie czasu obowiazany jest sprzedad powyzsze akcje na raohunek akcjonarjusza spdidzielniom lun innym instytucjom gospodarczym o charakterze spoiacanym, za cene ustalona corocznie przez Walne Zgromadzenie. W razie gdyby akcje nie zostairy przez Zarzad w przeciagu 3 miesieoy sprzedane,akcjonarjusza moga dysponowad swoimi akcjami na rzeoz osdb trzecich. OPEEACJE 15. BANKU. W zakres dziaialnosci Banku wchodza wszelkie operaoje i czynnodci bankowe, w szczegdlnosci zas: a. dyskonto i redyskonto zdyskontowanych w Banku weksli krajowych i zagranicznyoh i innych zobowiazari pienieinych z tarminem nie diuzej niz 6 miesiecy. b. udzialanie pozyczek i otwieranie kredytdw na okreslony termin w formie specjalnych bie&acych i konto-kurantowych rachunkdw na termin nie diuiszy niz 6 mieaiecy,

6 - 5 - '1. na zastaw paristwowych papierdw procentowyoh listdw zastawnych i obligacji w wysokosoi do 80$ eeny gieidowej, zas* na zastaw akcji i udziaidw do wysokosoi 50$ wartosci giejrdo wej, 2. na zastaw konosamentdw.swiadectw skiaddw towarowyoh /warrantdw/ frachtdw i kwitdw domdw przewozowych.drdg zelaznyoh i towarzystw zeglugi na towary nieulegajace iatwego zepsuoiu w wysokosoi do 2/3 wartosci tych towardw.z tym zastrzezeniem,zeby towary te byiy ubezpieozone na sum? conajmnie o 10$ wyzsza od sumy pozyczki i na termin przynajmniej o miesiao diuzszy od terminu pozyczki i zeby polisy ube'zpieczeniowe byiy przechowywane w Banku, 3. na zastaw towardw nieulegajacyoh latwemu zepsuoiu w wysokosoi 2/3 wartosci ich z tym zastrzezeniem,zeby towary te byiy ziozone podiug uznania Zarzadu.badsS w wiasnych skia daoh Banku,badz" w pomieszczeniaoh pewnyoh i zabezpieczonych od ognia oraz zeby byly ubs pieczone na sum? conajmniej o 10$ wyzsza od pozyczki i na termin przynajmniej o miesiao diuzszy od jej terminu,przyczem polisy ubez pieczeniowe winne byd przechowywane w Banku komorne zas* za najem skiadu na towar winne byd zaplacone za czas przynajmniej o miesiao diuzszy od terminu zastawu towaru. 4. na zastaw drogich metali 5. na zabezpieoaenie hipotekami nieruchomosci ziemskich i miejskich. e. udzielanie kredytdw in bianco do wysokosoi 1/10 wiasnych kapitaidw Banku, d. inkaso wszelkiego rodzaju naleznosci,

7 e. odbidr wypiat za weksle i inne dokumenty terminowe oraz papiery proeentowe z polecenia osdb, trzecich, f. dokonywahie wypiat w kraju i zagranica w miejssie cowosciach, gdzie znajduja oddziaiy.komisanci lub korespondenci Banku, na rachunek osdb trzecioh z tym zastrzezeniem zeby wyplaty takie w caiosoi byiy uprzednio zabezpieczone albo gotowizna lub rachunkiem biezacym Banku, tej osoby na ktdre.j rachunek dopeinia si? wypiata albo tez bezspornjm i pawnym zastawem wymienionyoh w niniejszym, ust.2 i 3 przedmiotdw i towardw za ktdre wydaje Bank pozyczki z zachowaniem wyfcej oznaczonych warunkdw, g. akceptacja i wydawanie weksli ci?gnionyoh akredytyw i przekazdw na miejscowos*oi w kraju i zagranica, wydawanie por?czeri i gwarancji, h. kupno i sprzedaz na rachunek osdb trzeoich oraz na rachunek wiasny drogich metali w sztabach i monecie weksli ciagnionyoh krajowych i zagranicznyoh oraz walut obcych, i. kupno i sprzedad na rachunek wiasny paristwowych papierdw procentowyoh udziaidw, akeji i obligacji przez Paristwo gwarantowanych, j. kupno i sprzedaz na rachunek wiasny listdw zas«tawnych akcji udziaidw i obligacji przez Paristwo niagwarantowanych za sum? nieprzewyzszajaca 1/5 kapitaiu zakiadowago Banku, k. kupno i sprzedaz na rachunek osdb trzecich wszelkich papierdw paristwowych, komunalnych, listdw zastawnych, akcji i obligacji, a takze zagranicznych papierdw procentowyoh i dywidendowych. ktdrych obiag w Paistwie jest dozwolohy.

8 przyjmowanie wksraddw bezterminowych i terminowych oraz wkiaddw na rachunki biezace, przyczem dowody lokacyjne nie moga byd wydawane na sumy mniejsze niz 1000 mk. m. przeohowywanio za okredlona zgdry opiata wszelkiego rodzaju papierdw procentowyoh i dywidendowyoh i przedmiotdw wartodoiowych.wydzierzawienie skiaddw towarowyeh i skrzynek pieni?znych /safes/, n. asekuracja i reasekuracja od wylosowania papierdw publicznyeh, 0. zastaw wiasnych papierdw Banku oraz zastaw w innyoh instytuojaoh kredytowych papierdw wartodeiowych i towardw przyj?tych przez Bank od prywatnych osdb i instytuoji, p. otwieranie w drodze komiau subskryboji na Paristwowe miejskie i inne publiczne pozyczki na akoje, obligaoje i listy zastawne, majaoe dozwolony obieg w kraju, Subskryboja na papiery zagraniozne nie moze byd otwierana bez zezwo-. lenia wladciwej wiadzy. Bank nie moze przyjmovi wad gwaranoji za powodzenie zapisu f q. wymiana pieni?dzy i podrednictwo we wszelkich interesaoh bankowych i pieni?znych, r. kupno i sprzedaz towardw,maszyn wogdle i ruohomodci wszelkiago rodzaju z poleoenia i na rachunek osdb trzecich za okredlona zgdry opiatakomiso wa oraz na rachunek wlasny, s. organizowanie i nabywanie przedsi?biorstw handlowych, przemysiowych, rolniozyoh,gdrniozych,kolejowyoh,zeglugowych t przewozowych i innyoh, t. nabywanie i zbywanie wszelkiego rodzaju koncesji,przewilejdw,patentdw na wiasny rachunek i na rachunek osdb trzecich.

9 Bank ma prawo udzielenia pozyczek na kupno maszym i innyoh narz?dzi pracy oraz na budowle i inwestyoje wszelkiego rodzaju w formie diugoterminowego kredytu amortyzacyjnego. Ogdlna suma udzielonyoh kredytdw diugoterminowych nie powinna przekraczad 30$ ogdlnej sumy kredytdw,udzielonyoh przez Bank. 17. Bank ma prawo za zgoda Walnego Zgromadzenia emitowad obligaeje prooentowe, przyozem ogdlna suma obligacji nie moze przekraczad 10-eio krotnej wysokodoi kapitaiu zakiradowego i i zapasowego Banku razem wzi?tych. 18. W razie niezaplacenia przez dluznika w terminie pozyczki zabezpieozonej zastawem wymienionym w $ 15 wysyla Bank pod jego adresem zawiadomienie o 7-o dniowym terminie zwloki w oiagu ktdrego moze byd pobierana kara nieprzewyzszajaoa %% od sumy d uznej.gdyby w przeciagu tyoh 7 dni diuznik nie uidcii naleznodoi, to zastawione przez niego papiery wartodoiowe zostana sprzedane na jego rachunek przez agent a na gieidzie, metale zad oraz inne zastawy ruohome przez publiozna lioytacj?.zamiast wymienionej kary, moze byd pobierany, za ozas od upiywu terminu zastawu do dnia zwrotu Bankowi zaciagni?tej pozyczki,umdwiony procent przyozem kazde rozpocz?te 15 dni liozy si? za pdi-miesiaca, oraz dolicza si? koszty zwiazane ze sprzedaza zastawu,oprdcz tegs moze byd tytulem wynagrodzenia za niedotrzymanie umowy wymagany najwyzej 1$ od sumy pozyczonej. % 19. Kredyt otwierany kafldemu z poszczegdlnych klijentdw Banku nie moze przenosid sumy l/lo kapitaiu zakladowego Banku. 20. Ogdlna suma zobowiazari Banku niezaleznie od emitowanyoh obligacji nie moze przewyzszad dziesi?ciokrotnej wysokodoi wiasnyoh kapitaidw Banku zakiadowego i za sobowego

10 - 9 - razem wzietyeh. $21. Zastawianie papierdw wartodciowych i innyoh ruohomodoi odbywa sie za pomooa pro at ego wr?czenia tyeh zastawdw Bankowi przy deklaraoji, podpisanej przez ioh wiadciciela, jako diuznika, ze w razie niezapiaoenia pozyczki w terminie. Bank ma prawo wystawid zastair na sprzedaz.bank ze swej strony wydaje po&yczajaeemu swiadeotwo o przyj?oiu zastawu, w dwiadectwie tym winny byd deidle zazaaezone: przedmiot i zastawu i warunki pozyczki.w razie obnizenia si? oeny rynkowej zastawionych lub ziozonych tytuiem zabezpiecmenia naleznodoi towardw lub paierdw wartodciowych, Bank ma prawo zadad dodatkowego zabezpieozenia.w razie niewykonania tego zadania Bank ma prawo wystawid zastaw na sprzedaz na pokryoie swojej naleznodoi i przed upiywem terminu piatnodci pozyczki. Przyjmowane przez Bank na zastaw papiery prooentowe i ruchomodoi zapisane b?da do umydlnie na ten eel zaprowadzonyoh ksiag sznurowych lubcejestrdw z oznaczeniem rodzaju i jakodoi przedmiofcdw.przyj?tych na zastaw. 22. Zastawianie papierdw wartodciowych i towardw przyj?tych przez Bank od osdb trzecich moze mied miej soe tylko za zgoda zastawiajaeyeh i na sum? nie wyzsza niz wydane na nie pozyczki. $ 23. Ziozone dla zabezpieozenia Banku metale,towary,warranty kojosamenty.kwity domdw przewozowych.drdg zelaznyoh i towa* rzystw zeglugi parowej i spdidzielczych.oraz wszelkiego rodzaju papiery procentowe i inne zastawy nie moga podlegad aresztowi,ani sekwestrowi za zadne prywatne.ani skarbowe naleznodoi,ani byd zaliczone do masy upadiodci diuznika, dopdki nie b?dzie zapiacona caia wydana na nie przez Bank pozyczka wraz z przypadajacemi Bankowi prooentami kara, wydat kami i kara wadjalna na wypadek zwioki.zgodnie z tym zadna akoja zadowa nie moze wstrzymad sprzedazy zastawu,zabezpie-

11 ozajae.ego pozyozk? Banku. $ 24. gamy wniesione do Banku lub na raohunek biezaoy, nie moga podlegad aresztowi inaozej, jak tylko w sposdb okretlony przez Ustaw? Postenowania Cywilnego i po zioieniu Bankowi w odnosnyoh wypadkaoh wydanyoh przezen dowoddw. $25. Bankowi nie wolno nabywad swoich wiasnyoh akoji ani udzielad na nie pozyozek Na wkiady przyjmowane przez Bank moga byd wydawane wyiacznie tylko bilety imienne, ktdre moga przeehodzid z rak do rak na mooy peinego imiennego napisu, przenoszaoego wiasnodd po przepisaniu w ksi?gaoh handlowych Banku. Dowody wkladowe Banku oraz akoje musza byd przyjmowane w zastaw we wszystkich instytucjach rzadowych i zarzadach skarbowych po oenie uatanowionej przez Ministra Skarbu, Organy Ban k u Organami Banku sa: a. Walne Zgromadzenie akojonarjuszdw b. Rada Nadzoroza o. Zarzad d. Komitet Kredytowy e. Komisja Bewizyjna.

12 / WALNE ZGHOMADZENIE AKCJONARJUSZOW. J, 28. Halne Zgromadzenia Akcjonarjuszdw bywaja zwyczajne i nadzwyczajne: zwyczajne sa zwoiywane przez Zarzad corocznie najpdzniej w miesiacu maju kazdego roku, nadzwyczajne sa zwoiywane rdwniez przez Zarzad albo wediug wlasnego uznania albo na zadanie Bady.Komisji Rewizyjnej lub tez na zadanie akcjonarjuszdw reprezentujacych iacznie nie mniej,niz l/20 kapitaiu zakiadowego zwoianiu Walnego Zgromadzenia Zarzad ogiasza w pismach nie pdzniej jak na 21 dni przed terminem; w ogioszeniu tym winny byd wyszczegdlnione: a. dzieri i godzina rozpoczecia obrad Zgromadzenia, b, miejsee obrad, c. porzadek dzienny obrad Zgromadzenia Walnego. $ 30. Do waznosci uchwai Zgromadzenia Walnego jest wymagana obecnodd akcjonarjttszdw lub ich peinomocnikdw,reprezentujacych iacznie conajmniej 1/5 wszystkich akcji.dla rozstrzygnifcia zad spraw powi?kszenialub zmniejszenia kapitaiu zakiadowego.zmiany statutu lub likwidacji Banku bez obowiazujacej ku temu przyczyny wymagana jest obecnodd posiadaczy akcji,reprezentujacych conajmniej poiowf kapitaiu zakiadowego, Uchwaiy Walnego Zgromadzenia zapadaja wifkszodcia giosdw.jedynie w sprawach wyszczegdlnionych w punktach e,g,h f j par.44 uchwaiy winny zapadad wi kszoscia 2/3 obecnych na TC'alnem Zgromadzeniu akcjonarjuszdw. 31. Jezeli zebrani na Zhromadzeniu Walnem Akcjonarjusze nie b?da reprezentowali tej cz sci kapitaiu zakiadowego przy ktdrej Zgromadzenie uwaza si za prawomocne.to nie

13 - 12- pdzniej jak w ciagu dni 7 zwoiuje si? z zachowaniem odpowiednich przepisdw statutu,powtdrne Walme Zgromadzenie, ktdrego termin nie moze byd wczesniejszy jak w 14 dixi od dnia ogioszenia.to powtdrne Zgromadzenie uwaza si? za prawomocne.a uchwaiy jego za ostateczne,bez wzgl?du na liczb? ifekcji.reprezentowanych przez obecnych akcjonarjuszdw, o czem Zarzad winien uprzedzid akcjonarjuszdw w wezwaniu na Zgromadzeniu. Na tern powtdrnem Zgromadzeniu moga byd rozpatrywane tylko te sprawy.ktdre byiy na porzadku dziennym pierwszego Zgromadzenia i na nim rozstrzygni?te nie zostaiy. $ 32. Uchwaiy prawomocne powzi?te przez Zgromadzenia falne sa obowiazujace dla wszystkich.zardwno obecnych,jak i nieobecnych akcjonarjuszdw, * 33. G&osowanie na Zgromadzeniu lalnem odbywa si? na zadanie jednego z akcjonarjuszdw,majacego prawo giosu, tajnie. Tajne giosowanie obowiazuje bezwzgl?dnie przy wyborze lub usuwaniu czionkdw Zarzadu.Rady Nadzorezej,Komi~ tetu Kredytowego i Komisji Rewizyjnej oraz przy deoydowaniu o pociagni?ciu ich do odpowiedzialnosci. 5 34, Akcjonarjusz nie zgadzajacy si? z wiekszoscia zgioszenia ma prawo do protokuiu Zgromadzenia.falnego zdania odr?bnego /votum separatum/.loze on nast?pnie w terminie 7-mio-dniowym od daty Zgromadzenia zgiosid do protokuiu umotywowanie tegoz zdania. 35. Zgromadzenia Iftalne zagaja prezes lub wicwprezes Rady,przyozem zebrani akcjonarjusze wybieraja przewodniczacego Zgromadzenia.

14 Z 13 - I 36. Jedno Zgromadzenie Ifalne akcjonarjuszdw moze trwad w razie potrzeby kilka dni,nie diuiej jednak niz. 3 dni, przyozem czas oznacza same Zgromadzenie, $ 37. Uchwaiy Zgromadzenia lalnego winne byd protokulowane przy wyszczegdlnieniu uchwai Zgromadzenia winno byd wskazane jaka wi?kszoscia giosdw uchwaiy zapadiy,oraz oznacza si? zgloszone vota separata. Protokui prowadzi osoba zaproszona przez przewodniczacego Zgromadzenia z grona akcjonarjuszdw,lub osdb obcych.przyczem przewodniczacy odpowiedzialny jest za zgodnodd protokuiu z powziet.emi uchwaiami. Zgodnodd protokuiu zadwiadczaja swoimi podpisami przewodniczaoy,sekretarz oraz conajmniej trzech akcjonarjuszdw z possrdd obecnych.kazdy akcjonarjusz na zadanie moze otrzymad zadwiadczony przez Zarzad odpis proto kuiu Zgromadzenia lalnego i wszystkich iacznikdw Wszelkie aprawy wnosza si? na Zgromadzenie Walne za posrednictwem Zarzadu po uprzednim rozpatrzeniu ich przez Rad?.Akcjonarjusz zamierzajacy zgiosid jakid wniosek lub zazalenie na administracj?,nie wyiaczajac Zarzadu Banku, winien zwrdcid si? w tym celu pisemnie do Zarzadu,ktdry przedszawia wniosek lub zazalenie wraz ze swoja opinja do rozpatrzenia Rady.od uznania ktdrej zalezy nadanie sprawie dalszego biegu. Iniowek ziozony Zarzadowi przez akcjonarjuszdw reprezentujacych conajmniej l/20 ez?sd kapitaiu zakiadowego musi byd w kazdym razie przeditawiony do, rozpoznania najblizszego Zgromadzenia lalnego z opinja Zarzadu i Rady,o ile wniosek taki zostanie ziozony nie pdzniej jak 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 39. Iszysoy posiadacze akcji Banku,maja prawo brad udzial w Zgromadzeniu lalnem i uczestniczyd w rozstrzasaniu wniesionych na Zgromadzeniu spraw badz" osobiscie badz przez

15 peinomocnikdw.ktdrymi jedynie akcjonarjusze Banku moga byd. If razie,gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez peinomocnika,zarzad winien byd powiadomiony o tern na pidmie, Decyduja tylko jednak akcjonerjusze,majacy prawo giosu ^40/. Jedna osoba nie moze posiadad wiecej jak dwa peinomocnictwa.jezeli akcje droga spadku lub inna droga przez prawo przewidziane przejda na wspdlna wiasnodd kilku osdb,to prawo uczestniczenia i giosu na lalnem Zgromadzeniu przysiuguje tylko jjednej z nich podiug wyboru wiasciciela.osoby prawne korzystaja z prawa uczestniczenia i giosu za Zgromadzeniu Walnem w osobie swych prawnych przedstawicieli Kazde 10 akcji daje prawo do jednego giosu.nikt jednak zardwno osobiscie,jak i z mocy peinomocnictwa.nie moze rozporzadzac liczba giosdw wi?ksza od tej,do jakiej daje prawo posiadanie 1/5 caiego kapitaiu zakiadowego.akcjonarjusze posiadajacy mniej niz 10 akcji moga iaczyc si? wydajac wspdlne peinomocnictwo w celu otrzymania prawa giosu. 41. liasciciele akcji na okaziciela korzystaja z prawa giosu na Walnem Zgromadzeniu o ile najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia zioza swe akcije Zarzadowi.Zamiast akcji moga byd skiadane zaswiadczenia o przyj?ciu akcji na przechowanie lub zastawu instytucji kredytowych,paristwowych i prywatnych dziaiajacych na zasadzie nalezyeie zatwierdzonych statutdw.oraz instytucji lcredytowych,zagranicznych i domdw bankowych,obranych przez Rad? Banku za zgoda linisterstwa Skarbu.Zagraniczne instytucje kredytowe ktdrych swiadectwa moga bye przedstawione Zgromadzeniu lalnemu zamiast akcji,winne byd wskazane w ogioszeniach o zwoianiu Zgromadzenia; W swiadectwach musz$ byd wyszczegdlnione numery akcji, sporzadzona przez Zarzad list? akcjonarjuszdw majacych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu,z wykazem nalezacych do nich akcji.wywiesza si? w lokalu Zarzadu na dni 4 przed lalnem Zgromadzeniem. Odpis tej listy wydaje si? na zadanie kazdemu akcjonarjuszowi.

16 Przed rozpocz?ciem lalnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna.a w jej braku Rada,sprawdza sporzadzona przez Zarzad list? akcjonarjuszdw. Na zadanie obecnych na Zgromadzeniu akcjonarjuszdw,reprezentujacych iacznie conajmniej l/lo oz?dd kapitaiu zakiadowego.sprawdzanie te] listy winno si? odbyd rdwniez na samem Zgromadzeniu akcjonarjuszdw przez wybrane z grona akcjonarjuszdw osoby w liczbie conajmniej 3-ch, Jedna z tych osdb wybiera grupa akcjonarjuszdw ktdra zazadaia sprawdzenia listy. $43. Akcjanarjusze b?dacy czionkami Rady Nadzorczej,Zarzadu, komitetu Kredytowego,komisji Rewizyjnej nie korzystaja z prawa giosu.ani oiobiscie.ani tez.jako peinomocnicy innych akcjonarjuszdw przy rozstrzyganiu spraw o pociagni?ciu i zwolnieniu ich od odpowiedzialnosci,usuni?ciu ich z urz?- du.okresleniu ich wynagrodzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdari. 44. Zgromadzenie lalne rozstrzyga ostatecznie wszelkie sprawy Banku, w szczegdlnosci zas do wyiacznej kompetencji lalnego Zgromadzenia nalezy: a. wybdr czionkdw Rady Nadzorczej.Zarzadu,Komitetu Kredytowego i Komisji Rewizyjnej, b. ostateczne zatwierdzenia spfcawozdari rocznych, budzetu wydatkdw, c. okreslenie wynagrodzenia dla czionkdw Rady Nadzorczej,Zarzadu,Komitetu Kredytowego I Komisji Rewizyjnej, d. uchwaiy w przedmiocie kupna i sprzedazy i obciazenia majatku nieruchomego, e. uchwaiy dotyczace zmiany lub uzupelnienia statutu, f. uchwaiy w przedmiocie otwarcia oddziaidw Banku, g. uchwaiy w przedmiocie zwini?cia oddziaidw Banku

17 h. uehwaiy dotyczace powi?kszenia i zmniejszenia kapitaiu zakiadowego oraz zwini?cia i likwidacji Banku. i. okredlenie ceny sprzedaznej akcji imiennych sprzedawpnych za posrednictwem Zarzadu, j. uehwaiy w sprawie emitowania obligacji. Postanowienie lalnego Zgromadzenia o zmianie lub uzupeinieniu statutu,o powi?kszeniu lub zmniejszeniu kapitaiu zakiadowego Zarzad przedstawia do zatwierdzenia wiasciwej wiadzy. RADA NADZDROZA H5. Rada Nadzorcza skiada si? z wybieranych przez lalne Zgromadzenie 24 czionkdw oraz 6 zast?pcdw,b?dacych osobidoie lub reprezentujacych akcjonarjuszdw Banku. Conajmniej poiowa czionkdw Rady Nadzorczej winna skiadad si? z przedstawicieli towarzystw spdidzielczych,wzgl?dnie innych organizacji gospodarczych o charakterze spoie"cznym,b?dacych akc jonar juszami Banku. Uwaga: Przedstawicielami towarzystw spdidzielczych moga byd jedynie czionkowie ZarzaddW lub Rad. Przedstawiciel towarzystwa spdidzielczego wzgl?dnie innej oraganizaoji gospodarczej przestaje bye cziohkiem Rady Nadzorczej nawet przed upiywem okresu.na jaki wybrany zostai, skoro przestai byd czionkiem Zarzadu,lub Rady towarzystwa, ktdre reprezentowai w chwili wyboru. 46. Kadencja czionkdw Rady Nadzorczej trwa 3 lata.po upiywie roku od dokonania wybordw ust?puje carocznie z poczatku przez losowanie a nast?pnie wediug starszeristwa wyboru 1/3 cz?dd czionkdw Rady. Ust?pujacy czionkowie Rady moga byd wybrani ponownie. przyozem jednakze skiad osobisty Rady winien zawsze odpowiadad warunkom wymienionym w paragr.45.

18 47. Kazdy czionek Rady wzgl?dnie stowarzyszenie przez niego reprezentowane,winien posiadad cftnajmniej 50 akcji Banku,ktere winne byd przechowywane w Kasie Banku do czasu zatwierdzenia przez Zgromadzenie lalne sprawozdari za pkres urzedowania ozionka Rady i do tego czasu nie moga byd ani sprzedawane ani obciazane.czionek Rady nie moze bez zezwolenia Rady zajmowad urz?ddw w innych instytucjach kredytowych. 48. Czionkowie Rady wybieraja co rok z pomi?dzy siebie niezwiocznie po rocznem zwyczajnem lalnem Zgromadzeniu prezesa i 4 wiceprezesdw. 49. Posiedzenia Rady zwoiywane sa raz na miesiac lub w miar? potrzeby cz?sciej na wniosek prezesa.a w razie jego nieobecnodci wiceprezesa.lub dwuch czionkdw Rady lub tez na wniosek Zarzadu. 50. Do waznosci uchwai Rady wymagana jest obecnodd przy najmniej poiowy czionkdw w tej liczbie prezesa lub jednego z wiceprezesdw. Wszelkie uehwaiy Rady zapadaja zwykia wi?kszodcia giosdw obecnych na posiedzeniu czionkdw. 1 razie rdznosci giosdw rozstrzyga gios przewodniczacego. Z przebiegu obrad sporzadzaja si? protokuiy.podpisywanw przez caionkdw Rady.bioracyoh udziai w posiedzeniu. 51. Czionkowie Rady za speinienie swych obowiazkdw otrzymuja wynagrodzenie stosownie do uehwaiy lalnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to dzieli si? pomi?dzy czionkdw Rady,stosownie do liczby posiedzeri Rady.w ktdrych kazdy z nich brai udziai, 52. Rada wydaje ostateczne deoyzje we wszystkich sprawach dotyczacych Banku z wyiaczeniem tych.ktdre podlegaja wyiacznemu rozpoznaniu Walnego Zgromadzenia. 1 szczegdlnosci do kompetencji Rady nalezy:

19 ogdlny nadzdr nad prowadzeniem wszystkich interesdw Banku zgodnie ze statutem.sprawdzenia kas,rachunkowosci Banku oraz zatwierdzenia umowy z dyrektorami zarzadzajacymi. 2. ostateczne rozstrzyganie kwestji.ktdre wywoiaiy rdznic? zdari w Zarzadzie i co do ktdrych zadne zdanie nie zyskaio bezwzgl?dnej w.i?kszodci giosdw. 3. sprawdzenie sprawozdania rocznego i przedstawienia go ze swoja opinja do ostatecznego zatwierdzenia lalnego Zgromadzenia. 4. rozstrzyganie przedstawionego przez Zarzad budzetu i decydowanie w razie potrzeby odstapieri od budzetu. 5. uprzednie rozpoznawanie wszelkich spraw,przedstawionych do decyzji lalnego Zgromadzenia. 6. delegowanie czionkdw Rady do zast?powania czasowo nieobecnych czionkdw Zarzadu. 7. rozpoznawanie wszelkich wogdle kwestji.ktdre z mocy niniejszego statutu,uehwaiy Zgromadzenia lalnego albo wediug uznania Zarzadu b?da przedstawione do decyzji Rady. ZARZAD. 53. Prowadzenie interesdw Banku nalezy do Zarzadu,ziozohego z 9 czionkdw,akcjonarjuszdw Banku,wzgl?dnie reprezentujacych stowarzyszenia b?dace akcjonarjuzsami Banku.Zgromadzenie lalne wybiera 6 czionkdw Zarzadu,zas pozostaiych 3 mianuje Rada Nadzorcza Banku. 54. Kadencja czionkdw Zarzadu trwa 3 lata,po upiywie roku od dokonania pierwszych wybordw ust?puje corocznie z poczatku przez losowanie,nast?pnie wediug starszeristwa wyboru,wzglednie mianowania dwuch cziohkdw Zarzadu z wyboru oraz; jeden czionek z mianowania Rady Nadzorczej,Ust?pujacy czionkowie Zarzadu moga byd wybrani wzgl?dnie mianowani ponownie. 55. Czionkowie Zarzadu nie moga bez zezwolenia Rady zajmowad urz?ddw w innych instytucjach kredytowych.

20 Kazdy czionek Zarzadu obowiazany jest przy obj?ciu urzedu posiadad osobidcie lub ziozyd w imieniu stowarzyszenia, przez niego reprezentowanego,przynajmniej 50 akcji,ktdre winne byd przechowywane w Kasie Banku przez czas urz?dowania az do zatwierdzenia przez Zgromadzenie falne sprawozdari.akoje te nie moga byd do tego czasu odst?powane ani obciazone, 57. Po dokonaniu wybordw Zarzadu tenze wybiera ze swego grona prezesa i 2 wiceprezesdw,nast?pnie co rok po lalnem Zgro- ^ madzeniu zwyczajnem odbywa si? nowy wybdr prezesa i wiceprezesdw. Ust?pujacy moga byd wybrani ponownie. 58. Zarzad zbiera si? w miar? potrzeby.lecz conajmniej raz na tydzieri. Dla waznosci uchwai Zarzadu wymagana jest obecnodd czetrech czionkdw tegoz. Uehwaiy zapadaja zwykia wi?kszoscia giosdw. 1 razie rdwhosci giosdw przewaza gios prezesa, a w razie jego nieobecnosci - wiceprezesa. G-dyby zad zdania czionkdw podzieliiy si? i zadne z tych zdari nie uzyskaiy absolutnej wi?kszosci giosdw,to kwestja, ktdra wywoiaia rdznic? zdari,przedstawia si? do rozstrzygni?- cia Rady. 59. Do bezposredniego zarzadzenia interesami Banku lub poszcze gdlnych oddziaidw,rada na wniosek Zarzadu moze mianowad z ^ego grona lub poza jego dyrektordw i wicedyrektordw zarzadzajacych Rada rdwniez zatwierdza umow? z nimi.na wniosek Zarzadu Rada nadto moze mianowad prokurentdw dla instytucji centralnej i oddziaidw. 60. Wszystkie umowy,czeki,peinomocnictwa,pokwitowania,cesje, zyra,dotfody,zobowiazania,zlecenia i listy Banku winny byd podpisane iacznie przez dwie osoby,majace prawo pospisu. Stosownie do paragrafu niniejszego oprdcz czionkdw Zarzadu,dyrektordw, zarzadzajacych i wicedyrektordw,prawo iacznego podpisu za Bank i jego oddziaiy przysiuguje prokurentom Banku

21 Prokurent winien do swego podpisu doiaczyd zawsze dodatek wskazujacy jego charakter. Prawo podpisywania za dany oddziai Banku albo niektdrych tylko kierownikdw w poszczegdlnych wydziaiach Banku moze byd pozostawione peinomocnikom oddziaiowym i wydziaiowym. 61. Wynagrodzenie czionkdw Zarzadu,za ich prae? okredla Zgromadzenie lalne,badz pod postacia wydzielonej na ten eel ez?dci zyskdw Banku,badz pod postacia staiej pensji,badz* wreszcie pod postacia poiaczenia obu tych sposobdw. 62. Czionkowie Zarzadu,dyrektorzy,wicedyrektorowie i pracownicy Banku korzystad z kredytu Banku nie moga, 63. Do kompetencji i obowiazkdw Zarzadu nalezy prowadzenie wszystkieh wogdle interesdw Banku z wyj.tkiem spraw nalezacych do wyiacznej kompetencji lalnego Zgromadzenia i Rady, jako tez reprezentowanie Banku,wobec wszelkich wiadz i osdb I 0 I IT E T K R E D I T 0 ';, T. 64. Komitet Kredytowy Banku skiada si? z 18 czionkdw: 12 czionkdw wybiera Zgromadzenie Walne, 6 czionkdw mianuje Rada Nadzorcza. 55^ Kadencja czionkdw Komitetu trwa 3 lata. Po upiywie roku od dokonania pierwszych wybordw czionkdw Komitetu,ust?puje corocznie z poczatku przez losowanie, a nast?pnie wediug starszeristwa wyboru,wzgl?dnie mianowania l/3 cz?sd czionkdw z wyboru Zgormadzenia Walnego i 1/3 cz?dd czionkdw z mianowania Rady Nadzorczej. Ust?pujacy czionkowie Komitetu mog, byd wybrani ponownie. 66. Do zakresu dziaialnodei Komitetu Kredytowego nalezy wydawanie opinji w sprawach kredytu dla klientow Banku.

22 - 2i: KOMISJA REWIZYJNA. 67. Celem sprawdzenia sprawozdari i bilansu,lalne Zgromadzenie wybiera corocznie z podrdd akcjonarjuszdw Komisj? Rewizyjna, ziozona z pi?ciu czionkdw. 68. Komisja Rewizyjna obowiazana jest przeprowadzid rewizj? ksiag i kasy Banku.Po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu.komisja Rewizyjna skiada swe wnioski Radzie,ktdra przedstawia lalnemu Zgromadzeniu,z wyjasnieniem co do uwag,uczynionych przez Komisj? Rewizyjna. Komisja Rewizyjna dokonywad moze sprawozdania i rewizji caiego maj.tku Banku nietylko w instytucji centralnej.ale we wszystkich oddzialach Banku, 0 MIEJSOIHICH RADAOH NADZORCZTCH I KOMITETACH KREDYT01ICH. 69. Przy oddziaiach Banku otwartych po za obr?bem m.st.larszawy utworzone b?da Rady Nadzorcze i Komitety Kredytowe. 70. Miejscowa Rada Nadzorcza skiada si? z 6 czionkdw.zgromadzenie lalne akcjonarjuszdw Banku wybiera cztereeh czionkjw, ktdrzy kooptuja jednego czionka.szdstego czionka deleguje Rada Nadzorcza Banku Miejscowy Komitet Kredytowy skiada si? z ozteredh czionkdw.dwuch z nich zostaje wybranym przez Walne Zgromadzenie, jednego mianuje Rada Nadzorcza Banku,jednego mianuje miejscowa Rada Nadzorcza, 72. Zakres kompetencji miejscowych Rad Nadzorczyoh i Komitetdw Kredytowych,termin urz?dowania i warunki wynagrodzenia ich czionkdw ustali Walne Zgromadzenie akcjonarjuszdw.

23 Z 22 - BA0HUNK010S Rok operacyjny liczy si? od 1-go stycznia do 31-go grudnaa, Jezeli otwarcie Banku nastapi po 1-m lipcu.to rok otwarcia doiacza si? do nast?pnego froka, 74. Sprawozdanie roczne wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej winno byd wydrukowane przynajmniej na 10 dni przed dniem.wyznaczonym do rozpatrzenia na lalnem Zgromadzeniu bilansach rocznych naleznosci watpliwe winny byd wykazywane w sumie odpowiadajacej rzeczywistej mozliwosci ich zrealizowania.wartosd zas papierdw paristwowych i innych papierdw procentowanych i dywidendowych powinna byd obliczona wediug kursu gieidowego.w kazdym razie nie wyzej ceny zakupu. 76. Sprawozdania roczne winny byd ogioszone w "Monitorze polskim" i w "Dzienniku Urz?dowym Ministerstwa Skarbu".Zarzad Banku ogiasza so miesiao rdwniez w,*dziennku Urz?dowym Ministerstwa Skarbu" stan rachunkdw.dotyczacych wszystkich ozynnosci centrali.oraz oddziaidw.miesi?czne bilanse winny byd przekiadane Ministerstwu Skarbu. 77. Z czystego zysku osiagni?tego po potr.oeniu wszystkich rozchoddw i strat.odlicza si? conajmniej 10^ na kapitai zasobowy, reszta czystego zysku wydziela si? na dywidend? dla akcjonarjuszdw do wysokosoi 5$ kapitaiu zakiadowego,ewentualna nadwyzka zysku zostaje uzyta na utworzenie specjalnych funduszdw rezerwowych oraz na cele filantropijne i spoieczne w kraju,w zadnym jednakze razie nie moze byd przeznaczona na dywidend? dla akcjonarjuszy. 78. lypiata dywidendy nastapi po uprzednim o tern ogioszeniu w dziennikach.dywidenda,niepodniesiona w ciagu lat 5-iu liczac od dnia do wypiaty przeznaczonego,przelewa si? do kapitaiu za-

24 - 23- sobowego.dywidenda^nieodebrana z Banku,oprocentowana nie b?dzie. KAPITAiY ZAS0B01E. 79. Kapital zasobowy Banku przeznacza si? na pokrycie strat mogacych wyniknad z operacji Banku oraz na ewentualne uzupeinienia dywidendy do 5$. Kapitai ten tworzy si? z odliczanych w tym celu sum i procentdw od nich. K A P I T A REZERI01Y SPECJAINY. 80. Kapitai rezerwowy speojalny Banku przeznacza si? na zabezpieczenie obligacji emitowanych przez Bank. 1IKWIDA0JA BANKU. 81. Likwidacja Banku moze nastapid wskutek uehwaiy Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszdw,powzi?tej wi?kszoscia 2/3 giosdw obecnych na Zgromadzeniu akcjonarjuszdw./par.30/. Jezeli decyzja Walnego Zgromadzenia o likwidacji Banku uzyska wi?cej,niz poiow? lecz mniej,niz 2/3 giosdw obecnych na Zgromadzeniu,wdwezas ten sam wniosek winien bye rozwazony na nast?pnym lalnem Zgromadzeniu.Uehwaiy tego ostatniego lalnego Zgromadzenia b?d uwazane za prawomocna nawet o ile przyj?te zostana zwyczajna wi?kszoscia giosdw. Jezeli atraty zas Banku pociagn?iy zmniejszenie si? kapitaiu zakiadowego o l/3 cz?dd,wdwezas Bank obowi.zany jest przystapid do likwidacji,o ile akcjonarjusze nie uzupeinia kapitaiu zakiadowego do pierwotnej wysokosoi. 82 #. W razie likwidacji interesdw Banku Walne Zgromadzenie na przedstawienie Rady wyznacza jednego lub kilku likwidatordw i okresla sposdb likwidacji. po wyznaczeniu likwidacji ustaj. prawa i obowiazki Zarzadu i Rady Banku.

25 -»Vlalne Zgromadzenie zad zaohowuje swe prawa w czasie trwania likwidacji i zatwierdza sprawozdania z ezynnodci likwidatordw. We wszystkich wypadkaoh nieprzewidzianyoh statutem niniejszem Bank kieruje si? przepisami ustaw i rozporzadzeri obowiazujacych spdiki akcyjne. 84. Zaiozycielaml Banku sa: Dr.Samuel Goldflam, larszawa Inz.Mojzesz Koerner, larszawa Dr.Rafai landau, Krakdw Obywatel Standw Zjednoczonych Ameryki Pdin, Aleksander Landesco Inz.Adolf leisblatt,larszawa Obywatel St.Zjedn.Ameryki Pdin.Michael Preund Dr.Emil Somerstein.Lwdw.

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 1939 r. Nr 23 USTAWY: Poz.: 142-z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu BankuPolskiego. 413 143-z dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA IDEA BANK S.A.

ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA IDEA BANK S.A. ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI IDEA BANK S.A. W RAMACH PIERWSZEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI Oferujący i koordynator

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity)

STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA. (tekst jednolity) STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (Statut po ZWZA dnia 24 maja 2012r.) S T A T U T Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Banku brzmi Euro Bank Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. I. FIRMA, SIEDZIBA

S T A T U T BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. I. FIRMA, SIEDZIBA Tekst Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku z 8 lutego 2012 r. uwzględniający zmianę wynikającą z Uchwały Nr 31/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Wilbo SA

STATUT Spółki Wilbo SA STATUT Spółki Wilbo SA I. Postanowienia ogólne 1 Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3 Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej polskiej oraz za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Euro Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Banku brzmi Euro Bank Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu Euro Bank S.A. 2. Siedzibą Euro Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna STATUT BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna jest bankiem działającym w formie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 S t r o n a Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Agory Spółki Akcyjnej

Statut Agory Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Agory Spółki Akcyjnej 1 Firma spółki brzmi: "AGORA Spółka Akcyjna", dalej zwana "Spółką". 2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Agora - Gazeta", Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 40 Rady Nadzorczej WIELTON S. A. z dnia 29 listopada 2007 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. (tekst jednolity) na dzień 27.02.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej

Bardziej szczegółowo

DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE DIGITAL AVENUE S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Digital Avenue Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy Digital Avenue

Bardziej szczegółowo

STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna

STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna Załącznik nr 2 Aktualny tekst Statutu Emitenta I. Postanowienia ogólne STATUT BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna 1 BIG Bank GDAŃSKI jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Statut Agory Spółki Akcyjnej

Statut Agory Spółki Akcyjnej xxx - zmiany proponowane przez Spółkę xxx - zmiany proponowane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Statut Agory Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: "AGORA

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A.

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A. NOTA INFORMACYJNA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI UBOAT LINE S.A. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity. I Postanowienia ogólne

S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity. I Postanowienia ogólne S T A T U T Banku Spółdzielczego w Rykach Tekst jednolity I Postanowienia ogólne 1 1. Bank Spółdzielczy działa pod firmą Bank Spółdzielczy w Rykach, w dalszej treści Statutu zwany "Bankiem Spółdzielczym".

Bardziej szczegółowo

STATUT GETIN NOBLE BANK S.A.

STATUT GETIN NOBLE BANK S.A. Tekst jednolity Statutu Getin Noble Banku S.A. zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/12/06/2013 Zwykłego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 12.06.2013 r. STATUT GETIN NOBLE BANK S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: COMPUTERLAND S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 listopada 2006 roku Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 27.05.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Konsorcjum Stali" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY ustalony przez Zarząd Spółki w dniu 9 lipca 0 r. STATUT KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Utworzenie i firma Spółki Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dom Obrotu Wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna Statut Pylon S.A.-tekst jednolity po NWZ z dnia 28 września 2012r, przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2012 roku. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo