SIATH. pod firs*: "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIATH. pod firs*: "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA"."

Transkrypt

1 s e E o i i SIATH. pod firs*: ikcuin "BAHK SFO BZiSLSI ZIDOflSKICH I P01SCE, SPptKA-AKeTlHA".

2 S T A T U T SPOHI AKCIJNBJ pod firma "BANK SPOEDZIBINI ZIDOWSKIOH W POLSOB SPOLKA AKOYJNA". Organizacja Banku. *1. ' Na podstawie niniejazego statutu zawiazuje sie z siedziba w Warszawie Sp&ka Akoyjna pod firma: "Bank Spdldzielni Zydowskioh w Polsoe, Spdika Akoyjna", majaoa na oalu przewaznie finansowanie przedaiebiorstw o oharakterze spdldzielozym. 2. Statut winien byd ogioszony w "Monitorze Polskim", Po odbytem Zgromadzeniu organizaoyjnem statut zostanie zgioszony do wia^ciwego Sadu oelem rejestraoji. 3. Spdika poozytuje sie. za prawnie powstaia z ohwila dokonania rejestraoji sadowej.dziaialnogd swoja jednakze moze rozpoczad dopiero po apeinieniu warunkdw wymienionyoh w Bank jest osoba prawna moze z zaohowaniem przepisdw ustaw ogdlnyob. oraz statutu niniejazego przedsiebrad wszelkie ozynnosoi prawne, nabywad.posiadad i zbywad wszelkiego rodzaju ruohomy i nieruohomy majatek, zawierad wszelkie umowy oraz poszukiwad i bronid swych praw w instytuojaoh sadowyoh i administraeyjnyoh.

3 5. Bank ma prawo dziaiad w obrebie Paristwa Polskiago i poza jego granioami. Otwarcie oddziaidw nastepuje na mocy uchwaiy Zgromadzenia Walnego.Uohwaia Zgromadzenia Walnago o otwarciu oddziaidw zagranica wymaga zatwierdzenia Ministerstwa Skarbu. Za czynnosci oddziaidw Bank odpowiada caiym swoim majatkiem. 6. Bank posiada pieozed z nadana mu firma. 7. Gzas istnienia Bantu nia jest ograniczony zadnym tenninem. KAPHAS BANKU. 8. Kapitai zakiadowy Banku okrasla si poczatkowo na dwiescie miljondw marak polskich i tworzy sie droga emisji akcji po 1000 marak kazda. Poczatkowo kapitai zakiadowy Banku moze byd powiekszony na zasadzia uohwaiy Zgromadzenia Walnego, zatwierdzonej przez Ministerstwo Skarbu, droga amisji nowych akcji tej samej wartosci nominalnaj, Nabywca piaci oprdcz wartosci nominalnaj premje. w wysokosoi conajmniej tej czegei kapitaiu zasobowego z ostatniago bilansu, jaka przypada na kazda akcje poprzedniej emisji. Pramje te powiekszaja kapitai zasobowy Banku. Walna Zgromadzenia, uchwalajac wypuszczenie nowych akcji, oznacza jednoezesnie warunki nowej emisji tak dla akojonarjuszy Banku jak tez dla osdb postronnych, o ile akcje nie beda rozebrane przez dawnych akcjonarjuszy. Uiszczenia wpiat na nowe akcje moze byd roziozone najdiuzej na jeden rok.

4 9. Banku Calkowity kapitai poczatkowy zakiadowy w wysokosoi marek polskieh rozdzielaja pomiedzy siebie za ozyciele wymienieni w 84 oraz osoby zaproszone przez nich do udziaitt w spdice. 10. Bank winien rozpoczad dziaialnosd swoja nie pdzniej jak w szes'd miesieoy po zatwierdzeniu niniejazego statutu, moze jednak rozpoczad ja dopiero po ziozeniu wiasciwej wiadzy dowodu wpiacenia do Polskiej Krajowek Kasy Pozyczkowej caiego kapitaiu zakiadowego w wysokosoi mk. 11. Na wpiacone na akcje sumy wydaje sie pokwitowanie z podpisami dwuch zaiozycieli, ktdre nastepnie zostana wymienione na akcje. 12. Akcje Banku beda imienne lub na okaziciela.akcje winne byd wyciete z ksiegi, w ktdrej pozostana grzbiety oraz zaopatrzone numerem biezacym, podpisem jednego czionka Hgdy, faksimilem podpisdw dwuch innych czionkdw Bady rdwniez podpisem ksiegowego.kasjera i pieczeci^banku. Na akcjach imiennych oznacza sie imie, nazwisko /firma/ wiasciciela.do kazd4j akcji doiacza sie arkusz kuponowy na lat dziesied, a kazdy kupon winien byd zaopatrzony numerem akcji i f aksymilem podpisu. Po uplywie tego czasu okaziciel akcji otrzymuje nowy arkusz kuponowy. 0 zgubieniu akcji imiennej Zarzad Banku oglasza na koszt akcjonarjusza w "Monitorze Polskim" i w dwuch miejscowych pismach eodziennyoh, poczem po upiywia 3 miesieoy od ostatniago ogioszemia, wydaje nowa akcje, zaopatrzona tym samym numerem z oznaczeniem "wydana zamiast zagubionej",ktdra poczytuje si za uniewazniona.

5 W razie zagubienia kupondw za czas przysziy winny byd celem ich amortyzacji zastosowane przepisy ustawy o utraconych tytuiach na okaziciela. Zagubienia kupondw za czas ubiegiy i biezacy powoduje utrate prawa poboru dywidendy. 13. Akcje sa niepodzielna 14.» Odstepowanie akcji na okaziciela przez jedna osobg drugiej odbywa sie bez formalnosci.za wiasciciela akcji na okaziciela uwaza sie osobf,ktdra ja posiada.akcjonarjusze, pragnaoy sprzedad swoje akcje imienne obowiazand sa oddad je do dyspozycji Zarzadu na przeciag 3 miesiecy. Zarzad w tym okresie czasu obowiazany jest sprzedad powyzsze akcje na raohunek akcjonarjusza spdidzielniom lun innym instytucjom gospodarczym o charakterze spoiacanym, za cene ustalona corocznie przez Walne Zgromadzenie. W razie gdyby akcje nie zostairy przez Zarzad w przeciagu 3 miesieoy sprzedane,akcjonarjusza moga dysponowad swoimi akcjami na rzeoz osdb trzecich. OPEEACJE 15. BANKU. W zakres dziaialnosci Banku wchodza wszelkie operaoje i czynnodci bankowe, w szczegdlnosci zas: a. dyskonto i redyskonto zdyskontowanych w Banku weksli krajowych i zagranicznyoh i innych zobowiazari pienieinych z tarminem nie diuzej niz 6 miesiecy. b. udzialanie pozyczek i otwieranie kredytdw na okreslony termin w formie specjalnych bie&acych i konto-kurantowych rachunkdw na termin nie diuiszy niz 6 mieaiecy,

6 - 5 - '1. na zastaw paristwowych papierdw procentowyoh listdw zastawnych i obligacji w wysokosoi do 80$ eeny gieidowej, zas* na zastaw akcji i udziaidw do wysokosoi 50$ wartosci giejrdo wej, 2. na zastaw konosamentdw.swiadectw skiaddw towarowyoh /warrantdw/ frachtdw i kwitdw domdw przewozowych.drdg zelaznyoh i towarzystw zeglugi na towary nieulegajace iatwego zepsuoiu w wysokosoi do 2/3 wartosci tych towardw.z tym zastrzezeniem,zeby towary te byiy ubezpieozone na sum? conajmnie o 10$ wyzsza od sumy pozyczki i na termin przynajmniej o miesiao diuzszy od terminu pozyczki i zeby polisy ube'zpieczeniowe byiy przechowywane w Banku, 3. na zastaw towardw nieulegajacyoh latwemu zepsuoiu w wysokosoi 2/3 wartosci ich z tym zastrzezeniem,zeby towary te byiy ziozone podiug uznania Zarzadu.badsS w wiasnych skia daoh Banku,badz" w pomieszczeniaoh pewnyoh i zabezpieczonych od ognia oraz zeby byly ubs pieczone na sum? conajmniej o 10$ wyzsza od pozyczki i na termin przynajmniej o miesiao diuzszy od jej terminu,przyczem polisy ubez pieczeniowe winne byd przechowywane w Banku komorne zas* za najem skiadu na towar winne byd zaplacone za czas przynajmniej o miesiao diuzszy od terminu zastawu towaru. 4. na zastaw drogich metali 5. na zabezpieoaenie hipotekami nieruchomosci ziemskich i miejskich. e. udzielanie kredytdw in bianco do wysokosoi 1/10 wiasnych kapitaidw Banku, d. inkaso wszelkiego rodzaju naleznosci,

7 e. odbidr wypiat za weksle i inne dokumenty terminowe oraz papiery proeentowe z polecenia osdb, trzecich, f. dokonywahie wypiat w kraju i zagranica w miejssie cowosciach, gdzie znajduja oddziaiy.komisanci lub korespondenci Banku, na rachunek osdb trzecioh z tym zastrzezeniem zeby wyplaty takie w caiosoi byiy uprzednio zabezpieczone albo gotowizna lub rachunkiem biezacym Banku, tej osoby na ktdre.j rachunek dopeinia si? wypiata albo tez bezspornjm i pawnym zastawem wymienionyoh w niniejszym, ust.2 i 3 przedmiotdw i towardw za ktdre wydaje Bank pozyczki z zachowaniem wyfcej oznaczonych warunkdw, g. akceptacja i wydawanie weksli ci?gnionyoh akredytyw i przekazdw na miejscowos*oi w kraju i zagranica, wydawanie por?czeri i gwarancji, h. kupno i sprzedaz na rachunek osdb trzeoich oraz na rachunek wiasny drogich metali w sztabach i monecie weksli ciagnionyoh krajowych i zagranicznyoh oraz walut obcych, i. kupno i sprzedad na rachunek wiasny paristwowych papierdw procentowyoh udziaidw, akeji i obligacji przez Paristwo gwarantowanych, j. kupno i sprzedaz na rachunek wiasny listdw zas«tawnych akcji udziaidw i obligacji przez Paristwo niagwarantowanych za sum? nieprzewyzszajaca 1/5 kapitaiu zakiadowago Banku, k. kupno i sprzedaz na rachunek osdb trzecich wszelkich papierdw paristwowych, komunalnych, listdw zastawnych, akcji i obligacji, a takze zagranicznych papierdw procentowyoh i dywidendowych. ktdrych obiag w Paistwie jest dozwolohy.

8 przyjmowanie wksraddw bezterminowych i terminowych oraz wkiaddw na rachunki biezace, przyczem dowody lokacyjne nie moga byd wydawane na sumy mniejsze niz 1000 mk. m. przeohowywanio za okredlona zgdry opiata wszelkiego rodzaju papierdw procentowyoh i dywidendowyoh i przedmiotdw wartodoiowych.wydzierzawienie skiaddw towarowyeh i skrzynek pieni?znych /safes/, n. asekuracja i reasekuracja od wylosowania papierdw publicznyeh, 0. zastaw wiasnych papierdw Banku oraz zastaw w innyoh instytuojaoh kredytowych papierdw wartodeiowych i towardw przyj?tych przez Bank od prywatnych osdb i instytuoji, p. otwieranie w drodze komiau subskryboji na Paristwowe miejskie i inne publiczne pozyczki na akoje, obligaoje i listy zastawne, majaoe dozwolony obieg w kraju, Subskryboja na papiery zagraniozne nie moze byd otwierana bez zezwo-. lenia wladciwej wiadzy. Bank nie moze przyjmovi wad gwaranoji za powodzenie zapisu f q. wymiana pieni?dzy i podrednictwo we wszelkich interesaoh bankowych i pieni?znych, r. kupno i sprzedaz towardw,maszyn wogdle i ruohomodci wszelkiago rodzaju z poleoenia i na rachunek osdb trzecich za okredlona zgdry opiatakomiso wa oraz na rachunek wlasny, s. organizowanie i nabywanie przedsi?biorstw handlowych, przemysiowych, rolniozyoh,gdrniozych,kolejowyoh,zeglugowych t przewozowych i innyoh, t. nabywanie i zbywanie wszelkiego rodzaju koncesji,przewilejdw,patentdw na wiasny rachunek i na rachunek osdb trzecich.

9 Bank ma prawo udzielenia pozyczek na kupno maszym i innyoh narz?dzi pracy oraz na budowle i inwestyoje wszelkiego rodzaju w formie diugoterminowego kredytu amortyzacyjnego. Ogdlna suma udzielonyoh kredytdw diugoterminowych nie powinna przekraczad 30$ ogdlnej sumy kredytdw,udzielonyoh przez Bank. 17. Bank ma prawo za zgoda Walnego Zgromadzenia emitowad obligaeje prooentowe, przyozem ogdlna suma obligacji nie moze przekraczad 10-eio krotnej wysokodoi kapitaiu zakiradowego i i zapasowego Banku razem wzi?tych. 18. W razie niezaplacenia przez dluznika w terminie pozyczki zabezpieozonej zastawem wymienionym w $ 15 wysyla Bank pod jego adresem zawiadomienie o 7-o dniowym terminie zwloki w oiagu ktdrego moze byd pobierana kara nieprzewyzszajaoa %% od sumy d uznej.gdyby w przeciagu tyoh 7 dni diuznik nie uidcii naleznodoi, to zastawione przez niego papiery wartodoiowe zostana sprzedane na jego rachunek przez agent a na gieidzie, metale zad oraz inne zastawy ruohome przez publiozna lioytacj?.zamiast wymienionej kary, moze byd pobierany, za ozas od upiywu terminu zastawu do dnia zwrotu Bankowi zaciagni?tej pozyczki,umdwiony procent przyozem kazde rozpocz?te 15 dni liozy si? za pdi-miesiaca, oraz dolicza si? koszty zwiazane ze sprzedaza zastawu,oprdcz tegs moze byd tytulem wynagrodzenia za niedotrzymanie umowy wymagany najwyzej 1$ od sumy pozyczonej. % 19. Kredyt otwierany kafldemu z poszczegdlnych klijentdw Banku nie moze przenosid sumy l/lo kapitaiu zakladowego Banku. 20. Ogdlna suma zobowiazari Banku niezaleznie od emitowanyoh obligacji nie moze przewyzszad dziesi?ciokrotnej wysokodoi wiasnyoh kapitaidw Banku zakiadowego i za sobowego

10 - 9 - razem wzietyeh. $21. Zastawianie papierdw wartodciowych i innyoh ruohomodoi odbywa sie za pomooa pro at ego wr?czenia tyeh zastawdw Bankowi przy deklaraoji, podpisanej przez ioh wiadciciela, jako diuznika, ze w razie niezapiaoenia pozyczki w terminie. Bank ma prawo wystawid zastair na sprzedaz.bank ze swej strony wydaje po&yczajaeemu swiadeotwo o przyj?oiu zastawu, w dwiadectwie tym winny byd deidle zazaaezone: przedmiot i zastawu i warunki pozyczki.w razie obnizenia si? oeny rynkowej zastawionych lub ziozonych tytuiem zabezpiecmenia naleznodoi towardw lub paierdw wartodciowych, Bank ma prawo zadad dodatkowego zabezpieozenia.w razie niewykonania tego zadania Bank ma prawo wystawid zastaw na sprzedaz na pokryoie swojej naleznodoi i przed upiywem terminu piatnodci pozyczki. Przyjmowane przez Bank na zastaw papiery prooentowe i ruchomodoi zapisane b?da do umydlnie na ten eel zaprowadzonyoh ksiag sznurowych lubcejestrdw z oznaczeniem rodzaju i jakodoi przedmiofcdw.przyj?tych na zastaw. 22. Zastawianie papierdw wartodciowych i towardw przyj?tych przez Bank od osdb trzecich moze mied miej soe tylko za zgoda zastawiajaeyeh i na sum? nie wyzsza niz wydane na nie pozyczki. $ 23. Ziozone dla zabezpieozenia Banku metale,towary,warranty kojosamenty.kwity domdw przewozowych.drdg zelaznyoh i towa* rzystw zeglugi parowej i spdidzielczych.oraz wszelkiego rodzaju papiery procentowe i inne zastawy nie moga podlegad aresztowi,ani sekwestrowi za zadne prywatne.ani skarbowe naleznodoi,ani byd zaliczone do masy upadiodci diuznika, dopdki nie b?dzie zapiacona caia wydana na nie przez Bank pozyczka wraz z przypadajacemi Bankowi prooentami kara, wydat kami i kara wadjalna na wypadek zwioki.zgodnie z tym zadna akoja zadowa nie moze wstrzymad sprzedazy zastawu,zabezpie-

11 ozajae.ego pozyozk? Banku. $ 24. gamy wniesione do Banku lub na raohunek biezaoy, nie moga podlegad aresztowi inaozej, jak tylko w sposdb okretlony przez Ustaw? Postenowania Cywilnego i po zioieniu Bankowi w odnosnyoh wypadkaoh wydanyoh przezen dowoddw. $25. Bankowi nie wolno nabywad swoich wiasnyoh akoji ani udzielad na nie pozyozek Na wkiady przyjmowane przez Bank moga byd wydawane wyiacznie tylko bilety imienne, ktdre moga przeehodzid z rak do rak na mooy peinego imiennego napisu, przenoszaoego wiasnodd po przepisaniu w ksi?gaoh handlowych Banku. Dowody wkladowe Banku oraz akoje musza byd przyjmowane w zastaw we wszystkich instytucjach rzadowych i zarzadach skarbowych po oenie uatanowionej przez Ministra Skarbu, Organy Ban k u Organami Banku sa: a. Walne Zgromadzenie akojonarjuszdw b. Rada Nadzoroza o. Zarzad d. Komitet Kredytowy e. Komisja Bewizyjna.

12 / WALNE ZGHOMADZENIE AKCJONARJUSZOW. J, 28. Halne Zgromadzenia Akcjonarjuszdw bywaja zwyczajne i nadzwyczajne: zwyczajne sa zwoiywane przez Zarzad corocznie najpdzniej w miesiacu maju kazdego roku, nadzwyczajne sa zwoiywane rdwniez przez Zarzad albo wediug wlasnego uznania albo na zadanie Bady.Komisji Rewizyjnej lub tez na zadanie akcjonarjuszdw reprezentujacych iacznie nie mniej,niz l/20 kapitaiu zakiadowego zwoianiu Walnego Zgromadzenia Zarzad ogiasza w pismach nie pdzniej jak na 21 dni przed terminem; w ogioszeniu tym winny byd wyszczegdlnione: a. dzieri i godzina rozpoczecia obrad Zgromadzenia, b, miejsee obrad, c. porzadek dzienny obrad Zgromadzenia Walnego. $ 30. Do waznosci uchwai Zgromadzenia Walnego jest wymagana obecnodd akcjonarjttszdw lub ich peinomocnikdw,reprezentujacych iacznie conajmniej 1/5 wszystkich akcji.dla rozstrzygnifcia zad spraw powi?kszenialub zmniejszenia kapitaiu zakiadowego.zmiany statutu lub likwidacji Banku bez obowiazujacej ku temu przyczyny wymagana jest obecnodd posiadaczy akcji,reprezentujacych conajmniej poiowf kapitaiu zakiadowego, Uchwaiy Walnego Zgromadzenia zapadaja wifkszodcia giosdw.jedynie w sprawach wyszczegdlnionych w punktach e,g,h f j par.44 uchwaiy winny zapadad wi kszoscia 2/3 obecnych na TC'alnem Zgromadzeniu akcjonarjuszdw. 31. Jezeli zebrani na Zhromadzeniu Walnem Akcjonarjusze nie b?da reprezentowali tej cz sci kapitaiu zakiadowego przy ktdrej Zgromadzenie uwaza si za prawomocne.to nie

13 - 12- pdzniej jak w ciagu dni 7 zwoiuje si? z zachowaniem odpowiednich przepisdw statutu,powtdrne Walme Zgromadzenie, ktdrego termin nie moze byd wczesniejszy jak w 14 dixi od dnia ogioszenia.to powtdrne Zgromadzenie uwaza si? za prawomocne.a uchwaiy jego za ostateczne,bez wzgl?du na liczb? ifekcji.reprezentowanych przez obecnych akcjonarjuszdw, o czem Zarzad winien uprzedzid akcjonarjuszdw w wezwaniu na Zgromadzeniu. Na tern powtdrnem Zgromadzeniu moga byd rozpatrywane tylko te sprawy.ktdre byiy na porzadku dziennym pierwszego Zgromadzenia i na nim rozstrzygni?te nie zostaiy. $ 32. Uchwaiy prawomocne powzi?te przez Zgromadzenia falne sa obowiazujace dla wszystkich.zardwno obecnych,jak i nieobecnych akcjonarjuszdw, * 33. G&osowanie na Zgromadzeniu lalnem odbywa si? na zadanie jednego z akcjonarjuszdw,majacego prawo giosu, tajnie. Tajne giosowanie obowiazuje bezwzgl?dnie przy wyborze lub usuwaniu czionkdw Zarzadu.Rady Nadzorezej,Komi~ tetu Kredytowego i Komisji Rewizyjnej oraz przy deoydowaniu o pociagni?ciu ich do odpowiedzialnosci. 5 34, Akcjonarjusz nie zgadzajacy si? z wiekszoscia zgioszenia ma prawo do protokuiu Zgromadzenia.falnego zdania odr?bnego /votum separatum/.loze on nast?pnie w terminie 7-mio-dniowym od daty Zgromadzenia zgiosid do protokuiu umotywowanie tegoz zdania. 35. Zgromadzenia Iftalne zagaja prezes lub wicwprezes Rady,przyozem zebrani akcjonarjusze wybieraja przewodniczacego Zgromadzenia.

14 Z 13 - I 36. Jedno Zgromadzenie Ifalne akcjonarjuszdw moze trwad w razie potrzeby kilka dni,nie diuiej jednak niz. 3 dni, przyozem czas oznacza same Zgromadzenie, $ 37. Uchwaiy Zgromadzenia lalnego winne byd protokulowane przy wyszczegdlnieniu uchwai Zgromadzenia winno byd wskazane jaka wi?kszoscia giosdw uchwaiy zapadiy,oraz oznacza si? zgloszone vota separata. Protokui prowadzi osoba zaproszona przez przewodniczacego Zgromadzenia z grona akcjonarjuszdw,lub osdb obcych.przyczem przewodniczacy odpowiedzialny jest za zgodnodd protokuiu z powziet.emi uchwaiami. Zgodnodd protokuiu zadwiadczaja swoimi podpisami przewodniczaoy,sekretarz oraz conajmniej trzech akcjonarjuszdw z possrdd obecnych.kazdy akcjonarjusz na zadanie moze otrzymad zadwiadczony przez Zarzad odpis proto kuiu Zgromadzenia lalnego i wszystkich iacznikdw Wszelkie aprawy wnosza si? na Zgromadzenie Walne za posrednictwem Zarzadu po uprzednim rozpatrzeniu ich przez Rad?.Akcjonarjusz zamierzajacy zgiosid jakid wniosek lub zazalenie na administracj?,nie wyiaczajac Zarzadu Banku, winien zwrdcid si? w tym celu pisemnie do Zarzadu,ktdry przedszawia wniosek lub zazalenie wraz ze swoja opinja do rozpatrzenia Rady.od uznania ktdrej zalezy nadanie sprawie dalszego biegu. Iniowek ziozony Zarzadowi przez akcjonarjuszdw reprezentujacych conajmniej l/20 ez?sd kapitaiu zakiadowego musi byd w kazdym razie przeditawiony do, rozpoznania najblizszego Zgromadzenia lalnego z opinja Zarzadu i Rady,o ile wniosek taki zostanie ziozony nie pdzniej jak 7 dni przed terminem Zgromadzenia. 39. Iszysoy posiadacze akcji Banku,maja prawo brad udzial w Zgromadzeniu lalnem i uczestniczyd w rozstrzasaniu wniesionych na Zgromadzeniu spraw badz" osobiscie badz przez

15 peinomocnikdw.ktdrymi jedynie akcjonarjusze Banku moga byd. If razie,gdy akcjonarjusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez peinomocnika,zarzad winien byd powiadomiony o tern na pidmie, Decyduja tylko jednak akcjonerjusze,majacy prawo giosu ^40/. Jedna osoba nie moze posiadad wiecej jak dwa peinomocnictwa.jezeli akcje droga spadku lub inna droga przez prawo przewidziane przejda na wspdlna wiasnodd kilku osdb,to prawo uczestniczenia i giosu na lalnem Zgromadzeniu przysiuguje tylko jjednej z nich podiug wyboru wiasciciela.osoby prawne korzystaja z prawa uczestniczenia i giosu za Zgromadzeniu Walnem w osobie swych prawnych przedstawicieli Kazde 10 akcji daje prawo do jednego giosu.nikt jednak zardwno osobiscie,jak i z mocy peinomocnictwa.nie moze rozporzadzac liczba giosdw wi?ksza od tej,do jakiej daje prawo posiadanie 1/5 caiego kapitaiu zakiadowego.akcjonarjusze posiadajacy mniej niz 10 akcji moga iaczyc si? wydajac wspdlne peinomocnictwo w celu otrzymania prawa giosu. 41. liasciciele akcji na okaziciela korzystaja z prawa giosu na Walnem Zgromadzeniu o ile najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia zioza swe akcije Zarzadowi.Zamiast akcji moga byd skiadane zaswiadczenia o przyj?ciu akcji na przechowanie lub zastawu instytucji kredytowych,paristwowych i prywatnych dziaiajacych na zasadzie nalezyeie zatwierdzonych statutdw.oraz instytucji lcredytowych,zagranicznych i domdw bankowych,obranych przez Rad? Banku za zgoda linisterstwa Skarbu.Zagraniczne instytucje kredytowe ktdrych swiadectwa moga bye przedstawione Zgromadzeniu lalnemu zamiast akcji,winne byd wskazane w ogioszeniach o zwoianiu Zgromadzenia; W swiadectwach musz$ byd wyszczegdlnione numery akcji, sporzadzona przez Zarzad list? akcjonarjuszdw majacych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu,z wykazem nalezacych do nich akcji.wywiesza si? w lokalu Zarzadu na dni 4 przed lalnem Zgromadzeniem. Odpis tej listy wydaje si? na zadanie kazdemu akcjonarjuszowi.

16 Przed rozpocz?ciem lalnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna.a w jej braku Rada,sprawdza sporzadzona przez Zarzad list? akcjonarjuszdw. Na zadanie obecnych na Zgromadzeniu akcjonarjuszdw,reprezentujacych iacznie conajmniej l/lo oz?dd kapitaiu zakiadowego.sprawdzanie te] listy winno si? odbyd rdwniez na samem Zgromadzeniu akcjonarjuszdw przez wybrane z grona akcjonarjuszdw osoby w liczbie conajmniej 3-ch, Jedna z tych osdb wybiera grupa akcjonarjuszdw ktdra zazadaia sprawdzenia listy. $43. Akcjanarjusze b?dacy czionkami Rady Nadzorczej,Zarzadu, komitetu Kredytowego,komisji Rewizyjnej nie korzystaja z prawa giosu.ani oiobiscie.ani tez.jako peinomocnicy innych akcjonarjuszdw przy rozstrzyganiu spraw o pociagni?ciu i zwolnieniu ich od odpowiedzialnosci,usuni?ciu ich z urz?- du.okresleniu ich wynagrodzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdari. 44. Zgromadzenie lalne rozstrzyga ostatecznie wszelkie sprawy Banku, w szczegdlnosci zas do wyiacznej kompetencji lalnego Zgromadzenia nalezy: a. wybdr czionkdw Rady Nadzorczej.Zarzadu,Komitetu Kredytowego i Komisji Rewizyjnej, b. ostateczne zatwierdzenia spfcawozdari rocznych, budzetu wydatkdw, c. okreslenie wynagrodzenia dla czionkdw Rady Nadzorczej,Zarzadu,Komitetu Kredytowego I Komisji Rewizyjnej, d. uchwaiy w przedmiocie kupna i sprzedazy i obciazenia majatku nieruchomego, e. uchwaiy dotyczace zmiany lub uzupelnienia statutu, f. uchwaiy w przedmiocie otwarcia oddziaidw Banku, g. uchwaiy w przedmiocie zwini?cia oddziaidw Banku

17 h. uehwaiy dotyczace powi?kszenia i zmniejszenia kapitaiu zakiadowego oraz zwini?cia i likwidacji Banku. i. okredlenie ceny sprzedaznej akcji imiennych sprzedawpnych za posrednictwem Zarzadu, j. uehwaiy w sprawie emitowania obligacji. Postanowienie lalnego Zgromadzenia o zmianie lub uzupeinieniu statutu,o powi?kszeniu lub zmniejszeniu kapitaiu zakiadowego Zarzad przedstawia do zatwierdzenia wiasciwej wiadzy. RADA NADZDROZA H5. Rada Nadzorcza skiada si? z wybieranych przez lalne Zgromadzenie 24 czionkdw oraz 6 zast?pcdw,b?dacych osobidoie lub reprezentujacych akcjonarjuszdw Banku. Conajmniej poiowa czionkdw Rady Nadzorczej winna skiadad si? z przedstawicieli towarzystw spdidzielczych,wzgl?dnie innych organizacji gospodarczych o charakterze spoie"cznym,b?dacych akc jonar juszami Banku. Uwaga: Przedstawicielami towarzystw spdidzielczych moga byd jedynie czionkowie ZarzaddW lub Rad. Przedstawiciel towarzystwa spdidzielczego wzgl?dnie innej oraganizaoji gospodarczej przestaje bye cziohkiem Rady Nadzorczej nawet przed upiywem okresu.na jaki wybrany zostai, skoro przestai byd czionkiem Zarzadu,lub Rady towarzystwa, ktdre reprezentowai w chwili wyboru. 46. Kadencja czionkdw Rady Nadzorczej trwa 3 lata.po upiywie roku od dokonania wybordw ust?puje carocznie z poczatku przez losowanie a nast?pnie wediug starszeristwa wyboru 1/3 cz?dd czionkdw Rady. Ust?pujacy czionkowie Rady moga byd wybrani ponownie. przyozem jednakze skiad osobisty Rady winien zawsze odpowiadad warunkom wymienionym w paragr.45.

18 47. Kazdy czionek Rady wzgl?dnie stowarzyszenie przez niego reprezentowane,winien posiadad cftnajmniej 50 akcji Banku,ktere winne byd przechowywane w Kasie Banku do czasu zatwierdzenia przez Zgromadzenie lalne sprawozdari za pkres urzedowania ozionka Rady i do tego czasu nie moga byd ani sprzedawane ani obciazane.czionek Rady nie moze bez zezwolenia Rady zajmowad urz?ddw w innych instytucjach kredytowych. 48. Czionkowie Rady wybieraja co rok z pomi?dzy siebie niezwiocznie po rocznem zwyczajnem lalnem Zgromadzeniu prezesa i 4 wiceprezesdw. 49. Posiedzenia Rady zwoiywane sa raz na miesiac lub w miar? potrzeby cz?sciej na wniosek prezesa.a w razie jego nieobecnodci wiceprezesa.lub dwuch czionkdw Rady lub tez na wniosek Zarzadu. 50. Do waznosci uchwai Rady wymagana jest obecnodd przy najmniej poiowy czionkdw w tej liczbie prezesa lub jednego z wiceprezesdw. Wszelkie uehwaiy Rady zapadaja zwykia wi?kszodcia giosdw obecnych na posiedzeniu czionkdw. 1 razie rdznosci giosdw rozstrzyga gios przewodniczacego. Z przebiegu obrad sporzadzaja si? protokuiy.podpisywanw przez caionkdw Rady.bioracyoh udziai w posiedzeniu. 51. Czionkowie Rady za speinienie swych obowiazkdw otrzymuja wynagrodzenie stosownie do uehwaiy lalnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to dzieli si? pomi?dzy czionkdw Rady,stosownie do liczby posiedzeri Rady.w ktdrych kazdy z nich brai udziai, 52. Rada wydaje ostateczne deoyzje we wszystkich sprawach dotyczacych Banku z wyiaczeniem tych.ktdre podlegaja wyiacznemu rozpoznaniu Walnego Zgromadzenia. 1 szczegdlnosci do kompetencji Rady nalezy:

19 ogdlny nadzdr nad prowadzeniem wszystkich interesdw Banku zgodnie ze statutem.sprawdzenia kas,rachunkowosci Banku oraz zatwierdzenia umowy z dyrektorami zarzadzajacymi. 2. ostateczne rozstrzyganie kwestji.ktdre wywoiaiy rdznic? zdari w Zarzadzie i co do ktdrych zadne zdanie nie zyskaio bezwzgl?dnej w.i?kszodci giosdw. 3. sprawdzenie sprawozdania rocznego i przedstawienia go ze swoja opinja do ostatecznego zatwierdzenia lalnego Zgromadzenia. 4. rozstrzyganie przedstawionego przez Zarzad budzetu i decydowanie w razie potrzeby odstapieri od budzetu. 5. uprzednie rozpoznawanie wszelkich spraw,przedstawionych do decyzji lalnego Zgromadzenia. 6. delegowanie czionkdw Rady do zast?powania czasowo nieobecnych czionkdw Zarzadu. 7. rozpoznawanie wszelkich wogdle kwestji.ktdre z mocy niniejszego statutu,uehwaiy Zgromadzenia lalnego albo wediug uznania Zarzadu b?da przedstawione do decyzji Rady. ZARZAD. 53. Prowadzenie interesdw Banku nalezy do Zarzadu,ziozohego z 9 czionkdw,akcjonarjuszdw Banku,wzgl?dnie reprezentujacych stowarzyszenia b?dace akcjonarjuzsami Banku.Zgromadzenie lalne wybiera 6 czionkdw Zarzadu,zas pozostaiych 3 mianuje Rada Nadzorcza Banku. 54. Kadencja czionkdw Zarzadu trwa 3 lata,po upiywie roku od dokonania pierwszych wybordw ust?puje corocznie z poczatku przez losowanie,nast?pnie wediug starszeristwa wyboru,wzglednie mianowania dwuch cziohkdw Zarzadu z wyboru oraz; jeden czionek z mianowania Rady Nadzorczej,Ust?pujacy czionkowie Zarzadu moga byd wybrani wzgl?dnie mianowani ponownie. 55. Czionkowie Zarzadu nie moga bez zezwolenia Rady zajmowad urz?ddw w innych instytucjach kredytowych.

20 Kazdy czionek Zarzadu obowiazany jest przy obj?ciu urzedu posiadad osobidcie lub ziozyd w imieniu stowarzyszenia, przez niego reprezentowanego,przynajmniej 50 akcji,ktdre winne byd przechowywane w Kasie Banku przez czas urz?dowania az do zatwierdzenia przez Zgromadzenie falne sprawozdari.akoje te nie moga byd do tego czasu odst?powane ani obciazone, 57. Po dokonaniu wybordw Zarzadu tenze wybiera ze swego grona prezesa i 2 wiceprezesdw,nast?pnie co rok po lalnem Zgro- ^ madzeniu zwyczajnem odbywa si? nowy wybdr prezesa i wiceprezesdw. Ust?pujacy moga byd wybrani ponownie. 58. Zarzad zbiera si? w miar? potrzeby.lecz conajmniej raz na tydzieri. Dla waznosci uchwai Zarzadu wymagana jest obecnodd czetrech czionkdw tegoz. Uehwaiy zapadaja zwykia wi?kszoscia giosdw. 1 razie rdwhosci giosdw przewaza gios prezesa, a w razie jego nieobecnosci - wiceprezesa. G-dyby zad zdania czionkdw podzieliiy si? i zadne z tych zdari nie uzyskaiy absolutnej wi?kszosci giosdw,to kwestja, ktdra wywoiaia rdznic? zdari,przedstawia si? do rozstrzygni?- cia Rady. 59. Do bezposredniego zarzadzenia interesami Banku lub poszcze gdlnych oddziaidw,rada na wniosek Zarzadu moze mianowad z ^ego grona lub poza jego dyrektordw i wicedyrektordw zarzadzajacych Rada rdwniez zatwierdza umow? z nimi.na wniosek Zarzadu Rada nadto moze mianowad prokurentdw dla instytucji centralnej i oddziaidw. 60. Wszystkie umowy,czeki,peinomocnictwa,pokwitowania,cesje, zyra,dotfody,zobowiazania,zlecenia i listy Banku winny byd podpisane iacznie przez dwie osoby,majace prawo pospisu. Stosownie do paragrafu niniejszego oprdcz czionkdw Zarzadu,dyrektordw, zarzadzajacych i wicedyrektordw,prawo iacznego podpisu za Bank i jego oddziaiy przysiuguje prokurentom Banku

21 Prokurent winien do swego podpisu doiaczyd zawsze dodatek wskazujacy jego charakter. Prawo podpisywania za dany oddziai Banku albo niektdrych tylko kierownikdw w poszczegdlnych wydziaiach Banku moze byd pozostawione peinomocnikom oddziaiowym i wydziaiowym. 61. Wynagrodzenie czionkdw Zarzadu,za ich prae? okredla Zgromadzenie lalne,badz pod postacia wydzielonej na ten eel ez?dci zyskdw Banku,badz pod postacia staiej pensji,badz* wreszcie pod postacia poiaczenia obu tych sposobdw. 62. Czionkowie Zarzadu,dyrektorzy,wicedyrektorowie i pracownicy Banku korzystad z kredytu Banku nie moga, 63. Do kompetencji i obowiazkdw Zarzadu nalezy prowadzenie wszystkieh wogdle interesdw Banku z wyj.tkiem spraw nalezacych do wyiacznej kompetencji lalnego Zgromadzenia i Rady, jako tez reprezentowanie Banku,wobec wszelkich wiadz i osdb I 0 I IT E T K R E D I T 0 ';, T. 64. Komitet Kredytowy Banku skiada si? z 18 czionkdw: 12 czionkdw wybiera Zgromadzenie Walne, 6 czionkdw mianuje Rada Nadzorcza. 55^ Kadencja czionkdw Komitetu trwa 3 lata. Po upiywie roku od dokonania pierwszych wybordw czionkdw Komitetu,ust?puje corocznie z poczatku przez losowanie, a nast?pnie wediug starszeristwa wyboru,wzgl?dnie mianowania l/3 cz?sd czionkdw z wyboru Zgormadzenia Walnego i 1/3 cz?dd czionkdw z mianowania Rady Nadzorczej. Ust?pujacy czionkowie Komitetu mog, byd wybrani ponownie. 66. Do zakresu dziaialnodei Komitetu Kredytowego nalezy wydawanie opinji w sprawach kredytu dla klientow Banku.

22 - 2i: KOMISJA REWIZYJNA. 67. Celem sprawdzenia sprawozdari i bilansu,lalne Zgromadzenie wybiera corocznie z podrdd akcjonarjuszdw Komisj? Rewizyjna, ziozona z pi?ciu czionkdw. 68. Komisja Rewizyjna obowiazana jest przeprowadzid rewizj? ksiag i kasy Banku.Po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu.komisja Rewizyjna skiada swe wnioski Radzie,ktdra przedstawia lalnemu Zgromadzeniu,z wyjasnieniem co do uwag,uczynionych przez Komisj? Rewizyjna. Komisja Rewizyjna dokonywad moze sprawozdania i rewizji caiego maj.tku Banku nietylko w instytucji centralnej.ale we wszystkich oddzialach Banku, 0 MIEJSOIHICH RADAOH NADZORCZTCH I KOMITETACH KREDYT01ICH. 69. Przy oddziaiach Banku otwartych po za obr?bem m.st.larszawy utworzone b?da Rady Nadzorcze i Komitety Kredytowe. 70. Miejscowa Rada Nadzorcza skiada si? z 6 czionkdw.zgromadzenie lalne akcjonarjuszdw Banku wybiera cztereeh czionkjw, ktdrzy kooptuja jednego czionka.szdstego czionka deleguje Rada Nadzorcza Banku Miejscowy Komitet Kredytowy skiada si? z ozteredh czionkdw.dwuch z nich zostaje wybranym przez Walne Zgromadzenie, jednego mianuje Rada Nadzorcza Banku,jednego mianuje miejscowa Rada Nadzorcza, 72. Zakres kompetencji miejscowych Rad Nadzorczyoh i Komitetdw Kredytowych,termin urz?dowania i warunki wynagrodzenia ich czionkdw ustali Walne Zgromadzenie akcjonarjuszdw.

23 Z 22 - BA0HUNK010S Rok operacyjny liczy si? od 1-go stycznia do 31-go grudnaa, Jezeli otwarcie Banku nastapi po 1-m lipcu.to rok otwarcia doiacza si? do nast?pnego froka, 74. Sprawozdanie roczne wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej winno byd wydrukowane przynajmniej na 10 dni przed dniem.wyznaczonym do rozpatrzenia na lalnem Zgromadzeniu bilansach rocznych naleznosci watpliwe winny byd wykazywane w sumie odpowiadajacej rzeczywistej mozliwosci ich zrealizowania.wartosd zas papierdw paristwowych i innych papierdw procentowanych i dywidendowych powinna byd obliczona wediug kursu gieidowego.w kazdym razie nie wyzej ceny zakupu. 76. Sprawozdania roczne winny byd ogioszone w "Monitorze polskim" i w "Dzienniku Urz?dowym Ministerstwa Skarbu".Zarzad Banku ogiasza so miesiao rdwniez w,*dziennku Urz?dowym Ministerstwa Skarbu" stan rachunkdw.dotyczacych wszystkich ozynnosci centrali.oraz oddziaidw.miesi?czne bilanse winny byd przekiadane Ministerstwu Skarbu. 77. Z czystego zysku osiagni?tego po potr.oeniu wszystkich rozchoddw i strat.odlicza si? conajmniej 10^ na kapitai zasobowy, reszta czystego zysku wydziela si? na dywidend? dla akcjonarjuszdw do wysokosoi 5$ kapitaiu zakiadowego,ewentualna nadwyzka zysku zostaje uzyta na utworzenie specjalnych funduszdw rezerwowych oraz na cele filantropijne i spoieczne w kraju,w zadnym jednakze razie nie moze byd przeznaczona na dywidend? dla akcjonarjuszy. 78. lypiata dywidendy nastapi po uprzednim o tern ogioszeniu w dziennikach.dywidenda,niepodniesiona w ciagu lat 5-iu liczac od dnia do wypiaty przeznaczonego,przelewa si? do kapitaiu za-

24 - 23- sobowego.dywidenda^nieodebrana z Banku,oprocentowana nie b?dzie. KAPITAiY ZAS0B01E. 79. Kapital zasobowy Banku przeznacza si? na pokrycie strat mogacych wyniknad z operacji Banku oraz na ewentualne uzupeinienia dywidendy do 5$. Kapitai ten tworzy si? z odliczanych w tym celu sum i procentdw od nich. K A P I T A REZERI01Y SPECJAINY. 80. Kapitai rezerwowy speojalny Banku przeznacza si? na zabezpieczenie obligacji emitowanych przez Bank. 1IKWIDA0JA BANKU. 81. Likwidacja Banku moze nastapid wskutek uehwaiy Walnego Zgromadzenia akcjonarjuszdw,powzi?tej wi?kszoscia 2/3 giosdw obecnych na Zgromadzeniu akcjonarjuszdw./par.30/. Jezeli decyzja Walnego Zgromadzenia o likwidacji Banku uzyska wi?cej,niz poiow? lecz mniej,niz 2/3 giosdw obecnych na Zgromadzeniu,wdwezas ten sam wniosek winien bye rozwazony na nast?pnym lalnem Zgromadzeniu.Uehwaiy tego ostatniego lalnego Zgromadzenia b?d uwazane za prawomocna nawet o ile przyj?te zostana zwyczajna wi?kszoscia giosdw. Jezeli atraty zas Banku pociagn?iy zmniejszenie si? kapitaiu zakiadowego o l/3 cz?dd,wdwezas Bank obowi.zany jest przystapid do likwidacji,o ile akcjonarjusze nie uzupeinia kapitaiu zakiadowego do pierwotnej wysokosoi. 82 #. W razie likwidacji interesdw Banku Walne Zgromadzenie na przedstawienie Rady wyznacza jednego lub kilku likwidatordw i okresla sposdb likwidacji. po wyznaczeniu likwidacji ustaj. prawa i obowiazki Zarzadu i Rady Banku.

25 -»Vlalne Zgromadzenie zad zaohowuje swe prawa w czasie trwania likwidacji i zatwierdza sprawozdania z ezynnodci likwidatordw. We wszystkich wypadkaoh nieprzewidzianyoh statutem niniejszem Bank kieruje si? przepisami ustaw i rozporzadzeri obowiazujacych spdiki akcyjne. 84. Zaiozycielaml Banku sa: Dr.Samuel Goldflam, larszawa Inz.Mojzesz Koerner, larszawa Dr.Rafai landau, Krakdw Obywatel Standw Zjednoczonych Ameryki Pdin, Aleksander Landesco Inz.Adolf leisblatt,larszawa Obywatel St.Zjedn.Ameryki Pdin.Michael Preund Dr.Emil Somerstein.Lwdw.

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut Elektrim S.A.

Statut Elektrim S.A. Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU. Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r.

REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU. Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r. REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU Banku Millennium S.A. 19 lipca 2006 r. REGULAMIN CZYNNOŚCI ZARZĄDU Banku Millennium S.A. Zarząd Banku. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Banku Millennium S.A. jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej.

REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik do uchwały nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2013 r. REGULAMIN ZARZĄDU SferaNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, dnia 27.09.2013r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN ZARZĄDU. KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie REGULAMIN ZARZĄDU KANCELARIA MEDIUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Kancelaria Medius Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1

REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1 REGULAMI ZARZĄDU KARE OTEBOOK SPÓŁKA AKCYJ A 1 Zarząd Karen Notebook Spółka Akcyjna jest statutowym organem Spółki Akcyjnej Karen Notebook S.A. i działa na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INDOS S.A. W CHORZOWIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki INDOS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli działalności Spółki.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji..

dzieli się na serje po 50 sztuk obligacyj w każdej serji.. ,390 Dziennik Ustaw. Poz. 54. Nr. 23. 54. ROZPORZĄDZENE MNSTRA SKARBU _. ' o wypuszczeniu 3 J6 z dnia 29 marca 935 r. Premjowej Pożyczki nwestycyjnej. Na podstawie art., 3, 9, i 2 ustawy z dnia 26 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. REGULAMIN ZARZĄDU YAWAL S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/ 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej zwanego Spółką").

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut Spółki Akcyjnej NOVITA w Zielonej Górze Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Budopol-Wrocław S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU. Budopol-Wrocław S.A. REGULAMIN ZARZĄDU Budopol-Wrocław S.A. Rozdział I Przepisy ogólne Zarząd Spółki działa na podstawie: 1 1. Statutu Spółki 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia 3. Uchwał Rady Nadzorczej 4. Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A. Załącznik do Uchwały Nr 2 z dnia 7 grudnia 2007 roku Zarządu Spółki DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie. REGULAMIN ZARZĄDU DREWEX S.A. przyjęty uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 4 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Zarządu CD PROJEKT S.A. nr 13/2015 z dnia 27 maja 2015 REGULAMIN ZARZĄDU CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Dnia... miesiąca... roku (... r.) przed notariuszem... - mającą Kancelarię Notarialną w... przy ul...., stawili się: 1...., syn... i..., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: Spółka może używad skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

1) 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: Spółka może używad skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2010 Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., działając zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treśd projektowanych zmian Statutu

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. na dzień 30 marca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] [ porządek obrad ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. na dzień 30 marca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] [ porządek obrad ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. na dzień 30 marca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisanej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENT S.A. ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/03/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2009 z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ I.

STATUT. Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ I. STATUT Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ I. I. Postanowienia ogólne. 1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 21/2004 Data: 2004-06-18 Uchwały powzięte przez WZA Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że: przesyła treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki HOLLYWOOD Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin działania Zarządu Stowarzyszenia I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Statut Cloud Technologies S.A.

Statut Cloud Technologies S.A. Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Spółki Grand Cru S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: art. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUT E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółki brzmi e Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna. 2 Spółka może używać skrótu e

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 06.07.2016 R. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA nr 1/2007 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:

Działając na podstawie art , w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. Statut Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowego. I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe. W Statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo