P r o t o k ó ł Nr 4/2006. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 4/2006. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał."

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 4/2006 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. odbytego w dniu 28 czerwca 2006 roku w godz. od do w sali nr 107 Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji na ogólny stan 7 członków Komisji. Usprawiedliwił swoją nieobecność radny Mirosław Ardelli. Nie usprawiedliwił swojej nieobecności radny Ireneusz Kubiaczyk. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1/ Maria Mieszczak - Sekretarz Miasta 2/ Maria Olejniczak - Skarbnik Miasta 3/ Dorota Kościelniak - Kierownik Referatu Spraw Mieszkaniowych 4/ Katarzyna Duszczak - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej 5/ Jolanta Sołtysiak - Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej 6/ Andrzej Chmielewski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 7/ Włodzimierz Szaroleta - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień 8/ Rafał Piechowiak - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 9/ Marcin Bednarz - pracownik Biura Obsługi Burmistrza 10/ Maciej Kubacki - Komendant Straży Miejskiej 11/ Tomasz Szcześniak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 12/ Janusz Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 13/ Wojciech Grząślewicz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej 14/ Jacek Bartkowiak - Dyrektor Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej Pkt 1. Otwarcie. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji p. Zenon Sikorski, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 1/ w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.szaroleta. Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu. 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.olejniczak. Pani Skarbnik zauważyła, że radni otrzymali poprawki do projektu uchwały (poprawki stanowią zał. nr 3 do protokołu), które związane są z otrzymanymi pismami i tak: kwota zł jest to dotacja, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Jeśli chodzi o dział 750 Administracja publiczna - Pani Skarbnik poinformowała, że 13 czerwca br. ukazało się stanowisko Krajowej Rady RIO o wypłacie trzynastek dla pracowników, którzy byli tych trzynastek za rok 2005 i w 50% za rok 2004 pozbawieni.

2 2 Ponadto zauważyła, że w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki majątkowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie zł, a związane jest to z możliwością starania się o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu pn.: Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Kwotę tą przeznacza się na pokrycie sztuczną trawą powierzchni 1900 m2, wykonanie ogrodzenia, wykonanie ławek i pokrycie kosztów związanych z montażem oświetlenia. M.Olejniczak zauważyła, że jeśli chodzi o uchwałę, to zmniejsza się w niej dochody budżetu gminy o kwotę zł. To zmniejszenie spowodowane jest zwłaszcza zmianami w subwencji oświatowej. Zwiększa się również wydatki budżetu Gminy o kwotę zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. - Przewodniczący Rady p.j.lisiewicz zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały zapisano, że dokonuje się zmian w dochodach w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, a m.in. zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni wiejskich. W związku z tym p.j.lisiewicz zapytał, czy gdzieś jest prowadzone rozliczenie i przedstawianie mieszkańcom jak wygląda budowa tych oczyszczalni wiejskich? Radny zauważył, że od kilku lat już się buduje te oczyszczalnie i nie wie, czy mieszkańcy wiedzą za ile się je buduje, z jakich środków, ile dotowała Gmina, jakie były odsetki, itd. J.Lisiewicz zapytał również, czy Gmina jest przygotowana na rozliczenie się z tych inwestycji? - M.Mieszczak wyjaśniła, że przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków zaczęto w Gminie Środa Wielkopolska budować zgodnie z przyjętym Programem i na podstawie uchwały Rady Miejskiej od stycznia 1998 roku. Idea była taka, że we wszystkich wsiach Gminy Środa Wielkopolska będą indywidualne bądź zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Finansowanie miało się odbywać w ten sposób, że 90% budowy tych oczyszczalni poniesie Gmina, natomiast 10% będą to należności ze strony mieszkańców, tzn. każdy, kto przystępował do programu musiał wpłacić środki na wydzielone konto w Banku Spółdzielczym, przy czym, zgodnie z Regulaminem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, każdy przystępujący do budowy mógł to wpłacić jednorazowo bądź na raty. M.Mieszczak zauważyła, że ten Program do końca nie jest rozliczony, ponieważ on nadal trwa. Budowa tych oczyszczalni nie została ukończona. Pani Sekretarz poinformowała, że do tego Programu, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przystąpiło łącznie 1235 osób. W całości (czyli ci, którzy płacili jednorazowo i na raty) rozliczyło się z tych 10% kosztów 825 osób wpłacając kwotę zł. Pozostałe osoby w dalszym ciągu są winne budżetowi środki z różnych powodów. Osoby te występują do Pana Burmistrza o przesunięcie terminów płatności, bądź zaniechały tych płatności. Pani Sekretarza zauważyła, że łącznie z tych kwot, które wpłacali mieszkańcy, uchwałą budżetową po raz pierwszy wprowadzono środki do budżetu Gminy w 2000 roku z wydzielonego konta, które funkcjonowało poza budżetem Gminy, ponieważ tym kontem dysponował Społeczny Komitet. Na tym koncie zdeponowano środki w wysokości ponad zł, z czego do budżetu Gminy w roku 2000 wprowadzono kwotę zł. Natomiast według stanu na dzień r. na koncie w Banku Spółdzielczym pozostała kwota zł. I z tych właśnie zł do budżetu Gminy wprowadza się kwotę zł. Jeśli chodzi o koszty, jakie Gmina dotychczas poniosła na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków p. M.Mieszczak poinformowała, że Gmina poniosła koszty w wysokości prawie 10 mln. zł ( ,51 zł). Z tego jest wydatkowana kwota zł, która do końca nie jest jeszcze finansowo rozliczona. Reszta środków, w związku z zakończeniem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, jest finansowo z budżetem Gminy rozliczona.

3 3 Uprzedzając kolejne, ewentualne pytanie radnych: Dlaczego do budżetu Gminy nie wprowadza się całej kwoty? p.m.mieszczak zauważyła, że z prostego powodu nie wprowadza się całej kwoty do budżetu, tj. z uwagi na to, że osoby, które już mają wybudowane te oczyszczalnie wpłaciły 10% bo tak mówił Regulamin przyjęty i zatwierdzony przez Radę. Koszty (wszyscy o tym wiedzą) przyzagrodowych oczyszczalni ścieków były wyższe, ale kiedy Program był podejmowany nie było w ogóle wyobrażenia ile taka oczyszczalnia kosztuje. Idea była taka, że w roku 1998 prawie wszyscy wpłacali środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, która to według wyliczeń wstępnych miała kosztować ok zł. Były też tańsze zbiorcze oczyszczalnie ścieków, których na początku Programu przewidywano bardzo mało, zwłaszcza w takiej zabudowie zwartej w niewielu wsiach. Natomiast już w trakcie realizacji tegoż Programu wiele wsi, np. Pławce odeszło od indywidualnych oczyszczalni i pobudowano tam zbiorcze oczyszczalnie ścieków. W ocenie p.m.mieszczak, w takim przypadku tym ludziom, którzy wpłacali środki na indywidualne oczyszczalnie ścieków, a wybudowano na wsi zbiorczą oczyszczalnię, należy środki zwrócić. Dlatego też zostawia się te środki, ponieważ ten Program nie jest rozliczony. Stąd też wprowadza się do budżetu Gminy tylko taką kwotę, która jest niezbędna do budowy kolejnych przyzagrodowych oczyszczalni. Pani Sekretarz zauważyła, że Wydział Gospodarki Finansowej tym tematem zajął się od grudnia ubiegłego roku i w miarę możliwości Urząd stara się poszczególne wsie rozliczyć. M.Mieszczak stwierdziła, iż domniemywa, że Pan Burmistrz też sam decyzji nie podejmie, czy mieszkańcom zwrócić te pieniądze, czy też nie. Tak więc z tym problemem trzeba będzie się kiedyś zmierzyć. - Radny B.Spochacz odniósł się do działu 600 Transport i łączność, a konkretnie do sprawy napraw cząsteczkowych nawierzchni dróg i ulic i zapytał o gwarancję naprawy tych nawierzchni. - W.Szaroleta odczytał, jak dokładnie jest to zapisane w umowie, i tak: Zamawiający sporządza protokół odbioru i określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują obie strony. Stwierdził więc, że jeśli coś jest źle wykonane wtedy sporządzany jest stosowny protokół i zadanie jest poprawiane. - Radny B.Spochacz stwierdził, że jego zdaniem remonty robione są nierzetelnie. - W.Szaroleta stwierdził, że są takie drogi, gdzie to remontowanie jest nie do końca sensowne, bo po prostu nie ma tam podbudowy. Tak więc, żeby móc cokolwiek tam zrobić trzeba wykonać podbudowę z betonu i na to położyć dopiero asfalt i wtedy będzie się to trzymać. - B.Spochacz stwierdził, że może było by lepiej wyremontować taką drogę raz a dobrze. - W.Szaroleta zauważył, że w przypadku ul. Poselskiej jest przygotowana na to dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę. Wartość remontu tej drogi, od środka ul. Kościuszki do ul. Hallera, to koszt rzędu zł. Wszystkie łaty, które są tam robione są na bieżąco odbierane. Jednakże bardzo często tak się zdarza, że załata się dziurę, a kolejna łata powstaje obok. Pan Naczelnik stwierdził, że taka sama sytuacja była na ul. Olimpijskiej, która jest już wyremontowana w całości. Dodał, iż sądzi, że zamierzeniem Pana Burmistrza będzie również wyremontować ul. Poselską. - B.Spochacz zapytał, ile w tym roku Gmina wydała środków na remonty cząstkowe. - W.Szaroleta wyjaśnił, że na łatanie dziur wydano ok zł. - B.Spochacz zapytał, czy kwota ta dotyczy całej Gminy? - W.Szaroleta wyjaśnił, że dotyczy to tylko ul. Poselskiej. - A.Waligóra stwierdził, że jest chyba jakaś gwarancja na łatanie tych dziur? - W.Szaroleta stwierdził, że nikt nie da gwarancji na lata, nie ma takiej możliwości. Zauważył, że właściwa podbudowa drogi znajduje się np. na ul. Poselskiej od ul. Sportowej do skrzyżowania i tam się żadna dziura nie zrobi. Natomiast gro ulic w Środzie Wielkopolskiej jest zbudowanych właśnie na wapiennym kamieniu i na kamieniu

4 4 o nazwie melafil. Kamienie te mają tą zaletę, że były tanie w budowie, natomiast w utrzymaniu wygląda to inaczej. - B.Spochacz zauważył, że na ul. Sucharskiego też już były wykonywane remonty cząstkowe. W tej chwili ta droga wygląda już tak samo, tzn. są już dziury. Zdaniem radnego na pewno jest jakaś technologia, która spowodowałaby, aby te naprawy cząsteczkowe były bardziej trwałe. - A.Waligóra zapytał, czy wykonawca tych remontów jest cały czas ten sam? - W.Szaroleta poinformował, że na takie roboty ogłaszany jest co roku przetarg nieograniczony i każdy ma prawo przystąpić do tego przetargu. - A.Waligóra zapytał, na jak długo wybiera się takiego wykonawcę? - W.Szaroleta wyjaśnił, że na jeden rok. - Radny J.Wrzeszcz powrócił do tematu oczyszczalni wiejskich i zapytał, w jaki sposób są monitorowane te oczyszczalnie, jakie osiągają efekty, czy spełniane są warunki ochrony środowiska, czy ten Program był logiczny, uzasadniony i czy zapewnia ochronę środowiska? - T.Szcześniak wyjaśnił, że oczyszczalnie wiejskie monitorowane są przez MPECWiK, które administruje tymi oczyszczalniami. Na bieżąco robione są (średnio co dwa tygodnie) badania na wypływie z oczyszczalni. Zawsze te badania są w normach, które obowiązują w Polsce. Pan Kierownik zauważył, że są sytuacje, gdzie wymagalne byłyby już znaczne nakłady finansowe na remonty, ponieważ niektóre oczyszczalnie pracują już ponad 10 lat. Tak więc za chwilę trzeba będzie pomyśleć, w niektórych przypadkach, o zmianie technologii, która jest już przestarzała. - Pani Sekretarz poinformowała, że dopóki poszczególne wsie nie są rozliczone, właścicielem przyzagrodowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków jest Gmina Środa Wielkopolska, a MPECWiK ma te oczyszczalnie tylko w administrowaniu. Tak więc, jeśli cokolwiek dzieje się na tych oczyszczalniach, to za to płaci Gmina. - J.Lisiewicz zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały zapisano, że planuje się budowę drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz przebudowę parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w kwocie zł z kredytu bankowego. Przewodniczący Rady zapytał, na jakim etapie jest to zadanie, bo o ile pamięta to na ostatniej sesji ten temat dopiero się pojawił. W związku z tym zapytał, czy jest projekt techniczny na to zadanie? - W.Szaroleta wyjaśnił, że projekt techniczny jest w trakcie opracowywania. - J.Lisiewicz stwierdził więc, że Gmina nie jest w stanie określić kwoty za jaką będzie ta droga zrealizowana. - W.Szaroleta stwierdził, że w projekcie uchwały został przedstawiony koszt szacunkowy. - J.Lisiewicz zapytał, czy w tej kwocie znajduje się też jakaś zapłata za projekt techniczny? - W.Szaroleta poinformował, że o ile się orientuje, to jest zawarte porozumienie pomiędzy Gminą a Spółką Kupiec Średzki w sprawie współfinansowania kosztów tego projektu. - J.Lisiewicz stwierdził, że pyta o to dlatego, aby potem nie okazało się, że ktoś oczekuje od lat na budowę drogi z destruktu, a tymczasem wprowadza się do budżetu nowe zadanie z dnia na dzień, które niewątpliwie jest też bardzo ważne. - Przewodniczący Komisji p.z.sikorski poruszył sprawę refundacji kosztów za zdany egzamin uczniowski. Zapytał Panią Skarbnik, czy w budżecie są zabezpieczone środki na ten cel? Odpowiedzi udzielił p.a.chmielewski, który poinformował, że koszty nauki zawodu refunduje Wojewoda. - Pani Skarbnik dopowiedziała, że środki takie wpływają do budżetu jako dotacja dla pracodawców.

5 5 - A.Chmielewski zauważył, że w ubiegłym roku zgłoszonych było 5 pracodawców i dla tylu Gmina otrzymała środki. W roku bieżącym również wystąpiono o środki na ten cel dla 35 pracodawców (tyle było zgłoszeń). Lista wysłana została do Kuratorium, które zajmuje się weryfikacją tego. Pan Naczelnik dodał, że środki wpłyną do budżetu Gminy nie wcześniej jak we wrześniu br. - J.Lisiewicz zapytał, co dalej z Kinem Baszta? Jaki jest jego stan techniczny? - J.Sołtysiak poinformowała, że aplikowano do Ministerstwa Kultury odnośnie sali widowiskowej w Ośrodku Kultury i w Kinie Baszta. Niestety wnioski te zostały odrzucone. Pani Dyrektor stwierdziła, że będzie aplikować ponownie. Następny termin składania aplikacji jest 15 września br. Czy uda się...? Jak powiedziała Pani Dyrektor stan Kina jest fatalny. Sądzi, że przy dalszej przychylności Straży Pożarnej i Sanepidu Kino może jeszcze rok przetrwa. Pani J.Sołtysiak dodała, że w zasadzie Kino nie odpowiada żadnym wymogom, które obowiązują. - J.Lisiewicz zapytał, czy wniosek jaki składano formalnie został przyjęty, tzn. nie miał żadnych błędów? - J.Sołtysiak stwierdziła, że wniosek został formalnie przyjęty i nie było żadnych uchybień. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że będzie również próbowała aplikować o środki do Państwowego Instytutu Filmowego. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. 3/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowych preferencyjnych kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych na terenach wiejskich Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.bednarz. - J.Lisiewicz zapytał, na jakich warunkach zaciąga się ten kredyt? - M.Bednarz poinformował, że oprocentowanie wynosi 4%. Dodał, że Gmina planuje kredyt na trzy lata, tak więc koszty tego kredytu wyniosą 45 tys. zł. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. 4/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych na terenach wiejskich Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.m.bednarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. 5/ w sprawie zaciągnięcia kredytów w Banku Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.bednarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu. 6/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.mieszczak, która poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. wszystkie gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie muszą mieć dostosowane swoje akty

6 6 prawne, czyli statuty, do obowiązujących przepisów. W międzyczasie uległy też zmianie przepisy dotyczące postępowań wobec dłużników alimentacyjnych jak gdyby regulując przy okazji ustawę o finansach publicznych. Wprowadzając te zmiany dyrektorzy jednostek podległych gminie wprowadzają zmiany, które wynikają z innych przepisów, na podstawie których jednostki funkcjonują. M.Mieszczak zauważyła, że jest to Statut, który na dzień dzisiejszy odpowiada zadaniom i zakresowi obowiązków, które ma do wykonania OPS. Projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 7/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Wsparcia o nazwie Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.j.bartkowiak. - Pani Sekretarz poinformowała, że odbyły się już posiedzenia Komisji: Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska i te Komisje zaproponowały wprowadzenie następujących zmian: 1/ w 6 ust. 1 Statutu wyraz poznawczego zastąpić wyrazem społecznego ; 2/ w 8 ust. 3 Statutu wykreślić wyrazy w szczególności. Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów przychyliła się do wprowadzenia ww. zmian i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu. 8/ w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.grząślewicz. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu. 9/ w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.j.kaczmarek. Jednocześnie poinformował, że w pierwszym zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały błędnie wpisano datę. Poprosił więc, aby datę: 7 kwietnia 2004 roku zmienić na: 6 czerwca 2006 roku. Projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu. 10/ w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.szaroleta. Projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu. 11/ w sprawie zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność gminy. Projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu.

7 7 12/ w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz właściciela przyległej nieruchomości, położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szarytek. Projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu. 13/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dezyderego Chłapowskiego. Projekt uchwały stanowi zał. nr 15 do protokołu. 14/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskie przy ul. Zamojskich. - Przewodniczący Komisji p.z.sikorski poinformował, że Komisje: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosły o nabycie przedmiotowych nieruchomości za połowę wyceny wartości 1 m2 nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. za kwotę 7,50 zł za 1 m2. - J.Lisiewicz stwierdził, że sam zakup gruntu to już nie jest taka tragedia, tylko utrzymanie później takiego ogródka. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 16 do protokołu. 15/ w sprawie nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Niedziałkowskiego. 16/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonych w Kijewie. 17/ w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Kijewie Z projektami ww. uchwał zapoznał zebranych p.r.piechowiak. Komisja uwag nie wniosła i zaopiniowała ww. projekty uchwały pozytywnie. Projekty uchwały stanowią kolejno zał. nr 17, 18 i 19 do protokołu. 18/ w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków położonej w Winnej Górze wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.r.piechowiak oraz udzielił stosownych wyjaśnień. Projekt uchwały stanowi zał. nr 20 do protokołu. 19/ w sprawie przeniesienia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wrzesińskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.r.piechowiak Projekt uchwały stanowi zał. nr 21 do protokołu.

8 8 20/ zmieniająca uchwałę Nr XXVII/372/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego. Projekt uchwały stanowi zał. nr 22 do protokołu. 21/ w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Środzie Wielkopolskiej. Projekt uchwały stanowi zał. nr 23 do protokołu. 22/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto poinformował, że do tego planu wpłynęła uwaga zgłoszona przez mieszkańców (trzy rodziny) tamtego obszaru. Z tej uwagi wynika, że mieszkańcy nie zgadzają się na lokalizację na tym terenie strzelnicy. R.Piechowiak zauważył, że Pan Burmistrz podjął decyzję o odrzuceniu tego wniosku. Zatem na Radę Miejską spada obowiązek rozstrzygnięcia tego wniosku przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Naczelnik przypomniał, że ten teren został oddany za zgodą Rady Miejskiej, w użyczenie Bractwu Kurkowemu. Bractwo Kurkowe złożyło wniosek o zmianę planu, która umożliwiłaby realizację tam obiektów związanych z ich działalnością statutową. R.Piechowiak stwierdził, że jeżeli Rada przychyliłaby się do tego wniosku, to praktycznie nie miałoby sensu głosowanie zmiany tego planu. Ponadto zauważył, że wniosek tych mieszkańców wynikał z niewiedzy. Zauważył, że nie będzie to przecież strzelnica wojskowa, tylko to będzie strzelnica, gdzie możliwości strzeleckie będą ograniczone. Pan Naczelnik dodał, że starano się w treści planu zawrzeć wszystkie niezbędne zapisy, które obligowałyby do tego, żeby wszelkie normy związane z ochroną środowiska przed hałasem były zachowane. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 24 do protokołu. 23/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum usługowego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej Projekt uchwały stanowi zał. nr 25 do protokołu. 24/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonego we wsi Romanowo, gmina Środa Wielkopolska. Projekt uchwały stanowi zał. nr 26 do protokołu.

9 9 Pkt 3. Wolne głosy. W tym miejscu Przewodniczący Rady p.j.lisiewicz poinformował, że 9 czerwca br. w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbył się spektakl upamiętniający wydarzenia 28 czerwca 1956 roku. Stwierdził, że młodzież występująca w tym spektaklu zrobiła na nim bardzo duże wrażenie. Z uwagi na to, że odbyło się to z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, to wraz z Przewodniczącą tej Komisji p.r.kluczyńską wystosował podziękowanie dla Gimnazjum Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej za zorganizowanie tego spektaklu oraz dla p. Jerzego Połowicza, który autentycznie opowiadał o tym, jak przeżył i widział te wydarzenia oczami normalnego człowieka. Pkt 4. Zakończenie. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia na tym spotkanie zakończono. Protokołowała M.Jeziorska Przewodniczący Komisji Zenon Sikorski

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo