P r o t o k ó ł Nr 4/2006. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Nr 4/2006. Pkt 1. Otwarcie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał."

Transkrypt

1 P r o t o k ó ł Nr 4/2006 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. odbytego w dniu 28 czerwca 2006 roku w godz. od do w sali nr 107 Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji na ogólny stan 7 członków Komisji. Usprawiedliwił swoją nieobecność radny Mirosław Ardelli. Nie usprawiedliwił swojej nieobecności radny Ireneusz Kubiaczyk. Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1/ Maria Mieszczak - Sekretarz Miasta 2/ Maria Olejniczak - Skarbnik Miasta 3/ Dorota Kościelniak - Kierownik Referatu Spraw Mieszkaniowych 4/ Katarzyna Duszczak - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej 5/ Jolanta Sołtysiak - Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej 6/ Andrzej Chmielewski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 7/ Włodzimierz Szaroleta - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień 8/ Rafał Piechowiak - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 9/ Marcin Bednarz - pracownik Biura Obsługi Burmistrza 10/ Maciej Kubacki - Komendant Straży Miejskiej 11/ Tomasz Szcześniak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska 12/ Janusz Kaczmarek - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 13/ Wojciech Grząślewicz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej 14/ Jacek Bartkowiak - Dyrektor Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej Pkt 1. Otwarcie. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji p. Zenon Sikorski, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie. Pkt 2. Zaopiniowanie projektów uchwał. 1/ w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.szaroleta. Projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do protokołu. 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.olejniczak. Pani Skarbnik zauważyła, że radni otrzymali poprawki do projektu uchwały (poprawki stanowią zał. nr 3 do protokołu), które związane są z otrzymanymi pismami i tak: kwota zł jest to dotacja, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Jeśli chodzi o dział 750 Administracja publiczna - Pani Skarbnik poinformowała, że 13 czerwca br. ukazało się stanowisko Krajowej Rady RIO o wypłacie trzynastek dla pracowników, którzy byli tych trzynastek za rok 2005 i w 50% za rok 2004 pozbawieni.

2 2 Ponadto zauważyła, że w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki majątkowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie zł, a związane jest to z możliwością starania się o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu pn.: Budowa wielofunkcyjnych boisk ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Kwotę tą przeznacza się na pokrycie sztuczną trawą powierzchni 1900 m2, wykonanie ogrodzenia, wykonanie ławek i pokrycie kosztów związanych z montażem oświetlenia. M.Olejniczak zauważyła, że jeśli chodzi o uchwałę, to zmniejsza się w niej dochody budżetu gminy o kwotę zł. To zmniejszenie spowodowane jest zwłaszcza zmianami w subwencji oświatowej. Zwiększa się również wydatki budżetu Gminy o kwotę zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. - Przewodniczący Rady p.j.lisiewicz zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały zapisano, że dokonuje się zmian w dochodach w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, a m.in. zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu wpłat dokonanych przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni wiejskich. W związku z tym p.j.lisiewicz zapytał, czy gdzieś jest prowadzone rozliczenie i przedstawianie mieszkańcom jak wygląda budowa tych oczyszczalni wiejskich? Radny zauważył, że od kilku lat już się buduje te oczyszczalnie i nie wie, czy mieszkańcy wiedzą za ile się je buduje, z jakich środków, ile dotowała Gmina, jakie były odsetki, itd. J.Lisiewicz zapytał również, czy Gmina jest przygotowana na rozliczenie się z tych inwestycji? - M.Mieszczak wyjaśniła, że przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków zaczęto w Gminie Środa Wielkopolska budować zgodnie z przyjętym Programem i na podstawie uchwały Rady Miejskiej od stycznia 1998 roku. Idea była taka, że we wszystkich wsiach Gminy Środa Wielkopolska będą indywidualne bądź zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Finansowanie miało się odbywać w ten sposób, że 90% budowy tych oczyszczalni poniesie Gmina, natomiast 10% będą to należności ze strony mieszkańców, tzn. każdy, kto przystępował do programu musiał wpłacić środki na wydzielone konto w Banku Spółdzielczym, przy czym, zgodnie z Regulaminem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, każdy przystępujący do budowy mógł to wpłacić jednorazowo bądź na raty. M.Mieszczak zauważyła, że ten Program do końca nie jest rozliczony, ponieważ on nadal trwa. Budowa tych oczyszczalni nie została ukończona. Pani Sekretarz poinformowała, że do tego Programu, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przystąpiło łącznie 1235 osób. W całości (czyli ci, którzy płacili jednorazowo i na raty) rozliczyło się z tych 10% kosztów 825 osób wpłacając kwotę zł. Pozostałe osoby w dalszym ciągu są winne budżetowi środki z różnych powodów. Osoby te występują do Pana Burmistrza o przesunięcie terminów płatności, bądź zaniechały tych płatności. Pani Sekretarza zauważyła, że łącznie z tych kwot, które wpłacali mieszkańcy, uchwałą budżetową po raz pierwszy wprowadzono środki do budżetu Gminy w 2000 roku z wydzielonego konta, które funkcjonowało poza budżetem Gminy, ponieważ tym kontem dysponował Społeczny Komitet. Na tym koncie zdeponowano środki w wysokości ponad zł, z czego do budżetu Gminy w roku 2000 wprowadzono kwotę zł. Natomiast według stanu na dzień r. na koncie w Banku Spółdzielczym pozostała kwota zł. I z tych właśnie zł do budżetu Gminy wprowadza się kwotę zł. Jeśli chodzi o koszty, jakie Gmina dotychczas poniosła na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków p. M.Mieszczak poinformowała, że Gmina poniosła koszty w wysokości prawie 10 mln. zł ( ,51 zł). Z tego jest wydatkowana kwota zł, która do końca nie jest jeszcze finansowo rozliczona. Reszta środków, w związku z zakończeniem budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, jest finansowo z budżetem Gminy rozliczona.

3 3 Uprzedzając kolejne, ewentualne pytanie radnych: Dlaczego do budżetu Gminy nie wprowadza się całej kwoty? p.m.mieszczak zauważyła, że z prostego powodu nie wprowadza się całej kwoty do budżetu, tj. z uwagi na to, że osoby, które już mają wybudowane te oczyszczalnie wpłaciły 10% bo tak mówił Regulamin przyjęty i zatwierdzony przez Radę. Koszty (wszyscy o tym wiedzą) przyzagrodowych oczyszczalni ścieków były wyższe, ale kiedy Program był podejmowany nie było w ogóle wyobrażenia ile taka oczyszczalnia kosztuje. Idea była taka, że w roku 1998 prawie wszyscy wpłacali środki na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, która to według wyliczeń wstępnych miała kosztować ok zł. Były też tańsze zbiorcze oczyszczalnie ścieków, których na początku Programu przewidywano bardzo mało, zwłaszcza w takiej zabudowie zwartej w niewielu wsiach. Natomiast już w trakcie realizacji tegoż Programu wiele wsi, np. Pławce odeszło od indywidualnych oczyszczalni i pobudowano tam zbiorcze oczyszczalnie ścieków. W ocenie p.m.mieszczak, w takim przypadku tym ludziom, którzy wpłacali środki na indywidualne oczyszczalnie ścieków, a wybudowano na wsi zbiorczą oczyszczalnię, należy środki zwrócić. Dlatego też zostawia się te środki, ponieważ ten Program nie jest rozliczony. Stąd też wprowadza się do budżetu Gminy tylko taką kwotę, która jest niezbędna do budowy kolejnych przyzagrodowych oczyszczalni. Pani Sekretarz zauważyła, że Wydział Gospodarki Finansowej tym tematem zajął się od grudnia ubiegłego roku i w miarę możliwości Urząd stara się poszczególne wsie rozliczyć. M.Mieszczak stwierdziła, iż domniemywa, że Pan Burmistrz też sam decyzji nie podejmie, czy mieszkańcom zwrócić te pieniądze, czy też nie. Tak więc z tym problemem trzeba będzie się kiedyś zmierzyć. - Radny B.Spochacz odniósł się do działu 600 Transport i łączność, a konkretnie do sprawy napraw cząsteczkowych nawierzchni dróg i ulic i zapytał o gwarancję naprawy tych nawierzchni. - W.Szaroleta odczytał, jak dokładnie jest to zapisane w umowie, i tak: Zamawiający sporządza protokół odbioru i określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują obie strony. Stwierdził więc, że jeśli coś jest źle wykonane wtedy sporządzany jest stosowny protokół i zadanie jest poprawiane. - Radny B.Spochacz stwierdził, że jego zdaniem remonty robione są nierzetelnie. - W.Szaroleta stwierdził, że są takie drogi, gdzie to remontowanie jest nie do końca sensowne, bo po prostu nie ma tam podbudowy. Tak więc, żeby móc cokolwiek tam zrobić trzeba wykonać podbudowę z betonu i na to położyć dopiero asfalt i wtedy będzie się to trzymać. - B.Spochacz stwierdził, że może było by lepiej wyremontować taką drogę raz a dobrze. - W.Szaroleta zauważył, że w przypadku ul. Poselskiej jest przygotowana na to dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę. Wartość remontu tej drogi, od środka ul. Kościuszki do ul. Hallera, to koszt rzędu zł. Wszystkie łaty, które są tam robione są na bieżąco odbierane. Jednakże bardzo często tak się zdarza, że załata się dziurę, a kolejna łata powstaje obok. Pan Naczelnik stwierdził, że taka sama sytuacja była na ul. Olimpijskiej, która jest już wyremontowana w całości. Dodał, iż sądzi, że zamierzeniem Pana Burmistrza będzie również wyremontować ul. Poselską. - B.Spochacz zapytał, ile w tym roku Gmina wydała środków na remonty cząstkowe. - W.Szaroleta wyjaśnił, że na łatanie dziur wydano ok zł. - B.Spochacz zapytał, czy kwota ta dotyczy całej Gminy? - W.Szaroleta wyjaśnił, że dotyczy to tylko ul. Poselskiej. - A.Waligóra stwierdził, że jest chyba jakaś gwarancja na łatanie tych dziur? - W.Szaroleta stwierdził, że nikt nie da gwarancji na lata, nie ma takiej możliwości. Zauważył, że właściwa podbudowa drogi znajduje się np. na ul. Poselskiej od ul. Sportowej do skrzyżowania i tam się żadna dziura nie zrobi. Natomiast gro ulic w Środzie Wielkopolskiej jest zbudowanych właśnie na wapiennym kamieniu i na kamieniu

4 4 o nazwie melafil. Kamienie te mają tą zaletę, że były tanie w budowie, natomiast w utrzymaniu wygląda to inaczej. - B.Spochacz zauważył, że na ul. Sucharskiego też już były wykonywane remonty cząstkowe. W tej chwili ta droga wygląda już tak samo, tzn. są już dziury. Zdaniem radnego na pewno jest jakaś technologia, która spowodowałaby, aby te naprawy cząsteczkowe były bardziej trwałe. - A.Waligóra zapytał, czy wykonawca tych remontów jest cały czas ten sam? - W.Szaroleta poinformował, że na takie roboty ogłaszany jest co roku przetarg nieograniczony i każdy ma prawo przystąpić do tego przetargu. - A.Waligóra zapytał, na jak długo wybiera się takiego wykonawcę? - W.Szaroleta wyjaśnił, że na jeden rok. - Radny J.Wrzeszcz powrócił do tematu oczyszczalni wiejskich i zapytał, w jaki sposób są monitorowane te oczyszczalnie, jakie osiągają efekty, czy spełniane są warunki ochrony środowiska, czy ten Program był logiczny, uzasadniony i czy zapewnia ochronę środowiska? - T.Szcześniak wyjaśnił, że oczyszczalnie wiejskie monitorowane są przez MPECWiK, które administruje tymi oczyszczalniami. Na bieżąco robione są (średnio co dwa tygodnie) badania na wypływie z oczyszczalni. Zawsze te badania są w normach, które obowiązują w Polsce. Pan Kierownik zauważył, że są sytuacje, gdzie wymagalne byłyby już znaczne nakłady finansowe na remonty, ponieważ niektóre oczyszczalnie pracują już ponad 10 lat. Tak więc za chwilę trzeba będzie pomyśleć, w niektórych przypadkach, o zmianie technologii, która jest już przestarzała. - Pani Sekretarz poinformowała, że dopóki poszczególne wsie nie są rozliczone, właścicielem przyzagrodowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków jest Gmina Środa Wielkopolska, a MPECWiK ma te oczyszczalnie tylko w administrowaniu. Tak więc, jeśli cokolwiek dzieje się na tych oczyszczalniach, to za to płaci Gmina. - J.Lisiewicz zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały zapisano, że planuje się budowę drogi dojazdowej do parkingów i zaplecza Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz przebudowę parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w kwocie zł z kredytu bankowego. Przewodniczący Rady zapytał, na jakim etapie jest to zadanie, bo o ile pamięta to na ostatniej sesji ten temat dopiero się pojawił. W związku z tym zapytał, czy jest projekt techniczny na to zadanie? - W.Szaroleta wyjaśnił, że projekt techniczny jest w trakcie opracowywania. - J.Lisiewicz stwierdził więc, że Gmina nie jest w stanie określić kwoty za jaką będzie ta droga zrealizowana. - W.Szaroleta stwierdził, że w projekcie uchwały został przedstawiony koszt szacunkowy. - J.Lisiewicz zapytał, czy w tej kwocie znajduje się też jakaś zapłata za projekt techniczny? - W.Szaroleta poinformował, że o ile się orientuje, to jest zawarte porozumienie pomiędzy Gminą a Spółką Kupiec Średzki w sprawie współfinansowania kosztów tego projektu. - J.Lisiewicz stwierdził, że pyta o to dlatego, aby potem nie okazało się, że ktoś oczekuje od lat na budowę drogi z destruktu, a tymczasem wprowadza się do budżetu nowe zadanie z dnia na dzień, które niewątpliwie jest też bardzo ważne. - Przewodniczący Komisji p.z.sikorski poruszył sprawę refundacji kosztów za zdany egzamin uczniowski. Zapytał Panią Skarbnik, czy w budżecie są zabezpieczone środki na ten cel? Odpowiedzi udzielił p.a.chmielewski, który poinformował, że koszty nauki zawodu refunduje Wojewoda. - Pani Skarbnik dopowiedziała, że środki takie wpływają do budżetu jako dotacja dla pracodawców.

5 5 - A.Chmielewski zauważył, że w ubiegłym roku zgłoszonych było 5 pracodawców i dla tylu Gmina otrzymała środki. W roku bieżącym również wystąpiono o środki na ten cel dla 35 pracodawców (tyle było zgłoszeń). Lista wysłana została do Kuratorium, które zajmuje się weryfikacją tego. Pan Naczelnik dodał, że środki wpłyną do budżetu Gminy nie wcześniej jak we wrześniu br. - J.Lisiewicz zapytał, co dalej z Kinem Baszta? Jaki jest jego stan techniczny? - J.Sołtysiak poinformowała, że aplikowano do Ministerstwa Kultury odnośnie sali widowiskowej w Ośrodku Kultury i w Kinie Baszta. Niestety wnioski te zostały odrzucone. Pani Dyrektor stwierdziła, że będzie aplikować ponownie. Następny termin składania aplikacji jest 15 września br. Czy uda się...? Jak powiedziała Pani Dyrektor stan Kina jest fatalny. Sądzi, że przy dalszej przychylności Straży Pożarnej i Sanepidu Kino może jeszcze rok przetrwa. Pani J.Sołtysiak dodała, że w zasadzie Kino nie odpowiada żadnym wymogom, które obowiązują. - J.Lisiewicz zapytał, czy wniosek jaki składano formalnie został przyjęty, tzn. nie miał żadnych błędów? - J.Sołtysiak stwierdziła, że wniosek został formalnie przyjęty i nie było żadnych uchybień. Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że będzie również próbowała aplikować o środki do Państwowego Instytutu Filmowego. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu. 3/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowych preferencyjnych kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych na terenach wiejskich Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.bednarz. - J.Lisiewicz zapytał, na jakich warunkach zaciąga się ten kredyt? - M.Bednarz poinformował, że oprocentowanie wynosi 4%. Dodał, że Gmina planuje kredyt na trzy lata, tak więc koszty tego kredytu wyniosą 45 tys. zł. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu. 4/ w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na inwestycje w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych na terenach wiejskich Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.m.bednarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu. 5/ w sprawie zaciągnięcia kredytów w Banku Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej Gminy Środa Wielkopolska. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.bednarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu. 6/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznała zebranych p.m.mieszczak, która poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. wszystkie gminne jednostki organizacyjne podległe Radzie muszą mieć dostosowane swoje akty

6 6 prawne, czyli statuty, do obowiązujących przepisów. W międzyczasie uległy też zmianie przepisy dotyczące postępowań wobec dłużników alimentacyjnych jak gdyby regulując przy okazji ustawę o finansach publicznych. Wprowadzając te zmiany dyrektorzy jednostek podległych gminie wprowadzają zmiany, które wynikają z innych przepisów, na podstawie których jednostki funkcjonują. M.Mieszczak zauważyła, że jest to Statut, który na dzień dzisiejszy odpowiada zadaniom i zakresowi obowiązków, które ma do wykonania OPS. Projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu. 7/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Wsparcia o nazwie Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.j.bartkowiak. - Pani Sekretarz poinformowała, że odbyły się już posiedzenia Komisji: Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska i te Komisje zaproponowały wprowadzenie następujących zmian: 1/ w 6 ust. 1 Statutu wyraz poznawczego zastąpić wyrazem społecznego ; 2/ w 8 ust. 3 Statutu wykreślić wyrazy w szczególności. Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów przychyliła się do wprowadzenia ww. zmian i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do protokołu. 8/ w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej oraz w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.grząślewicz. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Sekretarz. Projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do protokołu. 9/ w sprawie podziału Gminy Środa Wielkopolska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.j.kaczmarek. Jednocześnie poinformował, że w pierwszym zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały błędnie wpisano datę. Poprosił więc, aby datę: 7 kwietnia 2004 roku zmienić na: 6 czerwca 2006 roku. Projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do protokołu. 10/ w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.w.szaroleta. Projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do protokołu. 11/ w sprawie zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność gminy. Projekt uchwały stanowi zał. nr 13 do protokołu.

7 7 12/ w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz właściciela przyległej nieruchomości, położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szarytek. Projekt uchwały stanowi zał. nr 14 do protokołu. 13/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dezyderego Chłapowskiego. Projekt uchwały stanowi zał. nr 15 do protokołu. 14/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości niezabudowanych położonych w Środzie Wielkopolskie przy ul. Zamojskich. - Przewodniczący Komisji p.z.sikorski poinformował, że Komisje: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosły o nabycie przedmiotowych nieruchomości za połowę wyceny wartości 1 m2 nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. za kwotę 7,50 zł za 1 m2. - J.Lisiewicz stwierdził, że sam zakup gruntu to już nie jest taka tragedia, tylko utrzymanie później takiego ogródka. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 16 do protokołu. 15/ w sprawie nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Niedziałkowskiego. 16/ w sprawie nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonych w Kijewie. 17/ w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Kijewie Z projektami ww. uchwał zapoznał zebranych p.r.piechowiak. Komisja uwag nie wniosła i zaopiniowała ww. projekty uchwały pozytywnie. Projekty uchwały stanowią kolejno zał. nr 17, 18 i 19 do protokołu. 18/ w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków położonej w Winnej Górze wraz z siecią kanalizacyjną i przyłączami. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.r.piechowiak oraz udzielił stosownych wyjaśnień. Projekt uchwały stanowi zał. nr 20 do protokołu. 19/ w sprawie przeniesienia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wrzesińskiej. Z projektem uchwały zapoznał zebranych p.r.piechowiak Projekt uchwały stanowi zał. nr 21 do protokołu.

8 8 20/ zmieniająca uchwałę Nr XXVII/372/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego. Projekt uchwały stanowi zał. nr 22 do protokołu. 21/ w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Środzie Wielkopolskiej. Projekt uchwały stanowi zał. nr 23 do protokołu. 22/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto poinformował, że do tego planu wpłynęła uwaga zgłoszona przez mieszkańców (trzy rodziny) tamtego obszaru. Z tej uwagi wynika, że mieszkańcy nie zgadzają się na lokalizację na tym terenie strzelnicy. R.Piechowiak zauważył, że Pan Burmistrz podjął decyzję o odrzuceniu tego wniosku. Zatem na Radę Miejską spada obowiązek rozstrzygnięcia tego wniosku przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Naczelnik przypomniał, że ten teren został oddany za zgodą Rady Miejskiej, w użyczenie Bractwu Kurkowemu. Bractwo Kurkowe złożyło wniosek o zmianę planu, która umożliwiłaby realizację tam obiektów związanych z ich działalnością statutową. R.Piechowiak stwierdził, że jeżeli Rada przychyliłaby się do tego wniosku, to praktycznie nie miałoby sensu głosowanie zmiany tego planu. Ponadto zauważył, że wniosek tych mieszkańców wynikał z niewiedzy. Zauważył, że nie będzie to przecież strzelnica wojskowa, tylko to będzie strzelnica, gdzie możliwości strzeleckie będą ograniczone. Pan Naczelnik dodał, że starano się w treści planu zawrzeć wszystkie niezbędne zapisy, które obligowałyby do tego, żeby wszelkie normy związane z ochroną środowiska przed hałasem były zachowane. Innych uwag nie wniesiono. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały stanowi zał. nr 24 do protokołu. 23/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum usługowego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej Projekt uchwały stanowi zał. nr 25 do protokołu. 24/ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonego we wsi Romanowo, gmina Środa Wielkopolska. Projekt uchwały stanowi zał. nr 26 do protokołu.

9 9 Pkt 3. Wolne głosy. W tym miejscu Przewodniczący Rady p.j.lisiewicz poinformował, że 9 czerwca br. w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej odbył się spektakl upamiętniający wydarzenia 28 czerwca 1956 roku. Stwierdził, że młodzież występująca w tym spektaklu zrobiła na nim bardzo duże wrażenie. Z uwagi na to, że odbyło się to z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, to wraz z Przewodniczącą tej Komisji p.r.kluczyńską wystosował podziękowanie dla Gimnazjum Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej za zorganizowanie tego spektaklu oraz dla p. Jerzego Połowicza, który autentycznie opowiadał o tym, jak przeżył i widział te wydarzenia oczami normalnego człowieka. Pkt 4. Zakończenie. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia na tym spotkanie zakończono. Protokołowała M.Jeziorska Przewodniczący Komisji Zenon Sikorski

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXXVI/285/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00.

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Ełk, 05 stycznia 2006 r. Protokół Nr 01/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz Mariusz Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROBIA ZA 2007 ROK Burmistrz Krobi Krobia, dnia 17 marca 2008 r. Zarządzenie Nr 31/2008 Burmistrza Krobi z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r.

Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. Uchwała Nr X /59 /2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 1/2006

P r o t o k ó ł Nr 1/2006 P r o t o k ó ł Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. odbytego w dniu 6 lutego 2006 roku w godz. od 17 00 do 18 10 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 3/2015 Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 11 marca 2015 r. Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej Wielkopolski Urząd WojewÅdzki Poznań, dnia 31 sierpnia 2006 r. w Poznaniu Wydział Prawny i Nadzoru PN.III 4.0932-26/06 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 35 /2011 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR VII/ 35 /2011 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA NR VII/ 35 /2011 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 26 MAJA 2011 ROKU w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku

Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku Protokół nr III/06/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 06 lutego 2008 roku w naradzie udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo