Regulamin systemu SalesLift z dnia DEFINICJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin systemu SalesLift z dnia 15.07.2015 DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin systemu SalesLift z dnia DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego saleslift.pl, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników saleslift.pl. 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje: a. Administrator Konta Użytkownik posiadający prawo do korzystania i zarządzania Kontem w serwisie. b. Cennik oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen oferowanych przez Operatora wariantów dostępu do zasobów Serwisu. Dostępny na stronie internetowej Operatora. c. Hasło ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu. d. Konto sposób za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu. e. Login unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Serwisie. f. Okres Abonamentowy okres, w którym Użytkownik ma dostęp do usług Serwisu za pomocą Konta, o ile uiścił Opłatę Abonamentową. g. Okres Próbny wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternaście) dni kalendarzowych, w którym usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie. h. Operator spółka działająca pod firmą SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk, o numerze REGON: , NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , o kapitale zakładowym: ,00 PLN. i. Opłata Abonamentowa łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się: i. opłata podstawowa za wybrany Pakiet, ii. opłata za pakiet dodatkowych zapytań, iii. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników. 3. Pakiet wariant działania Konta wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych planów. 4. Regulamin niniejszy regulamin. 5. Rejestracja założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Serwisu. 6. Serwis serwis internetowy saleslift.pl działający pod adresem internetowym wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie. 7. Słowo kluczowe wybrany przez Użytkownika ciąg znaków monitorowany przez Serwis w sieci Internet na żądanie Użytkownika. 8. System oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami w internecie dostępne w serwisie saleslift.pl. 9. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu. 10. Usługa usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie. 11. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która w związku z akceptacją Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora. 12. Właściciel Konta Użytkownik, który utworzył Konto. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika. 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę dostępu do konsoli służącej do zarządzania wypowiedziami użytkowników w internecie, na którą składają się: a. monitoring marki, produktów, usług, tematów, osób, wydarzeń w sieci Internet, b. archiwizację bazy danych zawierającej wyniki monitoringu, c. przygotowywanie raportów i analiz na podstawie wyników monitoringu, d. informowanie o nowych wynikach monitoringu w sieci. e. Operator oferuje dwie wersje Usługi: i. SalesLift, ii. SalesLift + SentiOne. 3. Usługa SalesLift jest odpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego rozdziału Regulaminu, a dostęp do niej mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na warunki w nim zawarte jak również dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie. 4. Usługa SalesLift + SentiOne również jest odpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego rozdziału Regulaminu, a dostęp do niej mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na warunki w nim zawarte jak również dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie. 5. Każdy Użytkownik ma prawo do jednokrotnego skorzystania przez okres następujących kolejno 14 (słownie: czternaście) dni z bezpłatnego dostępu do SalesLift (dalej Okres Testowy). 6. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Serwisem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. 7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to: a. Podłączenie do Internetu, b. Procesor 2GHz, c. Pamięć RAM 1GB, d. System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu lub nowsze, e. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280x800, f. Przeglądarka internetowa: i. Firefox 4 lub nowszy, ii. Opera lub nowszy, iii. Safari 5 lub nowszy, iv. Chrome 17 lub nowszy, v. Internet Explorer 9 lub nowszy, vi. Włączona obsługa Java Script, vii. Włączona obsługa cookie. 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu. 9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w sposób należyty. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

3 1. Dostęp do Okresu Testowego możliwy jest po Rejestracji Użytkownika w Serwisie, a tym samym utworzeniu Konta poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie internetowej i podanie przez Użytkownika następujących danych: a. adres poczty elektronicznej, b. utworzone Hasło do Konta, c. unikatowa nazwa firmy korzystającej z Konta lub informacja, że rejestrujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 2. Dane umieszczane są przez Użytkownika w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu. 3. Dostęp do Usługi SalesLift na Okres Próbny możliwy jest po dokonaniu kroków wymaganych w ustępie 2 niniejszego rozdziału Regulaminu. 4. Celem uzyskania dostępu do Usługi SalesLift po Okresie Próbnym Użytkownik powinien wybrać i skonfigurować Pakiet oraz dokończyć Rejestrację podając dodatkowe dane takie jak: a. dla osoby fizycznej: i. imię/imiona, ii. nazwisko, iii. adres zamieszkania, iv. adres do korespondencji, v. telefon kontaktowy, b. dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: i. pełna nazwa firmy, ii. NIP, iii. adres przedsiębiorcy, iv. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorcy), v. telefon kontaktowy, z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego rozdziału Regulaminu. 5. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne. 6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do podania danych zgodnie z prawdą pod rygorem zablokowania dostępu do Serwisu. 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. 8. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w Internecie wystąpień monitorowanego Słowa kluczowego. 9. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Okresie Abonamentowym, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania i skonfigurowania Pakietu oraz otrzymania danych, o których mowa w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty fakturę VAT pro forma z tytułu świadczonych Usług. 10. Aby skorzystać z Okresu Abonamentowego Użytkownik jest zobowiązany dopełnić kroków wskazanych w punkcie trzecim niniejszego rozdziału Regulaminu oraz będzie musiał opłacić otrzymaną, na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej, fakturę VAT pro forma z tytułu świadczonych Usług. 11. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta na okres 7 dni. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować ona będzie niezwłocznym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ ww. 21 dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora.

4 13. Uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma, powodować będzie rozpoczęcie Okresu Abonamentowego. OKRES PRÓBNY 1. Okres Testowy trwa 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w trakcie Testowego, jeżeli: a. Użytkownik, lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy Regulaminu, b. Operator poweźmie przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Systemie. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, który to dostęp zostanie zablokowany przez nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma z tytułu Opłaty Abonamentowej. 2. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia Okresu Abonamentowego za który uiścił Opłatę Abonamentową. 3. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik: a. poda w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, b. dopuści się za pośrednictwem Systemu naruszenia dóbr osobistych, c. dopuści się zachowania, które jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, 4. Użytkownik, którego Umowa została rozwiązana w związku z naruszeniem zasad Regulaminu lub w sposób wskazany w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu nie może bez wyraźnej zgody Operatora ponownie zarejestrować się w Systemie. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych. 3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi. 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5 b. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika; c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, d. nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie, e. nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd. f. korzystania z treści zamieszczonych w Systemie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Systemu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa lub osobisty. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać treści znalezione w Systemie Operatora w innym zakresie, musi uzyskać wyraźną zgodę Operatora. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Systemowi musi dodać dopisek: Źródło: saleslift.pl. 2. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy. OPŁATY 1. Korzystanie z Usługi SalesLift po Okresie Próbnym jest odpłatne. 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku. 3. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Abonamentowe. 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Okres Abonamentowy kończy się natomiast datą odpowiadającą początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było w ostatnim dniu danego miesiąca. 5. Na Opłatę Abonamentową składają się: a. opłata podstawowa za wybrany Pakiet, b. opłata za pakiet dodatkowych zapytań, c. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników. 6. Informacja o sposobie dokonania Opłaty Abonamentowej udostępniona jest w panelu Użytkownika w Systemie. 7. Dodatkowe pakiety zapytań i dodatkowe Konta Użytkowników można dokupić w dowolnym momencie i uznaje się je za ważne w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w panelu Użytkownika. 8. W dowolnym momencie można również zrezygnować z zakupionych dodatkowych pakietów za pomocą panelu Użytkownika. 9. Zmiana pakietu możliwa jest w dowolnym momencie. 10. W przypadku, zmiany z Pakietu droższego na tańszy, zmiana wprowadzana jest po upływie opłaconego Okresu Abonamentowego. 11. W przypadku zmiany Pakietu z tańszego na droższy, Operator prześle Użytkownikowi fakturę VAT pro forma na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za Pakiet droższy na nowy Okres Abonamentowy począwszy od dnia zmiany pakietu, a opłatą za Pakiet tańszy, pomniejszoną o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia dotychczasowego Okresu Abonamentowego. Zmiana Pakietu staje się skuteczna z chwilą opłacenia faktury VAT pro forma. 12. Użytkownik może w każdym czasie nabyć dodatkowe Konta albo dodatkowe Pakiety zapytań. Użytkownik może aktywować dodatkowe Konto albo Pakiet zapytań poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji u Operatora. Aktywacja następuje automatycznie. Opłata za dodatkowe Konto albo dodatkowy Pakiet zapytań doliczana jest do Faktury VAT za kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pomniejszenia o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.

6 13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z zakupionych dodatkowych Kont albo dodatkowych Pakietów zapytań. W takim przypadku dodatkowe Konta albo Pakiety zapytań zostaną zablokowane natychmiastowo. 14. Opłaty Abonamentowe Użytkownik może wykonać przelewem tradycyjnym na indywidualny numer konta bankowego lub opłacić za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie. 15. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na prawidłowe odnotowanie płatności w Systemie od dokonania wpłaty przez Użytkownika. 16. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na wystawienie faktury VAT od momentu odnotowania płatności. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktur drogą elektroniczną poprzez pocztę e mail. 17. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce Cennik i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego. PRZERWY TECHNICZNE 1. Operator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług. 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza. 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika Konta drogą poczty elektronicznej. 4. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle pełnych dni, ile dni trwała przerwa techniczna. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk (Operator) w celu umożliwienia korzystania z Usług Operatora oraz przeprowadzenia przez Operatora innych akcji marketingowych w przyszłości. 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem: 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Operatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Operatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Operatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Operator. 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną. 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.

7 7. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 8. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem. 9. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie rozpoznawany przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają natomiast: a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła; b. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 10. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres 11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny: SalesLift SA ul. Lęborska 3B Gdańsk 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści: a. imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, b. firmę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, c. login użytkownika, d. dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy, e. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, f. dokładny opis i powód reklamacji. 3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu. 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne. 6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem w zakładce regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 3. Operator, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem w zakładce regulamin z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z dniem ostatniego, w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego. 4. Operator oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk, o numerze REGON: , NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , o kapitale zakładowym: ,00 PLN. 5. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. 6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Aplikacja aplikacja internetowa charakteryzująca się funkcjonalnością opisaną w pkt VII;

2. Aplikacja aplikacja internetowa charakteryzująca się funkcjonalnością opisaną w pkt VII; Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI ANNA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI ANNA REGULAMIN ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGI ANNA getanna.pl Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wersjami dokumentów regulujących współpracę z platformą Anna. Jeśli mają Państwo jakikolwiek pytania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Aktualizacja: 1 Luty 2013r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje ogólne i definicje... 3 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE Regulamin Użytkownicy serwis Talent Finder Serwisem Usługi Usługodawca lub McDonald s

I. OGÓLNE Regulamin Użytkownicy serwis Talent Finder Serwisem Usługi Usługodawca lub McDonald s I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet ( Użytkownicy ) z serwisów internetowych dostępnych pod adresami www.mcdonalds.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo