Regulamin systemu SalesLift z dnia DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin systemu SalesLift z dnia 15.07.2015 DEFINICJE"

Transkrypt

1 Regulamin systemu SalesLift z dnia DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z Serwisu internetowego saleslift.pl, a w szczególności obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych Użytkowników saleslift.pl. 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu utworzono następujące definicje: a. Administrator Konta Użytkownik posiadający prawo do korzystania i zarządzania Kontem w serwisie. b. Cennik oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen oferowanych przez Operatora wariantów dostępu do zasobów Serwisu. Dostępny na stronie internetowej Operatora. c. Hasło ciąg znaków, określony przez Użytkownika i przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Serwisu. d. Konto sposób za pomocą którego Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z zasobów Serwisu. e. Login unikatowa nazwa identyfikująca Użytkownika w Serwisie. f. Okres Abonamentowy okres, w którym Użytkownik ma dostęp do usług Serwisu za pomocą Konta, o ile uiścił Opłatę Abonamentową. g. Okres Próbny wskazany przez Operatora okres kolejnych 14 (czternaście) dni kalendarzowych, w którym usługi Serwisu udostępniane są Użytkownikowi bezpłatnie. h. Operator spółka działająca pod firmą SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk, o numerze REGON: , NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , o kapitale zakładowym: ,00 PLN. i. Opłata Abonamentowa łączna miesięczna opłata z tytułu posiadania dostępu do Konta w wysokości określonej w Cenniku. Na opłatę abonamentową składają się: i. opłata podstawowa za wybrany Pakiet, ii. opłata za pakiet dodatkowych zapytań, iii. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników. 3. Pakiet wariant działania Konta wybrany w panelu Klienta w Systemie spośród dostępnych planów. 4. Regulamin niniejszy regulamin. 5. Rejestracja założenie przez Użytkownika Konta, dokonane z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie Serwisu. 6. Serwis serwis internetowy saleslift.pl działający pod adresem internetowym wraz z dostępnym na nim Systemem, prowadzonym przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie. 7. Słowo kluczowe wybrany przez Użytkownika ciąg znaków monitorowany przez Serwis w sieci Internet na żądanie Użytkownika. 8. System oprogramowanie służące do zarządzania relacjami z klientami w internecie dostępne w serwisie saleslift.pl. 9. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez niego treści Regulaminu. 10. Usługa usługa świadczona przez Operatora w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie. 11. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a która w związku z akceptacją Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora. 12. Właściciel Konta Użytkownik, który utworzył Konto. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i oferowanych przez Operatora Usług a także zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika. 2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę dostępu do konsoli służącej do zarządzania wypowiedziami użytkowników w internecie, na którą składają się: a. monitoring marki, produktów, usług, tematów, osób, wydarzeń w sieci Internet, b. archiwizację bazy danych zawierającej wyniki monitoringu, c. przygotowywanie raportów i analiz na podstawie wyników monitoringu, d. informowanie o nowych wynikach monitoringu w sieci. e. Operator oferuje dwie wersje Usługi: i. SalesLift, ii. SalesLift + SentiOne. 3. Usługa SalesLift jest odpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego rozdziału Regulaminu, a dostęp do niej mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na warunki w nim zawarte jak również dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie. 4. Usługa SalesLift + SentiOne również jest odpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego rozdziału Regulaminu, a dostęp do niej mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zapoznali się z Regulaminem i wyrazili zgodę na warunki w nim zawarte jak również dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie. 5. Każdy Użytkownik ma prawo do jednokrotnego skorzystania przez okres następujących kolejno 14 (słownie: czternaście) dni z bezpłatnego dostępu do SalesLift (dalej Okres Testowy). 6. Operator ma prawo powierzyć administrowanie Serwisem osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. 7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu to: a. Podłączenie do Internetu, b. Procesor 2GHz, c. Pamięć RAM 1GB, d. System operacyjny Windows Vista/7, Mac OS X, Ubuntu lub nowsze, e. Minimalna rozdzielczość ekranu 1280x800, f. Przeglądarka internetowa: i. Firefox 4 lub nowszy, ii. Opera lub nowszy, iii. Safari 5 lub nowszy, iv. Chrome 17 lub nowszy, v. Internet Explorer 9 lub nowszy, vi. Włączona obsługa Java Script, vii. Włączona obsługa cookie. 8. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania wymagań technicznych sytemu i realizowanych usług, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu. 9. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w sposób należyty. REJESTRACJA KONTA W SERWISIE

3 1. Dostęp do Okresu Testowego możliwy jest po Rejestracji Użytkownika w Serwisie, a tym samym utworzeniu Konta poprzez wypełnienie formularza (dostępnego na stronie internetowej i podanie przez Użytkownika następujących danych: a. adres poczty elektronicznej, b. utworzone Hasło do Konta, c. unikatowa nazwa firmy korzystającej z Konta lub informacja, że rejestrujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 2. Dane umieszczane są przez Użytkownika w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu. 3. Dostęp do Usługi SalesLift na Okres Próbny możliwy jest po dokonaniu kroków wymaganych w ustępie 2 niniejszego rozdziału Regulaminu. 4. Celem uzyskania dostępu do Usługi SalesLift po Okresie Próbnym Użytkownik powinien wybrać i skonfigurować Pakiet oraz dokończyć Rejestrację podając dodatkowe dane takie jak: a. dla osoby fizycznej: i. imię/imiona, ii. nazwisko, iii. adres zamieszkania, iv. adres do korespondencji, v. telefon kontaktowy, b. dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: i. pełna nazwa firmy, ii. NIP, iii. adres przedsiębiorcy, iv. adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorcy), v. telefon kontaktowy, z zastrzeżeniem ustępu 8 niniejszego rozdziału Regulaminu. 5. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne. 6. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do podania danych zgodnie z prawdą pod rygorem zablokowania dostępu do Serwisu. 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie dane. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. 8. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje znalezienia wszystkich znajdujących się i dostępnych w Internecie wystąpień monitorowanego Słowa kluczowego. 9. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się korzystać z Serwisu w Okresie Abonamentowym, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania i skonfigurowania Pakietu oraz otrzymania danych, o których mowa w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty fakturę VAT pro forma z tytułu świadczonych Usług. 10. Aby skorzystać z Okresu Abonamentowego Użytkownik jest zobowiązany dopełnić kroków wskazanych w punkcie trzecim niniejszego rozdziału Regulaminu oraz będzie musiał opłacić otrzymaną, na wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej, fakturę VAT pro forma z tytułu świadczonych Usług. 11. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta na okres 7 dni. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować ona będzie niezwłocznym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ ww. 21 dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. 12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora.

4 13. Uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma, powodować będzie rozpoczęcie Okresu Abonamentowego. OKRES PRÓBNY 1. Okres Testowy trwa 14 (słownie: czternaście) kolejnych dni. 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu w trakcie Testowego, jeżeli: a. Użytkownik, lub osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, naruszył przepisy Regulaminu, b. Operator poweźmie przypuszczenie o dokonaniu przez Użytkownika aktywacji kolejnego Konta w Systemie. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta, który to dostęp zostanie zablokowany przez nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT pro forma z tytułu Opłaty Abonamentowej. 2. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia Okresu Abonamentowego za który uiścił Opłatę Abonamentową. 3. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik: a. poda w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, b. dopuści się za pośrednictwem Systemu naruszenia dóbr osobistych, c. dopuści się zachowania, które jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, 4. Użytkownik, którego Umowa została rozwiązana w związku z naruszeniem zasad Regulaminu lub w sposób wskazany w ustępie 3 niniejszego rozdziału Regulaminu nie może bez wyraźnej zgody Operatora ponownie zarejestrować się w Systemie. WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ OPERATORA 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy, bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu. 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i prawdziwość podanych przez siebie danych. 3. Wszelkie treści przypisane Użytkownikowi i wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika będą przypisane temu Użytkownikowi. 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz wyrządzenie szkody osobom trzecim w związku ze swoim zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) na skutek wykorzystania danych uzyskanych poprzez Serwis. 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12 do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z wystąpienia siły wyższej. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5 b. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji lub ofert handlowych, podejmowaniu czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika; c. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, d. nie dokonywania żadnych zmian informatycznych w Systemie, e. nieumieszczanie treści obraźliwych, rasistowskich, pornograficznych, itd. f. korzystania z treści zamieszczonych w Systemie lub pozyskanych dzięki wykorzystaniu Systemu tylko na użytek wewnętrzny swojego przedsiębiorstwa lub osobisty. Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać treści znalezione w Systemie Operatora w innym zakresie, musi uzyskać wyraźną zgodę Operatora. Jeżeli Użytkownik będzie chciał przytoczyć treści znalezione dzięki Systemowi musi dodać dopisek: Źródło: saleslift.pl. 2. Operator dopuszcza również możliwość nawiązania współpracy z Użytkownikiem zawierając odrębną umowę o świadczeniu Usług. W takim przypadku Regulamin stanowić będzie integralną część umowy. OPŁATY 1. Korzystanie z Usługi SalesLift po Okresie Próbnym jest odpłatne. 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat udostępniane są przez Operatora w jego Cenniku. 3. Opłaty Abonamentowe wnoszone są z góry za poszczególne następujące po sobie Okresy Abonamentowe. 4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Okres Abonamentowy kończy się natomiast datą odpowiadającą początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było w ostatnim dniu danego miesiąca. 5. Na Opłatę Abonamentową składają się: a. opłata podstawowa za wybrany Pakiet, b. opłata za pakiet dodatkowych zapytań, c. opłata za dodatkowe Konta Użytkowników. 6. Informacja o sposobie dokonania Opłaty Abonamentowej udostępniona jest w panelu Użytkownika w Systemie. 7. Dodatkowe pakiety zapytań i dodatkowe Konta Użytkowników można dokupić w dowolnym momencie i uznaje się je za ważne w momencie zaksięgowania wpłaty w wysokości określonej w panelu Użytkownika. 8. W dowolnym momencie można również zrezygnować z zakupionych dodatkowych pakietów za pomocą panelu Użytkownika. 9. Zmiana pakietu możliwa jest w dowolnym momencie. 10. W przypadku, zmiany z Pakietu droższego na tańszy, zmiana wprowadzana jest po upływie opłaconego Okresu Abonamentowego. 11. W przypadku zmiany Pakietu z tańszego na droższy, Operator prześle Użytkownikowi fakturę VAT pro forma na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za Pakiet droższy na nowy Okres Abonamentowy począwszy od dnia zmiany pakietu, a opłatą za Pakiet tańszy, pomniejszoną o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia dotychczasowego Okresu Abonamentowego. Zmiana Pakietu staje się skuteczna z chwilą opłacenia faktury VAT pro forma. 12. Użytkownik może w każdym czasie nabyć dodatkowe Konta albo dodatkowe Pakiety zapytań. Użytkownik może aktywować dodatkowe Konto albo Pakiet zapytań poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji u Operatora. Aktywacja następuje automatycznie. Opłata za dodatkowe Konto albo dodatkowy Pakiet zapytań doliczana jest do Faktury VAT za kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pomniejszenia o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego.

6 13. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z zakupionych dodatkowych Kont albo dodatkowych Pakietów zapytań. W takim przypadku dodatkowe Konta albo Pakiety zapytań zostaną zablokowane natychmiastowo. 14. Opłaty Abonamentowe Użytkownik może wykonać przelewem tradycyjnym na indywidualny numer konta bankowego lub opłacić za pomocą bramki płatności internetowych znajdującej się w panelu Użytkownika w Systemie. 15. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na prawidłowe odnotowanie płatności w Systemie od dokonania wpłaty przez Użytkownika. 16. Operator zastrzega sobie maksymalnie 3 dni na wystawienie faktury VAT od momentu odnotowania płatności. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktur drogą elektroniczną poprzez pocztę e mail. 17. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku. Zmiany ogłaszane będą w Serwisie w zakładce Cennik i będą obowiązywać Użytkownika od kolejnego okresu rozliczeniowego. PRZERWY TECHNICZNE 1. Operator uprawniony jest do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług. 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w czasie, w którym dolegliwość, wynikająca z przerwy technicznej będzie możliwie najmniejsza. 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Operator poinformuje o tym fakcie Użytkownika Konta drogą poczty elektronicznej. 4. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu Abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle pełnych dni, ile dni trwała przerwa techniczna. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk (Operator) w celu umożliwienia korzystania z Usług Operatora oraz przeprowadzenia przez Operatora innych akcji marketingowych w przyszłości. 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza również, że zapoznał się z następującym pouczeniem: 3. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są Operatorowi dobrowolnie, i są warunkiem dopuszczenia do korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik Serwisu ma nieograniczone prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu korzystania z Usług Operatora, dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celach marketingowych Operatora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Operator. 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.) jak również innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną. 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania. Użytkownik ma również prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia, co jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika możliwość korzystania z Usług i usunięciem Konta Użytkownika.

7 7. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika umieszcza on jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 8. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem. 9. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie rozpoznawany przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają natomiast: a. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła; b. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. 10. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres 11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy przesyłać na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny: SalesLift SA ul. Lęborska 3B Gdańsk 2. Poprawna reklamacja powinna zawierać w swej treści: a. imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, b. firmę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, c. login użytkownika, d. dokładny adres zamieszkania lub adres przedsiębiorcy, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub adresu przedsiębiorcy, e. adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, f. dokładny opis i powód reklamacji. 3. Nie będą przez Operatora rozpatrywane reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu. 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne. 6. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 1. Dostęp do aktualnej wersji Regulaminu jest możliwy w Serwisie działającym pod adresem w zakładce regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 3. Operator, w razie zmiany Regulaminu, poinformuje o tej zmianie na stronie internetowej pod adresem w zakładce regulamin z wyprzedzeniem 7 dni. Użytkownik jest związany nowym Regulaminem, jeżeli nie wypowie Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia. W wypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się z dniem ostatniego, w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego. 4. Operator oświadcza, że Serwis, System i wszystkie elementy w nim zawarte są wyłączną własnością firmy SalesLift SA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, Gdańsk, o numerze REGON: , NIP: , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , o kapitale zakładowym: ,00 PLN. 5. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. 6. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. SŁOWNIK POJĘĆ. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a) Regulamin - niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługobiorców i Usługodawcy, warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.orange.pl z dnia 14.09.2010 r. (zmieniony ze skutkiem na dzień 01.01.2014 r.) I. Definicje Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu szybkafaktura.pl Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu szybkafaktura.pl (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez Body World Jakub Mucha z siedzibą w Przytkowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 info@unizeto.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo