LEAM Materiały i Analizy Nr 1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEAM Materiały i Analizy Nr 1/2013"

Transkrypt

1 LEAM Materiały i Analizy Nr 1/2013 M a c i e j C z ą s t k a Prawne aspekty lokowania inwestycji zagranicznych w Chińskiej Republice Ludowej Ł ó d ź 2013 U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

2 Maciej Cząstka * Prawne aspekty lokowania inwestycji zagranicznych w Chińskiej Republice Ludowej Jednym z najważniejszych elementów otoczenia inwestycyjnego jest środowisko prawne w jakim funkcjonują firmy. W przypadku ChRL również odgrywa to coraz istotniejszą rolę. Warto jednak zwrócić uwagę na proces zmian regulacji dotyczących działalności przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Na początkowym etapie, po decyzjach politycznych III Plenum XI Zjazdu z grudnia 1978 r., były to jedynie ogólne zasady. Z czasem ulegały coraz większemu uszczegółowieniu. W pracy autor przedstawia proces zmian prawa inwestycyjnego uwzględniając czynniki, które miały decydujący wpływ na kierunki rozwoju kolejnych ustaw. W drugiej części przeanalizowane zostały poszczególne formy inwestowania, ich wady i zalety z punktu widzenia zagranicznego inwestora oraz środowisko w jakim funkcjonują (proces zakładania firmy, system podatkowy). Źródła prawa inwestycyjnego i determinanty zmian regulacji dotyczących działalności firm z kapitałem zagranicznym Proces wprowadzania nowych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek z kapitałem zagranicznym odbywał się, podobnie jak same reformy gospodarcze, etapami. Pozytywne sygnały w postaci większej ilości zachodnich inwestycji stanowiły istotny dowód na skuteczność reform i potrzebę dalszego kodyfikowania działalności zagranicznych firm w Chinach. Warto zwrócić uwagę, że przez długi okres czasu dominował pogląd o konieczności posiadania dwóch, jednocześnie obowiązujących systemów prawa inwestycyjnego. * Maciej Cząstka jest absolwentem specjalności orientalnej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Studia pierwszego stopnia, na kierunku stosunki międzynarodowe, ukończył w 2010 roku na tym samym wydziale. W roku akademickim 2010/2011 odbył roczny staż naukowy połączony z kursem językowym w Chinach. W roku akademickim 2012/2013, w ramach programu MOST uczestniczył w zajęciach z sinologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 2013 odbył praktyki w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, podczas których przygotowywał analizy, na potrzeby misji gospodarczej, dotyczące środowiska inwestycyjnego prowincji Sichuan. W pracy badawczej skupia się na zagadnieniu polityki gospodarczej wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach, procesu inwestycyjnego oraz analizie potencjału polskich przedsiębiorstw na rynkach azjatyckich. Kontakt z autorem: 1

3 Jeden dotyczył obywateli i firm chińskich, drugi dotyczył jedynie podmiotów zagranicznych wchodzących w relacje z firmami chińskimi. Wraz z rozwojem i koniecznością dostosowania prawa dotyczącego spółek rodzimych do wymogów nowoczesnej gospodarki kierunek zmian zawsze wyznaczało prawo dla podmiotów zagranicznych (Clarke, Murrel, Whiting, 2007:380). Można wyróżnić trzy okresy ewolucji systemu legislacyjnego dotyczącego tej polityki (Kwon, Zhou, 2009: ). Pierwszy okres - proces kształtowania się regulacji wspierających nową politykę gospodarczą rozpoczął się od zalegalizowania działalności spółek z kapitałem zagranicznym typu joint venture. Służyć temu miały nie tylko Specjalne Strefy Ekonomiczne ale również zmiany prawne. W 1979 roku weszło w życie Prawo o spółkach typu contractual joint venture, które ukonstytuowało i nadało status prawny firmom z kapitałem zagranicznym. Wzrost inwestycji zagranicznych i wynikające z tego tytułu korzyści gospodarcze wpłynęły na decyzję o kontynuowaniu zmian wspierających zagraniczne inwestycje w Państwie Środka szczególnie w zakresie działalności proeksportowej oraz związanej z nowoczesnymi technologiami. Początkowo zmiany stopniowo a regulacje były mało szczegółowe i ograniczone. Drugi okres trwał od 1986 roku i wprowadzenia do chińskiego systemu prawnego kolejnych form inwestycji zagranicznych. Weszło w życie Prawo o chińsko-zagranicznych spółkach typu equity joint venture. Zezwolono również na działalność firm w całości z kapitałem zagranicznym. Dodatkowym czynnikiem mającym wspierać proces inwestycyjny było wprowadzenie tzn. 22 postanowień prawnych (22 Article Provisions), na podstawie których firmy z zagranicznym kapitałem traktowano na preferencyjnych warunkach w zakresie podatków, procedur rejestracyjnych, wymiany walutowej. Ułatwiono również import towarów i sprzętu służącego do produkcji. Firmy, których działalność wspierała rozwój nowoczesnych technologii oraz produkowała na potrzeby eksportu mogły liczyć na jeszcze korzystniejsze warunki podatkowe. Dodatkowo, zagraniczne spółkom typu joint venture gwarantowano dostawy prądu, wody na korzystniejszych warunkach - zbliżonych do przedsiębiorstw państwowych. Aktywne podejście do promocji inwestycji zagranicznych skutkowało Prawem o przedsiębiorstwach działających wyłącznie w oparciu o kapitał zagraniczny. Miało ono promować przedsiębiorstwa typu WFOE. Nowe regulacje miały dotyczyć jednak firm o proeksportowym profilu działalności lub wykorzystujących nowoczesne technologie.w kwietniu 1990 roku wprowadzono poprawki do prawa o spółkach typu joint venture, które pozwalały na 2

4 to aby szefem takiego przedsiębiorstwa był obcokrajowiec, zwiększono ilość obszarów działalności oraz zlikwidowano maksymalny udział kapitału zagranicznego w spółce. Cechą charakterystyczną systemu prawnego lat było aktywne promowanie inwestycji zagranicznych poprzez tworzenie preferencyjnego środowiska inwestycyjnego. Szczególnie istotne było wspieranie przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie oraz proeksportowych. W połowie lat 90. ubiegłego stulecia przy zachowaniu ówczesnej polityki wobec BIZ zaproponowano włączenie w ograniczonym stopniu kapitału zagranicznego w rozwój kolejnych sektorów gospodarki (do tej pory zastrzeżonych dla firm chińskich) np. rolnictwa, przemysłu wydobywczego, komunikacji i transportu. Bodźcem do kolejnych inwestycji miał być sprawdzony już mechanizm ulg podatkowych. Obszarem, który w najwyższym stopniu miał korzystać z nowej polityki miały być regiony centralne oraz północno-zachodnie. Działalność firm z kapitałem zagranicznym miała być sklasyfikowana, zgodnie z Wytycznymi prowincji dot. zagranicznych projektów inwestycyjnych, do jednej z czterech kategorii: zabronione, ograniczone, dozwolone oraz wspierane. Regionalna wersja katalogu różniła się od krajowych. Były bardziej szczegółowe oraz uwzględniały charakterystykę każdej prowincji. Podział na cztery kategorie był jednak taki sam. Pierwszy katalog wszedł w życie 27 czerwca 1995 roku. Od tego czasu był wielokrotnie aktualizowany i zmieniany w oparciu o nowe cele polityki gospodarczej ChRL. Aktywizacja kapitału zagranicznego w latach miała więc opierać się na rozwoju inwestycji wspierających priorytetowe dla rządu ChRL i prowincji projekty. Można zauważyć również pewną zależność procesów legislacyjnych dotyczących inwestycji z zagranicy z ogólną sytuacją gospodarcza oraz polityczną wewnątrz kraju, szczególnie w okresie Pierwsze zmiany prawa z 1979 roku były związane z reformami gospodarczymi zainicjowanymi przez Deng Xiaopinga. Wprowadzenie nowych form inwestowania w 1986 roku zdaniem autora było odpowiedzią na spadek Produktu Krajowego Brutto. Koniec lat 80. XX wieku był związany z częściową recentralizacją i ograniczeniem zmian na rzecz dalszego urynkowienia gospodarki. Wydarzenia na Placu Tian anmen 4 czerwca 1989 roku, częściowa izolacja, i zwiany z tym kryzys gospodarczy musiały mieć wpływ na powrót do koncepcji liberalizacji prawa inwestycyjnego. W 1985 roku wzrost gospodarczy wyniósł ok. 13,5% a w 1986 roku 8,8%. 3

5 Akcesja ChRL do Światowej Organizacji Handlu (dalej WTO) stanowiła punkt przełomowy w podejściu do współpracy handlowej oraz zagadnienia zagranicznych inwestycji w Chinach. Zmiany dotyczyły m.in. redukcji taryf celnych, otwarcia większości sektorów gospodarki na kapitał zagraniczny oraz zastąpienia starego systemu prawnego nowym, zgodnym z wytycznymi WTO. Szczególnie duże zmiany zaszły w przypadku prawa o spółkach typu equity joint venture (dalej prawo EJV) oraz w prawie o spółkach typu contractual joint venture (dalej prawo CJV). Zmiany dotyczyły głównie uszczegółowienia zapisów obowiązującego prawa. Prawo EJV rozwinęło się z 16 artykułów do 105 dokładnie opisujących każdy aspekt funkcjonowania firmy (Hui, 2009: ). Dużym zmianom musiał ulec Katalog wytycznych dla Przedsiębiorstw Bezpośredniego Inwestowania. Kolejne jego wersje otwierały coraz więcej sektorów gospodarki na inwestycje zagraniczne, ograniczały limity w udziale kapitału w spółce joint venture. Najnowszy katalog z 2011 roku przewiduje, co istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności w prowincji Henan, że zakazany jest udział kapitału zagranicznego w wydobyciu m.in. molibdenu. Firmy zagraniczne nie mogą również uczestniczyć w inwestycjach związanych z pracami nad żywnością transgeniczną oraz rzadkimi odmianami roślin oraz materiałem rodnym (dotyczy roślin oraz zwierząt). Kategorią ograniczone objęte zostały następujące branże: przetwórstwo ryżu, mąki, kukurydzy oraz olejów i tłuszczy z soi, rzepaku, orzechów ziemnych, bawełny, słonecznika i drzewa palmowego. W ramach takiej działalności to firmy chińskie muszą posiadać większość udziałów. Duże ograniczenia występują również w przemyśle chemicznym. Dotyczą m.in. produkcji sody amoniakalnej (wykorzystywanej m.in. do produkcji szkła, papieru oraz środków piorących), materiałów fotoczułych, benzydyny, fluorowodoru (służy do przeróbki ropy naftowej, wytwarzania glinu oraz puszek aluminiowych), wiskozy oraz polichlorku winylu (PVC). Katalog stanowi sygnał dla potencjalnych inwestorów jakie gałęzie przemysłu mogą spotkać się przychylnym nastawieniem organów administracyjnych, a na inwestycje w które nie będzie zgody. Często określona działalność ograniczona jest poziomem udziału spółki zagranicznej, wymuszając nie tylko formułę inwestycji jaką musi być spółka joint venture ale również nakazuje stronie chińskiej utrzymanie większości udziałów w przedsiębiorstwie. Analiza bieżącego katalogu pozwala określić kierunki w jakich władze chcą rozwijać gospodarkę. Od grudnia 2006 roku, otworzono dla inwestorów zagranicznych sektor sprzedaży hurtowej wielu 4

6 produktów tj. samochody, nawozy sztuczne, rośliny służące do produkcji olejów, bez konieczności udziałów w tych firmach partnera chińskiego. W tym czasie zlikwidowano ograniczenia związane z transferem technologii oraz obowiązkiem tworzenia centrów rozwojowych. Akcesja do WTO była również czynnikiem, który pozwolił na powiększenie wachlarza możliwości inwestycyjnych. Powstały nowe formuły, stanowiące bardziej wysublimowane wersje joint venture lub WFOE. Przykładem może być FICE (Foreign-Invested Commercial Enterprise), która powstała na bazie spółek o kapitale w całości zagranicznym. FICE posiada jednak większe możliwości operacyjne. Cieszy się możliwością sprzedaży detalicznej, hurtowej, Może również rozwijać sieć sprzedaży w samych Chinach. Zdaniem autora przyczyny ewolucji prawa inwestycyjnego można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wewnętrzne determinanty zmian były szczególnie widoczne w początkowym okresie reform. Sukces reform gospodarczych i korzyści wynikające z napływu kapitału zagranicznego w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowił czynnik do dalszego tworzenia ram prawnych dla funkcjonowania tego typu inwestycji. Koniec lat 80. i początek lat 90. był punktem, po którym coraz większą rolę odgrywały czynniki zewnętrze w kreowaniu prawa inwestycyjnego. Po pierwsze, odpływ inwestycji spowodowany wydarzeniami na placu Tiananmen był przyczyną dalszej liberalizacji i rozbudowania aparatu prawnego określającego działalność przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Po drugie determinantem zmian była wola przystąpienia Chin do WTO i związane z tym negocjacje zmian w chińskim systemie prawnym zmniejszające bariery wejścia na rynek firm zagranicznych. Jednocześnie po 2001 roku nastąpił proces wykorzystywania regulacji prawnych do prowadzenia bardziej świadomej polityki gospodarczej. Katalog oraz plany rozwoju obszarów wschodnich i środkowych stanowiły centrum zainteresowania władz w Pekinie. Wątpliwym pozostaje skuteczność tej polityki, ale można zauważyć zmiany w podejściu do inwestycji zagranicznych. Obecnie w przypadku BIZ-ów większą uwagę zwraca się na jakość inwestycji, a nie tylko ich ilość. Poza tym nastąpiły próby większego ujednolicenia regulacji dotyczących inwestorów chińskich oraz zagranicznych. Zmiany w prawie dotyczącym WFOE miały na celu większą liberalizację. Regulacje dotyczące działalności spółek z kapitałem zagranicznym 5

7 W ChRL Przedsiębiorstwa Bezpośredniego Inwestowania występują przede wszystkim w trzech formach, jako: spółki typu equity joint venture (dalej EJV), contractual joint venture (dalej CJV) oraz spółki w całości kontrolowane przez kapitał zagraniczny (dalej WFOE) (Hui, 2009: ). Pierwszy rodzaj przedsiębiorstwa jest podmiotem powstałym w wyniku współpracy partnera chińskiego, którym może być dowolna firma lub organizacja, oraz zagranicznego inwestora rozumianego zarówno jako zagraniczna firma jak i organizacja lub jednostka. Wykluczenie jednostki jako strony mogącej wchodzić w relacje biznesowe z podmiotami zagranicznymi może wynikać z ograniczonej ilość jednostek dysponujących odpowiednim kapitałem. Poza tym dzięki temu łatwiejsza była kontrola nad zagraniczną inwestycją. EJV w swojej organizacji przyjmują formułę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo tego typu podlega chińskiemu prawodawstwu, oraz jest podmiotem niezależnym od swoich inwestorów tzn. może zostać oskarżony oraz samemu oskarżać przed sądem. Kapitał wniesiony przez strony staje się kapitałem spółki, która może być odpowiedzialna tylko do wartości własnego kapitału, przy czym każda ze stron odpowiada tylko do wielkości wniesionego kapitału. Kapitałem wniesionym do przedsiębiorstwa może być gotówka, prawa autorskie, maszyny, wyposażenie oraz prawo użytkowania ziemi. Ocena ich wartości jest wynikiem negocjacji pomiędzy partnerami i zostaje ona dołączona do umowy. Zysk z prowadzonej działalności dzielone są również zgodnie wkładem finansowym i udziałem w kapitale początkowym spółki. Okres działalności spółki jest ustalony przez partnerów w kontrakcie, istnieją jednak możliwości wydłużenia tego czasu. Przykładem jest grupa Volkswagen, która ustanowiła EJV w 1984 roku na okres 25 lat a już w 2002 roku przedłużono umowę do 2030 roku. Aby spółka mogła zostać uznana za przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania minimalny kapitał wniesiony przez partnera zagranicznego musi wynosić 25% całości. Górna granica zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ograniczenia w tym zakresie uwzględnione są w Katalogu wytycznych dla Przedsiębiorstw Bezpośredniego Inwestowania i przyporządkowane do kategorii ograniczone. Najczęściej ograniczenie sprowadza się do uznania strony chińskiej jako posiadającej kontrolny udział w kapitale spółki. W zakresie zarządzania spółką jedynym ciałem zarządzającym jest zarząd składający się z co najmniej trzech osób nominowanych przez partnerów chińskiego oraz zagranicznego. Przewodniczący 6

8 zarządu jest również wybierany przez partnerów lub w drodze głosowania przez członków zarządu i nie ma znaczenia jego narodowość. Muszą się zbierać co najmniej raz w roku. Zakres działalności CJV określa prawo o CJV stworzone w 1988 roku a następnie zmienione zgodnie z wymogami WTO w 2000 roku. W wielu aspektach działalność EJV oraz CJV wygląda podobnie. W taki sam sposób określone są podmioty mogące wchodzić w skład CJV. Podlegają również chińskiego prawodawstwu, są więc chińskimi podmiotami gospodarczymi. Wynika z tego, że gdy CJV lub EJV założy nową spółkę w Chinach, będzie ona traktowana jako spółka rodzima. Pomiędzy CJV a EJV występują jednak istotne różnice wynikające z faktu, że spółki EJV tworzone są i zarządzane na podstawie struktury własności wynikającej z kapitału początkowego. W przypadku CJV wiążący jest kontrakt. Po pierwsze status prawny CJV może być inny tzn. nie musi posiadać osobowości prawnej. Dzięki temu nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, są nim jednak poszczególne strony kontraktu. W tym przypadku dzielą również solidarną odpowiedzialność za długi. Gdy jednak, stronom zależy na osobnej osobowości prawnej spółka musi przyjąć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie podział zysków nie musi wynikać z udziału stron w kapitale spółki a może być wynikiem negocjacji. Po trzecie, prawo CJV zawiera zapis o innych prawach majątkowych, który nieprecyzyjnie określa elementy mogące stanowić wkład do kapitału początkowego. Mogą nim być np. reputacja jednej z firm będącej stroną kontraktu lub konsultacje technologiczne. Ze względu na trudną do określenia wartość tych elementów nie występuje on w prawie EJV gdzie podział zysków i odpowiedzialności musi opierać się na wkładzie początkowym. Dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku EJV są również zapisy o podziale własności w przedsiębiorstwie. W przypadku spółki nie posiadającej osobowości prawnej CJV jest własnością stron kontraktu z prawem do użytkowania przez CJV. W drugim przypadku majątek spółki może być własnością CJV ale nie musi tzn. strony kontraktu mogą Od tej zasady występują jednak odstępstwa: (1) gdy przedsiębiorstwo bezpośredniego Inwestowania zainwestuje w stworzenie nowego przedsiębiorstwa na obszarze Chin Zachodnich i Środkowych a jego udział będzie większy niż 25% nowo powstała spółka będzie traktowana jako Przedsiębiorstwa Bezpośredniego Inwestowania, (2) Ustawa o Ustanowieniu Przedsiębiorstw Inwestycyjnych przez Obcokrajowców pozwala przedsiębiorstwu inwestycyjnemu zakładać firmy o statusie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania pod warunkiem, że za każdym razem kapitał zagraniczny będzie wyższy niż 25%. Oznacza to, że na rzecz poszkodowanego może zostać zasądzone odszkodowanie, które może być wypłacone przez jedną, wiele lub wszystkie ze stron pozostających w zależności solidarnej odpowiedzialności. 7

9 zachować swoje prawa a jedynie udzielić nowej spółce prawo użytkowania określonego majątku. O ile prawo EJV zabrania wycofania się z inwestycji przed upływem jego terminu, prawo CJV dopuszcza taka możliwość, na warunkach spisanych w kontrakcie lub w wyniku ustaleń między stronami. Spółki CJV posiadające osobowość prawną zarządzane są albo przez zarząd spółki lub wspólną radę zarządzającą, w których muszą być co najmniej trzy osoby. Organem zarządzającym spółkami CJV nie posiadającymi osobowości prawnej musi być wspólna rada zarządzająca. Podobnie jak w przypadku EJV przewodniczącym może być zarówno obywatel ChRL jak i obcokrajowiec. Obecnie formułę joint venture stosuje się w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność ograniczoną poziomem udziałów zgodnie z Katalogiem wytycznych dla przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania oraz firm zagranicznych nie posiadających w Chinach rozwiniętego łańcucha dystrybucji. Koszty związane z budową sieci sprzedaży lub przeprowadzenia rekrutacji wśród pracowników chińskich również skłania firmy do dzielenia obowiązków z partnerem chińskim (US commercial Service, 2011:20). Działalność firm z kapitałem w całości pochodzącym z zagranicy (WFOE) reguluje prawo o spółkach WFOE po raz pierwszy ustanowione w 1986 roku. Ostatnia poprawka została przyjęta w 2000 roku i dostosowywała prawo do wymogów Światowej Organizacji Handlu. Ten rodzaj form zasadniczo różni się od innych a wynika to z charakteru takiej inwestycji, nie przewidującej udziału chińskiego partnera w spółce. W związku z tym, że nie ma sprecyzowanej formy prawnej jaką przyjmują WFOE większość z nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego rodzaju inwestycje cechują następujące elementy: 1. WFOE posiada osobowość prawną inną niż zagraniczny inwestor; 2. inwestor korzysta z przysługujących mu praw wynikających z ze statusu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zadłużenia; 3. kapitał zakładowy mogą stanowić: obca waluta, maszyny, wyposażenie, prawo własności intelektualnej oraz przemysłowej oraz, za zgodą organów administracyjnych, zyski innych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania założonych w Chinach; 4. WFOE nie posiada określonych wymogów dotyczących struktury organizacji; 8

10 5. w momencie zakładania przedsiębiorstwa wymagane jest podanie okresu trwania inwestycji. Istnieje możliwość wydłużenia tego okres przy zgodzie organów administracyjnych. Taką formułę spółki stosuje się przede wszystkim dla firm z zamiarem produkowania towarów z przeznaczeniem na eksport lub rynek chiński. Poza tym, w firmach świadczących usługi biznesowe. Wynika to po pierwsze z dużo wyższego poziomu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz procesów. Duża elastyczności zarządzania pozwala również na przeniesienie struktur menedżerskich z firmy rodzimej. Innymi formami inwestycji są tzw. FICE (Foreign-Invested Commercial Enterprise) oraz przedstawicielstwo (Representative Office). Pierwszy z nich jest relatywnie nową formułą, powstała po akcesji ChRL do Światowej Organizacji Handlu. W niektórych źródłach klasyfikowany jest jako forma WFOE. Stosowana jest szczególnie w zakresie działalności opartej na handlu oraz dystrybucji towarów na terytorium Chin oraz w przypadku utrzymywania sieci opartej na zasadach franchisingu lub prowadzenia innej działalności gospodarczej. Przedstawicielstwo z kolei często stanowi pierwszy krok w strategii wejścia na rynek chiński. Proces zakładania przedstawicielstwa jest tani i niezbyt wymagający. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Nie może prowadzić działalności gospodarczej. Służy natomiast nawiązywaniu kontaktów biznesowych, promowaniu marki, przedstawianiu określonych usług lub produktów oraz prowadzeniu wywiadu gospodarczego, badań rynku. Istotnym ograniczeniem jest również zakaz bezpośredniego zatrudniania pracowników pochodzenia chińskiego, musi to nastąpić poprzez specjalne agencje (UK Trade& Investment, 2009:10). Opracowania amerykańskie podkreślają również, że przedstawicielstwo służy inwestorowi zagranicznemu głównie w celu prowadzenia badań rynku, długoterminowego planowania dalszych inwestycji oraz nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami chińskimi. Każdy z określonych powyżej typów organizacyjnych spółki ma swoje wady i zalety (patrz tab. 2). Czynnikiem decydującym o wyborze jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz oczekiwania wobec partnerów chińskich. Jeżeli firma rodzima wykorzystuje zaawansowane technologie, które stanowią ważną część kapitału spółki powinno się wybrać WFOE. Oczywiście niesie to za sobą zwiększone ryzyko niepowodzenia, szczególnie dla przedsiębiorstw niedoświadczonych na rynkach azjatyckich. Zdaniem autora, obecnie ten czynnik nie jest decydujący, ponieważ w ciągu ostatnich 9

11 dziesięcioleci w Chinach wytworzyła się grupa doświadczonych menedżerów średniego szczebla, którzy mogą wspierać biznes na poziomie operacyjnym. Kolejnym ze sposobów na ograniczenie tego czynnika jest w pierwszej fazie inwestycji założenie przedstawicielstwa, a następnie zarejestrowanie spółki WFOE. Nie jest to jednak często wykonywana procedura. Zdaniem autora, ze względu na coraz większe doświadczenie firm w zakresie współpracy z Chinami nie potrzeba już przedstawicielstwa aby poznać potencjalnych kontrahentów lub prowadzić badania rynku. Szczególnie, że przedstawicielstwo nie może w żaden sposób generować zysków (por. tabela nr 2). Alternatywą wydaje się formuła joint venture. Mocnymi stronami tego rodzaju przedsiębiorstw jest podział kosztów oraz ryzyka związanego z inwestycją. Najczęściej po stronie partnera chińskiego jest również obowiązek zapewnienia kanału dystrybucji, który w warunkach chińskich jest niezwykle trudny do osiągnięcia dla firm zagranicznych. Poza tym zdarza się, że niektóre sektory gospodarki otwarte są dla inwestora zagranicznego jedynie w formie joint venture. Z drugiej strony, zyski również dzielone są zgodnie z ustaleniami (w zależności od rodzaju joint venture). Różnice kulturowe, różne oczekiwania wobec partnerów, brak zgody dotyczącej struktury organizacji mogą przyczynić się również do braku współpracy partnerów. Wiele zależy od dobrej woli obu stron, gotowości do rozwiązywania sporów oraz determinacji w przestrzeganiu postanowień. Są to czynniki kulturowe, na które tylko w ograniczonym stopniu wpływają aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia. Regulacje dotyczące zakładania przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania Pierwszym krokiem potencjalnego inwestora w Chinach jest nie tylko poznanie środowiska inwestycyjnego ale również określenie przeszkód i barier wejścia na rynek. W tej części pracy opisane zostaną procedury zakładania firm, opodatkowania. Szczególny nacisk położony zostanie na zagrożenia dla firm chcących inwestować i jak ich uniknąć lub zminimalizować ryzyko związane z inwestycją. Pierwszym krokiem w założeniu firmy jest wybór lokalizacji. W ocenie najatrakcyjniejszego miejsca pomocą może służyć analiza planów pięcioletnich, planów inwestycyjnych, katalogów wytycznych dotyczących inwestycji zagranicznych. Poza tym, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ważna jest ocena infrastruktury transportowej, kosztów pracy oraz zaplecza uniwersyteckiego. 10

12 W tej części pracy opisane zostaną procedury dotyczące zakładania przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania czyli spółek joint venture oraz spółek w całości z kapitałem zagranicznym oraz przedstawicielstwa, nie mogącego prowadzić działalności zarobkowej. Strony chcące rozpocząć współpracę w ramach joint venture w pierwszej kolejności zobowiązane są do przedstawienia listów intencyjnych, w którym wyrażą gotowość do wspólnego stworzenia spółki. Nie jest w żaden sposób wiążący prawnie. Strony chińska musi również przejść procedury kontrolne: 1. ocena i wyrażenie zgody (shen pi zhi 审 批 制 ); 2. weryfikacja i wyrażenie zgody (he zhun zhi 核 准 制 ); 3. wprowadzenie do rejestru (bei an zhi 备 案 制 ) (Hui, 2007: ). W przypadku gdy przedsiębiorstwem, z którym strona zagraniczna nawiązuje współpracę jest firma państwowa, obowiązkową procedurą kontrolną jest badanie i wyrażenie zgody. Poszczególne procedury różnią stopnie zaangażowania organów kontrolnych. Inwestycje z zagraniczne podlegają (wyłączając spółki państwowe) drugiej procedurze. Organem weryfikacyjnym jest, w zależności od wielkości oraz natury transakcji, Rada Państwa, Krajowa Komisja Rozwoju i Reform, lokalne departamenty ds. rozwoju i reform lub ministerstwo handlu. Raport dot. planowanej inwestycji musi zostać przedłożony do weryfikacji. Kolejnym krokiem, zanim raport zostanie rozpatrzony, należy zarejestrować nazwę przyszłej spółki w Krajowej Administracji Przemysłu i Handlu (State Administration for Industry and Commerce, dalej SAIC). Następnie obie strony muszą podpisać wynegocjowany wcześniej kontrakt oraz status spółki. Po uzyskaniu zgody na utworzenie przedsiębiorstwa, które wydaje ministerstwo handlu, ponownie należy zwrócić się do SAIC w celu nabycia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej. Ostatnim etapem jest załatwienie spraw tj. rejestracja podatkowa, założenie konta bankowego itd. W opracowaniu firmy Brook&Harvest (Brook&Harvest, 2010) zwraca się uwagę, że ze względu na brak partnera chińskiego, łatwiejsze procedury obowiązują w przypadku przedsiębiorstw w całości z kapitałem zagranicznym. Pierwszym krokiem jest przedstawienie raportu dotyczącego inwestycji i uzyskanie na nią wstępnej zgody w lokalnym biurze Administracji Przemysłu i Handlu, mieszczącym się w miejscu zakładania spółki. Następnie składa się studium wykonalności oraz statut spółki w lokalnym biurze handlu oraz wykuje się licencje do prowadzanie działalności gospodarczej 11

13 (lokalne biuro Administracji Przemysłu i Handlu). Należy uzyskać również certyfikat nadający kod przedsiębiorstwu (biuro nadzoru technologicznego), oraz certyfikat zezwalający na wymianę walutową. Kolejnym krokiem jest rejestracja w urzędzie podatkowym, założenie konta walutowego oraz uzyskanie certyfikatu rejestracji w biurze ds. finansów oraz certyfikat statystyczny w biurze statystycznym. Pomimo swoich ograniczeń, przedstawicielstwo jest najtańszym oraz najłatwiejszym w rejestracji typem przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania (Harris, 2010). Głównymi wymaganiami dotyczącymi przedstawicielstwa są: 1. najważniejsze jest posiadanie umowy najmu przestrzeni biurowej na okres co najmniej rok ponad planowaną datę zamknięcia przedstawicielstwa; 2. w czasie procedury rejestracji musi zostać wskazany szef biura, który będzie odpowiadał za działania przedstawicielstwa; 3. przedstawicielstwo musi reprezentować podmiot posiadający osobowość prawną. Nie może być założone przez osobę fizyczną. W niektórych regonach przedstawicielstwa nie mogą zakładać nowo utworzone firmy. Zgoda na założenie przedstawicielstwa wydawana jest najczęściej w terminie do 30 dni. W rzeczywistości zależy to w dużej mierze od kaprysu władz lokalnych. Istotnymi ograniczeniami dla działalności tego rodzaju inwestycji są ograniczenia w zatrudnieniu oraz obowiązkowe odprowadzanie podatków (pomimo braku dochodów) w wysokości 10% wydatków brutto. Pomimo tego, otworzenie przedstawicielstwa ma sens gdy np. firma produkująca maszyny o wartości 2 milionów dolarów nie chce przenosić produkcji do Państwa Środka, ma podpisany kontrakt na serwisowanie ich na terytorium Chin ale chce wykorzystać przedstawicielstwo do poszerzania sieci kontaktów i tym samym zwiększenie sprzedaży. Jest też sygnałem dla kontrahentów, że rynek chiński traktuje poważnie. Należy również podkreślić, ze prawo jest na tyle dynamiczną dziedziną, że każde przedsiębiorstwo chcące funkcjonować na rynku chińskim powinno skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnych na bieżąco znającej środowisko prawne. System podatkowy Chińskiej Republiki Ludowej System podatkowy od 2008 roku uległ znaczącym zmianom. Wycofano się z podwójnego systemu opodatkowania, jednego przewidzianego dla 12

14 firm z kapitałem zagranicznym, drugiego dla przedsiębiorstw chińskich. Obecnie w Chinach obowiązują jedne stawki podatkowe zarówno dla firm chińskich, WFOE oraz joint venture (UK Tarade&Investment, 2009:14-20). Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%. Jest to nieco więcej niż było to przewidziane dla firm zagranicznych (wcześniej 15%-24%). Z drugiej strony, firmy chińskie cieszą się niższymi podatkami (wcześniej było 33%). Określone firmy mogą funkcjonować na preferencyjnych warunkach. Są to małe firmy oraz takie, które działają w ramach sektorów wysokich lub nowoczesnych technologii. Firmy małe, które obejmuje 20-sto procentowy podatek zdefiniowane są jako: 1. przedsiębiorstwa przemysłowe, których roczny przychód nie przekracza 0,3 miliona juanów, poziom zatrudnienia jest niższy niż 100 osób a całkowita wartość aktywów wynosi maksymalnie 30 milionów juanów; 2. inne przedsiębiorstwa, których roczny przychód nie przekracza 0,3 miliona juanów, zatrudnia 80 lub mniej pracowników a całkowita wartość aktywów nie przekracza 10 milionów juanów. Firmy prowadzące działalność w zakresie nowoczesnych technologii nie są precyzyjnie zdefiniowane. Mimo to przysługuje im 15-sto procentowy podatek. Aby móc ubiegać się o status firmy wysokich lub nowoczesnych technologii należy spełnić szereg warunków: dysponować prawami autorskimi oraz własnością intelektualną; produkty lub usługi spełniają ogólnie przyjęte standardy zaawansowanych technologii; udział wydatków na rozwój i badania musi spełniać określone kryterium; udział wartości sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie do całości wartości sprzedaży musi spełniać określone kryterium; Udział zatrudnionych inżynierów w stosunku do całości zatrudnienia musi spełniać określone kryterium. Zapis dotyczący określonego kryterium, należy rozumieć, że podlega on decyzji administracyjnej, podejmowanej i weryfikowanej co jakiś czas. Oprócz podatku dochodowego od osoby prawnej, w Chinach występuje podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on płacony przez pracownika. Do obowiązku pracodawcy należy jednak 13

15 odciągnięcie określonej sumy i uiszczenie go w urzędzie podatkowym. Stawka podatkowa nie jest jednakowa i zwiększa się wraz ze wzrostem wynagrodzenia i waha się od 5 do 45 procent. Innemu systemowi z kolei podlegają osoby samo zatrudnione oraz przedsiębiorcy. Stawki podatku dochodowego wynoszą od 5 do 35 procent. Dochód z tytułu wynagrodzenia dla autorów lub zapłaty za usługę oraz tantiem wynosi 20 procent. Kwotą zwolnioną od podatku jest 1600 juanów miesięcznie. Podatek dochodowy od osób fizycznych w stosunku do obcokrajowców oraz rezydentów zależy od czasy rezydentury. Osoby mieszkające w Chinach krócej niż rok odprowadzają podatek jedynie od dochodu uzyskanego w Państwie Środka. Obcokrajowcy, którzy przebywali w Chinach ponad rok zobowiązani są uiszczenia podatku od dochodu uzyskanego za granicą na takich samych zasadach jak obywatele ChRL. Rezydenci przebywający w Chinach dłużej niż rok ale krócej niż 5 lat są zwolnieni z podatku od dochodu z zagranicy pod warunkiem rozliczenia go zagranicą. W przypadku rezydencji dłuższej niż 5 lat, obcokrajowcom naliczany jest podatek od całkowitego dochodu uzyskanego w danym roku (bez względu na źródło) i niezależnie od tego czy w podatek został uiszczony w obcym kraju. Przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania podlegają również obowiązkowi odprowadzania tzw. podatku obrotowego czyli naliczanego od przychodu z całkowitej sprzedaży dóbr pomniejszonego część kosztów. Stawka podatku obrotowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (patrz tab. 3). Z podatku obrotowego mogą być zwolnione firmy prowadzące następująca działalność: usługi pielęgniarskie dostarczane przez żłobki, przedszkola, domy opieki oraz instytucje pomocy osobom niepełnosprawnym; usługi medyczne dostarczane przez szpitale, kliniki i inne instytucje medyczne; usługi edukacyjne dostarczane przez szkoły i inne instytucje edukacyjne oraz usługi udziela przez studentów w ramach programów work&study ; usługi rolnicze m.in. kultywacja mechaniczna, irygacja oraz drenaż; opłaty wstępu na wybrane wydarzenia kulturalne organizowane przez muzea, centra kultury, galerie sztuki itd.; opłaty wstępu na wydarzenia kulturowe oraz religijne odbywające się w świątyniach. 14

16 W Chinach występuje oczywiście podatek od towarów i usług. Objęta nim jest sprzedaż dóbr ruchomych, klauzule o przetworzeniu lub naprawie, wymianie usług oraz imporcie towarów do Chin. Podstawowa stawka VAT wynosi 17%. Preferencyjne warunki podatkowe stosuje się do szeregu towarów i usług. Na ulgi z tytułu podatku od towarów i usług mogą również liczyć firmy działające w ramach sektorów z kategorii wspieranych z Katalogu wytycznych dla przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Zerowa stawka podatku VAT ma zastosowanie w przypadku produktów rolniczych nabywanych bezpośrednio u producenta, importu maszyn służących do przetwórstwa, montażu, handlu kompensacyjnego oraz sprzętu służącego badaniom naukowym oraz wspierających eksport. W Chinach obowiązuje również podatek konsumpcyjny i dotyczy towarów luksusowych, które nie są niezbędne do życia. Jeżeli przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania angażują się w sprzedaż dóbr należących do jednej z 11 kategorii ** zobowiązane są odprowadzać podatek od każdej sprzedanej sztuki. Sposób naliczania jest również uzależniony od kategorii np. kosmetyki objęte są 30-sto procentowym podatkiem od wartości sprzedaży, a benzyna obciążona jest podatkiem wynoszącym 0,1 juana za litr. Wnioski W ciągu ostatnich 30 lat w Chinach nastąpiły zmiany w zakresie funkcjonowania spółek z kapitałem zagranicznym. W raz z coraz silniejsza integracją gospodarki chińskiej z gospodarką globalną i napływem kapitału z zagranicy zmieniał się sposób w jaki Pekin odnosił się do swojego systemu prawnego. Przez ostatnie dekady prawo zostało doprecyzowane. Nie wynikało to jednak z wewnętrznej potrzeby samych obywateli Chin, u których prawo pisane ma mniejsze znaczenie niż umiejętność odnajdywania się w rzeczywistości prawnie niezdefiniowanej. W wyniku jednak presji z zewnątrz Chiny zostały zmuszone do przejęciu szeregu regulacji odnoszących się do funkcjonowania firm. Miało to chronić kapitał zagraniczny. Nadal jednak wiele procesów zależy od subiektywnej decyzji administracyjnej. Ograniczone możliwości odwoławcze nadal stanowią istotna barierę i zagrożenie dla firm zagranicznych. Zagrożenia związane z działalnością firm zagranicznych zostaną bardziej szczegółowo przedstawione w dalszej części rozdziału. Warto jednak wspomnieć, że w wyniku zmian powstało wiele narzędzi dla zagranicznych ** Do tych kategorii należą: tytoń, likiery i alkohole, kosmetyki, produkty do włosów i skóry, biżuteria, sztuczne ognie, benzyna, olej napędowy, opony samochodowe, motocykle oraz samochody osobowe. 15

17 inwestorów, którzy w zależności od potrzeb oraz profilu działalności mogą wybierać formy minimalizujące ryzyko. Należy również podkreślić, że powyższa analiza systemu prawnego ChRL jest jedynie ogólnym przedstawieniem zasad rządzących działalnością firm z kapitałem zagranicznym. Prawo jest niezwykle zmiennym czynnikiem i każda decyzja przedsiębiorstwa o inwestycji musi zostać skonsultowana z kancelarią prawną biegle orientującą się w bieżących regulacjach. W chińskim systemie legislacyjnym wiele aspektów działania firm z kapitałem zagranicznym podlega ciągłym zmianom i jest podporządkowana nowym wytycznym dotyczącym kierunku rozwoju gospodarczego i polityki gospodarczej. Zmieniające się otoczenie prawne wymaga od inwestora, jak w każdym kraju, na bieżąco monitorowania zmian i elastycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparcie prawników pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko inwestycyjne ale również gwarantuje wsparcie w przypadku wystąpienia problemów w relacji ze stroną chińską. Tym bardziej, że pomimo dynamicznego procesu legislacyjnego i tworzenia nowego prawa, wzorowanego na prawodawstwie zachodnim, decydującym o sukcesie pozostaje czynnik ludzki i decyzja człowieka (renzhi - 人 治 ) kosztem rządów opartych na literze prawa (fazhi 法 治 ). 16

18 Bibliografia 1. C. D., Murrel P., Whiting S., 2007, The Role of Law in China s Economic Development, URL <http://www.yale.edu/macmillan/ruleoflaw/papers/clarke_murrell_whiting_ pdf> (dostęp ) 2. D. Shira & Associates, Foreign Investment Commercial Enterprises, URL <http://www.dezshira.com/foreign-investment-commercial-enterprise.html> (dostęp ) 3. Brook & Harvest, Audit, Tax, Advisory, 2010, Establish a WFOE in China, URL <http://pl.scribd.com/doc/ /establish-a-wfoe-in-china> (dostęp ) 4. D. Harris, 2010, How To Form A Representative Office in China, URL <http://www.chinalawblog.com/2010/01/how_to_form_a_representative_o.html> (dostęp ) 5. Hui Huang, The Regulation of Foreign Investment in Post-WTO China: a Political Economy Analysis, vol. 23, no. 1, 2009, Columbia Journal of Asian Law, s Kwon, Yungchul, Zhou Wenhua, A study on the Changes of China s FDI Policies after WTO: Implications for Korean Firms, 2009, vol 12, no. 3, International Area Review, s U.S. Commercial Service, China Business Handbook, 2011, URL <http://www.bearlogi.jp/pdf/china%20business%20handbook.pdf>(dostęp ) 8. UK Trade&Investment, Doing Business in China: a Legal Guide, 2009, URL <http://ols.cbbc.org/downloads/china%20business%20guide%20feb% p df > (dostęp ) 9. Catalogue for the Guidance of Foreign Invested Industries (2011 Version), URL <http://www.izvoznookno.si/dokumenti/aktualno/2012/investmentcatalogu e2012unofficialenglishversion.pdf>(dostęp ) 17

19 ANEKS. Tabela 1. Zestawienie najważniejszych typów Przedsiębiorstw Bezpośredniego Inwestowania w ChRL Typ przedsiębiorstwa Osobowość prawna Zalety Wady Equity joint venture (EJV) Najczęściej sp. z o.o. - podział kosztów założenia i prowadzenia działalności - wykorzystanie istniejących kanałów dystrybucji - podział zysków w zależności od wniesionego kapitału - brak całkowitej kontroli nad przedsiębiorstwem - ograniczona ochrona własności intelektualnej - ograniczone możliwości budowy własnej kultury korporacyjnej Contractual joint venture (CJV) Najczęściej spółka z o.o. - j.w. - bardzie elastyczne możliwości dotyczące podziału zysków, wniesionego wkładu, zarządzania - j.w. - ułatwione możliwości wyjścia z inwestycji Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) Najczęściej spółka z o.o. - całkowita kontrola nad przedsiębiorstwem - elastyczny zakres działalności - większa ochrona własności intelektualnej oraz patentowej - konieczność całkowitego sfinalizowania inwestycji i ponoszenia jej kosztów - brak wsparcia ze strony chińskiego partnera w budowie systemu dystrybucji - adaptacja własnej 18

20 kultury korporacyjnej - możliwość przewalutowania i odesłanie zysków poza granice Representative Office (RO) Brak - łatwe i tanie do założenia - możliwość rozpoznania rynku - nie może czerpać dochodu z działalności.. Źródło: US Commercial Service, China Business Handbook, vol. 2, maj 2011, s. 20. Tabela 2. Stawki podatku obrotowego w Chinach Mający zastosowanie w przemyśle rozrywkowym 5%-20% Mający zastosowanie w usługach finansowych oraz ubezpieczeniowych Mający zastosowanie obsłudze lub przypisaniu materialnych aktywów lub nieruchomości Mający zastosowanie w transporcie, budownictwie, usługach pocztowych, telekomunikacyjnych, kulturalnych oraz działalności sportowej 5%-8% 5% 3% Źródło: UK Trade and Investment, Doing Business In China: a Legal Guide. 19

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze

6 (88) październik 2006. Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze 6 (88) październik 2006 Jakie jest Państwo Środka? Polsko-chińskie stosunki gospodarcze Wsparcie dla unijnego eksportu w Azji Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.: faks: e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP

Trzeci etap reform. Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Trzeci etap reform Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w PolsceP Jacek Cukrowski Małgorzata Jakubiak Prezentowane stanowiska merytoryczne wyrażają osobiste poglądy autorów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 roku Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Niniejszy dokument informacyjny został

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo