ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010 * ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII 1. WSTP Współczesna gospodarka wiatowa dy do rozbudowy orodków skupiajcych czynniki rozwojowe, takich jak miasta. Miasta, a szczególnie wielkie miasta, to centra pełnice zrónicowane funkcje. Rozwój najwikszych orodków miejskich metropolii nastpuje w zdywersyfikowanych warunkach, np. wzrost gospodarczy, rozwój sieci kontaktów handlowych i gospodarczych, przepływ informacji, rozwój przestrzeni wpływów. Jednym z niezbdnych warunków rozwoju orodka osadniczego staje si napływ inwestycji, co jest zdeterminowane decyzjami podmiotów inwestorów o lokalizacji przedsiwzi. Podejmowane przez inwestorów zagranicznych decyzje lokalizacyjne s zalene od atrakcyjnoci danej przestrzeni. Pojcie atrakcyjnoci inwestycyjnej moe by rozumiane na wiele sposobów, czsto jest kojarzone z przewag konkurencyjn bd konkurencyjnoci lokalizacji. Inwestorzy zagraniczni, analizujc umiejscowienie inwestycji, bior pod uwag wiele elementów, takich jak relacje polityczne, gospodarcze i warunki zakładania przedsibiorstw w docelowym obszarze. Analiza okrela mocne i słabe strony rozwiza midzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Trwało sytuacji polityczno-gospodarczej to warunek minimalny lokalizacji inwestycji, istotna jest równie stabilizacja na niszych poziomach oraz długookresowo programowania rozwoju przestrzeni metropolii. Niemniej wanym aspektem dla inwestora (w tym i zagranicznego) staje si posiadanie uregulowanego stanu własnoci terenów pod zagospodarowanie. Stabilna sytuacja, jasne prawo, długotrwało realizacji obranych kierunków strategicznych stanowi podstaw do zaangaowania kapitału. Inwestorzy zagraniczni kieruj si równie dowiadczeniami zebranymi przez konkurentów z badanego rynku, dotychczasowym sposobem traktowania inwestorów, ich dowiadczeniem, przekazy- * Dr, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorzdowej UE we Wrocławiu. [105]

2 106 waniem informacji, rzeczywist realizacj obietnic władz jest to bezcenne ródło wiedzy w przypadku decyzji lokalizacyjnej. Czsto podmioty zagraniczne kieruj swój kapitał do przestrzeni uprzednio rozpoznanej przez inne firmy. Koncentracja inwestycji ma wobec tego miejsce na wybranych ograniczonych przestrzeniach, takich jak wielkie jednostki osadnicze, a szczególnie metropolie. Metropolia to miasto liczce co najmniej 500 tys. mieszkaców, wiadczce wysoko kwalifikowane usługi, charakteryzujca si obecnoci wielu instytucji, czsto o znaczeniu ponadregionalnym, wyposaona w zaplecze infrastrukturalne oraz kreujca baz działa innowacyjnych i informacyjnych (szerzej J a ł o - w i e c k i 2005, s. 1 2). O atrakcyjnoci lokalizacji na obszarze metropolii decyduje sama metropolia, tzn. osignicie tej rangi przez układ osadniczy wielokrotnie staje si podstawowym czynnikiem lokalizacji inwestycji. Metropolia moe bra czynny udział w kreowaniu procesu inwestycyjnego w drodze wyznaczania drzewa celów długookresowych miasta oraz bogatej oferty dla grupy inwestorów. 2. CZYNNIKI LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Inwestorzy zagraniczni po zapoznaniu si z podstawami inwestowania na danym terenie podejmuj decyzje lokalizacyjne, wskazuj wiele argumentów za i przeciw inwestowaniu w okrelonej przestrzeni. Ze swojej strony władze terytorium w stosunku do potencjalnego przedsibiorcy inwestora mog stosowa zbiorowe i zindywidualizowane zachty oraz podkrela walory lokalizacji. Decyzje lokalizacyjne zale od tzw. czynników lokalizacji inwestycji. W literaturze sformułowano wiele definicji i typologii czynników lokalizacji inwestycji. W tradycyjnym ujciu s to: korzystne połoenie, duy rynek zbytu w przestrzeni lokalnej i w regionie, wysokie kwalifikacje siły roboczej i wysoka jej poda, moliwoci przejcia nowych obiektów, uzbrojenie terenu inwestycyjnego, przychylno władz lokalnych, moliwo znalezienia nowych rynków zbytu (D z i e m i a n o w i c z 2005). O alokacji rodków finansowych z reguły nie decyduje jeden element, musi zaistnie wizka sprzyjajcych czynników. Zainwestowanie przez podmioty w danej przestrzeni działa w sposób mnonikowy. Efektem staje si koncentracja działalnoci, sprzyjajca szybkiemu rozwojowi firm w danej przestrzeni. Lokalizacja wielu przedsibiorstw (czsto reprezentujcych róne brane gospodarcze) na jednym terytorium prowadzi do nawizania kontaktów, wymiany myli, wzajemnym uzupełnianiu zapotrzebowania na produkty i usługi, tworzona jest równie sie powiza, w konsekwencji zwiksza si efektywno i nastpuje stymulacja transferami wiedzy i informacji (R y m a r c z y k 2008, s. 10).

3 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii Koncentracja inwestorów, sprawno powiza pomidzy podmiotami i liczebno realizowanych transakcji s zalet lokowania w metropolii. Terytorium metropolii staje si w ten sposób dodatkowym czynnikiem lokalizacji, szczególnie w przypadku prnego orodka, o zdefiniowanej ciece rozwoju. Podmioty zagraniczne czsto upatruj w metropolii podstawowego czynnika lokalizacji. Nie dotyczy to wszystkich kategorii podmiotów. Inwestorzy dokonuj hierarchizacji elementów okrelajcych ich priorytety. Dla segmentu przedsibiorców, którego działalno wytwarza produkty i realizuje usługi wyszego rzdu, blisko duego i wymagajcego rynku klientów staje si niezbdnym warunkiem osadzenia na danym terytorium firmy. W przeciwnym wypadku inwestorzy zagraniczni nie musz alokowa rodków w centralnym połoeniu, mog oni swobodnie oddala si od metropolii, a odległo w jakiej zostanie zlokalizowana inwestycja zagraniczna zaley od charakteru wykonywanych usług lub wytwarzanych produktów, układu transportowego oraz pozostałych czynników lokalizacji. Indywidualna ocena przestrzeni pod inwestycje skutkuje specyficznym wyborem przy kadym przedsiwziciu STAN I STRUKTURA ZAINWESTOWANIA PRZEZ KAPITAŁ ZAGRANICZNY W METROPOLII WROCŁAWSKIEJ W LATACH WYBRANE ELEMENTY Metropolia wrocławska wraz z przestrzeni styczn do niej stanowi jeden z podstawowych obszarów atrakcyjnoci lokalizacji przedsiwzi dla inwestorów zagranicznych. Podstawow zalet tej lokalizacji staje si obecno Wrocławia intensywnego orodka rozwoju w południowo-zachodniej Polsce o powierzchni 292,8 km 2 i gstoci zaludnienia 2161 mieszkaców na km 2. Ludno zamieszkujca metropoli liczy ok. 633 tys., w tym 337,3 tys. to kobiety. Renta połoenia metropolii i obszarów stycznych ma znaczenie strategiczne ze wzgldu na dostpno komunikacyjn dla inwestorów zagranicznych. Skomunikowanie orodka metropolitalnego zwiksza atrakcyjno obszarów stycznych. Wrocław stanowi drogowy wzeł komunikacyjny, przebiegaj tu m.in. trzeci europejski korytarz transportowy, droga midzynarodowa E67 Warszawa Praga i droga autostradowa E40/A4 Berlin Kraków; dodatkowo obsługiwana jest sie połcze kolejowych, eglugi ródldowej i linii lotniczych (Na podstawie Inwestycje zagraniczne , s. 4). Zalet dla inwestorów zagranicznych jest blisko dwóch przej granicznych, jedno na zachodzie w Zgorzelcu, w oddaleniu od metropolii o 160 km, drugie na południu w Kudowie Zdrój 130 km. Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznej w metropolii umacnia blisko duych europejskich rynków zbytu, np. Warszawa i Berlin odległo ok. 340 km, Praga 270 km, Bratysława 400 km i Wiede 420 km.

4 108 Najblisze porty morskie to Szczecin 370 km i Gdask 450 km, Rostock 580 km, Hamburg 630 km. Drogródldow do portów morskich zapewnia rzeka Odra, której długo w granicach miasta wynosi 25 km. Elementem umacniania konkurencyjnoci metropolii wrocławskiej jako obszaru lokowania rodków dla inwestorów zagranicznych staje si współpraca metropolii z innymi orodkami miejskimi. Przez wiele lat Wrocław wypracowuje platform porozumienia z miastami partnerskimi (Breda w Holandii, Charlotte z USA, Departamenten la Vienne z Francji, Drezno i Wiesbaden z Niemiec, Lwów z Ukrainy). Walorem metropolii jest równie potencjał jakoci zasobu ludzkiego, który rozwija si dziki działaniu 29 szkół wyszych, np. Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Medycznej. W szkołach wyszych studiuje ok. 145 tys. studentów, przy czym rocznie opuszcza je 26 tys. absolwentów. Potencjał ekonomiczny zasobu ludzkiego wskazuje wysoki prawie 67% udział ludnoci w wieku produkcyjnym i niecałe 15% ludnoci najmłodszej. Dla inwestorów zagranicznych stanowi to podstaw pozytywnej oceny zasobu ludzkiego i gwarancji jego utrzymania na wysokim poziomie. Na rynku pracy pracujcy w metropolii wrocławskiej stanowi 33,4%, a ponad połowa z nich pracuje w sektorze prywatnym, co wskazuje na kreowania w miecie pozytywnej polityki wobec sektora przedsibiorstw prywatnych. Istotnym elementem rozwoju przestrzeni gospodarczej jest jasno sformułowany program społeczno-gospodarczy. Dla Wrocławia opracowano strategi rozwoju, której priorytety zostały skupione na załoeniu rozwoju społeczno- -gospodarczego na podstawie polityki innowacji i wprowadzania gospodarki opartej na wiedzy, denia do zapewnienia wysokiej jakoci ycia wewntrznym i zewntrznym uytkownikom miasta, kreowania procesu inwestycyjnego i wysokim poziomie wiadczenia usług (szczególnie wyszego rzdu). Dobre wyniki zarzdzania w miecie zyskały odzwierciedlenie w midzynarodowych ratingach długoterminowych. W maju 2008 r. firma ratingowa Fitch Ratings London /Warszawa przyznała ocen A- dla zadłuenia Wrocławia w walucie zagranicznej i krajowej, przy tym okrelono jako stabiln perspektyw ratingow. Na ocen złoyły si dobre wyniki operacyjne, spadek zadłuenia miasta w okresie 3-letnim, stabilny program gospodarczy, uwzgldniajcy wzmoone nakłady inwestycyjne. Istotnym zadaniem władz lokalnych jest stworzenie klimatu sprzyjajcego inwestorom, na co składaj si m.in. kompetentne decyzje urzdników; szybko, rzetelno obsługi w instytucjach; reagowanie na potrzeby przedsibiorców; nie podnoszenie stawki podatku od nieruchomoci i/lub system zwolnie z tego podatku dla inwestorów. Za te walory Wrocław uzyskał według magazynu Forbes w 2008 r. najwysze noty wród miast Polski. W rankingu okrelajcym sił metropolitaln miasta przeprowadzonym przez Nordea Metrox w 2008 r., Wrocław otrzymał czwart pozycj po Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz został przez autorów zakwalifikowany do miast, które powinny

5 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii aspirowa do objcia ich ustaw metropolitaln (szerzej Pierwszy ranking , s. 8 9). Firma Iker badajca metropolitalno miast Polski przedstawiła tylko 7 miast/zespołów w kraju, które według niej kwalifikuj si do rozpatrywania w ramach ustawy metropolitalnej: Warszawa, Kraków, Pozna, Wrocław, Trójmiasto, Silesia i Łód. Przeprowadzona analiza w lipcu 2009 r. przez Fitch Ratings London/Warszawa potwierdziła poziom A- długoterminowych, midzynarodowych ratingów miasta dla oceny zadłuenia w walucie krajowej i zagranicznej; z tym, e zmieniono perspektywy ratingów midzynarodowych dla Wrocławia z oceny stabilnej na negatywn. Krajowy rating długoterminowy dla metropolii Fitch Ratings London/Warszawa ustalił na poziomie AA- (POL), a długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Zmiany ocen s wynikiem programowego zadłuania si miasta zgodnego z realizacj idei inwestycyjnej. Inwestorzy zagraniczni s przycigani przez stolic Dolnego lska w wyniku wielokierunkowoci jej rozwoju. Wrocław zapewnia uytkownikom wewntrznym i zewntrznym realizacj wielu dodatkowych funkcji zapewniajcych z jednej strony rónorodno moliwoci inwestycyjnych, z drugiej strony łatwy dostp do szerokiego asortymentu towarów i usług, np. funkcja turystyki miejskiej, usługi hotelowe, kultura wyszego rzdu, gastronomia, rozrywka, handel, targi. Moliwoci, jakie daje miasto, przycigaj inwestorów zagranicznych, którzy zakładaj działalno gospodarcz. W pierwszym kwartale 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 181 podmiotów zagranicznych, prowadzcych działalno gospodarcz jako osoby fizyczne stanowi to 0,3% wszystkich podmiotów prowadzcych działalno w tej formie we Wrocławiu. Wikszy odsetek podmiotów z udziałem zagranicznym we Wrocławiu jest wród spółek handlowych (27%) pozostałych spółek prawa handlowego zarejestrowanych było Tak wysoki odsetek spółek z udziałem zagranicznym wskazuje na wysok atrakcyjno miasta dla inwestorów. Współczynnik ten jest niewiele mniejszy ni w Warszawie (32%), nisza miara jest w Krakowie (19%), Łodzi (22%) i Poznaniu (23%) (na podstawie Inwestycje zagraniczne , s. 7 8). W okresie członkostwa w UE we Wrocławiu liczba nowo powstałych spółek z kapitałem zagranicznym ulegała zmianom. W roku 2004 spółek tych powstało 129, liczba ta sukcesywnie rosła do 2007 r., kiedy ich liczba wzrosła do 226. W 2008 r. nastpił spadek rejestrowanych przedsibiorstw do 181 wynika to m.in. ze wiatowego kryzysu społeczno-gospodarczego, poniewa inwestorzy zaczli ostronie podchodzi do lokowania rodków. W tym okresie zmieniła si równie liczba likwidowanych spółek, cho w całym horyzoncie czasu podmioty likwidowane stanowiły niewielk cz jednostek powstajcych. Wyjtkiem ponownie został 2008 r., gdy liczba likwidowanych spółek wyniosła prawie 35% liczby powstajcych, potwierdza to załoenie o wycofywaniu si z rynków podmiotów zagranicznych w wyniku kryzysu globalnego. 109

6 110 Rys. 1. Spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane i zlikwidowane we Wrocławiu w latach dane GUS. r ó d ł o: Inwestycje zagraniczne... (2009, s. 9) Najwicej podmiotów inwestujcych w orodku metropolitalnym posiada kapitał niemiecki (ok. 46%), kapitał zalokowany został głównie w kilku bran- ach: handel i naprawy, produkcja AGD, przetwórstwo przemysłowe, obsługa nieruchomoci i budownictwo. Drug grup stanowi przedsibiorstwa włoskie (5,8%). Podmiotów zagranicznych ze Szwajcarii i Francji jest we Wrocławiu po ok. 4%. W orodku metropolitalnym działa po ok. 3,5% jednostek zagranicznych z Austrii i USA. Holandia i Czechy posiadaj udział 3%. W najmniejszym stopniu widoczne s tu firmy z Wielkiej Brytanii i Szwecji (po 2,5%). W latach inwestorzy zagraniczni planuj utworzy 2600 nowych miejsc pracy we Wrocławiu (rys. 2). Rys. 2. Planowane nowe miejsca pracy we Wrocławiu w latach tworzone przez inwestorów zagranicznych r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Inwestycje zagraniczne... (2009, s. 11)

7 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii W tym okresie najwicej miejsc pracy stworzy Hewlett Packard z Wielkiej Brytanii, który rozbudowuje centrum biznesowe. Czterokrotnie mniej miejsc utworzy firma 3M z USA, działajca na tym rynku w brany farmaceutycznej oraz Tieto Enator ze Skandynawii inwestujca w brany IT. Bombardier z Kanady (brana transportowa) przygotuje we Wrocławiu do 2011 r. 200 miejsc pracy. Podobnie jak Irevna z Indii, która skoncentrowana jest na budowie centrum badawczo-rozwojowego. 111 Belgia Finlandia 14,95 2,17 3,03 Francja Hiszpania 5,42 3,9 Irlandia Niemcy Szwecja USA 23,29 Rys. 3. Deklarowane nakłady inwestycyjne we Wrocławiu w podziale na kraj pochodzenia (udział procentowy) r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Inwestycje zagraniczne... (2009, s ) Najwysz warto inwestycji zadeklarował Allied Irish Bank PLC ok. 538 mln euro (według kursu z 2 stycznia 2009 r.). Jednake ostatnie decyzje firmy mówi o sprzeday przez Allied Irish Banks spółek w USA, Anglii oraz Polsce. Nieznany jest jeszcze podmiot, który przejmie polsk spółk (BZ WBK SA), oraz jego plany inwestycyjne (według AIB Corporate Finance i Morgan Stanley, które obsługuj sprzeda BZ WBK). Podobn kwot alokuje Credit Agricole. Jednym z najwikszych inwestorów zagranicznych pod wzgldem zadeklarowanej wartoci inwestycji jest Electricite de France Internationale (EDF), którego udział wyniesie ponad 18,6% ogółu wartoci zadeklarowanych nakładów na inwestycje zagraniczne we Wrocławiu. Inwestycje o najmniejszej zadeklarowanej kwocie pochodz z Hewlett Packard i Eto Magnetic (po 1,7%). Struktura wartoci kwot, jakie firmy z poszczególnych krajów wyraziły ch zainwestowania w metropolii, okrela, e najwikszy udział maj firmy z Francji (41,6%). Drugi kraj inwestor to Irlandia, która oferuje na przedsiwzicia 56% rodków zadeklarowanych przez Francj. Najmniejszy udział pochodzi z Niemiec 3,9%, Finlandii 3,03% i Belgii 2,12%. We Wrocławiu na powierzchni 174,3 ha funkcjonuje podstrefa Wałbrzyskiej SSE, w której ulokowali kapitał tacy inwestorzy zagraniczni, jak Wabco, Fagor Mastercook, 3M, Hirsch Porozell, HSV. Podmioty alokuj rodki w SSE ze 5,63 41,62

8 112 wzgldu na preferencje, które towarzysz temu obszarowi. Wrocław stawia na przyciganie inwestorów, w tym zagranicznych. Daje im moliwo wsparcia, szczególnie tym inwestorom, którzy wnosz ze sob innowacje lub prowadz działania w sferze B+R pomoc regionalna z Programu EIT+ 1. Przedsibiorcy alokujcy nowe inwestycje w działalno prowadzon na terenie parków technologicznych i przemysłowych oraz SSE na terenie Wrocławia mog ubiega si o pomoc w ramach Programu Pomocy Regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 2. Inwestorzy, którzy utworz miejsca pracy w nowych inwestycjach, w metropolii oraz tworzcy MSP, a take nowe, due firmy zyskuj wsparcie z Programu Pomocy Regionalnej 3. Nowe inwestycje z zakresu turystyki miejskiej take mog stara si o rodki z Programu w zakresie pomocy regionalnej 4. Mikroprzedsibiorcy, którzy zapocztkowali działalno gospodarcz w miecie, oraz przedsibiorcy, którzy zakładaj firm i działalno prowadzi bd w lokalach uytkowych najmowanych od Gminy Wrocław (tryb oddania nieruchomoci bezprzetargowy), otrzymujrodki wsparcia z Programu w zakresie pomocy de minimis 5. 1 Szerzej Uchwała NR III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w zakresie pomocy regionalnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsibiorców innowacyjnych lub prowadzcych działalno badawczo-rozwojow na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 19). 2 Szerzej Uchwała NR III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsibiorców prowadzcych działalno gospodarcz w obrbie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 18). 3 Szerzej Uchwała NR III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsibiorców tworzcych nowe miejsca pracy zwizane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 17). Uchwała NR III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, rednich i duych przedsibiorców prowadzcych działalno gospodarcz na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 16). 4 Szerzej Uchwała NR XX/562/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 15 maja 2008 r., nr 134, poz. 1580). 5 Szerzej Uchwała NR XXXI/1034/09 z dnia 19 lutego 2009 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci budynków lub ich czci

9 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii Metropolia wrocławska przyciga firmy z brany zarzdzania centrami usługowymi (BPO Business Process Outsourcing), które zlecaj wykonanie usług na zewntrz. Wpływa to na koszty stałe funkcjonowania firm. W 2006 r. inwestycje z zakresu BPO przeprowadziło na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego hinduskie przedsibiorstwo konsultingowe KPIT Cummins. Firma odnosi sukcesy dostarczajc klientom na całym wiecie rozwiza w takich gałziach, jak: zaawansowane technologie, usługi finansowe i informatyczne. Podobn działalno reprezentuj tworzce centra obsługi midzynarodowych korporacji, np. HP, QAD, Volvo, GE Money, Google, Credit Suisse oraz IBM. Nowe kierunki rozwoju okrelone w strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus zachcaj do budowy centrów badawczo-rozwojowych, tworzcych podstaw dialogu na styku wiat nauki przedsibiorstwa, np. HP, Nokia Siemens Networks, Vipro. Oywienie na rynku nieruchomoci w latach dodatkowo wzmocniło rang Wrocławia na mapie inwestycyjnej Polski. W metropolii powstawały budynki apartamentowe oraz powierzchnie biurowe (Bema Plaza, Grunwaldzki Center, Globis itp.). Ekskluzywne powierzchnie apartamentowe bd nadal zwiksza swoj liczb, pomimo globalnego kryzysu na rynku nieruchomoci. Ma to zwizek z planami rewitalizacji jednostki osadniczej i inwestycjami w tym zakresie miasta oraz zbliajcym si Euro Dodatkowym atutem w przyciganiu inwestycji zagranicznych staje si zaangaowanie władz metropolii i pozostałych podmiotów w kreowanie rozwoju miasta. Jednostki te aktywnie poszukuj moliwoci przycigania inwestorów, którzy wspomog proces realizacji załoe długofalowej strategii. Skutki globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego stały si widoczne w metropolii. Przygotowano program wsparcia gospodarczego, który ma przyczyni si do tworzenia miejsc pracy i wprowadzenia osłon na rynku pracy. Realizacja polityki władz miasta odbywa si poprzez: inwestycje publiczne, wsparcie dla MSP, przyciganie i promocj inwestycji oraz polityk wsparcia rynku pracy. Miasto postanowiło rozbudzi koniunktur w wyniku wzmoonego procesu inwestycyjnego, co powinno przełoy si na wzrost liczby miejsc pracy. Pod koniec 2008 r. opracowany został w metropolii autorski projekt antykryzysowy Prezydenta Miasta pt. Program dla Wrocławia. Plan przeciwdzia- oraz budowli zajtych na potrzeby działalnoci gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsibiorców i małych przedsibiorców rozpoczynajcych prowadzenie działalnoci gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 26 marca 2009 r., nr 52, poz. 1099). Zarzdzenie NR 6053/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia zasad ulg w stawkach czynszu za najem wolnych lokali uytkowych stanowicych własno Gminy Wrocław, powierzonych do zarzdzania Zarzdowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym, w ramach programu pomocy de minimis. 113

10 114 łania skutkom spowolnienia gospodarki przewiduje ułatwienia dla MSP w postaci ukierunkowanych szkole dla osób poszukujcych pracy, pomoc nowo powstałym firmom, pakiet lokal za złotówk oraz finansowe zachty inwestycyjne (zwolnienia z podatku od nieruchomoci dla MSP, które utworz nowe miejsca pracy do 36 miesicy), uproszczenie procesu rejestracji przedsibiorstw oraz utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. W chwili obecnej przewiduje si wydatki na realizacj Programu blisko 1,6 mld zł rocznie. Aktywna walka ze skutkami kryzysu w metropolii staje si atutem dla firm zagranicznych przy rozpatrywaniu miejsca lokowania rodków. Władze metropolii wspomagaj i stabilizuj gospodark, przez co potencjalni inwestorzy wnioskuj o zastosowaniu podobnych rozwiza w póniejszych okresach. 4. ZAKOCZENIE Koncentracja inwestycji na ograniczonym terytorium ma niejednokrotnie zwizek z atrakcyjnoci i/lub konkurencyjnoci przestrzeni, na co składa si wiele elementów. Metropolia jako ogromny rynek zbytu wewntrznego stanowi dobre miejsce alokacji rodków finansowych dla firm zagranicznych. Wielko orodka metropolitalnego sprzyja obecnoci w tej przestrzeni wielu grup zawodowych, w tym specjalistycznych. Ogromnemu zrónicowaniu zawodowemu sprzyja rozbudowany system szkolnictwa w metropolii, co bezporednio wpływa na jako zasobu ludzkiego. Firmy zagraniczne decydujce si na lokalizacj inwestycji w metropolii mog czerpa w ten sposób dodatkowe korzyci. Metropolia przyciga do siebie rónorakie podmioty, przez co inwestorzy łatwiej mog nawizywa kontakty gospodarcze miejsce spotka (targi, giełdy, bale biznesu). Obszar ten jako wzeł komunikacyjny ułatwia dystrybucj towarów i usług. Mieszkacy metropolii maj czsto rozbudowany, specyficzny, specjalistyczny i nakierowany na odbiór luksusowych towarów i usług popyt, poparty wikszymi kwalifikacjami. Lokalizacja inwestycji zagranicznych w metropolii nie dla wszystkich podmiotów jest atrakcyjna. Jednake przedsiwzicia zwizane z rynkiem towarów i usług luksusowych bd zdecydowanie poszukiwa przestrzeni do lokalizacji inwestycji w metropolii. Aktywno metropolii w zakresie kreowania stosunków z uytkownikami zewntrznymi mnonikowo zwiksza odbiorców wytworów firm alokujcych w tej przestrzeni. Inwestorzy zagraniczni poszukuj zacht finansowych i pozafinansowych do lokalizacji inwestycji. Zachty mog przyjmowa posta: szkole dla pracowników, przygotowanych terenów inwestycyjnych wraz z uregulowan sytuacj własnociow, zaprogramowanej długookresowej cieki rozwoju, zwolnie z podatków lokalnych, subwencjonowania płac dla nowo powstałych miejsc pracy itp. Małe jednostki nie s w stanie udwign takiego obcienia i nie mog zaoferowa

11 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii wymaganych zacht. Metropolie upatrujc korzyci z ponoszonych wydatków zaangauj si w spełnienie oczekiwa inwestorów zagranicznych. 115 LITERATURA D z i e m i a n o w i c z W., 2005, Ranking atrakcyjnoci inwestycyjnej miast Polski refleksje po czterech edycjach bada, [w:] Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa. Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu, 2009, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Dział Wspierania Przedsibiorczoci, Wrocław. J a ł o w i e c k i B., 2005, Polskie miasta w procesie metropolizacji, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (19). Pierwszy ranking metropolitalnoci miast polskich 2008, Miasto jakie jest. Miasto jakiego chcecie. NORDEA METROX 2008, 2008, Metropolia Pozna Sp. z o.o. Pozna. R y m a r c z y k J., B ł a s z c z y k M. i in., 2008, Klimat inwestycyjny Dolnego lska w ocenie bezporednich inwestorów zagranicznych, Instytut Studiów Midzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław. LOCATION ATTRACTIVENESS OF FOREIGN INVESTMENTS IN METROPOLIS (Summary) Attractive location of investments for foreign company can be understood in different ways. It depends on type of company s activity, its expectations, offered products and services and also individual needs. For some foreign investors, the area of metropolis is attractive for location their activity. The advantage of the location is big market for company s production. In metropolis live large amount of employees and it is a base of foreign company s activity. Metropolis actively creates its development and composes conditions to help investors make decision about company location in metropolis. Foreign investors decides to locate its activity because of important location factors.

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2015

Ankieta koniunkturalna 2015 Struktura respondentów / branże Budownictwo 11% 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów Przemysł przetwórczy 15% 52% Usługi Handel 19% Struktura respondentów / kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia 1 lipiec 2009 Rozwój obecna dekada 2000: 650 000 mieszkańców 130 000 studentów 18 000 absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Miasto Bukowno, 2002r 1. Analiza stanu aktualnego: Stan bezrobocia na dzie 30 kwietnia 2002r: W miecie Bukowno zarejestrowanych jest 795 bezrobotnych z czego 450 osób

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

Idealne miejsce dla inwestycji

Idealne miejsce dla inwestycji Idealne miejsce dla inwestycji Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W SPECJALNYCH STREACH EKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

INWESTYCJE W SPECJALNYCH STREACH EKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM INWESTYCJE W SPECJALNYCH STREACH EKONOMICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM PODSUMOWANIE INWESTYCJI W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W SSE Wartość inwestycji w SSE: min. 3,639 mld

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ BOLESŁAWIEC, 15.11.2013 r. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ? WSSE to bogata oferta terenów

Bardziej szczegółowo

Specyfika szczecińskiego rynku pracy

Specyfika szczecińskiego rynku pracy Szczecin_2009 Rekrutacja Specyfika szczecińskiego rynku pracy Wg. Marty Pzrzytarskiej, Menedżera szczecińskiego oddziału Randstad w 2008 roku największe zapotrzebowanie na pracowników widoczne było w

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia

Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia Miasto i Gmina Wolsztyn poło one jest w południowo - zachodniej cz ci województwa wielkopolskiego, a blisko granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z cał Europ. Gmin zamieszkuje około 30,0 tys. mieszka

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Idealne miejsce dla inwestycji Branże gospodarki w woj. pomorskim! Morska i stoczniowa! Paliwowa i chemiczna! Farmaceutyczna i kosmetyczna! Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej

Mozart. czyli. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Mozart czyli Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa WyŜszego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 WCA -- działać na

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE. Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Warunki i korzyści inwestowania w WSSE Kalisz 02.10.2014 r. WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST-PARK 44 miejscowości w 4województwach Polski południowo-

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY ZAGRANICZNI w Małopolsce w 2014 roku. Streszczenie raportu

INWESTORZY ZAGRANICZNI w Małopolsce w 2014 roku. Streszczenie raportu INWESTORZY ZAGRANICZNI w Małopolsce w 2014 roku Streszczenie raportu Warszawa 2016 Informacje ogólne Całkowita wielkość zainwestowanego kapitału w regionie po 1989 roku przekroczyła 19,3 mld USD, co w

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM

ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM II MAŁOPOLSKIE FORUM INWESTYCYJNE ROLA REGIONU W ROZWOJU GOSPODARCZYM Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 11 czerwca 2008 r. Rola regionu a gospodarka w XXI wieku "Region zacofany

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE

UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE UWARUNKOWANIA INWESTYCJI W CENTRA BPO W POLSCE - WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE Julita Zimoch-Tuchołka 29 października 2008 r. 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ zagranicznych inwestycji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych)

WYKRES 14. BEZROBOCIE W LATACH (ilo bezrobotnych) 2.2.5 Bezrobocie i lokalny rynek pracy Lokalna sytuacja gospodarcza ma swoje bezporednie przełoenie na poziom lokalnego bezrobocia. winoujcie do koca lat dziewidziesitych było pod tym wzgldem miastem wyjtkowym

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Atrakcyjność inwestycyjna obszarów węzłów autostradowych Specjalna Strefa Ekonomiczna Jest to wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ISKRA DLA ROZWOJU Łowicz 28.03.2017 ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar utworzony na mocy ustawy, gdzie działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA

ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Dr hab. Piotr Niedzielski, Prof. US ROZWÓJ SEKTORA USŁUG IMPLIKACJE KOMUNIKACYJNE DLA SZCZECINA Szczecin 18 listopad 2011r. Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niŝ nasi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

11 kwietnia 2014. Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany.

11 kwietnia 2014. Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany. 11 kwietnia 2014 Rozwój Aglomeracji Wrocławskiej - trendy, branże, dynamika wzrostu, prognozy i plany. Agenda Podstawowe dane makroekonomiczne Syntetyczny wskaźnik koniunktury Budżet JST na Dolnym Śląsku

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus.

Jan Roga. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. www.viaregiaplus. Space for your logo, a photograph etc. Via Regia Plus Zrównoważony transport i współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Jan Roga www.viaregiaplus.eu Szlak Via Regia Via

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA PAIiIZ zrealizowane inwestycje (przykłady) Nowa dynamika Polska

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski

Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Specjalne Strefy Ekonomiczne - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Mimo, że w tym roku upływa już 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, to w warunkach globalnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU FUNDUSZE STRUKTURALNE UE JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU dr Joanna Kuczewska Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Eklektyczna definicja

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo