ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 246, 2010 * ATRAKCYJNO LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W METROPOLII 1. WSTP Współczesna gospodarka wiatowa dy do rozbudowy orodków skupiajcych czynniki rozwojowe, takich jak miasta. Miasta, a szczególnie wielkie miasta, to centra pełnice zrónicowane funkcje. Rozwój najwikszych orodków miejskich metropolii nastpuje w zdywersyfikowanych warunkach, np. wzrost gospodarczy, rozwój sieci kontaktów handlowych i gospodarczych, przepływ informacji, rozwój przestrzeni wpływów. Jednym z niezbdnych warunków rozwoju orodka osadniczego staje si napływ inwestycji, co jest zdeterminowane decyzjami podmiotów inwestorów o lokalizacji przedsiwzi. Podejmowane przez inwestorów zagranicznych decyzje lokalizacyjne s zalene od atrakcyjnoci danej przestrzeni. Pojcie atrakcyjnoci inwestycyjnej moe by rozumiane na wiele sposobów, czsto jest kojarzone z przewag konkurencyjn bd konkurencyjnoci lokalizacji. Inwestorzy zagraniczni, analizujc umiejscowienie inwestycji, bior pod uwag wiele elementów, takich jak relacje polityczne, gospodarcze i warunki zakładania przedsibiorstw w docelowym obszarze. Analiza okrela mocne i słabe strony rozwiza midzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych. Trwało sytuacji polityczno-gospodarczej to warunek minimalny lokalizacji inwestycji, istotna jest równie stabilizacja na niszych poziomach oraz długookresowo programowania rozwoju przestrzeni metropolii. Niemniej wanym aspektem dla inwestora (w tym i zagranicznego) staje si posiadanie uregulowanego stanu własnoci terenów pod zagospodarowanie. Stabilna sytuacja, jasne prawo, długotrwało realizacji obranych kierunków strategicznych stanowi podstaw do zaangaowania kapitału. Inwestorzy zagraniczni kieruj si równie dowiadczeniami zebranymi przez konkurentów z badanego rynku, dotychczasowym sposobem traktowania inwestorów, ich dowiadczeniem, przekazy- * Dr, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorzdowej UE we Wrocławiu. [105]

2 106 waniem informacji, rzeczywist realizacj obietnic władz jest to bezcenne ródło wiedzy w przypadku decyzji lokalizacyjnej. Czsto podmioty zagraniczne kieruj swój kapitał do przestrzeni uprzednio rozpoznanej przez inne firmy. Koncentracja inwestycji ma wobec tego miejsce na wybranych ograniczonych przestrzeniach, takich jak wielkie jednostki osadnicze, a szczególnie metropolie. Metropolia to miasto liczce co najmniej 500 tys. mieszkaców, wiadczce wysoko kwalifikowane usługi, charakteryzujca si obecnoci wielu instytucji, czsto o znaczeniu ponadregionalnym, wyposaona w zaplecze infrastrukturalne oraz kreujca baz działa innowacyjnych i informacyjnych (szerzej J a ł o - w i e c k i 2005, s. 1 2). O atrakcyjnoci lokalizacji na obszarze metropolii decyduje sama metropolia, tzn. osignicie tej rangi przez układ osadniczy wielokrotnie staje si podstawowym czynnikiem lokalizacji inwestycji. Metropolia moe bra czynny udział w kreowaniu procesu inwestycyjnego w drodze wyznaczania drzewa celów długookresowych miasta oraz bogatej oferty dla grupy inwestorów. 2. CZYNNIKI LOKALIZACJI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Inwestorzy zagraniczni po zapoznaniu si z podstawami inwestowania na danym terenie podejmuj decyzje lokalizacyjne, wskazuj wiele argumentów za i przeciw inwestowaniu w okrelonej przestrzeni. Ze swojej strony władze terytorium w stosunku do potencjalnego przedsibiorcy inwestora mog stosowa zbiorowe i zindywidualizowane zachty oraz podkrela walory lokalizacji. Decyzje lokalizacyjne zale od tzw. czynników lokalizacji inwestycji. W literaturze sformułowano wiele definicji i typologii czynników lokalizacji inwestycji. W tradycyjnym ujciu s to: korzystne połoenie, duy rynek zbytu w przestrzeni lokalnej i w regionie, wysokie kwalifikacje siły roboczej i wysoka jej poda, moliwoci przejcia nowych obiektów, uzbrojenie terenu inwestycyjnego, przychylno władz lokalnych, moliwo znalezienia nowych rynków zbytu (D z i e m i a n o w i c z 2005). O alokacji rodków finansowych z reguły nie decyduje jeden element, musi zaistnie wizka sprzyjajcych czynników. Zainwestowanie przez podmioty w danej przestrzeni działa w sposób mnonikowy. Efektem staje si koncentracja działalnoci, sprzyjajca szybkiemu rozwojowi firm w danej przestrzeni. Lokalizacja wielu przedsibiorstw (czsto reprezentujcych róne brane gospodarcze) na jednym terytorium prowadzi do nawizania kontaktów, wymiany myli, wzajemnym uzupełnianiu zapotrzebowania na produkty i usługi, tworzona jest równie sie powiza, w konsekwencji zwiksza si efektywno i nastpuje stymulacja transferami wiedzy i informacji (R y m a r c z y k 2008, s. 10).

3 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii Koncentracja inwestorów, sprawno powiza pomidzy podmiotami i liczebno realizowanych transakcji s zalet lokowania w metropolii. Terytorium metropolii staje si w ten sposób dodatkowym czynnikiem lokalizacji, szczególnie w przypadku prnego orodka, o zdefiniowanej ciece rozwoju. Podmioty zagraniczne czsto upatruj w metropolii podstawowego czynnika lokalizacji. Nie dotyczy to wszystkich kategorii podmiotów. Inwestorzy dokonuj hierarchizacji elementów okrelajcych ich priorytety. Dla segmentu przedsibiorców, którego działalno wytwarza produkty i realizuje usługi wyszego rzdu, blisko duego i wymagajcego rynku klientów staje si niezbdnym warunkiem osadzenia na danym terytorium firmy. W przeciwnym wypadku inwestorzy zagraniczni nie musz alokowa rodków w centralnym połoeniu, mog oni swobodnie oddala si od metropolii, a odległo w jakiej zostanie zlokalizowana inwestycja zagraniczna zaley od charakteru wykonywanych usług lub wytwarzanych produktów, układu transportowego oraz pozostałych czynników lokalizacji. Indywidualna ocena przestrzeni pod inwestycje skutkuje specyficznym wyborem przy kadym przedsiwziciu STAN I STRUKTURA ZAINWESTOWANIA PRZEZ KAPITAŁ ZAGRANICZNY W METROPOLII WROCŁAWSKIEJ W LATACH WYBRANE ELEMENTY Metropolia wrocławska wraz z przestrzeni styczn do niej stanowi jeden z podstawowych obszarów atrakcyjnoci lokalizacji przedsiwzi dla inwestorów zagranicznych. Podstawow zalet tej lokalizacji staje si obecno Wrocławia intensywnego orodka rozwoju w południowo-zachodniej Polsce o powierzchni 292,8 km 2 i gstoci zaludnienia 2161 mieszkaców na km 2. Ludno zamieszkujca metropoli liczy ok. 633 tys., w tym 337,3 tys. to kobiety. Renta połoenia metropolii i obszarów stycznych ma znaczenie strategiczne ze wzgldu na dostpno komunikacyjn dla inwestorów zagranicznych. Skomunikowanie orodka metropolitalnego zwiksza atrakcyjno obszarów stycznych. Wrocław stanowi drogowy wzeł komunikacyjny, przebiegaj tu m.in. trzeci europejski korytarz transportowy, droga midzynarodowa E67 Warszawa Praga i droga autostradowa E40/A4 Berlin Kraków; dodatkowo obsługiwana jest sie połcze kolejowych, eglugi ródldowej i linii lotniczych (Na podstawie Inwestycje zagraniczne , s. 4). Zalet dla inwestorów zagranicznych jest blisko dwóch przej granicznych, jedno na zachodzie w Zgorzelcu, w oddaleniu od metropolii o 160 km, drugie na południu w Kudowie Zdrój 130 km. Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznej w metropolii umacnia blisko duych europejskich rynków zbytu, np. Warszawa i Berlin odległo ok. 340 km, Praga 270 km, Bratysława 400 km i Wiede 420 km.

4 108 Najblisze porty morskie to Szczecin 370 km i Gdask 450 km, Rostock 580 km, Hamburg 630 km. Drogródldow do portów morskich zapewnia rzeka Odra, której długo w granicach miasta wynosi 25 km. Elementem umacniania konkurencyjnoci metropolii wrocławskiej jako obszaru lokowania rodków dla inwestorów zagranicznych staje si współpraca metropolii z innymi orodkami miejskimi. Przez wiele lat Wrocław wypracowuje platform porozumienia z miastami partnerskimi (Breda w Holandii, Charlotte z USA, Departamenten la Vienne z Francji, Drezno i Wiesbaden z Niemiec, Lwów z Ukrainy). Walorem metropolii jest równie potencjał jakoci zasobu ludzkiego, który rozwija si dziki działaniu 29 szkół wyszych, np. Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Medycznej. W szkołach wyszych studiuje ok. 145 tys. studentów, przy czym rocznie opuszcza je 26 tys. absolwentów. Potencjał ekonomiczny zasobu ludzkiego wskazuje wysoki prawie 67% udział ludnoci w wieku produkcyjnym i niecałe 15% ludnoci najmłodszej. Dla inwestorów zagranicznych stanowi to podstaw pozytywnej oceny zasobu ludzkiego i gwarancji jego utrzymania na wysokim poziomie. Na rynku pracy pracujcy w metropolii wrocławskiej stanowi 33,4%, a ponad połowa z nich pracuje w sektorze prywatnym, co wskazuje na kreowania w miecie pozytywnej polityki wobec sektora przedsibiorstw prywatnych. Istotnym elementem rozwoju przestrzeni gospodarczej jest jasno sformułowany program społeczno-gospodarczy. Dla Wrocławia opracowano strategi rozwoju, której priorytety zostały skupione na załoeniu rozwoju społeczno- -gospodarczego na podstawie polityki innowacji i wprowadzania gospodarki opartej na wiedzy, denia do zapewnienia wysokiej jakoci ycia wewntrznym i zewntrznym uytkownikom miasta, kreowania procesu inwestycyjnego i wysokim poziomie wiadczenia usług (szczególnie wyszego rzdu). Dobre wyniki zarzdzania w miecie zyskały odzwierciedlenie w midzynarodowych ratingach długoterminowych. W maju 2008 r. firma ratingowa Fitch Ratings London /Warszawa przyznała ocen A- dla zadłuenia Wrocławia w walucie zagranicznej i krajowej, przy tym okrelono jako stabiln perspektyw ratingow. Na ocen złoyły si dobre wyniki operacyjne, spadek zadłuenia miasta w okresie 3-letnim, stabilny program gospodarczy, uwzgldniajcy wzmoone nakłady inwestycyjne. Istotnym zadaniem władz lokalnych jest stworzenie klimatu sprzyjajcego inwestorom, na co składaj si m.in. kompetentne decyzje urzdników; szybko, rzetelno obsługi w instytucjach; reagowanie na potrzeby przedsibiorców; nie podnoszenie stawki podatku od nieruchomoci i/lub system zwolnie z tego podatku dla inwestorów. Za te walory Wrocław uzyskał według magazynu Forbes w 2008 r. najwysze noty wród miast Polski. W rankingu okrelajcym sił metropolitaln miasta przeprowadzonym przez Nordea Metrox w 2008 r., Wrocław otrzymał czwart pozycj po Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz został przez autorów zakwalifikowany do miast, które powinny

5 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii aspirowa do objcia ich ustaw metropolitaln (szerzej Pierwszy ranking , s. 8 9). Firma Iker badajca metropolitalno miast Polski przedstawiła tylko 7 miast/zespołów w kraju, które według niej kwalifikuj si do rozpatrywania w ramach ustawy metropolitalnej: Warszawa, Kraków, Pozna, Wrocław, Trójmiasto, Silesia i Łód. Przeprowadzona analiza w lipcu 2009 r. przez Fitch Ratings London/Warszawa potwierdziła poziom A- długoterminowych, midzynarodowych ratingów miasta dla oceny zadłuenia w walucie krajowej i zagranicznej; z tym, e zmieniono perspektywy ratingów midzynarodowych dla Wrocławia z oceny stabilnej na negatywn. Krajowy rating długoterminowy dla metropolii Fitch Ratings London/Warszawa ustalił na poziomie AA- (POL), a długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Zmiany ocen s wynikiem programowego zadłuania si miasta zgodnego z realizacj idei inwestycyjnej. Inwestorzy zagraniczni s przycigani przez stolic Dolnego lska w wyniku wielokierunkowoci jej rozwoju. Wrocław zapewnia uytkownikom wewntrznym i zewntrznym realizacj wielu dodatkowych funkcji zapewniajcych z jednej strony rónorodno moliwoci inwestycyjnych, z drugiej strony łatwy dostp do szerokiego asortymentu towarów i usług, np. funkcja turystyki miejskiej, usługi hotelowe, kultura wyszego rzdu, gastronomia, rozrywka, handel, targi. Moliwoci, jakie daje miasto, przycigaj inwestorów zagranicznych, którzy zakładaj działalno gospodarcz. W pierwszym kwartale 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 181 podmiotów zagranicznych, prowadzcych działalno gospodarcz jako osoby fizyczne stanowi to 0,3% wszystkich podmiotów prowadzcych działalno w tej formie we Wrocławiu. Wikszy odsetek podmiotów z udziałem zagranicznym we Wrocławiu jest wród spółek handlowych (27%) pozostałych spółek prawa handlowego zarejestrowanych było Tak wysoki odsetek spółek z udziałem zagranicznym wskazuje na wysok atrakcyjno miasta dla inwestorów. Współczynnik ten jest niewiele mniejszy ni w Warszawie (32%), nisza miara jest w Krakowie (19%), Łodzi (22%) i Poznaniu (23%) (na podstawie Inwestycje zagraniczne , s. 7 8). W okresie członkostwa w UE we Wrocławiu liczba nowo powstałych spółek z kapitałem zagranicznym ulegała zmianom. W roku 2004 spółek tych powstało 129, liczba ta sukcesywnie rosła do 2007 r., kiedy ich liczba wzrosła do 226. W 2008 r. nastpił spadek rejestrowanych przedsibiorstw do 181 wynika to m.in. ze wiatowego kryzysu społeczno-gospodarczego, poniewa inwestorzy zaczli ostronie podchodzi do lokowania rodków. W tym okresie zmieniła si równie liczba likwidowanych spółek, cho w całym horyzoncie czasu podmioty likwidowane stanowiły niewielk cz jednostek powstajcych. Wyjtkiem ponownie został 2008 r., gdy liczba likwidowanych spółek wyniosła prawie 35% liczby powstajcych, potwierdza to załoenie o wycofywaniu si z rynków podmiotów zagranicznych w wyniku kryzysu globalnego. 109

6 110 Rys. 1. Spółki z kapitałem zagranicznym zarejestrowane i zlikwidowane we Wrocławiu w latach dane GUS. r ó d ł o: Inwestycje zagraniczne... (2009, s. 9) Najwicej podmiotów inwestujcych w orodku metropolitalnym posiada kapitał niemiecki (ok. 46%), kapitał zalokowany został głównie w kilku bran- ach: handel i naprawy, produkcja AGD, przetwórstwo przemysłowe, obsługa nieruchomoci i budownictwo. Drug grup stanowi przedsibiorstwa włoskie (5,8%). Podmiotów zagranicznych ze Szwajcarii i Francji jest we Wrocławiu po ok. 4%. W orodku metropolitalnym działa po ok. 3,5% jednostek zagranicznych z Austrii i USA. Holandia i Czechy posiadaj udział 3%. W najmniejszym stopniu widoczne s tu firmy z Wielkiej Brytanii i Szwecji (po 2,5%). W latach inwestorzy zagraniczni planuj utworzy 2600 nowych miejsc pracy we Wrocławiu (rys. 2). Rys. 2. Planowane nowe miejsca pracy we Wrocławiu w latach tworzone przez inwestorów zagranicznych r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Inwestycje zagraniczne... (2009, s. 11)

7 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii W tym okresie najwicej miejsc pracy stworzy Hewlett Packard z Wielkiej Brytanii, który rozbudowuje centrum biznesowe. Czterokrotnie mniej miejsc utworzy firma 3M z USA, działajca na tym rynku w brany farmaceutycznej oraz Tieto Enator ze Skandynawii inwestujca w brany IT. Bombardier z Kanady (brana transportowa) przygotuje we Wrocławiu do 2011 r. 200 miejsc pracy. Podobnie jak Irevna z Indii, która skoncentrowana jest na budowie centrum badawczo-rozwojowego. 111 Belgia Finlandia 14,95 2,17 3,03 Francja Hiszpania 5,42 3,9 Irlandia Niemcy Szwecja USA 23,29 Rys. 3. Deklarowane nakłady inwestycyjne we Wrocławiu w podziale na kraj pochodzenia (udział procentowy) r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Inwestycje zagraniczne... (2009, s ) Najwysz warto inwestycji zadeklarował Allied Irish Bank PLC ok. 538 mln euro (według kursu z 2 stycznia 2009 r.). Jednake ostatnie decyzje firmy mówi o sprzeday przez Allied Irish Banks spółek w USA, Anglii oraz Polsce. Nieznany jest jeszcze podmiot, który przejmie polsk spółk (BZ WBK SA), oraz jego plany inwestycyjne (według AIB Corporate Finance i Morgan Stanley, które obsługuj sprzeda BZ WBK). Podobn kwot alokuje Credit Agricole. Jednym z najwikszych inwestorów zagranicznych pod wzgldem zadeklarowanej wartoci inwestycji jest Electricite de France Internationale (EDF), którego udział wyniesie ponad 18,6% ogółu wartoci zadeklarowanych nakładów na inwestycje zagraniczne we Wrocławiu. Inwestycje o najmniejszej zadeklarowanej kwocie pochodz z Hewlett Packard i Eto Magnetic (po 1,7%). Struktura wartoci kwot, jakie firmy z poszczególnych krajów wyraziły ch zainwestowania w metropolii, okrela, e najwikszy udział maj firmy z Francji (41,6%). Drugi kraj inwestor to Irlandia, która oferuje na przedsiwzicia 56% rodków zadeklarowanych przez Francj. Najmniejszy udział pochodzi z Niemiec 3,9%, Finlandii 3,03% i Belgii 2,12%. We Wrocławiu na powierzchni 174,3 ha funkcjonuje podstrefa Wałbrzyskiej SSE, w której ulokowali kapitał tacy inwestorzy zagraniczni, jak Wabco, Fagor Mastercook, 3M, Hirsch Porozell, HSV. Podmioty alokuj rodki w SSE ze 5,63 41,62

8 112 wzgldu na preferencje, które towarzysz temu obszarowi. Wrocław stawia na przyciganie inwestorów, w tym zagranicznych. Daje im moliwo wsparcia, szczególnie tym inwestorom, którzy wnosz ze sob innowacje lub prowadz działania w sferze B+R pomoc regionalna z Programu EIT+ 1. Przedsibiorcy alokujcy nowe inwestycje w działalno prowadzon na terenie parków technologicznych i przemysłowych oraz SSE na terenie Wrocławia mog ubiega si o pomoc w ramach Programu Pomocy Regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 2. Inwestorzy, którzy utworz miejsca pracy w nowych inwestycjach, w metropolii oraz tworzcy MSP, a take nowe, due firmy zyskuj wsparcie z Programu Pomocy Regionalnej 3. Nowe inwestycje z zakresu turystyki miejskiej take mog stara si o rodki z Programu w zakresie pomocy regionalnej 4. Mikroprzedsibiorcy, którzy zapocztkowali działalno gospodarcz w miecie, oraz przedsibiorcy, którzy zakładaj firm i działalno prowadzi bd w lokalach uytkowych najmowanych od Gminy Wrocław (tryb oddania nieruchomoci bezprzetargowy), otrzymujrodki wsparcia z Programu w zakresie pomocy de minimis 5. 1 Szerzej Uchwała NR III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w zakresie pomocy regionalnej w ramach programu EIT+ na wspieranie nowych inwestycji dla przedsibiorców innowacyjnych lub prowadzcych działalno badawczo-rozwojow na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 19). 2 Szerzej Uchwała NR III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsibiorców prowadzcych działalno gospodarcz w obrbie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 18). 3 Szerzej Uchwała NR III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsibiorców tworzcych nowe miejsca pracy zwizane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 17). Uchwała NR III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, rednich i duych przedsibiorców prowadzcych działalno gospodarcz na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 5 stycznia 2007 r., nr 3, poz. 16). 4 Szerzej Uchwała NR XX/562/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnie od podatku od nieruchomoci w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki na terenie Wrocławia (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z 15 maja 2008 r., nr 134, poz. 1580). 5 Szerzej Uchwała NR XXXI/1034/09 z dnia 19 lutego 2009 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci budynków lub ich czci

9 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii Metropolia wrocławska przyciga firmy z brany zarzdzania centrami usługowymi (BPO Business Process Outsourcing), które zlecaj wykonanie usług na zewntrz. Wpływa to na koszty stałe funkcjonowania firm. W 2006 r. inwestycje z zakresu BPO przeprowadziło na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego hinduskie przedsibiorstwo konsultingowe KPIT Cummins. Firma odnosi sukcesy dostarczajc klientom na całym wiecie rozwiza w takich gałziach, jak: zaawansowane technologie, usługi finansowe i informatyczne. Podobn działalno reprezentuj tworzce centra obsługi midzynarodowych korporacji, np. HP, QAD, Volvo, GE Money, Google, Credit Suisse oraz IBM. Nowe kierunki rozwoju okrelone w strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus zachcaj do budowy centrów badawczo-rozwojowych, tworzcych podstaw dialogu na styku wiat nauki przedsibiorstwa, np. HP, Nokia Siemens Networks, Vipro. Oywienie na rynku nieruchomoci w latach dodatkowo wzmocniło rang Wrocławia na mapie inwestycyjnej Polski. W metropolii powstawały budynki apartamentowe oraz powierzchnie biurowe (Bema Plaza, Grunwaldzki Center, Globis itp.). Ekskluzywne powierzchnie apartamentowe bd nadal zwiksza swoj liczb, pomimo globalnego kryzysu na rynku nieruchomoci. Ma to zwizek z planami rewitalizacji jednostki osadniczej i inwestycjami w tym zakresie miasta oraz zbliajcym si Euro Dodatkowym atutem w przyciganiu inwestycji zagranicznych staje si zaangaowanie władz metropolii i pozostałych podmiotów w kreowanie rozwoju miasta. Jednostki te aktywnie poszukuj moliwoci przycigania inwestorów, którzy wspomog proces realizacji załoe długofalowej strategii. Skutki globalnego kryzysu społeczno-gospodarczego stały si widoczne w metropolii. Przygotowano program wsparcia gospodarczego, który ma przyczyni si do tworzenia miejsc pracy i wprowadzenia osłon na rynku pracy. Realizacja polityki władz miasta odbywa si poprzez: inwestycje publiczne, wsparcie dla MSP, przyciganie i promocj inwestycji oraz polityk wsparcia rynku pracy. Miasto postanowiło rozbudzi koniunktur w wyniku wzmoonego procesu inwestycyjnego, co powinno przełoy si na wzrost liczby miejsc pracy. Pod koniec 2008 r. opracowany został w metropolii autorski projekt antykryzysowy Prezydenta Miasta pt. Program dla Wrocławia. Plan przeciwdzia- oraz budowli zajtych na potrzeby działalnoci gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsibiorców i małych przedsibiorców rozpoczynajcych prowadzenie działalnoci gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis (Dziennik Urzdowy Województwa Dolnolskiego z dnia 26 marca 2009 r., nr 52, poz. 1099). Zarzdzenie NR 6053/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalenia zasad ulg w stawkach czynszu za najem wolnych lokali uytkowych stanowicych własno Gminy Wrocław, powierzonych do zarzdzania Zarzdowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym przeznaczonych do oddania w trybie bezprzetargowym, w ramach programu pomocy de minimis. 113

10 114 łania skutkom spowolnienia gospodarki przewiduje ułatwienia dla MSP w postaci ukierunkowanych szkole dla osób poszukujcych pracy, pomoc nowo powstałym firmom, pakiet lokal za złotówk oraz finansowe zachty inwestycyjne (zwolnienia z podatku od nieruchomoci dla MSP, które utworz nowe miejsca pracy do 36 miesicy), uproszczenie procesu rejestracji przedsibiorstw oraz utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej. W chwili obecnej przewiduje si wydatki na realizacj Programu blisko 1,6 mld zł rocznie. Aktywna walka ze skutkami kryzysu w metropolii staje si atutem dla firm zagranicznych przy rozpatrywaniu miejsca lokowania rodków. Władze metropolii wspomagaj i stabilizuj gospodark, przez co potencjalni inwestorzy wnioskuj o zastosowaniu podobnych rozwiza w póniejszych okresach. 4. ZAKOCZENIE Koncentracja inwestycji na ograniczonym terytorium ma niejednokrotnie zwizek z atrakcyjnoci i/lub konkurencyjnoci przestrzeni, na co składa si wiele elementów. Metropolia jako ogromny rynek zbytu wewntrznego stanowi dobre miejsce alokacji rodków finansowych dla firm zagranicznych. Wielko orodka metropolitalnego sprzyja obecnoci w tej przestrzeni wielu grup zawodowych, w tym specjalistycznych. Ogromnemu zrónicowaniu zawodowemu sprzyja rozbudowany system szkolnictwa w metropolii, co bezporednio wpływa na jako zasobu ludzkiego. Firmy zagraniczne decydujce si na lokalizacj inwestycji w metropolii mog czerpa w ten sposób dodatkowe korzyci. Metropolia przyciga do siebie rónorakie podmioty, przez co inwestorzy łatwiej mog nawizywa kontakty gospodarcze miejsce spotka (targi, giełdy, bale biznesu). Obszar ten jako wzeł komunikacyjny ułatwia dystrybucj towarów i usług. Mieszkacy metropolii maj czsto rozbudowany, specyficzny, specjalistyczny i nakierowany na odbiór luksusowych towarów i usług popyt, poparty wikszymi kwalifikacjami. Lokalizacja inwestycji zagranicznych w metropolii nie dla wszystkich podmiotów jest atrakcyjna. Jednake przedsiwzicia zwizane z rynkiem towarów i usług luksusowych bd zdecydowanie poszukiwa przestrzeni do lokalizacji inwestycji w metropolii. Aktywno metropolii w zakresie kreowania stosunków z uytkownikami zewntrznymi mnonikowo zwiksza odbiorców wytworów firm alokujcych w tej przestrzeni. Inwestorzy zagraniczni poszukuj zacht finansowych i pozafinansowych do lokalizacji inwestycji. Zachty mog przyjmowa posta: szkole dla pracowników, przygotowanych terenów inwestycyjnych wraz z uregulowan sytuacj własnociow, zaprogramowanej długookresowej cieki rozwoju, zwolnie z podatków lokalnych, subwencjonowania płac dla nowo powstałych miejsc pracy itp. Małe jednostki nie s w stanie udwign takiego obcienia i nie mog zaoferowa

11 Atrakcyjno lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii wymaganych zacht. Metropolie upatrujc korzyci z ponoszonych wydatków zaangauj si w spełnienie oczekiwa inwestorów zagranicznych. 115 LITERATURA D z i e m i a n o w i c z W., 2005, Ranking atrakcyjnoci inwestycyjnej miast Polski refleksje po czterech edycjach bada, [w:] Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa. Inwestycje zagraniczne we Wrocławiu, 2009, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Dział Wspierania Przedsibiorczoci, Wrocław. J a ł o w i e c k i B., 2005, Polskie miasta w procesie metropolizacji, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (19). Pierwszy ranking metropolitalnoci miast polskich 2008, Miasto jakie jest. Miasto jakiego chcecie. NORDEA METROX 2008, 2008, Metropolia Pozna Sp. z o.o. Pozna. R y m a r c z y k J., B ł a s z c z y k M. i in., 2008, Klimat inwestycyjny Dolnego lska w ocenie bezporednich inwestorów zagranicznych, Instytut Studiów Midzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław. LOCATION ATTRACTIVENESS OF FOREIGN INVESTMENTS IN METROPOLIS (Summary) Attractive location of investments for foreign company can be understood in different ways. It depends on type of company s activity, its expectations, offered products and services and also individual needs. For some foreign investors, the area of metropolis is attractive for location their activity. The advantage of the location is big market for company s production. In metropolis live large amount of employees and it is a base of foreign company s activity. Metropolis actively creates its development and composes conditions to help investors make decision about company location in metropolis. Foreign investors decides to locate its activity because of important location factors.

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci 11.1. Wprowadzenie Zdaniem twórców strategii lizboskiej naley uzna znaczce moliwoci małych i rednich przedsibiorstw w kontekcie przystosowania si do potrzeb rynku, a take tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESACH GLOBALIZACJI

ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W PROCESACH GLOBALIZACJI ródło: Janc K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji (w:) Rdzanek G., Stadtmüller E., Człowiek, region, pastwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 RADA MINISTRÓW ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2011 Warszawa lipiec 2010 r. Spis treci WSTP... 2 OCENA BIECEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 6 SYTUACJA BUDETU PASTWA W OKRESIE I-IV 2010 R. (Z WYŁCZENIEM

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo