U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A"

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g r a m s t u d i ó w I I s t o p n i a d l a k i e r u n k u T U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A Wydział prowadzący kierunek studiów Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Załącznik nr 4 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Turystyka i rekreacja Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki M1 obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (86,75% - procentowy wskaźnik liczby punktów ECTS) S obszar nauk społecznych (13,25% - procentowy wskaźnik liczby punktów ECTS) Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - dziedzina nauk o kulturze fizycznej Obszar nauk społecznych - dziedzina nauk społecznych: nauki o poznaniu i komunikacji społeczne, pedagogika, psychologia, socjologia; - dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu; - dziedzina nauk prawnych: prawo

2 Forma studiów Liczba semestrów Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów Łączna liczba godzin dydaktycznych Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Specjalności Ogólne cele kształcenia oraz moŝliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy. w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców Studia stacjonarne 4 semestry E C T S - Rekreacja i animacja czasu wolnego 1053 godzin - Trener osobisty 1053 godzin - Turystyka aktywna 1053 godzin - MenedŜer turystyki, rekreacji i hotelarstwa 1053 godzin - Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych event menedŝer 1068 godzin Tytuł magistra - Rekreacja i animacja czasu wolnego; - Trener osobisty; - Turystyka aktywna; - MenedŜer turystyki, rekreacji i hotelarstwa; - Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych event menedŝer Przygotowanie do pracy w obsłudze ruchu turystycznego, przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia, posiadanie umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie turystyki i rekreacji, zgodne z celem strategicznym 1 (cel operacyjny 3) Definiując efekty kształcenia oraz przygotowując program studiów uwzględniono: - opinie opiekunów praktyk zawodowych; - opinie pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe; - opinie studentów i absolwentów zbierane w ramach badań statutowych DS.177 Jakość i efekty dwustopniowego systemu kształcenia w uczelni wychowania fizycznego

3 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia Zasady rekrutacji Średnia ocen ze studiów I stopnia oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki Zgodne z Regulaminem Rekrutacji funkcjonującym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz z Uchwałą Senatu AWF w Warszawie dotyczącą warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyŝszych prowadzonych w Uczelni, na dany rok akademicki.

4 Moduły kształcenia I. Społeczne uwarunkowania turystyki i rekreacji II. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki i rekreacji Przedmioty Liczba punktów ECTS Charakter zajęć (obligatoryjny fakultatywny) PrzynaleŜność do obszaru kształcenia Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta MODUŁ PODSTAWOWY końcowe 04. Socjologia czasu wolnego 3 obligatoryjny M,S ocenianie ciągłe K_W02, K_W03, K_W04, zaliczenie ustne, zaliczenie 17. Psychologia wpływu społecznego 2 obligatoryjny M K_W06, K_W09, K_W10, pisemne, ocenianie ciągłe, praca K_W11, K_W12, K_W13, pisemna K_W14, K_W17, 03. Historia kultury 2 obligatoryjny M, S zaliczenie ustne K_U01, K_U02, K_U03, ocenianie ciągłe, zaliczenie 05. Regiony turystyczne 7 obligatoryjny M, S K_U07, K_U08, K_U09, pisemne K_U10, K_U11, K_U12, 18. BioróŜnorodność 1 obligatoryjny M, S zaliczenie ustne K_U13, K_U14, K_U15, ocenienie 07. Statystyka 3 obligatoryjny M, S K_U16, K_U19, ciągłe, praca semestralna K_K01, K_K02, K_K03, zaliczenie ustne, ocenianie 09. Informatyka w turystyce i rekreacji 3 obligatoryjny M, S K_K04, K_K05, K_K06, K_K08 ciągłe 06. Metodologia badań naukowych 3 obligatoryjny M zaliczenie pisemne 08. Seminarium magisterskie 20 fakultatywny M, S ocenianie ciągłe Razem: Polityka turystyczna 3 obligatoryjny M, S zaliczenie pisemne K_W02, K_W03, K_W04, 11. Planowanie turystyczne 3 obligatoryjny M, S K_W06, K_W07, K_W08, ocenianie ciągłe K_W09, K_W10, K_W11, 13. Doradztwo turystyczne i zaliczenie ustne, 4 obligatoryjny M, S K_W12, K_W14, K_W15, rekreacyjne ocenianie ciągłe K_W16, K_W18, 14. Produkt turystyczny i rekreacyjny 4 obligatoryjny M, S zaliczenie pisemne 16. Kierowanie procesami zmian w projekt, ocenianie ciągłe, 3 obligatoryjny M, S turystyce i rekreacji praca pisemna 12. Marketing usług turystycznych i 4 obligatoryjny M, S ocenianie ciągłe, rekreacyjnych egzamin pisemny 15. Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem turystycznym. i rekreacyjnym Razem: 24 3 obligatoryjny M, S K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 zaliczenie ustne

5 III. Języki obce IV. Wychowanie fizyczne V. Specjalność Rekreacja i animacja czasu wolnego 01. A Język angielski 8 fakultatywny M 01. B Język niemiecki 8 fakultatywny M 01. C Język rosyjski 8 fakultatywny M 01. D Język włoski Razem: 8 8 fakultatywny M 02. Wychowanie fizyczne /do wyboru/ 3 fakultatywny M 29. Obóz zimowy 4 fakultatywny M Razem: 7 K_U01, K_U03, K_U11, K_U13, K_U18 K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 K_W01, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_U02, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17 K_K01, K_K02 K_K03, K_K06, K_K07, K_K08 ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, śródsemestralne zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe zaliczenie ustne zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych, kontrola obecności MODUŁ KIERUNKOWY 19.a Pedagogika zabawy 3 M Zal. pisemne, ocenianie ciągłe 20.a Animacja społeczno-kulturowa 3 M ocenianie ciągłe, projekt 21.a Podstawy pracy wychowawczej 3 M, S K_W01, K_W02, K_W03, ocenienie ciągłe 22.a Podstawy zdrowego Ŝywienia 4 M K_W04, K_W05, K_W6, K_W07, K_W10, K_W11, zaliczenie ustne 23.a Trening zdrowotny 2 M K_W12, K_W13, K_W19, zaliczenie ustne, K_U01, K_U02, K_U06, ocenianie ciągłe 24.a Techniki relaksacyjne 3 fakultatywny K_U07, K_U08, K_U10, M K_U11, K_U13, K_U14, ocena umiejętności ruchowych K_U15, K_U16, K_U17, śródsemestralne zaliczenie, 25.a Planowanie i programowanie 2 M, S K_K01, K_K02, K_K03, pisemne, kontrola obecności, rekreacji K_K04, K_K05, K_K06, ocenianie ciągłe 26.a Odnowa biologiczna 3 M K_K07, K_K08 zaliczenie ustne, ocena umiejętności ruchowych 27.a Fizjologia wysiłku fizycznego 4 M ocenienie ciągłe Razem: 27

6 VI. Specjalność -Trener osobisty VII. Specjalność Turystyka aktywna 19.b Podstawy biochemii i fizjologii 3 M wysiłku fizycznego ocenienie ciągłe 20.b Podstawy zdrowego Ŝywienia 4 M zaliczenie ustne K_W01, K_W03, K_W04, ocenianie 21.b Trening umiejętności osobistych 3 M K_W05, ciągłe, projekt, zaliczenie ustne, K_W11, K_W12, K_W13, zaliczenie ustne, 22.b Odnowa biologiczna 3 M K_U01, K_U02, K_U03, ocena umiejętności ruchowych K_U04, K_U07, K_U08, 23.b Edukacja posturalna 3 fakultatywny M K_U10, K_U11, K_U13, projekt K_U14, K_U15, K_U16, ocenianie ciągłe, 24.b Trening zdrowotny 3 M K_U17, zaliczenie pisemne 25.b Wybrane zagadnienia z teorii K_K01, K_K02, K_K03, 4 M zaliczenie pisemne treningu sportowego K_K04, K_K06, K_K07, K_K08 26.b Techniki relaksacyjne 2 M ocena umiejętności ruchowych zaliczenie ustne, 27.b MasaŜ klasyczny i punktowy 2 M ocena umiejętności ruchowych Razem: c Prawo gospodarcze 3 M, S zaliczenie pisemne 20.c Turystyka dzieci i młodzieŝy 4 M, S zaliczenie pisemne 21.c Turystyka aktywna osób praca 4 M, S niepełnosprawnych semestralna, ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, 22.c Turystyka motorowa 3 M projekt 23.c Promocja w turystyce 3 M,S ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, 24.c Kajakarstwo 2 M fakultatywny projekt 25.c Jazda konna 2 M 26.c Turystyka rowerowa 3 M 27.c Wędkarstwo/Łowiectwo 3 M Razem: 27 K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W11, K_W12, K_W13 K_U03, K_U06, K_U07, K_08, K_U09, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08 zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne ocena umiejętności ruchowych ocenianie ciągłe, projekt zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe

7 VIII. MenedŜer turystyki, rekreacji i hotelarstwa IX. Specjalność Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych - event menedŝer 19.d Promocja usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 20.d Ryzyko działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i hotelarstwie 21.d Badania i analiza rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 22.d Finanse przedsiębiorstw turystycznych, rekreacyjnych i hoteli 23.d Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku usług turystycznych i hotelarskich 24.d Techniki decyzyjne w przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych, hotelach 25.d Planowanie inwestycji (Biznes plan) 2 M, S 26.d E-biznes 3 M, S 27.d Obsługa klienta na rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 2 M, S Razem: 27 3 M, S projekt 4 M, S ocenianie ciągłe K_W02, K_W03, K_W04, 3 M, S K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, prace pisemne (zaliczeniowe) 3 M, S K_W011, K_W012, K_W013, K_W14, ocenianie ciągłe K_W18, K_W19 praca semestralna 3 M, S K_U01, K_U02, K_U03, fakultatywny K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 4 M, S praca zaliczeniowa K_U10, K_U11, K_U12, K_U16, K_U17, K_U19 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 zaliczenie pisemne praca semestralna projekt 19.e Podstawy event biznesu 2 M, S zaliczenie pisemne 20.e Zarządzanie projektami 4 M, S K_W02, K_W03, K_W06, prace pisemne (zaliczeniowe) 21.e Promocja wydarzeń 4 M, S K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W14, zaliczenie pisemne 22.e Badania i analiza rynku wydarzeń 3 M, S K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, prace pisemne (zaliczeniowe) 23.e Komunikacje rynkowe 2 fakultatywny M, S K_U08, K_U09, K_U10, zaliczenie pisemne 24.e Sponsoring 2 M, S K_U11, K_U12, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, zaliczenie pisemne 25.e Zarządzanie klientami 3 M, S K_K01, K_K02, K_K03, zaliczenie pisemne K_K04, K_K05, K_K06, 26.e Zarządzanie event marketingem 4 M, S zaliczenie pisemne K_K07, K_K08 27.e Event w strategii firmy 3 M, S zaliczenie pisemne Razem: 27

8 X. Specjalizacje* 10 fakultatywny a. Fitness - ćwiczenia siłowe M b. Pilates M, S c. Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa d. Zespołowe gry rekreacyjne - piłka ręczna e. śeglarstwo deskowe M, S f. Snowboard rekreacyjny M, S g. Narciarstwo powszechne - zjazdowe M, S h. Kinezygerontoprofilaktyka M, S i. Samoobrona M, S j. Działalność gospodarcza w turystyce i rekreacji k. Pływanie rekreacyjne M l. Fitness nowoczesne formy gimnastyki m. Projekty UE w turystyce, rekreacji i hotelarstwie n. PilotaŜ wycieczek M M M, S M, S M, S M K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18, K_W19, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 ocenienie ciągłe ocenianie ciągłe, technika wykonywania ćwiczeń zaliczenie praktyczne, kontrola obecności zaliczenie praktyczne, kontrola obecności ocenianie ciągłe, ocena umiejętności technicznych ocenianie ciągłe, ocena umiejętności technicznych ocenianie ciągłe, ocena umiejętności technicznych ocenianie ciągłe, egzamin pisemny praca semestralna, projekt ocenianie ciągłe, demonstracja podstawowych kombinacji obron i ataków ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, ocena prezentacji umiejętności ruchowych, śródsemestralne praca semestralna, zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe zaliczenie pisemne śeglarz jachtowy M ocenianie ciągłe Instruktor rekreacji ruchowej - M praktyczne zaliczenie, ocenianie

9 survival Instruktor rekreacji ruchowej nordic walking Razem: 10 M ciągłe, sprawdzian umiejętności, ocena aktywności indywidualnej praktyczne zaliczenie, ocenianie ciągłe, sprawdzian umiejętności, ocena aktywności indywidualnej XII. Przedmioty ogólnouczelniane N1: Absolwent na rynku pracy fakultatywny S N2: Etykieta w Ŝyciu publicznym fakultatywny S N3: Trening umiejętności społecznych fakultatywny S N4: Współczesne metody redukcji stresu Razem: 2 2 fakultatywny M S2A_W011, S2A_W02, S2A_W03, S2A_W07 S2A_U07, S2A_U09, S2A_U10, S2A_K01, S2A_K04, S2A_U01, S2A_U02, S2A_U05, S2P_W03, S2P_W07, S2P_W08, S2P_W10 S2P_U01, S2P_U05, S2P_U07, S2P_K01, S2P_K02, S2P_K03, S2P_W04, S2P_W05, S2P_W07, S2P_W08 S2P_U05, S2P_U07, S2P_U08 S2P_K02, S2P_K03 M1_W01, M1_W02, M1_W03, M1_W04, M1_W06, M1_W10, M1_U03, M1_U04, M1_U05, M1_U07, M1_K02, M1_K03, M1_K04, M1_K08 końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne * Katalog specjalizacji moŝe być poszerzany o propozycje Zakładów składane przed rozpoczęciem roku akademickiego.

10 Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS Moduły kształcenia Przedmioty Liczba pkt ECTS Liczba punktów ECTS według obszaru kształcenia Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Obszar nauk społecznych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć słuŝących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia I. Społeczne uwarunkowania turystyki i rekreacji 04. Socjologia czasu wolnego 3 1,5 1, Psychologia wpływu społecznego 2 2,0 0, Historia kultury 2 1,8 0, Regiony turystyczne 7 6,1 0, BioróŜnorodność 1 0,8 0, Statystyka 3 2,3 0, Informatyka w turystyce i rekreacji 3 2,6 0, Metodologia badań naukowych 3 3, Seminarium magisterskie 20 17,1 2, Razem: 44 37,3 6,

11 II. Ekonomiczne uwarunkowania turystyki i rekreacji III. Języki obce IV. Wychowanie Fizyczne 10. Polityka turystyczna 3 2,4 0, Planowanie turystyczne 3 2,7 0, Doradztwo turystyczne i rekreacyjne 14. Produkt turystyczny i rekreacyjny 16. Kierowanie procesami zmian w turystyce i rekreacji 12. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 15. Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym 4 3,7 0, ,5 0, ,5 0, ,8 1, ,0 1, Razem: 24 19,7 4, Język obcy a) język angielski b) Język niemiecki c) Język rosyjski d) Język włoski Razem: Wychowanie fizyczne /do wyboru/ 29. Obóz zimowy /do wyboru/ Razem:

12 V. Specjalność Rekreacja i animacja czasu wolnego* VI. Specjalność -Trener osobisty* 19.a Pedagogika zabawy a Animacja społecznokulturowa 21.a Podstawy pracy wychowawczej 22.a Podstawy zdrowego Ŝywienia ,8 0, a Trening zdrowotny a Techniki relaksacyjne a Planowanie i programowanie rekreacji 2 1,8 0, a Odnowa biologiczna a Fizjologia wysiłku fizycznego Razem: 27 26,6 0, b Podstawy biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego 20.b Podstawy zdrowego Ŝywienia 21.b Trening umiejętności osobistych b Odnowa biologiczna b Edukacja posturalna b Trening zdrowotny b Wybrane zagadnienia z teorii treningu sportowego b Techniki relaksacyjne b MasaŜ klasyczny i punktowy Razem:

13 VII. Specjalność Turystyka aktywna* 19.c Prawo gospodarcze 3 2,5 0, c Turystyka dzieci i młodzieŝy 4 3,3 0, c Turystyka aktywna osób niepełnosprawnych 4 3,5 0, c Turystyka motorowa 3 3,0 0, c Promocja w turystyce 3 2,6 0, c Kajakarstwo c Jazda konna c Turystyka rowerowa c Wędkarstwo/Łowiectwo Razem: 27 25,0 2, VIII. Specjalność MenedŜer turystyki, rekreacji i zarządzania* 19.d Promocja usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 20.d Ryzyko działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i hotelarstwie 21.d Badania i analiza rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 22.d Finanse przedsiębiorstw turystycznych, rekreacyjnych i hoteli 23.d Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku usług turystycznych i hotelarskich 3 2,5 0, ,5 0, ,4 0, ,2 1, ,7 0,

14 24.d Techniki decyzyjne w przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych, hotelach 25.d Planowanie inwestycji (Biznes plan) 4 3,2 0, ,7 0, d E-biznes 3 2,0 1, d Obsługa klienta na rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 2 1,8 0, Razem: 27 20,9 6, IX. Specjalność -Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych - eventmenedŝer* 19.e Podstawy event-biznesu 2 1,8 0, e Zarządzanie projektami 4 3,3 0, e Promocja wydarzeń 4 2,8 1, e Badania i analiza rynku wydarzeń 3 2,4 0, e Komunikacje rynkowe 3 2,7 0, e Sponsoring 2 1,5 0, e Zarządzanie klientami 3 2,6 0, e Zarządzanie event marketingem 3 2,4 0, e Event w strategii firmy 3 2,5 0, Razem: 27 22,0 5,

15 Fitness - ćwiczenia siłowe Pilates Zespołowe gry rekr. - piłka siatkowa Zespołowe gry rekr. - piłka ręczna śeglarstwo deskowe X. Specjalizacje* Snowboard rekreacyjny Narciarstwo powszechne - zjazdowe Kinezygerontoprofilaktyka Samoobrona Działalność gospodarcza w turystyce i rekreacji Pływanie rekreacyjne Fitness nowoczesne formy gimnastyki Projekty UE w turystyce, rekreacji i hotelarstwie PilotaŜ wycieczek śeglarz jachtowy Instruktor rekreacji ruchowej - survival Instruktor rekreacji ruchowej nordic walking 10 8,8 1, Razem: 10 8,8 1,

16 XII. Przedmioty ogólnouczelniane N1: Absolwent na rynku pracy N2: Etykieta w Ŝyciu publicznym 0,3 1,7 N3: Trening umiejętności społecznych N4: Współczesne metody redukcji stresu Razem: 2 0,3 1, V. Specjalność Rekreacja i ,7 14, animacja czasu wolnego VI. Specjalność -Trener osobisty ,0 14, VII. Specjalność Turystyka aktywna ,0 16, VIII. Specjalność MenedŜer turystyki, rekreacji i zarządzania ,0 20, IX. Specjalność -Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych - event-menedŝer ,00 19, Ogółem punktów ECTS ,3 16, * do wyboru

17 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 64 ECTS (52,5%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć słuŝących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych 67 ECTS (55%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 55 ECTS (45,1%) Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 12 ECTS (9,8%) Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: 74 ECTS (60,6%)

18 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: Kod przedmiotu ECTS z obszaru nauk społecznych Zgodnie z przynaleŝnością do obszaru kształcenia 15,9 wykazaną w ramach poszczególnych modułów z obszaru nauk humanistycznych TiR/II/st/03, TiR/II/st/05 9 z języka obcego TiR/II/st/01 8 z wychowania fizycznego TiR/II/st/02, TiR/II/st/29 7 Zajęcia obowiązujące od roku akademickiego 2015/16. ogólnouczelnianych, niezwiązanych z kierunkiem studiów Przedmioty: N1: Absolwent na rynku pracy; N2: Etykieta lub zajęć na innym kierunku studiów w Ŝyciu publicznym; N3: Trening umiejętności 2 społecznych; N4: Współczesne metody redukcji stresu Program studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 2015/2016 Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w dniu 11 czerwca 2015 r. DZIEKAN Wydziału Turystyki i Zdrowia dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Cykl kształcenia: 2015/16 2017/18 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej Program studiów II stopnia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, WYDZIAŁ PRAWA 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr do Uchwały Nr 07 Senatu UMK z dnia 9 listopada 06 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Humanistyczny UMK Socjologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og.

SEMESTRY. Wymiar godzin. Forma zaliczenia. Zaję cia kont aktowe. Łącz na liczb a godzi n. Sam. kszta łceni e. W Ćw Og. Moduł PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia drugiego stopnia Cykl 2017-2019 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

2019/2020. poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki. rekrutacja w roku akademickim PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INFORMATYKA I EKONOMETRIA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla

efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i danego kierunku studiów, do których odnoszą się z zakresu nauk podstawowych właściwych dla MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw. Og. Zajęcia kontaktowe** Łączna Praca liczba własna godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia niestacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 2 -

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia, rok akademicki 2012/13

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia, rok akademicki 2012/13 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Forma studiów Ogólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Wydział Humanistyczny UMK Medioznawstwo Poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu

praktyczny I stopień studia stacjonarne 2017/2018 Szczegóły przedmiotu kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: od roku: TURYSTYKA I REKREACJA aktualiz praktyczny I stopień studia stacjonarne 07/08 Szczegóły przedmiotu Bilans pkt. ECTS Rok I II III Semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie

Kierunek Zarządzanie Zarządzenie Nr 29/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: MATEMATYKA poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne Proszę o dokonanie wyboru przez USOSWEB: - specjalności - form aktywności ruchowej -przedmiotów teoretycznych - specjalizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MODUŁ 2 Literatura średniowiecza, renesansu i baroku MODUŁ 1 Teoria kultury Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-POZ-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2018/2019) WS-POZ-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo