Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów"

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik nr do Uchwały nr /014/015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 015 r. P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u T U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów Turystyka i rekreacja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 1 obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (87,4% procentowy wskaźnik liczby punktów ECTS) S obszar nauk społecznych (1,6% procentowy wskaźnik liczby punktów ECTS) Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze odnoszą się efekty kształcenia fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej; Obszar nauk społecznych dziedzina nauk społecznych: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia; dziedzina nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu; dziedzina nauk prawnych: prawo Forma studiów Studia stacjonarne Liczba semestrów 6 semestrów Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 1 8 E C T S odpowiadających poziomowi studiów Łączna liczba godzin dydaktycznych.096 godzin Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Licencjat

2 Specjalność Ogólne cele kształcenia oraz moŝliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) Zasady rekrutacji Instruktor rekreacji Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w branŝy turystycznej i rekreacyjnej oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze fizycznej, przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Zdobywa umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla róŝnych grup odbiorców oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym. Absolwenci będą przygotowywani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do pracy w biurach podróŝy, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr w zakresie turystyki i rekreacji, zgodne z celem strategicznym 1 (cel operacyjny ) Definiując efekty kształcenia oraz przygotowując program studiów uwzględniono: opinie opiekunów praktyk zawodowych; opinie pracodawców przyjmujących studentów na praktyki zawodowe; opinie studentów i absolwentów zbierane w ramach badań statutowych DS.177 Jakość i efekty dwustopniowego systemu kształcenia w uczelni wychowania fizycznego Wyniki ocen ze świadectwa dojrzałości oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki Zgodne z Regulaminem Rekrutacji funkcjonującym w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz z Uchwałą Senatu AWF w Warszawie dotyczącą warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyŝszych prowadzonych w Uczelni, na dany rok akademicki.

3 oduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia oduły kształcenia oduł I. Nauki o zdrowiu oduł II. Nauki humanistyczne Przedmioty Liczba punktów ECTS Charakter zajęć (obligatoryjny ) PrzynaleŜność do obszaru kształcenia 0. Fizjologia człowieka obligatoryjny 1. Anatomia obligatoryjny 1. Wychowanie zdrowotne. Podstawy treningu zdrowotnego obligatoryjny 4 obligatoryjny 4. śywienie człowieka obligatoryjny. Pierwsza pomoc przedmedyczna Razem: 18 obligatoryjny Zakładane efekty kształcenia K_W01, K_W0, K_W05, K_W1, K_W15, K_W17, K_W18 K_U01, K_U0, K_U04, K_U07, K_U09, K_U1, K_U14, K_U19, K_K01, K_K0, K_K05, K_K06, K_K08, K_K10 Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych, kontrola obecności ocenianie ciągłe oraz pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, końcowe pisemne, ocena umiejętności praktycznych, K_W01, K_W0, K_W0, ocenianie ciągłe, egzamin 0. Historia architektury K_W04, K_W05, K_W06, pisemny, zaliczenie 4 obligatoryjny i sztuki K_W1, K_W1, K_W17, pisemne, kontrola K_W18, obecności, 04. Psychologia 4 obligatoryjny K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U1, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, projekt, egzamin pisemny 09. Filozofia obligatoryjny K_K01, K_K0, K_K04, K_K05, egzamin pisemny 10. Socjologia 1 obligatoryjny K_K06, K_K07, K_K08_, _K09, 11. Etyka 1 obligatoryjny K_K10, kontrola obecności

4 oduł III. Przedmioty kierunkowe oduł IV. Aspekty ekonomicznoprawne działalności turystycznorekreacyjnej 0. Pedagogika czasu wolnego obligatoryjny. Komunikacja interpersonalna obligatoryjny Razem: 17 ocenianie ciągłe, pisemne, końcowe ocenianie ciągłe końcowe 1. Podstawy turystyki 5 obligatoryjny projekt, egzamin pisemny 14. Teoria i metodyka rekreacji 0. Turystyka kwalifikowana i alternatywna pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, egzamin pisemny 5 obligatoryjny K_W0, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, 8. Etnologia rekreacji obligatoryjny K_W11, K_W1, K_W1, ocenianie ciągłe K_W14, K_W17, K_W18, 9. Turystyka i rekreacja K_W19, obligatoryjny osób niepełnosprawnych K_U01, K_U0, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U1, K_U16, K_U17, K_K01, K_K0, K_K0, K_K04, pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, końcowe zaliczenie pisemne praca semestralna, końcowe obligatoryjny K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, 1. Agroturystyka obligatoryjny K_K09, K_K10 końcowe zaliczenie ustne 45. Organizacja imprezy pisemne, śródsemestralne 1 rekreacyjnej zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, kontrola obecności 46. Organizacja wycieczki 1 Razem: 06. Prawo w turystyce i rekreacji 5 obligatoryjny 07. Podstawy ekonomii 5 obligatoryjny 08. Zarządzanie 4 obligatoryjny K_W0, K_W0, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W1, K_W16, K_W19, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11 K_U1, K_U1, K_U16, K_U17, praca semestralna końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, końcowe, egzamin pisemny końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny

5 oduł V. Wychowanie fizyczne 17. Obsługa ruchu turystycznego 18. Ekonomika turystyki i rekreacji 4 obligatoryjny 5 obligatoryjny 19. Hotelarstwo obligatoryjny 5. Wprowadzenie do marketingu usług TiR 6. Podstawy finansów i przedsiębiorczości obligatoryjny obligatoryjny 7. Zagospodarowanie 4 obligatoryjny turystyczne i rekreacyjne 7. Organizacja pracy biurowej obligatoryjny Razem: 8 9A. Gimnastyczne formy rekreacji 1 obligatoryjny 40.A. Fitness 1 40.B. Fitness ćwiczenia siłowe 41. A. Rekreacyjne formy gier zespołowych piłka siatkowa, plaŝowa, piłka ręczna plaŝowa 41.B. Rekreacyjne formy gier zespołowych piłka noŝna i koszykówka 4.A. Tańce. Rekreacyjne formy taneczne 4.B. Tańce. uzyka, rytm, taniec w rekreacji ruchowej K_U19, K_K01, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10 K_W01, K_W0, K_W0, K_W04, K_W06, K_W07, K_W1, K_W1, K_W14, K_W17, K_W18, K_U01, K_U0, K_U04, K_U07, K_U09, K_U10, K_U14, K_K01, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, końcowe zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe, końcowe końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny praca semestralna ocenianie ciągłe, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne, zaliczenie praktyczne, kontrola obecności, ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, końcowe ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych

6 oduł VI. Podstawy geograficznoprzyrodnicze turystyki oduł VII. Podstawy badań naukowych oduł VIII. Języki obce oduł IX. Obozy 4.A. Gry i zabawy pisemne, ocenianie ciągłe 4.B. Nordic walking ocenianie ciągłe 4. C. Tenis 44.A. Aktywność fizyczna w wodzie. Zabawy i gry rekreacyjne w wodzie 44.B. Aktywność fizyczna w wodzie. Pływanie rekreacyjne Razem: Ekologia i ochrona środowiska 15. Geografia turystyczna 5 obligatoryjny,s 16. Krajoznawstwo 4 obligatoryjny. Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody obligatoryjny Razem: Ochrona własności intelektualnej ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe 4 obligatoryjny K_W0, K_W04, K_W05, ocenianie ciągłe K_W06, K_W07, K_W08, K_W14, K_U0, K_U06, K_U07, K_U08, K_U16, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08 obligatoryjny,s 5. Technologia informacyjna obligatoryjny 8. Seminarium dyplomowe 10 Razem: Język angielski 01. Język rosyjski 10,S Razem: Obóz letni Obóz zimowy Obóz wędrowny 4 Razem: 1 K_W0, K_W09, K_W10, K_W1, K_W16, K_W17, K_U01, K_U0, K_U08, K_U10, K_U15, K_U17, K_K01, K_K0, K_K04, K_K06 K_U15, K_U16, K_U18, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 K_W14, K_W17, K_W18, K_U01, K_U0, K_U04, K_U14, K_K0, K_K04, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10 ocenianie ciągłe, końcowe ocenianie ciągłe, praca semestralna, kontrola obecności pisemne, ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych. ocenianie ciągłe

7 oduł X. Specjalizacje* 50/1 Instruktor rekreacji ruchowej pilates 50/ Instruktor rekreacji ruchowej. Zespołowe gry rekreacyjne koszykówka 50/ Instruktor rekreacji ruchowej kinezygerontoprofilaktyka 50/4 Instruktor rekreacji ruchowej narciarstwo powszechne zjazdowe 50/5 Instruktor rekreacji ruchowej snowboard rekreacyjny 50/6 Instruktor rekreacji ruchowej aquafitness 50/7 Instruktor rekreacji ruchowej pływanie rekreacyjne 50/8 Instruktor rekreacji ruchowej tańce 50/9 Instruktor rekreacji ruchowej samoobrona 50/10 Instruktor rekreacji ruchowej płetwonurkowanie 10 kontrola obecności, ocenianie ciągłe, końcowe, egzamin ustny pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, praca semestralna, projekt, kontrola obecności, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ocenianie ciągłe K_W01, K_W0, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W1, K_W1, K_W14, K_W15, K_W17, K_W18, K_W19, K_W0, K_U01, K_U0,K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U1, K_U1, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_K01, K_K0, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, ocenianie ciągłe, końcowe zaliczenie pisemne, przeprowadzenie wybranej formy ruchu w wodzie ocenianie ciągłe, pisemne, ocena umiejętności ruchowych, zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe, zaliczenie praktyczne, ocenianie ciągłe, ocena umiejętności ruchowych ocenianie ciągłe, zaliczenie ustne, ocena umiejętności,

8 oduł XI. Praktyki zawodowe oduł XII. Przedmioty ogólnouczelniane 50/11 Instruktor rekreacji ruchowej fitness ćwiczenia siłowe 50/1 Instruktor rekreacji ruchowej fitnessnowoczesne formy gimnastyki 50/1 Turystyka aktywna,s 50/14 Hotelarstwo 50/15 Obsługa ruchu turystycznego 50/16 PilotaŜ wycieczek 50/17 Instruktor rekreacji ruchowej survival Razem: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia 51. Praktyki zawodowe rekreacja 5. Praktyki zawodowe turystyka Razem: 1 N1: Absolwent na rynku pracy N: Etykieta w Ŝyciu publicznym ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne praca pisemna., konspekt obligatoryjny 5 5 S S K_W01, K_W06, K_W11, K_W1, K_W1, K_W19, K_U0, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U10, K_U1, K_U14, K_U15, K_K01, K_K0, K_K05, K_K06, K_K09, K_K10 SA_W011, SA_W0, SA_W0, SA_W07 SA_U07, SA_U09, SA_U10, SA_K01, SA_K04, SA_U01, SA_U0, SA_U05, SP_W0, SP_W07, SP_W08, SP_W10 SP_U01, SP_U05, SP_U07, SP_K01, SP_K0, SP_K0, ocenianie ciągłe, egzamin ustny ocenianie ciągle, praca pisemna, test wielokrotnego wyboru, praca pisemna, zestawienie elektroniczne, notatka pisemna prowadzącego zajęcia końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne pisemne pisemne

9 N: Trening umiejętności społecznych N4: Współczesne metody redukcji stresu Razem: S SP_W04, SP_W05, SP_W07, SP_W08 SP_U05, SP_U07, SP_U08 SP_K0, SP_K0 1_W01, 1_W0, 1_W0, 1_W04, 1_W06, 1_W10, 1_U0, 1_U04, 1_U05, 1_U07, 1_K0, 1_K0, 1_K04, 1_K08 * Katalog specjalizacji moŝe być poszerzany o propozycje Zakładów składane przed rozpoczęciem roku akademickiego.

10 Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS oduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS Liczba punktów ECTS według obszaru kształcenia Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Obszar nauk społecznych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć słuŝących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia I. Nauki o zdrowiu II. Nauki humanistycz ne 0. Fizjologia człowieka 1. Anatomia 1. Wychowanie zdrowotne. Podstawy treningu zdrowotnego śywienie człowieka. Pierwsza pomoc przedmedyczna Razem: Historia architektury,4 0,6 4 i sztuki Psychologia 4,6 0, Filozofia 1,8 0, 1

11 10. Socjologia Etyka 1 0. Pedagogika czasu wolnego 0,8 0, 0,9 0,1,8 0, Komunikacja interpersonalna 1,8 0, 1 Razem: 17 15,1 1, Podstawy turystyki 5,6 1,4 5 III. Przedmioty kierunkowe 14. Teoria i metodyka rekreacji 8. Etnologia rekreacji 9. Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych 0. Turystyka kwalifikowana i alternatywna 1. Agroturystyka 45. Organizacja imprezy rekreacyjnej 5 1 4, 0,8 1,4 0,6,6 0,4, 0,7 1,6 0,4 0,9 0, ekonomicznoprawne działalności turystyczno 46. Organizacja wycieczki Razem: 17,6 4, Prawo w turystyce i 4, 0, rekreacji 4, 0,7 07. Podstawy ekonomii Zarządzanie Obsługa ruchu turystycznego 4, 0,8,5 0,

12 V. Wychowanie fizyczne 18. Ekonomika turystyki i rekreacji 19. Hotelarstwo 5 5 5,5 0,5 5. Wprowadzenie do,5 0,5 marketingu usług TiR 1 6. Podstawy finansów i, 0,7 przedsiębiorczości 7. Zagospodarowanie,1 0,9 4 turystyczne i rekreacyjne 4 7. Organizacja pracy 1,7 0, biurowej 1 Razem: 8,4 5, Gimnastyczne formy rekreacji A. Fitness 0,9 0,1 B. Fitness ćwiczenia siłowe 41. A. Rekreacyjne formy gier zespołowych piłka siatkowa, plaŝowa, piłka 1,8 0, ręczna plaŝowa 1 B. Rekreacyjne formy gier zespołowych piłka noŝna i koszykówka 4.Tańce A. Rekreacyjne formy 1,5 0,5 taneczne 1 B. uzyka, rytm, taniec w rekreacji ruchowej 4.A. Gry i zabawy B. Nordic Walking C. Tenis 44. Aktywność fizyczna w wodzie A. Zabawy i gry rekreacyjne w wodzie B. Pływanie rekreacyjne Razem: 10 9, 0,

13 VI. Podstawy geograficznoprzyrodnicze turystyki VII. Podstawy badań naukowych VIII. Języki obce IX. Obozy X. Specjalizacje 05. Ekologia i ochrona środowiska 15. Geografia turystyczna Krajoznawstwo 4 4,1 0,9,6 1,4,0 1, Kształtowanie, 0,7 środowiska i ochrona przyrody Razem: 16 1,0 4, Ochrona własności 1,7 0, 1 intelektualnej 5. Technologia informacyjna Seminarium dyplomowe Razem: 15 14,7 0, Język angielski 8,6 1, Język rosyjski 8,6 1,4 Razem: Obóz letni Obóz zimowy Obóz wędrowny 4, 0,7 4 Razem: 1 11, 0, /1 Instruktor rekreacji ruchowej pilates 50/ Instruktor rekreacji ruchowej. Zespołowe gry rekreacyjne koszykówka 50/ Instruktor rekreacji ruch. kinezygerontoprofilaktyka 50/4 Instruktor rekreacji ruchowej narciarstwo powszechne zjazdowe

14 50/5 Instruktor rekreacji ruchowej snowboard rekreacyjny 50/6 Instruktor rekreacji ruchowej aquafitness 50/7 Instruktor rekreacji ruchowej pływanie rekreacyjne 50/8 Instruktor rekreacji ruchowej tańce 50/9 Instruktor rekreacji ruchowej samoobrona 50/10 Instruktor rekreacji ruch. płetwonurkowanie 50/11 Instruktor rekreacji ruchowej fitness ćwiczenia siłowe 50/1 Instruktor rekreacji ruchowej fitnessnowoczesne formy gimnastyki 50/1 Turystyka aktywna XI. Praktyki zawodowe 50/14 Hotelarstwo 50/15 Obsługa ruchu turystycznego 50/16 PilotaŜ wycieczek 50/17 Instruktor rekreacji ruchowej survival Razem: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia 51.Praktyki zawodowe rekreacja 5. Praktyki zawodowe turystyka 1 5, 1,

15 XII. Przedmioty ogólnouczelniane Razem: 1 9,, N1: Absolwent na rynku pracy N: Etykieta w Ŝyciu publicznym N: Trening umiejętności społecznych N4: Współczesne metody redukcji stresu 0, 1,7 1 Razem: 0, 1,7 1 Ogółem punktów ECTS ,6 4,

16 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 117 ECTS (64,%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć słuŝących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych 114 ECTS (6,6%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 68 ECTS (7,4%) Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych 6 ECTS (19,8%) Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia 6 ECTS (4,6%)

17 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: Kod przedmiotu ECTS z obszaru nauk społecznych Zgodnie z przynaleŝnością do obszaru kształcenia,6 wykazaną w ramach poszczególnych modułów z obszaru nauk humanistycznych TiR/I/st/0; TiR/I/st/09; TiR/I/st/11 7 z języka obcego TiR/I/st/01 10 z wychowania fizycznego TiR/I/st/9A; TiR/I/st/40AiB; TiR/I/st/41AiB; 10 TiR/I/st/4AiB; TiR/I/st/4A,BiC; TiR/I/st/44AiB praktyk zawodowych TiR/I/st/51, TiR/I/st/5 10 Zajęcia obowiązujące od roku akademickiego 015/16. ogólnouczelnianych, niezwiązanych z kierunkiem studiów Przedmioty: N1: Absolwent na rynku pracy; N: Etykieta lub zajęć na innym kierunku studiów w Ŝyciu publicznym; N: Trening umiejętności społecznych; N4: Współczesne metody redukcji stresu Program studiów obowiązuje od semestru I roku akademickiego 015/016 Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej w dniu 11 czerwca 015 r. DZIEKAN Wydziału Turystyki i Zdrowia dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Bardziej szczegółowo

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Bardziej szczegółowo

, ;, (, ),?,,,,,,,,,,,,,,,, ( &, ;, ),, :, ( ),,,, (,, : ), ;,,,,, ;,,,,,,,,,, (, ), ( ) ;,, ( &, ),,,,,,,,,,,,,,

, ;, (, ),?,,,,,,,,,,,,,,,, ( &, ;, ),, :, ( ),,,, (,, : ), ;,,,,, ;,,,,,,,,,, (, ), ( ) ;,, ( &, ),,,,,,,,,,,,,, 周 敏 林 闽 钢 :.,,,. -,.. ( ),,,,,,,,, ( ) ( ),,,,, ( ),,, (, : - ), ;, ; (, : ),, (, ),,,,, , ;, (, ),?,,,,,,,,,,,,,,,, ( &, ;, ),, :, ( ),,,, (,, : ), ;,,,,, ;,,,,,,,,,, (, ), ( ) ;,, ( &, ),,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Bardziej szczegółowo

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境

内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 9 牵 手 困 境 儿 童 向 日 葵 关 爱 培 养 行 动 10 惠 民 保 险 工 春 节 期 间 扶 助 300 名 困 境 儿 童, 三 八 期 间 走 以 1000 名 留 守 流 动 儿 童 孤 残 儿 访 帮 扶 100 名 困 境 新 沂 市 为 民 办 实 事 工 计 划 表 : 万 元 : 万 元 序 内 容 度 资 金 来 源 土 地 手 续 直 接 合 计 (53 项 ) 198305.69 104088.69 3597.3 6437.62 94053.77 804.5 32 一 教 育 卫 生 工 (8 项 ) 166330 76080 50 50 75980 804.5 32 1 铁 路 医 院 迁 建 工 3 月

Bardziej szczegółowo

2011紀要論文(大谷)

2011紀要論文(大谷) 黑 龙 江 流 域 与 日 本 东 北 及 北 海 道 的 古 代 文 化 交 流 大 连 大 学 中 国 东 北 史 研 究 中 心 主 任 教 授 王 禹 浪 中 国 与 日 本 是 一 衣 带 水 的 邻 邦, 有 着 数 千 年 的 友 好 关 系, 在 历 史 与 文 化 上 的 联 系 非 常 密 切, 彼 此 给 予 对 方 的 影 响 和 帮 助 极 为 深 远, 许 多 传 统 习

Bardziej szczegółowo

重庆理工大学学报社会科学 q j m ① 本文以鸦片战争 材料 目前学界对此较少涉猎 英语音素 粤语对译为 前后传教士编写的 种粤语文献为材料探讨鸦 组选 哑 或 亚 哑 亚 粤方言也可读 片战争前后英源音译词用字现象及其对现代汉语 ⑤ 今为 A m 明代译作 阿聃 或 阿耽 亚当 音译词的影响 供

重庆理工大学学报社会科学 q j m ① 本文以鸦片战争 材料 目前学界对此较少涉猎 英语音素 粤语对译为 前后传教士编写的 种粤语文献为材料探讨鸦 组选 哑 或 亚 哑 亚 粤方言也可读 片战争前后英源音译词用字现象及其对现代汉语 ⑤ 今为 A m 明代译作 阿聃 或 阿耽 亚当 音译词的影响 供 语言 文学 重庆理工大学学报社会科学 年第 卷第 期 J C q U T S S V N j 世纪传教士编粤语文献音译词用字探析 张荣荣 闽南师范大学 文学院福建 漳州 中山大学 中文系广州 摘要 利用鸦片战争前后传教士编写的 种粤语文献 分析其中音译词的 种用字现象 探讨其 对现代汉语音译词的影响 对英源音译词正本清源 理清其早期存在形态 产生 消亡的原因及 规律 供当今音译词研究借鉴 关键词 音译词

Bardziej szczegółowo

1988 11 20

1988 11 20 1988 11 20 1 2 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (, ) ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Bardziej szczegółowo

雲林縣政府各單位工作報告

雲林縣政府各單位工作報告 壹 民 政 部 門 壹 民 政 部 門 甲 自 治 行 政 一 內 政 部 村 里 集 會 所 活 動 中 心 興 建 及 修 繕 計 畫,101 年 度 內 政 部 核 定 補 助 本 縣 20 案, 補 助 經 費 1,979 萬 元 ; 另 本 府 自 籌 款 計 109 萬 9,000 元, 合 計 總 經 費 2,088 萬 9,000 元 正 二 內 政 部 消 防 署 避 難 收 容

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - caa2.doc

Microsoft Word - caa2.doc 織 辦 事 細 則 O 二 -O 一 B 交 通 部 民 用 航 空 局 所 屬 航 空 站 辦 事 細 則 中 華 民 國 六 十 二 年 一 月 十 九 日 民 用 航 空 局 企 法 (62) 字 第 OO 三 八 四 號 令 訂 定 中 華 民 國 八 十 八 年 七 月 十 六 日 民 用 航 空 局 企 法 (88) 字 第 OOO 一 號 令 修 正 中 華 民 國 八 十 八 年 十

Bardziej szczegółowo

é é é ö ϕ ϕ ö ö ü ó ü

Bardziej szczegółowo

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5 0206 地 震 災 害 應 變 處 置 報 告 第 15 報 壹 地 震 資 料 ( 資 料 來 源 : 中 央 氣 象 局 ) 報 告 單 位 : 中 央 災 害 應 變 中 心 資 料 統 計 截 止 時 間 :2016/02/13 09:00 105 年 2 月 6 日 凌 晨 3 時 57 分, 於 北 緯 22.93 度, 東 經 120.54 度, 即 在 屏 東 縣 政 府 北 偏

Bardziej szczegółowo

走 出 单 至 理 的 宿 舍, 曾 倚 城 轻 轻 叹 了 一 口 气, 在 桐 州 大 学, 他 的 名 字 是 彻 底 和 这 个 耿 上 欣 捆 绑 了 老 实 说, 刚 开 始 时, 他 压 根 就 没 有 注 意 到 她, 耿 上 欣 不 是 班 上 最 漂 亮 的, 也 不 是 最 丑

走 出 单 至 理 的 宿 舍, 曾 倚 城 轻 轻 叹 了 一 口 气, 在 桐 州 大 学, 他 的 名 字 是 彻 底 和 这 个 耿 上 欣 捆 绑 了 老 实 说, 刚 开 始 时, 他 压 根 就 没 有 注 意 到 她, 耿 上 欣 不 是 班 上 最 漂 亮 的, 也 不 是 最 丑 差 一 刹 就 地 老 天 荒 / 作 者 : 玄 风 武 第 001 章 耿 上 欣 医 学 院 的 学 生 总 是 比 其 他 学 科 的 学 生 较 忙 碌 一 些, 就 拿 单 至 理 来 说, 从 进 校 门 那 一 刻 起, 他 就 一 直 在 忙, 而 今 已 经 快 七 年 了 他 是 本 硕 连 读 的, 早 三 年 在 校 学 基 础 课 还 好, 后 来 的 四 年 简 直 忙

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 100 URL 1 2 100 100 100 13 88 18 20 400 OB 25 ( 31 ) ( ) 34 100 G 3 100 ( ) 3 4 5 6 7 8 9 ( ) 5 16 (2004) 1 6 16 1 17 1 17 12 1 1,600 2,400 2 2 1,000 1,300 3 500 600 2,800 4,300 ( 7 ) 10 11 1 800 ( ) 200

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAB2A3C1A7B8D6B4ACCDA7D6C6D4ECD2B5B7A2D5B9CFD6D7B42E646F63> 中 国 玻 璃 钢 船 艇 制 造 业 发 展 现 状 1 概 述 我 国 自 上 世 纪 五 十 年 代 末 期 试 制 成 功 第 一 艘 玻 璃 钢 艇 后, 至 今 己 达 60 年 之 久 在 此 期 间, 待 别 是 改 革 开 放 30 年 来, 我 国 玻 璃 钢 船 艇 业 的 发 展 是 巨 大 的, 业 绩 是 极 其 可 喜 的 现 拟 将 各 省 市 的 玻 璃 钢 船 艇

Bardziej szczegółowo

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她

倮 怎 伽 灶 缝 已 经 用 草 和 破 布 堵 住 了, 风 还 是 可 以 灌 进 来 躁 蚤 佟 灶 倮 她 的 一 双 小 手 几 乎 冻 僵 了 于 是, 她 从 成 把 的 火 柴 里 抽 出 一 根 来, 在 墙 上 一 擦, 火 柴 燃 起 来 了, 冒 出 火 焰 来 了! 她 1 卖 火 柴 的 小 女 孩 天 下 着 雪, 又 快 黑 了, 冷 极 了 这 是 一 年 的 最 后 一 天 大 年 夜 在 这 又 冷 又 黑 的 夜 晚, 一 个 光 着 头 赤 着 脚 的 小 女 孩 在 街 上 走 着, 一 双 小 脚 冻 得 红 一 块 青 一 块 的 她 的 旧 围 裙 里 装 着 许 多 火 柴, 手 里 还 拿 着 一 把 这 一 整 天, 谁 也 没 有 买

Bardziej szczegółowo

1963 74 1990 1 1915 93 119 597 3.31.2 1989 13 23 1992 6 1989 1981 1 5085 5227 301 1117b 1 521 522 227 1954 ú ó 249 13 29700 1988

Bardziej szczegółowo

石 永 贵 刘 墉 刘 静 娟 朱 炎 宋 楚 瑜 张 晓 风 李 云 娇 李 四 端 李 艳 秋 杨 平 世 邵 玉 铭 陈 裕 堂 周 芬 伶 林 美 和 林 海 音 林 清 玄 罗 兰 郑 石 岩 侯 文 詠 保 真 凌 拂 徐 木 兰 徐 佳 士 徐 钟 珮 秦 俪 舫 郭 为 藩 梁 琼 白 萨 孟 武 傅 佩 荣 彭 歌 琦 君 琹 涵 谢 鹏 雄 薇 薇 夫 人 嶺 月 ( 以 上 依

Bardziej szczegółowo

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 130 http://www.gusexp.com 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 不 翻 越 栏 杆 现 在 要 培 养 大 才 太 容 易 了 2. 横 穿 公 路 要 走 斑 马 线, 赌 博 游 戏 机 照 理 说, 听 听 7k7k

Bardziej szczegółowo

<BBF9B4A1CDB3BCC628B5DACBC4B0E629CFB0CCE2BCAF2E6D7073>

<BBF9B4A1CDB3BCC628B5DACBC4B0E629CFB0CCE2BCAF2E6D7073> 第 三 章 统 计 整 理 复 习 提 要 本 章 介 绍 了 统 计 整 理 在 统 计 活 动 中 的 作 用, 统 计 整 理 的 内 容 和 统 计 资 料 审 核 与 汇 总 的 技 术, 重 点 阐 述 了 统 计 分 组 的 理 论 与 方 法 变 量 数 列 的 编 制 统 计 表 的 构 成 和 制 表 规 范, 简 要 介 绍 了 统 计 图 的 基 本 内 容 复 习 中 要

Bardziej szczegółowo

当 控 制 性 家 族 用 越 来 越 少 的 现 金 流 对 上 市 公 司 进 行 控 制 的 时 候 等 人 将 这 些 持 有 的 现 金 流 权 远 小 于 控 制 权 的 控 制 性 股 东 称 之 为 控 制 性 少 数 股 东 等 人 等 人 以 及 等 人 的 研 究 发 现 控

当 控 制 性 家 族 用 越 来 越 少 的 现 金 流 对 上 市 公 司 进 行 控 制 的 时 候 等 人 将 这 些 持 有 的 现 金 流 权 远 小 于 控 制 权 的 控 制 性 股 东 称 之 为 控 制 性 少 数 股 东 等 人 等 人 以 及 等 人 的 研 究 发 现 控 暨 南 大 学 管 理 学 院 广 东 技 术 师 范 学 院 财 经 系 本 文 以 年 在 上 海 深 圳 证 券 市 场 上 公 开 交 易 的 家 家 族 类 上 市 公 司 为 基 础 进 行 实 证 研 究 发 现 中 国 资 本 市 场 上 的 控 制 性 家 族 导 致 的 代 理 问 题 刚 刚 开 始 出 现 家 族 类 上 市 公 司 中 既 存 在 所 有 权 层 面 的 控

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 第19期封面.doc

Microsoft Word - 第19期封面.doc 第 8 期 ( 总 第 19 期 ) 浙 江 出 入 境 检 验 检 疫 局 政 策 研 究 室 (WTO 研 究 室 ) 2010 年 04 月 30 日 工 作 动 态 目 录 浙 江 检 验 检 疫 局 开 展 辖 区 内 2009 年 度 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 工 业 品 企 业 出 口 影 响 专 项 调 查 1 湖 州 检 验 检 疫 局 建 立 技 术 壁 垒 预 警

Bardziej szczegółowo

2

2 2 3 02 03 04 1 劳 动 者 画 像 性 别 与 年 龄 分 布 涉 诉 劳 动 者 中, 男 性 人 数 为 女 性 人 数 的 近 两 倍, 明 显 多 于 女 性 ; 男 性 劳 动 者 中 40-50 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高, 女 性 劳 动 者 中 30-40 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高 * 40% 36% 65% 23% 35% 15% 24% 13% 38%

Bardziej szczegółowo

南网资审文件范本

南网资审文件范本 广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 7 7 7 10 7 13~15 ~ 7 27 ~8 7 8 20~21 5 7 45 10 07:30 07:30~07:40 ) 07:40~07:50 07:50~08:25 12:00~12:30 12:30~13:10 67 20 16:0517:00 5 ( 1 5 ( 1 ) 4 歷 1 2 ( 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 異 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 365 4 1 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

Bardziej szczegółowo

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 365 4 1 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc

Microsoft Word - 联盟通讯第1期-20090714.doc [ 本 期 热 点 ] 市 委 书 记 刘 淇 市 长 郭 金 龙 为 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 成 立 揭 牌 2009 年 6 月 12 日 下 午, 代 表 着 新 能 源 产 业 技 术 整 体 水 平 的 六 大 产 业 技 术 联 盟 齐 聚 一 堂, 首 都 新 能 源 产 业 技 术 联 盟 宣 告 成 立 联 盟 的 成 立, 标 志 着 首 都 新 能 源 产

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

第4届中国人力资源管理论坛会议通知

第4届中国人力资源管理论坛会议通知 第 四 届 中 国 人 力 资 源 管 理 论 坛 会 议 通 知 中 国 人 力 资 源 管 理 论 坛 是 中 国 管 理 现 代 化 研 究 会 人 力 资 源 管 理 与 组 织 行 为 专 业 委 员 会 联 合 国 内 知 名 高 校 和 有 影 响 力 的 学 术 期 刊, 共 同 打 造 的 高 水 平 学 术 交 流 平 台 自 2012 年 起, 该 论 坛 已 分 别 于 南

Bardziej szczegółowo

é é é é é é é é é é é ó é ü ó???? é éé

Bardziej szczegółowo

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月

( 二 ) 毕 业 生 的 就 业 质 量 特 点 1 收 入 分 析 (1) 毕 业 后 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 的 月 收 入 为 3210 元, 比 全 国 高 职 院 校 毕 业 半 年 后 高 (2) 各 专 业 的 月 收 入 学 院 2014 届 毕 业 后 月 武 汉 警 官 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 一 学 生 发 展 ( 一 ) 就 业 基 本 情 况 1 毕 业 生 规 模 和 就 业 率 : 武 汉 警 官 职 业 学 院 是 全 国 政 法 干 警 招 录 培 养 体 制 改 革 试 点 院 校 之 一, 是 我 省 唯 一 一 所 培 养 高 素 质 技 术 技 能 型 警 务 人 才 的 重

Bardziej szczegółowo

年中国无线电管理年度报告 2010 2010 年 2010 年 中国无线电管理年度报告 中国无线电管理年度报告 工 业 和 信 息 化 部 无 线 电 管 理 局 ( 国 家 无 线 电 办 公 室 ) 2010 年 编 委 会 编 委 会 主 任 : 谢 飞 波 编 委 会 副 主 任 : 谢 远 生 李 海 清 阚 润 田 郑 维 强 刘 岩 编 委 会 : 霍 刚 李 建 黄 颖 李 恒 帅

Bardziej szczegółowo

033 1958 1083 15 960 25 800 35 5 7 50 65 7 9 65 70 9 10 70 100 ó è 1987 47 á ì ó á ù á 1988 257 259 1988 152 153 < > 1982 330 ù 154 306 240 245 247 í 3 333 ù 1981

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf , ( ),,,,,,,,,,,,,,, :,, 1 ,,,,, : () (),,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,, 2 , (),, (),,,, (),,, () () ( ),,,,, 3 , () ;,,, (),,, () : = 100 100, ;, 4 ,,, (),,,,,,,,,,, ;,, ( ),,,,, () 5 , ;,,, ;,, ( ),, (),,,,,,

Bardziej szczegółowo

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Bardziej szczegółowo

é à à 25 30 1.5 2.5 10 12 á à = 331 2 ( ) à à FO( ) EO( ) = CD( ) AB( ) FO = CD EO AB 1.68 2 5.5 7 2 2.2 2 2.5 6.9 3.4 2.3 6 6.5 8 8.5 6 7 3 3.5 4 5 3 3 3.5 10 3 3.5 17 10 = ( ) 100 = 6 = 300 2 OD OB

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 什麼是語法理論.doc

Microsoft Word - 什麼是語法理論.doc 1 2 [ ð ι s m æ n l aj k s ð o z l ej d i z ] 3 4 ktb katab kattab kaatab aktab 5 é ó [t] [d] [D] [D] [ay] [aw] [ y] [ w] r[a]]z r[ y]ce r[a]]se m[ w]se tr[a]]be tr[ y]pe cl[a]]d cl[ w]t wr[ayd]ing r[ayd]ing

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 9609 _32_ 民事裁判.doc

Microsoft Word - 9609 _32_ 民事裁判.doc 裁 判 最 高 法 院 裁 判 一 民 事 裁 判 最 高 法 院 民 事 判 決 95 年 度 台 上 字 第 310 號 95 年 2 月 23 日 裁 判 要 旨 : 民 法 第 一 百 九 十 一 條 第 一 項 所 謂 之 土 地 上 之 工 作 物, 係 指 以 人 工 作 成 之 設 施, 建 築 物 係 其 例 示 而 建 築 物 內 部 之 設 備 如 天 花 板 樓 梯 水 電

Bardziej szczegółowo

макеч_имоп_кич.indd

макеч_имоп_кич.indd 圣 彼 得 堡 彼 得 大 帝 理 工 大 学 志 城 智 学 外 国 留 学 生 教 育 1 关 于 本 校 圣 彼 得 堡 彼 得 大 帝 理 工 大 学 始 建 于 1899 年, 至 今 已 拥 有 长 达 百 年 的 办 学 历 史, 这 是 一 所 拥 有 大 量 发 明 与 创 造 成 果 的 高 等 学 府 统 计 数 字 : 当 前, 圣 彼 得 堡 理 工 大 学 拥 有 国 家

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬

教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬 教育部辦理 108 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據 三 計畫說明 駐波蘭代表處教育組 108 年 1 月 16 日波蘭教字第 1080000005 號函 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科 教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎 新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程

Bardziej szczegółowo

北 極 村 是 中 國 最 接 近 北 極 圈 的 地 方, 偶 爾 會 有 北 極 光 出 現 每 年 冬 至 前 後, 漠 河 夜 長 晝 短, 遊 客 可 以 體 會 到 神 奇 的 極 夜 現 象 金 雞 之 冠 廣 場 因 中 國 地 圖 很 像 一 隻 雄 雞, 黑 龍 江 就 是 雄

北 極 村 是 中 國 最 接 近 北 極 圈 的 地 方, 偶 爾 會 有 北 極 光 出 現 每 年 冬 至 前 後, 漠 河 夜 長 晝 短, 遊 客 可 以 體 會 到 神 奇 的 極 夜 現 象 金 雞 之 冠 廣 場 因 中 國 地 圖 很 像 一 隻 雄 雞, 黑 龍 江 就 是 雄 漠 河 北 極 光 及 極 晝 長 白 山 8 天 之 旅 OHP08-MZD 北 極 村 ( 中 國 最 北 點 ) 長 白 山 ( 北 坡 風 景 區 天 山 天 池 魔 界 風 景 區 享 受 酒 店 溫 泉 樂 ) 吉 林 ( 滿 族 民 俗 博 物 館 ) 長 春 ( 偽 滿 皇 宮 博 物 院 ) 哈 爾 濱 ( 俄 羅 斯 風 情 小 鎮 ) 出 發 日 期 :6 月 16,18,23

Bardziej szczegółowo

六 課 程 架 構 安 全 的 健 身 運 動 跑 走 的 深 度 之 旅 體 驗 我 要 叫 你 走 路 WO WO YEAH YEAH 跑 帶 唱 跑 走 的 Free Style 假 如 我 是 全 力 走 Wogging 自 由 配 速 角 色 扮 演 感 受 生 命 教 育 多 元 文 化

六 課 程 架 構 安 全 的 健 身 運 動 跑 走 的 深 度 之 旅 體 驗 我 要 叫 你 走 路 WO WO YEAH YEAH 跑 帶 唱 跑 走 的 Free Style 假 如 我 是 全 力 走 Wogging 自 由 配 速 角 色 扮 演 感 受 生 命 教 育 多 元 文 化 普 通 高 級 中 學 新 課 程 體 育 科 教 學 資 源 研 發 單 元 設 計 理 念 架 構 一 單 元 名 稱 : 跑 走 的 深 度 之 旅 ( 健 康 適 能 ) 二 適 用 對 象 : 高 三 三 教 學 節 數 :4 節 四 教 學 目 標 李 玉 齡 / 北 縣 鶯 歌 高 職 認 知 方 面 ( 一 ) 學 生 能 暸 解 安 全 的 健 身 運 動 概 念 及 方 法, 能

Bardziej szczegółowo

<463A5CB9A4D7F75CC5C5B0E65C32303133C4EAB6C8B1A8B8E628B7A2B8C4CEAF295C352E32325C32303133C4EAB6C8B1A8B8E6B8C42E646F63>

<463A5CB9A4D7F75CC5C5B0E65C32303133C4EAB6C8B1A8B8E628B7A2B8C4CEAF295C352E32325C32303133C4EAB6C8B1A8B8E6B8C42E646F63> 2013 年 度 宁 波 市 节 能 环 保 产 业 发 展 报 告 节 能 环 保 产 业 工 作 团 队 2013 年, 我 市 坚 决 贯 彻 落 实 国 家 和 省 市 关 于 发 展 战 略 新 兴 产 业 的 工 作 部 署, 根 据 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 若 干 意 见 ( 甬 党 发 2012 147 号 ), 制 定 了 宁 波 市 节

Bardziej szczegółowo

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川 陸 水 利 局 重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護 四 新北市河川環境營造及改善工程 五 流域綜合治理計畫

Bardziej szczegółowo

12

12 061 12 1992 3 12 125 150 1990 7 1 50 76 1990 1 1983 5 1992 1 1985 31 50 1963 12 1 1979 12 1 82 99 1963 5 1 171 178 1992 12 1 67 75 91 1982 1 3 1955 7 1 ù 1990 3 194 195

Bardziej szczegółowo

项 工 作 任 务 ( 一 ) 坚 持 有 路 必 养, 养 必 优 良 理 念, 持 续 提 升 陇 南 公 路 品 质 我 局 通 过 不 断 摸 索 和 借 鉴 省 内 外 高 速 公 路 养 护 管 理 先 进 经 验, 认 真 履 行 监 管 及 代 养 职 责, 使 G75 线 武 罐

项 工 作 任 务 ( 一 ) 坚 持 有 路 必 养, 养 必 优 良 理 念, 持 续 提 升 陇 南 公 路 品 质 我 局 通 过 不 断 摸 索 和 借 鉴 省 内 外 高 速 公 路 养 护 管 理 先 进 经 验, 认 真 履 行 监 管 及 代 养 职 责, 使 G75 线 武 罐 省 陇 南 公 路 管 理 局 二 届 一 次 职 工 代 表 暨 工 会 会 员 代 表 大 会 材 料 之 一 紧 扣 四 个 全 面 战 略 布 局 建 养 管 收 同 步 推 进 抢 抓 6873 交 通 突 破 机 遇 打 造 陇 南 五 型 公 路 局 二 届 一 次 职 工 代 表 暨 工 会 会 员 代 表 大 会 行 政 工 作 报 告 李 福 林 2016 年 2 月 29 日

Bardziej szczegółowo

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Bardziej szczegółowo

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大

教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大 教育部辦理 107 學年度波蘭政府獎學金甄選簡章 一 提供單位波蘭科學暨高等教育部 ( 簡稱科教部 ) 二 辦理依據駐波蘭代表處教育組 107 年 3 月 1 日波蘭教字第 1070000009 號函三 計畫說明 ( 一 ) 科教部與該部所屬公立大學合作設置本獎學金, 續領獎學金生向科教部所屬公立大學申請免學費就讀波蘭語碩 博士學位學程, 受獎新生赴科教部指定大學附設語言中心就讀波蘭語課程 ( 含語言課

Bardziej szczegółowo

新 闻 资 讯 营 销 为 王 知 彼 知 己 11 行 业 动 态 职 场 文 化 生 日 祝 福

新 闻 资 讯 营 销 为 王 知 彼 知 己 11 行 业 动 态 职 场 文 化 生 日 祝 福 11 2014 第 四 期 新 闻 资 讯 营 销 为 王 知 彼 知 己 行 业 动 态 职 场 文 化 生 日 祝 福 新 闻 资 讯 营 销 为 王 知 彼 知 己 11 行 业 动 态 职 场 文 化 生 日 祝 福 中 教 启 星 中 璀 教 璨 启 亮 星 相 亮 相 第 67 六 届 芜 中 湖 国 科 教 博 育 会 装 备 展 由 中 国 教 育 装 备 行 业 协 会 主 办,

Bardziej szczegółowo

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,, 1997 3 NA TURAL RESOURCES 1997 5, : 1 111,, ; ; ;,, ;,,,,,,,,,,,,,,, :1 000t 16 10 4, 500t 85 10 4, ; 100t, 100 10 4 ; 400t, 150 10 4 ; 500t, 200 70 3 10 4,,,,,,,,, (1),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112 1,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - No_HK2015-10

Microsoft Word - No_HK2015-10 No. 2015~10 2015 3 30 ********************************************************* 谨 以 此 文 纪 念 邓 英 淘 逝 世 三 周 年 实 施 南 水 西 调 工 程, 开 发 西 北 地 区 自 然 资 源, 拓 展 华 夏 民 族 生 存 空 间 1 新 疆 阿 克 苏 地 区 水 利 局 李 于 洁 当 前 南 水

Bardziej szczegółowo

g. 保 险 单 ( 医 疗 保 险 保 额 至 少 为 30,000 欧 元, 可 以 通 过 中 山 楼 出 访 管 理 科 办 理, 学 校 和 美 亚 保 险 公 司 签 订 协 议, 提 供 的 保 险 方 案 性 价 比 不 错 注 意 保 险 有 效 期 要 覆 盖 整 个 交 换 时

g. 保 险 单 ( 医 疗 保 险 保 额 至 少 为 30,000 欧 元, 可 以 通 过 中 山 楼 出 访 管 理 科 办 理, 学 校 和 美 亚 保 险 公 司 签 订 协 议, 提 供 的 保 险 方 案 性 价 比 不 错 注 意 保 险 有 效 期 要 覆 盖 整 个 交 换 时 交 换 院 校 :Kozminski University 所 在 国 家 :Warsaw, Poland 交 换 报 告 交 换 时 间 :2014.2~2014.6 交 换 学 生 : 陈 雪 盈 (11 级 本 科 金 融 专 业 ) 刘 梦 叶 (11 级 本 科 财 政 专 业 ) 联 系 方 式 : 陈 雪 盈 ( QQ:312788247) 刘 梦 叶 (QQ: 470892567)

Bardziej szczegółowo

max Project tk optimaizer R energy save ver 8.03 emrs Selection and Analysis Software sample Sample -50 tk optimaizer R Copyright 2007 NAKAYAMA ENGINE

max Project tk optimaizer R energy save ver 8.03 emrs Selection and Analysis Software sample Sample -50 tk optimaizer R Copyright 2007 NAKAYAMA ENGINE max Project tk optimaizer R energy save ver 8.03 Selection and Analysis Software Sample -50 tk optimaizer R Copyright2007 NAKAYAMA ENGINEERING K.K. And its Licensers. [ max Refrigeration system][ max

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 2004 1 1.1 1.2, 1.3 1.4 2 2.1 600331 2 610041 http://www.sichuanhongda.com hongdazqb@163.com 2.2 2 2 02886141081 02886141081 02886140372 02886140372 hongdazqb@163.com hongdazqb@163.com 3 3.1 : : 2004

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - V0591301.doc

Microsoft Word - V0591301.doc 1 号 新 闻 稿 主 席 致 词 多 年 来, 国 际 药 物 管 制 一 直 是 基 于 这 样 一 种 模 式, 即 假 定 药 物 供 应 与 需 求 之 间 存 在 着 一 种 简 单 的 关 系 如 今, 国 际 药 物 管 制 问 题 显 然 已 成 为 当 今 世 界 所 面 临 的 最 复 杂 的 问 题 之 一, 并 且 该 问 题 不 是 一 些 表 面 措 施 所 能 够 处

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0B2BBD5BCA8CFAAB3E9CBAED0EEC4DCB5E7D5BEBBB7BEB3D3B0CFECB1A8B8E6CAE9BCF2D0B4B1BE2DD0DEB8C42E646F63> 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 环 境 影 响 报 告 书 简 写 本 1 工 程 简 况 安 徽 绩 溪 抽 水 蓄 能 电 站 位 于 安 徽 省 绩 溪 县 伏 岭 镇, 地 处 皖 南 山 区, 距 绩 溪 县 城 约 25km 上 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 源 头 段, 下 水 库 位 于 登 源 河 的 北 支 流 赤 石 坑 沟 口 的 上 岭

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - SST-WIS.doc

Microsoft Word - SST-WIS.doc ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNI NA WYKONANIA I ODBIORU ROB T BUDOWLANY H DLA ADAŃᐗ劇 ᐗ劇ᐗ劇 W 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇 劇ᑇ哧 劇 劇 308 劇 309 w b 劇d 劇 劇 劇 劇 ᐗ劇0-ᐗ劇9 W 劇d 劇 劇 劇ł 劇 I 劇 喇 劇 劇 劇 劇 劇

Bardziej szczegółowo

H H

H H H H KKKKKKKKKKKK KK KK 刧 " 刧 " 刧 刧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 刧 " 則 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 剧 刧 " 則 $ 刧 " 則 $ 刧 " 則 $ 刧 " 則 $ 刧 " 刧 " 刧 " 刧 " 刧 " 則 $ 刧 " 則 $ 刧 " 則 刧 " 則 刧 刧 刧 " 則 $ 刧 " 則 $ 刧 " 則 刧 "

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A457AEFCA5ABB0D1B358A6A8AA47B3F8A769AED1303132375FB3F8A9B25F> 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 參 訪 ) 臺 北 市 政 府 教 育 局 100 學 年 度 國 中 國 語 文 領 域 輔 導 小 組 上 海 市 教 育 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 政 府 教 育 局 姓 名 職 稱 : 丁 亞 雯 局 長 等 20 位 派 赴 國 家 : 大 陸 上 海 市 出 國 期 間 :100.12.11-100.12.15

Bardziej szczegółowo

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 李 清 照 诗 词 文 选 注 / 陈 祖 美 注. 上 海 : 上 海 远 东 出 版 社,2011 ( 远 东 经 典 古 代 卷 ) ISBN978 7 5476 0321 5 Ⅰ.1 李 Ⅱ.1 陈 Ⅲ.1 宋 诗 选 集 2 宋 词 选 集 3

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 李 清 照 诗 词 文 选 注 / 陈 祖 美 注. 上 海 : 上 海 远 东 出 版 社,2011 ( 远 东 经 典 古 代 卷 ) ISBN978 7 5476 0321 5 Ⅰ.1 李 Ⅱ.1 陈 Ⅲ.1 宋 诗 选 集 2 宋 词 选 集 3 远 东 经 典 古 代 卷 李 清 照 诗 词 文 选 注 陈 祖 美 选 注 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 李 清 照 诗 词 文 选 注 / 陈 祖 美 注. 上 海 : 上 海 远 东 出 版 社,2011 ( 远 东 经 典 古 代 卷 ) ISBN978 7 5476 0321 5 Ⅰ.1 李 Ⅱ.1 陈 Ⅲ.1 宋 诗 选 集 2 宋 词 选 集 3 宋 诗 注 释 4 宋

Bardziej szczegółowo

附 录 2 资 格 审 查 条 件 ( 财 务 最 低 要 求 ) 财 务 要 求 1 投 标 人 提 供 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 经 审 计 的 财 务 报 表 ; 2 投 标 人 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 年 平 均 施 工 营

附 录 2 资 格 审 查 条 件 ( 财 务 最 低 要 求 ) 财 务 要 求 1 投 标 人 提 供 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 经 审 计 的 财 务 报 表 ; 2 投 标 人 近 年 ( 2012 年 2013 年 2014 年 ) 年 平 均 施 工 营 附 件 2: 对 投 标 人 的 资 格 条 件 要 求 附 录 1 资 格 审 查 条 件 ( 资 质 最 低 条 件 ) 施 工 企 业 资 质 等 级 要 求 要 求 投 标 人 须 须 具 有 独 立 法 人 资 格 同 时 具 有 建 设 主 管 部 门 颁 发 的 以 下 有 效 资 质 : 1 公 路 工 程 施 工 总 承 包 一 级 及 以 上 资 质 2 公 路 交 通 工 程

Bardziej szczegółowo

100年度工作報告

100年度工作報告 宜 蘭 縣 政 府 100 年 度 工 作 報 告 ( 民 政 類 ) 計 畫 名 稱 壹 民 政 一 辦 理 ( 一 ) 公 所 自 治 與 代 行 政 表 會 業 務 業 務 ( 二 ) 選 舉 業 務 一 督 導 各 鄉 鎮 市 民 代 表 會 議 事 業 務 之 運 作, 各 鄉 鎮 市 代 表 會 除 召 開 定 期 會 24 次 外, 另 計 召 開 60 次 臨 時 會 二 輔 導 各

Bardziej szczegółowo

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察)

公務赴大陸地區出國報告(赴大陸出國類別:考察) 公 務 赴 大 陸 地 區 出 國 報 告 ( 赴 大 陸 出 國 類 別 : 考 察 ) 103 年 度 課 程 與 教 學 領 先 標 竿 參 訪 服 務 機 關 : 臺 北 市 立 育 成 高 級 中 學 姓 名 職 稱 : 周 寤 竹 校 長 等 15 名 赴 派 國 家 : 大 陸 地 區 上 海 市 出 國 期 間 :103 年 6 月 10 至 6 月 14 日 報 告 日 期 :103

Bardziej szczegółowo

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後

的 水 準 (2) 與 同 儕 比 起 來 也 處 於 落 後 情 形 者 以 及 (3) 學 科 成 就 明 顯 落 後 者 三 類 型 ( 張 新 仁, 2001) 實 際 操 作 上, 目 前 我 國 所 篩 選 之 學 業 低 成 就 對 象, 乃 以 某 科 目 成 績 為 原 班 級 後 偏 鄉 學 校 執 行 補 救 教 學 困 境 之 探 究 : 以 嘉 義 縣 大 鄉 國 小 為 例 宣 崇 慧 嘉 義 大 學 幼 兒 教 育 學 系 副 教 授 摘 要 補 救 教 學 的 主 要 目 的, 在 於 透 過 有 效 教 學 策 略, 將 每 一 位 學 生 的 數 學 及 語 文 兩 項 基 本 能 力, 推 向 指 標 水 準 然 而, 許 多 偏 鄉 學 校 多 面 臨 教

Bardziej szczegółowo

c77-0208028.pm

c77-0208028.pm 經 濟 社 會 與 傳 媒 中 國 大 陸 獨 立 製 作 紀 錄 片 的 生 長 空 間 崔 # 平 1991 年 底, 在 張 元 位 於 西 單 的 家 -, 張 元 吳 文 光 段 錦 川 蔣 樾 溫 普 林 時 間 郝 智 強 李 小 山 等 人 有 過 一 次 聚 會, 討 論 過 獨 立 製 作 的 概 念 和 含 義 李 小 山 後 來 回 憶 道 1: 獨 立 的 概 念 實 際

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - CSIA08_260716_CHI.doc

Microsoft Word - CSIA08_260716_CHI.doc 絲 綢 之 路 ( 西 寧 + 河 西 走 廊 ) 敦 煌 ( 莫 高 窟 鳴 沙 山 月 牙 泉 ) 蘭 州 西 寧 ( 青 海 湖 塔 爾 寺 ) 張 掖 ( 丹 霞 國 家 地 質 公 園 大 佛 寺 ) 嘉 峪 關 ( 嘉 峪 關 城 樓 ) 烏 魯 木 齊 ( 天 山 天 池 ) 吐 魯 番 ( 火 焰 山 坎 兒 井 交 河 故 城 ) 8 天 直 航 團 特 設 長 者 優 惠 註 13

Bardziej szczegółowo

武进区建设工程招标公告(监理版本)

武进区建设工程招标公告(监理版本) 武 进 区 建 设 工 程 招 标 公 告 一 招 标 条 件 横 山 桥 镇 山 水 花 苑 安 置 区 工 程 ( 项 目 名 称 ) 监 理 ( 标 段 名 称 ) 已 由 _ 相 关 部 门 _ ( 项 目 审 批 核 准 或 备 案 机 关 名 称 ) 以 批 准 建 设, 招 标 人 ( 项 目 业 主 ) 为 常 州 市 横 山 桥 资 产 经 营 有 限 公 司 建 设 资 金 来

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 + + 4:12 2:5 111 67 1. 2. 52 69 52 54 55 59 60 65 66 69 1. 4 4 2. 3 31-35 2. adelfos 3. 1 1-17 -- -- 6 7 7 7 5 3. 1 18-25 3. 12 46-49 3. 13 54-56 4. 1 26-38 11 27-28 4. 1 26-38 4. 1 39-56 4. 2 1-20

Bardziej szczegółowo

中 华 高 血 压 杂 志 年 月 第 卷 第 期 可 疑 高 血 压 急 症 立 即 转 上 级 医 院 如 收 缩 压 和 或 舒 张 压 者 建 议 随 访 观 察 至 少 周 内 隔 周 测 量 血 压 次 在 未 用 抗 高 血 压 药 的 情 况 下 非 同 日 次 测 量 收 缩 压

中 华 高 血 压 杂 志 年 月 第 卷 第 期 可 疑 高 血 压 急 症 立 即 转 上 级 医 院 如 收 缩 压 和 或 舒 张 压 者 建 议 随 访 观 察 至 少 周 内 隔 周 测 量 血 压 次 在 未 用 抗 高 血 压 药 的 情 况 下 非 同 日 次 测 量 收 缩 压 中 华 高 血 压 杂 志 年 月 第 卷 第 期 指 南 与 实 践 高 血 压 是 导 致 心 脏 病 脑 血 管 病 肾 脏 病 发 生 和 死 亡 的 最 主 要 的 危 险 因 素 是 全 球 人 类 最 常 见 的 慢 性 病 我 国 居 民 高 血 压 患 病 率 持 续 增 长 估 计 现 患 高 血 压 亿 人 每 个 成 人 中 就 有 人 是 高 血 压 心 脑 血 管 病 死

Bardziej szczegółowo

看 見 聲 音 在 動! 一 研 究 動 機 在 一 次 的 創 意 科 學 演 講 中, 講 師 介 紹 了 看 見 聲 音 的 活 動, 我 們 幾 個 同 學 非 常 的 好 奇, 私 底 上 不 停 的 討 論, 最 後 我 們 去 請 問 老 師, 並 開 始 上 網 搜 尋 相 關 資

看 見 聲 音 在 動! 一 研 究 動 機 在 一 次 的 創 意 科 學 演 講 中, 講 師 介 紹 了 看 見 聲 音 的 活 動, 我 們 幾 個 同 學 非 常 的 好 奇, 私 底 上 不 停 的 討 論, 最 後 我 們 去 請 問 老 師, 並 開 始 上 網 搜 尋 相 關 資 作 品 名 稱 : 看 見 聲 音 在 動! 摘 要 本 研 究 透 過 多 種 材 料 的 嘗 試, 從 錯 誤 中 改 進, 發 展 出 自 製 聲 音 雷 射 聲 形 現 形 筒, 讓 我 們 不 再 只 是 聽 見 聲 音, 而 且 又 可 以 看 見 聲 音 的 形 狀 我 們 從 聲 音 的 聲 母 和 韻 母 開 始 進 行 實 驗, 在 實 驗 中 我 們 看 見 了 注 音 符 號

Bardziej szczegółowo

P104-P pdf

P104-P pdf 104 105 106 5 / 5 AIT 5 107 108 FAB 11 12 109 345kV ~ AE 345kV ~ ~ 161kV ~ ~ 69Kv 110 ARP/IRP 5 5 ~ ~ 161kV D/S D/S FAB-12A CPS UPS ( ) MO DO 111 1 3 4 5 6 64 6 64 72 78 61 2 8 29K-31K 9 11 132 71 83 49

Bardziej szczegółowo

è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à è á í è à à à é à ó è

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 新正文(物流).doc

Microsoft Word - 新正文(物流).doc 项 目 五 物 流 市 场 调 查 数 据 的 分 析 子 项 目 一 调 查 数 据 的 统 计 处 理 与 显 示 学 习 目 标 通 过 对 子 项 目 一 的 学 习, 你 应 该 达 到 以 下 目 标 : 1. 知 识 目 标 1 了 解 数 据 预 处 理 的 相 关 知 识 ; 2 了 解 频 数 频 率 累 积 频 数 累 积 频 率 等 概 念 ; 3 了 解 统 计 表 统 计

Bardziej szczegółowo