P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne."

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E Wydział prowadzący kierunek studiów Ogólna charakterystyka studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: wychowanie fizyczne studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Forma studiów: M2 obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej, standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela studia stacjonarne Liczba semestrów: Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: Łączna liczba godzin dydaktycznych: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Specjalność: - 4 semestry 120 ECTS specjalność sportowa: 1185 godzin specjalność rekreacyjna: 1125 godzin specjalność edukacja zdrowotna: 1155 godzin magister 1

2 Ogólne cele kształcenia oraz moŝliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Zasady rekrutacji - nabycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umoŝliwiającej rozumienie i kierowanie edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi. Kreowanie aktywnych postaw wobec samokształcenia, podejmowania działań innowacyjnych poprzez nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, - przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, instytucjach kultury fizycznej, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, - przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, - przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), - przygotowanie do podjęcia kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych, specjalizacji i kursów. Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr na potrzeby oświaty, zgodnie z celem strategicznym 1 (cel operacyjny 3,4). Tak - dostosowanie planu i programu studiów do krajowych ram kwalifikacji, standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dn ), - uwzględniono opinie opiekunów praktyk pedagogicznych (dzienniki praktyk), studentów, absolwentów ( badania statutowe DS.177). - punktacja ze średnią ocen ze studiów I stopnia, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na kierunku wychowanie fizyczne. Zgodne z Uchwałą Senatu AWF Warszawa oraz Regulaminem rekrutacji w AWF Warszawa. 2

3 Moduły kształcenia Przedmioty Język rosyjski Liczba punktów ECTS Charakter zajęć (obligatoryjny fakultatywny) Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta I. Języków obcych Język niemiecki Język angielski Język włoski 4 fakultatywny K_U17, K_K01, K_K06 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny II. Ekologiczny III. Filozoficzny IV. Psychopedagogiczny Razem 4 Ekologia 2 obligatoryjny K_W01, K_W13, K_U01, K_U12, Turystyka szkolna 2 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Razem 4 Filozofia Socjologia 3 2 obligatoryjny obligatoryjny K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W13, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, Olimpizm 2 obligatoryjny K_U16 Etnologia sportu i rekreacji 2 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 K_K08, K_K09, K_K11 Razem 9 Pedagogika kultury fizycznej 2 obligatoryjny K_W01, K_W03. K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, Psychologia aktywności 2 obligatoryjny K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, fizycznej K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, Zaawansowana metodyka 3 obligatoryjny K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, wychowania fizycznego K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, Wychowanie fizyczne 3 obligatoryjny K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, specjalne K_K10, K_K11, K_K12 Razem 10 śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne śródsemestralne zaliczenie ustne, projekt, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny 3

4 V. Metodologiczny VI. Zdrowotny VII. Treningu sportowego VIII. Zarządzania IX. Sportów indywidualnych Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie 4 obligatoryjny Statystyka 3 obligatoryjny Seminarium magisterskie 15 fakultatywny Razem 22 Trening zdrowotny 2 obligatoryjny Podstawy dietetyki 2 obligatoryjny K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K10, K_K11 K_W01, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 K_U01,K_U06, K_U07, K_U08 K_K01, K_K05, K_K08 Razem 4 Teoria treningu 3 obligatoryjny K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, Biometria 3 obligatoryjny K_W12, K_W14 Biochemia wysiłku K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 3 obligatoryjny fizycznego K_U07, K_U08, K_U10, K_U12, K_U13, K_U16 Fizjologia wysiłku 3 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, fizycznego K_K10, K_K11 Razem 12 Zarządzanie i marketing 2 obligatoryjny K_W03, K_W06, K_W09, K_W13 techniki decyzyjne K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, Zarządzanie innowacjami w K_U09, K_U11, K_U12, K_U16 przedsiębiorstwach 2 obligatoryjny K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 turystycznych i sportowych Razem 4 Tenis 3 obligatoryjny K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, Gimnastyka 3 obligatoryjny K_W11, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, Pływanie K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, 3 obligatoryjny K_U14, K_U15, K_U16 K_K01,K_K 02, K_K03, K_K04, Lekkoatletyka K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, 3 obligatoryjny K_K10, K_K12 Razem 12 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny i ustny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie ustne ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności praktycznych ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne i końcowe zaliczenie ustne, ocena umiejętności ruchowych 4

5 X. Gier zespołowych Koszykówka 3 obligatoryjny Piłka noŝna 3 obligatoryjny Piłka ręczna 3 obligatoryjny Piłka siatkowa 3 obligatoryjny K_W09, K_W10, K_W12, K_W14, K_U05, K_U07, K_U11, K_U12, K_U14, K_K01, K_K02, K_K04, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne i końcowe zaliczenie ustne, projekt, ocena umiejętności ruchowych Razem 12 Grappling Tai Chi XI. Zajęć ruchowych Aqua fitness CrossFit Tenis Unihokej Korfball Taniec towarzyski 2 fakultatywny K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych Freediving Razem 2 XII. Zajęć monograficznych Wykład monograficzny z nauk biologicznych Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej Razem 9 3 fakultatywny 3 fakultatywny 3 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U16, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 ocenianie ciągłe, projekt, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie ustne 5

6 XIII. Specjalności instruktorskich Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Kulturystyka Zapasy Kinezygerontoprofilaktyka Pilates Samoobrona Survival Fitness - ćw. siłowe śeglarstwo deskowe 10 fakultatywny 10 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14 K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15 K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11 K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny Specjalność edukacji zdrowotnej Korektywa i kompensacja Odnowa biologiczna 10 fakultatywny K_W01, K_W10, K_W11, K_W15 K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_U16 K_K02, K_K04, K_K05, K_K08 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny Razem 10 XIV. Praktyk Praktyki pedagogiczne 6 obligatoryjny Razem 6 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W14 K_U03 K_U11, K_U15 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 realizacji zadań praktyk na podstawie wpisów w dziennikach praktyk 6

7 Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS Moduły kształcenia I. Języków obcych II. Ekologiczny III. Filozoficzny IV. Psychopedagogiczny Przedmioty Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze ogólnoakademickim Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia Język rosyjski Język niemiecki 2 Język angielski Język włoski Razem: Ekologia Turystyka szkolna Razem: Filozofia Socjologia Olimpizm Etnologia sportu i rekreacji Razem: Pedagogika kultury fizycznej Psychologia aktywności fizycznej Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne specjalne Razem:

8 V. Metodologiczny Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie Statystyka Seminarium magisterskie VI. Zdrowotny VII. Treningu sportowego Razem: Trening zdrowotny Podstawy dietetyki Razem: Teoria treningu Biometria Biochemia wysiłku fizycznego Fizjologia wysiłku fizycznego Razem: Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne VIII. Zarządzania Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych IX. Sportów indywidualnych Razem: Tenis Gimnastyka Pływanie Lekkoatletyka Razem:

9 X. Gier zespołowych XI. Zajęć ruchowych Koszykówka Piłka noŝna Piłka ręczna Piłka siatkowa Razem: Grappling Tai Chi Aqua fitness CrossFit Tenis Unihokej Korfball Taniec towarzyski Freediving Razem: XII. Zajęć monograficznych Wykł. monogr. z nauk biol Wykł. monogr. z nauk hum. i społecznych Wykł. monogr. z nauk o kf Razem: XIII. Specjalności instruktorskich Specjalność sportowa Kulturystyka Zapasy Razem:

10 Kinezygerontoprofilaktyka Pilates Specjalność rekreacyjna Samoobrona Survival Fitness - ćw. siłowe śeglarstwo deskowe Specjalność edukacja zdrowotna XIV. Praktyk Ogółem punktów ECTS Razem: Korektywa i kompensacja Odnowa biologiczna Razem: Praktyki pedagogiczne Razem: Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna

11 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Specjalność sportowa 72 ECTS (60%) Specjalność rekreacyjna 69 ECTS (58%) Specjalność edukacji zdrowotnej 70 ECTS (58%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze ogólnoakademickim Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: Specjalność sportowa 69 ECTS (58%) Specjalność rekreacyjna ECTS (58%) Specjalność edukacji zdrowotnej 69 ECTS (58%) Specjalność sportowa 61 ECTS (51%) Specjalność rekreacyjna 60 ECTS (50%) Specjalność edukacji zdrowotnej 60 ECTS (50%) Specjalność sportowa 37 ECTS (31%) Specjalność rekreacyjna 37 ECTS (31%) Specjalność edukacji zdrowotnej 37 ECTS (31%) Specjalność sportowa 40 ECTS (33%) Specjalność rekreacyjna 40 ECTS (33%) Specjalność edukacji zdrowotnej 40 ECTS (33%) 11

12 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: Kod przedmiotu ECTS z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych WF/II/st/3, WF/II/st/5, WF/II/st/6, WF/II/st/7, WF/II/st/32, 18 WF/II/st/33, WF/II/st/34 z języka obcego WF/II/st/1 4 z wychowania fizycznego nie dotyczy - praktyk zawodowych WF/II/st/36 6 ogólnouczelnianych, niezwiązanych z kierunkiem studiów lub zajęć na innym kierunku studiów (zajęcia obowiązujące od roku akademickiego 2015/16) przedmioty * 2 * sem. zimowy: człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, ekologia, medycyna katastrof, wprowadzenie do marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, wybrane zagadnienia z teorii treningu sportowego, wykład monograficzny z nauk biologicznych, wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych, zaopatrzenie turystyczna i rekreacyjne, zaopatrzenie ortopedyczne sem. letni: bioróŝnorodność, e-biznes, etnologia sportu i rekreacji, historia kultury fizycznej, olimpizm, organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej, organizacja pracy biurowej, organizacja i prawo w oświacie, patologia ogólna, podstawy rehabilitacji społecznej i zawodowej, podstawy zdrowego Ŝywienia, psychiatria, wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Program studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne obowiązuje od I semestru roku akademickiego 2013/ podpis Dziekana 12

13 M a t r y c a k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o o b s z a r o w y c h e f e k t ó w d l a k i e r u n k u W y c h o w a n i e f i z y c z n e - s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a S y m b o l o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a W i e d z a M 2 _ W 0 1 M 2 _ W 0 2 M 2 _ W 0 3 M 2 _ W 0 4 M 2 _ W 0 5 M 2 _ W 0 6 M 2 _ W 0 7 M 2 _ W 0 8 M 2 _ W 0 9 M 2 _ W 1 0 M 2 _ W 1 1 M 2 _ W 1 2 K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W

14 U m i e j ę t n o ś c i M 2 _ U 0 1 M 2 _ U 0 2 M 2 _ U 0 3 M 2 _ U 0 4 M 2 _ U 0 5 M 2 _ U 0 6 M 2 _ U 0 7 M 2 _ U 0 8 M 2 _ U 0 9 M 2 _ U 1 0 M 2 _ U 1 1 M 2 _ U 1 2 M 2 _ U 1 3 M 2 _ U 1 4 M 2 _ U 1 5 K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U

15 K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e M 2 _ K 0 1 M 2 _ K 0 2 M 2 _ K 0 3 M 2 _ K 0 4 M 2 _ K 0 5 M 2 _ K 0 6 M 2 _ K 0 7 M 2 _ K 0 8 M 2 _ K 0 9 K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K

16 M a t r y c a o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o m o d u ł ó w k s z t a ł c e n i a - W y c h o w a n i e F i z y c z n e s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l m o d u ł o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV W i e d z a M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W U m i e j ę t n o ś c i M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U

17 S y m b o l m o d u ł o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K

18 M a t r y c a k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o m o d u ł ó w k s z t a ł c e n i a - W y c h o w a n i e F i z y c z n e s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV W i e d z a K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W U m i e j ę t n o ś c i K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U

19 S y m b o l k i e r u n k o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV K_U K_U K_U17 + K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

20 P 1 a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek studiów: wychowanie fizyczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Specjalność: - Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS: Łączna liczba godzin dydaktycznych: 120 ECTS specjalność sportowa: 1185 godzin specjalność rekreacyjna: 1125 godzin specjalność edukacja zdrowotna: 1155 godzin I semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 01. Język obcy 15 2 zaliczenie 02. Ekologia wykład 15 2 zaliczenie 03. Filozofia wykład/ zaliczenie/ 30 3 egzamin 04. Metody badań w wychowaniu wykład/ fizycznym i sporcie 45 4 zaliczenie 11. Teoria treningu wykład/ zaliczenie/ 45 3 egzamin 16. Biochemia wysiłku fizycznego 15 3 zaliczenie 18. Trening zdrowotny 30 2 zaliczenie 22. Etnologia sportu i rekreacji wykład 30 2 zaliczenie 24. Gimnastyka 15 3 zaliczenie 27. Koszykówka 15 3 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych wykład 30 3 zaliczenie Razem

21 II semestr Kod przedmiotu 01. Nazwa modułu/przedmiotu Język obcy Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS 15 2 Forma zaliczenia zaliczenie/ egzamin 08. Statystyka wykład / 30 3 zaliczenie 09. Seminarium magisterskie 15 3 zaliczenie 10. Zaawansowana metodyka wykład / zaliczenie/ 45 3 wychowania fizycznego egzamin 17. Fizjologia wysiłku fizycznego 15 3 egzamin 20. Zarządzanie i marketing- techniki wykład/ decyzyjne 30 2 zaliczenie 21. Olimpizm wykład 30 2 zaliczenie 23. Tenis 30 3 zaliczenie 26. Lekkoatletyka 15 3 zaliczenie 29. Piłka ręczna 15 3 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej wykład 30 3 zaliczenie Razem III semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 05. Pedagogika kultury fizycznej wykład / 30 2 egzamin 07. Socjologia wykład / 30 2 egzamin 09. Seminarium magisterskie 15 3 zaliczenie 14. Wychowanie fizyczne specjalne wykład / 30 3 zaliczenie 19. Podstawy dietetyki wykład / 30 2 zaliczenie 30. Piłka siatkowa 15 3 zaliczenie 31. Zajęcia ruchowe 30 2 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk biologicznych wykład 30 3 zaliczenie 33. Specjalizacja wykład / instruktorska(sportowa) 60 4 zaliczenie 33. Specjalizacja instruktorska wykład / (rekreacja) 45 4 zaliczenie 33. Specjalizacja korektywa/odnowa wykład / biologiczna 60 4 zaliczenie 34. Praktyki pedagogiczne zaliczenie Razem: Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna

22 IV semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 06. Psychologia aktywności fizycznej wykład / 30 2 egzamin 09. Seminarium magisterskie 15 9 zaliczenie 12. Turystyka szkolna wykład / 30 2 zaliczenie 13. Zarządzanie innowacjami w wykład / przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych 30 2 zaliczenie 15. Biometria 15 3 egzamin 25. Pływanie 15 3 zaliczenie 28. Piłka noŝna 15 3 zaliczenie Razem: Specjalizacja instruktorska (sportowa) Specjalizacja instruktorska(rekreacja) Specjalizacja korektywa/odnowa biologiczna wykład / wykład / wykład / Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna egzamin 45 6 egzamin 60 6 egzamin Program studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne obowiązuje od I semestru roku akademickiego 2013/2014. (podpis Dziekana) 22

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

wychowanie fizyczne praktyczny

wychowanie fizyczne praktyczny A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu

PROGRAM STUDIÓW K_W05, K_W07 K_U 01, K_U02, K_U05, K_U12, K_K01, K_K02, K_K03. Egzamin pisemny, obserwacja studenta na zajęciach, ocena projektu PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych

Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych Monitoring środowiskowy i mediacje konfliktach ekologicznych prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (Instytut Ekologii i Bioetyki) Nazwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Humanistyczny Kierunek studiów: Kognitywistyka Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunek SPORT specjalność: studia II stopnia Sport paraolimpijski Sport paraolimpijski

Kierunek SPORT specjalność: studia II stopnia Sport paraolimpijski Sport paraolimpijski Absolwent specjalności uzyskuje kompleksową wiedzę dotyczącą dyscyplin i konkurencji rozgrywanych na letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich. Poznaje specyfikę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień

Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne , II stopień Ogółem godzin Wykłady Ćwiczenia Przedmiot Plan studiów II stopnia kierunek Fizjoterapia specjalność: Fizjoterapia w sporcie_ stacjonarne 19.05.2015, 17.05.2016 II stopień I rok II rok 15 tyg 15 tyg 15

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia pierwszego stopnia Profil : Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej.

Kierunek sport. Specjalność: Menedżer organizacji sportowej. Kierunek sport. Specjalność:. Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany zagadnieniami w obszarze zarządzania w sporcie, marketingiem sportowym oraz kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener personalny. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener personalny. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy głównie z osobami uprawiającymi sport rekreacyjnie. Jest fachowcem w dziedzinie treningu indywidualnego. Trener tej specjalności potrafi dostosować rodzaj

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2013 r. kompilujący uchwałę

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej. Turystyka i rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego w Warszawie Wydzia Turystyki i Zdrowia w Bia ej Podlaskiej Program studiów II stopnia dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo