P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne."

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E Wydział prowadzący kierunek studiów Ogólna charakterystyka studiów Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: wychowanie fizyczne studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Forma studiów: M2 obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej dziedzina nauk o kulturze fizycznej, standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela studia stacjonarne Liczba semestrów: Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: Łączna liczba godzin dydaktycznych: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Specjalność: - 4 semestry 120 ECTS specjalność sportowa: 1185 godzin specjalność rekreacyjna: 1125 godzin specjalność edukacja zdrowotna: 1155 godzin magister 1

2 Ogólne cele kształcenia oraz moŝliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: Zasady rekrutacji - nabycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, umoŝliwiającej rozumienie i kierowanie edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, w tym zespołami ludzkimi. Kreowanie aktywnych postaw wobec samokształcenia, podejmowania działań innowacyjnych poprzez nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych, - przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach edukacji, instytucjach kultury fizycznej, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, - przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, - przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), - przygotowanie do podjęcia kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych, specjalizacji i kursów. Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr na potrzeby oświaty, zgodnie z celem strategicznym 1 (cel operacyjny 3,4). Tak - dostosowanie planu i programu studiów do krajowych ram kwalifikacji, standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dn ), - uwzględniono opinie opiekunów praktyk pedagogicznych (dzienniki praktyk), studentów, absolwentów ( badania statutowe DS.177). - punktacja ze średnią ocen ze studiów I stopnia, - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na kierunku wychowanie fizyczne. Zgodne z Uchwałą Senatu AWF Warszawa oraz Regulaminem rekrutacji w AWF Warszawa. 2

3 Moduły kształcenia Przedmioty Język rosyjski Liczba punktów ECTS Charakter zajęć (obligatoryjny fakultatywny) Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta I. Języków obcych Język niemiecki Język angielski Język włoski 4 fakultatywny K_U17, K_K01, K_K06 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny II. Ekologiczny III. Filozoficzny IV. Psychopedagogiczny Razem 4 Ekologia 2 obligatoryjny K_W01, K_W13, K_U01, K_U12, Turystyka szkolna 2 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K05, K_K09 Razem 4 Filozofia Socjologia 3 2 obligatoryjny obligatoryjny K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W13, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11, Olimpizm 2 obligatoryjny K_U16 Etnologia sportu i rekreacji 2 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07 K_K08, K_K09, K_K11 Razem 9 Pedagogika kultury fizycznej 2 obligatoryjny K_W01, K_W03. K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, Psychologia aktywności 2 obligatoryjny K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, fizycznej K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, Zaawansowana metodyka 3 obligatoryjny K_U08, K_U09, K_U11, K_U12, wychowania fizycznego K_U13, K_U14, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, Wychowanie fizyczne 3 obligatoryjny K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, specjalne K_K10, K_K11, K_K12 Razem 10 śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne śródsemestralne zaliczenie ustne, projekt, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny 3

4 V. Metodologiczny VI. Zdrowotny VII. Treningu sportowego VIII. Zarządzania IX. Sportów indywidualnych Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie 4 obligatoryjny Statystyka 3 obligatoryjny Seminarium magisterskie 15 fakultatywny Razem 22 Trening zdrowotny 2 obligatoryjny Podstawy dietetyki 2 obligatoryjny K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10 K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K10, K_K11 K_W01, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12 K_U01,K_U06, K_U07, K_U08 K_K01, K_K05, K_K08 Razem 4 Teoria treningu 3 obligatoryjny K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, Biometria 3 obligatoryjny K_W12, K_W14 Biochemia wysiłku K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 3 obligatoryjny fizycznego K_U07, K_U08, K_U10, K_U12, K_U13, K_U16 Fizjologia wysiłku 3 obligatoryjny K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, fizycznego K_K10, K_K11 Razem 12 Zarządzanie i marketing 2 obligatoryjny K_W03, K_W06, K_W09, K_W13 techniki decyzyjne K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, Zarządzanie innowacjami w K_U09, K_U11, K_U12, K_U16 przedsiębiorstwach 2 obligatoryjny K_K01, K_K03, K_K05, K_K06 turystycznych i sportowych Razem 4 Tenis 3 obligatoryjny K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, Gimnastyka 3 obligatoryjny K_W11, K_W14, K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, Pływanie K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, 3 obligatoryjny K_U14, K_U15, K_U16 K_K01,K_K 02, K_K03, K_K04, Lekkoatletyka K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, 3 obligatoryjny K_K10, K_K12 Razem 12 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny i ustny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie ustne ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, egzamin pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności praktycznych ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne i końcowe zaliczenie ustne, ocena umiejętności ruchowych 4

5 X. Gier zespołowych Koszykówka 3 obligatoryjny Piłka noŝna 3 obligatoryjny Piłka ręczna 3 obligatoryjny Piłka siatkowa 3 obligatoryjny K_W09, K_W10, K_W12, K_W14, K_U05, K_U07, K_U11, K_U12, K_U14, K_K01, K_K02, K_K04, K_K10 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne i końcowe zaliczenie ustne, projekt, ocena umiejętności ruchowych Razem 12 Grappling Tai Chi XI. Zajęć ruchowych Aqua fitness CrossFit Tenis Unihokej Korfball Taniec towarzyski 2 fakultatywny K_W01, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U08, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych Freediving Razem 2 XII. Zajęć monograficznych Wykład monograficzny z nauk biologicznych Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej Razem 9 3 fakultatywny 3 fakultatywny 3 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U16, K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 ocenianie ciągłe, projekt, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie ustne 5

6 XIII. Specjalności instruktorskich Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Kulturystyka Zapasy Kinezygerontoprofilaktyka Pilates Samoobrona Survival Fitness - ćw. siłowe śeglarstwo deskowe 10 fakultatywny 10 fakultatywny K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14 K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15 K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11 K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_K01, K_K02, K_K03,K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny Specjalność edukacji zdrowotnej Korektywa i kompensacja Odnowa biologiczna 10 fakultatywny K_W01, K_W10, K_W11, K_W15 K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_U16 K_K02, K_K04, K_K05, K_K08 ocenianie ciągłe, śródsemestralne i końcowe zaliczenie pisemne, ocena umiejętności ruchowych egzamin ustny/pisemny Razem 10 XIV. Praktyk Praktyki pedagogiczne 6 obligatoryjny Razem 6 K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W14 K_U03 K_U11, K_U15 K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 realizacji zadań praktyk na podstawie wpisów w dziennikach praktyk 6

7 Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS Moduły kształcenia I. Języków obcych II. Ekologiczny III. Filozoficzny IV. Psychopedagogiczny Przedmioty Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze ogólnoakademickim Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia Język rosyjski Język niemiecki 2 Język angielski Język włoski Razem: Ekologia Turystyka szkolna Razem: Filozofia Socjologia Olimpizm Etnologia sportu i rekreacji Razem: Pedagogika kultury fizycznej Psychologia aktywności fizycznej Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne specjalne Razem:

8 V. Metodologiczny Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie Statystyka Seminarium magisterskie VI. Zdrowotny VII. Treningu sportowego Razem: Trening zdrowotny Podstawy dietetyki Razem: Teoria treningu Biometria Biochemia wysiłku fizycznego Fizjologia wysiłku fizycznego Razem: Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne VIII. Zarządzania Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych IX. Sportów indywidualnych Razem: Tenis Gimnastyka Pływanie Lekkoatletyka Razem:

9 X. Gier zespołowych XI. Zajęć ruchowych Koszykówka Piłka noŝna Piłka ręczna Piłka siatkowa Razem: Grappling Tai Chi Aqua fitness CrossFit Tenis Unihokej Korfball Taniec towarzyski Freediving Razem: XII. Zajęć monograficznych Wykł. monogr. z nauk biol Wykł. monogr. z nauk hum. i społecznych Wykł. monogr. z nauk o kf Razem: XIII. Specjalności instruktorskich Specjalność sportowa Kulturystyka Zapasy Razem:

10 Kinezygerontoprofilaktyka Pilates Specjalność rekreacyjna Samoobrona Survival Fitness - ćw. siłowe śeglarstwo deskowe Specjalność edukacja zdrowotna XIV. Praktyk Ogółem punktów ECTS Razem: Korektywa i kompensacja Odnowa biologiczna Razem: Praktyki pedagogiczne Razem: Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna

11 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Specjalność sportowa 72 ECTS (60%) Specjalność rekreacyjna 69 ECTS (58%) Specjalność edukacji zdrowotnej 70 ECTS (58%) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze ogólnoakademickim Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: Specjalność sportowa 69 ECTS (58%) Specjalność rekreacyjna ECTS (58%) Specjalność edukacji zdrowotnej 69 ECTS (58%) Specjalność sportowa 61 ECTS (51%) Specjalność rekreacyjna 60 ECTS (50%) Specjalność edukacji zdrowotnej 60 ECTS (50%) Specjalność sportowa 37 ECTS (31%) Specjalność rekreacyjna 37 ECTS (31%) Specjalność edukacji zdrowotnej 37 ECTS (31%) Specjalność sportowa 40 ECTS (33%) Specjalność rekreacyjna 40 ECTS (33%) Specjalność edukacji zdrowotnej 40 ECTS (33%) 11

12 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: Kod przedmiotu ECTS z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych WF/II/st/3, WF/II/st/5, WF/II/st/6, WF/II/st/7, WF/II/st/32, 18 WF/II/st/33, WF/II/st/34 z języka obcego WF/II/st/1 4 z wychowania fizycznego nie dotyczy - praktyk zawodowych WF/II/st/36 6 ogólnouczelnianych, niezwiązanych z kierunkiem studiów lub zajęć na innym kierunku studiów (zajęcia obowiązujące od roku akademickiego 2015/16) przedmioty * 2 * sem. zimowy: człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, ekologia, medycyna katastrof, wprowadzenie do marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, wybrane zagadnienia z teorii treningu sportowego, wykład monograficzny z nauk biologicznych, wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych, zaopatrzenie turystyczna i rekreacyjne, zaopatrzenie ortopedyczne sem. letni: bioróŝnorodność, e-biznes, etnologia sportu i rekreacji, historia kultury fizycznej, olimpizm, organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej, organizacja pracy biurowej, organizacja i prawo w oświacie, patologia ogólna, podstawy rehabilitacji społecznej i zawodowej, podstawy zdrowego Ŝywienia, psychiatria, wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Program studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne obowiązuje od I semestru roku akademickiego 2013/ podpis Dziekana 12

13 M a t r y c a k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o o b s z a r o w y c h e f e k t ó w d l a k i e r u n k u W y c h o w a n i e f i z y c z n e - s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a S y m b o l o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a W i e d z a M 2 _ W 0 1 M 2 _ W 0 2 M 2 _ W 0 3 M 2 _ W 0 4 M 2 _ W 0 5 M 2 _ W 0 6 M 2 _ W 0 7 M 2 _ W 0 8 M 2 _ W 0 9 M 2 _ W 1 0 M 2 _ W 1 1 M 2 _ W 1 2 K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W K _ W

14 U m i e j ę t n o ś c i M 2 _ U 0 1 M 2 _ U 0 2 M 2 _ U 0 3 M 2 _ U 0 4 M 2 _ U 0 5 M 2 _ U 0 6 M 2 _ U 0 7 M 2 _ U 0 8 M 2 _ U 0 9 M 2 _ U 1 0 M 2 _ U 1 1 M 2 _ U 1 2 M 2 _ U 1 3 M 2 _ U 1 4 M 2 _ U 1 5 K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U K _ U

15 K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e M 2 _ K 0 1 M 2 _ K 0 2 M 2 _ K 0 3 M 2 _ K 0 4 M 2 _ K 0 5 M 2 _ K 0 6 M 2 _ K 0 7 M 2 _ K 0 8 M 2 _ K 0 9 K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K K _ K

16 M a t r y c a o b s z a r o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o m o d u ł ó w k s z t a ł c e n i a - W y c h o w a n i e F i z y c z n e s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l m o d u ł o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV W i e d z a M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W M2_W U m i e j ę t n o ś c i M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U M2_U

17 S y m b o l m o d u ł o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K M2_K

18 M a t r y c a k i e r u n k o w y c h e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a w o d n i e s i e n i u d o m o d u ł ó w k s z t a ł c e n i a - W y c h o w a n i e F i z y c z n e s t u d i a I I s t o p n i a S y m b o l k i e r u n k o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV W i e d z a K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W K_W U m i e j ę t n o ś c i K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U K_U

19 S y m b o l k i e r u n k o w y c h Moduły kształcenia e f e k t ó w k s z t a ł c e n i a I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII XIII XIV K_U K_U K_U17 + K o m p e t e n c j e s p o ł e c z n e K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K K_K

20 P 1 a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Kierunek studiów: wychowanie fizyczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: studia stacjonarne Specjalność: - Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS: Łączna liczba godzin dydaktycznych: 120 ECTS specjalność sportowa: 1185 godzin specjalność rekreacyjna: 1125 godzin specjalność edukacja zdrowotna: 1155 godzin I semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 01. Język obcy 15 2 zaliczenie 02. Ekologia wykład 15 2 zaliczenie 03. Filozofia wykład/ zaliczenie/ 30 3 egzamin 04. Metody badań w wychowaniu wykład/ fizycznym i sporcie 45 4 zaliczenie 11. Teoria treningu wykład/ zaliczenie/ 45 3 egzamin 16. Biochemia wysiłku fizycznego 15 3 zaliczenie 18. Trening zdrowotny 30 2 zaliczenie 22. Etnologia sportu i rekreacji wykład 30 2 zaliczenie 24. Gimnastyka 15 3 zaliczenie 27. Koszykówka 15 3 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych wykład 30 3 zaliczenie Razem

21 II semestr Kod przedmiotu 01. Nazwa modułu/przedmiotu Język obcy Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS 15 2 Forma zaliczenia zaliczenie/ egzamin 08. Statystyka wykład / 30 3 zaliczenie 09. Seminarium magisterskie 15 3 zaliczenie 10. Zaawansowana metodyka wykład / zaliczenie/ 45 3 wychowania fizycznego egzamin 17. Fizjologia wysiłku fizycznego 15 3 egzamin 20. Zarządzanie i marketing- techniki wykład/ decyzyjne 30 2 zaliczenie 21. Olimpizm wykład 30 2 zaliczenie 23. Tenis 30 3 zaliczenie 26. Lekkoatletyka 15 3 zaliczenie 29. Piłka ręczna 15 3 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej wykład 30 3 zaliczenie Razem III semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 05. Pedagogika kultury fizycznej wykład / 30 2 egzamin 07. Socjologia wykład / 30 2 egzamin 09. Seminarium magisterskie 15 3 zaliczenie 14. Wychowanie fizyczne specjalne wykład / 30 3 zaliczenie 19. Podstawy dietetyki wykład / 30 2 zaliczenie 30. Piłka siatkowa 15 3 zaliczenie 31. Zajęcia ruchowe 30 2 zaliczenie 32. Wykład monograficzny z nauk biologicznych wykład 30 3 zaliczenie 33. Specjalizacja wykład / instruktorska(sportowa) 60 4 zaliczenie 33. Specjalizacja instruktorska wykład / (rekreacja) 45 4 zaliczenie 33. Specjalizacja korektywa/odnowa wykład / biologiczna 60 4 zaliczenie 34. Praktyki pedagogiczne zaliczenie Razem: Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna

22 IV semestr Kod przedmiotu Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 06. Psychologia aktywności fizycznej wykład / 30 2 egzamin 09. Seminarium magisterskie 15 9 zaliczenie 12. Turystyka szkolna wykład / 30 2 zaliczenie 13. Zarządzanie innowacjami w wykład / przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych 30 2 zaliczenie 15. Biometria 15 3 egzamin 25. Pływanie 15 3 zaliczenie 28. Piłka noŝna 15 3 zaliczenie Razem: Specjalizacja instruktorska (sportowa) Specjalizacja instruktorska(rekreacja) Specjalizacja korektywa/odnowa biologiczna wykład / wykład / wykład / Specjalność sportowa Specjalność rekreacyjna Specjalność edukacja zdrowotna egzamin 45 6 egzamin 60 6 egzamin Program studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne obowiązuje od I semestru roku akademickiego 2013/2014. (podpis Dziekana) 22

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Cykl kształcenia: 2015/16 2017/18 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

wychowanie fizyczne praktyczny

wychowanie fizyczne praktyczny A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw. Og. Zajęcia kontaktowe** Łączna Praca liczba własna godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr do Uchwały Nr 07 Senatu UMK z dnia 9 listopada 06 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Humanistyczny UMK Socjologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE. Studia drugiego stopnia. Cykl kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia drugiego stopnia Cykl 2017-2019 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2.

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S

Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Wydział Humanistyczny UMK Medioznawstwo Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny

Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego stopnia, tryb stacjonarny Załącznik nr 2 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych Program studiów Zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1 KW_04, KU_11, KK_07 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, WYDZIAŁ PRAWA 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0 PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

FILOZOFIA I STOPIEŃ. Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Filozofia WF-FI-N-1

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa. KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka specjalizacyjna specjalność sportowa KOD WF/I/st/ 2. KIERUNEK: Wychowanie Fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ. Studia pierwszego stopnia. Cykl kształcenia

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ. Studia pierwszego stopnia. Cykl kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ Studia pierwszego stopnia Cykl 2017-2020 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wyższa Szkoła Wychowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Przedmioty/moduły. informatycznych. suma 4,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WYDZIAŁ PEDAGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZE STOPNIA dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18 z dnia 22.03.2019 r. Wydział realizujący kształcenie: P l a n s t u d i ó w Kierunek, na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1-3/5/2017 Rady WFCh z dnia 11.05.2017 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 2 do Uchwały nr -3/5/207 Rady WFCh z dnia.05.207 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18 z dnia 22.03.2019 r. Wydział realizujący kształcenie: P l a n s t u d i ó w Kierunek, na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) MK_1. Analiza matematyczna PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki 2. Nazwa kierunku: Informatyka 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. DN-40-2/2019 Zarządzenie nr 28 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią"

UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności Chemia z biologią UNIWERSYTET ŁÓDZKI KIERUNEK CHEMIA - STUDIA STACJONARNE Specjalizacja nauczycielska - dwie specjalności "Chemia z biologią" 2009/2010 - I i II*) rok; Siatka godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo