W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j"

Transkrypt

1 A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/01/015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 3 kwietnia 015 r. Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Formy studiów semestrów Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Fizjoterapia Studia drugiego stopnia Praktyczny M obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Nauki medyczne- medycyna, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej Studia stacjonarne / studia niestacjonarne semestry konieczna do uzyskania 1 kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów Łączna liczba godzin 3650 godzin, w tym z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich: godzin w formie stacjonarnej i 199 godzin w formie niestacjonarnej Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Magister Specjalność -

2 Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku Ogólna charakterystyka studiów Cele kształcenia: poszerzenie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty poprzez aktualizację wiedzy, nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji społecznych w wybranych dziedzinach fizjoterapii oraz w zakresie naukowym, poprzez samodzielny wybór zagadnień, którymi student jest szczególnie zainteresowany i które wiąże z dalszym rozwojem zawodowym i kształceniem oraz samokształceniem; poszerzenie kompetencji w zakresie stawiania diagnozy fizjoterapeutycznej oraz planowania i kontrolowania przebiegu i jakości fizjoterapii, poprzez kształcenie w zakresie stosowania nowoczesnej aparatury i metod diagnostyki na potrzeby fizjoterapii, w tym klasyfikacji ICF; rozszerzone przygotowanie do oddziaływania fizjoterapeuty na pacjenta i jego opiekunów oraz inne osoby w modelu biopsychospołecznym fizjoterapii, poprzez zapoznanie studenta z problemami psychologii, komunikowania się, dydaktyki, pedagogiki, andragogiki i socjologii niepełnosprawności; przygotowanie do kierowania zespołami fizjoterapeutycznymi i współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, a także do samozatrudnienia; poprzez włączenie do zbioru efektów kształcenia treści dotyczących praktyki opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (Evidence-Based Practice), kształtowanie zainteresowania badaniami naukowymi w kontekście praktyki zawodowej wyrabianie świadomości znaczenia rzetelnych i aktualnych badań naukowych i wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość podejmowanych działań wobec pacjentów i podopiecznych; kształtowanie postaw postrzegania i rozwijania zawodu fizjoterapeuty w szerokim kontekście nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej; wyrabianie i utrzymywanie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, a także kształtowanie kultury fizycznej, w tym w kontekście stosowania fizjoterapii sportowej, treningu zdrowotnego i adaptowanej aktywności fizycznej, 1

3 Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Ogólna charakterystyka studiów osiągnięcie poziomu znajomości języka angielskiego - biegłości językowej B+ w klasyfikacji CEFR, z uwzględnieniem umiejętności językowych potrzebnych do osiągania poszczególnych efektów kształcenia, w tym zwłaszcza dotyczących zagadnień Evidence-Based Practice, diagnostyki fizjoterapeutycznej, samokształcenia i badań naukowych; osiągnięcie efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów trzeciego stopnia, poprzez przygotowanie w zakresie metodologii i prowadzenia badań naukowych, analizy doniesień naukowych i przygotowywania publikacji oraz wystąpień. Możliwości zatrudnienia: perspektywa zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych oraz jednostkach naukowych; dla osób pracujących w zawodzie fizjoterapeuty podniesienie kwalifikacji i kompetencji, wzmocnienie pozycji na rynku pracy; samozatrudnianie i rozwijanie własnej przedsiębiorczości. Możliwości kontynuacji kształcenia: studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej, studia podyplomowe o różnych profilach, specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii, podyplomowe certyfikowane kursy z zakresu fizjoterapii. Program kształcenia realizuje założenia misji i wizji Uczelni, mieści się w realizacji celu strategicznego 6.1 Nowoczesna uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowanych pracowników na potrzeby sportu, turystyki i rekreacji oraz służby zdrowia i zarządzania tymi obszarami, cel operacyjny 1. Poszerzenie oferty dydaktycznej. Opracowany program został ukierunkowany na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych służących kształtowaniu wysokich kwalifikacji absolwentów, współuczestniczących w tworzeniu rzeczywistości opartej na wiedzy. 13

4 Ogólna charakterystyka studiów Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów Efekty kształcenia opracowano z uwzględnieniem opinii interesariuszy: kształcenia oraz w procesie przygotowania Interesariusze zewnętrzni: i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie opinie opiekunów praktyk zawodowych, interesariuszy, w tym w szczególności studentów, opinie pracodawców oraz pracowników jednostek służby zdrowia i innych absolwentów, pracodawców placówek specjalistycznych, uczestniczących w procesie kształcenia na studiach I na kierunku fizjoterapia w Filii AWF w Białej Podlaskiej, wyniki ankietyzacji wśród absolwentów studiów I na kierunku fizjoterapia w Filii AWF w Białej Podlaskiej. Interesariusze wewnętrzni: opinie studentów studiów I kierunku fizjoterapia w Filii AWF w Białej Podlaskiej, opinie nauczycieli akademickich na kierunku fizjoterapia w Filii AWF w Białej Podlaskiej, w tym osób prowadzących zajęcia o charakterze praktycznym, którzy zdobyli doświadczenie zawodowe poza uczelnią wyższą. Ponadto, dostosowano program kształcenia do Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych zawodu fizjoterapeuty (MPiPS kod: 3903) oraz Europejskiej Deklaracji Standardów w Fizjoterapii oraz uwzględniano dobre praktyki innych jednostek realizujących kształcenie na kierunku fizjoterapia, studia II o. Wymagania wstępne; opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia Zasady rekrutacji Posiadanie tytułu licencjata fizjoterapii lub tytułu równorzędnego potwierdzające osiągnięcie efektów kształcenia niezbędnych do ukończenia studiów I na kierunku fizjoterapia lub równorzędnym. Zgodne z Uchwałą nr 53/013/01 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 0 maja 01 r. (załącznik nr 1 do Uchwały), Uchwałą nr 5/013/01 z dnia 0 maja 01 r. w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Regulaminem Rekrutacji w AWF Warszawa (załącznik nr 1 do Uchwały) oraz Uchwałą nr 5/01/015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.* 1

5 P1: Epidemiologia i biostatystyka K_W0, K_W0, K_W, K_W3, K_W, K_U15, K_U9, K_U30, K_U33, K_U3, K_U35, K_K01, K_K1, K_K15, K_K16, K_U1, K_U15 śródsemestralne zaliczenie pisemne, praca semestralna, końcowe zaliczenie pisemne I. Moduł kształcenia podstawowego (P) P: Psychospołeczne podstawy fizjoterapii P3: Etyka zawodowa, bioetyka i etyka badań naukowych P: Dietetyka P5: Zdrowie publiczne i demografia 3 K_W0, K_W11, K_W1, K_W13, K_U0, K_U07, K_U09, K_U10, K_U1, K_U16, K_U9, K_U31, K_U36, K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K1 K_W, K_U, K_K0, K_K07 K_W0, K_W1, K_U16, K_K01, K_K11 K_W05, K_W1, K_W0, K_U03, K_U15, K_U16, K_U6, K_U33, K_K01, K_K0, K_K06, K_K1, K_K1, K_K16 zaliczenie pisemne analiza tekstów źródłowych, dyskusja, obserwacja zaliczenie pisemne, dokonanie oceny stanu odżywienia osoby chorej przy wykorzystaniu metod antropometrycznych, opracowanie konspektu edukacji żywieniowej z zakresu żywienia w wybranej jednostce chorobowej, opracowanie jadłospisu zgodne z indywidualnymi celami żywieniowymi, zaliczenie ustne śródsemestralne zaliczenie pisemne, końcowe zaliczenie pisemne P6: Edukacyjne podstawy fizjoterapii P7: Metodologia badań i wprowadzenie do Evidence-based Practice 3 K_W0, K_W03, K_W11, K_W13, K_W16, K_W18, K_U0, K_U0, K_U08, K_U17, K_U6, K_K01, K_K05, K_K06, K_K16 K_W03, K_W10, K_W11, K_W3, K_W, K_U0, K_U03, K_U1, K_U, K_U3, K_U33, K_U3, K_U35, K_K15, K_K16, K_K18 końcowe zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie pisemne, zaliczenie pisemne, wypowiedź ustna interpretacja artykułu naukowego, projekt protokół badania, analiza wypowiedzi obserwacja udziału w zajęciach, analiza treści prac 15

6 P8: Zagadnienia prawno - administracyjne dotyczące fizjoterapii P9: Zarządzanie, marketing, działalność gospodarcza P10: Seminarium magisterskie P11: Język angielski P1: Wychowanie fizyczne Razem moduł P: 0 K_W17, K_W, K_W5, K_U0, K_U1, K_U, K_U, K_U38, K_K0, K_K06 K_W06, K_W09, K_W, K_W3, K_W5, K_U3, K_U33, K_U3, K_U37, K_U38, K_U39, K_U0, K_U1, K_K03, K_K10, K_K1, K_K16, K_K18 K_W0, K_W03, K_W0, K_W05, K_W06, K_W08, K_W10, K_W11, K_W1, K_W13, K_W16, K_W19, K_W, K_W3, K_W, K_U0, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U13, K_U1, K_U15, K_U16, K_U0, K_U, K_U, K_U6, K_U9, K_U30, K_U3, K_U33, K_U3, K_U35, K_U37, K_U39, K_U0, K_K01, K_K0, K_K0, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K1, K_K1, K_K15, K_K16, K_K18 zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne, kontrola obecności kontrola obecności, praca semestralna, końcowe zaliczenie 6 K_W01, K_W06, K_W19, K_U0, K_K01, K_K07 śródsemestralne zaliczenie pisemne, ocenianie ciągłe zaliczenie K_W01, K_W07, K_W09, K_W10, K_W16, K_W18, pisemne, ocena umiejętności K_W19, K_U11, K_U16, K_U17, K_U6, K_U7, K_K01, ruchowych, ocena umiejętności K_K03, K_K09, K_K11, K_K1, K_K17, praktycznych i organizatorskich 5 II. Moduł kierunkowy (K) K1: Fizjoterapia sportowa i trening zdrowotny K: Fizjoterapeuta w zespole terapeutycznym K3: Zagadnienia patobiomechaniczne fizjoterapii K_W01, K_W0, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, K_W18, K_W19, K_U01, K_U0, K_U03, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_K0, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K1, K_K15, K_W15, K_W, K_U, K_K0, K_K07 K_W01, K_W0, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W1, K_W3, K_U01, K_U1, K_U15, zaliczenie praktyczne analiza tekstów źródłowych, dyskusja, obserwacja egzamin pisemny, ocenienie ciągłe, końcowe 16

7 K: Zagadnienia biomedyczne fizjoterapii K5: Fizjoterapia w leczeniu ran, oparzeń i owrzodzeń K6: Programowanie i ewaluacja fizjoterapii, klasyfikacja ICF K7: Balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe Razem moduł K: 0 K_U19, K_U33, K_K01, K_K0, K_K03, K_K1, K_K15, K_K16, K_K18 K_W01, K_W0, K_W03,K_W05,K_W08, K_W17, K_K1, K_K1, K_K15, K_U06, K_U07, K_U1, K_U15 K_W01, K_W0, K_W05, K_W08, K_W11, K_W15, K_U0, K_U07, K_K01, K_K05 K_W0, K_W03, K_W0, K_W05, K_W06, K_W15, K_W, K_U01, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, K_U15, K_U16, K_U18, K_U31, K_K0, K_K03, K_K0, K_K05, K_K06, K_K1, K_K15 K_W03, K_W0, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, K_W1, K_W13, K_W1, K_W15, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W0, K_W1, K_W5, K_U0, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U1, K_U13, K_U17, K_U18, K_U0, K_U5, K_U6, K_K0, K_K03, K_K0, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K1, K_K13 zaliczenia pisemne zaliczenie pisemne, prezentacja ustna materiału: praca indywidualna/ prezentacja, pisemna analiza wyników testu/ pomiaru i plan interwencji fizjoterapeutycznej, analiza wypowiedzi, obserwacja udziału w zajęciach, analiza treści prac końcowe zaliczenia pisemne zaliczenie pisemne, prezentacja ustna materiału: plan wywiadu i badania na potrzeby fizjoterapii; plan implementacji i ewaluacji fizjoterapii; praca pisemna: diagnoza icf przypadku klinicznego/osoby niepełnosprawnej, analiza wypowiedzi, obserwacja udziału w zajęciach, analiza treści prac zaliczenie pisemne, projekt, ocena ciągła 17

8 III. Moduł kierunkowy specjalnościowy do wyboru* (1 z 3) z realizacją tych samych efektów kształcenia 1* Fizjoterapia geriatryczna (SG) * Fizjoterapia w sporcie i aktywności fizycznej (SS) 3* Fizjoterapia pediatryczna (SP) SG1: Badania naukowe i EBP w fizjoterapii geriatrycznej; SS1: Badania naukowe i EBP w fizjoterapii w sporcie i aktywności fizycznej; SP1: Badania naukowe i EBP w fizjoterapii pediatrycznej SG: Metody i techniki fizjoterapeutyczne stosowane w fizjoterapii geriatrycznej; SS: Metody i techniki fizjoterapeutyczne stosowane SP: Metody i techniki fizjoterapeutyczne stosowane w fizjoterapii pediatrycznej K_W0, K_W03, K_W10, K_W11, K_W, K_W3, K_W, K_U03, K_U13, K_U1, K_U, K_U3, K_U33, K_U3, K_U35, K_U36, K_U0, K_K01, K_K0, K_K03, K_K11, K_K1, K_K15, K_K18 K_W01, K_W0, K_W03, K_W08, K_W09, K_W18, K_W19, K_W0, K_U08, K_U09, K_U17, K_K0, K_K10, K_K15, K_K17 projekt protokół badania, wypowiedź ustna, wypowiedź ustna interpretacja artykułu naukowego, obserwacja pracy na zajęciach; analiza zapisu wyszukiwania, projekt lista publikacji wraz z analizą krytyczną: przegląd krytyczny, ocena opracowania i sposobu przedstawienia ustnego publikacji wyników badań, analiza sprawozdania studenta z pracy w zespole badawczym, analiza wypowiedzi, obserwacja udziału w zajęciach analiza treści prac zaliczenie ustne, zaliczenie praktyczne, obserwacja uczestnicząca 18

9 SG3: Fizjoterapia psychospołeczna w geriatrii; SS3: Fizjoterapia psychospołeczna SP3: Fizjoterapia psychospołeczna w pediatrii K_W0, K_W11, K_W13, K_U0, K_U10, K_U11, K_U1, K_U16, K_U9, K_U36, K_K01, K_K0, K_K0, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09 końcowe zaliczenie pisemne, praca semestralna, praca pisemna 1* Fizjoterapia geriatryczna (SG) * Fizjoterapia w sporcie i aktywności fizycznej (SS) 3* Fizjoterapia pediatryczna (SP) SG: Fizjoterapia internistyczna w geriatrii; SS: Fizjoterapia internistyczna SP: Fizjoterapia internistyczna w pediatrii SG5: Fizjoterapia neurologiczna w geriatrii; SS5: Fizjoterapia neurologiczna SP5: Fizjoterapia neurologiczna w pediatrii K_K01, K_K0, K_K0, K_K05, K_K06, K_K1, K_K1, K_K15, K_K16, K_U01, K_U0, K_U0, K_U06, K_U07, K_U15, K_U16, K_U18, K_U31, K_U37, K_W01, K_W0, K_W03, K_W05, K_W06, K_W11, K_W1, K_W15, K_W16, K_W18, K_W K_W01, K_W0, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11, K_W16, K_W19, K_U01, K_U0, K_U03, K_U0, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U1, K_U15, K_U16, K_U8, K_U9, K_K0, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K1, K_K15 zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, zaliczenie praktyczne 1* Fizjoterapia SG6: Fizjoterapia kardio- K_W01, K_W0, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, zaliczenie praktyczne 19

10 geriatryczna (SG) * Fizjoterapia w sporcie i aktywności fizycznej (SS) 3* Fizjoterapia pediatryczna (SP) IV. Moduł praktyk zawodowych (PR) pulmonologiczna w geriatrii; SS6: Fizjoterapia kardiopulmonologiczna w sporcie i aktywności fizycznej; SP6: Fizjoterapia kardiopulmonologiczna w pediatrii SG7: Fizjoterapia w chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu w geriatrii; SS7: Fizjoterapia w chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu SP7: Fizjoterapia w chorobach i dysfunkcjach narządu ruchu w pediatrii SG8: Fizjoterapia psychiatryczna w geriatrii; SS8: Fizjoterapia psychiatryczna SP8: Fizjoterapia psychiatryczna w pediatrii Razem moduł S: 6 PR1: Praktyka wdrożeniowa K_W09, K_W10, K_W11, K_W16, K_W19, K_U01, K_U0, K_U03, K_U0, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U11, K_U13, K_U1, K_U15, K_U16, K_U8, K_U9, K_K0, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K1, K_K15 K_W0, K_W03, K_W05, K_W06, K_W11, K_W19, K_U01, K_U0, K_U06, K_U08, K_U19, K_K01, K_K05 K_W0, K_W06, K_W13, K_U07, K_U10, K_U9, K_U31, K_K01, K_K0, K_K05, K_K09 K_W03, K_W16, K_W5, K_U01, K_U0, K_U0, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U1, K_K0, K_K03, K_K05, K_K06, K_K11 końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia praktyczne zaliczenie pisemne, przygotowanie i omówienie studium przypadku, ocenianie ciągłe analiza prac studium przypadku, analiza dzienników praktyk i portfolio 0

11 V. Moduł zajęć niezwiązanych z kierunkiem studiów (N)* PR: Praktyka kliniczna PR3: Praktyka balneoterapeutyczna PR: Praktyka pozakliniczna Razem moduł PR: N1: Absolwent na rynku pracy N: Etykieta w życiu publicznym N3: Trening umiejętności społecznych N: Współczesne metody redukcji stresu Razem moduł N: K_W01, K_W0, K_W03, K_W0, K_W10, K_W11, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U15, K_U19, K_K01, K_K0 K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W1, K_W17, K_U01, K_U0, K_U0, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U16, K_U31, K_U33, K_U35, K_U36, K_U38, K_K0, K_K05, K_K06, K_K08, K_K1, K_K15, K_K18 K_W0, K_W03, K_W0, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W11, K_W19, K_W0, K_W1, K_W, K_U01, K_U0, K_U03, K_U0, K_U05, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U1, K_U13, K_U1, K_U15, K_U16, K_U1, K_U, K_U3, K_U9, K_U30, K_U3, K_K01, K_K0, K_K03, K_K0, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09, K_K11 SA_W11, SA_W0, SA_W03, SA_W07 SA_U07, SA_U09, SA_U10, SA_K01, SA_K0, SA_U01, SA_U0, SA_U05, SP_W03, SP_W07, SP_W08, SP_W10 SP_U01, SP_U05, SP_U07, SP_K01, SP_K0, SP_K03, SP_W0, SP_W05, SP_W07, SP_W08 SP_U05, SP_U07, SP_U08 SP_K0, SP_K03 M1_W01, M1_W0, M1_W03, M1_W0, M1_W06, M1_W10, M1_U03, M1_U0, M1_U05, M1_U07, M1_K0, M1_K03, M1_K0, M1_K08 analiza prac studium przypadku, analiza dzienników praktyk i portfolio analiza prac studium przypadku, analiza dzienników praktyk i portfolio analiza prac studium przypadku, analiza dzienników praktyk i portfolio końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne końcowe zaliczenie pisemne 1

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA

Opis efektów kształcenia studia podyplomowe: Nowoczesne i tradycyjne formy w Wellness i SPA Załącznik nr 1 do Uchwały NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE. Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg Wzór karty programu Załącznik nr 4 PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE Bezpieczeństwo w utrzymaniu dróg I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 1. nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 26 marca 2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fitness i Ćwiczenia Siłowe Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 5 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Fitness

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji.

S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e. Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) I n f o r m a c j e o g ó l n e Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia. dla kierunku PIELĘGNIARSTWO

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH. Pierwszego stopnia. dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Pierwszego stopnia dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Rekrutacja w roku akademickim 009/010 Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów DIETETYKA Kod kierunku studiów DIETETYKA_SS_2013_2016 DIETETYKA_SN_2013_2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć

PROGRAM STUDIÓW K_W07, K_U15, K_U17, K_K01. Egzamin ustny lub pisemny, kolokwium, test kontrolny, ocena aktywności w trakcie zajęć PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘGNIARSTWO Studia pomostowe Rekrutacja w roku akademickim 2010/2011 \ Plan zatwierdzony decyzją Rady

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Astrofizyka i kosmologia. Obszar nauk ścisłych. Studia drugiego stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały Uchwała NrAR001 5 -III/2013 I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Humanistyczny Kierunek studiów: Filozofia Poziom : Studia drugiego stopnia Profil : ogólnoakademicki H1A,

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z

Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia studia stacjonarne. Forma zaliczenia E/Z I semestr Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2015 r. /modułu Plan studiów na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych PIELĘGNIARSTWO Zawód regulowany Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych PIELĘGNIARSTWO Zawód regulowany Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia Określenie dziedzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunek Terapia zajęciowa profil ogólnoakademicki Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo