Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia. Terapia zajęciowa. Praktyczny. 6 semestrów E C T S"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017/2018 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 25 stycznia 2018 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e F i l i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u t e r a p i a z a j ę c i o w a Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Ogólna charakterystyka studiów Turystyki i Zdrowia Terapia zajęciowa Studia pierwszego stopnia Praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których odnoszą się efekty kształcenia Forma studiów Liczba semestrów Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów Łączna liczba godzin w planie studiów Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (67% ECTS), obszar nauk społecznych (33% ECTS) W ramach obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej efekty kierunkowe powiązano z dziedzinami: nauk medycznych (dyscyplina medycyna), nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W ramach obszaru nauk społecznych efekty oparto o dziedzinę nauk społecznych, w tym o (dyscypliny) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogikę, psychologię i socjologię. studia stacjonarne 6 semestrów E C T S Łączna liczba godzin 4560, w tym 3130 godzin z bezpośrednim

2 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Specjalność Ogólne cele kształcenia oraz moŝliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku udziałem prowadzącego oraz 1430 godzin samokształcenia Licencjat Brak Cele kształcenia: umoŝliwienie studentom (absolwentom) osiągnięcia efektów kształcenia na poziomie i w zakresie właściwym dla współczesnego profilu terapeuty zajęciowego, umoŝliwiających podejmowanie zatrudnienia i prowadzenie działalności zawodowej; przygotowanie studentów do samokształcenia, rozwoju zawodowego oraz promowania i rozwijania zawodu terapeuty zajęciowego, z moŝliwością kontynuacji i ukierunkowywania kształcenia; przygotowanie absolwentów do podejmowania zatrudnienia i pełnienia ról właściwych dla współczesnego rozumienia i stosowania terapii zajęciowej wobec róŝnych grup podopiecznych, w róŝnych środowiskach, w zespołach interdyscyplinarnych i w ramach róŝnych organizacyjnoprawnych uwarunkowań systemów ochrony zdrowia, opieki społecznej i systemu oświaty, w szczególności kształcenia specjalnego; osiągnięcie efektów kształcenia opartych na aktualnych międzynarodowych standardach dla zawodu terapeuty zajęciowego. MoŜliwości zatrudnienia: Placówki udzielające świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, opieki środowiskowej, ośrodki oświatowe i kształcenia specjalnego, w tym: ośrodki dzienne rehabilitacji dla dorosłych i dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; dzienne domy opieki medycznej; dzienne ośrodki opieki geriatrycznej, oddziały szpitalne, w tym w szczególności: rehabilitacji

3 Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie leczniczej, ortopedyczne, neurologiczne, geriatryczne, dziecięce, psychiatryczne; psychiatryczne oddziały dzienne; sanatoria; hospicja; ośrodki opieki paliatywnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze; zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze; warsztaty terapii zajęciowej; zakłady pracy chronionej, zakłady aktywizacji zawodowej, centra integracji zawodowej, zakłady pomocy społecznej; dzienne domy pomocy społecznej; kluby seniora; świetlice terapeutyczne środowiskowe domy pomocy społecznej; świetlice terapeutyczne; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. MoŜliwości kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia na kierunkach powiązanych z terapią zajęciową, studia podyplomowe o róŝnych profilach, certyfikowane kursy i szkolenia. Program kształcenia realizuje załoŝenia misji i wizji Uczelni, mieści się w realizacji celu strategicznego 6.1 Nowoczesna uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowanych pracowników na potrzeby sportu, turystyki i rekreacji oraz słuŝby zdrowia i zarządzania tymi obszarami, cel operacyjny 1. Poszerzenie oferty dydaktycznej. Opracowany program został ukierunkowany na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych słuŝących kształtowaniu wysokich kwalifikacji absolwentów, współuczestniczących w tworzeniu rzeczywistości opartej na wiedzy.

4 Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia Zasady rekrutacji Efekty kształcenia opracowano z uwzględnieniem opinii interesariuszy: Interesariusze zewnętrzni: opinie pracodawców oraz pracowników podmiotów udzielających świadczeń ochrony zdrowia, jednostek opieki środowiskowej i placówek oświatowych, w tym kształcenia specjalnego, adekwatnych do proponowanego zbioru efektów kształcenia i planu studiów, w szczególności w zakresie kształcenia go. Interesariusze wewnętrzni: opinia Rady Samorządu Studentów AWF Biała Podlaska, opinie nauczycieli akademickich przewidzianych do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku, posiadających znaczące doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, powiązane z zakładanymi efektami kształcenia, opinia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia opinia Biura Obsługi Praktyk Zawodowych. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów Zasady rekrutacji zgodne z Regulaminem Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (uchwała Senatu nr 54/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 roku) oraz z warunkami przyjęć i trybem rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia (uchwała Senatu nr 53/2016/2017 z dnia 16 maja 2017 oraz uchwała Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia nr 8/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017)..

5 Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny /fakultatywny I. Moduł PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PrzynaleŜność do obszaru kształcenia (w przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niŝ jednego obszaru kształcenia)* Zakładane efekty kształcenia Język angielski 9 obligatoryjny M/S K_W01, K_U43, K_K13, K_K02 Technologia informacyjna Pierwsza pomoc przedmedyczna Pozyskiwanie i zarządzanie informacją, bazy danych naukowych 1 obligatoryjny M 1 obligatoryjny M/S Filozofia / Etyka Wychowanie fizyczne 0 obligatoryjny M K_W13, K_W31, K_W32, K_U14, K_U37, K_U40, K_K10, K_K13 K_W10, K_U36, K_K13 K_W30, K_W32, K_U37, K_U39, K_U40, K_U43, K_K05, K_K07, K_K13 K_W04, K_W05, K_W16, K_W19, K_W20, K_W26, K_U12, K_U26, K_U27, K_U35, K_K02, K_K08, K_K03, K_K05, K_K13 K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W27, K_U02, K_U08, K_U24, K_U27, K_U44, K_K01, K_K09, K_K02, K_K13, K_K14 Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta, pisemne, zaliczenie końcowe pisemne, zaliczenie końcowe pisemna praca semestralna pisemna praca semestralna, zaliczenie końcowe

6 II. Moduł PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia i fizjologia człowieka Patofizjologia i problemy zdrowotne Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 7 obligatoryjny M/S K_W01, K_W06, K_U02, K_K09, K_K13 K_W06, K_W08, K_U02, K_K13 Kinezjologia 3 obligatoryjny M/S Psychologia ogólna i rozwojowa Psychologia społeczna i psychologia kliniczna Pedagogika ogólna i andragogika 3 obligatoryjny M/S 3 obligatoryjny M/S 3 obligatoryjny M/S K_W01, K_W03, K_W09, K_W09, K_W16, K_U01, K_U02, K_K08, K_K13 K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W11, K_U02, K_K07 K_W04, K_W09, K_U08, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04 K_W04, K_W09, K_U08, K_U10, K_U12, K_K01, K_K02, K_K04 K_W04, K_W09, K_W24, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K13, końcowe końcowe zaliczenie ustne, końcowe, końcowe Pedagogika specjalna 3 obligatoryjny M/S K_W04, K_W05, K_W15, K_W16, K_W22, K_W23, K_W24, K_W26, K_W34, K_W36, K_U01, K_U08, K_U10, K_U17, K_U35, K_K02, K_K03, K_K06, K_K08, K_K13 pisemne, praca semestralna z prezentacją ustną,

7 Psychiatria i psychoterapia K_W03, K_W04, K_W09, K_U02, K_U20, K_K01, K_K02, K_K04 egzamin pisemny Etyka zawodowa i komunikacja interpersonalna K_W04, K_W20, K_W26, K_U16, K_U27, K_U35, K_U41, K_K12, K_K13 końcowe Socjologia z antropologią kultury K_W04, K_W05, K_W16, K_W20, K_W21, K_W23, K_W38, K_U03, K_U12, K_U13, K_K02 końcowe, egzamin ustny Zdrowie publiczne i epidemiologia Promocja zdrowia K_W12, K_W35, K_W22, K_U27, K_U37, K_K13 K_W03, K_W08, K_W12, K_W14, K_U02, K_U24, K_K01, K_K13 końcowe końcowe Systemy ochrony zdrowia i opieki społecznej K_W12, K_W15, K_W16, K_W22, K_W25, K_W35, K_W36, K_W37, K_U03, K_U26, K_31, K_K10, K_K11 praca semestralna z prezentacją, pisemne Ekonomiczno-prawne podstawy działalności zawodowej 3 obligatoryjny M/S K_W15, K_W34, K_W36, K_W37, K_U31, K_U42, K_K12, K_K13 śródsemetralne zaliczenie Rehabilitacja zawodowa i społeczna K_W05, K_W09, K_W15, K_W16, K_W21, K_W22, K_W23, K_W33, K_U02, K_U03, K_U12, K_U13, K_U19, K_K01, K_K06 końcowe,

8 III. Moduł ZASADNICZY PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH Zasady, teorie i modele terapii zajęciowej K_W01, K_W02, K_W03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U33, K_K07 końcowe, Proces terapii zajęciowej 7 obligatoryjny M/S Evidence Based Practice w terapii zajęciowej Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością fizyczną K_W04, K_W05, K_W27, K_W28, K_W29, K_U06, K_U07, K_U08, K_U15, K_U32, K_U33, K_W27, K_W28, K_W29, K_W30, K_W38, K_U18, K_U32, K_U35, K_U37, K_U39, K_U40, K_U43, K_K04, K_K07, K_K10, K_K13 K_W07, K_W25, K_W27, K_W28, K_W29, K_U06, K_U16, K_U18, K_U33, K_K01, K_K04, K_K08, K_K12, K_K13 praca semestralna, końcowe, pisemne, praca semestralna z prezentacją ustną, końcowe, Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i z trudnościami w uczeniu się Terapia zajęciowa dzieci i młodzieŝy K_W02, K_W04, K_W06, K_W08, K_W31, K_U05, K_U33, K_K01, K_K08, K_K14 K_W26, K_W27, K_W28, K_W31, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U33, K_K08, K_K10, K_K11 przygotowanie diagnozy trudności w nauce, pisemne śródsemetralne zaliczenie, Terapia zajęciowa osób starszych K_W04, K_W29, K_W31, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U33, K_K03, K_K13, K_K14

9 Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi Terapia zajęciowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Terapia zajęciowa w środowisku domowym i w środowisku pracy 5 obligatoryjny M/S K_W02, K_W04, K_W18, K_U07, K_U33, K_K01, K_K08, K_K14 K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W10, K_W13, K_W15, K_W19, K_W22, K_W25, K_W37, K_U01, K_U09, K_U11, K_U14, K_U17, K_U23, K_U25, K_U30, K_U33, K_U34, K_U35, K_U38, K_K01, K_K06, K_K08, K_K11, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W25, K_W27, K_W28, K_W31, K_W33, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U33, K_K01, K_K06, K_K08, K_K09, K_K11 przygotowanie ramowego programu terapii, końcowe przygotowanie ramowego programu terapii, końcowe śródsemetralne zaliczenie IV. Moduł ROZSZERZAJĄCY PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH Sport osób z niepełnosprawnością / Turystyka i rekreacja osób z niepełnosprawnością Terapie rozwijające/ Gry i zabawy terapeutyczne Terapia ręki / Terapia plastyczna K_W04, K_W05, K_W34, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U22, K_U24, K_K04, K_K13, K_K14 K_W01, K_W02, K_W05, K_W26, K_W31, K_W33, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U44, K_K04, K_K06, K_K08, K_K10, K_K13, K_K14 K_W01, K_W02, K_U02, K_U08, K_U09, K_U17, K_U18, K_U29, K_K08, K_K10, K_K13, projekt terapii, końcowe

10 Protetyka i ortotyka / Wyroby medyczne Choreoterapia / Muzykoterapia Komunikacja alternatywna i wspomagająca / Język migowy Terapia mowy dzieci / Terapia mowy dorosłych Korekcja i kompensacja defektów ciała / Proces pielęgnacji Elementy kinezyterapii/ Elementy fizykoterapii i masaŝu K_W02, K_W07, K_W32, K_W36, K_U18, K_U21, K_U28, K_U30, K_U39, K_K08, K_K13 K_W02, K_W04, K_W29, K_W31, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, K_U14, K_U17, K_U23, K_U44, K_K01, K_K08, K_K14 K_W04, K_W15, K_W24, K_W26, K_W31, K_W34, K_W36, K_U05, K_U09, K_U17, K_U28, K_U42, K_K01, K_K08, K_K12, K_K13 K_W02, K_U02, K_U08, K_K08, Hipoterapia / Dogoterapia Świadomość ciała /Joga K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W26, K_W29, K_W31, K_U02, K_U08, K_U09, K_U17, K_U21, K_U28, K_U34, K_K01, K_K02, K_K05, K_K08 K_W06, K_W13, K_W31, K_U16, K_U17, K_U18, K_U38, K_U44, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K08 K_W02, K_W04, K_W05, K_W07, K_W25, K_W27, K_W28, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U17, K_U18, K_U20, K_U22, K_U40, K_U44, K_K05, K_K09, K_K12, K_K13, K_K14 K_W02, K_W03, K_W04, K_W20, K_W31, K_U04, K_U08, K_U09, K_U14, K_U20, K_U27, K_U44, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K14 końcowe pisemne, opracowanie programu terapii, końcowe praca semestralna z prezentacją ustną, praca semestralna, końcowe praca semestralna, końcowe końcowe, końcowe, projekt,

11 Diagnoza funkcjonalna indywidualna/ Diagnostyka funkcjonalna rodzinna i środowiskowa Nowoczesne technologie w terapii zajęciowej K_W04, K_W05, K_W11, K_W22, K_W24, K_W31, K_U01, K_U05, K_U09, K_U11, K_U12, K_U13, K_U17, K_U18, K_U28, K_U34, K_U37, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K10, K_K11, K_K13 K_W06, K_W07, K_W33, K_U09, K_U37, K_K07, K_K13 projekt, końcowe V. Moduł PRACY DYPLOMOWEJ I PORTFOLIO Podstawy prowadzenia badań naukowych i statystyki 3 obligatoryjny M/S K_W30, K_W38, K_U39, K_U40, K_K07, K_K13 śródsemestralne zaliczenie ustne, przygotowanie i prezentacja protokołu badania, końcowe Seminarium dyplomowe 13 fakultatywny M/S K_W02, K_W03, K_W08, K_W12, K_W13, K_W28, K_W29, K_W30, K_W31, K_W32, K_W38, K_U05, K_U06, K_U07, K_U32, K_U35, K_U37, K_U38, K_U39, K_U40, K_K07, K_K13 śródsemestralne zaliczenie ustne (prezentacja koncepcji pracy) egzamin ustny Portfolio. Rozwój kompetencji generycznych i zawodowych K_W25, K_W32, K_W37, K_U10, K_U38, K_U40, K_U42, K_K05, K_K12, K_K13 zaliczenie projektu Portfolio. Prezentacja efektów kształcenia K_W25, K_W32, K_W37, K_U10, K_U38, K_U40, K_U42, K_K05, K_K12, K_K13 przygotowanie portfolio

12 VI. Moduł PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyka wdroŝeniowa 6 obligatoryjny M/S Praktyka w opiece środowiskowej dzieci i młodzieŝy Praktyka w opiece środowiskowej osób dorosłych Praktyka w opiece zdrowotnej dzieci i młodzieŝy Praktyka w opiece zdrowotnej osób dorosłych 8 fakultatywny M/S 8 fakultatywny M/S 6 obligatoryjny M/S 6 obligatoryjny M/S *M obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; S obszar nauk społecznych K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_U17, K_U18, K_U19, K_U27, K_U28, K_U29, K_U30, K_U38, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 K_W06, K_W08, K_W09, K_W17, K_W18, K_W19, K_U02, K_U09, K_U19, K_U21, K_U23, K_U38, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 K_W06, K_W08, K_W09, K_W17, K_W18, K_W19, K_U02, K_U09, K_U19, K_U21, K_U23, K_U38, K_U17, K_U18, K_U19 K_W06, K_W08, K_W09, K_W17, K_W18, K_W19, K_U02, K_U09, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_U23, K_U27, K_U28, K_U29, K_U30, K_U38 K_W06, K_W08, K_W09, K_W17, K_W18, K_W19, K_U02, K_U17, K_U18, K_U19, K_U21, K_U23, K_U27, K_U28, K_U29, K_U30, K_U38 opinia pracodawcy i podopiecznych, zaliczenie końcowe na podstawie dziennika praktyk zaliczenie autoreferatu (portfolio) opinia pracodawcy i podopiecznych, zaliczenie końcowe na podstawie dziennika praktyk zaliczenie autoreferatu (portfolio) opinia pracodawcy i podopiecznych, zaliczenie końcowe na podstawie dziennika praktyk zaliczenie autoreferatu (portfolio) opinia pracodawcy i podopiecznych, zaliczenie końcowe na podstawie dziennika praktyk zaliczenie autoreferatu (portfolio) opinia pracodawcy i podopiecznych, zaliczenie końcowe na podstawie dziennika praktyk zaliczenie autoreferatu (portfolio)

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Cykl kształcenia: 2015/16 2017/18 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny

Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny Załącznik nr 3a. Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku trener personalny P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A NA K I E R U N K U T R E N E R P E R S O N A L N Y Wydział prowadzący

Bardziej szczegółowo

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j

W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr do Uchwały Nr 07 Senatu UMK z dnia 9 listopada 06 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Wydział Humanistyczny UMK Socjologia Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS

Informacje ogólne o kierunku studiów. 6 semestrów 182 ECTS Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. społecznych. Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI NAUKI HUMANISTYCZNE STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Wydział Humanistyczny UMK Medioznawstwo Poziom

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA SZTUKI STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka studiów

Ogólna charakterystyka studiów Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA (nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 60 60 40 30 2 30 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 0 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA 2015/2017 FIZJOTERAPIA profil ogólnoakademicki I A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLEGO A1. Filozofia Z o 3 25 15 15 10 15 1 A2. Język obcy* E 2 100 36 36 64 18 2 18 2 A3. Historia rehabilitacji Z o 1 25 15 15 10 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane* Z 2

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) 1 0,5 1 0,5 1. sprawność fizyczną) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia:

Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: Kierunek: Fizjoterapia Profil: praktyczny Cykl kształcenia: 2014-2017 KWALIFIKACJA formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp.

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów:

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Razem Razem: I i II sem

Razem Razem: I i II sem P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Cel studiów podyplomowych: Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa studiów podyplomowych: Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku

Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 14 grudnia 2011 roku Uchwała nr 43/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie projektowania i wdrożenia programów kształcenia zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak

Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk humanistycznych Forma studiów: Tak P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: filologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty/moduły. Antropologia kulturowa Język obcy Specjalistyczny warsztat językowy PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW

OPIS KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25 Rektora ASP z dnia 28 lutego 2017 r. I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 KLASYFIKACJA ISCED: OPIS KIERUNKU STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Cykl kształcenia od roku akademickiego 06/07 Plan studiów II stopnia Studia stacjonarne Treści kształcenia w zakresie Suma godzin Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW

WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70 rektora ASP z 22.11.2012 WZÓR OPISU KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE OPISU KIERUNKU STUDIÓW NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: POZIOM: do wyboru jedna pozycja z listy: studia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Instytut: Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia II st/st Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW II stopnia Rok 2012/2013, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów. Wydział Nauk Historycznych. studia drugiego stopnia. ogólnoakademicki P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Historycznych Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia pierwszego stopnia. Poziom 6. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Politologia. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. naukach społecznych (S) Studia stacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY Kierunek studiów: FILOLOGIA Poziom kształcenia: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w. Studia drugiego stopnia. Poziom 7. Ogólnoakademicki. społecznych Studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

filologia germańska translatoryka

filologia germańska translatoryka Załącznik nr P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy ciała u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy ciała u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 1 do uchwały nr AR001-7-XI/2014 z dnia 25.11.14. Opis efektów kształcenia Studia Podyplomowe Neurorozwojowa diagnoza i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży /nazwa studiów podyplomowych/

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA

1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW ECTS W CYKLU KSZTAŁCENIA 1.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1. LICZBA GODZIN I LICZBA PUNKTÓW W CYKLU KSZTAŁCENIA Liczba godzin w semestrze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RAZEM MODUŁ A: PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1 Anatomia prawidłowa człowieka

Bardziej szczegółowo

2.nauki o polityce. 6. Forma studiów: niestacjonarne 7. Liczba semestrów: sześć

2.nauki o polityce. 6. Forma studiów: niestacjonarne 7. Liczba semestrów: sześć PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. Nazwa Wydziału: Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2. Kierunek studiów: administracja 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo