PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy : ZP Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gmina Busko Zdrój PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM MIENIEM: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Gminy z tytułu: - prowadzenia działalności samorządowej zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym z dnia 08 marca 1990 roku Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz z póź. zm., - wykonywania działalności publicznej, administracyjnej, kulturalnej, oświatowej, innej zgodnej ze statutem danej jednostki, - posiadania, użytkowania i administrowania mienia przez Gminę i jej jednostki organizacyjne. - wykonywania działalności gospodarczej. Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem obejmuje odpowiedzialność cywilną jednostek organizacyjnych Gminy określoną w Ustawie o Samorządzie Gminnym, Kodeksie Cywilny (bez prawa ograniczenia w OWU OC Wykonawcy odpowiedzialności określonej w art Kodeksu cywilnego), Statutach jednostek, innych aktów prawa oraz odpowiedzialności o charakterze kontraktowym. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje wszystkie składniki mienia jakie znajdują się na stanie środków trwałych poszczególnych jednostek organizacyjnych zamawiającego, stanowiące współwłasność gminy w związkach komunalnych, współwłasność w mieniu określonym umowami, wspólnotach mieszkaniowych oraz innym mieniem, którym włada gmina na podstawie umów, decyzji administracyjnych lub bez tytułu prawnego. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC Gminy jest każda osoba lub podmiot nie będący ubezpieczającym. Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens, lucrum cessans, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek złego stanu technicznego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń technicznych. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnych K.C jak również szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie szkód, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych w terminie przed okresem przedawnienia. Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym, zawartych przez Zamawiającego przed datą początkową ( datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą ). Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową, kontraktową oraz za Produkt wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w SIWZ w zakresie: posiadania, zarządzania i administrowania mieniem stanowiącym własność, współwłasność na podstawie tytułu prawnego, decyzji administracyjnej, umów lub bez tytułu prawnego, prowadzenia działalności zgodnej z ustawą o Samorządzie Gminnym, statutach danych jednostek, zajęć pozalekcyjnych, wyrządzone przez OSP w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej, dyskotek, koncertów, festiwali i festynów których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka organizacyjna gminy, poza terenem danej jednostki w trakcie wyjazdów służbowych pracowników, w zakresie zleceń i umów nie wymienionych w statucie danej jednostki, prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz innej o charakterze kontraktowym. Spowodowane awarią lub wadliwym działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych w tym cofnięcia się ścieków z własnej bądź 1

2 publicznej sieci kanalizacyjnej. Odszkodowanie pokrywa szkody we wszystkich rodzajach mienia/rzeczy poszkodowanych osób lub podmiotów. Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego ( bez prawa regresu do sprawcy szkody gdy jest nim jednostka organizacyjna gminy, wolontariusze oraz osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło przy organizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych na obiektach sportowych i rekreacyjnych gminy), z regresem dla pozostałych, Odpowiedzialność cywilna za produkt: związana z prowadzeniem zbiorowego żywienia w stołówkach - Przedszkola, SP, Gimnazja, MGOPS, bar - Pływalnię Miejską oraz okazjonalne posiłki przygotowywane na imprezach okolicznościowych) polegające min. na zatruciu pokarmowym lub przeniesieniu chorób zakaźnych, Związane z przeprowadzaniem przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne imprez, w tym imprez masowych na które wstęp jest bezpłatny ( dożynki, imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe, plenerowe, festiwale, imprezy okolicznościowe) nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za czyny niedozwolone oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania organizatora imprezy wyrządzoną uczestnikom imprezy, wykonawcom oraz podwykonawcom. Dodatkowy podlimit odpowiedzialności z Sumą Gwarancyjną PLN na szkody spowodowane użyciem sztucznych ogni lub fajerwerków. Ubezpieczający nie ma obowiązku informować Ubezpieczyciela o terminie i charakterze imprezy, gdy jest ona przeprowadzana na terenie lub obiektach stanowiących własność gminy. Wyrządzone w związku z administrowaniem i posiadaniem dróg, chodników oraz innej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym, placach, ulicach, terenach zielonych (parki, zieleńce), drogach wewnętrznych, osiedlowych, chodnikach oraz innych nieruchomościach stanowiących własność gminy. Niezależnie od podstawy roszczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna między innymi za szkody spowodowane lub będące skutkiem : - złego stanu jezdni, poboczy i chodników wynikających z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, zapadnięć, kolein, przełomów lub wyrw, - występowania namulisk na jezdni po opadach deszczu - nierówności poboczy (zaniżenia lub zawyżenia ), - uszkodzenia wywołane podtopieniem obiektów budowlanych lub pól uprawnych wywołane niedrożnością przepustów i rowów odwadniających, - śliskości nawierzchni spowodowanej opadami śniegu, gołoledzią, rozlaniem płynów i smarów przez przejeżdżające pojazdy, zaśmieceniem, namułami ( zimowe i letnie utrzymanie dróg ), - braku oznakowania dróg powstałego na wskutek kradzieży, dewastacji lub innych zdarzeń losowych, - wszelkich prac w pasie drogowym wykonywanym przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną gminy, - uszkodzenia mienia lub osób przez drzewostan znajdującym się w pasie drogowym lub innych terenach ( parki, skwery, zieleńce, pojedyncze drzewa lub grupy drzew znajdujące się w pasie drogowym lub poza pasem drogowym ), - uszkodzenie pojazdów uczestników ruchu na skutek nieprzejezdności dróg, w tym spowodowane w trakcie zimowego utrzymania dróg, - uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, - uszkodzenia infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym: mostów, przepustów, kanalizacji deszczowej lub kanalizacyjnej w tym szkód wyrządzonych brakiem wpustów lub pokryw studziennych spowodowanych kradzieżą lub wandalizmem, - przez kamienie, gałęzie, konary drzew i inne przedmioty znajdujące się w pasie drogowym, - wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami lub materiałami, - spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy, - powstałe w wyniku rozmycia pobocza, wskutek wyrw w poboczu drogi, - zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub powodzi, 2

3 - nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, - inne, nie zdefiniowane powyżej. - Dla szkód wyrządzonych z tytułu posiadania i administrowania drogami gminnymi ustala się podli mit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody: Powstałe w nieruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich uszkodzeniu bądź zniszczeniu, używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Powstałe w ruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia - Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia. Polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia osób trzecich znajdującego się pod nadzorem lub kontrolą Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego niezależnie od podstawy roszczenia. Ustala się w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej podlimit na szkody rzeczowe w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający lub Ubezpieczony pod rygorem utraty świadczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od powzięcia o niej wiadomości ) Policję, gdy powstała ona wskutek przestępstwa. Dla szkód w mieniu/rzeczach posiadających wartość artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską ustala się limit w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkód w gotówce jedynie w trakcie Sesji Rad Gminy podli mit w wysokości 5000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, w dokumentach, sprzęcie elektronicznym oraz futrach naturalnych podli mit odpowiedzialności wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, niezależnie od podstawy roszczenia, ( podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), Związana z posiadaniem przez jednostki organizacyjne Ubezpieczającego pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Podlimit na szkody rzeczowe i osobowe PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ( dotyczy kosiarek samojezdnych ) Powstałych w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego (Podlimit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy zamawiającego. Powstałe wskutek zalania mienia przez nieszczelny dach, nieszczelną stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych ( odpowiedzialność do wysokości udziału we wspólnocie oraz 100 % w budynkach stanowiących własność Gminy ) nie więcej jednak do niż do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Związane z odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy za wypadki przy pracy: Zakres ubezpieczenia szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy oraz szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności ) powstałe w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Ubezpieczającego, niezależnie od podstawy zatrudnienia, Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dla szkód osobowych zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym 3

4 z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz ze zmianami ), Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego, Zakres terytorialny ochrony RP, Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych, Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych oraz zł dla szkód rzeczowych w tym w pojazdach pracowników polegających na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu parkowanych na miejscach parkingów niestrzeżonych lub miejscach parkingowych, Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się dodatkowego udziału własnego w szkodzie. Pozostałe szczegółowe warunki ubezpieczenia: Szkody rzeczowe - Udział własny w szkodzie warunkowy - Franszyza Integralna 300 PLN dla wszelkich szkód z reżimu odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania( z wyjątkiem szkód powstałych wskutek zatrucia środowiska naturalnego gdzie ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 PLN ) Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny zniesiony, Zakres terytorialny pokryty ochroną ubezpieczeniową: RP. Okresy ubezpieczenia; w trzech 12 miesięcznych okresach począwszy od Klauzula rażącego niedbalstwa rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Klauzula 72 godzin ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dany rodzaj działalności lub rodzaj mienia objęty jest ochroną na podstawie wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych gdy umowy te dotyczą statutowej działalności danej jednostki, a Zamawiający ponosi za te osoby odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C. Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. Klauzule fakultatywne w punkcie lub zapisy umownie rozszerzające zapisy Zapytania (treść klauzul w dziale XX SIWZ). Dane do oceny ryzyka stan na zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: Powierzchnia Miasta i Gminy Busko Zdrój wynosi 236 km 2, w tym samego miasta 12,28 km 2. Liczba mieszkańców gminy w tym miasto osoby. Liczba sołectw - 46 Drogi gminne: łącznie 146,401 km 82 drogi w granicach administracyjnych miasta o łącznej długości 35,851 km w tym drogi o nawierzchni: bitumicznej 29,709; tłuczniowej 1,707; gruntowej 4,143 oraz inne 0, drogi pozamiejskie o łącznej długości 110,55 km, w tym drogi o nawierzchni: bitumicznej 51,43 km, tłuczniowej 17,92 km, gruntowej 41,20 km. Stan techniczny dróg i obiektów mostowych - dobry Obiekty mostowe - 14 szt. Przepusty szt. Ogólna liczba pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych 751 osób Oświata: Łączna liczba uczniów , 4

5 Pracownicy obsługi - 105, Nauczyciele - 296, Żywienie w oświacie 905, Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, budynki mieszkalne i lokale we wspólnotach mieszkaniowych będąca na stanie środków trwałych UMiG jest zarządzana i administrowana przez MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji - odpowiedzialność kontraktowa obejmuje min. najem pomieszczeń obcym podmiotom, obsługę urządzeń SOLARIUM stanowiącego własność innego podmiotu, zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi gminy. Szkodowość: Okres Liczba szkód Przyczyna szkody Szkoda osobowa powstała w roku 2008, wyrok sądowy do Było zgłoszonych 5 roszczeń- z wszystkich były odmowy wypłaty Szkody rzeczowe i osobowe, sprawcy firmy budowlane Wypłacone odszkodowania Rezerwy ,38 brak 0 brak 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inżynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych w tym wyposażenia PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka Udział własny w szkodzie - warunkowy: Franszyza integralna 50 PLN (szkody w oszkleniu, ryzykach kradzieżowych oraz dewastacji/wandalizmu) Franszyza integralna 200 PLN ( pozostałe szkody) Zamawiający nie dopuszcza wyższego niż wymienionego powyżej udziału własnego (kwotowego lub procentowego) w szkodzie. Płatność składki: w 2 równych półrocznych ratach lub jednorazowo do wyboru przez Ubezpieczającego Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych na podstawie zapisów OWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SIWZ oraz ofercie Ubezpieczyciela na wykonanie niniejszego zadania. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. Nie dotyczy usunięcia zanieczyszczeń z gruntu własnego W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa także koszty działań zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontażu i montażu, transportu, przechowania, restytucji oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczający nie musi uzyskać zgody Ubezpieczyciela na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Ubezpieczającego koszty te jednak podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela w zakresie ich celowości i wysokości. Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia Środki trwałe wg wartości księgowej oraz odtworzeniowej / sumy stałe, Gotówka wg wartości nominalnej / pierwsze, Księgozbiór wg wartości księgowej / sumy stałe 5

6 Wyposażenie i niskocenne składniki mienia wg wartości księgowej /pierwsze Zapasy magazynowe/środki obrotowe wg wartości nabycia/sumy stałe Mienie pracownicze wg wartości rzeczywistej/pierwsze Wypłata odszkodowania: 1. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej oraz w wartości odtworzeniowej wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów mających na celu przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody (za wyjątkiem frachtu lotniczego) z uwzględnieniem klauzul dodatkowych. Z należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu lub przedstawionych faktur i rachunków, nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub amortyzacji księgowej. Wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, również w sytuacji gdy wypłata następuje wg kosztorysu. Dla mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe i pierwsze wg wartości księgowej zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu nie ma zastosowania, dotyczy to również mienia i ryzyk ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej. 2. Dla ryzyk ubezpieczonych w systemie na pierwsze wg wartości odtworzeniowej, do wysokości przyjętego limitu odpowiedzialności. Z należnego zamawiającemu odszkodowania nie potrąca się zużycia technicznego. 3. Dla mienia ubezpieczonego w wartości nominalnej w gotówce. 4. Dla środków obrotowych/zapasów magazynowych wg wartości nabycia poświadczonym rachunkiem lub fakturą zakupu. 5. Dla zbiorów muzealnych tylko w gotówce, na podstawie aktualnej wyceny historyka sztuki. Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezależnie od zapisów w OWU Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka do wysokości sumy ubezpieczenia : Wymienione w niniejszej SIWZ składniki majątku Zamawiającego, Szkody we wszystkich rodzajach ubezpieczonego mienia spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym przy czym ustala się, że w przypadku pośredniego wyładowania atmosferycznego Wykonawca nie ma prawa wymagać od Ubezpieczonych innych zabezpieczeń budynków niż były wymagane przez przepisy prawa obowiązujące w chwili uzyskania pozwolenie na użytkowanie budynku z Nadzoru Budowlanego. Limit odpowiedzialności dla ryzyka pośredniego uderzenia pioruna wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla ryzyka bezpośredniego uderzenia pioruna do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda. Szkody spowodowane wybuchem gazu ziemnego, gazów technicznych lub innych substancji, Ogień/Pożar niezależnie od przyczyny, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Zamawiającego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia instalacji tryskaczowej, zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków), dym i sadza (niezależnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu ), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub nieumyślne spowodowane przez własnych pracowników. Powyższe ryzyka podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk Wykonawcy (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez Zamawiającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o ochronie przeciwpożarowej ). Wspólne dla wszystkich jednostek inne limity odpowiedzialności w systemie na Pierwsze Ryzyko obowiązujące w każdym roku trwania umowy, niezależnie od daty obowiązywania okresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zawarte przez poszczególne 6

7 jednostki organizacyjne gminy Busko Zdrój ( składkę doliczyć do składki podstawowej dla wszystkich jednostek za ubezpieczenie budynków, budowli oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia ) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (dotyczy wszystkich składników mienia ubezpieczonych jako mienie od wszystkich ryzyk) limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za wyjątkiem gotówki dla której ustalony jest poniższy limit. Gotówka limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (zakres pokrycia: ogień i inne żywioły, kradzież z włamaniem w lokalu, rabunek w lokalu) Gotówka w transporcie PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (zakres pokrycia: rabunek w transporcie). Kradzież zwykła/zuchwała ( zabór mienia w celu przywłaszczenia ) Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości ) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane w trakcie inwentaryzacji. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Szkody estetyczne ( graffiti ) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Szkody spowodowane w oszkleniu budynków, wykładzinach kamiennych lub ceramicznych, elementach szklanych stanowiących wyposażenie budynków, neonach, tablicach itp powstałych wskutek stłuczenia - podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynków wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek opadów deszczu, powodzi lub topnienia śniegu podlimit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Pokryte ochroną ubezpieczeniową bezwzględnie wymagane koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji itp. do 10 % sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia. Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ( limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony lub nie podlega wyłączeniu w OWU ) dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej ( akt, faktur, dokumentacji archiwalnej itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 7

8 Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa przy odbudowie lub remoncie budynków lub budowli uszkodzonych lub zniszczonych na wskutek ryzyk objętych ochroną w ramach SU ubezpieczonego mienia. Inne wg OWU Ubezpieczyciela Klauzule obligatoryjne bezwzględnie wymagane: Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem ( drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi- zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że spełnia ona wymaganie Ubezpieczyciela pod względem ochrony mienia oraz przepisów ppoż. Klauzula rozmrożenia: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych lub środkach obrotowych wskutek rozmrożenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane powodujące utratę ich właściwości, uniemożliwiający ich użycie lub sprzedaż w obrocie handlowym. Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem awarii sieci energetycznej lub innymi czynnikami nie wynikającymi z błędów eksploatacyjnych pod warunkiem, iż zdarzenia te wystąpiły w sposób nagły, nieprzewidziany, a ubezpieczający nie mógł wpłynąć na wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego ich działania. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe lub towary handlowe, których okres ważności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego ubezpieczony jest zobowiązany: Niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby techniczne zobowiązane do usunięcia awarii. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie powiadomić zakład ubezpieczeń o niej podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony termin naprawy. Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę możliwości datę przydatności do spożycia i źródła pochodzenia Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 200 PLN. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia/rzeczy. W przypadku mienia ruchomego chwilą przejścia ryzyka na zamawiającego jest dostarczenie mienia do lokalizacji objętej ubezpieczeniem, w przypadku budynków i instalacji inżynieryjno technicznych protokół odbioru od generalnego Wykonawcy. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, 8

9 sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony nie więcej jednak niż o 30 dni. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osobom za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie, Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń - W przypadku szkody powyżej 70 % sumy ubezpieczenia danego składnika mienia w którym nastąpiła szkoda Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula zastąpienia dla budynków W przypadku szkody całkowitej / powyżej 100 % sumy ubezpieczenia danego składnika mienia w którym nastąpiła szkoda, Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, dokonywanym przez Niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia; zaginięcia. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Klauzula przechowywania mienia Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. Okresy ubezpieczenia: w trzech 12 miesięcznych okresach, począwszy od: UMiG BSCK Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ZOPiS + Placówki Oświatowe MGOPS MGBP Zakład usług Komunalnych oraz

10 W porozumieniu miedzy Zamawiającym a Wykonawcą powyższe terminy ubezpieczeń mogą zostać ujednolicone składka należna Wykonawcy a ubezpieczenia obejmujące okres poniżej 12 miesięcy zostanie rozliczona wg pro rata. Przedmiot ubezpieczania: Rodzaj mienia lub podlimit odpowiedzialności Suma ubezpieczenia Wartość System ubezpieczenia Uwagi Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Oświetlenie dróg wliczone w wartość innych środków trwałych, elementy wyposażenia dróg za wyjątkiem oznakowania, wyposażenie parków, placów, zlokalizowane na terenie miasta nie uwzględnione jako odrębny środek trwały zawarty w wykazie mienia do ubezpieczenia. URZĄD MIASTA I GMINA BUSKO ZDRÓJ ,72 Odtworzeniowa Księgowa Brutto Odtworzeniowa Pierwsze Maszyny, urządzenia Księgowa Odtworzeniowa mienie osób trzecich Księgowa Wyposażenie i Niskocenne Księgowa składniki mienia Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Sumy Stałe Ubezpieczone lokalizacje: teren Gminy Busko Zdrój Teren miasta i gminy Sumy Stałe Z gr. 3, 4, 5, 6 oraz 8 wszystkie składniki mienia z KŚT za wyjątkiem ubezpieczonych jako elektronika od wszystkich ryzyk Pierwsze środki trwałe i wyposażenie OSP Pierwsze ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI oraz PLACÓWKI OŚWIATOWE ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Sumy Stałe 18 lokalizacji budynki, 9 wiat przystankowych na stanie ZOSiP Maszyny, urządzenia, ,00 Księgowa Sumy Stałe Wyposażenie i Niskocenne ,00 Księgowa Pierwsze składniki mienia Księgozbiór Księgowa Sumy Stałe Wszystkie placówki Nakłady adaptacyjne Księgowa Pierwsze ZOSiP Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Wszystkie placówki Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Maszyny i urządzenia, 69278,00 Księgowa Sumy Stałe 2 lokalizacja Sumy Stałe 10

11 wyposażenie i niskocenne składniki mienia ,00 Księgowa Pierwsze Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe W tym drewniane rzeźby Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa ,00 Księgowa Księgowa Sumy Stałe Maszyny, urządzenia Sumy Stałe techniczne, wyposażenie, niskocenne Pierwsze W tym drewniane rzeźby składniki mienia Zbiory muzealne Wg wyceny Sumy Stałe Wg wyceny inwentaryzacyjnej sporządzonej prze Historyka sztuki Mienie osób trzecich Rzeczywista Pierwsze Mienie pracowników osobiste Rzeczywista Pierwsze MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Maszyny i urządzenia 9577,35 Księgowa Sumy Stałe 4 lokalizacje wyposażenie i niskocenne składniki mienia 47056,39 Księgowa Pierwsze księgozbiór ,25 Księgowa Sumy Stałe 4 lokalizacje Mienie pracownicze 4500 Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU ,35 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Maszyny, urządzenia, ,38 Księgowa Sumy Stałe Nisko-cenne składniki Wyposażenie 95417,89 Księgowa Pierwsze Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Sumy Stałe 2 lokalizacje W tym drewniane rzeźby 7 szt. Środki Obrotowe 6073,00 Rzeczywista Pierwsze Mienie pracowników 10000/szacun kowo Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ,49 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Sumy Stałe Maszyny, urządzenia, ,31 Księgowa Sumy Stałe Wyposażenie+Niskocenne składniki majątku 50000,00 Księgowa Pierwsze Mienie pracowników 7500,00 Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje ,00 Księgowa Sumy Stałe inżynieryjno techniczne Brutto Odtworzeniowa Maszyny, urządzenia, 59548,00 Księgowa Sumy Stałe

12 Wyposażenie+Niskocenne składniki majątku 10000,00 Księgowa Pierwsze Mienie pracowników 3500,00 Rzeczywista Pierwsze OPCJA WSZYSTKIE JEDNOSTKI Planowany w okresie ubezpieczenia wzrost sum ubezpieczenia w stosunku do podanych w SIWZ wskutek budowy, przejęcia, przeszacowania, włączenia do ochrony nieubezpieczonych budynków i zakupów mienia ruchomego Księgowa sumy stałe podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia W ramach OPCJI Zamawiający nie będzie ubezpieczał dróg Dane do oceny ryzyka stan na Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: Zabezpieczenia pożarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Żadna z lokalizacji wymienionych w niniejszej SIWZ nie była objęta powodzią w ciągu ostatnich 10 lat, Konstrukcja budynków niepalna za wyjątkiem 2 budynków o konstrukcji drewnianej i 2 kontenerów o wartości odtworzeniowej PLN (konstrukcja metalowa obudowana płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu ) w których zamontowane są agregaty prądotwórcze. Szkodowość: Okres Liczba Wypłacone Opis Rezerwy szkód odszkodowania ,00 brak ,00 brak 2011 UMG- 6003,95 brak ,80 uszkodzenie lampy ulicznej ZOPIS- 1722,00 przepięcie ZOPIS- 1897,85 zalanie do ,80 UG- 1845,00 rolety dewastacja BSCK- 3307,80 zamarznięcie przyłącza Rok 2009: 1 zalanie Rok 2010: 4 zalania wskutek roztopów śniegu Rok 2011/2012- zniszczenie dwóch latarń, awaria przyłącza wodociągowego, zniszczenie rolet w pawilonie handlowym, przepięcie W ciągu ostatnich 10 lat żadna z lokalizacji nie była objęta powodzią. Klauzule fakultatywne treść klauzuli lub limity odpowiedzialności przyjęte w klauzulach fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda jednostka posiada mienie ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia W załączniku ofercie wpisać TAK akceptacja treści klauzuli lub zapisu umownego oraz określić wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach. W przypadku braku akceptacji klauzuli lub zapisu wpisać NIE. Treść klauzul w dziale XX SIWZ. 3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia - ALL RISKS ( utrata, uszkodzenie, zniszczenie na wskutek zdarzeń losowych nie wyłączonych w OWU z zastrzeżeniem jednak, że huraganu oraz 12

13 trzęsienia podlega włączeniu do zakresu ochrony jeżeli OWU przewidują ich wyłączenie - do wysokości sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną ). Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez : Ryzyka jakie obligatoryjnie określono w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w zastrzeżeniu do wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawców, Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu gwarancji producenta, Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie, Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciem, przepięciem, za wysokim lub zbyt niskim przepięciem, pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami np. Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację/wandalizm, Inne nie wyłączone w OWU Wykonawców Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 2 % wartości szkody, nie mniej niż 250 PLN Przedmiot ubezpieczenia stacjonarny sprzęt komputerowy, komputery przenośne, aparaty fotograficzne, projektory multimedialne, drukarki komputerowe, kserokopiarki, telefaksy, serwery, urządzenia sieciowe Catalyst, przełączniki sieciowe, centrale telefoniczne, oprogramowanie, aparatura kontrolna, monitoring, szafy sterownicze np. Urządzenia. Ubezpieczone koszty: Koszty określone w np. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda, Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu ( w tym frachtu lotniczego na terenie RP), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony (Vodli mit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony). Dotyczy wszystkich jednostek zamawiającego składkę za niniejsza klauzulę doliczyć do składki za sprzęt przenośny i stacjonarny wszystkich jednostek. Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawców: Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem obligatoryjnym niezależnie od treści OWU Wykonawcy. Umowa ubezpieczenia nie może zawierać zastrzeżenia dotyczącego umowy o konserwację wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Uzgadnia się, że służby wewnętrzne Zamawiającego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację urządzeń elektronicznych będą uznane przez Wykonawcę na równi ze specjalistycznym personelem producenta/dostawcy i bieżący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznany za wystarczający. Dopuszcza się możliwość stosowania klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel albo przez służby zewnętrzne. Włączenie odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane, czasowo wyłączone z eksploatacji oraz od czasu dostawy do włączenia go do eksploatacji. Szkody powstałe wskutek awarii lub wadliwego działania urządzeń klimatyzacyjnych Suma ubezpieczenia Elektronika stacjonarna i przenośna: Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN Uwagi URZĄD MIASTA I GMINY Sprzęt stacjonarny ,95 Sprzęt przenośny 30476,00 ZESPÓL OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PLACÓWKI OŚWIATOWE Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 13

14 Sprzęt stacjonarny ,00 Sprzęt przenośny BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny komputerowy Sprzęt przenośny muzyczny Sprzęt stacjonarny ,00 Sprzęt przenośny - MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU Sprzęt stacjonarny 67903,95 Sprzęt przenośny - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sprzęt stacjonarny 9352, Sprzęt przenośny - Sprzęt stacjonarny 50000, Uwagi: SU z VAT, odszkodowanie wypłacane z VAT. OPCJA w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dotyczy wszystkich jednostek Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu stacjonarnego w stosunku do SU podanych w SIWZ SU PLN W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu przenośnego w stosunku do SU podanych w SIWZ Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego przenośnego sprzętu muzycznego w stosunku do SU podanych w SIWZ SU PLN SU PLN W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH ORAZ PROPORCJONALNYCH I NIEPROPORCJONALNYCH KOSZTÓW DODATKOWYCH - UmiG : Ubezpieczenie baz danych, nośników danych oraz kosztów odtworzenia oprogramowania. System ubezpieczenia na pierwsze Ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub dokumentów do bazy danych, koszty zakupu nośników danych, odtworzenia oprogramowania oraz inne koszty wymienione w OWU Ubezpieczyciela, Ubezpieczenie nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych. System ubezpieczenia na pierwsze. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty niezależne od długości czasu przestoju spowodowane szkodą: koszty pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu oraz inne koszty wymienione w OWU, Ubezpieczenie proporcjonalnych kosztów dodatkowych. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty, które wzrastają proporcjonalnie do długości czasu przestoju: koszty wynajmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych, koszty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych, koszty skorzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik Nr 1b do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot ubezpieczenia

1. Przedmiot ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7A CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Gminy Lewin Kłodzki oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 8/2015/M+OC/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki OPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia GMINY DOBROMIERZ I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Dobromierz Pl. Wolności 24, 58-170

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo