PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy : ZP Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gmina Busko Zdrój PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM MIENIEM: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Gminy z tytułu: - prowadzenia działalności samorządowej zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym z dnia 08 marca 1990 roku Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz z póź. zm., - wykonywania działalności publicznej, administracyjnej, kulturalnej, oświatowej, innej zgodnej ze statutem danej jednostki, - posiadania, użytkowania i administrowania mienia przez Gminę i jej jednostki organizacyjne. - wykonywania działalności gospodarczej. Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem obejmuje odpowiedzialność cywilną jednostek organizacyjnych Gminy określoną w Ustawie o Samorządzie Gminnym, Kodeksie Cywilny (bez prawa ograniczenia w OWU OC Wykonawcy odpowiedzialności określonej w art Kodeksu cywilnego), Statutach jednostek, innych aktów prawa oraz odpowiedzialności o charakterze kontraktowym. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje wszystkie składniki mienia jakie znajdują się na stanie środków trwałych poszczególnych jednostek organizacyjnych zamawiającego, stanowiące współwłasność gminy w związkach komunalnych, współwłasność w mieniu określonym umowami, wspólnotach mieszkaniowych oraz innym mieniem, którym włada gmina na podstawie umów, decyzji administracyjnych lub bez tytułu prawnego. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC Gminy jest każda osoba lub podmiot nie będący ubezpieczającym. Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens, lucrum cessans, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek złego stanu technicznego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń technicznych. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnych K.C jak również szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie szkód, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych w terminie przed okresem przedawnienia. Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym, zawartych przez Zamawiającego przed datą początkową ( datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą ). Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową, kontraktową oraz za Produkt wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wymienionych w SIWZ w zakresie: posiadania, zarządzania i administrowania mieniem stanowiącym własność, współwłasność na podstawie tytułu prawnego, decyzji administracyjnej, umów lub bez tytułu prawnego, prowadzenia działalności zgodnej z ustawą o Samorządzie Gminnym, statutach danych jednostek, zajęć pozalekcyjnych, wyrządzone przez OSP w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej, dyskotek, koncertów, festiwali i festynów których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka organizacyjna gminy, poza terenem danej jednostki w trakcie wyjazdów służbowych pracowników, w zakresie zleceń i umów nie wymienionych w statucie danej jednostki, prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz innej o charakterze kontraktowym. Spowodowane awarią lub wadliwym działaniem urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych w tym cofnięcia się ścieków z własnej bądź 1

2 publicznej sieci kanalizacyjnej. Odszkodowanie pokrywa szkody we wszystkich rodzajach mienia/rzeczy poszkodowanych osób lub podmiotów. Wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego ( bez prawa regresu do sprawcy szkody gdy jest nim jednostka organizacyjna gminy, wolontariusze oraz osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło przy organizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych na obiektach sportowych i rekreacyjnych gminy), z regresem dla pozostałych, Odpowiedzialność cywilna za produkt: związana z prowadzeniem zbiorowego żywienia w stołówkach - Przedszkola, SP, Gimnazja, MGOPS, bar - Pływalnię Miejską oraz okazjonalne posiłki przygotowywane na imprezach okolicznościowych) polegające min. na zatruciu pokarmowym lub przeniesieniu chorób zakaźnych, Związane z przeprowadzaniem przez Ubezpieczającego lub jego jednostki organizacyjne imprez, w tym imprez masowych na które wstęp jest bezpłatny ( dożynki, imprezy kulturalne, sportowe, rozrywkowe, plenerowe, festiwale, imprezy okolicznościowe) nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za czyny niedozwolone oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania organizatora imprezy wyrządzoną uczestnikom imprezy, wykonawcom oraz podwykonawcom. Dodatkowy podlimit odpowiedzialności z Sumą Gwarancyjną PLN na szkody spowodowane użyciem sztucznych ogni lub fajerwerków. Ubezpieczający nie ma obowiązku informować Ubezpieczyciela o terminie i charakterze imprezy, gdy jest ona przeprowadzana na terenie lub obiektach stanowiących własność gminy. Wyrządzone w związku z administrowaniem i posiadaniem dróg, chodników oraz innej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym, placach, ulicach, terenach zielonych (parki, zieleńce), drogach wewnętrznych, osiedlowych, chodnikach oraz innych nieruchomościach stanowiących własność gminy. Niezależnie od podstawy roszczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna między innymi za szkody spowodowane lub będące skutkiem : - złego stanu jezdni, poboczy i chodników wynikających z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, zapadnięć, kolein, przełomów lub wyrw, - występowania namulisk na jezdni po opadach deszczu - nierówności poboczy (zaniżenia lub zawyżenia ), - uszkodzenia wywołane podtopieniem obiektów budowlanych lub pól uprawnych wywołane niedrożnością przepustów i rowów odwadniających, - śliskości nawierzchni spowodowanej opadami śniegu, gołoledzią, rozlaniem płynów i smarów przez przejeżdżające pojazdy, zaśmieceniem, namułami ( zimowe i letnie utrzymanie dróg ), - braku oznakowania dróg powstałego na wskutek kradzieży, dewastacji lub innych zdarzeń losowych, - wszelkich prac w pasie drogowym wykonywanym przez Ubezpieczającego lub jednostkę organizacyjną gminy, - uszkodzenia mienia lub osób przez drzewostan znajdującym się w pasie drogowym lub innych terenach ( parki, skwery, zieleńce, pojedyncze drzewa lub grupy drzew znajdujące się w pasie drogowym lub poza pasem drogowym ), - uszkodzenie pojazdów uczestników ruchu na skutek nieprzejezdności dróg, w tym spowodowane w trakcie zimowego utrzymania dróg, - uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych, - uszkodzenia infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym: mostów, przepustów, kanalizacji deszczowej lub kanalizacyjnej w tym szkód wyrządzonych brakiem wpustów lub pokryw studziennych spowodowanych kradzieżą lub wandalizmem, - przez kamienie, gałęzie, konary drzew i inne przedmioty znajdujące się w pasie drogowym, - wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami lub materiałami, - spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej oraz innymi elementami bezpieczeństwa ruchu, w które wyposażony jest pas drogowy, - powstałe w wyniku rozmycia pobocza, wskutek wyrw w poboczu drogi, - zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego lub powodzi, 2

3 - nienormatywną skrajnią poziomą jezdni spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową, - inne, nie zdefiniowane powyżej. - Dla szkód wyrządzonych z tytułu posiadania i administrowania drogami gminnymi ustala się podli mit odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody: Powstałe w nieruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich uszkodzeniu bądź zniszczeniu, używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Powstałe w ruchomościach ( oraz ich częściach składowych ) osób trzecich polegające na ich zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie używanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy użyczenia, najmu lub innego stosunku prawnego, niezależnie od podstawy roszczenia - Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia. Polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia osób trzecich znajdującego się pod nadzorem lub kontrolą Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego niezależnie od podstawy roszczenia. Ustala się w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej podlimit na szkody rzeczowe w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczający lub Ubezpieczony pod rygorem utraty świadczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od powzięcia o niej wiadomości ) Policję, gdy powstała ona wskutek przestępstwa. Dla szkód w mieniu/rzeczach posiadających wartość artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską ustala się limit w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkód w gotówce jedynie w trakcie Sesji Rad Gminy podli mit w wysokości 5000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, w dokumentach, sprzęcie elektronicznym oraz futrach naturalnych podli mit odpowiedzialności wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia, niezależnie od podstawy roszczenia, ( podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), Związana z posiadaniem przez jednostki organizacyjne Ubezpieczającego pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Podlimit na szkody rzeczowe i osobowe PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ( dotyczy kosiarek samojezdnych ) Powstałych w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego (Podlimit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych w środowisku naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy zamawiającego. Powstałe wskutek zalania mienia przez nieszczelny dach, nieszczelną stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych ( odpowiedzialność do wysokości udziału we wspólnocie oraz 100 % w budynkach stanowiących własność Gminy ) nie więcej jednak do niż do limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Związane z odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy za wypadki przy pracy: Zakres ubezpieczenia szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy oraz szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności ) powstałe w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Ubezpieczającego, niezależnie od podstawy zatrudnienia, Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dla szkód osobowych zobowiązane jest wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym 3

4 z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz ze zmianami ), Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego, Zakres terytorialny ochrony RP, Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych, Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych oraz zł dla szkód rzeczowych w tym w pojazdach pracowników polegających na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu parkowanych na miejscach parkingów niestrzeżonych lub miejscach parkingowych, Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się dodatkowego udziału własnego w szkodzie. Pozostałe szczegółowe warunki ubezpieczenia: Szkody rzeczowe - Udział własny w szkodzie warunkowy - Franszyza Integralna 300 PLN dla wszelkich szkód z reżimu odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania( z wyjątkiem szkód powstałych wskutek zatrucia środowiska naturalnego gdzie ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 PLN ) Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny zniesiony, Zakres terytorialny pokryty ochroną ubezpieczeniową: RP. Okresy ubezpieczenia; w trzech 12 miesięcznych okresach począwszy od Klauzula rażącego niedbalstwa rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Klauzula 72 godzin ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dany rodzaj działalności lub rodzaj mienia objęty jest ochroną na podstawie wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych gdy umowy te dotyczą statutowej działalności danej jednostki, a Zamawiający ponosi za te osoby odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C. Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. Klauzule fakultatywne w punkcie lub zapisy umownie rozszerzające zapisy Zapytania (treść klauzul w dziale XX SIWZ). Dane do oceny ryzyka stan na zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: Powierzchnia Miasta i Gminy Busko Zdrój wynosi 236 km 2, w tym samego miasta 12,28 km 2. Liczba mieszkańców gminy w tym miasto osoby. Liczba sołectw - 46 Drogi gminne: łącznie 146,401 km 82 drogi w granicach administracyjnych miasta o łącznej długości 35,851 km w tym drogi o nawierzchni: bitumicznej 29,709; tłuczniowej 1,707; gruntowej 4,143 oraz inne 0, drogi pozamiejskie o łącznej długości 110,55 km, w tym drogi o nawierzchni: bitumicznej 51,43 km, tłuczniowej 17,92 km, gruntowej 41,20 km. Stan techniczny dróg i obiektów mostowych - dobry Obiekty mostowe - 14 szt. Przepusty szt. Ogólna liczba pracowników Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych 751 osób Oświata: Łączna liczba uczniów , 4

5 Pracownicy obsługi - 105, Nauczyciele - 296, Żywienie w oświacie 905, Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, budynki mieszkalne i lokale we wspólnotach mieszkaniowych będąca na stanie środków trwałych UMiG jest zarządzana i administrowana przez MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji - odpowiedzialność kontraktowa obejmuje min. najem pomieszczeń obcym podmiotom, obsługę urządzeń SOLARIUM stanowiącego własność innego podmiotu, zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi gminy. Szkodowość: Okres Liczba szkód Przyczyna szkody Szkoda osobowa powstała w roku 2008, wyrok sądowy do Było zgłoszonych 5 roszczeń- z wszystkich były odmowy wypłaty Szkody rzeczowe i osobowe, sprawcy firmy budowlane Wypłacone odszkodowania Rezerwy ,38 brak 0 brak 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla budynków, instalacji inżynieryjno technicznych oraz pozostałych środków trwałych w tym wyposażenia PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka Udział własny w szkodzie - warunkowy: Franszyza integralna 50 PLN (szkody w oszkleniu, ryzykach kradzieżowych oraz dewastacji/wandalizmu) Franszyza integralna 200 PLN ( pozostałe szkody) Zamawiający nie dopuszcza wyższego niż wymienionego powyżej udziału własnego (kwotowego lub procentowego) w szkodzie. Płatność składki: w 2 równych półrocznych ratach lub jednorazowo do wyboru przez Ubezpieczającego Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych na podstawie zapisów OWU Ubezpieczyciela z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SIWZ oraz ofercie Ubezpieczyciela na wykonanie niniejszego zadania. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. Nie dotyczy usunięcia zanieczyszczeń z gruntu własnego W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa także koszty działań zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontażu i montażu, transportu, przechowania, restytucji oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Ubezpieczający nie musi uzyskać zgody Ubezpieczyciela na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Ubezpieczającego koszty te jednak podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela w zakresie ich celowości i wysokości. Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia Środki trwałe wg wartości księgowej oraz odtworzeniowej / sumy stałe, Gotówka wg wartości nominalnej / pierwsze, Księgozbiór wg wartości księgowej / sumy stałe 5

6 Wyposażenie i niskocenne składniki mienia wg wartości księgowej /pierwsze Zapasy magazynowe/środki obrotowe wg wartości nabycia/sumy stałe Mienie pracownicze wg wartości rzeczywistej/pierwsze Wypłata odszkodowania: 1. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej oraz w wartości odtworzeniowej wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów mających na celu przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody (za wyjątkiem frachtu lotniczego) z uwzględnieniem klauzul dodatkowych. Z należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu lub przedstawionych faktur i rachunków, nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub amortyzacji księgowej. Wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, również w sytuacji gdy wypłata następuje wg kosztorysu. Dla mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe i pierwsze wg wartości księgowej zasada proporcji przy niedoubezpieczeniu nie ma zastosowania, dotyczy to również mienia i ryzyk ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej. 2. Dla ryzyk ubezpieczonych w systemie na pierwsze wg wartości odtworzeniowej, do wysokości przyjętego limitu odpowiedzialności. Z należnego zamawiającemu odszkodowania nie potrąca się zużycia technicznego. 3. Dla mienia ubezpieczonego w wartości nominalnej w gotówce. 4. Dla środków obrotowych/zapasów magazynowych wg wartości nabycia poświadczonym rachunkiem lub fakturą zakupu. 5. Dla zbiorów muzealnych tylko w gotówce, na podstawie aktualnej wyceny historyka sztuki. Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezależnie od zapisów w OWU Ubezpieczyciela ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka do wysokości sumy ubezpieczenia : Wymienione w niniejszej SIWZ składniki majątku Zamawiającego, Szkody we wszystkich rodzajach ubezpieczonego mienia spowodowanych pośrednim lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym przy czym ustala się, że w przypadku pośredniego wyładowania atmosferycznego Wykonawca nie ma prawa wymagać od Ubezpieczonych innych zabezpieczeń budynków niż były wymagane przez przepisy prawa obowiązujące w chwili uzyskania pozwolenie na użytkowanie budynku z Nadzoru Budowlanego. Limit odpowiedzialności dla ryzyka pośredniego uderzenia pioruna wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, dla ryzyka bezpośredniego uderzenia pioruna do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda. Szkody spowodowane wybuchem gazu ziemnego, gazów technicznych lub innych substancji, Ogień/Pożar niezależnie od przyczyny, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Zamawiającego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia instalacji tryskaczowej, zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków), dym i sadza (niezależnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu ), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub nieumyślne spowodowane przez własnych pracowników. Powyższe ryzyka podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk Wykonawcy (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez Zamawiającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o ochronie przeciwpożarowej ). Wspólne dla wszystkich jednostek inne limity odpowiedzialności w systemie na Pierwsze Ryzyko obowiązujące w każdym roku trwania umowy, niezależnie od daty obowiązywania okresu ubezpieczenia mienia od wszystkich zawarte przez poszczególne 6

7 jednostki organizacyjne gminy Busko Zdrój ( składkę doliczyć do składki podstawowej dla wszystkich jednostek za ubezpieczenie budynków, budowli oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia ) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (dotyczy wszystkich składników mienia ubezpieczonych jako mienie od wszystkich ryzyk) limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia za wyjątkiem gotówki dla której ustalony jest poniższy limit. Gotówka limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (zakres pokrycia: ogień i inne żywioły, kradzież z włamaniem w lokalu, rabunek w lokalu) Gotówka w transporcie PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (zakres pokrycia: rabunek w transporcie). Kradzież zwykła/zuchwała ( zabór mienia w celu przywłaszczenia ) Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości ) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane w trakcie inwentaryzacji. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Ubezpieczyciela z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Szkody estetyczne ( graffiti ) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Szkody spowodowane w oszkleniu budynków, wykładzinach kamiennych lub ceramicznych, elementach szklanych stanowiących wyposażenie budynków, neonach, tablicach itp powstałych wskutek stłuczenia - podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynków wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek opadów deszczu, powodzi lub topnienia śniegu podlimit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Pokryte ochroną ubezpieczeniową bezwzględnie wymagane koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia. Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji itp. do 10 % sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia. Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny oraz kosztami rozmrożenia. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ( limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony lub nie podlega wyłączeniu w OWU ) dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej ( akt, faktur, dokumentacji archiwalnej itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 7

8 Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa przy odbudowie lub remoncie budynków lub budowli uszkodzonych lub zniszczonych na wskutek ryzyk objętych ochroną w ramach SU ubezpieczonego mienia. Inne wg OWU Ubezpieczyciela Klauzule obligatoryjne bezwzględnie wymagane: Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem ( drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi- zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że spełnia ona wymaganie Ubezpieczyciela pod względem ochrony mienia oraz przepisów ppoż. Klauzula rozmrożenia: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych lub środkach obrotowych wskutek rozmrożenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane powodujące utratę ich właściwości, uniemożliwiający ich użycie lub sprzedaż w obrocie handlowym. Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem awarii sieci energetycznej lub innymi czynnikami nie wynikającymi z błędów eksploatacyjnych pod warunkiem, iż zdarzenia te wystąpiły w sposób nagły, nieprzewidziany, a ubezpieczający nie mógł wpłynąć na wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego ich działania. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe lub towary handlowe, których okres ważności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego ubezpieczony jest zobowiązany: Niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby techniczne zobowiązane do usunięcia awarii. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o szkodzie powiadomić zakład ubezpieczeń o niej podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony termin naprawy. Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę możliwości datę przydatności do spożycia i źródła pochodzenia Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 200 PLN. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczającego związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia/rzeczy. W przypadku mienia ruchomego chwilą przejścia ryzyka na zamawiającego jest dostarczenie mienia do lokalizacji objętej ubezpieczeniem, w przypadku budynków i instalacji inżynieryjno technicznych protokół odbioru od generalnego Wykonawcy. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, 8

9 sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony nie więcej jednak niż o 30 dni. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego ( osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osobom za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie, Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń - W przypadku szkody powyżej 70 % sumy ubezpieczenia danego składnika mienia w którym nastąpiła szkoda Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula zastąpienia dla budynków W przypadku szkody całkowitej / powyżej 100 % sumy ubezpieczenia danego składnika mienia w którym nastąpiła szkoda, Ubezpieczający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, dokonywanym przez Niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia; zaginięcia. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Klauzula przechowywania mienia Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. Okresy ubezpieczenia: w trzech 12 miesięcznych okresach, począwszy od: UMiG BSCK Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ZOPiS + Placówki Oświatowe MGOPS MGBP Zakład usług Komunalnych oraz

10 W porozumieniu miedzy Zamawiającym a Wykonawcą powyższe terminy ubezpieczeń mogą zostać ujednolicone składka należna Wykonawcy a ubezpieczenia obejmujące okres poniżej 12 miesięcy zostanie rozliczona wg pro rata. Przedmiot ubezpieczania: Rodzaj mienia lub podlimit odpowiedzialności Suma ubezpieczenia Wartość System ubezpieczenia Uwagi Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Oświetlenie dróg wliczone w wartość innych środków trwałych, elementy wyposażenia dróg za wyjątkiem oznakowania, wyposażenie parków, placów, zlokalizowane na terenie miasta nie uwzględnione jako odrębny środek trwały zawarty w wykazie mienia do ubezpieczenia. URZĄD MIASTA I GMINA BUSKO ZDRÓJ ,72 Odtworzeniowa Księgowa Brutto Odtworzeniowa Pierwsze Maszyny, urządzenia Księgowa Odtworzeniowa mienie osób trzecich Księgowa Wyposażenie i Niskocenne Księgowa składniki mienia Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Sumy Stałe Ubezpieczone lokalizacje: teren Gminy Busko Zdrój Teren miasta i gminy Sumy Stałe Z gr. 3, 4, 5, 6 oraz 8 wszystkie składniki mienia z KŚT za wyjątkiem ubezpieczonych jako elektronika od wszystkich ryzyk Pierwsze środki trwałe i wyposażenie OSP Pierwsze ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI oraz PLACÓWKI OŚWIATOWE ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Sumy Stałe 18 lokalizacji budynki, 9 wiat przystankowych na stanie ZOSiP Maszyny, urządzenia, ,00 Księgowa Sumy Stałe Wyposażenie i Niskocenne ,00 Księgowa Pierwsze składniki mienia Księgozbiór Księgowa Sumy Stałe Wszystkie placówki Nakłady adaptacyjne Księgowa Pierwsze ZOSiP Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Wszystkie placówki Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Maszyny i urządzenia, 69278,00 Księgowa Sumy Stałe 2 lokalizacja Sumy Stałe 10

11 wyposażenie i niskocenne składniki mienia ,00 Księgowa Pierwsze Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe W tym drewniane rzeźby Mienie pracowników Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY ,00 Księgowa Brutto Odtworzeniowa ,00 Księgowa Księgowa Sumy Stałe Maszyny, urządzenia Sumy Stałe techniczne, wyposażenie, niskocenne Pierwsze W tym drewniane rzeźby składniki mienia Zbiory muzealne Wg wyceny Sumy Stałe Wg wyceny inwentaryzacyjnej sporządzonej prze Historyka sztuki Mienie osób trzecich Rzeczywista Pierwsze Mienie pracowników osobiste Rzeczywista Pierwsze MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Maszyny i urządzenia 9577,35 Księgowa Sumy Stałe 4 lokalizacje wyposażenie i niskocenne składniki mienia 47056,39 Księgowa Pierwsze księgozbiór ,25 Księgowa Sumy Stałe 4 lokalizacje Mienie pracownicze 4500 Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU ,35 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Maszyny, urządzenia, ,38 Księgowa Sumy Stałe Nisko-cenne składniki Wyposażenie 95417,89 Księgowa Pierwsze Zapasy magazynowe Nabycia Sumy Stałe Sumy Stałe 2 lokalizacje W tym drewniane rzeźby 7 szt. Środki Obrotowe 6073,00 Rzeczywista Pierwsze Mienie pracowników 10000/szacun kowo Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ,49 Księgowa Brutto Odtworzeniowa Sumy Stałe Maszyny, urządzenia, ,31 Księgowa Sumy Stałe Wyposażenie+Niskocenne składniki majątku 50000,00 Księgowa Pierwsze Mienie pracowników 7500,00 Rzeczywista Pierwsze Budynki i instalacje ,00 Księgowa Sumy Stałe inżynieryjno techniczne Brutto Odtworzeniowa Maszyny, urządzenia, 59548,00 Księgowa Sumy Stałe

12 Wyposażenie+Niskocenne składniki majątku 10000,00 Księgowa Pierwsze Mienie pracowników 3500,00 Rzeczywista Pierwsze OPCJA WSZYSTKIE JEDNOSTKI Planowany w okresie ubezpieczenia wzrost sum ubezpieczenia w stosunku do podanych w SIWZ wskutek budowy, przejęcia, przeszacowania, włączenia do ochrony nieubezpieczonych budynków i zakupów mienia ruchomego Księgowa sumy stałe podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia W ramach OPCJI Zamawiający nie będzie ubezpieczał dróg Dane do oceny ryzyka stan na Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: Zabezpieczenia pożarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, Żadna z lokalizacji wymienionych w niniejszej SIWZ nie była objęta powodzią w ciągu ostatnich 10 lat, Konstrukcja budynków niepalna za wyjątkiem 2 budynków o konstrukcji drewnianej i 2 kontenerów o wartości odtworzeniowej PLN (konstrukcja metalowa obudowana płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu ) w których zamontowane są agregaty prądotwórcze. Szkodowość: Okres Liczba Wypłacone Opis Rezerwy szkód odszkodowania ,00 brak ,00 brak 2011 UMG- 6003,95 brak ,80 uszkodzenie lampy ulicznej ZOPIS- 1722,00 przepięcie ZOPIS- 1897,85 zalanie do ,80 UG- 1845,00 rolety dewastacja BSCK- 3307,80 zamarznięcie przyłącza Rok 2009: 1 zalanie Rok 2010: 4 zalania wskutek roztopów śniegu Rok 2011/2012- zniszczenie dwóch latarń, awaria przyłącza wodociągowego, zniszczenie rolet w pawilonie handlowym, przepięcie W ciągu ostatnich 10 lat żadna z lokalizacji nie była objęta powodzią. Klauzule fakultatywne treść klauzuli lub limity odpowiedzialności przyjęte w klauzulach fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda jednostka posiada mienie ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia W załączniku ofercie wpisać TAK akceptacja treści klauzuli lub zapisu umownego oraz określić wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach. W przypadku braku akceptacji klauzuli lub zapisu wpisać NIE. Treść klauzul w dziale XX SIWZ. 3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: Zakres ubezpieczenia - ALL RISKS ( utrata, uszkodzenie, zniszczenie na wskutek zdarzeń losowych nie wyłączonych w OWU z zastrzeżeniem jednak, że huraganu oraz 12

13 trzęsienia podlega włączeniu do zakresu ochrony jeżeli OWU przewidują ich wyłączenie - do wysokości sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną ). Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez : Ryzyka jakie obligatoryjnie określono w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w zastrzeżeniu do wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU Wykonawców, Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu gwarancji producenta, Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie, Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciem, przepięciem, za wysokim lub zbyt niskim przepięciem, pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami np. Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację/wandalizm, Inne nie wyłączone w OWU Wykonawców Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 2 % wartości szkody, nie mniej niż 250 PLN Przedmiot ubezpieczenia stacjonarny sprzęt komputerowy, komputery przenośne, aparaty fotograficzne, projektory multimedialne, drukarki komputerowe, kserokopiarki, telefaksy, serwery, urządzenia sieciowe Catalyst, przełączniki sieciowe, centrale telefoniczne, oprogramowanie, aparatura kontrolna, monitoring, szafy sterownicze np. Urządzenia. Ubezpieczone koszty: Koszty określone w np. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda, Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10 % sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu ( w tym frachtu lotniczego na terenie RP), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony (Vodli mit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony). Dotyczy wszystkich jednostek zamawiającego składkę za niniejsza klauzulę doliczyć do składki za sprzęt przenośny i stacjonarny wszystkich jednostek. Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawców: Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem obligatoryjnym niezależnie od treści OWU Wykonawcy. Umowa ubezpieczenia nie może zawierać zastrzeżenia dotyczącego umowy o konserwację wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Uzgadnia się, że służby wewnętrzne Zamawiającego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację urządzeń elektronicznych będą uznane przez Wykonawcę na równi ze specjalistycznym personelem producenta/dostawcy i bieżący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznany za wystarczający. Dopuszcza się możliwość stosowania klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel albo przez służby zewnętrzne. Włączenie odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane, czasowo wyłączone z eksploatacji oraz od czasu dostawy do włączenia go do eksploatacji. Szkody powstałe wskutek awarii lub wadliwego działania urządzeń klimatyzacyjnych Suma ubezpieczenia Elektronika stacjonarna i przenośna: Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN Uwagi URZĄD MIASTA I GMINY Sprzęt stacjonarny ,95 Sprzęt przenośny 30476,00 ZESPÓL OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PLACÓWKI OŚWIATOWE Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 13

14 Sprzęt stacjonarny ,00 Sprzęt przenośny BUSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny komputerowy Sprzęt przenośny muzyczny Sprzęt stacjonarny ,00 Sprzęt przenośny - MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA BUSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BUSKU-ZDROJU Sprzęt stacjonarny 67903,95 Sprzęt przenośny - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sprzęt stacjonarny 9352, Sprzęt przenośny - Sprzęt stacjonarny 50000, Uwagi: SU z VAT, odszkodowanie wypłacane z VAT. OPCJA w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dotyczy wszystkich jednostek Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu stacjonarnego w stosunku do SU podanych w SIWZ SU PLN W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu przenośnego w stosunku do SU podanych w SIWZ Prawdopodobny w okresie trwania umowy wzrost wartości ubezpieczonego przenośnego sprzętu muzycznego w stosunku do SU podanych w SIWZ SU PLN SU PLN W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia W ofercie podać składkę za 12 i 36 miesięczny okres ubezpieczenia UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH ORAZ PROPORCJONALNYCH I NIEPROPORCJONALNYCH KOSZTÓW DODATKOWYCH - UmiG : Ubezpieczenie baz danych, nośników danych oraz kosztów odtworzenia oprogramowania. System ubezpieczenia na pierwsze Ryzyko. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub dokumentów do bazy danych, koszty zakupu nośników danych, odtworzenia oprogramowania oraz inne koszty wymienione w OWU Ubezpieczyciela, Ubezpieczenie nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych. System ubezpieczenia na pierwsze. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty niezależne od długości czasu przestoju spowodowane szkodą: koszty pojedynczej procedury przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu oraz inne koszty wymienione w OWU, Ubezpieczenie proporcjonalnych kosztów dodatkowych. Zakres ubezpieczenia jak w ubezpieczeniu szkód materialnych. System ubezpieczenia na pierwsze. Suma ubezpieczenia PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie pokrywa koszty, które wzrastają proporcjonalnie do długości czasu przestoju: koszty wynajmu oraz użytkowania urządzeń zastępczych, koszty zastosowania alternatywnych procesów technologicznych, koszty skorzystania z usług osób trzecich, koszty zatrudnienia 14

15 dodatkowego personelu do wprowadzenia danych oraz inne wymienione w OWU. Okres odszkodowawczy 30 dni. Franszyza czasowa 2 dni. Wymagany dodatkowy zakres ubezpieczenia klauzule obligatoryjne i zapisy umowne: Podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia oraz wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w SIWZ jest wartość odtworzeniowa lub księgowa równa odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa definicja jest to cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego lub uszkodzonego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności ( przywrócenie stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia ), powiększona o koszty transportu, cła, montażu, innych opłat oraz oprogramowania. Powyższa definicja ma zastosowanie dla sprzętu, którego wiek w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 6 lat dotyczy sprzętu komputerowego, dla monitoringu, szaf sterowniczych central telefonicznych, serwerów do 10 lat. Dla sprzętu którego wiek przekroczył 6 i 10 lat odszkodowanie wypłaca się wg wartości rynkowej. Klauzula sprzętu przenośnego- Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje również upadek sprzętu. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie ( jednolita trwała konstrukcja ) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy, sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz np. w bagażniku. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie przenoszenia bądź jego transportu w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku, Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 10 % wartości szkody, nie mniej jednak niż ustalona franszyza redukcyjna. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku z zamkniętych pomieszczeń zabezpieczonych zgodnie z klauzulą istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych, wypłacone odszkodowanie pomniejsza się jedynie o uzgodnioną w umowie franszyzę redukcyjną w wysokości 2 % wartości szkody nie mniej 250 PLN Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub znajdujący się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20 % łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody rozpoczyna z chwilą przejścia ryzyka na ubezpieczonego związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia. Za wzrost majątku do 10% SU z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie o wartości powyżej 10% zgłoszone do ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w dniach udzielanej ochrony. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych- Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem ( drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielozastawkowe lub 1 zamek o podwyższonej odporności na włamanie klasy A lub B lub C, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek powinny zabezpieczone kratami stałymi lub otwieranymi- zamykanymi na 1 kłódkę wielozastawkową lub w inny sposób jaki przewidują wymagania Ubezpieczyciela). Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - Ubezpieczyciel pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie komputerowym powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: 15

16 urządzenia zabezpieczone są urządzeniami anty przepięciowymi typu UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub listwami przepięciowymi. Dla pozostałego sprzętu elektronicznego objętego ochroną zabezpieczenia nie są wymagane, gdy producent danego urządzenia nie przewidywał konieczności ich zastosowania. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia podstawowe warunki Ubezpieczyciela w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż. Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. Okresy ubezpieczenia: w trzech 12 miesięcznych okresach począwszy od: UmiG BSCK Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ZOPiS + Placówki Oświatowe MGOPS MGBP Zakład Usług Komunalnych oraz W terminie ustalonym między Zamawiającym a Wykonawcą powyższe okresy mogą zostać ujednolicone. Dane do oceny ryzyka stan na zamawiający nie ma obowiązku zgłaszać zmiany poniższych danych w trakcie trwania umowy: Obsługa własna i podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi bieżącej i generalnej sprzętu (Ubezpieczyciel nie ma prawa tym samym narzucać Ubezpieczającemu podpisania dodatkowej umowy z podmiotami zewnętrznymi na konserwację sprzętu ). Zasilanie sprzęt komputerowy posiada osobne zabezpieczenie anty przepięciowe sieci komputerowej. Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne w pionach (część również w poziomie ). Instalacja CO pionowa i pozioma. Zabezpieczenia anty kradzieżowe zgodnie z klauzulą akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych. Zabezpieczenia pożarowe gaśnice proszkowe, pianowe, halonowe ilość zgodna z zaleceniami PSP, wewnętrzna sieć hydrantowa w części budynków. Szkodowość: Okres Liczba szkód Wypłacone odszkodowania , ,97 ZOPiS- 965,97 przepięcie Do Przyczyna; przepięcie Rezerwy Klauzule fakultatywne lub zapisy umowne - treść klauzuli lub limity odpowiedzialności przyjęte w klauzulach fakultatywnych przez Ubezpieczyciela mają zastosowanie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego niezależnie od faktu, że każda jednostka posiada mienie ubezpieczone na podstawie odrębnego dokumentu ubezpieczenia W ofercie wpisać TAK akceptacja treści klauzuli lub zapisu umownego oraz określić wysokość świadczenia, gdy jest on podany w kilku wariantach. W przypadku braku akceptacji klauzuli lub zapisu wpisać NIE. Treść klauzul w dziale XX SIWZ. 16

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013 na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko - Zdrój NIP: 655-16-65-170

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. I. Dane podstawowe Zamawiającego. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo