SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EURO Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej UJK w Kielcach Przedmiot główny: CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Przedmioty dodatkowe: CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków CPV: Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia rzeczy w krajowym przewozie (cargo)- OPCJA Ubezpieczenia rzeczy w międzynarodowym przewozie (cargo)- OPCJA Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów, Ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera, Ubezpieczenie Pomocy w podróży ASSISTANCE. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 5 NIP: REGON: Strona internetowa: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczeniu mienia oraz odpowiedzialności cywilnej UJK w Kielcach prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 tekst jednolity z późn. zm.), oraz rozporządzeń wykonawczych do niniejszej Ustawy: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowe warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie wypłacane z podatkiem VAT, również w sytuacji gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztorysu. Podany w SIWZ zakres ochrony jest zakresem bezwzględnie obowiązującym niezależnie od treści ogólnych warunków Ubezpieczeń Wykonawców. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz minimalny zakres ubezpieczenia określa niniejsza SIWZ. W pierwszym roku umowy sumy ubezpieczenia podane w SIWZ dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ustalono według stanu mienia na dzień

2 roku. Wykonawca z dniem roku zobowiązany jest także objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej oferty, składniki mienia nabyte i wskazane przez Zamawiającego w okresie od do roku. Składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Płatność składki w danym roku umowy nastąpi w terminie rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia. W drugim roku umowy sumy ubezpieczenia podane we wniosku o ubezpieczenie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ustalone zostaną według stanu mienia na dzień roku. Wykonawca z dniem roku zobowiązany jest także objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej oferty, składniki mienia nabyte i wskazane przez Zamawiającego w okresie od do roku. Składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Płatność składki w danym roku umowy nastąpi w terminie rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia. W trzecim roku umowy sumy ubezpieczenia podane we wniosku o ubezpieczenie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ustalone zostaną według stanu mienia na dzień roku. Wykonawca z dniem roku zobowiązany jest także objąć ochroną na warunkach określonych w SIWZ oraz swej oferty, składniki mienia nabyte i wskazane przez Zamawiającego w okresie od do roku. Składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Płatność składki w danym roku umowy nastąpi w terminie rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia. Jeżeli po dniu zawarcia umowy Zamawiający nabędzie nowe składniki mienia i wskaże je do ubezpieczenia, składniki te zostaną objęte ubezpieczeniem w zakresie i na zasadach przewidzianych w SIWZ. Składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy dla podanych sum ubezpieczenia, proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Płatność składki nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli po dniu zawarcia umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia limitów odpowiedzialności wskutek wypłaty odszkodowań w systemie na Pierwsze Ryzyko w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub podlimitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC, strony w formie aneksu wprowadzą zmiany w dokumentach ubezpieczenia z uwzględnieniem stawek z oferty Wykonawcy, stosownie do wielkości limitów określonych w SIWZ oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Wysokość składki i termin jej płatności strony określą w aneksie UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM MIENIEM: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu: - prowadzenia działalności zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - wykonywania wszelkiego rodzaju działalności zgodnej ze statutem UJK, - posiadania, użytkowania oraz administrowania mieniem - wykonywania innej działalności w tym o charakterze kontraktowym. Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmuje odpowiedzialność cywilną w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, Statucie, innych aktach prawa cywilnego oraz umowach o charakterze zobowiązaniowym w tym z tytułu wykonywania prac zleconych dla podmiotów zewnętrznych. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje odpowiedzialność za mienie stanowiące własność, współwłasność UJK lub będące przez nią administrowane/zarządzane lub bez tytułu prawnego. Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC jest każda osoba lub podmiot nie będący Zamawiającym. Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens oraz lucrum cessans, niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania) w tym powstałe wskutek złego stanu technicznego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń technicznych. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania rozumie się odpowiedzialność określoną w art. 471 i następnych K.C jak również szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania przez Zamawiającego (wadliwą pracą lub usługą są w szczególności opinie, ekspertyzy, wyniki badań jakie poszczególne Wydziały Zamawiającego wykonują na rzecz podmiotów zewnętrznych). Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przez poszkodowanych przed okresem przedawnienia. Obejmuje również szkody powstałe w okresie ubezpieczenia z realizacji umów o charakterze zobowiązaniowym, zawartych przez Zamawiającego przed datą początkową (datą zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Wykonawcą )- brak daty retroaktywnej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową w zakresie: 2

3 posiadania, zarządzania i administrowania mieniem stanowiącym własność, współwłasność bądź użytkowanym na podstawie umów lub bez tytułu prawnego, prowadzenia działalności zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i statucie UJK w tym między innymi: Edukacyjna, Naukowa, Naukowo-Badawcza, wynajem lokali oraz budynków innym podmiotom lub osobom fizycznym (w tym najem w Domach Studenta oraz mieszkaniach pracowniczych), organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych przez Kluby Studenckie w tym imprez płatnych, lecz nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, działalność socjalna imprezy integracyjne i wycieczki, imprezy organizowane przez organizacje studenckie, organizacja konferencji i sympozjów, prowadzenie parkingów niestrzeżonych, organizacja obozów naukowych, organizacja obozów sportowych oraz żeglarskich przez MSWFiS, prowadzenie sekcji sportowych w ramach działalności dydaktycznej, organizowanie szkoleń instruktorskich przez MSWFiS, organizacja obozów adaptacyjnych dla studentów wyjazdów edukacyjnych lub naukowych, prowadzenie prac zleconych przez wszystkie Wydziały UJK na rzecz podmiotów zewnętrznych, prowadzenie innego typu działalności edukacyjnej na zlecenie podmiotów zewnętrznych, oraz innej o charakterze zobowiązaniowym (kontraktowym) w tym różnego rodzaju programów finansowanych przez UE oraz prowadzenia wspólnych badań z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicy oraz podmiotami komercyjnymi. szkód wyrządzonych przez osoby prowadzące ćwiczenia i praktyki studenckie, przewidziane w programie dydaktycznym studiów, będących pracownikami zamawiającego na umowy o pracę w związku z prowadzeniem tych ćwiczeń i praktyk; szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży studenckich przewidzianych programem dydaktycznym studiów, gdy w toku prowadzonego postępowania zostanie stwierdzona wina zamawiającego. złego stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych oraz nieruchomości; Powstałe podczas wyjazdów służbowych pracowników Uniwersytetu na terenie całego świata; awarii lub wadliwego działania urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technicznych, w tym cofnięcia się ścieków z własnej bądź publicznej sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzialność na podstawie niniejszego zapisu obejmuje również szkody w ruchomościach osób trzecich z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, przekazania, prowadzenia wspólnych badań bądź innej umowy nienazwanej, mieniu przechowywanym, znajdującym się pod nadzorem lub kontrolą, w mieniu i nakładach inwestycyjnych podmiotów lub osób fizycznych podnajmujących budynki, lokale, mieszkania służbowe oraz pokoje w domach studenta od Zamawiającego. Zakres ubezpieczenia podstawowego w ramach powyższej sumy gwarancyjnej rozszerzony zostaje o następstwa szkód powstałych wskutek: Klauzula nr 1 - Utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia osób trzecich znajdującego się w przechowaniu, pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego w tym w szatniach. Ustala się w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej podlimit na szkody rzeczowe w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dodatkowe ustalenia: w przypadku powstania szkody, gdy powstała ona wskutek popełnienia przestępstwa Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia o niej wiadomości) Policję. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w mieniu użytkowanym na podstawie umów władania cudzą rzeczą oraz w gotówce dotyczy mienia przechowywanego. Wyłączenie szkód w gotówce jest jedynym akceptowalnym przez Zamawiającego wyłączeniem odpowiedzialności w mieniu przechowywanym. Klauzula nr 2 - Szkód w nieruchomościach osób trzecich polegających na ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego stosunku prawnego niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Ustala się podlimit w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w gruntach oraz szkód wynikłych ze zużycia w trakcie użytkowania, Klauzula nr 3 - Szkód w ruchomościach osób trzecich polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, przekazania, dzierżawy lub innego stosunku prawnego władania cudzą rzeczą, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Ustala się dla niniejszych szkód podlimit w ramach podstawowej sumy gwarancyjnej w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: w przedmiotach ze szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych jeżeli nie stanowią części składowej rzeczy oraz szkód wynikłych ze zużycia w trakcie użytkowania, Klauzula nr 4 Powstałe wskutek prowadzenia działalności o charakterze hotelarskim (w części pokoi Domów Studenta, Hotelu Asystenta oraz mieszkań pracowniczych). Zakres ochrony i odpowiedzialność zgodna z Kodeksem Cywilnym - dla szkód rzeczowych zastosowanie mają art KC. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich przypadków dla których nie mają zastosowania umowy najmu. Klauzula nr 5 - Związane z odpowiedzialnością cywilną Pracodawcy: a) Zakres ubezpieczenia szkody osobowe będące następstwem wypadków przy pracy oraz szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom Zamawiającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie 3

4 określonych czynności), w tym za szkody wyrządzone w pojazdach pracowników Zamawiającego polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu) powstałe w związku z wykonywaniem pracy na rzecz Zamawiającego, b) Trigger szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przez poszkodowanych okresie przedawnienia. c) Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się dodatkowego udziału własnego w szkodzie w postaci franszyzy redukcyjnej lub integralnej. d) Wykonawca dla szkód osobowych zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz ze zmianami), e) Wykonawca dla szkód rzeczowych zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie zgodnie z przepisami k.c. o czynach niedozwolonych, nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności w OWO OC Wykonawcy gdy wyłączone z ochrony są szkody powstałe w środkach transportu należących do pracowników polegające na ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, f) Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego, g) Zakres terytorialny ochrony RP, h) Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych, Klauzula nr 6 wyrządzone przez podwykonawców, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności na podstawie umów cywilno prawnych z prawem regresu do sprawcy szkody. Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Inne Szczegółowe warunki ubezpieczenia: Franszyza: Szkody rzeczowe- Franszyza Integralna 200 PLN dla wszelkich szkód z reżimu odpowiedzialności za czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej SIWZ, gdy ustala się udział własny w formie franszyzy redukcyjnej, Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny zniesiony, Zakres terytorialny pokryty ochroną ubezpieczeniową: RP + teren całego świata w związku z wyjazdami służbowymi pracowników UJK, Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: , , Płatność składki: 6 równych rat w każdym roku obowiązywania umowy, 1 rata płatna w ciągu 30 dni od początku odpowiedzialności wymienionego w dokumencie ubezpieczenia Klauzule dodatkowe: Klauzula rażącego niedbalstwa rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego oraz pracowników za których ponosi odpowiedzialność, niezależnie od podstawy roszczenia odpowiedzialność deliktowa lub kontraktowa dotyczy zarówno zakresu podstawowego jak i klauzul dodatkowych. Klauzula 72 godzin ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody, Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego bez obowiązku informowania o tym fakcie Wykonawcy, Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz innych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych gdy umowy te dotyczą statutowej działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej a Zamawiający ponosi za te osoby odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C., z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie, Zastrzeżenie do wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC Wykonawcy: Niezależnie od treści wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU OC Wykonawcy ochronie ubezpieczeniowej podlegają: Wszystkie ryzyka oraz zapisy umowne wymienione w zakresie podstawowym jak i klauzulach rozszerzających zakres podstawowy, Roszczenia o należyte wykonanie umów, Szkody w mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, kolekcjonerskim, archiwalnym lub unikatowym przekazanym Zamawiającemu na podstawie umów użyczenia, przekazania, przechowania lub będące pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego. Jako okres ubezpieczenia przyjmuje się 12 miesięczny okres wymieniony w polisach. Wszystkie podlimity odpowiedzialności dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. OPCJA I: Ochronę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem rozszerza się o szkody związane z przeprowadzaniem przez UJK lub jej jednostki organizacyjne w tym organizacje studenckie jako organizatora lub współorganizatora imprez masowych na które wstęp jest bezpłatny np. imprezy kulturalne, sportowe, 4

5 rozrywkowe, plenerowe, festiwale naukowe, imprezy towarzyszące Juwenaliom, nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Suma gwarancyjna PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową organizatora imprezy masowej wyrządzoną współorganizatorom, uczestnikom imprezy, wykonawcom lub podwykonawcom oraz służbom ochrony lub ratowniczym. Ochrona obejmuje również odpowiedzialność za podwykonawców i wykonawców, z prawem do regresu gdy podwykonawcą lub wykonawcą jest podmiot zewnętrzny któremu Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany w ofercie podać składkę za 1 oraz 3 dniowy okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający skorzysta z tego rozszerzenia w zależności od potrzeb. Właściwa suma gwarancyjna oraz okres ubezpieczenia zostanie podana we wniosku faktyczna składka jaką zapłaci zamawiający za udzielaną ochronę zostanie naliczona wg stawki z oferty z uwzględnieniem sumy gwarancyjnej (Zamawiający ma prawo do ustalenia wyższej lub niższej Sumy Gwarancyjnej niż powyższa) oraz wnioskowanego czasu ochrony. OPCJA II : Ochronę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem rozszerza się o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, polegające na jego zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. Rozszerzenie ochrony dotyczy szkód w mieniu osób trzecich które zostało przekazane Zamawiającemu pod czasową kontrolę podczas organizowanych wystaw, sympozjów, konferencji, koncertów itp. (limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania ubezpieczenia). Wykonawca jest zobowiązany w ofercie podać składkę za 1 i 3 dniowy okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający skorzysta z tego rozszerzenia w zależności od potrzeb. Właściwa suma gwarancyjna oraz okres ubezpieczenia zostanie podana we wniosku o ubezpieczenie faktyczna składka jaką zapłaci Zamawiający za udzielaną ochronę zostanie naliczona wg stawki z oferty z uwzględnieniem sumy gwarancyjnej (Zamawiający ma prawo do ustalenia wyższej lub niższej Sumy Gwarancyjnej niż powyższa) oraz wnioskowanego czasu ochrony UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK; System ubezpieczenia: SUMY STAŁE dla środków trwałych z grupy I, części grupy II, grupy III, wybranych pozycji z grup: IV, V oraz VI, wybranych pozycji grupy VIII, zapasów magazynowych, zbiorów specjalnych oraz kolekcji meteorytów. PIERWSZE RYZYKO dla podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka, gotówki, wyposażenia i nisko cennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych, księgozbioru BU i Filii, części grupy II. Udział własny w szkodzie w formie franszyzy integralnej: Franszyza integralna 50 PLN (szkody w oszkleniu i wskutek stłuczenia, ryzykach kradzieżowych, rabunku oraz dewastacji/wandalizmu ) Franszyza integralna 200 PLN (pozostałe szkody), w przypadku wybranych klauzul Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania franszyz redukcyjne w formie kwotowej. Wysokość franszyzy zostanie podana w treści klauzuli. Zamawiający nie dopuszcza wyższego niż wymienionego powyżej udziału własnego (kwotowego lub procentowego) w szkodzie. Płatność składki: w 6 równych ratach w każdym roku obowiązywania umowy w ciągu 30 dni od początku odpowiedzialności wymienionego w dokumencie ubezpieczenia Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: , , Zakres ubezpieczenia ALL RISKS obejmuje szkody majątkowe polegające na fizycznym zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych nie wyłączonych w niniejszej SIWZ oraz OWU Wykonawcy. Ubezpieczone mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a. Akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonej w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem ochrony ubezpieczeniowej, b. Zanieczyszczenia lub skażenia spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową w tym restytucji. W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie pokrywa także koszty działań zapobiegawczych, służących zminimalizowaniu skutków szkody oraz koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia mienia przed szkodą obejmujące między innymi koszty demontażu i montażu, transportu, przechowania oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na udział osób trzecich biorących odpłatnie udział w akcji ratowniczej na zlecenie Zamawiającego, jednakże koszty wynagrodzenia tych osób lub podmiotów podlegają weryfikacji przez Wykonawcę w zakresie ich celowości oraz wysokości. Rodzaj mienia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia 1. Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3500 PLN wg wartości księgowej brutto (początkowej)*, 2. Wyposażenie i nisko-cenne składniki mienia o wartości jednostkowej poniżej 3500 PLN odtworzeniowa, 3. Gotówka wg wartości nominalnej, 5

6 4. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej wg wartości zakupu, z uwzględnieniem ich wartości zabytkowej, artystycznej, unikatowej lub kolekcjonerskiej (stare druki, kartografia, rękopisy). Dla pozostałych zbiorów wg wartości kosztów robocizny na ich odtworzenie. 5. Wydzielona kolekcja meteorytów eksponowana na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym wg wyceny wykonanej przez Właściciela (znanego w RP kolekcjonera). 6. Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej oraz księgozbiór Filii w Piotrkowie Trybunalskim wg wartości księgowej brutto 7. Księgozbiór, mapy, wydawnictwa odtworzeniowa. 8. Zapasy magazynowe wg wartości zakupu lub wg wartości wytworzenia (wydawnictwa naukowe). *grupa II środków podlegać będzie ubezpieczeniu wg następujących zasad: sieci światłowodowe zarówno w miejscu jak i poza miejscem ubezpieczenia, węzły cieplne, stacja trafo oraz wieża stalowa wg wartości księgowej brutto w systemie na sumy stałe, pozostałe instalacje inżynieryjno techniczne stanowiące własność Zamawiającego ubezpieczone są w wartości odtworzeniowej w systemie na Pierwsze Ryzyko z limitem odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania: 1. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej w systemie na Sumy Stałe wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, konstrukcji i wyposażenia, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia (z uwzględnieniem limitów określonych w klauzulach dla poszczególnych grup mienia). Z należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu lub przedstawionych faktur VAT nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub amortyzacji księgowej. Wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, również w sytuacji gdy wypłata następuje wg kosztorysu. Zasada proporcji nie ma zastosowania. 2. Dla mienia i ryzyk ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej, do wysokości przyjętego limitu odpowiedzialności. Z należnego Zamawiającemu odszkodowania nie jest potrącane zużycie techniczne, faktyczne bądź amortyzacja księgowa. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie odtwarzał zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia, górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę w danym składniku mienia jest jego wartość księgowa brutto (początkowa środka trwałego). Zasada proporcji nie ma zastosowania. 3. Dla gotówki wg wartości nominalnej. 4. Dla zbiorów specjalnych z uwzględnieniem ich wartości zabytkowej, artystycznej, unikatowej lub kolekcjonerskiej stanowiącej podstawę ich wyceny w momencie zakupu lub odrębnej wyceny wykonanej przez Zamawiającego stanowiącej podstawę do określenia sumy ubezpieczenia. Podstawą wypłaty odszkodowania jest gotówka. Zamawiający nie może dochodzić zwrotu mienia w naturze lub większej wartości niż SU danego składnika mienia. Dla pozostałego mienia wg kosztów robocizny na ich odtworzenie maksymalnie do wysokości SU danej grupy mienia objętego ochroną. 5. Dla wydzielonej kolekcji meteorytów podstawą wypłaty odszkodowania jest gotówka. Zamawiający nie może dochodzić zwrotu mienia w naturze lub większej wartości niż SU (ustalona przez właściciela kolekcji jako wartość szacunkowa uwzględniająca wartość kolekcjonerską). We wniosku o ubezpieczenie Zamawiający przekazuje Wykonawcy szczegółową dokumentację kolekcji wraz z wyceną i dokumentacją fotograficzną. 6. Dla księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej oraz księgozbioru Filii W Piotrkowie Trybunalskim ubezpieczonego w systemie na sumy stałe podstawą ustalenia wartości szkody jest wartość księgowa brutto. 7. Dla księgozbioru, map, wydawnictw ubezpieczonych w systemie na Pierwsze Ryzyko wg aktualnych w dniu szkody cen zakupu nowych książątek, map i wydawnictw. W przypadku braku odtworzenia tego mienia w przypadku szkody, roszczenie Zamawiającego do Wykonawcy ograniczone jest do wartości księgowej brutto (początkowej) mienia dotkniętego szkodą. 8. Zapasy magazynowe odszkodowanie wypłacane jest wg wartości zakupu potwierdzone rachunkiem lub fakturą oraz w przypadku Wydawnictwa Naukowych wg wartości wytworzenia potwierdzonej kalkulacją Zamawiającego. Zastrzeżenia do OWU mienia od wszystkich ryzyk niezależnie od zapisów w OWU Wykonawcy ochronie ubezpieczeniowej podlegają następujące składniki mienia lub ryzyka : Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe zarówno w miejscu jak i poza miejscem ubezpieczenia w którym Zamawiający prowadzi działalność w tym również za szkody wyrządzone przez osoby lub podmioty zewnętrzne w tym także w trakcie prowadzonych prac budowlanych (w tym ziemnych) do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda. Poza miejscem ubezpieczenia znajdują się sieci światłowodowe zlokalizowane na terenie miasta Kielce, pomiędzy poszczególnymi obiektami Zamawiającego szczegółowy wykaz sieci światłowodowych objętych ochroną znajduje się w danych do oceny ryzyka. Szkody we wszystkich składnikach mienia Zamawiającego spowodowane pośrednim* do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym (do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda niezależnie od faktu, czy mienie to znajduje się na terenie lokalizacji objętej ochroną czy poza lokalizacjami wskazanymi w dokumencie ubezpieczenia. *Wykonawca w zakresie obowiązku stosowania zabezpieczeń przepięciowych nie ma prawa wymagać dodatkowych zabezpieczeń antyprzepięciowych innych niż były wymagane przez przepisy prawa w chwili oddania budynku do eksploatacji) 6

7 Szkody spowodowane wybuchem gazu ziemnego, gazów technicznych lub innych substancji do wysokości sumy ubezpieczenia, Ogień/Pożar niezależnie od przyczyny, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu lądowego w tym spowodowanego przez pracowników Zamawiającego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, silny wiatr, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia instalacji tryskaczowej, zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków), dym i sadza (niezależnie od miejsca ich powstania), uderzenie fali dźwiękowej, powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub nieumyślne spowodowane przez własnych pracowników oraz zawalenie się mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone z przyczyn innych niż ciężar śniegu lub lodu. Powyższe ryzyka podlegają ochronie niezależnie od innych wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU mienia od wszystkich ryzyk Wykonawcy (wyjątek stanowi nieprzestrzeganie przez Zamawiającego ogólnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: Ustawy prawo budowlane, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom podniósł się wskutek powodzi, opadów deszczu lub topnienia śniegu podlimit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Szkody spowodowane w oszkleniu budynków, wykładzinach kamiennych lub ceramicznych, elementach szklanych stanowiących wyposażenie budynków, neonach, tablicach elektronicznych, zewnętrznych instalacjach monitoringu wizyjnego, instalacjach solarnych itp. powstałych wskutek stłuczenia lub porysowania - podlimit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na koszt ustawienia rusztowań wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm (celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie) dotyczy wszystkich składników mienia objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wymienionych w dokumencie ubezpieczenia oraz objętych ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia ustalona jest przez Zamawiającego w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12miesięcznego okresu ubezpieczenia. Dotyczy mienia znajdującego się zarówno w budynkach jak i na posesji objętej ubezpieczeniem w tym urządzeń zewnętrznych. Inne szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej powstałe wskutek przepięcia wewnętrznego, niezadziałania zabezpieczeń, przetężenia, za wysokiego lub za niskiego napięcia, przetarcia izolacji, zaników napięcia, braku prądu ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przy wypłacie odszkodowanie, odszkodowanie pomniejszane jest o udział własny zamawiającego w każdej szkodzie w formie franszyzy redukcyjna w wysokości PLN. Szkody powstałe w mieniu objętym ochroną powstałe wskutek: wady materiałowej lub fabrycznej nie wykrytej w trakcie eksploatacji (z wyjątkiem szkody objętej gwarancją lub rękojmią producenta), niezadziałania zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, błędu w obsłudze maszyny lub urządzenia ustala się podlimit na niniejsze szkody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia. Przy wypłacie odszkodowanie, odszkodowanie pomniejszane jest o udział własny zamawiającego w każdej szkodzie w formie franszyzy redukcyjna w wysokości PLN. Szkody w mieniu nieużytkowanym przez Zamawiającego (dotyczy budynku na ulicy Leśnej 16) do wysokości sumy ubezpieczenia, pod warunkiem jednak, że budynek objęty jest ochroną poprzez ustanowienie dozoru elektronicznego przed włamaniem oraz wykonywane są przez Zamawiającego wszystkie przeglądy o jakich mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane. Pokryte ochroną ubezpieczeniową koszty dodatkowe: Koszty określone w art. 826 KC w ramach SU Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji itp. do 10 % sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia, Zamarznięcie przewodów instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem objęte są koszty wymiany uszkodzonych części wraz z kosztami robocizny, transportu i rozmrożenia (szkody następcze powstałe wskutek zalania pokryte są do wysokości sumy ubezpieczenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia). Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia. Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, zasobów archiwalnych itp.) uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie kosztów robocizny i materiałów na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji obejmującej min. specjalistyczny transport, osuszanie specjalistycznymi metodami, odgrzybianie itp. czynności. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, 7

8 Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz nadzoru - autorskiego, budowlanego, inwestorskiego jeżeli wymagane są przez prawo budowlane lub inne przepisy prawa w ramach SU zniszczonego lub utraconego mienia. Koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach lub na posesji objętej ochroną ubezpieczeniową oraz koszty napraw z tym związanych. W przypadku gdy prace związane są z poszukiwaniem wycieków poza budynkiem, należne Zamawiającemu odszkodowanie zostanie pomniejszone o franszyzę redukcyjną w wysokości 1000 PLN. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Koszty związane z odtworzeniem mienia do stanu sprzed szkody spowodowane zalaniem ubezpieczonego mienia wskutek złego stanu technicznego dachów, obróbek blacharskich oraz rynien. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Rodzaj ubezpieczanego mienia Budynki i instalacje inżynieryjno techniczne Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczania: Wartość 8 System ubezpieczenia ,00 Księgowa Brutto Sumy Stałe Maszyny, urządzenia ,00 Księgowa brutto Sumy Stałe Pozostałe instalacje inżynieryjno techniczne ,00 Odtworzeniowa Pierwsze Ryzyko Zapasy magazynowe ,00 Nabycia/wytworzenia Sumy Stałe Gotówka w lokalu ,00 Nominalna Gotówka w transporcie Zbiory specjalne ,00 Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Filii w Piotrkowie Księgozbiór, prasa, wydawnictwa, mapy, Wydzielona Kolekcja meteorytów ,00 Nominalna , , ,00 Wg wartości zakupu, wyceny lub kosztów odtworzenia Wartość księgowa brutto Wartość odtworzeniowa w odniesieniu do księgozbiorów, wydawnictw, prasy i map, Kolekcjonerska wg wyceny Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Sumy stałe Pierwsze Ryzyko Pierwsze Ryzyko Sumy stałe Uwagi Wg załącznika do SIWZ miejsce ubezpieczenia wg faktycznej lokalizacji środka trwałego. Grupa 3, 4, 5, 6, 7 i 8 KŚT * miejsce ubezpieczenia wg faktycznej lokalizacji środka trwałego. Wszystkie lokalizacje Wszystkie lokalizacje. SU podana we wnioskach o ubezpieczenie w każdym roku obowiązywania umowy będzie zależna od aktualnej wartości. Wydawnictwa, magazyny, pożywki bakteriologiczne, szczepy wzorcowe, odczynniki Wszystkie lokalizacje. Podlimit na gotówkę przechowywaną w kasetach nie przymocowanych do podłoża 1500 PLN. SU podana we wnioskach o ubezpieczenie w każdym roku obowiązywania umowy będzie zależna od aktualnej wartości. Ryzyka podstawowe, kradzież z włamaniem Teren miasta. SU podana we wnioskach o ubezpieczenie w każdym roku obowiązywania umowy będzie zależna od aktualnej wartości. Ryzyka podstawowe, rabunek w lokalu i rabunek w transporcie. Wydzielone zbiory specjalne Biblioteki Głównej. SU podana we wnioskach o ubezpieczenie w każdym roku obowiązywania umowy będzie zależna od aktualnej wartości. Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Wszystkie Wydziały Zamawiającego. Prywatna kolekcja przekazana na czas nieoznaczony UJK do ekspozycji na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym. SU podana we wnioskach o ubezpieczenie w każdym roku obowiązywania umowy będzie zależna od faktycznej wartości kolekcji.

9 Wyposażenie i nisko cenne składniki majątku ,00 Odtworzeniowa 9 Pierwsze Ryzyko Wszystkie lokalizacje Zamawiającego OPCJA: I ,00 Księgowa Brutto Sumy Stałe Faktyczna składka zostanie naliczona od deklarowanej w danym okresie ubezpieczenia: sumy ubezpieczenia i stawki z oferty naliczonej wg pro rata temporis za każdy dzień ochrony. W ofercie podać składkę za okresy ubezpieczenia dla sum ubezpieczenia i okresów podanych w OPCJI I. *Ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk objęte są wybrane składniki mienia UJK z wyłączeniem z tego ubezpieczenia również mienia ubezpieczonego jako sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk. W przypadku gdy Zamawiający nie ubezpieczy wybranej grupy mienia lub ich poszczególnych składników informacja o ich liczbie i wartości początkowej zostanie zamieszczona w każdym roku umowy we wniosku o ubezpieczenie. Dodatkowy zakres ochrony określony klauzulami: Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie nieruchomości i ruchomości, zakupione wybudowane lub przejęte przez Zamawiającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte i wskazane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony nie więcej jednak niż o 30 dni. Terminy rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia: za 1 rok umowy do , za drugi rok umowy do , za 3 rok umowy do Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 430 KC z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielo zastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie klasy A lub B lub C, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego, bez obowiązku informowania o tym fakcie Wykonawcy, pod warunkiem, że spełnia ona wymaganie Wykonawcy pod względem ochrony mienia nie gorsze niż wymienione w klauzuli akceptacji zabezpieczeń antykradzieżowych oraz przepisów ppoż. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń W przypadku szkody całkowitej Zamawiający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula zastąpienia dla budynków W przypadku szkody całkowitej, Zamawiający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie przekroczy sumy ubezpieczenia uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami Zamawiającego: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, dokonywanym przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność w tym prywatnym środkiem transportu pracowników Zamawiającego. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych

10 rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną wynosi PLN na jedno i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia; zaginięcia. Klauzula ubezpieczenie uszkodzeń oraz awarii maszyn i urządzeń: Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem (w tym stanowiących wyposażenie budynków takich jak windy, systemy wentylacji i klimatyzacji, systemy monitoringu). Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych, w tym kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny; spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, braku aktualnych a wymaganych przez producenta danego urządzenia przeglądów technicznych gdy są one przyczyną szkody. Przy wypłacie odszkodowanie, odszkodowanie pomniejszane jest o udział własny zamawiającego w każdej szkodzie w formie franszyzy redukcyjna w wysokości PLN. Włączenie do zakresu ochrony kradzieży zwykłej (zabór mienia w celu przywłaszczenia) Na podstawie niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty świadczenia z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane w trakcie inwentaryzacji. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Wykonawcy z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula - kosztów dodatkowych: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje d o d a t k o w o wymienione poniżej koszty w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową ponad sumę ubezpieczenia wymienioną w dokumencie ubezpieczenia: a) Koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczanego mienia w tym koszty restytucji, b) Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, utylizacji, c) Koszty napraw ekspresowych wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego na terenie kraju (z wyłączeniem frachtu lotniczego), które są celowe i zostały wcześniej uzgodnione z Wykonawcą, d) Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, technicznej, kosztorysu oraz nadzoru autorskiego, budowlanego, inwestorskiego. Klauzula przechowywania mienia Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 dni. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia ustala się, że do ogólnej sumy ubezpieczenia budynków ustalonej wg wartości początkowej środka trwałego (Księgowej Brutto) w systemie na sumy stałe, zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości PLN, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania różnicy między sumą ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda a wartością szkody tj. kosztami przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody z uwzględnieniem zapisów zawartych w klauzuli zastąpienia dla budynków oraz klauzuli kosztów dodatkowych. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy Zamawiający będzie odbudowywał zniszczone lub uszkodzone mienie. 10

11 Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów Zamawiający obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów, przy czym przez: 1. strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub publicznych, 2. zamieszki uważa się gwałtowną demonstrację, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, 3. rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na podstawie niniejszej klauzuli wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula szkody w wartościach niematerialnych i prawnych ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty dokumentów licencji pod warunkiem, że zapis w umowie licencyjnej przewiduje jej wygaśnięcie w przypadku braku dokumentu. Licencje powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem oraz przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia PLN. System ubezpieczenia na Pierwsze Ryzyko. Klauzula rozmrożenia: Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w zapasach magazynowych wskutek rozmrożenia lub zwiększenia temperatury w której zapasy te mają być przechowywane powodujące utratę ich właściwości, uniemożliwiający ich dalsze użycie. Ochroną objęte są szkody spowodowane wzrostem temperatury, będącym następstwem awarii sieci energetycznej lub innymi czynnikami nie wynikającymi z błędów eksploatacyjnych pod warunkiem, iż zdarzenia te wystąpiły w sposób nagły, nieprzewidziany, a Zamawiający nie mógł wpłynąć na wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego ich działania. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zapasy magazynowe, szczepionki, surowice, testy których okres ważności upływa na dzień przed data szkody oraz przeterminowane. W przypadku wystąpienia awarii lub/i braku zasilania urządzenia chłodzącego Zamawiający jest zobowiązany: Niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby techniczne zobowiązane do usunięcia awarii, W ciągu 5 dni roboczych o powzięciu wiadomości o szkodzie powiadomić Wykonawcę podając: czas wystąpienia awarii, rodzaj towarów przechowywanych w urządzeniach chłodzących, wysokość spodziewanych strat, uzgodniony termin naprawy urządzeń chłodniczych, Dokonać spisu uszkodzonego mienia z podaniem w miarę możliwości datę przydatności i źródła pochodzenia. Limit odpowiedzialności PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. System ubezpieczenia na Pierwsze Ryzyko. Klauzula kosztów ponownego napełniania automatycznych urządzeń gaśniczych. Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o koszty ponownego napełnienia automatycznych urządzeń gaśniczych. Koszty ponownego napełnienia automatycznych urządzeń gaśniczych ubezpiecza się do sumy wynoszącej zł (suma ubezpieczenia wg zasady pierwszego ryzyka ), pod następującymi warunkami, iż: - użycie urządzeń gaśniczych zapobiegło powstaniu szkody z powodu pożaru, albo - utracono czynniki gaśnicze w wyniku fałszywego alarmu, który był rezultatem zadziałania czujek przeciwpożarowych lub zdarzeniem wadliwości urządzeń przeciwpożarowych lub gaśniczych. OPCJA I: Zamawiający ma prawo w zakresie ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczyć mienie ruchome oraz nieruchomości nabyte w czasie trwania umowy Przedmiot ubezpieczenia Ruchomości maszyny, urządzenia techniczne Budynek naukowo dydaktyczny dla Wydziału Nauk o Zdrowiu MEDEH Suma ubezpieczenia Uwagi W ofercie podać składkę za W PLN przybliżony poniższe okresy termin oddania ubezpieczenia do użytkowania ,00-36 miesięcy ,00 Termin oddania miesięcy Centrum Rehabilitacji i Sportu ,00 Termin oddania 26 miesięcy Razem ,00 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Łączny koszt za ubezpieczenie OPCJI I wpisać w ofercie w pozycji tabeli przy 48 miesięcznym okresie ochrony. Faktyczna składka zostanie zapłacona przez Zamawiającego za powyższe składniki mienia w okresach i dla zadeklarowanych sum ubezpieczenia obejmujących dany rok umowy. OPCJA II 11

12 Zamawiający ma prawo w zakresie ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczyć mienie stanowiące własność Zamawiającego lub ubezpieczane przez niego a stanowiące mienie osób trzecich (ubezpieczone w lokalizacjach UJK) na terenie dowolnej lokalizacji na i terenie poza granicami RP, pod warunkiem jednak, że lokalizacja w której znajdować się będzie mienie, spełniać będzie podstawowe wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciw kradzieżowej (nie gorsze niż w miejscu ubezpieczenia). Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o nowej lokalizacji w której znajduje się mienie w ciągu 14 dni od daty w której doszło do jego przemieszczenia. Z tytułu zmiany lokalizacji nie będzie pobierana dodatkowa składka. Wartość mienia czasowo eksponowanego poza granicami RP nie przekroczy PLN w przypadku gdyby była to wyższa wartość, zamawiający wystąpi do wykonawcy o zgodę. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać stawki za ubezpieczenie poszczególnych grup środków trwałych z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, gdy zaś klauzule dodatkowe nie są wymienione, składkę za objęcie ich ochrona doliczyć do stawki za ubezpieczenie środków trwałych. 3.3 UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK: I. UBEZPIECZENIE OD SZKÓD MATERIALNYCH: Zakres usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody spowodowane utratą, uszkodzeniem, lub zniszczenie ubezpieczonego mienia na wskutek zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek: Ogień/Pożar niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie, dym i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania), pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, wybuch, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, huragan, tornado, deszcz nawalny, grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia pożaru, zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w tym znajdującego się na dachach budynków w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym stanem technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci, wilgoć, uderzenie fali dźwiękowej oraz powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu). Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu gwarancji producenta, Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, zaniedbanie, błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie, Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciem, przepięciem, za wysokim lub zbyt niskim przepięciem, bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami, indukcją itp. Kradzieżą z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń, rabunkiem, dewastację lub wandalizmem oraz graffiti gdy było skutkiem włamania; Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek awarii lub wadliwego działania systemów pomocniczych lub zasilających tj. urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów: urządzeń klimatyzacyjnych, zastępczych źródeł energii (UPS) przetwornic częstotliwości, zapasowych jednostek prądotwórczych, jak również inny sprzęt, dzięki któremu urządzenia elektroniczne gotowe są do pracy limit odpowiedzialności PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Inne nie wyłączone w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności: 1. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez: 1) wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz państwowych, 2) akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy, 3) wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun, 4) działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, 5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Zamawiającego, przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osoba prawna należy rozumieć winę osób reprezentujących Zamawiającego tj. Rektora i Kanclerza. 6) utratę zysku, dochodu, itp., 7) osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 8) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 9) działanie wirusa komputerowego. 2. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody: a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca, b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi Zamawiającemu nieżalenie od tego czy o takich wadach usterkach wiedział Wykonawca, 12

13 c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów, d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, e) spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych lub zagubieniem, f) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania, wgniecenia, g) szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, h) szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, i) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 3. Ubezpieczenie nie obejmuje części materiałów, które z uwagi na swoja funkcje lub warunki pracy ulęgają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze (za wyjątkiem kosztów napełnienia urządzeń gaśniczych w serwerowni) i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry. Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawców: Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem obligatoryjnym niezależnie od treści OWU Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość stosowania klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel albo przez służby zewnętrzne. Włączenie w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane, i czasowo wyłączone z eksploatacji - nie dłużej jednak niż 6 miesięcy oraz od czasu dostawy do włączenia go do eksploatacji dla obu rozszerzeń do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda. Ubezpieczone koszty - koszt ubezpieczenia wliczyć do stawki za ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych: Koszty określone w art. 826 KC do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda, Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego bądź zniszczonego mienia, Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego na terenie RP), przyjazdu techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ochrony. Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania w sumie ubezpieczenia. Rozszerzenie zakresu terytorialnego na teren Europy - limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia szkód materialnych o ryzyko kradzieży zwykłej zabór mienia przez przywłaszczenie limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 500 PLN w każdej szkodzie (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia) także kradzieży i rabunku sprzętu poza miejscem ubezpieczenia oraz upadku sprzętu, powyższa franszyza redukcyjna nie ma zastosowania dla sprzętu o wartości jednostkowej poniżej PLN. Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: , , Płatność składki: 6 równych rat w każdym roku obowiązywania umowy, 1 rata płatna w ciągu 30 dni od początku odpowiedzialności wymienionego w dokumencie ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia: Karty liniowe, Wkładki i moduły interfejsów sieciowych, Przełączniki rdzeniowe, Przełączniki dostępowe, Centralne zapory sieciowe, Bramy/routery dostępowe/brzegowe, Platforma podstawowych usług sieciowych stref DMZ i rdzenia sieci, Platforma podstawowych usług sieciowych system zarządzania adresami IP, System równoważenia obciążeń i am koder SSL DMZ i SSL CPD, System zarządzania równoważeniem obciążeń i am koder SSL, System zwielokrotniania łączy optycznych DWDM, System alternatywnego dostępu administratorów-serwery konsol, bramy i zapory sieciowe, System synchronizacji czasu, Wyposażenie dodatkowe/uzupełniające GWS, Punkty dostępowe sieci WiFi, System zarządzania siecią WiFi kontrolery i zapory sieciowe, System projektowania sieci WiFi, Wirtualizacja zasobów sieci WiFi, Zestaw przenośny sieci WiFi,, System kontroli dostępu do sieci, System zdalnego dostępu VPN SSL i VPN Ipsec/GRE, Zewnętrzne zapory sieciowe, system ochrony przed intruzami, filtrowania sieci i ochrony ruchu http (S), System ochrony aplikacji WWW-zapory aplikacyjne WEB, System monitorowania aktywności w bazach danych, System zarządzania zaporami aplikacyjnymi, System filtrowania treści i ochrony ruchu SMTP, System zarządzania informacja i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem,, System uwierzytelniania administratorów, Telefony bazowe, standardowe, zaawansowane i zaawansowane z modułem rozszerzonym, System przetwarzania i obsługi połączeń telefonicznych serwery komunikacyjne, Bramy głosowe i analogowe, System wideokonferencyjny 13

14 wewnętrzny gatekeeper wideo oraz zewnętrzny gatekepper wideo (2 urządzenia), System wideokonferencyjnyterminale stacjonarne oraz terminal przenośny oraz serwer przekazu strumieniowego i rejestracji połączeń wideo, System dystrybucji treści cyfrowych Stacja czołowa, Odtwarzacz planszy, Moduł kodowania planszy, Przystawki/dekodery, Monitory LCD, Obudowy serwerów kasetowych chassis, Serwery kasetowe, Przełączniki Fibre Channel sieci SAN, Macierz dyskowa, Biblioteka taśmowa, System zapewnienia ciągłości działania macierz dyskowa, System kopii zapasowych serwer, Serwery stref DMZ-bastion hosty, Wyposażenie dodatkowe/uzupełniające CPD, System zarządzania siecią i bezpieczeństwem, Szafy dystrybucyjne, Monitory oraz inny sprzęt sieciowy i sprzęt do przetwarzania danych: karty liniowe, wkładki i moduły interfejsów sieciowych, wyposażenie dodatkowe/uzupełniające GWS, CPD, centrala telefoniczna, serwery, switche, aparaty telefoniczne, aparatura pomiarowa, Suma ubezpieczenia Elektronika stacjonarna i przenośna: Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia w PLN Uwagi Stacjonarny ,00 w ofercie podać składkę za okres 36 miesięcy Przenośny ,76 w ofercie podać składkę za okres 36 miesięcy Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego gr. IV ŚT L.P. Nr inwentarzowy Rodzaj mienia 1 UJK/S/ /2007; UJK/S/ /2007; UJK/S/ /2007; UJK/S/ /2007; UJK/S/ / Przełączniki CATALYST- 5 szt 14 Wartość księgowa brutto ,00 UJK/S/ Serwer ML310T ,00 5 UJK/S/ /2009 UJK/S/ /2009 Serwery szt ,00 7 UJK/S/ /2009; UJK/S/ /2009; UJK/S/ /2009; UJK/S/ /2009; przełącznik catalyst C3750 szt. 6 UJK/S/ /2009 UJK/S/ / ,00 9 UJK/S/ /2010 serwer HP 350T6+ms winsvre ,00 10 UJK/S/ /2010 klaster obliczeniowy ,00 14 UJK/S/ /2010 zestaw serwerów z oprogramowaniem ,00 15 UJK/S/ /2010 klaster serwerów sieciowych ,00 18 UJK/S/ /2010 serwer aplikacji am kode ,00 19 UJK/S/ /2010 serwer baz danych z wyposażeniem ,00 20 UJK/S/ /2010 serwer videostremingu ,00 21 UJK/S/ /2010 serwer magazyn danych ,00 31 UJK/S/ /2011 hp ploter desingjet ,00 32 UJK/S/ /2011 skaner colortrac ,00 33 UJK/S/ /2011 switche juniper ,00 34 UJK/S/ /2011 serwer plików qnap TS-259pro ,00 36 UJK/S/ /2011 zestaw komputerowy serwer fujit ,00 42 UJK/S/ /2012 zestaw do administratora serwer ,00 43 UJK/S/ /2012 UJK/S/ /2012 serwer plików nas QNAP ,00 46 UJK/S/ /2012 serwer HP LINUX ,00 47 UJK/S/ /2012 serwer HP windows ,00 49 UJK/S/ /2012 serwer FUJITSU RX300s7 6X3, ,00 53 UJK/S/ /2013 Drukarka 3D ,00 54 UJK/S/000664/2013 Tablet WACOM INTOUS 5 TOUCH L UJK/S/000665/ UJK/S/ /2013 Infrastruktura teleinformatyczna 66 Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim Serwery, switche zakupione w latach , centrala telefoniczna z 2003 roku , , ,00 RAZEM ,00

15 Sprzęt przenośny: Rodzaj ubezpieczonego sprzętu: 15 Suma ubezpieczenia w PLN: Wartość: Analizator widma radiowego ATTEN AT5011 z dwiema sondami AZ530-M 8 280,00 Księgowa brutto Tester okablowania miedzianego i światłowodowego ,00 Księgowa brutto Zintegrowany przenośny analizator sieci LAN, WLAN, VoIP,WAN ,00 Księgowa brutto kamera cyfrowa z reflektorem 9 585,70 Księgowa brutto cam koder full hd sony ,56 Księgowa brutto kamera cyfrowa z reflektor 9 585,70 Księgowa brutto kamera termowizyjny termac ,00 Księgowa brutto Aparaty telefoniczne ,00 Księgowa brutto Analizator CO Airpointer ,44 Księgowa brutto Analizator O3 Airpointer ,92 Księgowa brutto Analizator Nox Airpointer ,36 Księgowa brutto Analizator SO2 Airpointer ,08 Księgowa brutto Analizator pyłu TSP ,07 Księgowa brutto Czujnik ruchu ,93 Księgowa brutto Razem: ,76 6 ostatnich pozycji zamontowane na stałe w samochodzie Wypłata odszkodowania: Podstawą wypłaty odszkodowań dla stacjonarnego oraz przenośnego sprzętu elektronicznego wymienionego w SIWZ, którego wiek nie przekracza 7 lat lub starszego niż 7 lat (centrala telefoniczna, switche) jest wartość odtworzeniowa, przy czym ustala się, że Wartość księgowa brutto jest równa odtworzeniowej. Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub nabycia części lub sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, cła, montażu oraz podatku VAT. Zamawiający może zastąpić zniszczone, uszkodzone bądź utracone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała szkoda. Klauzule koszt ubezpieczenia poniższych klauzul wliczyć do stawki za ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego i przenośnego od szkód materialnych: Klauzula sprzętu przenośnego - Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. Ubezpieczenie obejmuje również upadek sprzętu. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność Wykonawca istnieje tylko wtedy gdy: a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita trwała konstrukcja), b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki oraz włączony został sprawnie działający system alarmowy. c) sprzęt pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprzętu w trakcie przenoszenia bądź jego transportu w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku, Zamawiający ponosi udział własny w wysokości 500 PLN. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, zakupiony lub przejęty przez Zamawiającego lub znajdujące się pod jego kontrolą, w miejscu ubezpieczenia do limitu rocznego w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka związanego ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą mienia na Zamawiającego. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady pro rata temporis liczonej w pełnych miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa w art kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony nie więcej jednak niż o 30 dni.

16 Klauzula regresowa regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie. Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych - Ubezpieczyciel akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU posiadane przez Ubezpieczającego zabezpieczenia antykradzieżowe: przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielo zastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie klasy A lub B lub C, okna do których jest dostęp z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, bez obowiązku montowania w nich krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. Przy ustanowionym po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach alarmowych z powiadomieniem w drzwiach zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka wielozastawkowa to urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu minimum 2 żłobienia lub 4 nacięcia poprzeczne. Bezskładkowo. Klauzula szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - Wykonawca pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: urządzenia zabezpieczone są urządzeniami anty przepięciowymi typu UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub listwami przepięciowymi. Zabezpieczenia nie są wymagane, gdy wymogu ich stosowania nie przewiduje producent danego urządzenia. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega automatycznie ochronie ubezpieczenia z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego, pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełnia podstawowe warunki Wykonawcy w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić nową lokalizację Wykonawcy nie później niż w ciągu 60 dni od momentu umieszczenia w niej ubezpieczonego mienia. Klauzula rzeczoznawców W granicach limitu odpowiedzialności Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit Wykonawcy z tytułu udziału w kosztach wynosi PLN w okresie trwania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami Zamawiającego dotyczy sprzętu ubezpieczonego jako sprzęt stacjonarny: Wykonawca obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, dokonywanym przez Niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w tym prywatnymi pojazdami pracowników Zamawiającego. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną wynosi PLN na jedno oraz PLN na wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane; niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia; zaginięcia. II. UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH I NOŚNIKÓW DANYCH: Przedmiotem ubezpieczenia są: Dane, za które uważa się: informacje nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych tj.: dane ze zbiorów danych, dane udokumentowanego pochodzenia i wartości, systemy operacyjne i programy wchodzące w jego skład, licencyjne standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej, programy pochodzące z produkcji jednostkowej (wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego). wymienne nośniki danych tj. dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, taśmy magnetyczne itp. Pod warunkiem, wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w oddzielnym budynku lub w tym samym budynku lecz w innej strefie pożarowej. Zakres ubezpieczenia: W zakresie zgodnym z ubezpieczeniem szkód materialnych określonym w niniejszej SIWZ powodujące : uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, 16

17 utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku. Akceptowane wyłączenia odpowiedzialności: Nie są objęte ubezpieczeniem szkody: w danych i programach przechowywanych tylko w jednostkach centralnych serwerów, wyłączenie nie ma zastosowania gdy dane te znajdują się na minimum dwóch różnych serwerach w dwóch różnych lokalizacjach lub tym samym budynku lecz w oddzielnych strefach pożarowych, spowodowane błędnym oprogramowaniem, spowodowane działaniami wirusów komputerowych lub pola magnetycznego, w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku, wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania kopii zapasowych niezgodnego z warunkami technicznymi, w nośnikach z danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany nośnikach ubezpieczonych od szkód materialnych, koszty pośrednie. Suma ubezpieczenia: dla nośników danych PLN (wartość nowego zamiennika) dla danych PLN (wartość kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku aktualnych kopii zapasowych kosztów ręcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów). System ubezpieczenia: dla nośników danych - na Pierwsze Ryzyko, dla danych - na Pierwsze Ryzyko. Zasada proporcji nie ma zastosowania Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania: Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów poniesionych w związku z: a) wymianą lub zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie ubezpieczenia. b) ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejącej dokumentacji Zamawiającego, c) odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem systemów lub programów. III. UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI: Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe poniesione przez Zamawiającego w celu uniknięcia zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności powstałych na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych: a) za dodatkowe koszty proporcjonalne uważa się koszty powtarzające się i wzrastające proporcjonalnie do długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem (wyłączenia z eksploatacji) takie jak: koszty użytkowania zastępczego sprzętu, koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych, b) za dodatkowe koszty nieproporcjonalne uważa się koszty niezależne od długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem. Koszty takie Zamawiający ponosi jednorazowo, natychmiast po wystąpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji. W szczególności są to: koszty jednorazowego przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu, koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez: szkody w sprzęcie elektronicznym wyłączone z ubezpieczenia od szkód materialnych, utraty danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych, ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone przez władze publiczne, brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ szkodzie. Suma ubezpieczenia 1. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości dodatkowych kosztów zastosowania niezbędnych środków zastępczych przez okres 1 miesiąca od dnia powstania szkody w ubezpieczonym sprzęcie, przy czym: 17

18 a) suma ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie dziennego odszkodowania oraz kwocie maksymalnego miesięcznego limitu odszkodowania i wynosi: dzienna kwota odszkodowania PLN, maksymalna łączna kwota miesięcznego odszkodowania PLN, b) suma ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie PLN i płatnej Zamawiającemu na początku okresu przestoju spowodowanego szkodą materialną. 2. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający za zgodą Wykonawcy może podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. Składkę wylicza się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty na wykonanie niniejszego zamówienia. 3. Proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe ubezpieczane są na pierwsze ryzyko. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek Zamawiającego po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Składkę wylicza się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty na wykonanie niniejszego zamówienia. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 1. Górna granica odpowiedzialności Wykonawcy w danym okresie ubezpieczenia stanowi: a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych limit odszkodowania w wysokości PLN, b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych suma ubezpieczenia wynosząca PLN. 2. Wykonawca pokrywa koszty dodatkowe pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie odszkodowawczym: a) za okres odszkodowawczy uważa się uzgodniony i podany w SIWZ okres czasu, za który Wykonawca zwraca powstałe koszty dodatkowe objęte ochroną. Ustalony okres odszkodowawczy uwzględnia czas potrzebny na usunięcie wszelkich uszkodzeń w ubezpieczonym sprzęcie, spowodowanych przez szkodę objętą ubezpieczeniem od szkód materialnych, b) Okres odszkodowawczy trwa 1 miesiąc. Rozpoczyna się on po stwierdzeniu przez Zamawiającego szkody materialnej, nie wcześniej niż w momencie powstania objętych ubezpieczeniem kosztów dodatkowych. 3. W odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości szkody stanowi dzienny limit odszkodowania, przy czym: a) jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy dzień przestoju jest wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, wysokość szkody odpowiada sumie poniesionych kosztów dodatkowych w okresie miesiąca nie wyższej niż wysokość miesięcznego limitu odszkodowania, b) odszkodowanie należne za cały okres odszkodowawczy jest ograniczone do kwoty ustalonego limitu odszkodowania. 4. W odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości szkody stanowią koszty poniesione nie wyższe niż suma ubezpieczenia ustalona w SIWZ. 5. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od wyliczonej wartości szkody potrąca się: a) w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych udział własny wyrażony liczba dni roboczych w przypadku niniejszej SIWZ wynosi on 2 dni robocze od stwierdzenia szkody, b) w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów udział własny w wysokości 300 PLN. OPCJA: OPCJA I możliwy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu stacjonarnego w okresie umowy OPCJA II możliwy wzrost wartości ubezpieczonego elektronicznego sprzętu przenośnego w okresie umowy SU SU W ofercie podać składkę za 48 miesięcy W ofercie podać składkę za 48 miesięcy OPCJA III ubezpieczenie krótkoterminowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia wg stawek z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia liczonego w dniach udzielanej ochrony dowolnie wybranego sprzętu komputerowego, muzycznego, pomiarowego (w tym zmontowanego na stałe w pojazdach) lub naukowo badawczego jako przenośny sprzęt elektroniczny pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy. Warunki ubezpieczenia: 1. Naliczenie składki = Stawka z oferty Wykonawcy dla elektroniki przenośnej: 365 dni x liczba dni udzielanej ochrony x SU = składka. Wykonawca ma prawo zastosować przy tym ubezpieczeniu składkę minimalną, nie wyższą jednak niż 30 PLN. Składka płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu. 2. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt naukowo badawczy, muzyczny, komputerowy, pomiarowy itp. 3. Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej: dla sprzętu komputerowego do 8 lat (powyżej 8 lat wg wartości księgowej brutto), dla sprzętu muzycznego, naukowo badawczego oraz pozostałego do 12 lat (powyżej 12 lat wg wartości księgowej brutto), 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego skorzystania z tego rozszerzenia w zależności od potrzeb. 5. Dokument ubezpieczenia: Zamawiający występuje do Wykonawcy z wnioskiem o ubezpieczenie podając wartość sprzętu wg zasad ustalonych w punkcie 3 oraz okres ubezpieczenia, zaś Wykonawca wystawia aneks do polisy głównej, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku. Płatność składki przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia aneksu do Zamawiającego. 18

19 Z niniejszej opcji korzystać będą wszystkie Wydziały Zamawiającego. W ofercie podać składkę za możliwe ubezpieczenia przy zachowaniu przy wyliczeniu składki zasad obowiązujących w punkcie 1 OPCJI III: 10 ubezpieczeń na 7 dni x SU PLN (aparatura naukowa w wieku do 12 lat) 3.4 UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE (CARGO) - OPCJA Zakres ubezpieczenia: PEŁNY. Obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: - zdarzeń losowych: deszcz nawalny; eksplozja; grad; huragan; lawina; osuwanie się ziemi; powódź; pożar; rabunek; uderzenie pioruna; uderzenie przedmiotu w środek transportu; wandalizm; wypadek środka transportu; zapadanie się ziemi. - wszelkich innych zdarzeń losowych nie wymienionych powyżej w tym spowodowane kradzieżą z włamaniem do pojazdu, rabunkiem i kradzieżą przewożonego mienia wraz ze środkiem transportu. - Dla przewozów dokonywanych transportem własnym, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w niniejszym ubezpieczeniu, ubezpieczenie obejmuje stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane kradzieżą rzeczy z pojazdu z włamaniem do pojazdu oraz kradzieżą rzeczy wraz z pojazdem, z wyłączeniem kradzieży zwykłej i zaginięcia, na warunkach klauzuli CK/1 lub innej oznaczonej zgodnie z OWU CARGO Wykonawcy Dodatkowe klauzule: Klauzula załadunkowa wg OWU Wykonawcy Klauzula wyładunkowa j/w Przedmiot ubezpieczenia: aparatura naukowo-badawcza, sprzęt elektroniczny stacjonarny, wyposażenie, Przewidywana suma ubezpieczenia 1 transportu PLN Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju przewożonego mienia księgowa brutto (Początkowa), Odtworzeniowa, Podana przez właściciela mienia w protokole odbioru lub przekazania, wg wartości aktualnej w dniu wydania rzeczy do transportu ustalonej zgodnie z ustawą o rachunkowości jako środek trwały w budowie Prototypy. Transport obcy: samochodowy, lotniczy, kolejowy lub własny samochodowy UJK lub prywatny samochodowy pracowników UJ. Polisa: jednostkowa Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie 500 PLN. Zamawiający skorzysta z niniejszego ubezpieczenia w zależności od potrzeb. Właściwa składka za ubezpieczenie zostanie naliczona od podanej we wniosku o ubezpieczenie sumy ubezpieczenia wg z oferty (wyliczonej dla 1 transportu z sumą ubezpieczenia PLN). Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać koszt ubezpieczenia za 3 transporty z sumą ubezpieczenia PLN UBEZPIECZENIE RZECZY W MIĘDZYNARODOWYM (CARGO MIĘDZYNARODOWE) - OPCJA Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Instytutowe Klauzule Ładunkowe Umowa: jednostkowa Rodzaj transportu: przewozy obce lub własne Gałąź/rodzaj transportu: drogowy lub lotniczy lub kolejowy Zakres terytorialny przewozów: Europa Zakres ubezpieczenia: pełny na warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych (A) 1/1/09 / Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09 Zakres ochrony obejmuje operacje załadunkowe i wyładunkowe. Przedmiot ubezpieczenia: aparatura naukowo badawcza, sprzęt elektroniczny, prototypy Suma ubezpieczenia: Franszyza redukcyjna: szacowna 1 transportu ,00 PLN 500,00 PLN Klauzule dodatkowe: Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1/1/34/ Institute Replacement Clause 1/1/34 Institute Radioactive Contamination, Chemical, biological, biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clasue 10/11/03 / Instytutowa Klauzula wyłączająca ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną Klauzula Nierozpoznania Danych / Data Recognition Clause Klauzula Ubezpieczanego Interesu (BUMiT/CM/UI) / Insurable Interest Clause Klauzula Określająca Obowiązki Zamawiającego i Postępowanie w Przypadku Szkody (BUMiT/CM/SZ) - Duties of the Assured and Procedure in Case of Accident 19

20 Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju przewożonego mienia księgowa brutto (Początkowa), Odtworzeniowa, Podana przez właściciela mienia w protokole odbioru lub przekazania, wg wartości aktualnej w dniu wydania rzeczy do transportu ustalonej zgodnie z ustawą o rachunkowości jako środek trwały w budowie Prototypy (aparatura naukowa). Zamawiający skorzysta z niniejszego ubezpieczenia w zależności od potrzeb. Właściwa składka za ubezpieczenie zostanie naliczona od podanej we wniosku o ubezpieczenie sumy ubezpieczenia wg z oferty (wyliczonej dla 1 transportu z sumą ubezpieczenia PLN). Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać koszt ubezpieczenia za 3 transporty z sumą ubezpieczenia PLN UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.). Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu Zamawiającego, wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ bez dodatkowego zgłoszenia (obowiązek wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na Wykonawcy) oraz pojazdy nowo zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji. Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku, jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym postępowaniu, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Okresy ubezpieczenia: Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca wystawi dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta). Z tego tytułu Zamawiający nie pobierze żadnych dodatkowych składek. Koszt ubezpieczenia ZK doliczyć do składki za ub. OC dotyczy pojazdów wymienionych w załączniku 8. Składka zostanie określona kwotowo (za 48 miesięcy Tabela nr 1 załącznik nr 2 oferta) w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ oraz dla każdego pojazdu oddzielnie (Tabela nr 2 w załączniku nr 2 oferta). W przypadku zakupu lub przejęcia przez Zamawiającego nowych środków transportu, podlegają one ubezpieczeniu wg stawek Wykonawcy jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW Ubezpieczenie wg następujących założeń: Zakres ubezpieczenia: PEŁNY obejmuje min. (ryzyka elementarne + kradzież z każdego miejsca). Poniższy zakres ubezpieczenia jest zakresem minimalnym, OWU mogą przewidywać korzystniejszy dla Zamawiającego zakres ochrony ubezpieczeniowej, Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b działania osób trzecich, w tym również włamania i dewastacji, c) uszkodzenia pojazdu wskutek złego stanu technicznego drogi. Uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek min. następujących zdarzeń losowych ALL RISK: a) powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, b) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzielenia pomocy medycznej, d) kradzież pojazdu z każdego miejsca, jego części lub wyposażenia, e) uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, f) rabunku pojazdu bądź jego części, g) Kradzieży zuchwałej polegającej na zaborze przez sprawcę pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami wskutek użyciu podstępu (celowe spowodowanie wypadku drogowego, wrzucenie pod pojazd przedmiotów które doprowadzą do zatrzymania się pojazdu, użycie materiałów pirotechnicznych oraz inne nie wymienione sytuację w których może dojść do zaboru pojazdu wraz z jego dokumentami oraz kluczykami ), h) uszkodzenia silnika pojazdu wskutek wjechania w rozlewisko lub zassania wody przez silnik, i) uszkodzenia ogumienia pojazdu. 20

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez:

CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla. a.. zarejestrowanym w.., reprezentowanym przez: CZĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia UMOWA NR:... z dnia.. pomiędzy: Gminą Śmigiel Zamawiającym, REGON 411050557, NIP 698-17-22-462 zwaną dalej reprezentowaną przez: Wiktora Snelę Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Znak sprawy : ZP.271.19.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gmina Busko Zdrój PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; NIP: KRS: ; reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną przez: mgr inż. Marka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo