Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop"

Transkrypt

1 Egzamin: 31/01/2009 Godzina: 14:15 16:00 Opracowano na podstawie przykładowych zadań MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW OPRACOWANIE ZADAŃ Zadanie 1 Zamodeluj funkcjonalność systemu bibliotecznego Należy: Utworzyć model przypadków użycia Narysować diagram klas i podać krótki opis każdej klasy Narysować diagram sekwencji pokazujący rejestrację wypożyczenia przez Jana Kowalskiego książki Potop Narysować diagram stanów dla klasy konto biblioteczne. System obsługiwany jest przez pracowników biblioteki oraz czytelników. Czytelnicy mają możliwość przeglądania księgozbioru oraz rezerwacji i zamawiania książki. Po zamówieniu książka wyszukiwana jest przez magazyniera i przekazywana do punktu obsługi czytelnika, gdzie jest wydawana. Magazynier odpowiedzialny jest również za wprowadzanie nowych pozycji do księgozbioru oraz usuwania książek zagubionych lub zniszczonych. Pracownik obsługujący czytelników odpowiedzialny jest za wydawanie zamówionych książek oraz za przyjmowanie zwrotu książek, a także za przyjmowanie kary za zbyt długie przetrzymywanie książek oraz za zagubienie lub zniszczenie książki. Zniszczona książka może być naprawiona. Za wprowadzenie tej informacji odpowiedzialny jest magazynier. Każdy czytelnik może jednocześnie mieć na stanie określoną liczbę książek. Jest ona określana indywidualnie dla każdego czytelnika. Maksymalny okres przetrzymywania danej książki określany jest dla każdej książki indywidualnie. Czytelnik sam może zadeklarować okres przetrzymywania książki nie

2 dłuższy od okresu maksymalnego dla danej pozycji. W przypadku rezerwacji czytelnik otrzymuje powiadomienie o dostępności poprzez . W tym samym momencie na podstawie rezerwacji powstaje zamówienie książki. Pracownik punku obsługi czytelników nie wysyła takiej książki do magazynu, jest ona kwalifikowana jako do wydania czytelnikowi. Zamówioną książkę należy odebrać w przeciągu 24h, w innym przypadku książka trafia do magazynu bądź też powstaje zamówienie dla kolejnej rezerwacji. Opis przypadków użycia: W skład diagramu przypadków użycia wchodzi 3 aktorów ożywionych, oraz jeden aktor nieożywiony reprezentujący czas. Aktor czytelnik posiada funkcjonalność logowania (autentykacja) oraz przeglądania księgozbioru. Podczas przeglądania księgozbioru może zarezerwować książkę lub zamówić książkę pod warunkiem jej dostępności. Podczas zamawiania książki aktor zobowiązany jest określić czas wypożyczenia który nie może przekroczyć maksymalnego założonego czasu wypożyczenia konkretnej książki. Aktor magazynier odpowiedzialny jest za dostarczanie książek do obsługi klienta oraz za naprawę książek. Przypadek użycia pokaż zamówienia wyświetla listę książek które zostały zamówione przez czytelników. Kiedy książka zostanie znaleziona i dostarczona do punktu obsługi klienta magazynier uruchamia funkcję odznacz jako zrealizowane na danej pozycji. Przypadek użycia Zarządzaj księgozbiorem umożliwia działania na księgozbiorze takie jak Dodawanie nowej książki lub egzemplarza książki, Skierowanie do naprawy, usuwanie Egzemplarza książki lub określenie czasu wypożyczenia dla książki. Aktor obsługa klienta odpowiedzialny jest za wydawanie i przyjmowanie książek oraz za pobieranie opłat za nieterminowy zwrot. Ponadto posiada funkcjonalność dodawania użytkowników i ustalanie limitów wypożyczania dla konkretnego użytkownika. Przypadek użycia Rejestruj użytkownika pozwala na utworzenie konta dla czytelnika, natomiast przypadek użycia ustal limit wypożyczenia ustala ilość maksymalnie wypożyczonych książek dla konkretnego użytkownika. Przypadek użycia pokaż książki do wydania wyświetla listę książek które należy wydać czytelnikom. Lista ta jest listą zamówień które posiadają odpowiedni status nadany przez magazyniera. Aktor może zmienić stan książek wywołując na konkretnej pozycji funkcję wydaj która tworzy wypożyczenie. Przypadek użycia przyjmij książkę odpowiada za zwrot książki przez czytelnika do biblioteki. Przy wywołaniu tego przypadku sprawdzany jest czas wypożyczenia i naliczana jest opłata za przetrzymanie jeżeli takie nastąpiło. Ponadto sprawdzana jest lista rezerwacji i jeżeli istnieje rezerwacja na daną książkę automatyczne jest tworzone zamówienie tej książki. W przypadku braku rezerwacji książka jest przekazywana do magazynu. Aktor czas odpowiada za cykliczne sprawdzanie książek zamówionych ale nie odebranych. W przypadku nieodebrania wywoływana jest procedura skierowania do magazynu i sprawdzenie czy pozycja nie posiada rezerwacji. Jeżeli istnieje rezerwacja automatycznie tworzone jest zamówienie.

3

4 Opis diagramu klas: Klasa Użytkownik jest klasą abstrakcyjną która zawiera informacje osobowe i adresowe użytkowników systemu. Z klasy tej dziedziczą trzy inne klasy odpowiadające konkretnej funkcjonalności użytkowników (czytelnik, magazynier oraz obsługa klienta). Klasa czytelnik posiada dodatkowo operacje odpowiadające za autentykacje oraz datę utworzenia użytkownika. Klasa konto biblioteczne odpowiada za przetrzymywanie informacji o powiązaniach pomiędzy rezerwacją i zamówieniem, a czytelnikiem. Posiada też atrybut określający maksymalną ilość wypożyczeń jaka może istnieć w danej chwili na konkretnym koncie bibliotecznym. Metoda sprawdzilewypożyczeń zwraca wspomnianą maksymalną liczbę wypożyczeń dla danego konta. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedną kartę biblioteczną. Klasa rezerwacje przetrzymuje informacje na temat rezerwacji danej książki dla konkretnego czytelnika. Operacja realizuj tworzy zamówienie książki na podstawie rezerwacji. Operacja anuluj usuwa rezerwację danej książki. Operacja pokaż, wyświetla informacje o pozycji książki rezerwowanej. W danej chwili jeden użytkownik może mieć wiele rezerwacji, ale jedna rezerwacja zawiera tylko jedną książkę. Klasa zamówienie odpowiada ze powiązanie konkretnego użytkownika z egzemplarzem książki przeznaczonej do wypożyczenia. Stan w klasie zamówienie określa czy dla danego zamówienia wygenerowano już wypożyczenie. Operacja realizuj odpowiada za wygenerowanie właściwego wypożyczenia i odznaczenie egzemplarza książki jako wypożyczonego. Operacja anuluj odpowiada za anulowanie zamówienia, a operacja pokaż pozycje odpowiada za wyświetlenie książek konkretnego zamówienia. Funkcja zmień stan odpowiada za zmianę stanu podczas realizacji zamówienia. Do jednej karty bibliotecznej może być przypisanych wiele zamówień. Do jednego zamówienia musi być przypisana co najmniej jedna książka. Klasa wypożyczenie przetrzymuje informacje o dacie wypożyczenia konkretnego zamówienia. Jedno zamówienie może posiadać jedno wypożyczenie, lub go nie posiadać. Natomiast jedno wypożyczenie może zawierać tylko jedno zamówienie. Klasa egzemplarz książki odpowiada za fizyczną książkę powiązaną z danym tytułem wydawniczym. Posiada unikalny numer identyfikacyjny oraz stan (wypożyczony, naprawiany, zarezerwowany oraz wolny). Klasa ta powiązana jest z klasą książka (tytuł wydawniczy) i zamówieniem. Jeden egzemplarz książki odpowiada jednej książce, ale książka może posiadać wiele egzemplarzy. Egzemplarz może posiadać w danej chwili tylko jedno zamówienie. Operacja usuń, skreśla egzemplarz ze stanu. Operacja skieruj do naprawy ustawia odpowiedni stan, a operacja sprawdź stan zwraca stan egzemplarza. Klasa książka przechowuje tytuły wydawnicze. Operacja dodaj egzemplarz odpowiada za utworzenie powiązania pomiędzy fizycznym egzemplarzem a tytułem wydawniczym.

5

6 Opis diagramu sekwencji Obiekt Jan kowalski wywołuje operację zamów na obiekcie Potop należącym do klasy egzemplarz książki. Następnie obiekt Potop wywołuje na sobie operację sprawdzania stanu. Jeżeli stan jest inny niż wolna następuje odmowa utworzenia zamówienia przesyłana w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli egzemplarz jest wolny tworzony jest obiekt z klasy zamówienie, który sprawdza w karcie bibliotecznej ilość obecnych i ilość maksymalnych wypożyczeń. Jeżeli ilość wypożyczeń jest mniejsza od maksymalnej ilości wypożyczeń to zamówienie i egzemplarz książki zmienia stan i oczekuje na realizację. W przeciwnym razie zamówienie jest anulowane.

7 Opis diagramu stanów Do zrobienia

8 Zadanie 2 Zamodeluj funkcjonalność systemu ocen i zaliczeń na Politechnice Gdańskiej Należy: Utworzyć model przypadków użycia Narysować diagram klas i podać krótki opis każdej klasy Narysować diagram sekwencji pokazujący odczyt przez studentkę Alicję Kwiatkowską oceny z Inżynierii Oprogramowania, która wynosi 5 Narysować diagram stanów studenta w ramach jednego semestru (od wpisu na semestr do zaliczenia tego semestru). System ma na celu usprawnienie organizacji w czasie sesji w zakresie zarządzania ocenami i zaliczeniami wszystko będzie się odbywać elektronicznie. Z systemu korzystają: pracownicy dziekanatu, dziekan, nauczyciele oraz studenci. Przy realizacji niektórych funkcji system korzysta z dwóch innych systemów: Systemu Ewidencji Studentów oraz Systemu Programów Studiów. Na koniec semestru pracownik dziekanatu uruchamia układanie protokołów zaliczeń w wersji dla studentów oraz dla nauczycieli. Wersja protokołu dla studenta zawiera te przedmioty, które student powinien zaliczyć. Wersja protokołu dla nauczyciela zawiera listę studentów, którzy są uprawnieni do zaliczania danego przedmiotu. W realizacji tej funkcji system pozyskuje z Systemu Programów Studiów listy przedmiotów dla studentów na określonym semestrze danego kierunku i specjalności, a z Systemu Ewidencji Studentów pozyskuje listę studentów danego kierunku i specjalności. Gdy protokoły zostaną przygotowane, nauczyciele mogą wpisywać oceny studentów. Natomiast studenci mogą odczytywać listę zaliczeń i egzaminów oraz później, po wpisaniu ocen przez nauczycieli, mogą odczytywać swoje oceny. Na koniec sesji, pracownik dziekanatu wywołuje funkcję podsumowania sesji. Sprawdza ona stan zaliczeń i generuje protokoły poprawkowe dla nauczycieli, które zawierają listę studentów, którzy nie zaliczyli danego przedmiotu, a także listę studentów, którzy zaliczyli semestr. Ta druga lista jest wczytywana przez dziekana, który dokonuje zaliczenia semestru, czego skutkiem jest uaktualnienie wpisu studenta na semestr w Systemie Ewidencji Studentów. Opis przypadków użycia: W skład diagramu przypadków użycia wchodzi 3 aktorów ożywionych, oraz jeden aktor nieożywiony reprezentujący czas.

9

10 Zadanie 3 Zamodeluj funkcjonalność sklepu spożywczego Należy: Utworzyć model przypadków użycia opisujący funkcjonalność systemu, Narysować diagram klas i podać krótki opis każdej klasy Narysować diagram sekwencji dla zamówienia jednego z brakujących towarów uwzględnieniem listy towarów do zamówienia oraz oferty hurtowni. System ma na celu wspomaganie działania małego sklepu spożywczego. Umożliwia on sprzedawcy przegląd stanu towarów w sklepie i rejestruje sprzedaż towarów przez poszczególnych sprzedawców (z użyciem kodów paskowych do identyfikacji towarów). Jeżeli towar jest przeterminowany system sygnalizuje to sprzedawcy i nie pozwala sprzedać towaru. Kierownik ma możliwość zdejmowanie przeterminowanego towaru ze stanu sklepu. Kierownik ustala minimalne ilości towarów i jeżeli ilość towaru w sklepie spada poniżej ilości minimalnej system automatycznie wprowadza ten towar na listę towarów do zamówienia. Kierownik ma możliwość wpisania na tę listę także innych towarów. Hurtownia, z którą współpracuje sklep ma własny system informatyczny i przesyła ona swoją ofertę przez . Kierownik wczytuje nowe oferty do systemu i wykorzystuje je przy tworzeniu swojego zamówienia i wysyła zamówienie do hurtowni przez . Podczas dostawy kierownik wczytuje nowe towary z dyskietki oraz sprawdza ich zgodność ze stanem faktycznym i rejestruje dokonanie zapłaty. Dodatkowo kierownik ma możliwość zmiany cen towarów (hurtownia w swojej ofercie określa domyślne ceny detaliczne) oraz przeglądania raportów finansowych, które generuje system. Opis przypadków użycia Na diagramie przedstawiono dwóch głównych użytkowników systemu: Sprzedawcę oraz Kierownika. Aktor sprzedawca może przeglądać stany magazynowe oraz dokonywać sprzedaży towarów. Przy dodawaniu towaru do sprzedaży system aktualizuje stan magazynowy i w przypadku wystąpienia określonych ilości minimalnych dodaje dany towar do zamówienia. Przy sprzedaży sprawdzany jest również termin przydatności do spożycia, który w razie niezgodności nie pozwala dodać danego towaru do sprzedaży. Aktor Kierownik również posiada możliwość przeglądania stanów magazynowych. Ponadto posiada możliwość tworzenia zamówień na towary oraz usuwanie przeterminowanych towarów z systemu. Przy usuwaniu towarów wywoływana jest funkcja sprawdzająca termin ważności danego produktu. Ponadto kierownik może ustalać minimalną ilość towaru po której system będzie automatycznie dodawał towary do zamówienia. Kierownik dysponuje także funkcjonalnością dostaw która porównuje dostawę z zamówieniem i odznacza dostawę w przypadku zapłacenia jako zapłaconą (reszty nie będę opisywał bo mówi sama za siebie)

11

12 Opis diagramu klas W diagramie klas zostały przedstawione klasy wchodzące w skład systemu oraz ich podstawowe atrybuty i operacje. Abstrakcyjna klasa użytkownik jest klasą bazową dla klas sprzedawca i kierownik. Przetrzymuje ona dane teleadresowe i osobowe. Klasa sprzedaż odpowiedzialna jest za obsługę sprzedaży towarów. Zawiera numer sprzedaży oraz datę a także listę towarów z klasy Towary. Posiada funkcje umożliwiające dodawanie towarów do sprzedaży a także podliczanie i pokazywanie stanu koszyka. Jest ściśle powiązana z klasą odpowiadającą za raportowanie dobowe sprzedaży. Jeden raport posiada zero lub więcej sprzedaży, ale jedna sprzedaż posiada tylko jeden raport dobowy. Kolejna klasa to klasa odpowiedzialna za towary. Obiekty tej klasy przetrzymują informacje o jednostkowym towarze takie jak id (kod Kreskowy), cenę, nazwę, producenta i datę dodania i ważności. Umożliwia podstawowe operacje takie jak usuwanie towaru i dodawanie towaru. Każdy towar należy do magazynu który przetrzymuje informacje o liczbie aktualnie dostępnych towarów. Umożliwia aktualizację stanu, wyświetlanie stanu oraz pozwala usuwać przeterminowane towary. Jeden konkretny towar należy tylko do jednego magazynu, oraz jeden magazyn przetrzymuje wiele różnych towarów. Klasa zamówienie przetrzymuje informacje o towarach które wchodzą w skład zamówienia. Przetrzymuje również informacje o ofertach na zakup danego towaru. Zamówienie posiada stan (otwarte, zamknięte, wysłane, zrealizowane) oraz operacje na zamówieniu. Operacja wyślij przygotowuje zamówienie do wysłania do hurtowni, natomiast operacja dodajzoferty wyszukuje oferty na dany towar i dodaje je do zamówienia. Funkcja dodaj towar odpowiada za dodanie towaru do zamówienia (z pominięciem oferty) Klasa oferty odpowiedzialna jest za obsługę ofert. Funkcja wczytaj odpowiedzialna jest za dodanie oferty z wiadomości do systemu. Operacja generuj zamówienie, otwiera nowe zamówienie na dany towar, wyszczególniony w ofercie.

13

14 Opis diagramu sekwencji W zadaniu nie jest jasno powiedziane czy ma to być zamówienie dodane automatycznie (w przypadku wykrycia stanu niższego niż pożądany) czy ręczne (przez kierownika). Przyjmuję że jest to zamówienie automatyczne. Podczas dodawania towaru do sprzedaży aktualizowane są stany magazynowe. W przypadku wykrycia stanu niższego od minimalnego system dodaje towar do zamówienia i rozpoczyna przeszukiwanie ofert na dany towar ( w pętli). Następnie dodaje dany towar z oferty do zamówienia i kończy pracę. Zamówienie oczekuje na zamknięcie i wysłanie przez kierownika. Jeżeli stan magazynu nie jest minimalny nie powstaje żadna akcja dodatkowa.

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Czym jest?... 1.2. Wymagania systemu... 2. Logowanie do systemu 3. Panel Zarządzanie sklepami 3.1. Menu panelu Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki E-HURT System usprawniający działalność hurtowni zniczy Rade-Tours 1 Spis treści 1. Sformułowanie zadania projektowego...5

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PROGRAM OBSŁUGI WYPOŻYCZALNI Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Przeznaczenie programu...3 1.2. Przygotowanie do wdrożenia programu...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net

Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Programowanie aplikacji WWW w technologii.net Pracownia specjalistyczna, studia niestacjonarne, stopień I, rok 2014/2015 Każdy z projektów oceniany będzie również w zakresie wyglądu maksymalna ilość punktów:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania

ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania ELSE Systemy Informatyczne Zarządzania Plan przedmiotu z wykorzystania systemu informatycznego ELSE.ERP dla studentów uczelni wyższych ĆWICZENIA II PROGNOZOWANIE POTRZEB I ZAOPATRZENIE Cel zajęć i poruszane

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Logistyka Systemu Graffiti

Logistyka Systemu Graffiti Logistyka Systemu Graffiti P o d r ę c z n i k u ż y t k o w n i k a PC Guard SA ul. Janickiego 20 60 542 Poznań tel. 061 843 42 66 061 843 42 70 061 847 12 46 handlowy@pcguard.pl www.pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI TRANSPORT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika modułu Transport, części systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7

Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 Nowoczesne rozwiązania w zakładzie produkcyjnym w programie Madar 7 MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2011 Spis treści Spis Treści 2 1 Specyfika zakładu produkcyjnego 4 1.1 Zamienniki, półprodukty i załączniki

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3. Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Projekt elektroniczna administracja (e-administracja) 1. Wstęp Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 3 do SIWZ na zamówienie polegające

Bardziej szczegółowo