Część II ZESTAWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ IZBY CELNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II ZESTAWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ IZBY CELNE"

Transkrypt

1 Część II ZESTAWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ IZBY CELNE 1

2 1. Czy obecna wewnętrzna struktura organizacyjna izby celnej i urzędu celnego sprzyja prawidłowej realizacji zadań? Uwagi zgłaszane w związku z udzieleniem odpowiedzi negatywnej: 1. Należy wypracować model podziału zadań kontrolnych pomiędzy izbą i urzędami celnymi. Obecnie obydwa poziomy mają podobne obowiązki wynikające z ustawy o Służbie Celnej zaś wyraźnie różne narzędzia do ich realizacji. Stąd też niektóre elementy aparatu kontrolnego, dziś działającego w izbach, powinny zostać przeniesione na poziom urzędów. Dotyczy to: - zadań kontrolnych szczególnego nadzoru podatkowego, - grup mobilnych, które byłyby nadzorowane przez komórkę organizacyjną w izbie celnej; 2. Należałoby rozważyć możliwość wyłączenia komórek szczególnego nadzoru podatkowego spod nadzoru komórki nadzoru i koordynacji kontroli przedsiębiorców w izbie celnej. Zadania szczególnego nadzoru podatkowego na poziomie izby celnej powinna realizować komórka podatku akcyzowego; 3. Powinno się przekazać całość czynności kontrolnych (zwalczanie przestępczości celnej) do organów I instancji, czyli naczelnikom uc z pozostawieniem w ic koordynacji i nadzoru działań kontrolnych oraz struktur specjalnych takich jak wywiad celny; 4. Wskazane byłoby utworzenie jednej komórki kontroli wewnętrznej z uwagi na dublowanie się zadań komórki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 5. W strukturze urzędów celnych powinno się umieścić komórki obsługi prawnej i stanowisko radcy prawnego. Obsługa prawna zapewniana z poziomu izby celnej przy rozszerzających się zadaniach urzędu celnego i skomplikowanym charakterze decyzji, zwłaszcza w zakresie podatku akcyzowego jest niewystarczająca; 6. Powinna nastąpić decentralizacja zadań w zakresie egzekucji administracyjnej - w ramach obecnej struktury organizacyjnej istnieje możliwość przekazania uprawnień organów egzekucyjnych naczelnikom urzędów celnych. Przy zachowaniu funkcji wierzyciela przez dyrektora izby celnej, prowadzenie na jego zlecenie egzekucji administracyjnej przez naczelników uc pozwoliłoby na wykorzystanie terenowych struktur do prowadzenie czynności egzekucyjnych. Prowadzenie egzekucji przez jeden organ egzekucyjny na terenie obszaru województwa jest nieefektywne i wymagające ponoszenia dużych wydatków egzekucyjnych; 7. Słusznym byłoby rozważenie możliwości tworzenia w urzędach celnych komórek analizy ryzyka; 8. Komórki prawno-organizacyjne powinny być rozdzielone na dwie odrębne komórki: prawną i organizacyjną z uwagi na odmienny charakter i specyfikę zadań obu komórek; 9. W izbie celnej powinny być utworzone komórki nadzorującej szczególny nadzór podatkowy; 10. Istnieje potrzeba powołania komórek służby wewnętrznej; 11. Powinno dążyć się do usamodzielnienia urzędów celnych w zakresie finansowym, logistycznym i kadrowym. Naczelnik urzędu celnego jako organ administracji państwowej I instancji powinien mieć większy wpływ na funkcjonowanie podległego mu urzędu; 12. Należy rozszerzyć uprawnienia dyrektora izby celnej w zakresie zmiany struktury organizacyjnej izby. Dyrektor izby celnej powinien mieć, w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim poinformowaniu Ministerstwa, możliwość tworzenia, łączenia lub dzielenia komórek organizacyjnych izby bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Ministra Finansów; 2

3 Postulaty dotyczące konkretnych przypadków: 1. Zamiast Oddziału Celnego Port Lotniczy w Katowicach - Pyrzowicach należałoby utworzyć Oddział Celny Port Lotniczy Osobowy i Oddział Celny Port Lotniczy - Towarowy. Rozdzielenie jest konieczne, bowiem Port Lotniczy w Pyrzowicach staje się jednym z najszybciej rozwijających się i obecnie trwa jego rozbudowa, po zakończeniu której port cargo będzie oddalony o kilka kilometrów od portu pasażerskiego, co fizycznie uniemożliwia wykonywanie kontroli w jednym oddziale; 2. W Izbie Celnej w Krakowie powinny zostać utworzone: a) komórka statystyczna realizująca zadania o charakterze ogólnopolskim, związane z obsługą warstwy analitycznej podsystemu INTRASTAT. W strukturze Izby Celnej w Krakowie funkcjonuje Wydział INTRASTAT, którego rola i przypisane zadania nie odpowiadają zakresowi przewidzianemu dla komórek przyjmujących i weryfikujących deklaracje INTRASTAT w izbach celnych. W chwili obecnej Wydział sprawuje administrację merytoryczną podsystemu INTRASTAT oraz realizuje zadania związane z obsługą warstwy analitycznej systemu (zadania na poziomie ogólnopolskim). Zadania związane z ogólnopolską analityką INTRASTAT oraz tworzeniem i obsługą systemu porównywania danych INTRASTAT/VAT, jak również prowadzenie badań cenowych we współpracy z ekspertami z Głównego Urzędu Statystycznego, stanowią odrębny obszar zadaniowo-organizacyjny, który powinien zostać wyodrębniony w strukturze organizacyjnej, ze względu na specyficzny zakres kompetencji i odpowiedzialności. Komórka statystyki byłaby odpowiedzialna za kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym oraz generowanie zbiorów statystyki handlu zagranicznego RP, przekazywanych przez GUS do EUROSTAT. Do zadań komórki należałoby: - opracowywanie i testowanie widełek wagowo-cenowych, - analiza i weryfikacja danych z hurtowni VAT, KEP i REGON oraz przygotowywanie plików VAT, KEP i REGON przeznaczonych do wgrania na bazę centralną, - budowa dodatkowych modułów analitycznych dla wydziałów INTRASTAT z wykorzystaniem technologii OLAP i ASP.NET oraz administrowanie tymi modułami, - inne zadania wynikające ze współpracy i wykonywania zadań dla potrzeb administracji merytorycznej i Projektu, - kontrola funkcjonowania analityki okresów sprawozdawczych w szczególności kontrola procesów zachodzących na serwerze analitycznym, dotyczących obliczania kategorii i priorytetów, poprawności i kompletności danych, itp. - kontrola zawartości bazy analitycznej podsystemu INTRASTAT. b) komórka Projektowania i Wdrażania Systemu Kontroli Eksportu, która realizowałaby następujące zadania: - sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu Systemu Kontroli Eksportu (AES) w ramach systemu CELINA, - koordynacja i realizacja zadań związanych z projektowaniem, wdrożeniem i eksploatacją systemu AES, - prowadzenie działań związanych ze stosowaniem wspólnotowego i krajowego prawa w zakresie kontroli operacji eksportowych, - zarządzanie algorytmami kontroli deklaracji celnych wywozowych, - prowadzenie Archiwum Systemu AES, zawierającego dokumentację koordynacyjnych prac wdrożeniowych i prowadzonej korespondencji, - prowadzenie szkoleń z zakresu AES. 3

4 3. Wskazane byłoby ponowne utworzenie zlikwidowanych Oddziałów Celnych w Chyżnem i Muszynie. Zwracano też uwagę, iż w związku z akcesją Polski do struktur unijnych, otrzymaniem licznych nowych zadań (Intrastat, WPR, zadania podatkowe, grupy mobilne), reformą struktur organizacyjnych z maja 2002r., a następnie likwidacją komórek po wejściu do UE związaną ze spadkiem ilości zgłoszeń celnych, administracja celna w ostatnich latach podlegała permanentnym zmianom strukturalnym, które destabilizowały funkcjonowanie procedur organizacyjnych i komunikacyjnych. Realizacja reform organizacyjnych wiązała się z ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i ewidentnie zakłócała właściwy tok pracy organów, z założenia służących przede wszystkim przedsiębiorcom dokonującym obrotu towarowego z zagranicą. Częsta reorganizacja służb celnych powoduje u pracowników i funkcjonariuszy celnych poczucie niestabilności i tymczasowości w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Wszystkie ww. uwagi zostały zgłoszone przez 7 izb celnych. 4

5 2. Czy w komórkach organizacyjnych na obszarze działania izby celnej występuje potrzeba zwiększenia zatrudnienia? jakie są potrzeby w tym zakresie? w jakich komórkach organizacyjnych? jakie są przyczyny niedoborów kadrowych? Lp. 1. Izba Celna IC w Białej Podlaskiej Aktualne zapotrzebowanie na etaty (w liczbie etatów) w 2006 r. Uzasadnienie uwagi - 55 etatów po osiągnięciu pełnej wydolności rozbudowywanego obecnie przejścia granicznego w Hrebennem - planowane na koniec 2006 r. - pion akcyzowy urzędach celnych (zwłaszcza szczególny nadzór podatkowy), - Wydział Dokumentacji Celnej, - brak faktycznej obecności w pracy osób alokowanych (długotrwałe zwolnienia lekarskie) - Referat Zarządzania Ryzykiem - Wydział Zwalczania Przestępczości - Wydział Informatyki - Wydział Prawno Organizacyjny - Wydział Logistyki - oddziały celne graniczne (Koroszczyn, Sławatycze, Drogowy w Terespolu, Drogowy w Dorohusku, Hrebenne); 2. IC w Białymstoku IC w Gdyni IC w Katowicach IC w Kielcach 36 Około 100 etatów należy zabezpieczyć na obsadę 4 nowych przejść na granicy polsko białoruskiej. Budowa nowego terminalu kontenerowego w porcie w Gdyni (Gdynia Container Terminal) i jego uruchomienie z początkiem 2006 r. wymaga utworzenia nowego Oddziału Celnego Nabrzeże Bułgarskie w Gdyni. Wzmocnienia etatowego wymagają szczególny nadzór podatkowy, komórki podatku akcyzowego i kontroli podatku akcyzowego, komórki karnoskarbowe, niektóre z oddziałów celnych. Niedobory w stosunku do obsady docelowej. Braki występują w: - Wydziale Zwalczania Przestępczości, - Urzędzie Celnym w Kielcach, - potrzeby Szczególnego Nadzoru podatkowego 6. IC w Krakowie 240 IC 150 etatów, 5

6 7. IC w Łodzi IC w Olsztynie IC w Opolu 88 UC w Krakowie 60 etatów. OC Port Lotniczy Kraków Balice 30 etatów Etaty przeznaczone dla komórek kontrolnych, tj.: Szczególnego Nadzoru Podatkowego, Wydziału Zwalczania Przestępczości, Wydziału Zarządzania Ryzykiem, Wydziału Dokumentacji Celnej, referatów kontroli przedsiębiorców etatów do obsługi budowanego przejścia granicznego w Grzechotkach otwarcie II kw r., - 38 etatów - w Oddziale Celnym w Bezledach, - 20 etatów w Oddziale Celnym w Gołdapi, - 26 etatów w Wydziale Zwalczania Przestępczości, - 20 etatów w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego, - 7 etatów w Wydziale Dokumentacji Celnej, - 5 etatów na stanowisko poborcy w komórce egzekucyjnej. IC - 41 etatów UC w Opolu 47etatów 10. IC w Poznaniu IC w Przemyślu IC w Rzepinie (brak danych) Przyczyną niedoborów są ograniczone możliwości efektywnego wykorzystania etatów przekazanych w wyniku alokacji. Istnieje potrzeba zwiększenia zatrudnienia w komórkach akcyzowych urzędów celnych 13. IC w Szczecinie IC w Toruniu IC w Warszawie 182,5 W stosunku do zatwierdzonego planu potrzeba 17 etatów Do obsadzenia pozostało 182, 5 etatów m.in. w komórkach kontroli celnej i akcyzowej oraz szczególnego nadzoru podatkowego w Urzędach Celnych, w Wydziale Zwalczania Przestępczości Celnej w IC w Warszawie 16. IC we Wrocławiu 40 Niedobory w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego. Przyczyna leży w niedoszacowaniu limitów etatowych określonych wg kryteriów MF. O g ó ł e m 1750,5 6

7 3. Czy w komórkach organizacyjnych na obszarze działania izby celnej występują nadwyżki zatrudnienia? Tylko Dyrektor Izby Celnej w Krakowie odpowiedział, iż posiada nadwyżki zatrudnienia, tj. około 15 etatów w Urzędzie Celnym w Nowym Targu oraz około 15 etatów w Urzędzie Celnym w Nowym Sączu. W celu racjonalizacji zatrudnienia podejmował następujące zadania: - po połączeniu Izby Celnej w Krakowie z Izbą Celną w Nowym Targu oraz po likwidacji komórek na granicy przeniesiono maksymalną liczbę funkcjonariuszy z Nowego Targu i Nowego Sącza do pełnienia służby w Krakowie tj. łącznie: 76 osób, nie wliczając osób alokowanych do Izby Celnej w Przemyślu w listopadzie 2003r., - zmieniono właściwość miejscową podległych urzędów celnych poprzez zmniejszenie obszaru właściwości miejscowej Urzędu Celnego w Krakowie na rzecz UC w Nowym targu i w Nowym Sączu. Powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski oraz miasto Tarnów przejął od UC Kraków - UC w Nowym Sączu. Powiaty: oświęcimski i myślenicki przejął od UC Kraków - UC w Nowym Targu. Gminy: Mszanę Dolną i Niedźwiedź przejął od UC Nowy Sącz - UC w Nowym Targu. Pozwoliło to na skierowanie funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania innych zadań bez ich służbowego przenoszenia, - utworzono zamiejscowe komórki Izby Celnej w Krakowie z siedzibą w Urzędzie Celnym w Nowym Targu, co znacznie zmniejszyło liczbę alokowanych funkcjonariuszy, - przenoszonym funkcjonariuszom w miarę możliwości umożliwiono pracę w systemie zmianowym w celu zminimalizowania ilości dojazdów. Przyczyny uniemożliwiające podejmowanie dalszych działań racjonalizacyjnych: - brak możliwości przenoszenia funkcjonariuszy pomiędzy urzędami celnymi w różnych miastach z powodu związanych z tym kosztów przeniesienia, - brak możliwości zwolnienia funkcjonariuszy w przypadku likwidacji komórki, w związku z niepodjęciem decyzji na szczeblu centralnym dot. zwalniania funkcjonariuszy w takich przypadkach. 7

8 4. Czy występują utrudnienia w funkcjonowaniu szczególnego nadzoru podatkowego? 1. Duża ilość aktów wykonawczych, niespójność przepisów ustawowych i wykonawczych, duża częstotliwość ich zmian, nie zawsze jednak uwzględniająca dostosowanie przepisów do sygnalizowanych przez organy podatkowe realiów obrotu np. w okresie od r. zostało opublikowanych 12 rozporządzeń regulujących materię podlegającą szczególnemu nadzorowi podatkowemu oraz 24 rozporządzenia zmieniające. 2. Mało czytelne przepisy regulujące funkcjonowanie SzNP głównie w kwestii paliw oraz na styku funkcjonowania przepisów celnych i podatkowych. Np. w procedurach celnych dopuszczalne jest uwzględnianie wagi deklarowanej, procedury podatkowe takich rozwiązań nie dopuszczają i tak w przypadku importu np. gazu, który może być objęty procedurą zawieszenia akcyzy i następnie wprowadzany do składu podatkowego rodzi to wiele komplikacji: - nie dokonano zmiany definicji olejów podlegających barwieniu, pomimo, że obecny stan prawny pozwala na wprowadzenie do obrotu nie barwionego paliwa o parametrach bardzo zbliżonych do oleju napędowego; zmiany 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych, odnośnie obowiązku prawnej kontroli metrologicznej zbiorników magazynowych pomimo niemożliwości ich legalizacji, zgodnie z art. 27 ust.7 ustawy o podatku akcyzowym, podatnicy wykonujący czynności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy są objęci przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym, natomiast rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego ogranicza nadzór jedynie do wymienionych kategorii wyrobów, co jest sprzeczne z celem zapisu ustawowego, którym jest objęcie nadzorem całości obrotu w procedurze zawieszenia, - brak kompleksowego uregulowania w zakresie przeładunku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego odnosi się jedynie do przeładunku gazu pomijając pozostałe wyroby akcyzowe zharmonizowane, - 2 rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania jest sprzeczny z art.30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, - szeroki katalog zwolnień od podatku akcyzowego oraz różnorodność i zmienność warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia (różny moment zakończenia procedury zawieszenia) uniemożliwia wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego na dalszym etapie obrotu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podlegających zwolnieniu. 3. Przepisy uniemożliwiające racjonalne, zgodne ze wskazaniami określającymi ryzyko, właściwe zarządzanie posiadanymi kadrami i organizowanie pracy. Niejednolite podstawy zatrudnienia osób wykonujących te same zadania (funkcjonariusze celni pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w służbie cywilnej), kwestie dojazdów, określenia miejsca wykonywania pracy. 4. Niewystarczająca obsada kadrowa, w szczególności wobec zwiększającej się liczby obowiązków, np. od 1 maja 2004r. objęcie stałym nadzorem większości produktów rafinacji ropy naftowej. 5. Zbyt mało szkoleń specjalistycznych organizowanych centralnie, szczególnie w dziedzinach nowych dla służb SzNP po wstąpieniu Polski do struktur UE. 6. Złe wyposażenia referatów SzNP w środki transportu (samochody), środki łączności, urządzenia do kontroli. 7. Brak centralnej bazy danych dot. przepływu towarów akcyzowych ogólnie, towarów przemieszczanych w procedurze zawieszonej akcyzy, wywiązywania się podmiotów z 8

9 obowiązku zapłaty akcyzy po zakończeniu powyższej procedury. Kończąc procedurę w składzie podatkowym na terenie właściwości jednej izby celnej - brak możliwości sprawdzenia czy podmiot korzystający z procedury zawieszenia poboru akcyzy w finale uiszcza należności podatkowe. Sytuacja taka stanowi ogromne zagrożenie dla powstawania oszustw podatkowych, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów do budżetu. 8. Podział (rozdrobnienie) zadań dotyczących kontroli nad funkcjonowaniem automatów o niskich wygranych, gdzie Izba Skarbowa wydaje decyzje udzielające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, następnie weryfikacja, kontrola, nadzór znajduje się w rękach organów podatkowych. Kolejny etap w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - sprawy karne ponownie przekazywane są do właściwych urzędów skarbowych. 9. Konieczność wykonywania wielu czasochłonnych czynności m.in. nakładanie zamknięć urzędowych np. Grupa LOTOS przesyłek dziennie po 60 wagonów, podczas gdy podmioty gospodarcze zabezpieczają transporty dużo lepiej zaawansowanymi technicznie zamknięciami. Dla uproszczenia można by zrezygnować z nakładania zabezpieczeń urzędowych poprzez decyzję naczelnika urzędu zezwalającą na uznanie zamknięć załadowcy, gdyż czynności te zabierają zbyt dużo czasu, który można przeznaczyć na analizę dokumentów czy kontrole. 10. Uregulowania dotyczące stosunku pracy (niejednolite podstawy zatrudnienia osób wykonujących te same zadania, kwestie dojazdów, możliwość rotacji pracowników, określenie miejsca wykonywania pracy). 11. Brak jednolitej metodyki i procedur kontroli oraz szkoleń przy przyjęciu nowych dziedzin i zagadnień tematycznych do kontroli (np. paliwa, gaz). 12. Brak przygotowania technicznego do kontroli paliw, w tym brak właściwych magazynów do przechowywania próbek paliwa oraz do przechowywania zabezpieczonego paliwa. 13. Wysokie koszty magazynowania zabezpieczonych towarów ponoszone przez izbę. 14. Brak możliwości podłączenia komórek stałego nadzoru podatkowego do systemu informatycznego służb celnych Brak sprzętu informatycznego i brak oprogramowania. 15. Brak jednoznacznych zapisów w rozporządzeniu w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego zobowiązujących podmioty do zapewnienia pracownikom szczególnego nadzoru ochrony wynikającej z przepisów BHP 9

10 5. Jakie są główne przyczyny wszczynania postępowań dyscyplinarnych (proszę o wyspecyfikowanie zgodnie z klasyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do decyzji Ministra Finansów nr 5 /OC z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie trybu przekazywania meldunków służbowych)? Przyczyna wszczynania postępowań dyscyplinarnych liczba izb celnych, które wskazały na daną przyczynę niedopełnienie lub nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych 13 naruszenie dyscypliny pracy (spóźnienia, opuszczenie stanowiska pracy) 11 poświadczenie nieprawdy 5 przyjęcie korzyści materialnej 5 odmowa wykonania polecenia służbowego 4 spożywanie alkoholu w czasie służby 4 stawienie się, przebywanie w czasie służby w stanie nietrzeźwości 3 inne 3 przemyt 2 niegodne zachowanie poza służbą 2 przekroczenie zakresu uprawnień 1 niesprawne wykonywanie obowiązków służbowych 1 wykorzystanie sprzętu służbowego (komputera) do celów prywatnych 1 naruszenie dyscypliny pracy 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy 1 10

11 6. Jakie środki należałoby zastosować, aby ograniczyć lub wyeliminować przyczyny niepożądanych zachowań, kończących się wszczęciem postępowania dyscyplinarnego? 1. Konsekwentne egzekwowanie przez bezpośrednich przełożonych przestrzegania dyscypliny pracy i obowiązku zachowania trzeźwości w pracy także poprzez stosowanie kar dyscyplinarnych; 2. Stałe monitorowanie obszarów ryzyka w tym analiza ryzyka funkcjonująca w szybkich systemach informatycznych; 3. Opracowanie i ujednolicenie procedur, instrukcji postępowania dla funkcjonariuszy celnych z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących regulacji prawnych; 4. Zwiększenie ilości środków pozytywnej motywacji (nagrody, motywacja godnościowa, zwiększenie wynagrodzeń) oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy i pracowników; 5. Wzmożenie nadzoru służbowego bezpośrednich przełożonych nad funkcjonariuszami i pracownikami na każdym szczeblu zarządzania; 6. Wyeliminowanie dualizmu prawnego - jasność i spójność przepisów i procedur; 7. Zidentyfikowanie obszarów ryzyka oraz ustalenie dla nich jednolitych i precyzyjnych procedur postępowania; 8. Stworzenie jednolitego systemu naboru kadr, uwzględniającego specyfikę i charakter wykonywanych zadań, w tym: - określenie standardów merytorycznych z zakresu posiadanych umiejętności i zdolności, - określenie predyspozycji odnoszących się do konkretnych stanowisk, w szczególności do stanowisk kierowniczych. - kierowanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Służby Celnej funkcjonariuszy i pracowników posiadających odpowiednie predyspozycje i cechy charakterologiczne; 9. Zreformowanie i urealnienie systemu ocen okresowych (np. kilkuosobowe komisje, które faktycznie ocenią funkcjonariusza), a przede wszystkim konsekwencja w ocenie pracowników i ich rotacja bądź wydalenie w sytuacji złej oceny pracy na danym stanowisku; 10. Wdrożenie programów rotacji; 11. Egzekwowanie zasady godnościowego zarządzania zespołami ludzkimi na wszystkich szczeblach zarządzania; 12. Każdorazowe dokumentowanie notatkami służbowymi przypadków niewłaściwego zachowania; 13. Szkolenia merytoryczne z naciskiem na procedury zachowań funkcjonariuszy celnych podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz szkolenia dotyczące kodeksu etyki funkcjonariusza celnego; 14. Zwiększenie pracy szkoleniowo-wychowawczej z młodymi funkcjonariuszami przy jednoczesnym zaostrzeniu reakcji przełożonych na niewłaściwe zachowanie bardziej doświadczonych funkcjonariuszy; 15. Zapewnienie stabilności zatrudnienia; 16. Rozbudowanie systemu analizy ryzyka; 17. Kontynuowanie prac nad udoskonaleniem programów, które zasadniczo utrudniają określone zachowania (np. program GRANICA, CELINA, ALINA, które odpowiednio udoskonalone mogą stanowić skuteczne narzędzie) i oczywiście stałe rozwijanie istniejący zabezpieczeń (telewizja dozorowa, programy losujące itp.); 18. Natychmiastowe reagowanie na naruszanie dyscypliny pracy przez pracowników - nietolerowanie niewłaściwych zachowań, w tym pracy pod wpływem alkoholu 19. Poruszanie spraw będących przedmiotem postępowań dyscyplinarnych na naradach służbowo-szkoleniowych, informowanie funkcjonariuszy, co może, a czego nie powinien robić oraz o konsekwencjach określonego postępowania; 11

12 20. Stworzenie tabeli wykroczeń systematyzującej formy naruszenia dyscypliny pracy lub złamania prawa wg kategorii z przyporządkowaną odpowiednią sankcją; 21. Zwiększenie obsady i rozszerzenie katalogu zadań i uprawnień komórek kontroli wewnętrznych; 22. Powołanie komórki organizacyjnej ds. zwalczania zjawisk korupcyjnych. 12

13 7. Proszę o wskazanie obszarów działania Służby Celnej najbardziej zagrożonych korupcją: 1. Przyjęcie zgłoszenia celnego od podróżnego w formie ustnej i dokonanie odprawy celnej; 2. Decyzje o podjęciu lub odstąpieniu od kontroli szczegółowej środka transportu i towaru; 3. Potwierdzanie wywozu towarów przez podróżnych na dokumentach Zwrot VAT ; 4. Potwierdzanie wywozu za granicę towarów na dokumentach TAX FREE; 5. Potwierdzanie danych dotyczących ilości, rodzaju, jakości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na dokumentach przewozu (ADT, WzS, PzS) oraz dokumentach przyjęcia i sprawdzenia przesyłki; 6. Przywóz towarów, zwłaszcza akcyzowych, w ruchu osobowym; 7. Bezpośredni, osobisty kontakt z kontrolowanym np. podróżnym, oddziały graniczne z ruchem pasażerskim, kontakt ze stałymi przedstawicielami firm i agentami celnymi; 8. Odprawy towarów wrażliwych np. tekstylia; 9. Jednoosobowe wykonywanie czynności lub podejmowanie decyzji (kontrola celna na granicy, kontrola podatkowa, wykonywanie czynności szczególnego nadzoru podatkowego, kontrola drogowa, kontrola poza urzędem); 10. Wydawanie pozwoleń; 11. Potwierdzanie dokonywania wywozu poza granice UE (zwłaszcza towarów objętych refundacją w ramach WPR); 12. Wszelkie działania kontrolne (komórki kontroli przedsiębiorców, szczególny nadzór podatkowy, kontroli podatku akcyzowego); 13. Kontrole wykonywane poza siedzibami organów celnych na drogach, w siedzibach przedsiębiorców i zakładach przemysłowych wobec często zbyt małej obsady komórek kontrolnych utrudniających rotację w zespołach kontrolnych i nadzór bezpośredniego przełożonego; 14. Kontrola warunków zwolnienia oraz zużycia wyrobów akcyzowych zgodnie z przeznaczeniem; 15. Kontrole przeprowadzane przez grupy mobilne; 16. Kontrola automatów do gier; 17. Zwalczanie przestępczości celnej i akcyzowej; 18. W obszarach kontroli celno-akcyzowej zarówno na granicy jak wewnątrz kraju, gdzie zagrożenia tzw. pokusy są większe niż w innych obszarach prowadzić kontrolowaną rotację kadr; 19. Wykonywanie stałych nadzorów w ramach szczególnego nadzoru podatkowego bez częstego rotowania pracowników; 20. Prowadzenie postępowania mandatowego; 21. Obszary, w których brak jest skutecznych i czytelnych regulacji prawnych; 22. Wszędzie, gdzie jest miejsce na uznaniowość z powodu niejasności przepisów; 23. System refundacji i reglamentacji; 24. Czynności egzekucyjne poborcy; 25. Czynności związane z likwidacją towarów; 26. Obszary podległości służbowej bezwzględne wyeliminowanie jakichkolwiek podległości związanych z układami rodzinnymi lub towarzyskimi; 27. Przetargi i zamówienia publiczne; 28. Obszary nie objęte informatyzacją; 29. Zbieranie, ewidencjonowanie i zarządzanie informacjami przez komórki dokumentacji celnej. 13

14 8. Proszę o wskazanie przyczyn występowania korupcji w Służbie Celnej oraz możliwości ich eliminacji: Przyczyny korupcji 1. Niejasne, nieprecyzyjne, dające możliwości dokonywania różnych interpretacji przepisy, w szczególności o charakterze fakultatywnym; luki prawne; 2. Zbyt duża uznaniowość w przepisach pozwalająca na niejednoznaczność postępowania, szczególnie w przepisach podatkowych; 3. Zbyt duża ilość dokumentów wymaganych prawem od stron postępowania; 4. Zbyt duża różnica w stawkach celnych dla konkretnych towarów (np. banany o różnym pochodzeniu); 5. Brak przejrzystego systemu motywacyjnego, zbyt niski poziom wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych nieadekwatny do ponoszonej odpowiedzialności i ryzyka zawodowego, niskie świadczenia socjalne w porównaniu z innymi służbami mundurowymi; 6. Brak ujednoliconych w Służbie Celnej procedur postępowania; 7. Brak systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego prowadzenie aktywnych działań antykorupcyjnych wobec podejrzewanych o takie zachowania funkcjonariuszy m.in. poprzez czynności operacyjno rozpoznawcze, możliwość stosowania prowokacji itp.; 8. Brak dostatecznego nadzoru funkcjonalnego ze strony kierownictwa; 9. Nadmiar kompetencji w ręku jednego funkcjonariusza; 10. Samodzielne wykonywanie czynności szczególnego nadzoru podatkowego w gorzelniach i punktach gier na automatach; 11. Wykonywanie czynności w danym miejscu przez tych samych pracowników szczególnego nadzoru przez długi okres czasu (przyczyna - duże niedobory kadrowe); 12. Znacznie utrudniony kontakt pracowników szczególnego nadzoru podatkowego z przełożonymi ze względu brak środków technicznych; 13. Brak komórek organizacyjnych w Służbie Celnej wyznaczonych do walki z korupcją, która posiadałaby odpowiednie uprawnienia, niezależność od środowisk lokalnych oraz odpowiednio duże możliwości działania. Zwalczania korupcji w Służbie Celnej przez inne służby jest mało skuteczny; 14. Brak poczucia stabilności i niepewność zatrudnienia w wyniku ciągłych zmian organizacyjnych w Służbie Celnej; 15. Nie stosowanie w oddziałach systemu losowego przydziału zadań funkcjonariuszom dokonującym odpraw celnych tzw. zasady wielu oczu co często wynika z ograniczonych możliwości kadrowych; 16. Niedostateczna obserwacja i analiza zachowań funkcjonariuszy celnych w trakcie 3-letniej służby przygotowawczej przez kierownictwo średniego szczebla; 17. Brak skutecznego mechanizmu monitorowania stanu majątkowego funkcjonariuszy; brak możliwości kontroli przez dyrektora izby celnej oświadczeń majątkowych składanych przez podległych mu funkcjonariuszy celnych; 18. Brak jednolitego systemu rekrutacji dla całej Służby Celnej i brak możliwości skutecznej weryfikacji osób ubiegających się o pracę w Służbie Celnej; 19. Brak precyzyjnych i jednocześnie restrykcyjnych przepisów oraz jasno określonych standardów ograniczających zjawisko przyjmowania upominków i prezentów (np.: wiecznych piór, długopisów, kalendarzy, itp.) 20. Niestabilny i skomplikowany system podatkowy obowiązujący w Polsce, przewidujący liczne ulgi i zwolnienia; 21. Zbyt wysokie obciążenia podatkowe dla podatników np. podatek akcyzowy, w większości przypadków dotyczy wyrobów, których koszt wytworzenia lub pozyskania jest bardzo niski. Równowartość podatku akcyzowego stanowi wielokrotność pozostałych kosztów, a 14

15 możliwość zatrzymania tych kwot, jako czystego zysku stanowi dla niektórych podmiotów pokusę nie do odparcia. Podmioty takie zmierzają do ograniczenia lub wyłączenia swojej działalności spod kontroli prowadzonej przez pracowników organów celnych. Z tego względu, w zakresie podatku akcyzowego, do obszarów narażonych na korupcję należą te działy, które mają bezpośredni kontakt z podmiotami gospodarczymi komórki szczególnego nadzoru podatkowego, kontroli podatkowej i komórki orzecznicze; 22. Nieetyczne zachowania stron bezpośrednio związanych z obrotem towarowym, niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia oraz wysokie prawdopodobieństwo kontaktu ze zorganizowaną przestępczością; 23. Odpływ najbardziej wartościowej kadry ze względu na niskie zarobki, a tym samym ogólne pogarszanie się jakości kadr 24. Brak działań chroniących funkcjonariuszy celnych i pracowników w konkretnych sytuacjach korupcyjnych; 25. Wysoka opłacalność przemytu (głównie wyrobów akcyzowych, towarów pirackich, CITES), a co za tym idzie możliwość przeznaczania na,,łapówki stosunkowo dużych środków; 26. Przeświadczenie o bezkarności z powodu trudności w udowodnieniu zaistnienia zachowania korupcyjnego; 27. Brak polityki motywacyjnej funkcjonariusz zdaje sobie sprawę, że nawet za ujawnienie stosunkowo dużego przemytu nie zostanie w żadnym stopniu nagrodzony, doceniony itp.; 28. Ogólne przyzwolenie społeczne na rozchwianie etyczne; 29. Specyfika funkcjonowania przejść granicznych w małych miejscowościach, gdzie wszyscy wszystkich znają, co wpływa na tworzenie się nieformalnych powiązań między funkcjonariuszami i przemytnikami; 30. Zaniechanie procesu budowania etosu zawodowego; 31. Negatywne przykłady na wysokich szczeblach władzy; Możliwości eliminowania korupcji: 1. Wprowadzenie jasnych, przejrzystych i jednolitych w skali kraju zasad naboru do Służby Celnej, wprowadzenie przepisów i procedur umożliwiających weryfikację kandydatów do pracy w Służbie Celnej, które realnie umożliwią weryfikację ustawowego wymogu nieposzlakowanej opinii przyszłego funkcjonariusza, jednocześnie pozwolą na niedopuszczenie do służby osób, których przeszłość budzi wątpliwości co do ich uczciwości (wcześniejsze występki przeciwko Skarbowi Państwa, powiązania ze środowiskiem przemytniczym lub przestępczym); 2. Przeniesienie weryfikacji oświadczeń majątkowych na poziom izb celnych czyli tam, gdzie może się ona realnie i faktycznie odbywać, poszerzenie zakresu uprawnień Służby Celnej w tym zakresie; 3. Zmiana przepisów prawa w celu wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów umożliwiających korupcjogenne zachowania; 4. Stworzenie prostych, czytelnych przepisów w zakresie podatku akcyzowego; 5. Wprowadzenie taryfikatora w postępowaniu mandatowym; 6. Wprowadzenie systemu wynagradzania proporcjonalnie do zaangażowania, podejmowanego ryzyka, stopnia odpowiedzialności i uzyskanych korzyści dla Skarbu Państwa; 7. Zwiększenie ilości środków pozytywnej motywacji pracowników (nagrody, motywacja godnościowa); 8. Wprowadzenie dodatków za sprawowanie funkcji kierowniczych, które będą stanowiły realną zachętę do wykonywania tych zadań i które będzie można łatwo odebrać w razie nienależytego wywiązywania się z tych obowiązków; 15

16 9. Stosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej regulaminowo określonych procedur wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych oraz transparentnych zasad postępowania, chociażby przy wykorzystaniu zasady wielu par oczu ; 10. Wprowadzenie możliwie dużej ilości szczegółowych procedur eliminujących lub ograniczających uznaniowość w procesie decyzyjnym funkcjonariuszy celnych; 11. Opracowanie podręczników typu hand-book wzorem np. administracji holenderskiej, szwedzkiej lub niemieckiej; 12. Jasne określenie rodzaju i zakresu zadań wykonywanych przez Służbę Celną, 13. Wprowadzenie obok kodeksu etyki szczegółowego kodeksu określającego zachowania nieetyczne i niezgodne z obowiązkami funkcjonariusza celnego oraz przypisanie im adekwatnych kar dyscyplinarnych; 14. Szybkie i właściwe reagowanie właściwych urzędów kontroli skarbowej na informacje napływające z izby celnej o możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych (chodzi o sprawdzanie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Służby Celnej); 15. Wzmocnienie nadzoru służbowego i kontroli wewnętrznej w Służbie Celnej; 16. Wprowadzenie jasnych procedur postępowania w przypadku propozycji wręczenia korzyści majątkowej; 17. Elementem prewencyjnym będzie też skuteczna powtórna kontrola celna, wykonywana przez Wydziały Zwalczania Przestępczości, wsparta przez właściwe rozpoznanie prowadzone przez Wydziały Dokumentacji Celnej i inne jednostki zajmujące się zwalczaniem korupcji; 18. Poszerzenie współpracy z ABW oraz innymi właściwymi organami w zakresie zwalczania korupcji, włącznie z wykorzystaniem przez uprawnione organy technik operacyjnych; 19. Wprowadzenie odpowiedniego systemu nadzoru oraz kontroli pracy funkcjonariuszy a w przypadku udowodnienia przestępstwa korupcji oprócz sankcji karnej funkcjonariusz powinien utracić wszystkie przywileje związanych ze służbą ( degradacja, utrata prawo do emerytury mundurowej, dożywotni zakaz zatrudnienia w administracji państwowej); 20. Zakończenie procesu alokacji i reorganizacji, stworzenie stabilnej struktury organów celnych, co spowoduje, iż wzrośnie poczucie pewności i stałości zatrudnienia; 21. Przyznanie Służbie Celnej uprawnień emerytalno - rentowych - na wzór innych służb mundurowych, oraz możliwość pozbawienia nabytych w trakcie służby uprawnień emerytalnych w przypadku udowodnionej korupcji, 22. Wprowadzenie obowiązkowych cyklicznych szkoleń odnośnie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korupcja oraz zachowań antykorupcyjnych; 23. Podniesienie prestiżu Służby Celnej poprzez poprawę jej wizerunku, wypracowanie stabilnej strategii jej działania, postrzeganie jej przez pryzmat sukcesów i pobranych należności; 24. Zwiększenie obsady etatowej w stopniu pozwalającym na specjalizację i rotację pracowników szczególnego nadzoru podatkowego; 25. Wprowadzenie wymogu wykonywania czynności szczególnego nadzoru podatkowego, przez co najmniej 2 osoby; 26. Wprowadzenie regulacji, iż szczególny nadzór podatkowy sprawują również funkcjonariusze izb celnych w chwili obecnej pracownicy wykonujący szczególny nadzór podatkowy, posiadający stałe upoważnienie do kontroli (legitymacja pracownika Szczególnego Nadzoru Podatkowego) nie mogą być kontrolowani przez nie posiadających takich samych uprawnień (np. wejście na teren zakładu pracy) pracowników izb celnych, w tym również kontroli wewnętrznej. Poszerzenie zadań dyrektora izby celnej o wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego pozwoli na powołanie odpowiedniej komórki nadzorczej i wyposażenie jej pracowników w odpowiednie uprawnienia; 16

17 27. Stworzenie komórki (jak w Policji i S.G.) tzw. Biura Spraw Wewnętrznych (z oddziałem na poziomie urzędu) zajmującą się zwalczaniem korupcji i wyposażenie jej we właściwe instrumenty prawne; 28. Wprowadzenie procedur antykorupcyjnych w drodze ustawowej np. obowiązku zgłaszania przez funkcjonariuszy przystępujących do służby kwot pieniędzy, w połączeniu z zakazem używania prywatnych środków łączności podczas wykonywania obowiązków służbowych; 29. Prowadzenie odpowiednich szkoleń i treningów psychologicznych; 30. Przywrócenie procesu budowania etosu zawodowego; 31. Wprowadzenie w życie długoterminowej strategii rozwoju Służby Celnej i konsekwencja w jej realizowaniu. 17

18 9. Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów istnieją możliwości zwiększenia efektywności i skuteczności poboru należności budżetowych? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie jakie to sposoby. 1. Doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem w kontroli celnej i podatkowej; 2. Zwiększenie zakresu działań o charakterze kontrolnym (kontrole postimportowe w imporcie zwrot podatku od towarów wywożonych za dokumentami TAX FREE); kontrola paliw, itp.), w tym z zastosowaniem technik operacyjnych pozwalających na efektywniejsze typowanie podmiotów do kontroli; 3. Przeprowadzanie analizy finansowej podatnika i właściwej analizy ryzyka przed stosowaniem wszelkiego rodzaju uproszczeń i ułatwień dla podatników; 4. Wszelkie zwolnienia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z podatku akcyzowego powinny być dokonywane poprzez zwrot tego podatku po uprzedniej weryfikacji dokumentów uprawniających do otrzymania zwrotu; 5. Sprawy zabezpieczeń: - obligatoryjny nakaz zabezpieczania przez urzędy celne na towarze należności Skarbu Państwa w przypadku braku innej formy zabezpieczenia przedstawionego przez importera, - wykorzystanie instytucji zastawu skarbowego, - skuteczne zabezpieczanie wykonania zobowiązań na majątku podatnika przed wydaniem decyzji wymiarowych i przed terminem płatności (zajęcie zabezpieczające), - zabezpieczanie wykonania zobowiązań na majątku podatnika oraz na wierzytelnościach i innych prawach majątkowych, zwłaszcza w przypadku udzielania ulg w spłacie, 6. Wykorzystywanie w większym niż dotychczas stopniu możliwości prowadzenia egzekucji z papierów wartościowych, udziałów w spółkach handlowych, patentów, praw autorskich, 7. Możliwość prowadzenia egzekucji zaległości z majątku spadkobierców, następców prawnych i osób trzecich, 8. Przyspieszenie poboru poprzez uproszczenie trybu egzekucji od dłużników należności budżetowych; 9. Zmniejszenie obszaru działania poborców celno - skarbowych poprzez utworzenie komórek egzekucyjnych w urzędach celnych. 10. Zmiana form zatrudnienia poborców, tj. wprowadzenie systemu zadaniowego i wynagrodzenia w formie prowizji od kwot wyegzekwowanych (analogiczne przepisy jak w urzędach skarbowych); 11. Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze przetargu ofert, zwłaszcza w przypadku sprzedaży atrakcyjnych rynkowo towarów; 12. Rozbudowa i tworzenie nowych systemów informatycznych wspomagających kontrole celne i podatkowe, kompatybilnych z już istniejącymi; 13. Umożliwienie dostępu do baz danych prowadzonych np. przez organy podległe MF; 14. Doposażenie komórek kontrolnych w sprzęt specjalistyczny; 15. Właściwe wyposażenie Laboratorium Celnego (rozwój zaplecza technicznego Laboratorium pozwoli na zwiększenie ilości wykonywanych badań na potrzeby szczególnego nadzoru podatkowego oraz jednostek operacyjnych); 16. Wdrożenie systemu szkolenia w zakresie księgowości i rachunkowości, klasyfikacji do kodów PKWiN i CN, a także dla funkcjonariuszy celnych wykonujących kontrole postimportowe z zakresu znajomości organizacji przedsiębiorstw, finansów, międzynarodowych powiązań biznesowych, korporacyjnych, itp.; 17. Korzystanie w jak najszerszym zakresie z pomocy innych państw członkowskich Unii Europejskiej przy dochodzeniu należności powstałych na terytorium Polski. 18

19 10. Jakie są przyczyny powstawania zadłużenia w poborze należności z tytułu cła? 1. Długotrwałe postępowanie w sprawach celnych, przewlekłość postępowań w sprawach rozpatrywanych w sądach administracyjnych, 2. Brak skutecznego systemu zabezpieczeń. 3. Brak majątku dłużników- firm już nieistniejących, którym domierzone zostały należności celne. 4. Tendencje podatników do unikania ponoszenia zobowiązań celnych i podatkowych np. poprzez zaniżanie wartości celnej, wyprowadzanie majątku ze spółek podlegających egzekucji. 5. Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów i wymiar należności w decyzjach uznających zgłoszenia za nieprawidłowe. 6. Brak zabezpieczenia należności, brak płynności finansowej przedsiębiorstw. 7. Podejmowanie czynności kontrolnych bez wcześniejszego ustalenia, czy w przypadku ujawnienia niedoborów są one możliwe do zaspokojenia. 8. Wymiar należności w postępowaniu celnym toczącym się niezależnie od postępowania karnego w związku z nielegalnym wprowadzeniem towaru. 9. Oszustwa celne, posługiwanie się fałszywymi dokumentami, rejestrowanie działalności na osoby fikcyjne, likwidacje firm. Utrudnienia w prowadzeniu egzekucji, przewlekłość postępowań zmierzających do wyegzekwowania należności (np. upadłościowych). 10. Wydawanie decyzji wymiarowych, w związku z ujawnionym przemytem. 11. Niezakończenie procedury tranzytu w przypadku przyjęcia niepełnego zabezpieczenia lub zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia pod osłoną karnetu TIR. 12. Nieopłacone decyzje wystawione na osoby zagraniczne w stosunku, do których nie można wystąpić z wnioskiem o egzekucję międzynarodową ( osoby mające miejsce zamieszkania poza granicami Unii Europejskiej. 13. Przewlekłość postępowania weryfikacyjnego za granicą. 14. Ujawnione przypadki powstania długu celnego związanego z nielegalnym wprowadzeniem towaru 15. Uznanie odprawy czasowej za odprawę ostateczną z jednoczesnym wymiarem cła. 16. Zadłużenie z tytułu retrospektywnego zaksięgowania należności celnych. 17. Niespójne przepisy, niejednolite procedury. 18. Brak systemu motywacji finansowych poborców celnych (w komórkach egzekucji) do intensyfikacji działań windykacyjnych. 19

20 11. Jakie są przyczyny powstawania zadłużenia w poborze należności z tytułu podatku akcyzowego? 1. Zaległości przejęte z urzędów skarbowych na mocy art. 31 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) w tym: wydawanie decyzji przez urzędy kontroli skarbowej opartych o wątpliwe przesłanki, wydawane decyzje naczelników urzędów skarbowych dotyczą w większości podmiotów już zlikwidowanych bądź nie posiadających majątku, z którego można by zrealizować ciążące wobec Skarbu Państwa zadłużenie, a organy podatkowe nie zabezpieczyły żadnego majątku, z którego można by zaspokoić wymagane należności, sprawy, w których postępowanie egzekucyjne prowadzone przez urząd skarbowy zostało umorzone wobec braku majątku zobowiązanego, natomiast do momentu przekazania sprawy do izby celnej nie podjęto kolejnych czynności mających na celu wyjawienie majątku dłużnika. W związku z dużym upływem czasu zmalały szanse wykrycia majątku dłużników i ponownego przeprowadzenia skutecznej egzekucji. sprawy, w których pomimo wieloletnich postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe oraz bezskuteczności egzekucji tamt. organy podatkowe nie umarzały postępowań, przedłużając tym samym sztucznie okres na dochodzenie zaległości podatkowej, 2. Długotrwale postępowanie procedury odwoławcze i sądowe. 3. Decyzje wydane przez Urzędy Kontroli Skarbowej po przeprowadzonych kontrolach prawidłowości rozliczeń, nieprawidłowości stwierdzone podczas powtórnej kontroli. 4. Decyzje wydane na tzw. słupy, gdzie nie ma praktycznie możliwości ich wyegzekwowania należności (szara strefa w obrocie paliwami). 5. Brak majątku dłużników. Przyczyny leżące po stronie podmiotów, które mają trudności finansowe i nie regulują zobowiązań, w tym sezonowość produkcji np. piwa i trudności finansowe takich firm w okresie zimowym. 6. Ukrywanie majątku przez osoby dokonujące nadużyć podatkowych. 7. Utrudnienia w zakresie pozyskiwania informacji dot. stanu majątkowego dłużników. 8. Zła jakość prawodawstwa, niejasność przepisów (sprzyjających oszustwom podatkowym), a w szczególności powiązanie wysokości opodatkowania z opiniami klasyfikacjami urzędów statystycznych, które są główną przyczyną sporów z podatnikami. Ponadto niedoskonałe,wręcz złe przepisy wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym ( rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, rozporządzenie w sprawie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, rozporządzenie w sprawie barwienia i znakowania olejów). 9. Skomplikowane przepisy związane z przepływem finansów w systemie podatków. 10. Wysokie stawki akcyzy. 11. Dość liberalne zapisy w zakresie zabezpieczeń przy produkcji i dystrybucji wyrobów akcyzowych. 12. Istniejąca praktyka zaspokajania przez komornika sądowego w pierwszej kolejności należności organów sądowych lub urzędów skarbowych. 13. Występowanie ogromnej liczby skażalników alkoholu etylowego, a w szczególności skażalników dających się łatwo usunąć (bitrex oraz formaldehyd). 14. Utrudnienia w zakresie pozyskiwania informacji dot. stanu majątkowego dłużników; 15. Nieuiszczanie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (określony w decyzji podatkowej lub zadeklarowany przez podatnika). 20

21 16. Jedną z przyczyn jest dokonywanie hurtowego obrotu paliwami ciekłymi przez bardzo dużą liczbę pośredników. Najczęściej wiąże się to z tym, że kontrolowany podmiot jest kolejnym ogniwem w długim łańcuszku pośredników nabywającym paliwo od fikcyjnego sprzedawcy, a co za tym idzie wprowadzanie tego paliwa do obrotu detalicznego, z uwagi na to, iż kontrole najczęściej dotyczą okresu przeszłego, wyklucza przeprowadzenie działań operacyjnych mających na celu dotarcie do źródła pochodzenia paliwa. Kontrolowane podmioty, nie posiadają żadnego majątku, najczęściej prowadzą swoją działalność w wynajętych pomieszczeniach, dzierżawią lub posiadają w leasingu ruchomości wykorzystywane w działalności. Rachunki bankowe, które posiadają z racji prowadzonej działalności nie odzwierciedlają milionowych obrotów, które wykazują w urzędach skarbowych. Podmioty dokonującego hurtowego obrotu paliwami ciekłymi nie posiadają zbiorników magazynowych, a działalność swoją prowadzą w wynajętych mieszkaniach, gdzie jedynie dokonują sprzedaży. Powyższe skutkuje wydawaniem przez organy podatkowe decyzji określających milionowe zobowiązania w podatku akcyzowym z góry skazanych na bezskuteczną egzekucję, a co w konsekwencji doprowadza do zwiększenia zadłużenia w poborze podatku akcyzowego. Jednym z rozwiązań mogłoby być ograniczenie ilości pośredników w obrocie hurtowym paliwami lub wprowadzenie kontroli obrotu hurtowego paliwami w formie stałego nadzoru wykonywanego przez Szczególny Nadzór Podatkowy. 17. Wyniki kontroli podatkowej zwłaszcza na etapie upadłości lub likwidacji podmiotów. 18. Zaniżanie przez podatników podatku akcyzowego zobowiązania podatkowego poprzez niewłaściwe określenie podstawy opodatkowania. 19. Zbyt późne i rzadkie korzystanie z możliwości dokonywania zabezpieczeń na majątku kontrolowanego podmiotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych ujawnianych na etapie wykonywanych czynności kontrolnych. 20. Nieznajomość i błędna interpretacja przepisów prawa podatkowego przez podatników zwłaszcza dotyczących terminów płatności. 21. Zróżnicowanie stawek podatku akcyzowego na określone wyroby akcyzowe (np. paliwa, oleje opałowe, napędowe, gaz), co sprzyja fałszowaniu dokumentów w celu obniżenia lub niepłacenia podatku 22. Nieopłacenie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów przed pierwszą rejestracją w kraju spowodowane kwestionowaniem przez podatników zgodności prawa krajowego w przedmiotowym zakresie z prawem unijnym, a także interpretacją art. 81 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Podatnicy uważają, że dopóki nie zarejestrują samochodu, dopóty nie muszą opłacić akcyzy. 21

22 12. Jakie problemy występują w obszarze wydatkowania przyznanych środków finansowych? 1. Przyznawanie niewystarczających środków w stosunku do potrzeb izby. 2. Zbyt późne przyznawanie przez MF środków finansowych ( duże kwoty pod koniec roku budżetowego), co utrudnia prowadzenie postępowań przetargowych z uwagi na obowiązujące prawo zamówień publicznych i zachowanie całej procedury z tym związanej. 3. Przyznawanie środków na zakup wyposażenia, a nieuwzględnianie w planie budżetowym wydatków na jego eksploatację /energia, serwis, wyposażenie dodatkowe, bez którego dane urządzenie nie działają. 4. Nieuwzględnienie w planie budżetowym w paragrafach dot. wynagrodzeń kwot ewentualnych wypłat zasądzonych przez Sąd wyrokiem na rzecz pracownika, np. w przypadku przywrócenia do służby. 5. Brak informacji zwrotnej o możliwości i terminach realizacji składanych zamówień co powoduje powielanie zgłaszanych potrzeb. 6. Znaczny stopień komplikacji procedur wynikających z prawa o zamówieniach publicznych. Niedoskonałe i nieprecyzyjne zapisy ustawy o zamówieniach publicznych. 7. Brak wiedzy (w pierwszych miesiącach roku) o całkowitej wysokości przyznanych w danym roku budżetowym środków na finansowanie wydatków pozapłacowych. 8. Nie mając wiedzy o dodatkowych środkach finansowych, które zwykle MF przyznaje pod koniec roku w ciągu roku oszczędza się na wszystkim, co znacznie dezorganizuje funkcjonowanie izby. 9. Przyznane dodatkowe środki pod koniec roku nie zawsze, ze względu na termin ich uzyskania i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą być wydatkowane zgodnie z rzeczywistymi potrzebami izby lub wręcz nie są wykorzystane przez izbę i zwracane do MF. 10. Brak stabilizacji organizacyjnej i kadrowej trwające od 2003 roku zmiany organizacyjne i kadrowe powodują powstawanie wydatków wcześniej niezaplanowanych w budżecie danego roku. Oszczędności związane z likwidacją jednostek organizacyjnych izby są tylko pozorne. Decyzje o likwidacji jednostek każdorazowo pociągają za sobą duże koszty związane z samą ich likwidacją, jak również z koniecznością stworzenia nowych stanowisk pracy dla pracowników/funkcjonariuszy przenoszonych do innych jednostek ciągłe zmiany kadrowe to wzrost kosztów: szkoleń, podróży służbowych, badań lekarskich. 11. Ustalane plany budżetowe dla izb celnych, do których alokowani są funkcjonariusze z granicy południowej i zachodniej, nie odzwierciedlają wzrostu kosztów funkcjonowania jednostki (oprócz wydatków płacowych itp.) 12. Uwalnianie dodatkowych funduszy, szczególnie pod koniec roku, nie daje możliwości ich wydatkowania, z uwagi na czasochłonne procedury związane z obowiązkiem stosowania prawa zamówień publicznych 22

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

PEWNA PRACA BLISKO DOMU

PEWNA PRACA BLISKO DOMU MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT SŁUŻBY CELNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PODATKOWEJ PEWNA PRACA BLISKO DOMU program dobrowolnych przejść do Administracji Podatkowej Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego.

Struktura i zadania Służby S. Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze. podkarpackiego. Struktura i zadania Służby S Celnej w kontekście przestrzegania przepisów w z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego. Małgorzata Czesak - Izba Celna w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych

Izba Celna w Szczecinie. SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych SYSTEM Zwrot VAT dla Podróżnych ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH Podstawy prawne Stan prawny Obowiązujące przepisy Podróżny Sprzedawca i jego obowiązki Zasady zwrotu podatku VAT System Zwrot VAT dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630)

Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) Warszawa, dnia 27 lipca 2009 r. Opinia do ustawy o Służbie Celnej (druk nr 630) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o Służbie Celnej jest aktem normatywnym, który w sposób kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ

ETYN N STATYSTYCZNY ŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2014 Warszawa, marzec 2015 Spis treści Uwagi wstępne 3 I. Wpływy budżetowe pobrane przez Służbę Celną 4 I.1 Wpływy z cła, podatków

Bardziej szczegółowo

Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku

Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku L.p. Data wpływu Przedmiot skargi/wniosku; nr sprawy 1. 29.12.2010 r. Skarga na czynności poborcy skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 1 Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym zawarta w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ

BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ Ministerstwo Finansów BIULETYN STATYSTYCZNY SŁUŻBY CELNEJ I-IV kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2014 UWAGI WSTĘPNE Biuletyn Statystyczny Służby Celnej został opracowany w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców

Podinspektor stanowisko ds. organizacji pracy poborców Ogłoszenie NR 16 /2015 Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1 09-400 Płock ogłasza N A B Ó R N A W O L N E S T AN O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor stanowisko ds. organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Projekt USTAWA z dnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r.

Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Wykaz porozumień zawartych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Stan na dzień 31.12.2014 r. Data zawarcia Tytuł Komórka właścicielska uwagi 1. 2. 3. 24.12.2014 25.11.2014 24.11.2014 Porozumienie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym

Izba Celna w Olsztynie TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym TAX FREE - system Zwrot podatku VAT PodróŜnym Podstawy prawne - historia Ustawa z dnia 08-01-1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 z 1993r poz. 50 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Dz.U.04.121.1267 2005-01-01 zm. Dz.U.04.273.2703 art.26 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity) Art. 1-4. (uchylone). Art. 5. 1. Ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian.

Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Ochrona danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowanie się do zmian. Miejsce: Warszawa Termin: 12-13.09.2016, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r.

Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33. ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 września 2014 r. Warszawa, dnia 19 września 2014 r. Poz. 33 ZARZĄ DZENIE Nr 45 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji po zmianach i w oczekiwaniu na zmiany Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktyką postępowania egzekucyjnego w administracji począwszy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Niniejsza prezentacja ma za zadanie pokazać w przystępny sposób rozwiązania wprowadzane ustawą o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli oraz realizacji kontroli doraźnych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Departamentu Kontroli Celno - Akcyzowej

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.)

Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Dz. U. Nr 121, poz. 770

Bardziej szczegółowo

Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym

Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym Program: Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego brak definicji ustawowej ryzyka podatkowego ryzyko podatkowe jako odmiana ryzyka finansowego zarys modelu ryzyka podatkowego dla przedsiębiorców źródła ryzyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Obszary ryzyka korupcyjnego. a korupcja. (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 16 czerwca 2014 r.) Prezentacja: Alina Hussein, radca Prezesa NIK

Obszary ryzyka korupcyjnego. a korupcja. (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 16 czerwca 2014 r.) Prezentacja: Alina Hussein, radca Prezesa NIK Obszary ryzyka korupcyjnego i Uczciwość mechanizmy korupcjogenne urzędnicza a korupcja (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, 16 czerwca 2014 r.) Prezentacja: Alina Hussein, radca Prezesa NIK Pojęcie

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Komentarz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Komentarz Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... XIII XVII Komentarz....................................... 1 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów 15

Spis treści. Od autorów 15 Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński ; pod redakcją Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2010 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie obiegu w Służbie Celnej informacji o ryzyku z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej

ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza GOPS Milanów. Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko. na 2015r.

Kontrola zarządcza GOPS Milanów. Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko. na 2015r. Kontrola zarządcza GOPS Milanów 1. Ryzyko zadaniowe Rejestr celów, ryzyk i reakcji na ryzyko na 2015r. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1. W skład Urzędu wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: Decyzja uwzględnia standardy kontroli zarządczej: A3, A4 DECYZJA Nr 4 NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO W PRUSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. 445000-UOGR.0210.4.2016 zmieniająca decyzję w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie

PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie PROCEDURA zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie I. Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie jest jednostką finansów publicznych realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 26 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR LIII/435/2010 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 października 2010 r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Przełomowe zmiany w akcyzie od Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów.

Przełomowe zmiany w akcyzie od Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów. Przełomowe zmiany w akcyzie od 01.01.2016. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście planowanych zmian przepisów. Miejsce: Warszawa Termin: 19.10.2015, poniedziałek, godz. 09.00-16.00 Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo