interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie"

Transkrypt

1 interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-3/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie W świetle art. 86 ust. 2a ustawy cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE

2 W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 2a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Fundacja (dalej: Fundacja) jest polską osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 241 ze zm.). Fundacja jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną (m.in. w zakresie ochrony zdrowia osób chorych na nowotwory krwi) i posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.; dalej: ustawa o DPP). Działalność Fundacji. Celami statutowymi Fundacji są m.in.: pozyskiwanie, badanie i opieka nad potencjalnymi dawcami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz szpiku kostnego, organizowanie i zarządzanie ośrodkiem dawców szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych, rejestrowanie potencjalnych dawców. Działalność Fundacji polega m.in. na promowaniu idei dawstwa szpiku kostnego, na rejestrowaniu dawców szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych celem walki z białaczką i innymi chorobami krwi oraz - finalnie - na koordynowaniu procedury pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych (w ramach których dawcami są osoby zarejestrowane przez Fundację). Fundacja podejmuje więc szereg działań (w tym m.in. promuje dawstwo, rejestruje potencjalnych dawców, realizuje badania potencjalnych dawców), które mają doprowadzić do przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych czy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców z zarejestrowanych w bazie Fundacji. Szczegółowe informacje o działalności Fundacji. Jeśli do Fundacji zgłasza się osoba zainteresowana pozostaniem potencjalnym dawcą (aby zachęcać ludzi do zgłaszania się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego i krwiotwórczych komórek macierzystych Fundacja prowadzi intensywne działania promocyjne), Fundacja musi zapewnić (na własny koszt) przebadanie tej osoby w celu umieszczenia jej danych w bazie potencjalnych dawców szpiku/komórek macierzystych. W tym zakresie Fundacja przeprowadza badanie tzw. typizacji wstępnej (pierwotnej) pod kątem antygenów HLA (badanie krwi bądź wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka) i umieszcza dane osoby w bazie oraz rejestrach potencjalnych dawców (na własny koszt). Typizacja wstępna jest niezbędna, aby możliwe było zarejestrowanie danego potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców (i ewentualne doprowadzenie do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych). Poza umieszczeniem danych osoby w bazie potencjalnych dawców Fundacja prowadzi ciągłą aktualizację danych osobowych oraz danych wrażliwych (np. informacje o chorobach) aby finalnie doprowadzić do ewentualnego pobrania komórek. Rejestracja potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego a co za tym idzie wykonanie typizacji wstępnej nie gwarantują, że ostateczne pobranie komórek lub szpiku zostanie przeprowadzone. Niemniej jednak z uwagi na różnorodność ludzkiego kodu genetycznego, liczebność bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego ma istotne znaczenie w celu zwiększenia szansy na znalezienie zgodnego dawcy dla chorego. Anonimowe dane dawców dostępne w bazie, które są przekazywane do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Poltransplantu stanowią podstawę do zapytań zgłaszanych przez placówki medyczne (rejestry dawców, ośrodki transplantacyjne, ośrodki poszukujące) na całym świecie, zainteresowane pobraniem). W związku z tymi zapytaniami, Fundacja może organizować dodatkowe badania medyczne potwierdzające wcześniej wykonaną typizację (tzw. typizacja potwierdzająca), jak również organizować pobrania (koordynację pobrań szpiku kostnego /

3 krwiotwórczych komórek macierzystych na zlecenie Fundacji w ośrodkach pobierających, współpracujących z Fundacją. W tych przypadkach Fundacja ponosi określone koszty, które (po doliczeniu właściwej marży) refakturuje na odpowiednie placówki medyczne. Przychody i koszty w działalności Fundacji. W związku z opisaną powyżej działalnością, Fundacja zasadniczo uzyskuje dwa rodzaje przychodów: darowizny (w tym wpłaty gotówkowe, wpłaty na konto Fundacji oraz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego organizacjom pożytku publicznego), przychody z działalności odpłatnej (wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz placówek medycznych dotyczące koordynacji tzw. typizacji potwierdzającej czy koordynacji pobrań, podlegające opodatkowaniu VAT). Powyższe przychody są przeznaczane przez Fundację na finansowanie m.in. następujących wydatków: wydatki na koordynację pobrań, wydatki na typizację wstępną i potwierdzającą, wydatki związane z rejestracją i aktualizacją bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe związane z organizacją kampanii informacyjnych i promujących dawstwo szpiku kostnego, wydatki związane z prowadzonymi projektami pacjenckimi, wydatki administracyjne (m.in. na obowiązkowe szkolenia pracowników i utrzymanie bazy danych i utrzymanie biura). Powyższe wydatki są obciążone polskim VAT. Część z nich jest bezpośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na koordynację pobrań, wydatki na typizację potwierdzającą), gdyż stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Fundacji za świadczenie usług opodatkowanych VAT; część natomiast jest pośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe, wydatki administracyjne), gdyż nie jest refakturowana na konkretnych klientów Fundacji (placówki medyczne). Niemniej jednak, całość wydatków ponoszonych przez Fundację jest kluczowa dla osiągania przez Fundację przychodów podlegających opodatkowaniu VAT (np. bez typizacji wstępnej i rejestracji potencjalnego dawcy nie będzie możliwości finalnego doprowadzenia do pobrania, bez promocji idei dawstwa szpiku kostnego oraz edukacji nie będą rejestrować się potencjalni dawcy). Działalność Fundacji z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego. Z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego, działalność edukacyjna i informacyjna (promocja), pozyskiwanie potencjalnych dawców (typizacja wstępna) oraz zarządzanie bazami danych jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze nieodpłatnym. Natomiast działalność obejmująca koordynację typizacji potencjalnego dawcy, badań czynników zakaźnych czy pobrania materiału przeszczepowego (tj. koordynacja pobrania) jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze odpłatnym, która ze względu na odpłatność jest raportowana (dla celów pożytku publicznego) jako działalność gospodarcza. Działalność Fundacji z perspektywy regulacji w zakresie VAT.

4 Z perspektywy regulacji w zakresie VAT, Fundacja jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz deklaruje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). Wynika to z faktu, iż zgodnie z indywidualną interpretacją prawa podatkowego otrzymaną przez Fundację, odpłatna działalność statutowa realizowana przez Fundację (tj. koordynacja pobrania i typizacja potwierdzająca) stanowi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT (według podstawowej stawki VAT). Innymi słowy, obciążając placówki medyczne za wykonane świadczenia (refakturując koszty koordynacji pobrania i typizacji potwierdzającej), Fundacja wystawia faktury z polskim VAT bądź faktury bez polskiego VAT, jeśli są to placówki zagraniczne. Z perspektywy regulacji w zakresie VAT, Fundacja jest traktowana, jako podatnik VAT, który podejmuje szereg czynności mających doprowadzić do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych, w efekcie czego Fundacja deklaruje sprzedaż opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). Dlatego też, wydatki ponoszone przez Fundację na czynności przygotowawcze i administrację, tj. typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura, są przez Fundację traktowane jako wydatki związane z działalnością opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia VAT). VAT od tego typu wydatków jest odliczany przez Fundację, prawidłowość czego została potwierdzona w interpretacji prawa podatkowego wydanej dla Fundacji. W związku z nadchodzącymi zmianami w VAT, niniejszym wnioskiem o interpretację podatkową, Fundacja chce potwierdzić, możliwość pełnego odliczania VAT od wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję oraz na utrzymanie biura na zasadach obecnych, tj. bez konieczności stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Fundacja nie będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT do VAT naliczonego od wydatków poniesionych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura... Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Fundacji, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Fundacja nie będzie zobowiązana do stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT do VAT naliczonego od wydatków poniesionych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: Jak stanowi art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego (podlegającego odliczeniu) ustala się w oparciu o wartości wynikające m.in. z faktur zakupowych, czy importu usług. W przedmiotowej sytuacji nie ulega wątpliwości, że wydatki na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura ponoszone przez Fundację pozostają w związku z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT (tj. świadczeniem usług opodatkowanych VAT) wykonywanymi przez Fundację. Jeśli bowiem wykonanie przez Fundację czynności opodatkowanych VAT (tj. typizacja potwierdzająca na rzecz placówki medycznej czy koordynacja pobrania) jest uzależnione od poniesienia powyższych wydatków, to VAT naliczony na tych wydatkach podlega odliczeniu (co zresztą potwierdzono w interpretacji indywidualnej wydanej w sprawie Fundacji). Dlatego też,

5 kwoty VAT naliczonego wynikające z faktur zakupowych czy importu usług (dotyczące powyższych wydatków) stanowią podstawę do odliczenia VAT po stronie Fundacji. Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2016 r., do ustawy o VAT zostanie wprowadzony przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z pewnymi wyjątkami), gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Powyższy przepis stanowi ograniczenie odliczenia VAT, w odniesieniu do tych towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatników zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak również dla innych celów (dla celów działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT). W ocenie Fundacji, przepis art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć zastosowania w jej przypadku, w szczególności w odniesieniu do wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz na utrzymanie biura. Wszystkie te wydatki pozostają bowiem w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą i nie są wykorzystywane dla innych celów niż prowadzona działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT. Jak wskazano w stanie faktycznym, Fundacja jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny. Bycie podatnikiem wynika z faktu, że Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu regulacji w zakresie VAT. Zdaniem Fundacji, pomimo iż jest podmiotem pożytku publicznego, to z perspektywy przepisów w zakresie VAT, realizuje ona wyłącznie działalność gospodarczą. Całość aktywności podejmowanych przez Fundację finalnie ma bowiem prowadzić do realizacji pobrań krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku kostnego (niewątpliwie stanowiących działalność gospodarczą opodatkowaną VAT), stąd całość jej aktywności powinna być traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT. Z perspektywy VAT, jeśli dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą w pewnym zakresie, to powinien być traktowany, jako podatnik od całości aktywności. W efekcie całość jego aktywności powinno być traktowane, jako działalność gospodarcza (podlegająca opodatkowaniu VAT). Takie stanowisko wynika m.in. z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. z wyroku w sprawie C-62/12 (Galin Kostov). W orzeczeniu tym wskazano, że na sytuację podatnika należy patrzeć szeroko - jeśli dana aktywność została uznana za działalność gospodarczą podatnika, to każda działalność tego podatnika (nawet sporadyczna) będzie traktowana jako element prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy, jeśli jest się podatnikiem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to całość aktywności podejmowanych przez podatnika powinna być traktowana jako działalność gospodarcza (opodatkowana VAT). Na powyższe konkluzje nie może wpłynąć fakt, że z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą. Definicje działalności statutowej czy gospodarczej dla potrzeb pożytku publicznego i VAT diametralnie się różnią i nie sposób ich porównać. Czynności, które z perspektywy pożytku publicznego stanowią działalność statutową, z perspektywy VAT mogą stanowić działalność gospodarczą. Z perspektywy VAT całość aktywności podejmowanych przez Fundację (które na gruncie pożytku publicznego są działalnością statutową) ma prowadzić do finalnego efektu, jakim jest pobranie, w związku z czym Fundacja deklaruje sprzedaż opodatkowaną VAT (z tytułu koordynacji pobrania). Dlatego dla potrzeb VAT, całość aktywności Fundacji powinna być traktowana, jako działalność gospodarcza.

6 Całość aktywności jest bowiem realizowana dla głównego celu (jednego celu) jakim jest doprowadzenie do pobrania, co w efekcie skutkuje wystąpieniem działalności gospodarczej w postaci sprzedaży opodatkowanej VAT po stronie Fundacji (m.in. z tytułu koordynacji pobrania). Związek wydatków z działalnością gospodarczą. Z perspektywy VAT całość aktywności Fundacji powinna być traktowana, jako działalność gospodarcza. Stąd wydatki, jakie ponosi Fundacja są zasadniczo związane wyłącznie z działalnością gospodarczą (w rozumieniu VAT) i nie są związane z żadną inną działalnością czy z żadnymi innymi celami. Poniesienie tych wydatków nie ma bowiem innego celu, jak doprowadzenie do pobrania, co będzie skutkować działalnością opodatkowaną po stronie Fundacji. Dlatego też, zarówno wydatki na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy dawców, promocję idei dawstwa szpiku kostnego oraz administrację są ponoszone przez Fundację w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i dla realizacji celów działalności gospodarczej (dla przeprowadzenia koordynacji pobrania), to VAT naliczony od tych wydatków powinien być uznany jako związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd VAT naliczony od tych wydatków powinien podlegać odliczeniu bez uwzględniania ograniczeń określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz z pózn. zm. - dalej ustawa; w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi: 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: a. nabycia towarów i usług, b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Stosownie do treści art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8

7 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane: 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością; 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza; 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. Zgodnie z art. 86 ust. 2d, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. Na mocy art. 86 ust. 2e, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu. Zgodnie z art. 86 ust. 2f, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne. Na podstawie art. 86 ust. 2g, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji art. 86 ust. 2h. Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy, wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Mieszczą się tutaj również

8 działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy działalność Fundacji polega m.in. na promowaniu idei dawstwa szpiku kostnego, na rejestrowaniu dawców szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych celem walki z białaczką i innymi chorobami krwi oraz - finalnie - na koordynowaniu procedury pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych (w ramach których dawcami są osoby zarejestrowane przez Fundację). Fundacja podejmuje więc szereg działań (w tym m.in. promuje dawstwo, rejestruje potencjalnych dawców, realizuje badania potencjalnych dawców), które mają doprowadzić do przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych czy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców z zarejestrowanych w bazie Fundacji. W tym zakresie Fundacja przeprowadza badanie tzw. typizacji wstępnej (pierwotnej) pod kątem antygenów HLA (badanie krwi bądź wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka) i umieszcza dane osoby w bazie oraz rejestrach potencjalnych dawców (na własny koszt). Typizacja wstępna jest niezbędna, aby możliwe było zarejestrowanie danego potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców (i ewentualne doprowadzenie do pobrania szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych). Poza umieszczeniem danych osoby w bazie potencjalnych dawców Fundacja prowadzi ciągłą aktualizację danych osobowych oraz danych wrażliwych (np. informacje o chorobach) aby finalnie doprowadzić do ewentualnego pobrania komórek. Rejestracja potencjalnego dawcy w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego a co za tym idzie wykonanie typizacji wstępnej nie gwarantują, że ostateczne pobranie komórek lub szpiku zostanie przeprowadzone. Niemniej jednak z uwagi na różnorodność ludzkiego kodu genetycznego, liczebność bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego ma istotne znaczenie w celu zwiększenia szansy na znalezienie zgodnego dawcy dla chorego. Anonimowe dane dawców dostępne w bazie, które są przekazywane do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Poltransplantu stanowią podstawę do zapytań zgłaszanych przez placówki medyczne (rejestry dawców, ośrodki transplantacyjne, ośrodki poszukujące) na całym świecie, zainteresowane pobraniem). W związku z tymi zapytaniami, Fundacja może organizować dodatkowe badania medyczne potwierdzające wcześniej wykonaną typizację (tzw. typizacja potwierdzająca), jak również organizować pobrania (koordynację pobrań szpiku kostnego / krwiotwórczych komórek macierzystych na zlecenie Fundacji w ośrodkach pobierających, współpracujących z Fundacją. W tych przypadkach Fundacja ponosi określone koszty, które (po doliczeniu właściwej marży) refakturuje na odpowiednie placówki medyczne. Z perspektywy regulacji w zakresie pożytku publicznego, działalność edukacyjna i informacyjna (promocja), pozyskiwanie potencjalnych dawców (typizacja wstępna) oraz zarządzanie bazami danych jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze nieodpłatnym. Natomiast działalność obejmująca koordynację typizacji potencjalnego dawcy, badań czynników zakaźnych czy pobrania materiału przeszczepowego (tj. koordynacja pobrania) jest traktowana jako działalność statutowa o charakterze odpłatnym, która ze względu na odpłatność jest raportowana (dla celów pożytku publicznego) jako działalność gospodarcza. Fundacja ponosi wydatki obciążone podatkiem VAT. Część z nich jest bezpośrednio związana z przychodami Fundacji, obciążonymi polskim VAT (tj. wydatki na koordynację pobrań, wydatki na typizację potwierdzającą), gdyż stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Fundacji za świadczenie usług opodatkowanych VAT; część natomiast jest pośrednio związana z przychodami Fundacji, (tj. wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe, wydatki administracyjne). Niemniej jednak, całość wydatków ponoszonych przez Fundację jest kluczowa dla osiągania przez Fundację przychodów podlegających opodatkowaniu VAT.

9 W związku z nadchodzącymi zmianami w VAT, niniejszym wnioskiem o interpretację podatkową, Fundacja chce potwierdzić, możliwość pełnego odliczania VAT od wydatków ponoszonych na typizację wstępną, rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców szpiku, na promocję oraz na utrzymanie biura bez konieczności stosowania przepisu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zastosowanie wyłącznie do sytuacji w której nabywane są towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. W takich okolicznościach kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. W analizowanej sprawie Fundacja podejmuje szereg czynności mających doprowadzić do finalnego efektu w postaci przeszczepień krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców zarejestrowanych w bazie Fundacji. W tym celu Fundacja ponosi szereg wydatków na czynności przygotowawcze (wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy danych potencjalnych dawców) które pośrednio związane są z działalnością opodatkowaną Fundacji. Aby dana osoba stała się potencjalnym dawcą, a ostatecznie dawcą rzeczywistym (co dla Fundacji oznacza wystąpienie sprzedaży opodatkowanej VAT) musi przejść odpowiednie badania tzw. typizację wstępną. W momencie dokonywania typizacji wstępnej nie jest pewne czy dany potencjalny dawca stanie się dawcą rzeczywistym, niemniej jednak intencją i zamiarem Fundacji jest aby każdy potencjalny dawca stał się dawcą rzeczywistym. Aby dana osoba stała się potencjalnym dawcą, a finalnie dawcą faktycznym Fundacja musi przede wszystkim dotrzeć do takiej osoby, a ona musi wyrazić chęć pozostania dawcą. Dlatego też, wydatki związane z promocją idei dawstwa szpiku kostnego, wydatki związane z rekrutacją dawców i ich rejestracją stanowią podstawowy krok do dokonania sprzedaży opodatkowanej VAT. Bez osób zainteresowanych byciem dawcą Wnioskodawca nie mógłby prowadzić działalności w zakresie organizacji i koordynacji przeszczepień. Rejestracja potencjalnych dawców w bazie danych dawców nie jest jedynym etapem związanym ze sprzedażą. W celu bowiem dokonania sprzedaży opodatkowanej Fundacja musi także cały czas monitorować status dawców (adresy zamieszkania, stan zdrowia itp.), gdyż w przeciwnym przypadku mogłaby nie być w stanie znaleźć dawcy, pomimo wpisu do bazy. Tylko aktualne dane zapewniają Fundacji możliwość szybkiej i sprawnej organizacji i koordynacji przeszczepień. W konsekwencji, ponoszone przez Fundację wydatki na typizację wstępną, wydatki na rejestrację i aktualizację bazy potencjalnych dawców, wydatki marketingowe czy wreszcie wydatki administracyjne (związane m.in. z obowiązkowymi szkoleniami pracowników, utrzymaniem bazy danych oraz utrzymaniem biura Fundacji) pośrednio związane są z realizacją głównego i jedynego celu, jakim jest doprowadzenie do przeszczepu, co w efekcie skutkuje wystąpieniem po stronie Fundacji działalności gospodarczej w postaci sprzedaży opodatkowanej. W analizowanej sprawie nabywane towary i usługi nie mają związku z innymi czynnościami niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Wydatki ponoszone przez Spółkę nie służą sferze wykraczającej poza działalność gospodarczą Fundacji. Zatem należy uznać, że art. 86 ust. 2a ustawy o VAT nie będzie mieć wpływu na sposób rozliczania przez Fundację podatku naliczonego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

ZMIANY W PODATKU VAT OD r.

ZMIANY W PODATKU VAT OD r. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.01.2016r. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2015r. Poz. 605 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2016 r. Warszawa, 9 grudnia 2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy 1 Odliczanie częściowe podatku Zmiany od 1 stycznia 2016 r. 2 Podatek VAT Czynności Podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. Rewolucyjne dla sektora publicznego zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. Cel wprowadzenia zmian Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 31682 Pana Posła Marka Łatasa,, W odpowiedzi na pierwsze pytanie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Toruń, dnia 01 sierpnia 2017 r. DYREKTOR KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ 0115-KDIT1-1.4012.336.2017.2.MM Gmina Olsztyn Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn NIP: 7393847026 skrytka odpowiedzi (epuap) /urzadmiastaolsztyn/skrytkaesp

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-365/15-4/KK Data 2015.10.06 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan sprawy należy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych na rzecz Gminy oraz dokumentowanie ich fakturą VAT do czasu centralizacji, brak obowiązku ustalania przez zakład budżetowy prewskaźnika proporcji IBPP3/4512-9/16/EJ

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Strona 1 z 5 Sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.14.2017.1.MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz 4 pkt

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/4512-708/15/AP Data 2016.02.01 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, zauważyć należy,

Bardziej szczegółowo

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny Jak należy rozliczyć podatek naliczony, jeżeli podatnik nie ustalił proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego lub ustalił ją w wysokości, na którą organ podatkowy się nie zgadza. Czy w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala Mimo iż urzędy gmin są zarejestrowanymi podatnikami VAT i otrzymują faktury zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną, Minister Finansów odmawia im tego prawa. Powodem jest uznanie urzędu gminy za podmiot

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej

Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji. Rocznej korekty VAT naliczonego należy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości

Refakturowanie przez spółkę kosztów związanych z zakupem usług kontroli jakości Jak przy takim refakturowaniu rozliczyć podatki? Pytanie Czytelnika Spółka, w której jestem księgową, sprzedaje wyroby gotowe odbiorcom zagranicznym (wszyscy odbiorcy mają siedziby na terytorium UE). Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika.

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. I. Słowniczek Pojęcia, używane w niniejszej procedurze,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/JP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/ /16/JP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-2/4510-169/16/JP Data 2016.04.12 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku gdy podatnik (dłużnik) przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje

Bardziej szczegółowo

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 11 września 2009r. Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r.

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r. ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE MIESZANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH OD 1 STYCZNIA 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

w instytucjach kultury

w instytucjach kultury PREWSPÓŁCZYNNIK VAT w instytucjach kultury - 7 pytań i odpowiedzi Czyli kto, kiedy i jak powinien liczyć prewspółczynnik w VAT$ Wojciech Pietrasiewicz doradca podatkowy Stan prawny - marzec 2017 1 Drogi

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie.

Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Warto poznać najnowsze orzeczenie WSA w tej sprawie. Niemal zawsze się zdarza, że jakiś czas po przejęciu spółek spółka przejmująca otrzymuje faktury wystawiane na spółki przejęte. Często są to faktury

Bardziej szczegółowo

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r.

Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. Korekta VAT po zmianach do 27 lutego 2017 r. FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Katarzyna Brzozowska ISBN: 978-83-269-6016-1

Bardziej szczegółowo

W przydmiotowej interpretacji czytamy:

W przydmiotowej interpretacji czytamy: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 27 października wydał interpretację indywidualną w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. Z dnia 21 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. Z dnia 21 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 147.2016 WÓJTA GMINY JELENIEWO Z dnia 21 września 2016 r. W sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Jeleniewo i jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.04.30 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek został uzupełniony w dniu 10 maja 2012r. w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego.

Wniosek został uzupełniony w dniu 10 maja 2012r. w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego Interpretacja Indywidualna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont 18 maja 2011 r. Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych, rabatów, bonusów oraz skont Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Świadczenie usług definicja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15-2/AS Data 2015.08.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu Sygnatura Data 2015.06.16 Autor Temat Słowa kluczowe Istota interpretacji interpretacja indywidualna IBPB-2-1/4514-61/15/AD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Wkład finansowy (gotówka) Dofinansowanie NCBR

Wkład finansowy (gotówka) Dofinansowanie NCBR Memorandum Do: Hubert Domiński, Damian Musiał; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Od: Dorota [00 Miesiąc Pokrop 0000] Marcin Zawadzki; Ernst & Young Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Data: 11 marca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-661/15/BJ Data 2016.02.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/KP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/KP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-831/15-2/KP Data 2015.12.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Spółka M. GmbH planuje wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do kilkuset dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 PROWADZĄCY: ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY KANCELARIA WELSYNG.PL 1 Ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego tzw. prewspółczynnik Wpływ czynności

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/4510-244/15/SK, Data 2015.10.05 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustawa o związkach zawodowych nakłada na

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB3-2.4012.152.2017.1.SR Data 23 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach IBPP3/ /16-1/MN

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach IBPP3/ /16-1/MN Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 31-08-2016 IBPP3/4512-370/16-1/MN Istota interpretacji: Wnioskodawca w związku z wydawaniem operatorom zaświadczeń o zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-783/10-2/MM Data 2010.12.22 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy mają wybór: skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego, czy zaliczyć daną darowiznę w koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat podnoszony był problem producentów żywności związany

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski

Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną rozliczenie VAT. Wpisany przez Adam Czekalski W sytuacji zaprzestania (likwidacji) działalności gospodarczej podatnikowi VAT będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W drugiej połowie 2010 r. mam

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat. Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Sygnatura IBPBI/2/423-41/12/AP Data 2012.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania Słowa kluczowe dokumentacja podatkowa,

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę!

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę! W jednostce sektora finansów publicznych sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku otrzymania dotacji, subwencji, refundacji oraz dofinansowań zależy od tego, czy dana dopłata (dotacja) zwiększy obrót

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DAWSTWIE SZPIKU Fundacja DKMS, wrzesień 2016 dkms.pl O FUNDACJI DKMS Fundacja DKMS została założona w 2008 roku i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ IPPP1-443-278/07-2/JF INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania?

Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania? Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów interpretacja indywidualna Sygnatura PT8.8101.699.2015/WCH Data 2016.01.26 Minister Finansów Analiza ww. załącznika do ustawy o VAT, a w szczególności jego poz. 145 i poz. 148-149 nie wskazuje aby stawką

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.09.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/ /15-4/RG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/ /15-4/RG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/4512-509/15-4/RG Data 2016.01.19 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca otrzymuje również środki na pokrycie kosztów zakupu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.03.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo