Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim."

Transkrypt

1 Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim. CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA. 2014r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU

2 2 S t r n a

3 Spis treści Wstęp... 4 I. Wykaz szkół pnadgimnazjalnych i wyższych działających na terenie pwiatu świeckieg II. Analiza struktury zawdwej abslwentów w pwiecie świeckim III. Analiza zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim według zawdów IV. Plany zatrudnieniwe pracdawców wyniki sndażu przeprwadzneg wśród pracdawców pwiatu świeckieg V. Pdsumwanie Uwagi Aneks statystyczny S t r n a

4 Wstęp Wśród prirytetów znaczeniu strategicznym dla pwiatu świeckieg na widącym miejscu znajduje się nwczesny i racjnalny system edukacji, który jest dstswany d zachdzących przemian spłecznych i demgraficznych. Sukcesywne analizy struktury zawdwej abslwentów raz danych statystycznych dtyczących bezrbcia mgą przyczynić się d ustalania dpwiednieg kierunku ddziaływań w tym zakresie. Opracwanie Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim - część prgnstyczna przedstawia strukturę bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu w rku Pdstawą d pracwania niniejszeg raprtu są dane z aplikacji Mnitring Zawdów, Systemu Infrmacji Oświatwej raz sprawzdania MPiPS-01. Zachęcamy d zapznania się z niniejszym pracwaniem jak jednym z elementów badania rynku pracy w pwiecie świeckim. 4 S t r n a

5 I. Wykaz szkół pnadgimnazjalnych i wyższych działających na terenie pwiatu świeckieg. Na terenie pwiatu świeckieg działają następujące szkły pnadgimnazjalne i wyższe: Szkły pnadgimnazjalne publiczne I Liceum Ogólnkształcące im. Flriana Ceynwy w Świeciu 1 Zespół Szkół Ogólnkształcących i Plicealnych w Świeciu 2 II Liceum Ogólnkształcące; Szkła Plicealna Medyczn Spłeczna w Świeciu Oferwane kierunki: technik masażysta, terapeuta zajęciwy, piekunka dziecięca; Szkła Plicealna dla Drsłych nr 2 w Świeciu Oferwane kierunki: piekun medyczny,piekun medyczny - kurs kwalifikacyjny, technik usług ksmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik usług pcztwych i finanswych, technik chrny fizycznej sób i mienia, technik BHP, technik archiwista, technik administracji; Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych w Świeciu 3 III Liceum Ogólnkształcące Prpnwane prfile: pdstawy działalnści służb mundurwych, sprtwy, gólny; Technikum Oferwane kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki dnawialnej, technik eknmista, technik handlwiec, technik infrmatyk, technik lgistyk, technik mechanik, technik mechatrnik, technik żywienia i usług gastrnmicznych; Zasadnicza Szkła Zawdwa Umżliwine kształcenie gólne w zawdach wpisanych d klasyfikacji zawdów szklnictwa zawdweg, kreślnej w przepisach wydanych na pdstawie art. 24 ust l-swiecie.pl 3 5 S t r n a

6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy. Mżliwść dbycia nauki zawdu w pracwniach szklnych dla zawdów: ślusarz, mnter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; Technikum Uzupełniające Oferwane kierunki: technik mechanik, technik handlwiec; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych; Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych w Nwem 4 Liceum Ogólnkształcące im. Mikłaja Kpernika Prpnwane prfile: dziennikarsk medialny, przyrdniczy z elementami turystyki; Technikum Oferwane kierunki: technik handlwiec, technik infrmatyk, technik teleinfrmatyk, technik eknmista, technik lgistyk; Zasadnicza Szkła Zawdwa Klasy wielzawdwe; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych z mżliwścią uczestniczenia w kursach pzwalających na uzyskanie tytułu technika; Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu 5 Zawdwa Szkła Specjalna Oferwane kierunki: elektryk, cukiernik, ftgraf, lakiernik, piekarz, stlarz, rzeźnik- wędliniarz, kucharz malej gastrnmii, drukarz maszyn ffsetwych, mnter instalacji sanitarnych; Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy Specjalnym Ośrdku Szkln Wychwawczym w Warlubiu Zasadnicza Szkła Zawdwa Specjalna Warlubie Oferwane kierunki: fryzjer, sprzedawca, rlnik, murarz-tynkarz, dekarz, lakiernik, blacharz samchdwy, mechanik pjazdów samchdwych, elektryk, cukiernik, kucharz, piekarz, stlarz, mechanik - peratr pjazdów i urządzeń rlniczych; Szkły pnadgimnazjalne niepubliczne S t r n a

7 Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu 6 Liceum Ogólnkształcące Menedżer Technikum Oferwane kierunki: technikum eknmiczne, technikum gedezyjne, technikum htelarstwa, technikum infrmatyki, technikum lgistyki, technikum bsługi turystycznej, technikum chrny śrdwiska, technikum urządzeń i systemów energetyki dnawialnej; Zasadnicza Szkła Zawdwa "MENEDŻER" Oferwane kierunki: drukarz, mnter zabudwy i rbót wykńczeniwych w budwnictwie, murarz-tynkarz, peratr brabiarek skrawających, stlarz, ślusarz, tapicer; Zespół Szkół dla Drsłych OSKAR w Świeciu Liceum Ogólnkształcące p szkle zawdwej Oskar ; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych Oskar ; Plicealna Szkła Oskar Oferwane kierunki: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik gedeta, technik infrmatyk, technik rachunkwści; Katlickie Liceum Ogólnkształcące im. w Świeciu 7 Prywatne Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych w Świeciu Twja Szkła Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych w Świeciu Twja Szkła Niepubliczne Centrum Kształcenia w Świeciu 8 Szkły Plicealne Oferwane kierunki: administracja, eknmia, infrmatyka, chrna fizyczna sób i mienia, usługi ksmetyczne, piekun w dmu pmcy spłecznej, asystent sby niepełnsprawnej Liceum Ogólnkształcące Akademickie Liceum Ogólnkształcące pd patrnatem Wyższej Szkły Języków Obcych w Świeciu S t r n a

8 Szkła Plicealna dla Drsłych (Niepubliczne Centrum Kształcenia) Technikum Zawdwe dla Drsłych (Niepubliczne Centrum Kształcenia) Technikum Zawdwe dla Drsłych EDUKATOR APIS Centrum Kształcenia 10 Liceum Ogólnkształcące; Szkły Plicealne Oferwane kierunki: administracja, piekun sby starszej, piekunka śrdwiskwa, asystent sby niepełnsprawnej, rachunkwść, infrmatyk, usługi pcztwe i finanswe, flrystyka, piekunka w dmu pmcy spłecznej, eksplatacja prtów i terminali, turystyka wiejska, usługi ksmetyczne; Szkły wyższe niepubliczne Wyższa Szkła Języków Obcych 11 Studia licencjackie raz magisterskie w zakresie fillgii angielskiej, niemieckiej, rsyjskiej; Pdyplmwe Studia Wczesneg Nauczania Języka Angielskieg, Niemieckieg S t r n a

9 II. Analiza struktury zawdwej abslwentów w pwiecie świeckim. Wśród abslwentów szkół pnadgimnazjalnych, które prwadzą kształcenie na terenie pwiatu świeckieg w 2013r. dminwały sby kńczące szkły plicealne i średnie zawdwe (419 sób) raz abslwenci szkół gólnkształcących (387 sób). Kształcenie na pzimie wyższym (W Wyższej Szkle Języków Obcych w Świeciu) w 2013 rku zakńczył 99 sób. Wykres 1. Przewidywani abslwenci na terenie pwiatu świeckieg w 2014r. według pzimu wykształcenia Plicealne i średnie zawdwe Średnie gólnkształcące Zasadnicze zawdwe Liczba abslwentów, którzy ukńczyli szkłę w 2013r. Przewidywana liczba abslwentów na 2014 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.1) Według prgnz, w rku 2014 należy spdziewać się wzrstu ilści abslwentów szkół pnadgimnazjalnych działających na terenie pwiatu świeckieg w stsunku d stanu z kńca rku Przy czym przewiduje się, że wzrst ten dtyczyć będzie wyłącznie szkół średnich gólnkształcących. W szkłach zasadniczych zawdwych raz plicealnych i średnich zawdwych przewidywana jest tendencja spadkwa. Zakłada się, że w rku 2014 zasadnicze szkły zawdwe ukńczy blisk 90 sób mniej niż w rku ubiegłym, a szkły plicealnych i średnich zawdwe kł 20 sób. Zawdy, w których najczęściej kształcącą szkły pnadgimnazjalne na terenie pwiatu świeckieg w rku 2013 t (patrz Aneks Tabela I): 9 S t r n a

10 na pzimie zasadniczym zawdwym: sprzedawca (68 abslwentów), mechanik pjazdów samchdwych (25 abslwentów), fryzjer (24 abslwentów), kucharz małej gastrnmii (14 abslwentów), ślusarz (14 abslwentów). na pzimie plicealnym i średnim zawdwym: technik infrmatyk (67 abslwentów), technik lgistyk (56 abslwentów), piekun medyczny (52 abslwentów), technik eknmista (34 abslwentów), technik handlwiec (32 abslwentów), Według prgnz w rku 2014 (patrz Aneks Tabela 1) ilść abslwentów na wymieninych kierunkach będzie kształtwać się pdbnie. Część ze wskazanych zawdów należy d grupy zawdów nadwyżkwych (mechanik pjazdów samchdwych, fryzjer, kucharz małej gastrnmii, technik eknmista, technik infrmatyk). Pnadt w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu zarejestrwana jest znaczna liczba sób bezrbtnych psiadających ww. zawdy zdbyte w tku kształcenia lub dświadczenia zawdweg. W Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu jak sby bezrbtne rejestrują się abslwenci szkół pnadgimnazjalnych funkcjnujących na terenie pwiatu świeckieg raz sby, które kształciły się w szkłach spza pwiatu. Na kniec 2013r. w ewidencji urzędu zarejestrwanych był 420 bezrbtnych abslwentów c stanwi 6,61 % wszystkich zarejestrwanych w tym czasie bezrbtnych (6350 sób). W stsunku d r. udział abslwentów w gólnej liczbie zarejestrwanych zmniejszył się 1,18 punktu prcentweg. 10 S t r n a

11 Tabela 1. Abslwenci (bezrbtni zarejestrwani w kresie 12 miesięcy d zakńczenia nauki) zarejestrwani w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu pdział ze względu na pzim wykształcenia (stan na dzień r. i dzień r.) Stan na dzień r. Stan na dzień r. Pzim wykształcenia bezrbtnych abslwentów Wykształcenie wyższe Plicealne i średnie zawdwe Średnie gólnkształcące Zasadnicze zawdwe Liczba bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w PUP w Świeciu Liczba bezrbtnych % udziału w góle sób zarejestrwanych Liczba bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w PUP w Świeciu Liczba bezrbtnych % udziału w góle sób zarejestrwanych Spadek /wzrst w punktach prcentwych , ,88-0, , ,36-0, , ,34-0, , ,89-0,33 Źródł: Załącznik nr 1 d sprawzdanie rynku pracy MPiPS 01 (stan w kńcu IV kwartału 2013r.), Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ), Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim część prgnstyczna 2013r. Największy dsetek wśród zarejestrwanych bezrbtnych na dzień r. pdbnie jak rk wcześniej, stanwią abslwenci z wykształceniem plicealnym i średnim zawdwym. Natmiast najmniejszą grupę wśród zarejestrwanych bezrbtnych stanwią abslwenci szkół wyższych. Birąc pd uwagę strukturę zawdwą (patrz Aneks Tabela I) rsnącą grupą bezrbtnych abslwentów są sby bez zawdu. W grupie tej dminują sby z wykształceniem średnim gólnkształcącym (85 sób, c 20,23% wszystkich zarejestrwanych na kniec 2013r. abslwentów szkół pnadgimnazjalnych), jednak zawdu nie psiada również 68 bezrbtnych abslwentów szkół plicealnych i średnich zawdwych raz 25 bezrbtnych abslwentów szkól zawdwych. Wśród sób bezrbtnych, które kńcząc w rku 2013 edukację na pzimie plicealnym lub średnim zawdwym uzyskały zawód dminują: technicy eknmiści - 8 sób (5,33% gólnej liczby wszystkich abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą), technicy lgistycy 6 sób (4% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą), technicy infrmatycy - 6 sób (4% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą). 11 S t r n a

12 Natmiast wśród zarejestrwanych abslwentów zasadniczych szkół zawdwych na kniec 2013 r. dminwały następujące zawdy: sprzedawca 26 sób (21,67% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), fryzjer 15 sób (12,50% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), kucharz małej gastrnmii 13 sób (10,83% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), Wśród bezrbtnych abslwentów z wykształceniem wyższym znajdujących się w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu na kniec 2014 r. wymienić mżna(patrz Aneks, Tabela II): nauczycieli nauczania pczątkweg 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), pedaggów 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), specjalistów administracji publicznej 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), fillgów - fillgia bcjęzyczna - 4 sby (7,14% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe). 12 S t r n a

13 III. Analiza zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim według zawdów. W ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. figurwał 819 zawdów, które są dla sób bezrbtnych zawdami wyucznymi lub wyknywanymi jak statnie przed rejestracją raz zawdów, w których zgłszn wlne miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawdwej. Na dzień r. większść stanwiły zawdy wskaźniku nadwyżki (77,90% gółu). Zawdy deficytwe t 19,29% gółu, a zawdy zrównważne t 2,81% wszystkich zawdów. Tabela 2. Definicje raz ilści zawdów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) Lp. Definicja Ilść zawdów Zawód deficytwy kreślić należy jak ten, na który występuje na rynku pracy wyższe zaptrzebwanie niż liczba sób pszukujących pracy w tym zawdzie. Wśród zawdów deficytwych mżna wyróżnić zawdy maksymalnej wartści wskaźnika intensywnści deficytu (w tym 90 zawdów MAX, który t wskazuje na sytuację, w której pjawiają wskaźniku MAX ) się ferty pracy w danym zawdzie, lecz w bazie sób bezrbtnych nie figurują sby reprezentujące daną specjalnść. % udział w góle zawdów występujących w rejestrach PUP w Świeciu 19,29% ( MAX - 10,99% gółu) 2. Zawód zrównważny t zawód, na który występuje na rynku takie sam zaptrzebwanie, c liczba sób pszukujących pracy w danym zawdzie. 23 2,81% Zawód nadwyżkwy kreślić należy jak ten, na który występuje na rynku pracy zaptrzebwanie mniejsze niż liczba sób pszukujących pracy 3. w zawdzie. Wśród zawdów nadwyżkwych mżna wyróżnić zawdy minimalnej wartści wskaźnika intensywnści nadwyżki 0, który znacza, iż występują sby bezrbtne będące reprezentantami danych zawdów, jednak w bazie urzędu pracy brak jest dla nich fert pracy. 638 (w tym 496 zawdów wskaźniku 0 77,90% ( 0-60,56% gółu) Wartść mawianych wskaźników kreślana jest wyłącznie na pdstawie danych urzędu pracy pprzez zestawienie liczby sób bezrbtnych figurujących w ewidencji z liczbą zgłsznych d urzędu 13 S t r n a

14 wlnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawdwej. W analizie nie uwzględnia się fert pracy nie będących w fercie urzędu raz sób pzstających bez pracy ale zarejestrwanych w urzędzie pracy. Zawdy deficytwe Największy wskaźnik intensywnści deficytu dntwan w zawdach: peratr wprwadzania danych (25), pracwnik kancelaryjny (11), peratr urządzeń d prdukcji wyrbów mleczarskich (9), hdwca trzdy chlewnej (8), peratr brabiarek skrawających, maszynista maszyn ffsetwych raz krjczy (p 6). Zawdy najbardziej deficytwe z kńca 2013 rku w zestawieniu z danymi z kńca 2012 rku, kiedy t w pięciu najbardziej deficytwych zawdach występwał sprzedawca na telefn, sprzedawca na targwisku/bazarze, dradca finanswy, glazurnik, kwal nie pwtórzyły się. Zestawienie 30 zawdów deficytwych, które w dniu r. psiadały najwyższy wskaźnik deficytu zawiera Tabela III (aneks). Zawdy nadwyżkwe Łączna liczba zawdów nadwyżkwych na kniec 2013 rku wynsiła 639. Tabela IV (aneks) przedstawia zestawienie 30 zawdów, które w tym czasie psiadały najsilniejszy wskaźnik nadwyżki. Na pierwszych pięciu pzycjach znajdują się następujące zawdy: technik eknmista ( wskaźniku nadwyżki 0,0057), krawiec ( wskaźniku nadwyżki 0,0128), technik mechanik ( wskaźniku nadwyżki 0,0156), rlnik ( wskaźniku nadwyżki ), mechanik maszyn i urządzeń przemysłwych ( wskaźniku nadwyżki 0,0286). W zestawieniu z danymi z kńca 2012 rku zabserwwać mżna, że w pięciu najbardziej nadwyżkwych zawdach nadal utrzymuje się zawód technik eknmista, który na kniec grudnia 2012 rku uzyskał wskaźnik nadwyżki 0,0114, rlnik raz krawiec ze wskaźnikiem z kńca grudnia 2012 rku wynszącym dpwiedni 0,0256 raz 0,0385. Na dzień r. w zawdach nadwyżkwych Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu dminwały również technik budwnictwa raz telemarketer. 14 S t r n a

15 Przy czym, jak wspmnian pwyżej, z uwagi na metdlgię bliczania wskaźnika nadwyżki (wyłącznie w parciu dane PUP) wskazane zawdy nadwyżkwe mgą nie w pełni dzwierciedlać faktyczne zaptrzebwanie rynku pracy. Zawdy zrównważne Wśród zawdów występujących na kniec 2013 rku w rejestrach Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu dntwan 23 zawdy zrównważne, tj. takie, w których pmiędzy ppytem a pdażą utrzymuje się równwaga. Należą d nich: specjalista kntrli jakści, inżynier mechanik - technlgia mechaniczna, grafik kmputerwy multimediów, nauczyciel języka niemieckieg, dradca finanswy, specjalista d spraw rdziny (famililg), technik hdwca zwierząt, technik weterynarii, agent ubezpieczeniwy, pzstali urzędnicy państwwi d spraw nadzru gdzie indziej niesklasyfikwani, pracwnik slarium, drwal / pilarz drzewny, mnter knstrukcji budwlanych*, rbtnik rzbiórki budwli, frezer, maślarz, wulkanizatr, mnter mebli, rbtnik mstwy, pmcnik mleczarski, pmc kuchenna, pracwnik chrny fizycznej bez licencji, magazynier. Z mawianych danych ilściwych wynika, że abslwenci szkół zawdwych zarejestrwani w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu t sby, które uzyskały wykształcenie w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych np.: kucharz małej gastrnmii (24 zarejestrwanych abslwentów), fryzjer (21 zarejestrwanych abslwentów), mechanik pjazdów samchdwych (13 zarejestrwanych abslwentów). 15 S t r n a

16 IV. Plany zatrudnieniwe pracdawców wyniki sndażu przeprwadzneg wśród pracdawców pwiatu świeckieg W pierwszej płwie 2014 rku pśrednicy pracy badali plany zatrudnieniwe pracdawców z pwiatu świeckieg. Badanie zstał przeprwadzne w parciu metdlgię i narzędzia badawcze wypracwane w ramach prjektu realizwaneg przez Wjewódzki Urząd Pracy w Truniu Rynek Pracy pd Lupą II. Badaniem bjętych zstał 26 pdmitów gspdarczych działających na terenie pwiatu świeckieg. Głównym celem sndażu był uzyskanie infrmacji tym jakich pracwników pszukują pracdawcy, jakich czekują zawdów i kwalifikacji. Wśród badanej zbirwści dminującą grupę stanwiły pdmity z sektra prywatneg 19 pdmitów. Natmiast z sektra publiczneg badaniem zstał bjętych 7 pdmitów. Ze względu na wielkść przedsiębirstwa większść w badanej grupie stanwiły firmy duże, zatrudniające 50 i więcej pracwników (28,4%). Firmy średnie, zatrudniające d 10 d 50 pracwników stanwiły 15,4% badanej grupy, a małe zatrudniające d 9 pracwników 19,2%. Ankietwani zadeklarwali, iż d kńca 2014r. planują zatrudnienie 29 sób (sektr publiczny - 1 miejsce pracy, sektr prywatny 28 miejsc pracy). Pracdawcy, którzy zamierzają zwiększyć zatrudnienie w 2014 rku planują zatrudnić pracwników w ramach miejsc pracy niesubsydiwanej. Pnadt, wśród małych przedsiębirstw przewiduje się zwlnienie 6 sób. Tabela 3. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg pdział ze względu na wielkść przedsiębirstwa. Przedsiębirca Przedsiębirca Przedsiębirca Ogółem Plany zatrudnieniwe mały średni duży Liczba przewidzianych nwych miejsc pracy Liczba miejsc pracy przewidzianych d zamknięcia Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki W rku 2014 pracdawcy z terenu pwiatu świeckieg planują zatrudnienie głównie na stanwiskach wymagających kwalifikacji specjalistycznych i zdlnści technicznych. Tabela 4. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na stanwiska. Kd zawdu Nazwa stanwiska Ilść miejsc 16 S t r n a

17 TOKARZ W METALU SZLIFIERZ METALI MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH USTAWIACZ OPERATOR MYJNI KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO SPRZEDAWCA OPERATOR URZĄDZEŃ PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GŁÓWNY TECHNOLOG TECHNIK MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 10 Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki Plany pracdawców związane z zatrudnianiem pracwników na stanwiskach znajdują dzwierciedlenie w wymaganiach dtyczących ptencjalnych kandydatów d pracy. W przypadku większści stanwisk na których planwane jest zatrudnienie nwych sób, pracdawcy chcą wymagać d kandydatów wykształcenia zawdweg na pzimie zasadniczym lub średnim. Tabela 5. Planwane zatrudnienia d kńca 2013 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na wymagany pzim wykształcenia. Pzim wykształcenia Liczba stanwisk Gimnazjalne i pniżej 1 Zasadnicze zawdwe 22 Średnie gólnkształcące 1 Plicealne i średnie zawdwe 4 Wyższe 1 Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki Jedncześnie, w przypadku 4 stanwisk pracdawcy wymagać będą d kandydatów psiadania prawa jazdy kat. B, w jednym przypadku prawa jazdy kat. T raz w jednym prawa jazdy kat C+E i kwalifikacji w zakresie przewzu rzeczy. Ddatkw 6 miejsc pracy wymaga umiejętnści czytania rysunku techniczneg, 2 znajmści technlgii prdukcji raz biurwych i graficznych prgramów kmputerwych, w tym prgramu AUTO - CAD. Pracdawcy wskazują także na ptrzebę znajmści bsługi księgwych prgramów kmputerwych i kas fiskalnych. Ddatkw w 3 przypadkach pjawia 17 S t r n a

18 się wymóg znajmści języka bceg (j. angielski, j. niemiecki). Część ankietwanych pracdawców pdkreśliła, iż preferuje min. rczne dświadczenie (5 stanwisk - rczne dświadczenie, 2 stanwiska - dwuletnie dświadczenie zawdwe) Pracdawcy pytani wymagania wbec kandydatów d pracy najczęściej wskazują na cechy indywidualne, a wśród nich na szybkść uczenia się, starannść wyknywania pracy, gtwść d pdnszenia kwalifikacji zawdwych, chęć rzwju, dbrą rganizację pracy. Pdkreślają również znaczenie bwiązkwści, pracwitści, zaangażwania raz dprnści na stres. Ważna jest również umiejętnść pracy w zesple i kmunikatywnść. 18 S t r n a

19 V. Pdsumwanie 1. Udział abslwentów w gólnej liczbie bezrbtnych zarejestrwanych w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w rku 2013 zmniejszył się w stsunku d stanu z rku 2012, jednak abslwenci nadal stanwią blisk 7% gółu sób bezrbtnych. 2. Głównej przyczyny trudnści w pdjęciu pracy przez abslwentów upatrywać mżna w braku dstswania zdbyteg wykształcenia d faktyczneg zaptrzebwania rynku pracy. Wśród zarejestrwanych abslwentów dminują sby wykształcne w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych pnadt znaczącą grupę wśród bezrbtnych abslwentów stanwią sby nie psiadające żadneg zawdu (również wśród abslwentów szkół średnich zawdwych i zasadniczych zawdwych). Isttny prblem stanwi również brak dpwiednich kmpetencji lub umiejętnści czekiwanych d sby z kreślnym pzimem lub kierunkiem wykształcenia (np. brak znajmści rysunku techniczneg u sób psiadających zawdy techniczne). 3. Rynek edukacyjny na terenie pwiatu świeckieg feruje kształcenie głównie na pzimie plicealnym i średnim zawdwym, średnim gólnym raz zasadniczym zawdwym. 4. Oferta edukacyjna szkól w rku 2013 nie uległa zasadniczej zmianie i w dużym stpniu nie jest zbieżna z zaptrzebwaniem pracdawców.. 5. Większść sób kntynuujących kształcenie w szkłach pnadgimnazjalnych wybiera kształcenie w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych lub kształcenie gólne. 6. Dane wskazują na znaczący spadek zaintereswania kształceniem w zasadniczych szkłach zawdwych. 7. Pracdawcy z terenu pwiatu świeckieg w rku 2014 pszukują głównie pracwników psiadających wykształcenie zasadnicze i średnie zawdwe. 8. Pracdawcy wśród wymagań wbec kandydatów d pracy pza tymi dtyczącymi pzimu i kierunku wykształcenia bardz częst wskazują na cechy indywidualne i spłeczne kandydata, takie jak: szybkść uczenia się, starannść wyknywania pracy, gtwść d pdnszenia kwalifikacji zawdwych, chęć rzwju, dbrą rganizację pracy, umiejętnść pracy w zesple. 19 S t r n a

20 Uwagi Opracwanie zawiera zestawienie danych statystycznych dtyczących Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu. Dane te są zawarte w załącznikach nr 2 i 3 sprawzdania MPiPS-01 raz aplikacji Mnitring zawdów w następujących tablicach: T-II/P-1 Bezrbtni wg zawdów w pwiecie świeckim. Stan w kńcu 2013 rku. T-II/P4 Zawdy deficytwe i nadwyżkwe w pwiecie świeckim w 2013r. Tablica 4.1 Abslwenci zarejestrwani w PUP w pwiecie świeckim według szkół i zawdów w rku 2013 raz przewidywani abslwenci w 2014 rku. Tablica 4.2 Struktura zawdwa abslwentów według pzimu wykształcenia i zawdów w pwiecie świeckim w latach 2013 i 2014r. Analiza dtyczy struktury bezrbtnych abslwentów różnych typów szkół pnadgimnazjalnych funkcjnujących na ternie i pza bszarem pwiatu świeckieg. Mówi ilści sób kńczących szkły w 2013 rku i prezentuje w tym zakresie prgnzy na rk Dzięki analizie zawdów deficytwych i nadwyżkwych pzwala przyjrzeć się zawdm, które w grupie abslwentów generują bezrbcie. Dane wprwadzne d aplikacji Mnitring zawdów różnią się d tych wykazanych w załączniku 3 d sprawzdania MPiPS-01 z uwagi na t, iż: w załączniku 3 sby ze stażem pracy dłuższym niż rk klasyfikwane są według zawdu wyknywaneg, na ptrzeby mnitringu, sby te pwinny zstać wykazane zgdnie z zawdem wyucznym niestety w niektórych przypadkach nie mżna był ustalić zawdu wyuczneg, w związku z czym dane tych sób nie zstały wprwadzne d aplikacji; w związku z zastswanymi rzwiązaniami technicznymi pwiatwe urzędy pracy nie miały mżliwści wprwadzenia danych sób kńczących szkły zawdwe, średnie techniczne i plicealne bez zdaneg egzaminu zawdweg. Zgdnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Nardwej jeżeli sba kńczy szkłę nie zdając egzaminu zawdweg jest sbą bez zawdu; 20 S t r n a

21 dane w załączniku 3, pza sbami kńczącymi szkły pnadgimnazjalne, bejmują także sby kńczące gimnazja i szkły pdstawwe. 21 S t r n a

22 Aneks statystyczny Aneks Tabela I Struktura zawdwa abslwentów pwiatu świeckieg według pzimu wykształcenia i zawdów - stan na r. Kd zawdu Nazwa zawdu Abslwenci, którzy ukńczyli szkłę na terenie pwiatu w rku 2013 Bezrbtni abslwenci zarejestrwani w PUP w kńcu rku 2013 w tym bezrbtni abslwenci ze szkół daneg pwiatu Przewidywa ni abslwenci w rku 2014 Ilść sób bezrbtnych zarejestrwany ch w PUP w Świeciu Prcent udziału abslwentów w góle zarejestrwa nych w zawdzie (4:7) Wykształcenie plicealne i średnie zawdwe "000000" Inny zawód lub brak zawdu ,04 "331403" Technik eknmista* ,30 "333107" Technik lgistyk* ,00 "351203" Technik infrmatyk* ,38 "422402" Technik htelarstwa* ,57 "522305" Technik handlwiec* ,70 "532102" Opiekun medyczny* ,00 "333108" Technik spedytr* ,57 "334306" Technik administracji* ,81 "514105" Technik usług fryzjerskich* ,44 "311104" Technik gedeta* ,00 "322002" Technik żywienia i gspdarstwa dmweg* ,34 "325511" Technik chrny śrdwiska* ,33 "331402" Technik agrbiznesu* ,08 "311504" Technik mechanik* ,41 "314202" Technik architektury krajbrazu* ,00 "314207" Technik rlnik* ,06 "343204" Plastyk* ,00 "343403" "216690" Technik rganizacji usług gastrnmicznych* Pzstali prjektanci grafiki i multimediów , ,00 "311204" Technik budwnictwa* ,50 "311410" Technik mechatrnik* ,00 "311513" "325509" Technik pjazdów samchdwych* Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* , ,00 "422103" Technik bsługi turystycznej* ,00 "431103" Technik rachunkwści* ,00 "514207" Technik usług ksmetycznych* ,29 "541315" Technik chrny fizycznej sób i mienia* ,00 "613003" Rlnik* ,69 "311601" Technik papiernictwa* ,00 22 S t r n a

23 "311930" Technik urządzeń i systemów energii dnawialnej ,00 "325601" Ratwnik medyczny* ,00 Wykształcenie średnie gólnkształcące "000000" Bez zawdu ,56 Wykształcenie zasadnicze zawdwe "000000" Inny zawód lub brak zawdu ,69 "522301" Sprzedawca* ,39 "514101" Fryzjer* ,64 "512002" Kucharz małej gastrnmii* ,93 "723103" Mechanik pjazdów samchdwych* ,36 "752205" Stlarz* ,33 "751201" Cukiernik* ,80 "343101" Ftgraf* ,79 "712604" "741203" Mnter instalacji i urządzeń sanitarnych* Elektrmechanik pjazdów samchdwych* , ,65 "753402" Tapicer* ,64 "711202" Murarz* ,52 "713201" Lakiernik* ,67 "513101" Kelner* ,43 "713101" Malarz - tapeciarz* ,70 "722204" Ślusarz* ,52 "741103" Elektryk* ,67 "512001" Kucharz* ,00 "613003" Rlnik* ,00 "711501" Cieśla* ,00 "721306" Blacharz samchdwy* ,00 "723310" Mechanik - mnter maszyn i urządzeń* ,00 "732201" Drukarz* ,00 "732301" Intrligatr* ,00 "742102" Mnter - elektrnik* ,00 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,00 "751204" Piekarz* ,00 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ) Aneks Tabela II Struktura zawdwa bezrbtnych abslwentów studiów wyższych według zawdów - stan w r. Kd zawdu Nazwa zawdu Abslwenc i, którzy ukńczyli szkłę na terenie pwiatu w rku 2013 Bezrbtni abslwenci zarejestrwani w PUP w kńcu rku 2013 w tym bezrbtni abslwenci ze szkół daneg pwiatu Przewidywani abslwenci w rku 2014 Ilść sób bezrbtnyc h zarejestrwa nych w PUP w Świeciu Prcent udziału abslwentów w góle zarejestrwa nych w zawdzie (4:7) Wykształcenie wyższe 23 S t r n a

24 "234113" Nauczyciel nauczania pczątkweg ,00 "235107" Pedagg ,41 "242217" Specjalista administracji publicznej ,56 "264302" Fillg - fillgia bcjęzyczna ,67 "242290" Pzstali specjaliści d spraw administracji i ,00 rzwju "263505" Specjalista rescjalizacji ,08 "241103" Specjalista d spraw rachunkwści ,33 "242108" Specjalista d spraw lgistyki ,00 "242190" Pzstali specjaliści d spraw zarządzania i ,00 rganizacji "242222" Specjalista d spraw rganizacji usług gastrnmicznych, ,29 htelarskich i turystycznych "261906" Prawnik legislatr ,00 "213205" Inżynier rlnictwa ,00 "214502" Inżynier technlgii chemicznej ,00 "214606" Inżynier inżynierii materiałwej ,00 "214917" Inżynier transprtu drgweg ,00 "216503" Inżynier gedeta - gedezja inżynieryjn-przemysłwa ,00 "222101" Pielęgniarka ,50 "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy ,67 "233006" Nauczyciel histrii ,33 "243106" Specjalista d spraw marketingu i handlu ,14 "244103" Zarządca nieruchmści ,00 "244190" Pzstali specjaliści d spraw rynku ,00 nieruchmści "262203" Biblitekznawca ,00 "263102" Eknmista ,14 "263203" Kulturznawca ,33 "263204" Scjlg ,00 "263401" Psychlg ,00 "263590" Pzstali specjaliści d ,00 24 S t r n a

25 Liczba sób bezrbtnych zarejestrwanych (stan w r.) Liczba abslwentów zarejestrwanych (stan w r.) spraw spłecznych "264201" Dziennikarz ,00 "325601" Ratwnik medyczny* ,00 "341205" Pracwnik scjalny , Technik dentystyczny ,00 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ) Aneks Tabela III Wykaz zawdów deficytwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień rku. L.p. Kd zawdu Nazwa zawdu Zgłszne wlne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawdwej Stan na r. Liczba miejsc niesubsydi wanych % udziału w góle fert Liczba miejsc subsydiwa nych % udziału w góle fert Wskaźnik intensywn ści deficytu zawdów 1. "413201" Operatr wprwadzania ,08 6 0,24 25 danych 2. "411003" Pracwnik kancelaryjny ,16 5 0, "816018" Operatr urządzeń d prdukcji , ,39 9 wyrbów mleczarskich 4. "612105" Hdwca trzdy chlewnej , , "722307" Operatr brabiarek ,00 2 0,08 6 skrawających* 6. "732205" Maszynista maszyn ,24 0 0,00 6 ffsetwych 7. "753202" Krjczy ,08 0 0, "754401" Pracwnik deratyzacji, dezynfekcji i ,08 0 0,00 5,5 dezynsekcji 9. "814208" Operatr wtryskarki ,04 1 0, "817112" Operatr urządzeń rębalni ,00 2 0,08 4,6667 drewna 11. "833202" Kierwca ciągnika sidłweg ,08 0 0,00 4,5 12. "723310" Mechanik - mnter maszyn i ,16 1 0,04 4 urządzeń* 13. "814302" Operatr maszyn d prdukcji pakwań , ,10 4 z papieru i tektury 14. "132103" Kierwnik działu prdukcji ,12 0 0,00 3,7 25 S t r n a

26 Liczba sób bezrbtnych zarejestrwanych (stan w r.) Liczba abslwentów zarejestrwanych (stan w r.) Liczba miejsc niesubsydiwanych % udziału Liczba miejsc subsydiwanych % udziału 15. "232006" Nauczyciel przedmitów zawdwych ,12 0 0,00 3,3333 technicznych 16. "722303" Operatr maszyn d bróbki ,08 1 0,04 3 skrawaniem 17. "722308" Operatr brabiarek sterwanych ,08 1 0,04 3 numerycznie 18. "821105" Mnter maszyn i urządzeń ,12 3 0,12 3 przemysłwych 19. "921301" Pmcniczy rbtnik przy uprawie rślin i ,08 1 0,04 3 hdwli zwierząt 20. "411004" Technik prac biurwych* , , "332302" Zapatrzeniwiec ,16 6 0, "814206" Operatr urządzeń d frmwania wyrbów ,04 3 0,12 2,4 z twrzyw sztucznych 23. "751104" Rzbieracz - wykrawacz ,82 0 0, "817207" Operatr strugarek i frezarek d ,08 3 0,12 2 drewna 25. "712202" Glazurnik ,31 3 0, "422602" Recepcjnista ,12 3 0, "522304" Sprzedawca w branży ,12 3 0,12 2 spżywczej 28. "721205" Spawacz metdą MIG ,20 1 0, "331201" Pracwnik (dradca) d ,00 2 0,08 2 spraw kredytów 30. "441501" Pracwnik d spraw sbwych ,08 2 0,08 2 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów ( T-II/P-4), załącznik sprawzdania MPiPS-01, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szklnej Aneks Tabela IV Wykaz zawdów nadwyżkwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień r. L.p. Kd zawdu Nazwa zawdu Zgłszne wlne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawdwej Stan w r. Wskaźnik intensywnści nadwyżki zawdów 26 S t r n a

27 1. "331403" Technik eknmista* ,00 1 0,04 0, "753105" Krawiec* ,00 1 0,04 0, "311504" Technik mechanik* ,00 1 0,04 0, "613003" Rlnik* ,04 1 0,04 0, "723307" 6. "751105" 7. "723103" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłwych Rzeźnik - wędliniarz* Mechanik pjazdów samchdwych * ,00 1 0,04 0, ,16 0 0,00 0, ,12 2 0,08 0, "235107" Pedagg ,00 1 0,04 0, "343101" Ftgraf* ,00 1 0,04 0, "741203" 11. "351203" 12. "931205" Elektrmechani k pjazdów samchdwych * Technik infrmatyk* Rbtnik drgwy ,04 0 0,00 0, ,08 1 0,04 0, ,08 0 0,00 0, "911206" Salwa ,04 1 0,04 0, "712604" Mnter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,04 1 0,04 0, "712303" Tynkarz ,04 0 0,00 0, "311408" Technik elektrnik* ,00 1 0,04 0, "524404" Telemarketer ,04 0 0,00 0, "711301" Kamieniarz* ,00 1 0,04 0, "514101" Fryzjer* ,16 6 0,24 0, "933301" Ładwacz ,04 0 0,00 0, "512002" Kucharz małej gastrnmii* ,16 9 0,35 0, "732301" Intrligatr* ,00 1 0,04 0, "713203" Lakiernik samchdwy ,16 0 0,00 0, "751204" Piekarz* ,35 3 0,12 0, "222101" Pielęgniarka ,08 0 0,00 0, "711502" Cieśla szalunkwy ,04 0 0,00 0, "931202" Kpacz ,00 2 0,08 0, "961302" Rbtnik placwy ,00 1 0,04 0, "524904" Hstessa ,04 0 0,00 0, "711601" Brukarz ,04 1 0,04 0,1429 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów ( T-II/P-4), załącznik 3 d sprawzdania MPiPS-01, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szklnej 27 S t r n a

28 Spis tabel Tabela 1. Abslwenci (bezrbtni zarejestrwani w kresie 12 miesięcy d zakńczenia nauki) zarejestrwani w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu pdział ze względu na pzim wykształcenia (stan na dzień r. i dzień r.) Tabela 2. Definicje raz ilści zawdów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) 13 Tabela 3. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg pdział ze względu na wielkść przedsiębirstwa Tabela 4. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na stanwiska Tabela 5. Planwane zatrudnienia d kńca 2013 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na wymagany pzim wykształcenia Aneks Tabela I Struktura zawdwa abslwentów pwiatu świeckieg według pzimu wykształcenia i zawdów - stan na r S t r n a

29 Aneks Tabela II Struktura zawdwa bezrbtnych abslwentów studiów wyższych według zawdów - stan w r Aneks Tabela III Wykaz zawdów deficytwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień rku Aneks Tabela IV Wykaz zawdów nadwyżkwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień r Spis wykresów Wykres 1. Przewidywani abslwenci na terenie pwiatu świeckieg w 2014r. według pzimu wykształcenia S t r n a

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 . PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 Łmża maj 2004 rk PLAN ROZWOJU LOKALNEGOMIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004 2006 1 . Spis treści I. Obszar i czas realizacji Planu Rzwju Lkalneg...3 2. Aktualna

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo