Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim."

Transkrypt

1 Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim. CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA. 2014r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU

2 2 S t r n a

3 Spis treści Wstęp... 4 I. Wykaz szkół pnadgimnazjalnych i wyższych działających na terenie pwiatu świeckieg II. Analiza struktury zawdwej abslwentów w pwiecie świeckim III. Analiza zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim według zawdów IV. Plany zatrudnieniwe pracdawców wyniki sndażu przeprwadzneg wśród pracdawców pwiatu świeckieg V. Pdsumwanie Uwagi Aneks statystyczny S t r n a

4 Wstęp Wśród prirytetów znaczeniu strategicznym dla pwiatu świeckieg na widącym miejscu znajduje się nwczesny i racjnalny system edukacji, który jest dstswany d zachdzących przemian spłecznych i demgraficznych. Sukcesywne analizy struktury zawdwej abslwentów raz danych statystycznych dtyczących bezrbcia mgą przyczynić się d ustalania dpwiednieg kierunku ddziaływań w tym zakresie. Opracwanie Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim - część prgnstyczna przedstawia strukturę bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu w rku Pdstawą d pracwania niniejszeg raprtu są dane z aplikacji Mnitring Zawdów, Systemu Infrmacji Oświatwej raz sprawzdania MPiPS-01. Zachęcamy d zapznania się z niniejszym pracwaniem jak jednym z elementów badania rynku pracy w pwiecie świeckim. 4 S t r n a

5 I. Wykaz szkół pnadgimnazjalnych i wyższych działających na terenie pwiatu świeckieg. Na terenie pwiatu świeckieg działają następujące szkły pnadgimnazjalne i wyższe: Szkły pnadgimnazjalne publiczne I Liceum Ogólnkształcące im. Flriana Ceynwy w Świeciu 1 Zespół Szkół Ogólnkształcących i Plicealnych w Świeciu 2 II Liceum Ogólnkształcące; Szkła Plicealna Medyczn Spłeczna w Świeciu Oferwane kierunki: technik masażysta, terapeuta zajęciwy, piekunka dziecięca; Szkła Plicealna dla Drsłych nr 2 w Świeciu Oferwane kierunki: piekun medyczny,piekun medyczny - kurs kwalifikacyjny, technik usług ksmetycznych, technik sterylizacji medycznej, technik usług pcztwych i finanswych, technik chrny fizycznej sób i mienia, technik BHP, technik archiwista, technik administracji; Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych w Świeciu 3 III Liceum Ogólnkształcące Prpnwane prfile: pdstawy działalnści służb mundurwych, sprtwy, gólny; Technikum Oferwane kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki dnawialnej, technik eknmista, technik handlwiec, technik infrmatyk, technik lgistyk, technik mechanik, technik mechatrnik, technik żywienia i usług gastrnmicznych; Zasadnicza Szkła Zawdwa Umżliwine kształcenie gólne w zawdach wpisanych d klasyfikacji zawdów szklnictwa zawdweg, kreślnej w przepisach wydanych na pdstawie art. 24 ust l-swiecie.pl 3 5 S t r n a

6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy. Mżliwść dbycia nauki zawdu w pracwniach szklnych dla zawdów: ślusarz, mnter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; Technikum Uzupełniające Oferwane kierunki: technik mechanik, technik handlwiec; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych; Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych w Nwem 4 Liceum Ogólnkształcące im. Mikłaja Kpernika Prpnwane prfile: dziennikarsk medialny, przyrdniczy z elementami turystyki; Technikum Oferwane kierunki: technik handlwiec, technik infrmatyk, technik teleinfrmatyk, technik eknmista, technik lgistyk; Zasadnicza Szkła Zawdwa Klasy wielzawdwe; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych z mżliwścią uczestniczenia w kursach pzwalających na uzyskanie tytułu technika; Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu 5 Zawdwa Szkła Specjalna Oferwane kierunki: elektryk, cukiernik, ftgraf, lakiernik, piekarz, stlarz, rzeźnik- wędliniarz, kucharz malej gastrnmii, drukarz maszyn ffsetwych, mnter instalacji sanitarnych; Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy Specjalnym Ośrdku Szkln Wychwawczym w Warlubiu Zasadnicza Szkła Zawdwa Specjalna Warlubie Oferwane kierunki: fryzjer, sprzedawca, rlnik, murarz-tynkarz, dekarz, lakiernik, blacharz samchdwy, mechanik pjazdów samchdwych, elektryk, cukiernik, kucharz, piekarz, stlarz, mechanik - peratr pjazdów i urządzeń rlniczych; Szkły pnadgimnazjalne niepubliczne S t r n a

7 Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu 6 Liceum Ogólnkształcące Menedżer Technikum Oferwane kierunki: technikum eknmiczne, technikum gedezyjne, technikum htelarstwa, technikum infrmatyki, technikum lgistyki, technikum bsługi turystycznej, technikum chrny śrdwiska, technikum urządzeń i systemów energetyki dnawialnej; Zasadnicza Szkła Zawdwa "MENEDŻER" Oferwane kierunki: drukarz, mnter zabudwy i rbót wykńczeniwych w budwnictwie, murarz-tynkarz, peratr brabiarek skrawających, stlarz, ślusarz, tapicer; Zespół Szkół dla Drsłych OSKAR w Świeciu Liceum Ogólnkształcące p szkle zawdwej Oskar ; Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych Oskar ; Plicealna Szkła Oskar Oferwane kierunki: technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik gedeta, technik infrmatyk, technik rachunkwści; Katlickie Liceum Ogólnkształcące im. w Świeciu 7 Prywatne Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych w Świeciu Twja Szkła Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnkształcące dla Drsłych w Świeciu Twja Szkła Niepubliczne Centrum Kształcenia w Świeciu 8 Szkły Plicealne Oferwane kierunki: administracja, eknmia, infrmatyka, chrna fizyczna sób i mienia, usługi ksmetyczne, piekun w dmu pmcy spłecznej, asystent sby niepełnsprawnej Liceum Ogólnkształcące Akademickie Liceum Ogólnkształcące pd patrnatem Wyższej Szkły Języków Obcych w Świeciu S t r n a

8 Szkła Plicealna dla Drsłych (Niepubliczne Centrum Kształcenia) Technikum Zawdwe dla Drsłych (Niepubliczne Centrum Kształcenia) Technikum Zawdwe dla Drsłych EDUKATOR APIS Centrum Kształcenia 10 Liceum Ogólnkształcące; Szkły Plicealne Oferwane kierunki: administracja, piekun sby starszej, piekunka śrdwiskwa, asystent sby niepełnsprawnej, rachunkwść, infrmatyk, usługi pcztwe i finanswe, flrystyka, piekunka w dmu pmcy spłecznej, eksplatacja prtów i terminali, turystyka wiejska, usługi ksmetyczne; Szkły wyższe niepubliczne Wyższa Szkła Języków Obcych 11 Studia licencjackie raz magisterskie w zakresie fillgii angielskiej, niemieckiej, rsyjskiej; Pdyplmwe Studia Wczesneg Nauczania Języka Angielskieg, Niemieckieg S t r n a

9 II. Analiza struktury zawdwej abslwentów w pwiecie świeckim. Wśród abslwentów szkół pnadgimnazjalnych, które prwadzą kształcenie na terenie pwiatu świeckieg w 2013r. dminwały sby kńczące szkły plicealne i średnie zawdwe (419 sób) raz abslwenci szkół gólnkształcących (387 sób). Kształcenie na pzimie wyższym (W Wyższej Szkle Języków Obcych w Świeciu) w 2013 rku zakńczył 99 sób. Wykres 1. Przewidywani abslwenci na terenie pwiatu świeckieg w 2014r. według pzimu wykształcenia Plicealne i średnie zawdwe Średnie gólnkształcące Zasadnicze zawdwe Liczba abslwentów, którzy ukńczyli szkłę w 2013r. Przewidywana liczba abslwentów na 2014 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.1) Według prgnz, w rku 2014 należy spdziewać się wzrstu ilści abslwentów szkół pnadgimnazjalnych działających na terenie pwiatu świeckieg w stsunku d stanu z kńca rku Przy czym przewiduje się, że wzrst ten dtyczyć będzie wyłącznie szkół średnich gólnkształcących. W szkłach zasadniczych zawdwych raz plicealnych i średnich zawdwych przewidywana jest tendencja spadkwa. Zakłada się, że w rku 2014 zasadnicze szkły zawdwe ukńczy blisk 90 sób mniej niż w rku ubiegłym, a szkły plicealnych i średnich zawdwe kł 20 sób. Zawdy, w których najczęściej kształcącą szkły pnadgimnazjalne na terenie pwiatu świeckieg w rku 2013 t (patrz Aneks Tabela I): 9 S t r n a

10 na pzimie zasadniczym zawdwym: sprzedawca (68 abslwentów), mechanik pjazdów samchdwych (25 abslwentów), fryzjer (24 abslwentów), kucharz małej gastrnmii (14 abslwentów), ślusarz (14 abslwentów). na pzimie plicealnym i średnim zawdwym: technik infrmatyk (67 abslwentów), technik lgistyk (56 abslwentów), piekun medyczny (52 abslwentów), technik eknmista (34 abslwentów), technik handlwiec (32 abslwentów), Według prgnz w rku 2014 (patrz Aneks Tabela 1) ilść abslwentów na wymieninych kierunkach będzie kształtwać się pdbnie. Część ze wskazanych zawdów należy d grupy zawdów nadwyżkwych (mechanik pjazdów samchdwych, fryzjer, kucharz małej gastrnmii, technik eknmista, technik infrmatyk). Pnadt w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu zarejestrwana jest znaczna liczba sób bezrbtnych psiadających ww. zawdy zdbyte w tku kształcenia lub dświadczenia zawdweg. W Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu jak sby bezrbtne rejestrują się abslwenci szkół pnadgimnazjalnych funkcjnujących na terenie pwiatu świeckieg raz sby, które kształciły się w szkłach spza pwiatu. Na kniec 2013r. w ewidencji urzędu zarejestrwanych był 420 bezrbtnych abslwentów c stanwi 6,61 % wszystkich zarejestrwanych w tym czasie bezrbtnych (6350 sób). W stsunku d r. udział abslwentów w gólnej liczbie zarejestrwanych zmniejszył się 1,18 punktu prcentweg. 10 S t r n a

11 Tabela 1. Abslwenci (bezrbtni zarejestrwani w kresie 12 miesięcy d zakńczenia nauki) zarejestrwani w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu pdział ze względu na pzim wykształcenia (stan na dzień r. i dzień r.) Stan na dzień r. Stan na dzień r. Pzim wykształcenia bezrbtnych abslwentów Wykształcenie wyższe Plicealne i średnie zawdwe Średnie gólnkształcące Zasadnicze zawdwe Liczba bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w PUP w Świeciu Liczba bezrbtnych % udziału w góle sób zarejestrwanych Liczba bezrbtnych abslwentów zarejestrwanych w PUP w Świeciu Liczba bezrbtnych % udziału w góle sób zarejestrwanych Spadek /wzrst w punktach prcentwych , ,88-0, , ,36-0, , ,34-0, , ,89-0,33 Źródł: Załącznik nr 1 d sprawzdanie rynku pracy MPiPS 01 (stan w kńcu IV kwartału 2013r.), Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ), Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim część prgnstyczna 2013r. Największy dsetek wśród zarejestrwanych bezrbtnych na dzień r. pdbnie jak rk wcześniej, stanwią abslwenci z wykształceniem plicealnym i średnim zawdwym. Natmiast najmniejszą grupę wśród zarejestrwanych bezrbtnych stanwią abslwenci szkół wyższych. Birąc pd uwagę strukturę zawdwą (patrz Aneks Tabela I) rsnącą grupą bezrbtnych abslwentów są sby bez zawdu. W grupie tej dminują sby z wykształceniem średnim gólnkształcącym (85 sób, c 20,23% wszystkich zarejestrwanych na kniec 2013r. abslwentów szkół pnadgimnazjalnych), jednak zawdu nie psiada również 68 bezrbtnych abslwentów szkół plicealnych i średnich zawdwych raz 25 bezrbtnych abslwentów szkól zawdwych. Wśród sób bezrbtnych, które kńcząc w rku 2013 edukację na pzimie plicealnym lub średnim zawdwym uzyskały zawód dminują: technicy eknmiści - 8 sób (5,33% gólnej liczby wszystkich abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą), technicy lgistycy 6 sób (4% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą), technicy infrmatycy - 6 sób (4% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy ukńczyli szkłę plicealną lub średnią zawdwą). 11 S t r n a

12 Natmiast wśród zarejestrwanych abslwentów zasadniczych szkół zawdwych na kniec 2013 r. dminwały następujące zawdy: sprzedawca 26 sób (21,67% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), fryzjer 15 sób (12,50% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), kucharz małej gastrnmii 13 sób (10,83% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie zasadnicze zawdwe), Wśród bezrbtnych abslwentów z wykształceniem wyższym znajdujących się w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu na kniec 2014 r. wymienić mżna(patrz Aneks, Tabela II): nauczycieli nauczania pczątkweg 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), pedaggów 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), specjalistów administracji publicznej 5 sób (8,93% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe), fillgów - fillgia bcjęzyczna - 4 sby (7,14% gólnej liczby abslwentów zarejestrwanych w danym kresie którzy psiadają wykształcenie wyższe). 12 S t r n a

13 III. Analiza zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim według zawdów. W ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu na dzień r. figurwał 819 zawdów, które są dla sób bezrbtnych zawdami wyucznymi lub wyknywanymi jak statnie przed rejestracją raz zawdów, w których zgłszn wlne miejsca pracy lub miejsca aktywizacji zawdwej. Na dzień r. większść stanwiły zawdy wskaźniku nadwyżki (77,90% gółu). Zawdy deficytwe t 19,29% gółu, a zawdy zrównważne t 2,81% wszystkich zawdów. Tabela 2. Definicje raz ilści zawdów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) Lp. Definicja Ilść zawdów Zawód deficytwy kreślić należy jak ten, na który występuje na rynku pracy wyższe zaptrzebwanie niż liczba sób pszukujących pracy w tym zawdzie. Wśród zawdów deficytwych mżna wyróżnić zawdy maksymalnej wartści wskaźnika intensywnści deficytu (w tym 90 zawdów MAX, który t wskazuje na sytuację, w której pjawiają wskaźniku MAX ) się ferty pracy w danym zawdzie, lecz w bazie sób bezrbtnych nie figurują sby reprezentujące daną specjalnść. % udział w góle zawdów występujących w rejestrach PUP w Świeciu 19,29% ( MAX - 10,99% gółu) 2. Zawód zrównważny t zawód, na który występuje na rynku takie sam zaptrzebwanie, c liczba sób pszukujących pracy w danym zawdzie. 23 2,81% Zawód nadwyżkwy kreślić należy jak ten, na który występuje na rynku pracy zaptrzebwanie mniejsze niż liczba sób pszukujących pracy 3. w zawdzie. Wśród zawdów nadwyżkwych mżna wyróżnić zawdy minimalnej wartści wskaźnika intensywnści nadwyżki 0, który znacza, iż występują sby bezrbtne będące reprezentantami danych zawdów, jednak w bazie urzędu pracy brak jest dla nich fert pracy. 638 (w tym 496 zawdów wskaźniku 0 77,90% ( 0-60,56% gółu) Wartść mawianych wskaźników kreślana jest wyłącznie na pdstawie danych urzędu pracy pprzez zestawienie liczby sób bezrbtnych figurujących w ewidencji z liczbą zgłsznych d urzędu 13 S t r n a

14 wlnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawdwej. W analizie nie uwzględnia się fert pracy nie będących w fercie urzędu raz sób pzstających bez pracy ale zarejestrwanych w urzędzie pracy. Zawdy deficytwe Największy wskaźnik intensywnści deficytu dntwan w zawdach: peratr wprwadzania danych (25), pracwnik kancelaryjny (11), peratr urządzeń d prdukcji wyrbów mleczarskich (9), hdwca trzdy chlewnej (8), peratr brabiarek skrawających, maszynista maszyn ffsetwych raz krjczy (p 6). Zawdy najbardziej deficytwe z kńca 2013 rku w zestawieniu z danymi z kńca 2012 rku, kiedy t w pięciu najbardziej deficytwych zawdach występwał sprzedawca na telefn, sprzedawca na targwisku/bazarze, dradca finanswy, glazurnik, kwal nie pwtórzyły się. Zestawienie 30 zawdów deficytwych, które w dniu r. psiadały najwyższy wskaźnik deficytu zawiera Tabela III (aneks). Zawdy nadwyżkwe Łączna liczba zawdów nadwyżkwych na kniec 2013 rku wynsiła 639. Tabela IV (aneks) przedstawia zestawienie 30 zawdów, które w tym czasie psiadały najsilniejszy wskaźnik nadwyżki. Na pierwszych pięciu pzycjach znajdują się następujące zawdy: technik eknmista ( wskaźniku nadwyżki 0,0057), krawiec ( wskaźniku nadwyżki 0,0128), technik mechanik ( wskaźniku nadwyżki 0,0156), rlnik ( wskaźniku nadwyżki ), mechanik maszyn i urządzeń przemysłwych ( wskaźniku nadwyżki 0,0286). W zestawieniu z danymi z kńca 2012 rku zabserwwać mżna, że w pięciu najbardziej nadwyżkwych zawdach nadal utrzymuje się zawód technik eknmista, który na kniec grudnia 2012 rku uzyskał wskaźnik nadwyżki 0,0114, rlnik raz krawiec ze wskaźnikiem z kńca grudnia 2012 rku wynszącym dpwiedni 0,0256 raz 0,0385. Na dzień r. w zawdach nadwyżkwych Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu dminwały również technik budwnictwa raz telemarketer. 14 S t r n a

15 Przy czym, jak wspmnian pwyżej, z uwagi na metdlgię bliczania wskaźnika nadwyżki (wyłącznie w parciu dane PUP) wskazane zawdy nadwyżkwe mgą nie w pełni dzwierciedlać faktyczne zaptrzebwanie rynku pracy. Zawdy zrównważne Wśród zawdów występujących na kniec 2013 rku w rejestrach Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu dntwan 23 zawdy zrównważne, tj. takie, w których pmiędzy ppytem a pdażą utrzymuje się równwaga. Należą d nich: specjalista kntrli jakści, inżynier mechanik - technlgia mechaniczna, grafik kmputerwy multimediów, nauczyciel języka niemieckieg, dradca finanswy, specjalista d spraw rdziny (famililg), technik hdwca zwierząt, technik weterynarii, agent ubezpieczeniwy, pzstali urzędnicy państwwi d spraw nadzru gdzie indziej niesklasyfikwani, pracwnik slarium, drwal / pilarz drzewny, mnter knstrukcji budwlanych*, rbtnik rzbiórki budwli, frezer, maślarz, wulkanizatr, mnter mebli, rbtnik mstwy, pmcnik mleczarski, pmc kuchenna, pracwnik chrny fizycznej bez licencji, magazynier. Z mawianych danych ilściwych wynika, że abslwenci szkół zawdwych zarejestrwani w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu t sby, które uzyskały wykształcenie w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych np.: kucharz małej gastrnmii (24 zarejestrwanych abslwentów), fryzjer (21 zarejestrwanych abslwentów), mechanik pjazdów samchdwych (13 zarejestrwanych abslwentów). 15 S t r n a

16 IV. Plany zatrudnieniwe pracdawców wyniki sndażu przeprwadzneg wśród pracdawców pwiatu świeckieg W pierwszej płwie 2014 rku pśrednicy pracy badali plany zatrudnieniwe pracdawców z pwiatu świeckieg. Badanie zstał przeprwadzne w parciu metdlgię i narzędzia badawcze wypracwane w ramach prjektu realizwaneg przez Wjewódzki Urząd Pracy w Truniu Rynek Pracy pd Lupą II. Badaniem bjętych zstał 26 pdmitów gspdarczych działających na terenie pwiatu świeckieg. Głównym celem sndażu był uzyskanie infrmacji tym jakich pracwników pszukują pracdawcy, jakich czekują zawdów i kwalifikacji. Wśród badanej zbirwści dminującą grupę stanwiły pdmity z sektra prywatneg 19 pdmitów. Natmiast z sektra publiczneg badaniem zstał bjętych 7 pdmitów. Ze względu na wielkść przedsiębirstwa większść w badanej grupie stanwiły firmy duże, zatrudniające 50 i więcej pracwników (28,4%). Firmy średnie, zatrudniające d 10 d 50 pracwników stanwiły 15,4% badanej grupy, a małe zatrudniające d 9 pracwników 19,2%. Ankietwani zadeklarwali, iż d kńca 2014r. planują zatrudnienie 29 sób (sektr publiczny - 1 miejsce pracy, sektr prywatny 28 miejsc pracy). Pracdawcy, którzy zamierzają zwiększyć zatrudnienie w 2014 rku planują zatrudnić pracwników w ramach miejsc pracy niesubsydiwanej. Pnadt, wśród małych przedsiębirstw przewiduje się zwlnienie 6 sób. Tabela 3. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg pdział ze względu na wielkść przedsiębirstwa. Przedsiębirca Przedsiębirca Przedsiębirca Ogółem Plany zatrudnieniwe mały średni duży Liczba przewidzianych nwych miejsc pracy Liczba miejsc pracy przewidzianych d zamknięcia Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki W rku 2014 pracdawcy z terenu pwiatu świeckieg planują zatrudnienie głównie na stanwiskach wymagających kwalifikacji specjalistycznych i zdlnści technicznych. Tabela 4. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na stanwiska. Kd zawdu Nazwa stanwiska Ilść miejsc 16 S t r n a

17 TOKARZ W METALU SZLIFIERZ METALI MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH USTAWIACZ OPERATOR MYJNI KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO KIEROWCA CIĄGNIKA ROLNICZEGO SPRZEDAWCA OPERATOR URZĄDZEŃ PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO GŁÓWNY TECHNOLOG TECHNIK MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 10 Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki Plany pracdawców związane z zatrudnianiem pracwników na stanwiskach znajdują dzwierciedlenie w wymaganiach dtyczących ptencjalnych kandydatów d pracy. W przypadku większści stanwisk na których planwane jest zatrudnienie nwych sób, pracdawcy chcą wymagać d kandydatów wykształcenia zawdweg na pzimie zasadniczym lub średnim. Tabela 5. Planwane zatrudnienia d kńca 2013 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na wymagany pzim wykształcenia. Pzim wykształcenia Liczba stanwisk Gimnazjalne i pniżej 1 Zasadnicze zawdwe 22 Średnie gólnkształcące 1 Plicealne i średnie zawdwe 4 Wyższe 1 Źródł: Opracwanie na pdstawie badań własnych Sndaż wśród pracdawców wjewództwa kujawsk-pmrskieg. Pwiat Świecki Jedncześnie, w przypadku 4 stanwisk pracdawcy wymagać będą d kandydatów psiadania prawa jazdy kat. B, w jednym przypadku prawa jazdy kat. T raz w jednym prawa jazdy kat C+E i kwalifikacji w zakresie przewzu rzeczy. Ddatkw 6 miejsc pracy wymaga umiejętnści czytania rysunku techniczneg, 2 znajmści technlgii prdukcji raz biurwych i graficznych prgramów kmputerwych, w tym prgramu AUTO - CAD. Pracdawcy wskazują także na ptrzebę znajmści bsługi księgwych prgramów kmputerwych i kas fiskalnych. Ddatkw w 3 przypadkach pjawia 17 S t r n a

18 się wymóg znajmści języka bceg (j. angielski, j. niemiecki). Część ankietwanych pracdawców pdkreśliła, iż preferuje min. rczne dświadczenie (5 stanwisk - rczne dświadczenie, 2 stanwiska - dwuletnie dświadczenie zawdwe) Pracdawcy pytani wymagania wbec kandydatów d pracy najczęściej wskazują na cechy indywidualne, a wśród nich na szybkść uczenia się, starannść wyknywania pracy, gtwść d pdnszenia kwalifikacji zawdwych, chęć rzwju, dbrą rganizację pracy. Pdkreślają również znaczenie bwiązkwści, pracwitści, zaangażwania raz dprnści na stres. Ważna jest również umiejętnść pracy w zesple i kmunikatywnść. 18 S t r n a

19 V. Pdsumwanie 1. Udział abslwentów w gólnej liczbie bezrbtnych zarejestrwanych w ewidencji Pwiatweg Urzędu Pracy w rku 2013 zmniejszył się w stsunku d stanu z rku 2012, jednak abslwenci nadal stanwią blisk 7% gółu sób bezrbtnych. 2. Głównej przyczyny trudnści w pdjęciu pracy przez abslwentów upatrywać mżna w braku dstswania zdbyteg wykształcenia d faktyczneg zaptrzebwania rynku pracy. Wśród zarejestrwanych abslwentów dminują sby wykształcne w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych pnadt znaczącą grupę wśród bezrbtnych abslwentów stanwią sby nie psiadające żadneg zawdu (również wśród abslwentów szkół średnich zawdwych i zasadniczych zawdwych). Isttny prblem stanwi również brak dpwiednich kmpetencji lub umiejętnści czekiwanych d sby z kreślnym pzimem lub kierunkiem wykształcenia (np. brak znajmści rysunku techniczneg u sób psiadających zawdy techniczne). 3. Rynek edukacyjny na terenie pwiatu świeckieg feruje kształcenie głównie na pzimie plicealnym i średnim zawdwym, średnim gólnym raz zasadniczym zawdwym. 4. Oferta edukacyjna szkól w rku 2013 nie uległa zasadniczej zmianie i w dużym stpniu nie jest zbieżna z zaptrzebwaniem pracdawców.. 5. Większść sób kntynuujących kształcenie w szkłach pnadgimnazjalnych wybiera kształcenie w zawdach z grupy zawdów nadwyżkwych lub kształcenie gólne. 6. Dane wskazują na znaczący spadek zaintereswania kształceniem w zasadniczych szkłach zawdwych. 7. Pracdawcy z terenu pwiatu świeckieg w rku 2014 pszukują głównie pracwników psiadających wykształcenie zasadnicze i średnie zawdwe. 8. Pracdawcy wśród wymagań wbec kandydatów d pracy pza tymi dtyczącymi pzimu i kierunku wykształcenia bardz częst wskazują na cechy indywidualne i spłeczne kandydata, takie jak: szybkść uczenia się, starannść wyknywania pracy, gtwść d pdnszenia kwalifikacji zawdwych, chęć rzwju, dbrą rganizację pracy, umiejętnść pracy w zesple. 19 S t r n a

20 Uwagi Opracwanie zawiera zestawienie danych statystycznych dtyczących Pwiatweg Urzędu Pracy w Świeciu. Dane te są zawarte w załącznikach nr 2 i 3 sprawzdania MPiPS-01 raz aplikacji Mnitring zawdów w następujących tablicach: T-II/P-1 Bezrbtni wg zawdów w pwiecie świeckim. Stan w kńcu 2013 rku. T-II/P4 Zawdy deficytwe i nadwyżkwe w pwiecie świeckim w 2013r. Tablica 4.1 Abslwenci zarejestrwani w PUP w pwiecie świeckim według szkół i zawdów w rku 2013 raz przewidywani abslwenci w 2014 rku. Tablica 4.2 Struktura zawdwa abslwentów według pzimu wykształcenia i zawdów w pwiecie świeckim w latach 2013 i 2014r. Analiza dtyczy struktury bezrbtnych abslwentów różnych typów szkół pnadgimnazjalnych funkcjnujących na ternie i pza bszarem pwiatu świeckieg. Mówi ilści sób kńczących szkły w 2013 rku i prezentuje w tym zakresie prgnzy na rk Dzięki analizie zawdów deficytwych i nadwyżkwych pzwala przyjrzeć się zawdm, które w grupie abslwentów generują bezrbcie. Dane wprwadzne d aplikacji Mnitring zawdów różnią się d tych wykazanych w załączniku 3 d sprawzdania MPiPS-01 z uwagi na t, iż: w załączniku 3 sby ze stażem pracy dłuższym niż rk klasyfikwane są według zawdu wyknywaneg, na ptrzeby mnitringu, sby te pwinny zstać wykazane zgdnie z zawdem wyucznym niestety w niektórych przypadkach nie mżna był ustalić zawdu wyuczneg, w związku z czym dane tych sób nie zstały wprwadzne d aplikacji; w związku z zastswanymi rzwiązaniami technicznymi pwiatwe urzędy pracy nie miały mżliwści wprwadzenia danych sób kńczących szkły zawdwe, średnie techniczne i plicealne bez zdaneg egzaminu zawdweg. Zgdnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Nardwej jeżeli sba kńczy szkłę nie zdając egzaminu zawdweg jest sbą bez zawdu; 20 S t r n a

21 dane w załączniku 3, pza sbami kńczącymi szkły pnadgimnazjalne, bejmują także sby kńczące gimnazja i szkły pdstawwe. 21 S t r n a

22 Aneks statystyczny Aneks Tabela I Struktura zawdwa abslwentów pwiatu świeckieg według pzimu wykształcenia i zawdów - stan na r. Kd zawdu Nazwa zawdu Abslwenci, którzy ukńczyli szkłę na terenie pwiatu w rku 2013 Bezrbtni abslwenci zarejestrwani w PUP w kńcu rku 2013 w tym bezrbtni abslwenci ze szkół daneg pwiatu Przewidywa ni abslwenci w rku 2014 Ilść sób bezrbtnych zarejestrwany ch w PUP w Świeciu Prcent udziału abslwentów w góle zarejestrwa nych w zawdzie (4:7) Wykształcenie plicealne i średnie zawdwe "000000" Inny zawód lub brak zawdu ,04 "331403" Technik eknmista* ,30 "333107" Technik lgistyk* ,00 "351203" Technik infrmatyk* ,38 "422402" Technik htelarstwa* ,57 "522305" Technik handlwiec* ,70 "532102" Opiekun medyczny* ,00 "333108" Technik spedytr* ,57 "334306" Technik administracji* ,81 "514105" Technik usług fryzjerskich* ,44 "311104" Technik gedeta* ,00 "322002" Technik żywienia i gspdarstwa dmweg* ,34 "325511" Technik chrny śrdwiska* ,33 "331402" Technik agrbiznesu* ,08 "311504" Technik mechanik* ,41 "314202" Technik architektury krajbrazu* ,00 "314207" Technik rlnik* ,06 "343204" Plastyk* ,00 "343403" "216690" Technik rganizacji usług gastrnmicznych* Pzstali prjektanci grafiki i multimediów , ,00 "311204" Technik budwnictwa* ,50 "311410" Technik mechatrnik* ,00 "311513" "325509" Technik pjazdów samchdwych* Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* , ,00 "422103" Technik bsługi turystycznej* ,00 "431103" Technik rachunkwści* ,00 "514207" Technik usług ksmetycznych* ,29 "541315" Technik chrny fizycznej sób i mienia* ,00 "613003" Rlnik* ,69 "311601" Technik papiernictwa* ,00 22 S t r n a

23 "311930" Technik urządzeń i systemów energii dnawialnej ,00 "325601" Ratwnik medyczny* ,00 Wykształcenie średnie gólnkształcące "000000" Bez zawdu ,56 Wykształcenie zasadnicze zawdwe "000000" Inny zawód lub brak zawdu ,69 "522301" Sprzedawca* ,39 "514101" Fryzjer* ,64 "512002" Kucharz małej gastrnmii* ,93 "723103" Mechanik pjazdów samchdwych* ,36 "752205" Stlarz* ,33 "751201" Cukiernik* ,80 "343101" Ftgraf* ,79 "712604" "741203" Mnter instalacji i urządzeń sanitarnych* Elektrmechanik pjazdów samchdwych* , ,65 "753402" Tapicer* ,64 "711202" Murarz* ,52 "713201" Lakiernik* ,67 "513101" Kelner* ,43 "713101" Malarz - tapeciarz* ,70 "722204" Ślusarz* ,52 "741103" Elektryk* ,67 "512001" Kucharz* ,00 "613003" Rlnik* ,00 "711501" Cieśla* ,00 "721306" Blacharz samchdwy* ,00 "723310" Mechanik - mnter maszyn i urządzeń* ,00 "732201" Drukarz* ,00 "732301" Intrligatr* ,00 "742102" Mnter - elektrnik* ,00 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,00 "751204" Piekarz* ,00 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ) Aneks Tabela II Struktura zawdwa bezrbtnych abslwentów studiów wyższych według zawdów - stan w r. Kd zawdu Nazwa zawdu Abslwenc i, którzy ukńczyli szkłę na terenie pwiatu w rku 2013 Bezrbtni abslwenci zarejestrwani w PUP w kńcu rku 2013 w tym bezrbtni abslwenci ze szkół daneg pwiatu Przewidywani abslwenci w rku 2014 Ilść sób bezrbtnyc h zarejestrwa nych w PUP w Świeciu Prcent udziału abslwentów w góle zarejestrwa nych w zawdzie (4:7) Wykształcenie wyższe 23 S t r n a

24 "234113" Nauczyciel nauczania pczątkweg ,00 "235107" Pedagg ,41 "242217" Specjalista administracji publicznej ,56 "264302" Fillg - fillgia bcjęzyczna ,67 "242290" Pzstali specjaliści d spraw administracji i ,00 rzwju "263505" Specjalista rescjalizacji ,08 "241103" Specjalista d spraw rachunkwści ,33 "242108" Specjalista d spraw lgistyki ,00 "242190" Pzstali specjaliści d spraw zarządzania i ,00 rganizacji "242222" Specjalista d spraw rganizacji usług gastrnmicznych, ,29 htelarskich i turystycznych "261906" Prawnik legislatr ,00 "213205" Inżynier rlnictwa ,00 "214502" Inżynier technlgii chemicznej ,00 "214606" Inżynier inżynierii materiałwej ,00 "214917" Inżynier transprtu drgweg ,00 "216503" Inżynier gedeta - gedezja inżynieryjn-przemysłwa ,00 "222101" Pielęgniarka ,50 "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy ,67 "233006" Nauczyciel histrii ,33 "243106" Specjalista d spraw marketingu i handlu ,14 "244103" Zarządca nieruchmści ,00 "244190" Pzstali specjaliści d spraw rynku ,00 nieruchmści "262203" Biblitekznawca ,00 "263102" Eknmista ,14 "263203" Kulturznawca ,33 "263204" Scjlg ,00 "263401" Psychlg ,00 "263590" Pzstali specjaliści d ,00 24 S t r n a

25 Liczba sób bezrbtnych zarejestrwanych (stan w r.) Liczba abslwentów zarejestrwanych (stan w r.) spraw spłecznych "264201" Dziennikarz ,00 "325601" Ratwnik medyczny* ,00 "341205" Pracwnik scjalny , Technik dentystyczny ,00 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów (Tablica 4.2 ) Aneks Tabela III Wykaz zawdów deficytwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień rku. L.p. Kd zawdu Nazwa zawdu Zgłszne wlne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawdwej Stan na r. Liczba miejsc niesubsydi wanych % udziału w góle fert Liczba miejsc subsydiwa nych % udziału w góle fert Wskaźnik intensywn ści deficytu zawdów 1. "413201" Operatr wprwadzania ,08 6 0,24 25 danych 2. "411003" Pracwnik kancelaryjny ,16 5 0, "816018" Operatr urządzeń d prdukcji , ,39 9 wyrbów mleczarskich 4. "612105" Hdwca trzdy chlewnej , , "722307" Operatr brabiarek ,00 2 0,08 6 skrawających* 6. "732205" Maszynista maszyn ,24 0 0,00 6 ffsetwych 7. "753202" Krjczy ,08 0 0, "754401" Pracwnik deratyzacji, dezynfekcji i ,08 0 0,00 5,5 dezynsekcji 9. "814208" Operatr wtryskarki ,04 1 0, "817112" Operatr urządzeń rębalni ,00 2 0,08 4,6667 drewna 11. "833202" Kierwca ciągnika sidłweg ,08 0 0,00 4,5 12. "723310" Mechanik - mnter maszyn i ,16 1 0,04 4 urządzeń* 13. "814302" Operatr maszyn d prdukcji pakwań , ,10 4 z papieru i tektury 14. "132103" Kierwnik działu prdukcji ,12 0 0,00 3,7 25 S t r n a

26 Liczba sób bezrbtnych zarejestrwanych (stan w r.) Liczba abslwentów zarejestrwanych (stan w r.) Liczba miejsc niesubsydiwanych % udziału Liczba miejsc subsydiwanych % udziału 15. "232006" Nauczyciel przedmitów zawdwych ,12 0 0,00 3,3333 technicznych 16. "722303" Operatr maszyn d bróbki ,08 1 0,04 3 skrawaniem 17. "722308" Operatr brabiarek sterwanych ,08 1 0,04 3 numerycznie 18. "821105" Mnter maszyn i urządzeń ,12 3 0,12 3 przemysłwych 19. "921301" Pmcniczy rbtnik przy uprawie rślin i ,08 1 0,04 3 hdwli zwierząt 20. "411004" Technik prac biurwych* , , "332302" Zapatrzeniwiec ,16 6 0, "814206" Operatr urządzeń d frmwania wyrbów ,04 3 0,12 2,4 z twrzyw sztucznych 23. "751104" Rzbieracz - wykrawacz ,82 0 0, "817207" Operatr strugarek i frezarek d ,08 3 0,12 2 drewna 25. "712202" Glazurnik ,31 3 0, "422602" Recepcjnista ,12 3 0, "522304" Sprzedawca w branży ,12 3 0,12 2 spżywczej 28. "721205" Spawacz metdą MIG ,20 1 0, "331201" Pracwnik (dradca) d ,00 2 0,08 2 spraw kredytów 30. "441501" Pracwnik d spraw sbwych ,08 2 0,08 2 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów ( T-II/P-4), załącznik sprawzdania MPiPS-01, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szklnej Aneks Tabela IV Wykaz zawdów nadwyżkwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień r. L.p. Kd zawdu Nazwa zawdu Zgłszne wlne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawdwej Stan w r. Wskaźnik intensywnści nadwyżki zawdów 26 S t r n a

27 1. "331403" Technik eknmista* ,00 1 0,04 0, "753105" Krawiec* ,00 1 0,04 0, "311504" Technik mechanik* ,00 1 0,04 0, "613003" Rlnik* ,04 1 0,04 0, "723307" 6. "751105" 7. "723103" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłwych Rzeźnik - wędliniarz* Mechanik pjazdów samchdwych * ,00 1 0,04 0, ,16 0 0,00 0, ,12 2 0,08 0, "235107" Pedagg ,00 1 0,04 0, "343101" Ftgraf* ,00 1 0,04 0, "741203" 11. "351203" 12. "931205" Elektrmechani k pjazdów samchdwych * Technik infrmatyk* Rbtnik drgwy ,04 0 0,00 0, ,08 1 0,04 0, ,08 0 0,00 0, "911206" Salwa ,04 1 0,04 0, "712604" Mnter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,04 1 0,04 0, "712303" Tynkarz ,04 0 0,00 0, "311408" Technik elektrnik* ,00 1 0,04 0, "524404" Telemarketer ,04 0 0,00 0, "711301" Kamieniarz* ,00 1 0,04 0, "514101" Fryzjer* ,16 6 0,24 0, "933301" Ładwacz ,04 0 0,00 0, "512002" Kucharz małej gastrnmii* ,16 9 0,35 0, "732301" Intrligatr* ,00 1 0,04 0, "713203" Lakiernik samchdwy ,16 0 0,00 0, "751204" Piekarz* ,35 3 0,12 0, "222101" Pielęgniarka ,08 0 0,00 0, "711502" Cieśla szalunkwy ,04 0 0,00 0, "931202" Kpacz ,00 2 0,08 0, "961302" Rbtnik placwy ,00 1 0,04 0, "524904" Hstessa ,04 0 0,00 0, "711601" Brukarz ,04 1 0,04 0,1429 Źródł: Aplikacja Mnitring zawdów ( T-II/P-4), załącznik 3 d sprawzdania MPiPS-01, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szklnej 27 S t r n a

28 Spis tabel Tabela 1. Abslwenci (bezrbtni zarejestrwani w kresie 12 miesięcy d zakńczenia nauki) zarejestrwani w Pwiatwym Urzędzie Pracy w Świeciu pdział ze względu na pzim wykształcenia (stan na dzień r. i dzień r.) Tabela 2. Definicje raz ilści zawdów z uwzględnieniem wskaźnika deficytu/ nadwyżki (stan na dzień r.) 13 Tabela 3. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg pdział ze względu na wielkść przedsiębirstwa Tabela 4. Planwane zatrudnienia d kńca 2014 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na stanwiska Tabela 5. Planwane zatrudnienia d kńca 2013 rku w firmach psiadających siedzibę na terenie pwiatu świeckieg. pdział ze względu na wymagany pzim wykształcenia Aneks Tabela I Struktura zawdwa abslwentów pwiatu świeckieg według pzimu wykształcenia i zawdów - stan na r S t r n a

29 Aneks Tabela II Struktura zawdwa bezrbtnych abslwentów studiów wyższych według zawdów - stan w r Aneks Tabela III Wykaz zawdów deficytwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień rku Aneks Tabela IV Wykaz zawdów nadwyżkwych w pwiecie świeckim. Stan na dzień r Spis wykresów Wykres 1. Przewidywani abslwenci na terenie pwiatu świeckieg w 2014r. według pzimu wykształcenia S t r n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim. Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w pwiecie świeckim. CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA. 2013r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU Spis treści Wstęp... 3 I. Wykaz szkół

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Świeckim. Ranking zawdów deficytwych i nadwyżkwych w Pwiecie Świeckim. CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA. 2012r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 S t r n a SPIS TREŚCI WSTĘP... 4

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP

ogółem 2 480 3 245 590 1 038 1 617 w tym wypadki zbiorowe 446 1 211 85 172 954 Źródło: dane PIP Badanie klicznści i przyczyn wypadków przy pracy w r. W r. inspektrzy pracy zbadali klicznści i przyczyny 2 766 wypadków przy pracy, w wyniku których 3 469 sób zstał pszkdwanych, w tym 1 050 ciężk, a 547

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna)

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna) Nauka zawdu w rzemiśle (infrmacja lkalna) P latach zapmnienia i dstawienia na bczny tr edukacja plska próbuje przywracać d łask zawdy rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z ptrzeb współczesneg

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 2 Mazwieckie Obserwatrium Rynku Pracy 2 Mduł 2 Badania jakściwe lkalnych rynków pracy wjewództwa mazwieckieg Plan prezentacji Wprwadzenie Omówienie wyników badania Spłeczn-eknmiczne i prawne uwarunkwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Oczekiwania zatrudnieniowe przedsiębiorstw z powiatu mieleckiego

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Oczekiwania zatrudnieniowe przedsiębiorstw z powiatu mieleckiego RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Oczekiwania zatrudnieniwe przedsiębirstw z pwiatu mieleckieg Firma Wektr Cnsulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktr Cichń, działa w sektrze knsultingu d 9 lat. W tym czasie przeprwadziła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Dstawa nagród w knkursie na najlepszych uczniów w zawdzie w rku 2014

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r.

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. Opracwanie: Ilna Antniewicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, ul. Radomska Starachwice: Usługi szkleniwe w ramach realizacji Prjektu Numer głszenia: 145726-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Młodzi w powiecie mieleckim

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Młodzi w powiecie mieleckim RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Młdzi w pwiecie mieleckim Firma Wektr Cnsulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktr Cichń, działa w zakresie knsultingu d 9 lat. W tym czasie przeprwadziła szereg badań na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej. 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu.

Centrum Aktywizacji Zawodowej. 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16 Tel. (24) 367-18-30, Fax. (24) 367-18-31 e-mail: sekretariat@mup.plock.eu. Bank Prgramów Płck, Luty 2013r. System Ubezpieczeń Spłecznych zasady przyznawania świadczeń (przedemerytalnych, emerytura częściwa, emerytalnych) i ubezpieczenia spłeczne (aktualizacja zmian w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Organizacja i bsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniwskie raz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach prjektu pn. PWP Wykrzystanie eurpejskich dświadczeń z dziedziny rlnictwa i gastrnmii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo