Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku

89 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Multimedia Polska S.A Postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych w Grupie Multimedia Polska Informacje o głównych inwestycjach zagranicznych Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach, pożyczkach oraz udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach Informacja dotycząca emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego Umowy zawarte między Multimedia Polska S.A. a osobami zarządzającymi Wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Łączna liczba akcji Multimedia Polska S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Multimedia Polska S.A Opcyjny Program Motywacyjny Spółki Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Multimedia Polska S.A. oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu Informacja o umowach zawartych przez Multimedia Polska S.A. z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Lokaty i inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy kapitałowej Multimedia Polska w danym roku obrotowym Zobowiązania warunkowe Zdarzenia po dacie bilansowej Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy Multimedia Polska Omówienie sytuacji finansowej i ważniejszych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Zarządzanie zasobami finansowymi Nakłady inwestycyjne Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki w 2009 roku Perspektywy rozwoju Grupy Multimedia Polska w 2010 roku Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Multimedia Polska Kursy walutowe Oświadczenie Zarządu Multimedia Polska S.A

90 Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy raport roczny Grupy Multimedia Polska za rok Miniony rok był trudny ze względu na niestabilne warunki makroekonomiczne oraz perturbacje na rynkach finansowych. W 2009 roku Grupa realizowała w sposób wywarzony strategię organicznego wzrostu. Do głównych elementów tej strategii należało lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, tak w zakresie sieci, jak i bazy abonentów. Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, staraliśmy się elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Osiągnęliśmy wynik finansowy EBITDA, którego wielkość i dynamika były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zrealizowaliśmy program inwestycyjny, który pozwala nam na utrzymanie dynamiki naszego biznesu a jednocześnie nie angażuje nadmiernie środków wypracowanych z działalności operacyjnej. Sukcesywny wzrost Na przestrzeni 2009 roku odnotowaliśmy wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) na poziomie ok. 106 tys. netto. Ograniczyliśmy programy promocyjne, znacząco zwiększając przychód na abonenta (ARPU) z nowo podłączanych usług. Obserwujemy również wzrost wskaźnika pakietyzacji, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zjawiska utraty klientów. Osiągnięte wyniki, tak w zakresie ilości nowo podłączanych RGU, jak i wysokości ARPU na poszczególnych usługach w trudnych i niestabilnych warunkach makroekonomicznych roku 2009 należy uznać za umiarkowany sukces. Stale podnosząc jakość oferowanych usług, wciąż widzimy przestrzeń do efektywnego zwiększania bazy RGU oraz przychodów z każdego segmentu działalności. Oferta produktowa Spółki pozostaje nadal bardzo atrakcyjna, o czym świadczy ciągły rozwój usługi DTV i wysoka dynamika nowych podłączeń usług internetowych oraz usług głosowych w technologii VoIP. Wyniki finansowe W roku 2009 odnotowaliśmy 11% wzrost przychodów ze sprzedaży zaś zysk EBITDA wzrósł o 12% i osiągnął poziom 265 mln zł. W ocenie Zarządu Spółki na osiągnięte wyniki 2009 roku zasadniczy wpływ miała ogólna sytuacja na rynkach walutowym i kredytowym w pierwszej połowie roku. Deprecjacja polskiej waluty z stosunku do euro i dolara amerykańskiego na początku roku spowodowała odnotowanie przez Grupę wysokich ujemnych różnic kursowych w rachunku zysków i strat. Ponadto ujemne różnice kursowe zwiększyły również poziom nakładów inwestycyjnych. Gdyby firma działała w warunkach porównywalnych do warunków panujących w 2008 roku, wzrost EBITDA wyniósłby ok. 16,5%. Nowe produkty Zgodnie z naszą misją, staramy się być branżowym liderem innowacji. Ze szczególną dbałością podchodzimy do rozwoju naszej oferty produktowej. Pod koniec 2009 r. uruchomiliśmy usługę mobilnego dostępu do Internetu, pierwszy interaktywny kanał telewizyjny amazing TV oraz nowatorską usługę dwu-systemowej telefonii mobilnej wykorzystującej sieci WiFi/GSM. Zarówno w zakresie mobilnego dostępu do Internetu, jak i hybrydowej usługi głosowej, spodziewany jest wzrost ilości abonentów oraz wielkości generowanych przychodów ze sprzedaży. Program inwestycyjny Dzięki wysokim inwestycjom poczynionym w latach ubiegłych, dzisiaj organizacja może ograniczać nakłady inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie utrzymania i modernizacji sieci. Nasz model biznesowy zapewnia stałe generowanie wysokiej marży EBITDA, co w połączeniu z ograniczonymi nakładami inwestycyjnymi umożliwi nam osiąganie znacznych wolnych przepływów pieniężnych. Intencją Zarządu jest utrzymanie konserwatywnego podejścia do projektów inwestycyjnych w przyszłości. W perspektywie średnioterminowej chcemy koncentrować się na stałym obniżaniu nakładów inwestycyjnych w relacji do generowanych przychodów.

91 Akwizycje i konsolidacja rynku Pozostajemy na stanowisku, że faktyczna konsolidacja rynku kablowego jest nieuchronna i wciąż jest przed nami. W 2009 roku odeszliśmy od agresywnej polityki akwizycyjnej z uwagi na fakt, że dostępne projekty akwizycyjne charakteryzowały się małymi pojemnościami sieci i nieatrakcyjnymi cenami. Naszą ambicją jest pozostanie jednym z liderów konsolidacji. Jednym z czynników, który umożliwi nam w przyszłości szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe, będzie uelastycznienie struktury zadłużenia. Zmiana struktury zadłużenia W ciągu minionego roku Spółka prowadziła długotrwały proces refinansowania kredytu bankowego ze względu na nieatrakcyjne proponowane przez instytucje finansowe warunki. Pozyskanie nowego kredytu w kwocie 400 mln zł na koniec 2009 roku umożliwiło nam trwałe ustabilizowanie źródeł finansowania. W związku z tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w najbliższej przyszłości będzie jedynie naszym wyborem, a nie koniecznością. Posiadana obecnie struktura zadłużenia nie wyczerpuje zdolności Grupy w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście możliwości podniesienia wartości firmy poprzez skup akcji własnych. Zarządzanie poprzez wartość Nadrzędnym celem strategicznym Zarządu jest wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. W ostatnich latach obserwujemy trwałe niedoszacowanie wartości akcji Spółki z przyczyn leżących poza naszą kontrolą. W celu zwiększenia wartości akcji rozważamy oraz rekomendujemy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który przyczyni się do wzrostu efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Dlatego też rekomendujemy przeznaczenie całego zysku netto za 2009 rok na celowy kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych. Andrzej Rogowski Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A.

92 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej w dacie bilansowej Skonsolidowane sprawozdanie za rok 2009 obejmuje Multimedia Polska S.A. oraz następujące spółki wchodzące w skład Grupy Multimedia Polska w ciągu roku obrotowego: Tele - Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., Multimedia Polska - Południe S.A., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupę Kapitałową Multimedia Polska ( Grupa ) tworzyły jednostka dominująca Multimedia Polska S.A. ( Spółka, Multimedia lub MMP", Emitent ) i następujące spółki od niej zależne: Nazwa jednostki Siedziba Rodzaj działalności 1 Tele - Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. 2 Multimedia Polska - Południe S.A. 3 Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 produkcja filmów i nagrań video usługi z zakresu telefonii, transmisji danych, innych usług telekomunikacyjnych wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Udział w kapitale 23 kwietnia ,97% 100,00% 94,12% 1.2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym W okresie sprawozdawczym, miały miejsce następujące zmiany w strukturze Grupy Multimedia Polska. 1) W dniu 17 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Multimedia Polska S.A. z Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta). Połączenie nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2009 roku w myśl przepisu art ust. 1 w zw. z art kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. na Multimedia Polska S.A. Połączenie Multimedia Polska S.A. z Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. miało na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych, uproszczenie wewnętrznej struktury grupy kapitałowej a także uproszczenie raportowania wewnątrz Grupy Multimedia Polska. Głównym przedmiotem działalności Multimedia Polska S.A. (spółka przejmująca) oraz Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. (spółka przejmowana) była działalność telekomunikacyjna, w szczególności świadczenie usług dostarczania telewizji kablowej, telefonii oraz dostępu do Internetu (raport bieżący nr 32/2009 z dnia 21 lipca 2009) 2) W dniu 1 grudnia 2009 roku Multimedia Polska S.A. złożyła wszystkim dotychczasowym właścicielom udziałów w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., których właścicielem nie jest Spółka, oferty nabycia przedmiotowych udziałów. Oferty te zostały w grudniu 2009 roku przyjęte przez część właścicieli, skutkiem czego udział Multimedia Polska S.A. w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. zwiększył się w grudniu 2009 roku z 99,90% do 99,97%. W stosunku do pozostałych współwłaścicieli udziałów w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., którzy nie przyjęli złożonych wobec nich ofert do dnia 31 grudnia 2009 roku oferty te przestały wiązać Spółkę. Zwiększenie udziału Multimedia Polska S.A. w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. o 0,07% nie wpłynęło na skład Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Jednostka dominująca grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A. Podstawowe dane o jednostce dominującej Grupy spółce Multimedia Polska S.A. - przedstawiają się następująco: Siedziba: Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 KRS: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON: Spółka została zawiązana na mocy Aktu Notarialnego z 21 czerwca 1991 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie, w dniu 1 sierpnia 2005 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy, zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 5

93 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku Czas trwania Spółki oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Multimedia Polska jest świadczenie usług w szeroko rozumianym zakresie telekomunikacji, w szczególności usług radiowo-telewizyjnych, internetowych i telefonii stacjonarnej w systemach telewizji kablowej. 2. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Multimedia Polska S.A Umowa ubezpieczenia zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. W dniu 1 stycznia 2007 roku Spółka zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie porozumienie dotyczące ubezpieczenia majątku własnego i pozostałych spółek z grupy kapitałowej w latach Ubezpieczeniem objęte zostały w szczególności infrastruktura telekomunikacyjna oraz sieci telewizji kablowej na wypadek szkody spowodowanej przez ogień, kradzież a także innych rodzajów ryzyka. Ubezpieczona została również flota samochodowa Spółki. 3. Postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie była stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego lub dwu lub więcej takich postępowań dotyczących jej zobowiązań albo wierzytelności, których wartość jednostkowa lub łączna stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Multimedia. 4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych w Grupie Multimedia Polska Spółka Multimedia Polska S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Multimedia Polska. Informacja o wielkości posiadanych przez Spółkę udziałów w kapitałach zakładowych jej spółek zależnych zaprezentowana została w punkcie 1 niniejszego sprawozdania. 5. Informacje o głównych inwestycjach zagranicznych Dnia 22 grudnia 2009 Multimedia Polska S.A. nabyła od Tri Media Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, spółki posiadającej udział stanowiący 16,85% w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. dających taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, obligację o wartości nominalnej 150 mln zł z datą zapadalności 31 grudnia Oprocentowanie nabytego papieru dłużnego jest oparte o oprocentowanie kredytu bankowego zaciągniętego przez Multimedia Polska S.A. 7 grudnia 2009 roku z uwzględnieniem godziwej marży wyliczanej jako różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem obligacji. Cena nabycia obligacji wyniosła zł. Obligacja jest zabezpieczona wekslem in blanco podpisanym przez wystawcę obligacji. Celem nabycia obligacji przez Emitenta jest czasowe ulokowanie środków finansowych pozyskanych w ramach umowy kredytowej z dnia 7 grudnia 2009 (raport bieżący nr 56/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku). 6. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie sprawozdawczym, a także do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka ani też żadna jednostka od niej zależna, nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne, na warunkach innych niż rynkowe. 6

94 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach, pożyczkach oraz udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach 7.1. Umowa kredytowa dotycząca udzielenia kredytu na zł W dniu 7 grudnia 2009 roku została zwarta umowa kredytu konsorcjalnego pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz WestLB AG London Branch jako Kredytodawcami a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą na łączną kwotę 400 mln zł z przeznaczeniem kredytu na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych w tym na finansowanie inwestycji kapitałowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę zależną od wskaźników finansowych. Ostateczna data spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2014 roku. Umowa kredytowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym na akcjach i udziałach należących do Spółki we wszystkich jej spółkach zależnych oraz na wszystkich istniejących i przyszłych składnikach majątku Spółki będących ruchomościami lub prawami majątkowymi w tym hipoteki na wybranych nieruchomościach Spółki. Ponadto spółka zależna Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na wszystkich istniejących i przyszłych składnikach jej majątku będących ruchomościami lub prawami majątkowymi. Gwarantami umowy są Multimedia Polska Południe S.A., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. oraz Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. spółki zależne od Multimedia Polska S.A. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów (raport bieżący nr 54/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku) Spłata kredytu zaciągniętego 7 września 2005 roku Dnia 18 grudnia 2009 roku Spółka spłaciła, ze środków pochodzących z kredytu konsorcjalnego, o którym mowa w punkcie 7.1. niniejszego sprawozdania, udzielony jej w dniu 7 września 2005 roku przez ABN Amro Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz Bank Millennium S.A., Calyon S.A. Oddział w Polsce i BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce kredyt na łączną kwotę zł Umowy o kredyt w rachunku bieżącym 1) W dniu 27 stycznia 2009 roku, Multimedia zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) umowę ustalającą ogólne zasady kredytowania, na mocy której Multimedia może występować do Banku o udzielenie kredytu dla klientów korporacyjnych. W wykonaniu ww. umowy, na mocy umowy z dnia 27 stycznia 2009 roku Multimedia uzyskała od Banku kredyt w rachunku bieżącym w formie odnawialnej linii kredytowej w łącznej wysokości zł (piętnaście milionów złotych). Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Wibor dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 1,7% p.a. 2) W dniu 5 stycznia 2010 roku Spółka zawartą z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie umowę o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym w wysokości zł (trzydzieści milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności finansowej Spółki, z terminem spłaty 5 stycznia 2012 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę Pożyczki zaciągnięte w ramach Grupy Multimedia Polska W okresie sprawozdawczym ( ) spółki Grupy Kapitałowej Multimedia Polska, tj. spółka Multimedia Polska S.A. (pożyczkobiorca) i Multimedia Polska Południe S.A. (pożyczkodawca) związane były jedną umową pożyczki, zawartą w dniu 4 września 2008 roku, następnie zmienianą, na kwotę zł (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności finansowej Spółki, z terminem spłaty 31 grudnia 2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o stałą marżę. 7

95 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 7.5. Porozumienia w sprawie ustanowienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu 1) W dniu 7 grudnia 2009 roku Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. i Multimedia Polska Południe S.A. (Gwaranci) zawarły ze Spółką porozumienie regulujące zasady zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gwarantów przez Emitenta z tytułu udzielenia przez Gwarantów w umowach kredytowych opisanych w punktach 7.1 i 7.3 podpunkt 2 nieodwołalnych do czasu końcowego salda kwot płatnych przez Emitenta, bezwarunkowych oraz solidarnych gwarancji terminowego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. Na mocy wskazanego porozumienia Spółka zobowiązała się uiszczać na rzecz Gwarantów raz w roku, w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku kalendarzowego obowiązywania umowy kredytowej, wynagrodzenie w łącznej wysokości odpowiadającej 0,3 % kwoty udostępnionego kredytu wg proporcji wynikającej z posiadanych przez każdego Gwaranta kapitału zakładowego do sumy ich kapitałów zakładowych. Strony porozumienia ustaliły ponadto, iż stawka wynagrodzenia może ulec zwiększeniu w przypadku wystąpienia w Spółce trudnej sytuacji finansowej. 2) Do dnia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w dniu 7 września 2005 roku, o którym mowa w punkcie 7.2 niniejszego sprawozdania, Emitenta oraz jego spółki zależne: Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Południe S.A. łączyło porozumienie regulujące zasady zapłaty wynagrodzenia na rzecz wymienionych spółek zależnych przez Emitenta z tytułu udzielenia przez nie w przywołanej umowie kredytowej gwarancji terminowego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. Na mocy wskazanego porozumienia Spółka zobowiązała się uiszczać na rzecz Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Południe S.A. raz w roku, w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku kalendarzowego obowiązywania umowy kredytowej, wynagrodzenie w łącznej wysokości odpowiadającej 0,2 % kwoty udostępnionego kredytu wg proporcji wynikającej z posiadanych przez każdą przywołaną spółkę zależną kapitału zakładowego do sumy ich kapitałów zakładowych. Przywołane porozumienie uległo rozwiązaniu z dniem spłaty przez Emitenta kredytu zaciągniętego w dniu 7 września 2005 roku Informacje o innych udzielonych i zaciągniętych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach W okresie sprawozdawczym a także do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka ani też żadna ze spółek zależnych Emitenta, nie udzielała innych poręczeń ani gwarancji za wyjątkiem opisanych w punkcie 7.5 podpunkt 1 niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła 13 pożyczek swoim pracownikom i współpracownikom łącznie na kwotę ,35 zł. Oprocentowanie większości pożyczek jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o stałą marżę. 8. Informacja dotycząca emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie emisji obligacji z dnia 28 kwietnia 2009 roku, podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 26/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Spółka wyemitowała w dniu 2 września 2009 roku jedną, dwuletnią, obligację imienną o oprocentowaniu zmiennym, o wartości nominalnej zł (dziesięć milionów złotych). Wyemitowaną przez Spółkę obligację nabyła spółka zależna Multimedia Polska Południe S.A. Przedmiotowa informacja została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 36/2009 z dnia 2 września 2009 roku. Treść upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. do emisji obligacji jest następująca: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia wielokrotnych emisji Obligacji imiennych. 2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji Multimedia Polska S.A. w roku 2009, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż ,00 zł (dziesięć milionów złotych). 3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. 8

96 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 4. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do spółek Grupy Multimedia Polska. 5. Data wykupu ostatniej emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być późniejsza niż dwa lata od daty emisji obligacji danej serii. 6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 7. Obligacje będą oprocentowane w następujący sposób: 3 miesięczny WIBOR obliczany na ostatni dzień okresu odsetkowego powiększony o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. 8. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. 9. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osoby wskazanej w Obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonych w warunkach emisji dla danej serii Obligacji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści przywołanej uchwały, w tym w szczególności do określenia: a) ceny emisyjnej Obligacji, b) dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Multimedia Polska S.A. do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki. W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie wyemitowała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych oprócz opisanej powyżej obligacji. W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie wykupywała ani też nie spłacała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka środki pozyskane z obligacji, o której mowa w niniejszym punkcie przeznaczyła na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 9. Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego 9.1. Zarząd Multimedia Polska S.A Skład Zarządu Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu pełnił: Andrzej Rogowski Imię i nazwisko Funkcja Prezes Zarządu Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki Zgodnie z 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Mandaty członków Zarządu wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje. W dniu 28 kwietnia 2009 roku weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 6/04/2009 o powołaniu Pana Andrzeja Rogowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. na nową, dwuletnią kadencję Uprawnienia Zarządu Spółki Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki: 9

97 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa, jeżeli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty euro; Nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej; Sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość kwoty euro, z wyjątkiem umów lub czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; Objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów lub czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; Zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość kwoty euro, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość euro, z wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; oraz Zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę oświadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość euro bądź skutkującej powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 lata, z wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu przez niego wyznaczony. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za oraz przeciw Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwoływania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień w zakresie podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. przedstawiał się następująco: Ygal Ozechov Tomek Ulatowski David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek Imię i nazwisko Funkcja Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 10. Umowy zawarte między Multimedia Polska S.A. a osobami zarządzającymi Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, brak jest umów i porozumień pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, za wyjątkiem kontraktu menadżerskiego Spółki pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Rogowskim. Ww. kontrakt menadżerski przewiduje, w przypadku jego rozwiązania przez Spółkę, odprawę w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia. 11. Wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Wynagrodzenie wypłacone i należne osobom zarządzającym Spółką Wysokość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę Prezesowi Zarządu za rok 2009 przedstawia się następująco: Imię i nazwisko członka Zarządu Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Multimedia Polska S.A. (w zł) Andrzej Rogowski ,38 10

98 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku W dniu 31 grudnia 2009 roku, w ramach realizacji przez Spółkę jej Opcyjnego Programu Motywacyjnego oraz w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu nabył od Spółki akcji Spółki za łączną kwotę zł, po cenie 0,01 zł za jedną akcję (raport bieżący 57/2009/K z dnia 6 stycznia 2010) Wynagrodzenie wypłacone i należne osobom nadzorującym Spółkę Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2006 roku. Wysokości wynagrodzeń należnych poszczególnym członkom Rady w 2009 roku kształtowała się następująco: Imię i nazwisko członka Rady nadzorczej Wysokość wynagrodzenia należnego (w zł) Ygal Ozechov Tomek Ulatowski David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie pobierają dodatkowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych. 12. Łączna liczba akcji Multimedia Polska S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zarząd Multimedia Polska S.A. Na podstawie informacji otrzymanych od członków Zarządu, zgodnie z art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stan posiadania przez nich akcji Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Osoby Zarządzającej Andrzej Rogowski Prezes Zarządu Stan na 31 grudnia 2008 roku Stan na 31 grudnia 2009 roku Stan na 23 kwietnia 2010 roku (1) (1) (1) (1) pośrednio przez spółkę zależną Kalberri Limited. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę, Prezes Zarządu nie posiada akcji ani udziałów żadnej ze spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Multimedia. W stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu za roku 2008, stan posiadania akcji przez Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. uległ zmianie na skutek nabycia przez Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. w dniu 31 grudnia 2009 roku w Warszawie, poza rynkiem regulowanym, w ramach realizacji przez Spółkę jej Opcyjnego Programu Motywacyjnego oraz w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki, akcji Spółki za łączną kwotę zł, po cenie 0,01 zł za jedną akcję (raport bieżący 57/2009/K z dnia 6 stycznia 2010) Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. Na podstawie informacji otrzymanych od członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stan posiadania przez członków Rady Nadzorczej akcji Spółki na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej Stan na 31 grudnia 2008 roku Stan na 31 grudnia 2009 roku Stan na 23 kwietnia 2010 roku Tomek Ulatowski (4)(2) (1)(2) (1)(2) Ygal Ozechov (5) (3) (3) David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek

99 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (1) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Tomek Ulatowski wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (2) Bezpośrednio akcje Multimedia Polska S.A.. (3) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Ygal Ozechov wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (4) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Tomek Ulatowski wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (5) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Ygal Ozechov wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę, żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji ani udziałów żadnej ze spółek zależnych od Multimedia. Informacja powyższa oparta jest na fakcie, iż żaden z członków Rady Nadzorczej nie poinformował Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu takich akcji lub udziałów. 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 31 grudnia 2009 r., jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na akcje Spółki reprezentujące taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień bilansowy przedstawiała się następująco: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział procentowy w kapitale zakładowym M2 Investments Limited (1) ,31% 32,31% Tri Media Holdings Ltd (2) ,85% 16,85% UNP Holdings B.V. (2) ,24% 7,24% BZ WBK AIB Asset Management S.A ,74% 9,74% Pozostali akcjonariusze ,86% 33,86% RAZEM ,00% 100,00% (1) Spółka M2 Investments Limited, jest spółką w której Panowie Tomek Ulatowski oraz Ygal Ozechov, Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wraz z podmiotami powiązanymi posiadają pośrednio każdy 50% udział oraz wpływ na podejmowanie decyzji. Spółka M2 Investments Limited jest spółką zależną YTD LLC z siedzibą w Wilmington, USA, w której Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wraz z podmiotami powiązanymi posiadają 100% udział i za jej pośrednictwem posiadają wpływ na podejmowanie decyzji przez podmiot nabywający. (2) Spółki kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez EVL z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. Informacje zawarte w powyższej tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawiała się następująco: 12

100 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział procentowy w kapitale zakładowym M2 Investments Limited (1) ,31% 32,31% Tri Media Holdings Ltd (2) ,85% 16,85% UNP Holdings B.V. (2) ,24% 7,24% BZ WBK AIB Asset Management S.A. Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,74% 4,74% ,77% 5,77% ,35% 5,35% Pozostali akcjonariusze ,73% 27,74% RAZEM ,00% 100,00% (1) Spółka M2 Investments Limited, jest spółką w której Panowie Tomek Ulatowski oraz Ygal Ozechov, Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wraz z podmiotami powiązanymi posiadają pośrednio każdy 50% udział oraz wpływ na podejmowanie decyzji. Spółka M2 Investments Limited jest spółką zależną YTD LLC z siedzibą w Wilmington, USA, w której Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wraz z podmiotami powiązanymi posiadają 100% udział i za jej pośrednictwem posiadają wpływ na podejmowanie decyzji przez podmiot nabywający. (2) Spółki kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez EVL z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. Informacje zawarte w powyższej tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego 1. W dniu 26 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 19 stycznia 2009 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia zapewniających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowiło 10,001% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,001% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. W dniu 19 stycznia 2009 roku na rachunkach, które są objęte umowami o zarządzanie, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiadali łącznie akcji Spółki, co stanowiło 9,99% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformował również, że BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Towarzystwo ), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo ( Fundusze ), spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji Multimedia, BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu (raport bieżący nr 8/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku) 2. W dniu 7 kwietnia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabyć akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 31 marca 2009 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia zapewniających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowi 9,99% w kapitale zakładowym Multimedia. Akcje te uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia, co 13

101 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku stanowi 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. W dniu 31 marca 2009 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie posiadali łącznie akcji Spółki, co stanowi 10,60 % w kapitale zakładowym Multimedia i uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. Ponadto, BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowała, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. w Spółkę. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki uzależnione będą od sytuacji Spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych, a także wartości aktywów objętych umowami o zarządzanie przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformował również, że BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Towarzystwo ), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo ( Fundusze ), spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji Multimedia, BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu (raport bieżący nr 22/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku) 3. W dniu 29 maja 2009 roku Spółka otrzymała od Emerita B.V., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miała miejsce transakcja przeniesienia własności akcji Spółki na spółkę Tri Media Holdings Limited jedynego akcjonariusza spółki Emerita B.V. Przeniesione akcje stanowiły 10,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Na skutek dokonanego przeniesienia akcji Emerita B.V. nie posiada akcji Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji zbycia akcji Emerita B.V. posiadała akcji Spółki, co stanowiło 10,3% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 28/2009 z dnia 30 maja 2009 roku). 4. W dniu 29 maja 2009 roku Spółka otrzymała od UNP Holdings B.V., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miała miejsce transakcja przeniesienia własności akcji Spółki na spółkę Tri Media Holdings Limited jedynego akcjonariusza spółki UNP Holdings B.V. Przeniesione akcje stanowiły 19,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 19,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji zbycia akcji UNP Holdings B.V. posiadała akcji Spółki, co stanowiło 26,91% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 26,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Po dniu dokonania transakcji zbycia akcji UNP Holdings B.V. posiada akcji Spółki, co stanowi 7,24% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 7,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 29/2009 z dnia 30 maja 2009 roku) 5. W dniu 29 maja 2009 roku otrzymał od Tri Media Holdings Limited, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miały miejsce dwie transakcje nabycia przez spółkę Tri Media Holdings Limited własności akcji Spółki. Spółka Tri Media Holdings Limited łącznie nabyła od swoich spółek zależnych - Emerita B.V. oraz UNP Holdings B.V akcji Spółki stanowiących 29,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 29,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Spółki, Tri Media Holdings Limited posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Multimedia akcji, stanowiących 45,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 45,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji nabycia akcji Spółki, Tri Media Holdings Limited posiadała akcji Spółki, co stanowiło 15,78% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 15,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 30/2009 z dnia 30 maja 2009 roku) 6. W dniu 20 sierpnia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabyć akcji Spółki w dniu 14 sierpnia 2009 roku klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o więcej niż 2%. Wcześniej BZ WBK AIB Basset Management S.A. informowała o posiadaniu przez swoich klientów 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowi 12,59 % w kapitale zakładowym Multimedia. Akcje te uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu 14

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku SPIS TREŚCI Półroczne sprawozdanie z działalności... 3 1. Grupa kapitałowa Multimedia Polska... 4

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. W 2011 ROKU Warszawa, dnia 20 marca 2012 roku str. 1 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI NFI MIDAS S.A.... 4 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O NFI MIDAS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2009 rok Lublin, marzec 2010 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A....3 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ...3 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku KRAKÓW, 26 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I. Stan formalno - prawny działalności Jupiter NFI S.A. w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ TELL S.A. ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI 1 STAN PRAWNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ TELL S.A... 5 2 JEDNOSTKI ZALEŻNE... 6 2.1 Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS EMITENTA... 3 II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... 7 III. POZOSTAŁE INFORMACJE... 10

I. OPIS EMITENTA... 3 II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA EMITENTA... 7 III. POZOSTAŁE INFORMACJE... 10 I. OPIS EMITENTA... 3 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 3 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA... 3 4. SKŁAD I WYNAGRODZENIE ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ... 5 5. SYTUACJA KADROWA I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impera Capital S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności (wszystkie kwoty

Bardziej szczegółowo