Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku

89 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Multimedia Polska S.A Postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych w Grupie Multimedia Polska Informacje o głównych inwestycjach zagranicznych Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach, pożyczkach oraz udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach Informacja dotycząca emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego Umowy zawarte między Multimedia Polska S.A. a osobami zarządzającymi Wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Łączna liczba akcji Multimedia Polska S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Multimedia Polska S.A Opcyjny Program Motywacyjny Spółki Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Multimedia Polska S.A. oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu Informacja o umowach zawartych przez Multimedia Polska S.A. z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Lokaty i inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy kapitałowej Multimedia Polska w danym roku obrotowym Zobowiązania warunkowe Zdarzenia po dacie bilansowej Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy Multimedia Polska Omówienie sytuacji finansowej i ważniejszych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Zarządzanie zasobami finansowymi Nakłady inwestycyjne Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki w 2009 roku Perspektywy rozwoju Grupy Multimedia Polska w 2010 roku Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Multimedia Polska Kursy walutowe Oświadczenie Zarządu Multimedia Polska S.A

90 Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy raport roczny Grupy Multimedia Polska za rok Miniony rok był trudny ze względu na niestabilne warunki makroekonomiczne oraz perturbacje na rynkach finansowych. W 2009 roku Grupa realizowała w sposób wywarzony strategię organicznego wzrostu. Do głównych elementów tej strategii należało lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, tak w zakresie sieci, jak i bazy abonentów. Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, staraliśmy się elastycznie reagować na zmieniające się warunki. Osiągnęliśmy wynik finansowy EBITDA, którego wielkość i dynamika były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zrealizowaliśmy program inwestycyjny, który pozwala nam na utrzymanie dynamiki naszego biznesu a jednocześnie nie angażuje nadmiernie środków wypracowanych z działalności operacyjnej. Sukcesywny wzrost Na przestrzeni 2009 roku odnotowaliśmy wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) na poziomie ok. 106 tys. netto. Ograniczyliśmy programy promocyjne, znacząco zwiększając przychód na abonenta (ARPU) z nowo podłączanych usług. Obserwujemy również wzrost wskaźnika pakietyzacji, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zjawiska utraty klientów. Osiągnięte wyniki, tak w zakresie ilości nowo podłączanych RGU, jak i wysokości ARPU na poszczególnych usługach w trudnych i niestabilnych warunkach makroekonomicznych roku 2009 należy uznać za umiarkowany sukces. Stale podnosząc jakość oferowanych usług, wciąż widzimy przestrzeń do efektywnego zwiększania bazy RGU oraz przychodów z każdego segmentu działalności. Oferta produktowa Spółki pozostaje nadal bardzo atrakcyjna, o czym świadczy ciągły rozwój usługi DTV i wysoka dynamika nowych podłączeń usług internetowych oraz usług głosowych w technologii VoIP. Wyniki finansowe W roku 2009 odnotowaliśmy 11% wzrost przychodów ze sprzedaży zaś zysk EBITDA wzrósł o 12% i osiągnął poziom 265 mln zł. W ocenie Zarządu Spółki na osiągnięte wyniki 2009 roku zasadniczy wpływ miała ogólna sytuacja na rynkach walutowym i kredytowym w pierwszej połowie roku. Deprecjacja polskiej waluty z stosunku do euro i dolara amerykańskiego na początku roku spowodowała odnotowanie przez Grupę wysokich ujemnych różnic kursowych w rachunku zysków i strat. Ponadto ujemne różnice kursowe zwiększyły również poziom nakładów inwestycyjnych. Gdyby firma działała w warunkach porównywalnych do warunków panujących w 2008 roku, wzrost EBITDA wyniósłby ok. 16,5%. Nowe produkty Zgodnie z naszą misją, staramy się być branżowym liderem innowacji. Ze szczególną dbałością podchodzimy do rozwoju naszej oferty produktowej. Pod koniec 2009 r. uruchomiliśmy usługę mobilnego dostępu do Internetu, pierwszy interaktywny kanał telewizyjny amazing TV oraz nowatorską usługę dwu-systemowej telefonii mobilnej wykorzystującej sieci WiFi/GSM. Zarówno w zakresie mobilnego dostępu do Internetu, jak i hybrydowej usługi głosowej, spodziewany jest wzrost ilości abonentów oraz wielkości generowanych przychodów ze sprzedaży. Program inwestycyjny Dzięki wysokim inwestycjom poczynionym w latach ubiegłych, dzisiaj organizacja może ograniczać nakłady inwestycyjne, zwłaszcza w zakresie utrzymania i modernizacji sieci. Nasz model biznesowy zapewnia stałe generowanie wysokiej marży EBITDA, co w połączeniu z ograniczonymi nakładami inwestycyjnymi umożliwi nam osiąganie znacznych wolnych przepływów pieniężnych. Intencją Zarządu jest utrzymanie konserwatywnego podejścia do projektów inwestycyjnych w przyszłości. W perspektywie średnioterminowej chcemy koncentrować się na stałym obniżaniu nakładów inwestycyjnych w relacji do generowanych przychodów.

91 Akwizycje i konsolidacja rynku Pozostajemy na stanowisku, że faktyczna konsolidacja rynku kablowego jest nieuchronna i wciąż jest przed nami. W 2009 roku odeszliśmy od agresywnej polityki akwizycyjnej z uwagi na fakt, że dostępne projekty akwizycyjne charakteryzowały się małymi pojemnościami sieci i nieatrakcyjnymi cenami. Naszą ambicją jest pozostanie jednym z liderów konsolidacji. Jednym z czynników, który umożliwi nam w przyszłości szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe, będzie uelastycznienie struktury zadłużenia. Zmiana struktury zadłużenia W ciągu minionego roku Spółka prowadziła długotrwały proces refinansowania kredytu bankowego ze względu na nieatrakcyjne proponowane przez instytucje finansowe warunki. Pozyskanie nowego kredytu w kwocie 400 mln zł na koniec 2009 roku umożliwiło nam trwałe ustabilizowanie źródeł finansowania. W związku z tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w najbliższej przyszłości będzie jedynie naszym wyborem, a nie koniecznością. Posiadana obecnie struktura zadłużenia nie wyczerpuje zdolności Grupy w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście możliwości podniesienia wartości firmy poprzez skup akcji własnych. Zarządzanie poprzez wartość Nadrzędnym celem strategicznym Zarządu jest wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. W ostatnich latach obserwujemy trwałe niedoszacowanie wartości akcji Spółki z przyczyn leżących poza naszą kontrolą. W celu zwiększenia wartości akcji rozważamy oraz rekomendujemy przeprowadzenie skupu akcji własnych, który przyczyni się do wzrostu efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Dlatego też rekomendujemy przeznaczenie całego zysku netto za 2009 rok na celowy kapitał rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych. Andrzej Rogowski Prezes Zarządu Multimedia Polska S.A.

92 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej w dacie bilansowej Skonsolidowane sprawozdanie za rok 2009 obejmuje Multimedia Polska S.A. oraz następujące spółki wchodzące w skład Grupy Multimedia Polska w ciągu roku obrotowego: Tele - Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., Multimedia Polska - Południe S.A., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupę Kapitałową Multimedia Polska ( Grupa ) tworzyły jednostka dominująca Multimedia Polska S.A. ( Spółka, Multimedia lub MMP", Emitent ) i następujące spółki od niej zależne: Nazwa jednostki Siedziba Rodzaj działalności 1 Tele - Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. 2 Multimedia Polska - Południe S.A. 3 Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 produkcja filmów i nagrań video usługi z zakresu telefonii, transmisji danych, innych usług telekomunikacyjnych wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Udział w kapitale 23 kwietnia ,97% 100,00% 94,12% 1.2. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym W okresie sprawozdawczym, miały miejsce następujące zmiany w strukturze Grupy Multimedia Polska. 1) W dniu 17 lipca 2009 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Multimedia Polska S.A. z Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta). Połączenie nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 15/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2009 roku w myśl przepisu art ust. 1 w zw. z art kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. na Multimedia Polska S.A. Połączenie Multimedia Polska S.A. z Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. miało na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek zależnych, uproszczenie wewnętrznej struktury grupy kapitałowej a także uproszczenie raportowania wewnątrz Grupy Multimedia Polska. Głównym przedmiotem działalności Multimedia Polska S.A. (spółka przejmująca) oraz Multimedia Polska - Zachód sp. z o.o. (spółka przejmowana) była działalność telekomunikacyjna, w szczególności świadczenie usług dostarczania telewizji kablowej, telefonii oraz dostępu do Internetu (raport bieżący nr 32/2009 z dnia 21 lipca 2009) 2) W dniu 1 grudnia 2009 roku Multimedia Polska S.A. złożyła wszystkim dotychczasowym właścicielom udziałów w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., których właścicielem nie jest Spółka, oferty nabycia przedmiotowych udziałów. Oferty te zostały w grudniu 2009 roku przyjęte przez część właścicieli, skutkiem czego udział Multimedia Polska S.A. w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. zwiększył się w grudniu 2009 roku z 99,90% do 99,97%. W stosunku do pozostałych współwłaścicieli udziałów w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., którzy nie przyjęli złożonych wobec nich ofert do dnia 31 grudnia 2009 roku oferty te przestały wiązać Spółkę. Zwiększenie udziału Multimedia Polska S.A. w kapitale zakładowym Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. o 0,07% nie wpłynęło na skład Grupy Kapitałowej Multimedia Polska Jednostka dominująca grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A. Podstawowe dane o jednostce dominującej Grupy spółce Multimedia Polska S.A. - przedstawiają się następująco: Siedziba: Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 KRS: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON: Spółka została zawiązana na mocy Aktu Notarialnego z 21 czerwca 1991 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie, w dniu 1 sierpnia 2005 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy, zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 5

93 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku Czas trwania Spółki oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Multimedia Polska jest świadczenie usług w szeroko rozumianym zakresie telekomunikacji, w szczególności usług radiowo-telewizyjnych, internetowych i telefonii stacjonarnej w systemach telewizji kablowej. 2. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Multimedia Polska S.A Umowa ubezpieczenia zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. W dniu 1 stycznia 2007 roku Spółka zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie porozumienie dotyczące ubezpieczenia majątku własnego i pozostałych spółek z grupy kapitałowej w latach Ubezpieczeniem objęte zostały w szczególności infrastruktura telekomunikacyjna oraz sieci telewizji kablowej na wypadek szkody spowodowanej przez ogień, kradzież a także innych rodzajów ryzyka. Ubezpieczona została również flota samochodowa Spółki. 3. Postępowania sądowe, arbitrażowe lub administracyjne W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie była stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego lub dwu lub więcej takich postępowań dotyczących jej zobowiązań albo wierzytelności, których wartość jednostkowa lub łączna stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Multimedia. 4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych w Grupie Multimedia Polska Spółka Multimedia Polska S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Multimedia Polska. Informacja o wielkości posiadanych przez Spółkę udziałów w kapitałach zakładowych jej spółek zależnych zaprezentowana została w punkcie 1 niniejszego sprawozdania. 5. Informacje o głównych inwestycjach zagranicznych Dnia 22 grudnia 2009 Multimedia Polska S.A. nabyła od Tri Media Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, spółki posiadającej udział stanowiący 16,85% w kapitale zakładowym Multimedia Polska S.A. dających taki sam udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, obligację o wartości nominalnej 150 mln zł z datą zapadalności 31 grudnia Oprocentowanie nabytego papieru dłużnego jest oparte o oprocentowanie kredytu bankowego zaciągniętego przez Multimedia Polska S.A. 7 grudnia 2009 roku z uwzględnieniem godziwej marży wyliczanej jako różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem obligacji. Cena nabycia obligacji wyniosła zł. Obligacja jest zabezpieczona wekslem in blanco podpisanym przez wystawcę obligacji. Celem nabycia obligacji przez Emitenta jest czasowe ulokowanie środków finansowych pozyskanych w ramach umowy kredytowej z dnia 7 grudnia 2009 (raport bieżący nr 56/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku). 6. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi W okresie sprawozdawczym, a także do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka ani też żadna jednostka od niej zależna, nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne, na warunkach innych niż rynkowe. 6

94 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych kredytach, pożyczkach oraz udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach 7.1. Umowa kredytowa dotycząca udzielenia kredytu na zł W dniu 7 grudnia 2009 roku została zwarta umowa kredytu konsorcjalnego pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz WestLB AG London Branch jako Kredytodawcami a Multimedia Polska S.A. jako kredytobiorcą na łączną kwotę 400 mln zł z przeznaczeniem kredytu na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych w tym na finansowanie inwestycji kapitałowych. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę zależną od wskaźników finansowych. Ostateczna data spłaty kredytu przypada na 31 grudnia 2014 roku. Umowa kredytowa została zabezpieczona zastawem rejestrowym na akcjach i udziałach należących do Spółki we wszystkich jej spółkach zależnych oraz na wszystkich istniejących i przyszłych składnikach majątku Spółki będących ruchomościami lub prawami majątkowymi w tym hipoteki na wybranych nieruchomościach Spółki. Ponadto spółka zależna Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. zobowiązała się do ustanowienia zastawu rejestrowego na wszystkich istniejących i przyszłych składnikach jej majątku będących ruchomościami lub prawami majątkowymi. Gwarantami umowy są Multimedia Polska Południe S.A., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. oraz Tele Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. spółki zależne od Multimedia Polska S.A. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów (raport bieżący nr 54/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku) Spłata kredytu zaciągniętego 7 września 2005 roku Dnia 18 grudnia 2009 roku Spółka spłaciła, ze środków pochodzących z kredytu konsorcjalnego, o którym mowa w punkcie 7.1. niniejszego sprawozdania, udzielony jej w dniu 7 września 2005 roku przez ABN Amro Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz Bank Millennium S.A., Calyon S.A. Oddział w Polsce i BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce kredyt na łączną kwotę zł Umowy o kredyt w rachunku bieżącym 1) W dniu 27 stycznia 2009 roku, Multimedia zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) umowę ustalającą ogólne zasady kredytowania, na mocy której Multimedia może występować do Banku o udzielenie kredytu dla klientów korporacyjnych. W wykonaniu ww. umowy, na mocy umowy z dnia 27 stycznia 2009 roku Multimedia uzyskała od Banku kredyt w rachunku bieżącym w formie odnawialnej linii kredytowej w łącznej wysokości zł (piętnaście milionów złotych). Kredyt został udzielony na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki Wibor dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 1,7% p.a. 2) W dniu 5 stycznia 2010 roku Spółka zawartą z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie umowę o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym w wysokości zł (trzydzieści milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności finansowej Spółki, z terminem spłaty 5 stycznia 2012 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększone o stałą marżę Pożyczki zaciągnięte w ramach Grupy Multimedia Polska W okresie sprawozdawczym ( ) spółki Grupy Kapitałowej Multimedia Polska, tj. spółka Multimedia Polska S.A. (pożyczkobiorca) i Multimedia Polska Południe S.A. (pożyczkodawca) związane były jedną umową pożyczki, zawartą w dniu 4 września 2008 roku, następnie zmienianą, na kwotę zł (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności finansowej Spółki, z terminem spłaty 31 grudnia 2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o stałą marżę. 7

95 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 7.5. Porozumienia w sprawie ustanowienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu 1) W dniu 7 grudnia 2009 roku Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. i Multimedia Polska Południe S.A. (Gwaranci) zawarły ze Spółką porozumienie regulujące zasady zapłaty wynagrodzenia na rzecz Gwarantów przez Emitenta z tytułu udzielenia przez Gwarantów w umowach kredytowych opisanych w punktach 7.1 i 7.3 podpunkt 2 nieodwołalnych do czasu końcowego salda kwot płatnych przez Emitenta, bezwarunkowych oraz solidarnych gwarancji terminowego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. Na mocy wskazanego porozumienia Spółka zobowiązała się uiszczać na rzecz Gwarantów raz w roku, w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku kalendarzowego obowiązywania umowy kredytowej, wynagrodzenie w łącznej wysokości odpowiadającej 0,3 % kwoty udostępnionego kredytu wg proporcji wynikającej z posiadanych przez każdego Gwaranta kapitału zakładowego do sumy ich kapitałów zakładowych. Strony porozumienia ustaliły ponadto, iż stawka wynagrodzenia może ulec zwiększeniu w przypadku wystąpienia w Spółce trudnej sytuacji finansowej. 2) Do dnia spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółkę w dniu 7 września 2005 roku, o którym mowa w punkcie 7.2 niniejszego sprawozdania, Emitenta oraz jego spółki zależne: Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Południe S.A. łączyło porozumienie regulujące zasady zapłaty wynagrodzenia na rzecz wymienionych spółek zależnych przez Emitenta z tytułu udzielenia przez nie w przywołanej umowie kredytowej gwarancji terminowego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy. Na mocy wskazanego porozumienia Spółka zobowiązała się uiszczać na rzecz Tele -Top Grupa Multimedia Polska Sp. z o.o. oraz Multimedia Polska Południe S.A. raz w roku, w ostatnim dniu kalendarzowym danego roku kalendarzowego obowiązywania umowy kredytowej, wynagrodzenie w łącznej wysokości odpowiadającej 0,2 % kwoty udostępnionego kredytu wg proporcji wynikającej z posiadanych przez każdą przywołaną spółkę zależną kapitału zakładowego do sumy ich kapitałów zakładowych. Przywołane porozumienie uległo rozwiązaniu z dniem spłaty przez Emitenta kredytu zaciągniętego w dniu 7 września 2005 roku Informacje o innych udzielonych i zaciągniętych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach W okresie sprawozdawczym a także do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka ani też żadna ze spółek zależnych Emitenta, nie udzielała innych poręczeń ani gwarancji za wyjątkiem opisanych w punkcie 7.5 podpunkt 1 niniejszego sprawozdania. W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła 13 pożyczek swoim pracownikom i współpracownikom łącznie na kwotę ,35 zł. Oprocentowanie większości pożyczek jest zmienne oparte na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o stałą marżę. 8. Informacja dotycząca emisji, wykupu lub spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie emisji obligacji z dnia 28 kwietnia 2009 roku, podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 26/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Spółka wyemitowała w dniu 2 września 2009 roku jedną, dwuletnią, obligację imienną o oprocentowaniu zmiennym, o wartości nominalnej zł (dziesięć milionów złotych). Wyemitowaną przez Spółkę obligację nabyła spółka zależna Multimedia Polska Południe S.A. Przedmiotowa informacja została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 36/2009 z dnia 2 września 2009 roku. Treść upoważnienia zawartego w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. do emisji obligacji jest następująca: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia wielokrotnych emisji Obligacji imiennych. 2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji Multimedia Polska S.A. w roku 2009, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż ,00 zł (dziesięć milionów złotych). 3. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. 8

96 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 4. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do spółek Grupy Multimedia Polska. 5. Data wykupu ostatniej emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być późniejsza niż dwa lata od daty emisji obligacji danej serii. 6. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. 7. Obligacje będą oprocentowane w następujący sposób: 3 miesięczny WIBOR obliczany na ostatni dzień okresu odsetkowego powiększony o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. 8. Z tytułu posiadania Obligacji Multimedia Polska S.A. obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. 9. Wypłata świadczeń z Obligacji będzie dokonywana na rzecz osoby wskazanej w Obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji określonych w warunkach emisji dla danej serii Obligacji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści przywołanej uchwały, w tym w szczególności do określenia: a) ceny emisyjnej Obligacji, b) dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Multimedia Polska S.A. do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki. W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie wyemitowała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych oprócz opisanej powyżej obligacji. W okresie sprawozdawczym a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka ani też żadna ze Spółek od niej zależnych nie wykupywała ani też nie spłacała nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka środki pozyskane z obligacji, o której mowa w niniejszym punkcie przeznaczyła na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 9. Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego 9.1. Zarząd Multimedia Polska S.A Skład Zarządu Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu pełnił: Andrzej Rogowski Imię i nazwisko Funkcja Prezes Zarządu Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki Zgodnie z 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Mandaty członków Zarządu wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje. W dniu 28 kwietnia 2009 roku weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 6/04/2009 o powołaniu Pana Andrzeja Rogowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. na nową, dwuletnią kadencję Uprawnienia Zarządu Spółki Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz wobec osób trzecich. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, reprezentacja jest jednoosobowa. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki: 9

97 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części bądź składników majątkowych innego przedsiębiorstwa, jeżeli wartość takich składników przekracza równowartość kwoty euro; Nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej; Sprzedaż, dzierżawę, oddanie do używania innej osobie bądź obciążenie prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi składników majątku przedsiębiorstwa Spółki, których jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość kwoty euro, z wyjątkiem umów lub czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; Objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, za wyjątkiem umów lub czynności ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; Zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania finansowego, którego jednostkowa wartość księgowa netto przekracza równowartość kwoty euro, zaś łączna wartość w roku obrotowym przekracza równowartość euro, z wyjątkiem zobowiązań finansowych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; oraz Zawarcie umowy bądź dokonanie jednostronnej czynności prawnej przewidującej spełnienie przez Spółkę oświadczenia pieniężnego lub niepieniężnego o wartości przekraczającej równowartość euro bądź skutkującej powstaniem zobowiązania Spółki o okresie ważności dłuższym niż 2 lata, z wyjątkiem umów i czynności prawnych ujętych indywidualnie w rocznym planie działalności i budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu przez niego wyznaczony. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za oraz przeciw Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w pisemnym głosowaniu bez zwoływania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień w zakresie podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Multimedia Polska S.A. przedstawiał się następująco: Ygal Ozechov Tomek Ulatowski David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek Imię i nazwisko Funkcja Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 10. Umowy zawarte między Multimedia Polska S.A. a osobami zarządzającymi Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, brak jest umów i porozumień pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, za wyjątkiem kontraktu menadżerskiego Spółki pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Rogowskim. Ww. kontrakt menadżerski przewiduje, w przypadku jego rozwiązania przez Spółkę, odprawę w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia. 11. Wartość wynagrodzeń wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Wynagrodzenie wypłacone i należne osobom zarządzającym Spółką Wysokość wynagrodzeń wypłaconych przez Spółkę Prezesowi Zarządu za rok 2009 przedstawia się następująco: Imię i nazwisko członka Zarządu Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez Multimedia Polska S.A. (w zł) Andrzej Rogowski ,38 10

98 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku W dniu 31 grudnia 2009 roku, w ramach realizacji przez Spółkę jej Opcyjnego Programu Motywacyjnego oraz w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu nabył od Spółki akcji Spółki za łączną kwotę zł, po cenie 0,01 zł za jedną akcję (raport bieżący 57/2009/K z dnia 6 stycznia 2010) Wynagrodzenie wypłacone i należne osobom nadzorującym Spółkę Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2006 roku. Wysokości wynagrodzeń należnych poszczególnym członkom Rady w 2009 roku kształtowała się następująco: Imię i nazwisko członka Rady nadzorczej Wysokość wynagrodzenia należnego (w zł) Ygal Ozechov Tomek Ulatowski David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie pobierają dodatkowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych. 12. Łączna liczba akcji Multimedia Polska S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zarząd Multimedia Polska S.A. Na podstawie informacji otrzymanych od członków Zarządu, zgodnie z art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stan posiadania przez nich akcji Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Osoby Zarządzającej Andrzej Rogowski Prezes Zarządu Stan na 31 grudnia 2008 roku Stan na 31 grudnia 2009 roku Stan na 23 kwietnia 2010 roku (1) (1) (1) (1) pośrednio przez spółkę zależną Kalberri Limited. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę, Prezes Zarządu nie posiada akcji ani udziałów żadnej ze spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Multimedia. W stosunku do danych zawartych w sprawozdaniu za roku 2008, stan posiadania akcji przez Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. uległ zmianie na skutek nabycia przez Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. w dniu 31 grudnia 2009 roku w Warszawie, poza rynkiem regulowanym, w ramach realizacji przez Spółkę jej Opcyjnego Programu Motywacyjnego oraz w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki, akcji Spółki za łączną kwotę zł, po cenie 0,01 zł za jedną akcję (raport bieżący 57/2009/K z dnia 6 stycznia 2010) Rada Nadzorcza Multimedia Polska S.A. Na podstawie informacji otrzymanych od członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stan posiadania przez członków Rady Nadzorczej akcji Spółki na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej Stan na 31 grudnia 2008 roku Stan na 31 grudnia 2009 roku Stan na 23 kwietnia 2010 roku Tomek Ulatowski (4)(2) (1)(2) (1)(2) Ygal Ozechov (5) (3) (3) David C. Seidman Konrad Jaskóła Gabriel Wujek

99 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (1) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Tomek Ulatowski wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (2) Bezpośrednio akcje Multimedia Polska S.A.. (3) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Ygal Ozechov wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (4) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Tomek Ulatowski wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. (5) Pośrednio przez amerykańską spółkę YTD, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA, w której Pan Ygal Ozechov wraz z podmiotami powiązanymi posiada 50% udziałów, posiadającą 100% udziałów w spółce M2 Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, która jest właścicielem akcji Multimedia. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Spółkę, żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji ani udziałów żadnej ze spółek zależnych od Multimedia. Informacja powyższa oparta jest na fakcie, iż żaden z członków Rady Nadzorczej nie poinformował Spółki w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu takich akcji lub udziałów. 13. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 31 grudnia 2009 r., jak również na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na akcje Spółki reprezentujące taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień bilansowy przedstawiała się następująco: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział procentowy w kapitale zakładowym M2 Investments Limited (1) ,31% 32,31% Tri Media Holdings Ltd (2) ,85% 16,85% UNP Holdings B.V. (2) ,24% 7,24% BZ WBK AIB Asset Management S.A ,74% 9,74% Pozostali akcjonariusze ,86% 33,86% RAZEM ,00% 100,00% (1) Spółka M2 Investments Limited, jest spółką w której Panowie Tomek Ulatowski oraz Ygal Ozechov, Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wraz z podmiotami powiązanymi posiadają pośrednio każdy 50% udział oraz wpływ na podejmowanie decyzji. Spółka M2 Investments Limited jest spółką zależną YTD LLC z siedzibą w Wilmington, USA, w której Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wraz z podmiotami powiązanymi posiadają 100% udział i za jej pośrednictwem posiadają wpływ na podejmowanie decyzji przez podmiot nabywający. (2) Spółki kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez EVL z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. Informacje zawarte w powyższej tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawiała się następująco: 12

100 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział procentowy w kapitale zakładowym M2 Investments Limited (1) ,31% 32,31% Tri Media Holdings Ltd (2) ,85% 16,85% UNP Holdings B.V. (2) ,24% 7,24% BZ WBK AIB Asset Management S.A. Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,74% 4,74% ,77% 5,77% ,35% 5,35% Pozostali akcjonariusze ,73% 27,74% RAZEM ,00% 100,00% (1) Spółka M2 Investments Limited, jest spółką w której Panowie Tomek Ulatowski oraz Ygal Ozechov, Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wraz z podmiotami powiązanymi posiadają pośrednio każdy 50% udział oraz wpływ na podejmowanie decyzji. Spółka M2 Investments Limited jest spółką zależną YTD LLC z siedzibą w Wilmington, USA, w której Współprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wraz z podmiotami powiązanymi posiadają 100% udział i za jej pośrednictwem posiadają wpływ na podejmowanie decyzji przez podmiot nabywający. (2) Spółki kontrolowane pośrednio lub bezpośrednio przez EVL z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru. Informacje zawarte w powyższej tabeli oparte są na raportach bieżących przekazanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które odzwierciedlają informacje otrzymane od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu rocznego 1. W dniu 26 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 19 stycznia 2009 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia zapewniających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowiło 10,001% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,001% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. W dniu 19 stycznia 2009 roku na rachunkach, które są objęte umowami o zarządzanie, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiadali łącznie akcji Spółki, co stanowiło 9,99% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformował również, że BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Towarzystwo ), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo ( Fundusze ), spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji Multimedia, BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu (raport bieżący nr 8/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku) 2. W dniu 7 kwietnia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabyć akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 31 marca 2009 roku, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia zapewniających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowi 9,99% w kapitale zakładowym Multimedia. Akcje te uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia, co 13

101 GRUPA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku stanowi 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. W dniu 31 marca 2009 roku klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie posiadali łącznie akcji Spółki, co stanowi 10,60 % w kapitale zakładowym Multimedia i uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia Polska S.A. Ponadto, BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformowała, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. w Spółkę. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki uzależnione będą od sytuacji Spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych, a także wartości aktywów objętych umowami o zarządzanie przez BZ WBK AIB Asset Management S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. poinformował również, że BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Towarzystwo ), w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo ( Fundusze ), spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji Multimedia, BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu (raport bieżący nr 22/2009 z dnia 8 kwietnia 2009 roku) 3. W dniu 29 maja 2009 roku Spółka otrzymała od Emerita B.V., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miała miejsce transakcja przeniesienia własności akcji Spółki na spółkę Tri Media Holdings Limited jedynego akcjonariusza spółki Emerita B.V. Przeniesione akcje stanowiły 10,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Na skutek dokonanego przeniesienia akcji Emerita B.V. nie posiada akcji Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji zbycia akcji Emerita B.V. posiadała akcji Spółki, co stanowiło 10,3% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 10,3% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 28/2009 z dnia 30 maja 2009 roku). 4. W dniu 29 maja 2009 roku Spółka otrzymała od UNP Holdings B.V., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miała miejsce transakcja przeniesienia własności akcji Spółki na spółkę Tri Media Holdings Limited jedynego akcjonariusza spółki UNP Holdings B.V. Przeniesione akcje stanowiły 19,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 19,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji zbycia akcji UNP Holdings B.V. posiadała akcji Spółki, co stanowiło 26,91% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 26,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Po dniu dokonania transakcji zbycia akcji UNP Holdings B.V. posiada akcji Spółki, co stanowi 7,24% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 7,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 29/2009 z dnia 30 maja 2009 roku) 5. W dniu 29 maja 2009 roku otrzymał od Tri Media Holdings Limited, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 27 maja 2009 roku miały miejsce dwie transakcje nabycia przez spółkę Tri Media Holdings Limited własności akcji Spółki. Spółka Tri Media Holdings Limited łącznie nabyła od swoich spółek zależnych - Emerita B.V. oraz UNP Holdings B.V akcji Spółki stanowiących 29,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 29,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Spółki, Tri Media Holdings Limited posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Multimedia akcji, stanowiących 45,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługuje głosów, co stanowi 45,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia. Przed dniem dokonania transakcji nabycia akcji Spółki, Tri Media Holdings Limited posiadała akcji Spółki, co stanowiło 15,78% w kapitale zakładowym Multimedia. Z akcji tych przysługiwało głosów, co stanowiło 15,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Multimedia (raport bieżący nr 30/2009 z dnia 30 maja 2009 roku) 6. W dniu 20 sierpnia 2009 roku Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w wyniku nabyć akcji Spółki w dniu 14 sierpnia 2009 roku klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami akcji Multimedia w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o więcej niż 2%. Wcześniej BZ WBK AIB Basset Management S.A. informowała o posiadaniu przez swoich klientów 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie akcji Spółki, co stanowi 12,59 % w kapitale zakładowym Multimedia. Akcje te uprawniają do głosów na walnym zgromadzeniu 14

MULTIMEDIA POLSKA S.A. Sprawozdanie z działalności Multimedia Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy... 3 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A. Sprawozdanie z działalności Multimedia Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

MULTIMEDIA POLSKA S.A. Sprawozdanie z działalności Multimedia Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy... 3 1. Jednostka dominująca grupy kapitałowej Multimedia Polska S.A.... 5 2. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Multimedia Polska za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu Multimedia Polska S.A. do akcjonariuszy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 roku GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Raport za trzy i dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska...3 2. Transakcje z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku SPIS TREŚCI Półroczne sprawozdanie z działalności... 3 1. Grupa kapitałowa Multimedia Polska... 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Liczba posiadanych akcji. Krzysztof Moska ,34% Grzegorz Golec Członek Zarządu Funduszu łącznie z Ewą Zawadzką-Golec (żoną)

Liczba posiadanych akcji. Krzysztof Moska ,34% Grzegorz Golec Członek Zarządu Funduszu łącznie z Ewą Zawadzką-Golec (żoną) 1. Przekazujemy zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki Rubicon Partners NFI S.A. za okres 01012010 do 30092010 oraz okres porównywalny 01012009 do 30092009. Informacja nie została zamieszczona wskutek

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bank chodni WBK S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 8 grudnia 2005r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: MLP Group S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: MLP Group S.A. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: MLP Group S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 MAJA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 MAJA 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PELION SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 MAJA 2017 R. Projekt uchwały nr 1/2017 Spółki działającej pod firmą Pelion Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta 2015-10-30 08:30 CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta Raport bieżący 38/2015 Zarząd CIECH S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 29 października

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Cyfrowy Polsat S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 grudnia 2010 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011 Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku Temat: Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka )

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka ) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka ) Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 16 stanowią zwykły przedmiot obrad i nie wymagają w zakresie swoje

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r.

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r. ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r. Aneks nr 10 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B KOPEX S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku

MULTIMEDIA POLSKA S.A. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku MULTIMEDIA POLSKA S.A. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku SPIS TREŚCI Półroczne sprawozdanie z działalności... 3 1. Informacje o spółce Multimedia Polska S.A.... 4 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dotychczas obowiązujące zapisy 29 ust Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku Dotychczas obowiązujące zapisy 24 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport za trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport za trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 roku GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Raport za trzy miesiące zakończone 31 marca 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Multimedia Polska...3 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi...4

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 19 listopada 2015 r. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść projektów uchwał NWZ Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd w załączeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo