dawniej Tom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dawniej Tom"

Transkrypt

1 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych Impact of remuneration systems on unit costs of selected forest jobs Abstract. The study makes an attempt to determine the effect of the employed remuneration systems on costs of selected forest operations. The object of the performed investigations comprised operations associated with agrotechnical land improvement, soil care, early and late cleanings from Key words: economics, costs of forest operations, remuneration systems Wstęp W Katedrze Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od kilku lat prowadzone są nowe kierunki badań dotyczące szeroko rozumianej efektywności gospodarowania. Podnoszenie efektywności gospodarowania jest podstawowym zadaniem wszystkich przedsiębiorstw w Polsce w celu osiągania poziomu efektywności uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa w innych państwach Unii Europejskiej. Prowadzone badania dotyczą między innymi zmian w strukturze i poziomie kosztów prac leśnych. Wyniki dotychczasowych badań były już częściowo publikowane w różnych wydawnictwach. Wyniki badań dotyczące kosztów różnych sposobów odnowienia lasu autor przedstawił wczesniej [Szranka 2001 i 2005]. Wpływ prywatyzacji prac leśnych na efektywność gospodarowania przedstawili Szramka i Ziemblicki [2002]. Natomiast wyniki badań na temat opłacalności gospodarki łowieckiej przedstawił autor [Szramka 2007]. Niniejsza praca jest kolejną z tego cyklu. Jednym ze sposobów podnoszenia efektywności gospodarowania jest racjonalizacja kosztów. Ograniczanie kosztów jest obecnie podstawowym zadaniem jednostek Lasów Państwowych, ponieważ dalszy wzrost przychodów w wyniku podnoszenia cen na drewno jest niemożliwy, gdyż ceny drewna w Polsce osiągnęły poziom europejski, a ponadto pojawiają się symptomy dekoniunktury na rynku drzewnym. Jednym ze sposobów obniżania kosztów produkcji jest odpowiedni system wynagradzania za wykonaną pracę. Zmiana systemu wynagradzania wymaga prac techniczno-organizacyjnych i w zasadzie odbywa się bez dodatkowych kosztów. Przedmiotem analizy były trzy podstawowe

2 36 systemy wynagradzania, a mianowicie: system czasowy (godzinowy), akordowy i zleceniowy. polega na tym, że wynagrodzenie uzależnione jest od czasu pracy a nie efektów pracy. W trakcie badań system ten tracił na znaczeniu, aż w końcu zaprzestano go stosować. uzależnia wynagrodzenie od efektów wykonywanej pracy, tj. ilości wytworzonych dóbr czy usług. Dotyczył on stałych pracowników nadleśnictwa. Natomiast system zleceniowy dotyczy prac wykonanych przez firmy zewnętrzne. Prace te były zlecane zakładom usług leśnych na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej między nadleśnictwem a wykonawcą. Podstawową trudnością w realizacji badań było wybranie nadleśnictwa, w którym wszystkie te systemy wynagradzania są (były) stosowane jednocześnie oraz chęć udostępnienia odpowiednich danych. Celem badań było sprawdzenie, jak kształtują się koszty wykonywania prac leśnych w zależności od stosowanego systemu wynagradzania i jaki jest wpływ systemu wynagradzania na koszty jednostkowe analizowanych prac leśnych. Badania przeprowadzono na podstawie danych z lat uzyskanych z Nadleśnictwa Brynek. Analiza kosztów wybranych prac leśnych Przedmiotem analizy są bezpośrednie koszty jednostkowe melioracji agrotechnicznych, pielęgnowania gleby, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych, w zależności od formy wynagradzania za wykonaną pracę. Formy wynagradzania, które były badane w niniejszej pracy to forma czasowa dniówkowa, forma akordowa i forma zleceniowa zlecana zakładom usług leśnych., koszty całkowite i jednostkowe melioracji agrotechnicznych, według systemów wynagradzania, w Nadleśnictwie Brynek przedstawione są w tabeli 1. W analizowanych latach, średnio rocznie, melioracje agrotechniczne wykonywano na powierzchni ok. 60 ha, chociaż w 1999 r. wykonano je na powierzchni ponad 110 ha. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że podstawową formą wynagradzania za wykonanie melioracji agrotechnicznych była forma zleceniowa, która stanowiła od 38% w 2003 r. do 99% tych prac w 2002 r. Czasowa forma wynagradzania za wykonanie prac agrotechnicznych stanowiła od 9% w 2003 r. do 50% w 2001 r. W zdecydowanie mniejszym zakresie zastosowana była akordowa forma wynagradzania, chociaż w 2003 r. była dominująca, gdyż dotyczyła ponad 50% prac agrotechnicznych. Najdroższą formą wynagradzania tych prac była forma czasowa, której koszt jednostkowy przekraczał 1500 zł/ha i była ona od 51 do 123% droższa od zleceniowej formy wynagradzania. Zdecydowanie najtaniej prace agrotechniczne były wykonywane w akordowym systemie wynagradzania, w którym koszty jednostkowe wynosiły ok. 400 zł/ha i były one od 47 do 66% niższe od zleceniowego systemu wynagradzania. Udział poszczególnych sposobów wynagradzania przy wykonywaniu melioracji agrotechnicznych przedstawiony jest na ryc. 1., koszty całkowite i jednostkowe pielęgnowania gleby według systemów wynagradzania w Nadleśnictwie Brynek przedstawia tab. 2. W analizowanych latach, średnio rocznie, pielęgnowanie gleby wykonywano na powierzchni ok. 400 ha, chociaż w 2001 r. prace te wykonano na powierzchni ponad 500 ha. Przepro-

3 Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych 37 Tab. 1. i koszty bezpośrednie melioracji agrotechnicznych w Nadleśnictwie Brynek Tab. 1. and direct costs of soil care in Brynek Forest District in years Wyszczególnienie Specification Scope of work / / Razem Time System 42,87 17,01 22,91 4,05 86, Piece-work system 0,25 23,09 23, ,15 52,93 22,52 44,24 16,75 207, Źródło: Przeliczenia własne na podstawie: Mrówka K. [2004] Source: Our own calculations on the basis of: Mrówka K. [2004] wadzone badania pozwalają stwierdzić, że podstawową formą wynagradzania za wykonanie prac związanych z pielęgnowaniem gleby była forma zleceniowa, która stanowiła od 63% w 2002 r. do 87% tych prac w 2003 r. Czasowa forma wynagradzania za wykonanie prac związanych z pielęgnowaniem gleby stosowana była w wymiarze od 3% w 2003 r. do 36% w 2001 r. W mniejszym zakresie, tylko przez dwa lata, stosowana była akordowa forma wynagradzania, której udział wynosił 10-34% rozmiaru wykonanych prac z zakresu pielęgnowania gleby. Najdroższą formą wykonania tych prac poza 2002 r. był system zleceniowy, w którym koszt jednostkowy wynosił ok. 410 zł/ha. Czasowa forma wynagradzania była o ponad 20% tańsza, ponieważ średni koszt wykonania tych prac wynosił ok. 340 zł/ha, z wyjątkiem roku 2002, w którym ta forma wynagradzania była prawie o 50% droższa niż forma zleceniowa. Najtańszą formą wynagradzania za prace związane z pielęgnowaniem gleby była forma akordowa, w której koszt wykonania

4 38 Ryc. 1. Udział sposobów wynagradzania za wykonanie melioracji agrotechnicznych w Nadleśnictwie Brynek Fig. 1. Share of remuneration method for carrying out agrotechnical land improvement operations in Brynek Forest District in years Ryc. 2. Udział sposobów wynagradzania za wykonanie pielęgnowania gleby w Nadleśnictwie Brynek Fig. 2. Share of remuneration method for carrying out soil care operations in Brynek Forest District in years

5 Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych 39 Tab. 2. i koszty bezpośrednie pielęgnowania gleby w Nadleśnictwie Brynek Tab. 2. and direct costs of soil care in Brynek Forest District in years Wyszczególnienie Specification Scope of work / / Razem Time System 70,13 93,89 178,62 13,24 7,21 363, Piece-work system 128,69 27,87 156, ,32 317,09 322,29 204,43 231, , Źródło: Przeliczenia własne na podstawie: Mrówka K. [2004] Source: Our own calculations on the basis of: Mrówka K. [2004] prac wynosił ok. 180 zł/ha, co stanowiło ok. 55% kosztów ponoszonych przy stosowaniu zleceniowej formy wynagradzania. Udział poszczególnych sposobów wynagradzania za prace związane z pielęgnowaniem gleby przedstawiony jest na ryc. 2., koszty całkowite i jednostkowe czyszczeń wczesnych według systemów wynagradzania, w Nadleśnictwie Brynek, zawiera tab. 3. W analizowanych latach, średnio rocznie, czyszczenia wczesne wykonano na powierzchni ok. 60 ha, chociaż w 2000 r. prace te wykonano na powierzchni prawie 100 ha. Przeprowadzane badania pozwalają stwierdzić, że podstawową formą wynagradzania za wykonanie czyszczeń wczesnych była forma zleceniowa, z wyjątkiem 2001 r., w którym dominował system czasowy, oraz lat 2002 i 2003, w których dominował akordowy system wynagradzania. Czasowa forma wynagradzania stosowana była w realizacji ok. 40% prac (20-57%). Akordowa forma wynagradzania, za wykonanie czyszczeń wczesnych,

6 40 Tab. 3. i koszty bezpośrednie czyszczeń wczesnych w Nadleśnictwie Brynek w latach Tab. 3. and direct costs of early cleanings in Brynek Forest District in years Wyszczególnienie Specification Scope of work / / Razem Time System 41,55 36,95 30,78 6,31-115, Piece-work system 24,67 25,41 50, ,65 61,62 23,23 12,74 149, Źródło: Przeliczenia własne na podstawie: Mrówka K. [2004] Source: Our own calculations on the basis of: Mrówka K. [2004] zastosowana była tylko w 2002 i 2003 r., jednakże od razu stanowiła odpowiednio 80 i 67% całości prac. Najdroższą formą wykonania czyszczeń wczesnych był system czasowy, w którym koszt jednostkowy wykonania tych prac wynosił ok. 400 zł/ha i był droższy od systemu zleceniowego o 30%. Ze względu na wysokie koszty w 2003 r. w systemie tym, nie wykonano żadnych czyszczeń wczesnych. W systemie zleceniowym koszt wykonania czyszczeń wczesnych wynosił ok. 300 zł/ha. Najtańszym systemem wynagradzania za wykonanie czyszczeń wczesnych był system akordowy, w którym koszt wykonania wynosił ok. 200 zł/ha. Zatem przy wykonaniu czyszczeń wczesnych system akordowy był o 100% tańszy od systemu czasowego i o 50% tańszy od systemu zleceniowego. Udział poszczególnych sposobów wynagradzania za prace wykonane w ramach czyszczeń wczesnych przedstawiony jest na ryc. 3.

7 Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych 41 Ryc. 3. Udział sposobów wynagradzania za wykonanie czyszczeń wczesnych w Nadleśnictwie Brynek Fig. 3. Share of remuneration method for carrying out early thinning operations in Brynek Forest District in years , koszty całkowite i jednostkowe czyszczeń późnych w Nadleśnictwie Brynek według systemów wynagradzania zawiera tab. 4. W analizowanych latach, średnio rocznie, czyszczenia późne wykonywano na powierzchni ok. 130 ha, chociaż w 1999 r. prace te wykonano na powierzchni ponad 250 ha. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że podstawową formą wynagradzania za wykonanie czyszczeń była forma zleceniowa (30-70% prac). W latach 2000 i 2001 dominował system czasowy, w którym wykonano odpowiednio 60 i 70% czyszczeń późnych. Natomiast w 2002 r. dominował system akordowy, w którym wykonano ponad 60% prac. Najdroższą formą wykonania czyszczeń późnych była forma zleceniowa, w której średnioroczny koszt wykonania wynosił ponad 500 zł. Jednakże w latach 1999, 2001 i 2003 prace te najdrożej wykonywano w ramach czasowego systemu wynagradzania. Był on o kilka procent droższy niż system zleceniowy. Najtańszą formą wynagradzania za wykonanie czyszczeń późnych był, tak jak przy innych pracach, system akordowy, od kilkunastu do 70% tańszy od systemu zleceniowego. Udział poszczególnych sposobów wynagradzania za prace wykonane w ramach czyszczeń późnych przedstawiony jest na ryc. 4. Przeprowadzana analiza sposobów wynagradzania za wykonane prace z zakresu zagospodarowania lasu i kosztów ponoszonych na wykonanie tych prac pozwala stwierdzić, że system wynagradzania za wykonaną pracę wpływa ewidentnie na koszty wykonania prac. Najtańszy jest system akordowy, a najdroższy system czasowy. Tylko w niektórych latach i w realizacji niektórych prac koszty wykonania prac w systemie czasowym były porównywalne z kosztami systemu zleceniowego, a niekiedy nawet tań-

8 42 Tab. 4. i koszty bezpośrednie czyszczeń późnych w Nadleśnictwie Brynek Tab. 4. and direct costs of late cleanings in Brynek Forest District in years Wyszczególnienie Specification Scope of work / / Razem Time System 72,89 93,98 64,66 1,39 14,57 247, Piece-work system 22,12 48,69 70, ,62 61,26 27,57 11,31 65,15 350, Źródło: Przeliczenia własne na podstawie: Mrówka K. [2004] Source: Our own calculations on the basis of: Mrówka K. [2004] sze. Relacje zachodzące między kosztami jednostkowymi wykonywanych prac w zależności od systemów wynagradzania przedstawione są w tab. 5. Podsumowanie Racjonalne gospodarowanie w leśnictwie wymaga analizy kosztów wszystkich rodzajów prac i czynności. Celem badań była próba określenia wpływu systemów organizacji i wynagradzania na zmniejszenie kosztów działalności. Przedmiotem badań był wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych. Stąd przedmiotem analizy były koszty jednostkowe melioracji agrotechnicznych, pielęgnowania gleby, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych. Koszty jednostkowe w/w prac

9 Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych 43 Ryc. 4. Udział sposobów wynagradzania za wykonanie czyszczeń wczesnych w Nadleśnictwie Brynek Fig. 4. Share of remuneration method for carrying out late thinning operations in Brynek Forest District in years analizowane były pod kątem stosowanych systemów wynagradzania za wykonane prace w Nadleśnictwie Brynek. Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących uogólnień: 1. Melioracje agrotechniczne wykonywane były, średnio rocznie, na powierzchni ok. 60 ha. Podstawowym systemem wynagradzania za wykonanie tych prac był system zleceniowy, w którym koszt wykonania wynosił ok. 900 zł/ha. Najdrożej prace te wykonane były w systemie czasowym ok zł/ha, a najtaniej w systemie akordowym ok. 400 zł/ha. 2. Pielęgnowanie gleby wykonywane było, średnio rocznie, na powierzchni ok. 400 ha. Podstawowym systemem wynagradzania za wykonanie tych prac był system zleceniowy, w którym koszt wykonania wynosił ok. 400 zł/ha. Był on jednocześnie najdroższym systemem wynagradzania. Najtaniej prace te były wykonywane w systemie akordowym, w którym koszt wykonania wynosił ok. 180 zł/ha. 3. Czyszczenia wczesne wykonywane były, średnio rocznie, na powierzchni ok. 60 ha. Podstawowym systemem wynagradzania za wykonanie tych prac był system zleceniowy, w którym koszt wykonania wynosił 300 zł/ha. Najdrożej prace te wykonywane były w systemie czasowym ok. 400 zł/ha a najtaniej w systemie akordowym ok. 200 zł/ha. dominował w latach 2002 i Czyszczenia późne wykonywane były, średnio rocznie, na powierzchni ok. 130 ha. Podstawowym systemem wynagradzania za wykonanie tych prac był system zleceniowy, w którym koszt wykonania wynosił ok. 500 zł/ha. Na podobnym poziome kształtowały się koszty wykonania tych prac w systemie czasowym, chociaż były nieco niższe.

10 44 Tab. 5. Relacje kosztów jednostkowych wykonania prac leśnych w Nadleśnictwie Brynek Tab. 5. Relations between unit costs of carrying out forest operations in Brynek Forest District in years Wyszczególnienie Specification Time system Piece-meal system Time system Piece-meal system Time system Piece-meal system Melioracje agrotechniczne Agrotechnical land improvement Czyszczenia wczesne Early cleaning Czyszczenia późne Late cleaning Źródło: Obliczenia własne Source: Our own calculations Najtańszym systemem wynagradzania za wykonanie czyszczeń późnych był system akordowy, w którym koszt wykonania wynosił ok. 200 zł/ha. 5. We wszystkich analizowanych pracach najtańszym sposobem wykonania prac był system akordowy, zatem należy dążyć do jego szerszego zastosowania w leśnictwie. Literatura Mrówka K. (2004): Próba określania efektywności różnych sposobów wykonawstwa wybranych prac gospodarczo-leśnych w Nadleśnictwie Brynek. Praca magisterska. Kat. Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

11 Wpływ systemów wynagradzania na koszty jednostkowe wybranych prac leśnych 45 Szramka H. (2001): Analiza kosztów różnych sposobów odnowienia lasu na przykładzie wybranego nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 90: Szramka H., Ziemblicki M. (2002): Wpływ prywatyzacji prac leśnych na zatrudnienie, stan środków transportowych i koszty w Nadleśnictwie Olsztynek w latach PTPN, Prace Komisji Nauk Leśnych 92: Szramka H. (2005): Ekonomiczne aspekty różnych sposobów odnowienia lasu. Sylwan 11: Szramka H. (2007): Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach [w:] Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 9: Adres do korespondencji Coresponding address: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, ul. Wojska Polskiego 71C Poznań Impact of remuneration systems on unit costs of selected forest jobs SUMMARY In the course of the performed investigations, the author examined the impact of the time, piece-meal and commission systems of remuneration on unit costs of carrying out agrotechnical land improvement works, soil care, as well as early and late cleanings. Experiments were conducted in Brynek Forest District in years and demonstrated that the employed remuneration system affected the costs of carrying out forest operations. The piece-meal system turned out to be the cheapest in all forest operations, whereas the time system was the most expensive one in the majority of the examined operations. The commission system was the most expensive method in the case of operations associated with soil care. The obtained research results indicate that the piece-meal system of remuneration should be employed more frequently.

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA

ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA Hubert Szramka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi ROZDZIA XII WP YW SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA NA KOSZTY POZYSKANIA DREWNA WSTÊP Koszty pozyskania drewna stanowi¹

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Adam Kaliszewski Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa VI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE

EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACJI ZESTAWU MASZYN SAMOJEZDNYCH DO POZYSKIWANIA DREWNA NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GIDLE Katarzyna Łyp, Witold Zychowicz Katedra Maszyn Rolniczych i

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Rozdział IX. Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach Hubert Szramka AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu WSZŚ w Tucholi Rozdział IX Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH

PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVIII (2003) ZENON GRZEŚ PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Jan Jurga, Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Damian Ciesielski Łukasz Cwenar. Damian Ciesielski Łukasz Cwenar Justyna Opałacz Opiekun sekcji: dr inż. Marcin Piszczek

Damian Ciesielski Łukasz Cwenar. Damian Ciesielski Łukasz Cwenar Justyna Opałacz Opiekun sekcji: dr inż. Marcin Piszczek Analiza faktycznych kosztów prowadzenia gospodarki łowieckiej i wyniku finansowego w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny PGL LP na terenie Puszczy Białowieskiej w latach 2003-2007 Damian Ciesielski Łukasz Cwenar

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU RĘBNIAMI ZUPEŁNYMI I ZŁOŻONYMI NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA CHOCIANÓW

ANALIZA KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU RĘBNIAMI ZUPEŁNYMI I ZŁOŻONYMI NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA CHOCIANÓW 1 2 1 Jakub Glura, Grzegorz Dubiejko, Anna Ankudo-Jankowska 1) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Leśnictwa 2) Nadleśnictwo Chocianów, RDLP Wrocław 256 ANALIZA KOSZTÓW ODNOWIENIA LASU

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW TRZEBIEŻOWYCH W DRZEWOSTANACH LIŚCIASTYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GRYFINO

RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW TRZEBIEŻOWYCH W DRZEWOSTANACH LIŚCIASTYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA GRYFINO Ankudo-Jankowska Anna, Glura Jakub Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Ankudo Leszek, Kowalczyk Hubert Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie RENTOWNOŚĆ ZABIEGÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH. Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska

ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W LASACH PAŃSTWOWYCH. Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska ISSN 1644-0722 DOI: 10.17306/J.AFW.2015.2.14 www.forestry.actapol.net www.acta.media.pl SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 14(2) 2015, 149 160 ANALIZA STRUKTURY ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 ANALIZA WYPOSAŻENIA WYBRANYCH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 OKRESY UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE

ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Łukasz KRZYŚKO, Kazimierz SŁAWIŃSKI ANALIZA WYPOSAŻENIA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyposażeniem gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008

Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 BADANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KOSZTAMI EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH A CZASEM ICH ROCZNEGO WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WOZÓW ASENIZACYJNYCH Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH

ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI DNIA ROBOCZEGO NA WYNIKI EKONOMICZNE PRACY MASZYN LEŚNYCH Tomasz Nurek Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH

PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Inżynieria Rolnicza 5(13)/28 PRACOCHŁONNOŚĆ PRAC LEŚNYCH W WYBRANYCH TYPACH SIEDLISK W GÓRACH Franciszek Molendowski Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Absolutne i względne wskaźnik leśnictwa w latach dr Lubow Andruszko Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Strategii Gospodarczych

Absolutne i względne wskaźnik leśnictwa w latach dr Lubow Andruszko Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Strategii Gospodarczych Absolutne i względne wskaźnik ników w wartości dodanej leśnictwa w latach 1997-2009 dr Lubow Andruszko Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Strategii Gospodarczych Zagadnienia omawiane Pojecie

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Acta Sci. Pol., Technica Agraria 7(3-4) 2008, 3-9 ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU TRANSPORTU I WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Stanisław Kokoszka Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 5(123)/21 ANALIZA USŁUG MECHANIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Kazimierz Sławiński Katedra Agroinżynierii, Politechnika Koszalińska Streszczenie. Stwierdzono, że co piąte gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016,

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016, SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(4) 2016, 203 213 www.forestry.actapol.net FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY pissn 1644-0722 eissn 2450-7997 DOI: 10.17306/J.AFW.2016.4.23

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM POZIOMIE WYKORZYSTANIA

WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM POZIOMIE WYKORZYSTANIA Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM

Bardziej szczegółowo

KOSZTY MECHANIZACJI W GOSPODARSTWACH O RÓśNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

KOSZTY MECHANIZACJI W GOSPODARSTWACH O RÓśNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ InŜynieria Rolnicza 6/2005 Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Lublinie KOSZTY MECHANIZACJI W GOSPODARSTWACH O RÓśNEJ WIELKOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 99-104 INTENSYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRODUKCJI A WIELKOŚĆ EKONOMICZNA I TYP ROLNICZY GOSPODARSTW Sławomir Kocira Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 201-207 KOSZTY PRODUKCJI POMIDORÓW I OGÓRKÓW SZKLARNIOWYCH W LATACH 2004-2007 Marek Stachowiak Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2006 Jacek Skudlarski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL

STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 STRUKTURA CZASU I WYDAJNOŚĆ POZYSKIWANIA I ZRYWKI DREWNA W DRZEWOSTANACH SOSNOWYCH PRZY UŻYCIU HARWARDERA BUFFALO DUAL Katarzyna Glazar, Hanna Maciejewska Katedra Techniki

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Zimowa Szkoła Leśna IBL 18-20.03.2014 Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Tadeusz Andrzejczyk SGGW Plan referatu CEL I ZAKRES PIELĘGNOWANIA LASU WARUNKI RACJONALNEJ PIELĘGNACJI DRZEWOSTANÓW

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY WŁASNEJ I NAJEMNEJ W GOSPODARSTWACH Z UPRAWĄ TRUSKAWEK DLA PRZETWÓRSTWA A WIELKOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI

NAKŁADY PRACY WŁASNEJ I NAJEMNEJ W GOSPODARSTWACH Z UPRAWĄ TRUSKAWEK DLA PRZETWÓRSTWA A WIELKOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA im. SZCZEPANA PIENIĄŻKA TOM 19 2011 NAKŁADY PRACY WŁASNEJ I NAJEMNEJ W GOSPODARSTWACH Z UPRAWĄ TRUSKAWEK DLA PRZETWÓRSTWA A WIELKOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 PORÓWNANIE SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MASZYNACH ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Wnęk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(12) 2009, 19-25 OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ZBÓŻ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH NA DOLNYM ŚLĄSKU Tomasz Berbeka Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Koszty pracy w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji jabłek w Polsce 1

Koszty pracy w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji jabłek w Polsce 1 Stowarzyszenie Koszty pracy w Ekonomistów ekologicznej i konwencjonalnej Rolnictwa produkcji i Agrobiznesu jabłek w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 47 Piotr Brzozowski, Krzysztof Zmarlicki Instytut

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU I WIELKOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKCJI

ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŁADUNKU I WIELKOŚCI SPRZEDAŻY PRODUKCJI Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Stanisław Kokoszka Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie ODLEGŁOŚĆ I WIELKOŚĆ PRZEWOZÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Medycyna Roślin 2017/2018

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Medycyna Roślin 2017/2018 Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Medycyna Roślin 2017/2018 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8) Liczba godzin zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem

Bardziej szczegółowo

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Podatki płacone przez rolników Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 06.07.2017 r. Podatki płacone przez rolników Wysokość płaconych przez rolników podatków i opłat lokalnych

Bardziej szczegółowo

Bilans całorocznej działalności gospodarstw rodzinnych o różnych systemach produkcji rolniczej

Bilans całorocznej działalności gospodarstw rodzinnych o różnych systemach produkcji rolniczej PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (IV VI): z. 2 (80) PROBLEMS OF AGRICULTUR ENGINEERING s. 107 114 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 03.04.2013 r. Zrecenzowano 21.05.2013

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO WYZNACZENIA CECH O NAJWIĘKSZEJ SILE DYSKRYMINACJI WIELKOŚCI WSKAŹNIKÓW POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Agnieszka Prusak, Stanisława Roczkowska-Chmaj

Bardziej szczegółowo

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH

OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH OPERA FLORAE PRZYGOTOWANIE MODELI BOTANICZNYCH DLA POTRZEB EKSPOZYCJI PRZYRODNICZYCH Iwona Piecuch Abstrakt Tworzenie modeli botanicznych dla potrzeb ekspozycji przyrodniczych znalazło już swe konkretne

Bardziej szczegółowo

Wartość publicznych funkcji lasu. Piotr Gołos Instytut Badawczy Leśnictwa Kołobrzeg, październik 2016

Wartość publicznych funkcji lasu. Piotr Gołos Instytut Badawczy Leśnictwa Kołobrzeg, październik 2016 Wartość publicznych funkcji lasu Piotr Gołos Instytut Badawczy Leśnictwa p.golos@ibles.waw.pl 606-883-125 Różnorodność dóbr i usług lasu i gospodarki leśnej MOŻLIWOŚC WYŁĄCZENIA Z KONSUMPCJI TAK NIE K

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ I OCHRONY PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE JANÓW LUBELSKI (RDLP LUBLIN)

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ I OCHRONY PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE JANÓW LUBELSKI (RDLP LUBLIN) dr inż. Anna Janusz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND.

PODATEK ROLNY JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN WIEJSKICH W POLSCE AGRICULTURAL TAX AS OWN REVENUES SSOURCE OF RURAL MUNICIPALITIES IN POLAND. STOWARZYSZENIE Podatek rolny EKONOMISTÓW jako źródło dochodów ROLNICTWA własnych gmin I AGROBIZNESU wiejskich w Polsce Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 145 Kinga Gruziel Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 123-128 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POZAROLNICZA JAKO ŹRÓDŁO DODATKOWYCH DOCHODÓW GOSPODARSTW ROLNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA Irena

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

OCENA ENERGETYCZNYCH PARAMETRÓW WSPÓŁPRACY UKŁADU KOŁO NAPĘDOWE-DROGA LEŚNA

OCENA ENERGETYCZNYCH PARAMETRÓW WSPÓŁPRACY UKŁADU KOŁO NAPĘDOWE-DROGA LEŚNA Inżynieria Rolnicza 1(119)/21 OCENA ENERGETYCZNYCH PARAMETRÓW WSPÓŁPRACY UKŁADU KOŁO NAPĘDOWE-DROGA LEŚNA Włodzimierz Białczyk, Anna Cudzik, Jarosław Czarnecki, Dominik Moś Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301.

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Wymagania Ścieżka rozwoju Czynności zawodowe Służba Leśna Zadania zawodowe Służby Leśnej Oznaczenia Służby Leśnej W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Opis

Bardziej szczegółowo

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Sławomir Kocira Stanisław Parafiniuk Józef Sawa 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Wprowadzenie W każdej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 METODA OCENY NOWOCZESNOŚCI TECHNICZNO- -KONSTRUKCYJNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH WYKORZYSTUJĄCA SZTUCZNE SIECI NEURONOWE. CZ. III: PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METODY Sławomir Francik

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI PSZENICY OZIMEJ W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ Tomasz K. Dobek Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Elżbieta Cebulak KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI OPADÓW NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MIEJSKIEGO KRAKOWSKIEGO THE PRECIPITATION ON THE AREA OF CRACOW

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń, Sylwester Tabor Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej

Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej Wstęp Funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU ZMIAN GOSPODARCZYCH NA ILOŚCIOWE ZMIANY PODAŻY SUROWCA DRZEWNEGO

OCENA WPŁYWU ZMIAN GOSPODARCZYCH NA ILOŚCIOWE ZMIANY PODAŻY SUROWCA DRZEWNEGO Krzysztof Adamowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu OCENA WPŁYWU ZMIAN GOSPODARCZYCH NA ILOŚCIOWE ZMIANY PODAŻY SUROWCA DRZEWNEGO EVALUATION OF THE IMPACT OF ECONOMICAL TRANSFORMATIONS ON QUANTITATIVE

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PRZYDATNOŚĆ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH DO PRACY W TERENACH GÓRSKICH

WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PRZYDATNOŚĆ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH DO PRACY W TERENACH GÓRSKICH Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PRZYDATNOŚĆ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH DO PRACY W TERENACH GÓRSKICH Sławomir Francik, Zbigniew Ślipek, Tomasz Hebda, Tadeusz Greczek Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻENIA PROCESU PRODUKCJI ROLNICZEJ

NAKŁADY MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻENIA PROCESU PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 NAKŁADY MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNE JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻENIA PROCESU PRODUKCJI ROLNICZEJ Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY ENERGII W PROCESIE ROZLEWU PIWA DO BECZEK W BROWARZE

NAKŁADY ENERGII W PROCESIE ROZLEWU PIWA DO BECZEK W BROWARZE Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 NAKŁADY ENERGII W PROCESIE ROZLEWU PIWA DO BECZEK W BROWARZE Norbert Marks Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie. W pracy określono

Bardziej szczegółowo