POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK"

Transkrypt

1 POZYSKIWANIE WIEDZY MENED ERSKIEJ Z LOGISTYCZNYCH BAZ DANYCH ZA POMOC TABEL PRZESTAWNYCH MAREK MELANIUK Streszczenie Artykuł wprowadza w zagadnienie pozyskiwania wiedzy mened erskiej z baz danych logistycznych. W tym celu pokazano wybrane mo liwo ci zastosowania tabel przestawnych b d cych cz ci arkuszy kalkulacyjnych. Dane zawarte w bazie logistycznej umo liwiły wykonanie analiz ilo ciowo-warto ciowych, strukturalnych, dynamiki zachowania si systemu w czasie oraz analiz przestrzennych. Zwrócono te uwag na wizualizacj wyników analitycznych. Tabele przestawne powinny by szerzej wykorzystywane zwłaszcza w sektorze MSP jako mened erskie narz dzie wspomagaj ce podejmowanie decyzji biznesowych. Słowa kluczowe: pozyskiwanie wiedzy, logistyczne bazy danych, tabele przestawne 1. Wprowadzenie Od co najmniej kilkunastu lat szybko rozwija si nowa koncepcja w naukach o zarz dzaniu, któr jest zarz dzanie wiedz. Trwaj w dalszym ci gu spory odno nie koncepcji, zakresu, poj i definicji tej dziedziny. [6,9] Znany jest powszechnie trójk t niematerialnych zasobów organizacji obejmuj cy dane, informacj, wiedz i m dro. Je eli przyjmiemy, e danymi s fakty, opisy, opinie o analizowanym obiekcie, to informacj jest kontekst wykorzystania tych danych i warto ciowanie faktów. Natomiast wiedza, któr posiada mened er o danym obiekcie gospodarczym jest umiej tno ci wykorzystania informacji do podejmowania racjonalnych, efektywnych i skutecznych decyzji wynikaj cych z ustalonego celu działania. Przy takim uj ciu wiedzy spełnione s trzy zasadnicze postulaty, z którymi w praktyce spotyka si ka dy mened er: umiej tno wykorzystania informacji (z podkre leniem na słowo umiej tno ), podejmowanie decyzji (nie tylko racjonalnych i efektywnych, ale zwłaszcza skutecznych), działanie zgodnie z ustalonym celem (stopie jego spełnienia mo e by zmienny w czasie). Konkurencja na rynku mi dzy jednostkami gospodarczymi wymaga szybkiej reakcji na zmieniaj ce si preferencje klientów z uwzgl dnieniem mi dzy innymi sezonowo ci sprzeda y. St d wynika konieczno prowadzenia szczegółowych, wielokryterialnych analiz. W tym celu stosuje si zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz narz dzia analityki biznesowej BI (Business Intelligence). W przypadku mniejszych firm produkcyjnych wykorzystanie powy szych rozwi za, jakkolwiek zalecane, napotyka cz sto na barier finansow bior c pod uwag koszt tych aplikacji. St d te celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mo liwo ci wykorzystania tabel przestawnych (pivot tables) jako narz dzia umo liwiaj cego pozyskanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych do wspomagania podejmowania decyzji.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, Pokazany został sposób posługiwania si tabelami przestawnymi w celu wykonania czterech rodzajów analiz: analiz ilo ciowo-warto ciowych, analiz strukturalnych, dynamiki zjawisk gospodarczych, analiz przestrzennych. Pomini to zastosowanie metod statystycznych wykorzystywanych w eksploarcji danych (data mining). Szczególna uwaga została zwrócona na potrzeb oraz mo liwo ci wizualnej prezentacji wyników analitycznych. Do celów prezentacyjnych została wykorzystana transakcyjna baza danych Kosmetyki dotycz ca sprzeda y produkowanych wyrobów jednego z wytwórców kosmetyków. Cz nazw zmieniono ze wzgl du na obowi zuj c tajemnic handlow. Baza została wyeksportowana do formatu arkusza kalkulacyjnego Excel. Baza Kosmetyki zawiera 1523 transakcje sprzeda y kosmetyków z lat Analizy wykonano na podstawie wybranych 6 pól informacyjnych wchodz cych w skład poszczególnych rekordów. Kilka pierwszych rekordów pokazuje Rysunek 1. Pola informacyjne b d ce cz ciami składowymi rekordów zawieraj nast puj ce dane: nazw dystrybutora (pole Dystrybutor), dat sprzeda y (Data), nazw produktu (Produkt), liczb sprzedanych wyrobów (Ilo ), warto sprzeda y (Kwota) nazwy dziewi ciu jednostek terytorialnych (miasta i gminy) w powiecie zgierskim (Miejsce). Tak wi c w bazie danych znalazły si pola informacyjne czterech typów: ilo ciowo-warto ciowe (Ilo, Kwota), tekstowe (Dystrybutor, Produkt), pole typu daty (Data), jednostki lokalizacyjne (Miejsce). Rysunek 1. Przykład kilku rekordów bazy danych Kosmetyki

3 106 Marek Melaniuk Pozyskiwanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych za pomoc tabel przestawnych 2. Tabele przestawne Koncepcj tabel przestawnych (pivot tables) przedstawił po raz pierwszy Pito Salas pracuj c w Lotus Advanced Technology Group. Konkretna aplikacja pojawiła si w aplikacji Lotus Improv. Nast pnie Microsoft rozpocz ł rozwija ide tabel przestawnych pocz wszy od arkusza Excel 5. W ostatniej wersji 2010 arkusza Excel produkt ten jest ju bardzo zaawansowanym narz dziem analitycznym o wielu nowych funkcjonalno ciach w porównaniu z wcze niejszymi wersjami. Nowe mo liwo ci wynikaj mi dzy innymi ze zwi kszenia pojemno ci arkusza do ponad 17 miliardów komórek, co umo liwiło przetwarzanie bazy danych (ponad milion rekordów) w jednym arkuszu bez konieczno ci dokonywania konsolidacji. Narz dzie tabeli przestawnej zostało umiejscowione chyba niezbyt szcz liwie na karcie Wstawianie znajduj cej si na wst ce (Ribbon). [8] W wersjach 2003 i wcze niejszych pakietu Excel tabele przestawne znajdowały si w menu rozwijanym Dane razem z innymi narz dziami przetwarzania baz danych: sortowaniem, filtrowaniem, sumami cz ciowymi i innymi, dzi ki czemu interfejs u ytkownika był całkiem przyjazny i mo na było łatwo odszuka wymagane funkcjonalno ci. Odpowiednikiem tabeli przestawnej Excela w zdobywaj cym coraz wi ksz popularno arkuszu Calc pakietu OpenOffice jest opcja Pilot danych. Dla wielu praktycznych zastosowa zwłaszcza firm w sektorze MSP jest to całkiem wystarczaj ce narz dzie analityczne. Nale y zaznaczy, e pakiet OpenOffice jest przykładem otwartego oprogramowania biurowego i w ka dej chwili mo e zosta pobrana i zainstalowana jego bezpłatna aktualizacja. Tabele przestawne przedstawiaj dane w postaci tabelarycznej, w której wiersze tabeli oznaczaj rekordy (zapisy) danych, natomiast pola informacyjne poszczególnych rekordów zapisywane s w kolumnach tabeli. W celu łatwego przetwarzania pól, powinny one zosta nazwane zgodnie z zawarto ci tak, aby skrót nazwy jednoznacznie kojarzył si z danymi, które zawiera to pole informacyjne. 3. Analizy ilo ciowo-warto ciowe Wykorzystanie tabel przestawnych, jako narz dzia analitycznego umo liwia bardzo szybkie wykonanie wymaganych analiz statystycznych oraz wizualne przedstawienie wyników umo liwiaj ce monitorowanie kluczowych czynników sukcesu. Na Rysunku 2. Raport numeryczny i graficzny pokazuje warto ci sprzedanych produktów. Najcz ciej, jako wizualny sposób prezentacji wielko ci danych stosuje si wykres kolumnowy. Wykonanie obu raportów trwa przy pewnej wprawie zaledwie kilkana cie sekund. Nieco wi cej czasu mo e zajmowa odpowiednie dostosowanie wykresu graficznego: ustalenie innych ani eli standardowe kolorów tła i obiektów, doł czenie odpowiednich opisów itp., czyli dostosowanie raportu graficznego do istniej cych wymaga w firmie.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, Rysunek 2. Warto ci sprzedanych kosmetyków. Raport numeryczny oraz jego wizualizacja na wykresie kolumnowym Innym rodzajem wizualnej prezentacji danych s od wersji 2007 arkusza Excel paski danych (karta Formatowanie warunkowe Paski danych). Słu one do szybkiej prezentacji danych i zmieniaj formaty komórek w zale no ci od ich zawarto ci. W wersji 2010 Excel a paski danych nie s cieniowane oraz s inaczej skalowane ni w wersji 2007 (Rysunek 3.) Rysunek 3. Liczby sprzedanych wyrobów według dystrybutorów. Prezentacje graficzne w postaci pasków danych w arkuszach Excel 2007 i 2010 Nale y zaznaczy, e w Excel u 2007 paski danych nieprawidłowo zachowuj si w przypadku zer lub liczb ujemnych, poniewa nie znikaj zupełnie, ale jedynie malej do ok. 10% długo ci komórki. Znikaj jedynie w komórkach pustych lub zawieraj cych tekst. W praktyce mened erskiej istotna jest równie analiza odchyle od planów produkcji lub sprzeda y wyrobów. Na Rysunku 4. pokazane s odchylenia od ilo ciowego planu sprzeda y kosmetyków wynosz cego 8927 sztuk dla ka dego dystrybutora. W Excelu od wersji 2007 wielko ci odchyle

5 108 Marek Melaniuk Pozyskiwanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych za pomoc tabel przestawnych mo na przedstawi w sposób graficzny wykorzystuj c do tego celu mi dzy innymi zestawy kilkunastu ikon (karta Formatowanie warunkowe Zestawy ikon). S to graficzne zestawy strzałek, wiartek, flag, sygnalizacji ulicznej, ocen i inne. Rysunek 4. Ikony graficzne w postaci strzałek oraz wiartek pokazuj ce wielko ci odchyle od planu sprzeda y przez poszczególnych dystrybutorów 4. Analizy strukturalne Analizy strukturalne s istotnym narz dziem wspomagaj cym podj cie decyzji przez ka dego mened era. Pokazuj one udziały procentowe poszczególnych elementów w ramach danego zjawiska. Na rysunku 5. przedstawiona jest struktura ilo ciowa sprzeda y wyrobów w zale no ci od dystrybutorów. Rysunek 5. Struktura ilo ciowa sprzeda y produktów według dystrybutorów

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, Rysunek powy szy zawiera dwa rodzaje wykresów zawieraj cych t sam informacj : wykres kołowy oraz słupkowy. Który z tych wykresów jest bardziej po dany? Kilka wskazówek w tej sprawie znajduje si na stronie internetowej Mianowicie, wykres kołowy jest najcz ciej nadu ywanym typem wykresu. Wykres ten nieefektywnie przedstawia dane, poniewa ludzkie oko nie jest w stanie porówna k tów wycinków poprawnie. K ty ostre s widziane jako mniejsze ni w rzeczywisto ci, podczas gdy k ty rozwarte jako wi ksze. Nie da si te utworzy efektywnego wizualnie porównania mi dzy kilkoma wykresami kołowymi. Zmusza si te odbiorc, eby kr ył wzrokiem mi dzy legend, aktualnymi warto ciami a samym wykresem tak, aby poł czy postrzegane informacje w cało. Nale y te zauwa y, e w przypadku niewielkich ró nic mi dzy wycinkami koła reprezentuj cymi udział procentowy, wzrokowo bardzo trudno jest dostrzec jak kolwiek ró nic mi dzy nimi. Znacznie skuteczniejszymi w odbiorze ani eli wykresy kołowe s wykresy słupkowe, co pokazuje Rysunek 4. Dlatego te w portalu skuteczneraporty.pl [10] wykresy kołowe zostały zaliczone do tych, które raczej nale y unika. Nie nale y te jednoznacznie pot pia wykresów kołowych, tylko stosowa je w taki sposób, eby mened er na podstawie ich analizy mógł podj trafne decyzje, tym bardziej, e jedn z zasadniczych zalet wykresów kołowych jest mo liwo automatycznego wyliczenia udziałów procentowych (struktury zjawisk gospodarczych) bez konieczno- ci ich uprzedniego obliczania w arkuszu. 5. Analiza dynamiki zjawisk w czasie W logistyce sprzeda y produktów jednym z istotnych czynników jest atrybut czasu. W tym przypadku szczególnej wagi nabiera dynamika zachowania si systemu w czasie. Dla wi kszej liczby danych liczbowych analiza takich danych jest do kłopotliwa. Łatwiejsze zobrazowanie przynosi odpowiedni wykres graficzny. Na Rysunku 6. przedstawiony jest numeryczny raport sprzeda y ilo ciowej kosmetyków według kolejnych miesi cy wykonany za pomoc tabeli przestawnej oraz odpowiednik graficzny tego raportu w postaci wykresu liniowego. Rysunek 6. Dynamika ilo ciowa sprzedanych wyrobów według miesi cy. Dane numeryczne i odpowiadaj cy im wykres liniowy

7 Marek Melaniuk Pozyskiwanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych za pomoc tabel przestawnych 111 Czy dynamik zjawisk mo na przedstawi za pomoc wykresów kolumnowych lub słupkowych? W zasadzie mo na i w wielu przypadkach wykresy takie s stosowane. Jednak głównym celem prezentacji danych na wykresach kolumnowych jest przede wszystkim pokazanie wielko ci zjawisk, poniewa im wi ksza jest kolumna lub dłu szy słupek, tym jest wi ksza warto danego obiektu. Natomiast zasadniczym celem wykresu liniowego jest pokazanie zmienno ci w czasie, dynamiki zachowania si, wzrostów lub spadków sprzeda y produktów w poszczególnych momentach czasowych (np. w miesi cach) a mniejsz uwag przywi zuje si do samych warto ci. W celu łatwiejszego uchwycenia zmian w czasie, na wykresach liniowych nale y dokona odpowiedniego przeskalowania osi pionowej w ten sposób, aby nie zaczynała si ona od warto ci zerowej, tylko od najmniejszej, która na Rysunku 6. wynosi 4500 (sprzeda we wrze niu wynosi dokładnie 4632 opakowania kosmetyków). Pusty obszar wykresu mi dzy zerem a warto ci 4500 nie przynosi w praktyce adnej informacji. W celu uchwycenia ogólnych tendencji i trendów w zakresie kształtowania si czynników produkcyjnych i finansowych przedsi biorstwa, w wersji 2010 arkusza kalkulacyjnego Excel jest mo liwo ich przedstawienia za pomoc miniwykresów zwanych Wykresami przebiegu w czasie znajduj cych si na karcie Wstawianie. Jest to praktyczna realizacja idei Edwarda Tufte, guru w zakresie infografiki. [2,3] Miniwykresy (sparklines, spark oznacza iskierk ) mieszcz si tylko w jednej komórce arkusza i nie maj opisanych osi pionowych ani poziomych. Mog wyst powa one w postaci wykresów: liniowego, kolumnowego i zysk-strata (win-loss). Rysunek 7. Miniwykresy (sparklines) dynamiki ilo ciowej sprzedawanych kosmetyków w postaci wykresu kolumnowego i liniowego Na Rysunku7. pokazane s (w powi kszeniu) wykresy: kolumnowy i liniowy dynamiki liczby sprzedanych kosmetyków w kolejnych miesi cach. S to te same dane ródłowe, na podstawie których został wykonany wykres liniowy zamieszczony na Rysunku 6. Wyra nie widoczne s trendy wznosz ce i opadaj ce dynamiki sprzeda y, analogiczne do zmian przedstawionych na Rysunku 6. Oczywi cie miniwykresy mo na w pełni formatowa zmieniaj c kolory, style, typy, pokazywa punkty najwy sze i najni sze itp. Natomiast przykład miniwykresu dla warto ci ujemnych i dodatnich (znajduj cych si na Rysunku 4) pokazuje Rysunek 8. Jest to miniwykres typu zysk-strata, na którym warto ci dodatnie pokazuj kolumny czarne, natomiast ujemne zaznaczone s kolorem szarym.

8 112 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 Rysunek 8. Miniwykres typu zysk-stata dla liczb dodatnich i ujemnych Ciekawym rozwi zaniem, wartym do wykorzystania w wizualnej analizie danych jest zastosowanie skali kolorów do kalendarza sprzeda y wyrobów. Przedstawia to Rysunek 9. Rysunek 9. Zastosowanie skali kolorów do przedstawienia sprzeda y kosmetyków W powy szym przypadku, w skali dwubarwnej typu czarny-biały, warto ci skrajne, czyli najwi ksze i najmniejsze przyjmuj odpowiednio kolory czarne i białe, natomiast warto ci po rednie przyjmuj ró ne odcienie szaro ci. Rysunek byłby znacznie bardziej czytelny, gdyby zastosowa inn skal kolorów, na przykład ółty-czerwony. Druk czarno-biały powoduje, e wizualizacja rysunku wiele traci ze swojej pogl dowo ci. 6. Analizy przestrzenne Oprócz atrybutu czasu, logistyczne bazy danych zawieraj pola informacyjne dotycz ce kierunków sprzeda y lub miejsc zakupu, czyli s to atrybuty przestrzenne. Do analizy tego typu danych stosuje si przede wszystkim systemy geoinformacyjne. Systemy Informacji Geograficznej (GIS, Geographic Information System) słu zbieraniu, przetwarzaniu i wizualizacji danych na mapach wektorowych. Dzi ki graficznej prezentacji cyfrowych danych s one dla u ytkowników bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w odbiorze. W przypadku mniejszych firm, zwłaszcza z sektora MSP oraz jednostek o w miar stałych kierunkach sprzeda y, mo na zamiast dokonywa zakupu systemów profesjonalnych samodzielnie wykona kontur mapy danego terytorium oraz poszczególne obszary administracyjne odpowiednio pokolorowa. Otrzymany szablon mo na wielokrotnie wykorzysta w ró nych okresach czasu pokazuj c dokonuj ce si zmiany. W logistycznej bazie danych, której fragment pokazuje Rysunek 1., pole informacyjne Miejsce zawiera nazwy gmin powiatu zgierskiego. Gminy te stanowi kierunki sprzeda y produktów. Wykorzystuj c narz dzie tabel przestawnych, niezwykle szybko (w czasie nie wi kszym ni kilkana cie sekund) otrzymany został raport (Rysunek 10) pokazuj cy warto sprzeda y kosmetyków do ka dej z dziewi ciu gmin.

9 Marek Melaniuk Pozyskiwanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych za pomoc tabel przestawnych 113 Rysunek 10. Warto sprzedanych wyrobów w układzie przestrzennym Wykonanie takiej mapy dokonuje si w 5 krokach: 1. Przygotowanie raportu numerycznego (Rysunek 10). 2. Ze strony Urz du Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego została została skopiowana oryginalna mapa powiatu zgierskiego (na Rysunku 11 mapa ta jest pokazana w znacznym pomniejszeniu) i wklejona do arkusza kalkulacyjnego. W celu łatwiejszego wykonania konturów mapy, obszar arkusza powinien zosta powi kszony (np. do 200%.) Rysunek 11. Mapa jednostek administracyjnych powiatu zgierskiego ródło: Strona internetowa Urz du Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 3. Wykorzystuj c narz dzie Wstawianie Kształty Linie Dowolny kształt, wykonany został za pomoc myszki kontur ka dej z gmin wchodz cej w skład powiatu. 4. Bior c pod uwag otrzymane warto ci za pomoc tabeli przestawnej (Rysunek 10), utworzono szereg rozdzielczy składaj cy si z pi ciu przedziałów, ka dy o jednakowej warto ci 10000

10 114 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 zł. i przyporz dkowano kolory dla poszczególnych przedziałów (Legenda na Rysunku 12). 5. Ustalonymi kolorami ka dego z przedziałów zostały pokolorowane kontury gmin (Narz dzia główne Kolor wypełnienia) w zale no ci od warto ci sprzeda y zawartej w zadanym przedziale. Na Rysunku 12. pokazana jest wykonana mapa. Na niewypełniony szablon mapy mo na oczywi cie nanosi dowolne dane oraz kolorowa go tworz c w ten sposób kolejne mapy wizualizacji danych przestrzennych. Mapa na Rysunku 12. została pokolorowana ze wzgl dów edycyjnych kolorami od czarnego (wysoka warto ) do jasnoszarego (niska warto ). Znacznie wi cej efektów poznawczych dostarczaj inne kolory, na przykład takie, jakie s powszechnie stosowane na mapach synoptycznych. Rysunek 12. Warto sprzeda y kosmetyków do poszczególnych gmin powiatu zgierskiego

11 Marek Melaniuk Pozyskiwanie wiedzy mened erskiej z logistycznych baz danych za pomoc tabel przestawnych Podsumowanie Wychodz c z okre lenia wiedzy któr jest umiej tno wykorzystania informacji do podejmowania decyzji pokazano sposób zastosowania narz dzia tabel przestawnych do pozyskania wiedzy z przykładowej logistycznej bazy danych. Oczywi cie, tabele przestawne maj znacznie wi cej mo liwo ci analitycznych ani eli pokazano w niniejszym artykule (np. filtr Fragmentatora jest nowym narz dziem w wersji 2010 arkusza Excel). Tabele przestawne w dalszym ci gu nie s zbyt popularne jako narz dzie umo liwiaj ce szybkie wykonanie raportów na podstawie istniej cej firmowej bazy danych pomimo, e na polskim rynku wydawniczym ju mo na spotka kilka znacz cych, warto ciowych pozycji [4,5,7] z tej dziedziny. Nale y te zauwa y, e około 90% potrzeb w zakresie analizy baz danych dla celów wspomagania podejmowania decyzji mened erskich zwłaszcza w sektorze MSP mog wła nie zapewni wła nie tabele przestawne. W chwili obecnej, informacje otrzymane z tabel przestawnych w poł czeniu z odpowiednimi wykresami graficznymi s coraz cz ciej wykorzystywane do budowy kokpitów mened erskich, zwanych te pulpitami nawigacyjnymi (dashboards). Jest to o tyle obiecuj cy kierunek szybkiego rozwoju systemów informatycznych, e na jednym ekranie przedstawione s główne wska niki funkcjonowania jednostki produkcyjnej, handlowej, usługowej lub jednostki administracyjnej. Za pomoc tych wielko ci, traktowanych jako kluczowe wska niki wydajno ci (Key Performance Indicators) funkcjonuj cego przedsi biorstwa, mened erowie maj mo liwo monitorowania działalno ci całej firmy w czasie rzeczywistym i podejmowania szybkich reakcji w przypadku zaistnienia zagro e. Bibliografia [1] Abdulezer L., Excel Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion, 2005 [2] Alexander M., Excel 2007 Dashboards and Reports for Dummies, Wiley Publishing Inc., [3] Few S., Dashboard Design for Real-Time Situation Awareness, [4] Harts D., Office 2007 Business Intelligence. Raporty, analizy i pomiary na komputerze PC, APN PROMISE, Warszawa [5] Jelen B., Alexander M., Tabele przestawne, Mikom, Warszawa [6] Kisielnicki J., Zarz dzanie wiedz we współczesnych organizacjach, w: Zarz dzanie wiedz w systemach informacyjnych, (red.) Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M., Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław [7] McFedries P., Excel Tabele i wykresy przestawne, Helion [8] Melaniuk M., Tabele przestawne narz dziem analizy procesów społecznych, w: Zeszyty Naukowe Nr 576 Studia Informatica Nr 24, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2009 [9] Por bska-mi c T., Narz dzia wspomagaj ce zarz dzanie wiedz o kliencie, w: Pozyskiwanie wiedzy i zarz dzanie wiedz, (red) Nycz M., Owoc M., Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1121, Akademia Ekonomiczna, Wrocław [10] Wykresy, których nale y unika materiał z portalu: /2010/09/15/wykresy-ktorych-nalezy-unikac/.

12 116 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 53, 2011 MANAGERIAL KNOWLEDGE ACQUISITION FROM LOGISTIC DATABASES BY MEANS OF PIVOT TABLES Summary This article describes the problem of managerial knowledge acquisition from logistic databases. There is shown the pivot tables in order to make analyses: quantity analyses, structural and dynamic analyses and spatial analyses. Also some chosen possibilities of the visual data analysis were introduced. Pivot tables should be widely applied as a tool of making decisions by manager mainly in SME sector. Keywords: knowledge aquisition, logistic databases, pivot tables Marek Melaniuk Katedra Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, Łód

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji otwartej

Konspekt lekcji otwartej Konspekt lekcji otwartej Przedmiot: Temat lekcji: informatyka Modelowanie i symulacja komputerowa prawidłowości w świecie liczb losowych Klasa: 2 g Data zajęć: 21.12.2004. Nauczyciel: Roman Wyrwas Czas

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Podolu-Górowej. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012

Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Skitch for Android Instrukcja obsługi 2012 Evernote Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Opublikowano: Jun 19, 2012 Welcome to Skitch for Android! This document will guide you through the basics of using

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE Adresowanie w Excelu A B C D 1 A1 $B1 C$1 $D$1 2 3 A B C D 1 15 =A1 2 =$A1 3 =A$1 4 =$A$1 Przesunąć w dół, w bok i w dół i bok Przekopiować w dół, w bok i w dół i bok

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

K P K P R K P R D K P R D W

K P K P R K P R D K P R D W KLASA III TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz?

Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? ZADANIE 1. (4pkt./12min.) Czy zdążyłbyś w czasie, w jakim potrzebuje światło słoneczne, aby dotrzeć do Saturna, oglądnąć polski hit kinowy: Nad życie Anny Pluteckiej-Mesjasz? 1. Wszelkie potrzebne dane

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVI System oparty na prze amaniu linii trendu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! Zaloguj się do Moje GS1 0 wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! WSTĘP DO MOJE GS1 (1) MOJE GS1 to przyjazne w obsłudze narzędzie do tworzenia i zarządzania numerami GTIN i GLN posiadające

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA EXCEL AUTOR: MARTYNA KUPCZYK 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA 2 POBRAĆ Z INTERNETU Plaforma WSL on-line Nazwisko prowadzącego Maryna Kupczyk Folder z nazwą przedmiou - Analiza, prognozowanie i symulacja Plik o nazwie Baza do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel Program MS Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Oznacza to, że dominującą czynnością wykonywaną w nim są obliczenia. Można oczywiście pisać również w Excelu

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

nowe procedury i formy wizualizacji

nowe procedury i formy wizualizacji PS IMAGO Pack PRO 3.0 /// nowe procedury i formy wizualizacji PS IMAGO Pack Pro to 39 nowych procedur zintegrowanych z programem IBM SPSS Statistics. Procedury te umożliwiają zarówno przyspieszenie procesu

Bardziej szczegółowo