SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48"

Transkrypt

1 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K W Y D A N I E 2 O P O L E, L I S T O P A D

2 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A... 3 SŁOWO OD PREZESA... 4 OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO... 5 LOKALIZACJA ZAKŁADU... 6 RYS HISTORYCZNY CEMENTOWNI ODRA S.A ROZWÓJ ZAKŁADU W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ZGODZIE Z NATURĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI ASORTYMENTY PRODUKOWANYCH CEMENTÓW ODZIAŁYWANIE CEMENTOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZA 2013R CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE EMISJA DO POWIETRZA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ENERGETYCZNA BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S.A. NA ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ KONTAKTY ZEWNĘTRZNE A N K I E T A INFORMACJA KOŃCOWA Strona 2 z 48

3 CEL I ZAKRES DEKLARACJI Deklaracja Środowiskowa jest wyrazem troski kierownictwa i personelu Cementowni ODRA S.A. o dobre kontakty z otoczeniem zakładu a także dowodem spełnienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (EMAS) w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Podstawowym celem naszej deklaracji środowiskowej jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym stronom społeczności lokalnej, firmom współpracującym, dzierżawcom, interesariuszom, administracji państwowej, instytucjom finansowym oraz mediom informacji dotyczącej działalności Cementowni w obszarze jej oddziaływania na środowisko naturalne oraz ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej. Deklaracja Środowiskowa swym zakresem obejmuje opis Cementowni, jej działalności, strukturę produktów i usług, w tym opis oddziaływania na środowisko naturalne. W niniejszej deklaracji zawarty jest opis systemu zarządzania środowiskowego organizacji i polityka środowiskowa w ramach Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Deklaracja zawiera opis znaczących i pośrednich aspektów środowiskowych oraz celów i zadań środowiskowych z nimi związanych. Zasadniczą część przedmiotowej Deklaracji stanowi sprawozdawczość dotycząca efektów działalności środowiskowej w odniesieniu do celów i zadań środowiskowych w świetle przepisów prawnych, w obszarze znaczących wpływów na środowisko. PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A. Cementownia ODRA S.A. zgodnie ze swoim statutem produkuje klinkier portlandzki i cementy różnych rodzajów z przeznaczeniem na sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym. Cementownia ODRA S.A. jest prywatną spółką akcyjną z przewaga kapitału zagranicznego i niewielkim udziałem akcjonariatu pracowniczego. Siedzibą spółki jest miasto Opole. Najwyższą władzą spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powołuje czteroosobową Radę Nadzorczą. Zarząd spółki powołany przez Radę Nadzorczą jest dwuosobowy a jego członkowie pełnią równocześnie funkcje dyrektorów przedsiębiorstwa. Rok budowy Powierrzzcchni ia prrodukccyjjna m 22 Zattrrudnienie na koniecc 2013 rroku:: 271 ossób Kod PKD Siedzzi iba ffi irrmy:: Cementtownia ODRA S..A Opole Ul.. Budowlanycch 9 Tel.. ((077)) Prrezzess Zarrzządu Dyrrekttorr Nacczzel lny Andrrzzejj Rybarrcczzyk Czzłłonek Zarrzządu Dyrrekttorr Wojjcci iecch Puttrra Pełłnomoccni ik Zarrzządu dss.. ZSZ i EMAS Kierrownik Dzzi iałłu Occhrrony Śrrodowi isska Henrryk Noparrl lik Marrek JJarrzzębsski i Strona 3 z 48

4 SŁOWO OD PREZESA Oddajemy dziś do rąk Państwa drugie wydanie Deklaracji Środowiskowej, która powstała po rocznym okresie aplikacji i funkcjonowania w systemie EMAS. Dnia r. odebraliśmy na Targach Ekologicznych w Poznaniu, z rąk Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska certyfikat potwierdzający pomyślne zakończenie procesu weryfikacji i audytu oraz oficjalne wejście w funkcjonowanie systemu. Przyjmując Deklarację Środowiskową bierzemy na siebie dobrowolnie obowiązki wynikające z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr.1221/2009, mające na celu postępowania w naszej działalności zgodnie z zasadami ekorozwoju i tworzenie dobrych kontaktów z otaczającym nas światem. Cementownia ODRA S.A. jest zakładem z przeszło stuletnim rodowodem i łączy w sobie tradycje z nowoczesnością, gdzie w starych murach pracują nowoczesne linie technologiczne. Od momentu prywatyzacji i zaangażowania kapitału dokonała się w zakładzie rewolucja technologiczna i techniczna. Wszystkim tym procesom towarzyszyły specjalne programy zmniejszając wpływ zakładu na otoczenie i uwzględniające ochronę środowiska. Wprowadzono także systemy sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzanie oparte o technikę cyfrową oraz systemy kontrolowania jakości i ochrony środowiska. Wszystko to dało wymierny efekt w obszarze ekologii i poprawiło wizerunek firmy. Gołym okiem widać jak wygląda obecnie otoczenie zakładu w porównaniu z latami ubiegłymi i jak układają się relacje z służbami nadzoru ekologicznego. Przy pełnym zaangażowaniu produkcyjnym, dotrzymujemy norm polskich i europejskich z zakresu ekologii i staramy się, aby nasza obecność w strukturze miasta była jak najmniej uciążliwa. Cementownia za swój cel przyjęła spełnianie warunków kwalifikujących ją do grona firm europejskiego obszaru gospodarczego. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana w poczynaniach firmy a uzyskiwane efekty można uznać za zadowalające. W okresie starania się o certyfikat EMAS w Cementowni zrobiono kolejny krok w obszarze unowocześniania produkcji. Zakończono montaż separatora na młynach cementu, co pozwala na stabilizacje jakości produkowanych wyrobów i zmniejszyło zużycie energii na przemiał. Zbudowano także nową instalację przemiału żużla w młynie misowo-rolowym, która wykorzystuje do suszenie gorące powietrze z chłodnika rusztowego do tej pory wypuszczane do atmosfery. Dzięki tej inwestycji możemy wyłączyć z eksploatacji obecne suszarnie żużla, zaoszczędzając ok. 10 tyś ton węgla rocznie i ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery. Rozpoczęto także budowę instalacji do podawania paliw alternatywnych do pieca obrotowego, co także pozwoli na oszczędność węgla i zmniejszy emisję do otoczenia. Przygotowywane są dalsze inwestycje na lata następne, które znów pozwolą na poprawę technologii i będą przyjazne dla otoczenia. Przedkładana przez nas Deklaracja Środowiskowa jest sprawozdaniem z naszej działalności w ostatnim czasie i równocześnie informacją o zamierzeniach naszej firmy na najbliższy okres oraz sposobach postępowania w obszarze informowania społeczeństwa. Chcemy, bowiem prowadzić dialog ze wszystkimi grupami społecznymi zainteresowanymi naszymi poczynaniami wierząc, że przyczyni się on do dalszego rozwoju Cementowni i pozwoli na lepsze uwzględnianie wymogów ekologicznych. P r e z e s Z a r z ą d u D y r e k t o r N a c z e l n y Cem e n t o w n i O D R A S. A. O p o l e, Strona 4 z 48

5 OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA ŚRODOWISKOWEGO Strona 5 z 48

6 LOKALIZACJA ZAKŁADU Zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola UAB.S.W /04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. Sposób korzystania z działek, na których zlokalizowany jest zakład, jest zgodny z zapisem w księgach wieczystych. Cementownia ODRA S.A. położona jest w północnej części miasta Opola pomiędzy rzeką Odrą, ulicą Budowlanych i ulicą Magazynową. Od strony północnej Cementownia graniczy z dzielnicą Zakrzów, w której występuje zabudowa parterowa, a także jedno i dwupiętrowa. Od strony wschodniej poprzez ulicę Budowlanych, a następnie teren kopalni Odra I i II z dzielnicą Chabry i ZWM. Od strony zachodniej, teren Cementowni graniczy z rzeką Odrą a dalej terenami gospodarczo - usługowymi, od strony południowej z centrum miasta Opola, z zabudową wysoką. W pobliżu Cementowni, zlokalizowany jest zakład Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Lokalizację zakładu w terenie pokazano na mapie w skali 1: rys.1. Kopalnia Odra II Nieczynne wyrobisko po kopalni Odra I Rys. 1. Lokalizacja Cementowni ODRA S.A. w terenie. Strona 6 z 48

7 Strona 7 z 48

8 RYS HISTORYCZNY CEMENTOWNI ODRA S.A. KALENDARIUM na terenie obecnej Cementowni istniała fabryka cementu składająca się z trzech samodzielnych zakładów wyposażonych w piece szybowe wybudowano nowy zakład Opole-Port pracujący metodą mokrą, wyposażony w trzy piece obrotowe o wydajności dobowej 250 ton osiągnięto roczną produkcję w granicach 200 tys. ton cementu podjęto decyzję w sprawie odbudowy zniszczonej podczas II Wojny Światowej Cementowni i zainstalowaniu w niej nowych urządzeń technologicznych odbudowa Cementowni ODRA. Była to największa w tym okresie inwestycja przemysłu cementowego w Polsce. W 1951 r. przekazano do eksploatacji 2 piece obrotowe. Kolejne dwa piece obrotowe rozpoczęły pracę w roku Modernizację zakładu kontynuowano w latach rozpoczęły działalność Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego w skład, których weszła m.in. Cementownia ODRA, a od 1974 r. utworzono Opolski Kombinat Cementowo- Wapienniczy. W latach 60-tych kontynuowano rozbudowę i modernizację zakładu osiągnięto szczytową produkcję cementu w ilości 895 tys. ton Przedsiębiorstwo Państwowe Cementownia ODRA przekształcono w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa - Cementownia ODRA S.A w ramach rządowego programu prywatyzacji przemysłu cementowego pakiet kontrolny akcji nabyła Firma Miebach Projektgesellschaft GmbH z Dortmundu zobowiązując się do modernizacji Cementowni kompleksowa modernizacja Cementowni polegająca m.in. na zmianie metody wypalania klinkieru w piecu obrotowym z energochłonnej metody mokrej na energooszczędną metodę suchą. Wydajność zmodernizowanego pieca 1200 ton klinkieru na dobę pozwala na utrzymanie poziomu produkcji, mimo wyłączenia z eksploatacji pozostałych trzech pieców obrotowych. W grudniu 1999 r. przebudowaną linię technologiczną razem z towarzyszącymi obiektami przekazano do eksploatacji ciągłej. Dzięki obniżeniu jednostkowego zużycia ciepła na wypalanie klinkieru, emisji gazów i pyłów do atmosfery oraz energii elektrycznej Cementownia stała się zakładem przyjaznym dla środowiska. Ponadto w ramach modernizacji w rejonie miejskiego wysypiska śmieci w Opolu wybudowano kompletny obiekt do segregacji odpadów komunalnych (systemu BRAM). Odzyskane w nim wszelkie odpady palne służą, jako paliwo alternatywne w procesie wypału klinkieru w cementowniach Cementownia uzyskała Certyfikaty potwierdzające wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg standardów ISO 9001, ISO oraz PN-N wprowadzenie w Cementowni zintegrowanego systemu zarządzania firmą klasy ERP Microsoft Dynamics Axapta. Strona 8 z 48

9 obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia Cementowni ODRA S.A rozpoczęto proces wdrażania EMAS rozpoczęto realizację kosztem około 28 mln zł dwóch inwestycji: budowa instalacji z separatorem młynów cementu nr 1-4; budowa linii suszenia i mielenia żużla wielkopiecowego z wykorzystaniem pionowego młyna rolowo-misowego zakończono proces wdrażania EMAS. W dniu Cementownia ODRA S.A. została wpisana do rejestru krajowego EMAS pod numerem PL rozpoczęto realizację kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. CEMENTOWNIA ODRA S.A. NOWOCZESNY ZAKŁAD Z PONAD 100 LETNIĄ TRADYCJĄ Pierwsze wzmianki historyczne o zakładzie produkującym cement w dzielnicy Zakrzów pochodzą z 1872 roku. W miejscu gdzie w 1911 roku powstała Cementownia Opole-Port - poprzedniczka Cementowni ODRA. W kolejnych latach Cementownia ODRA była modernizowana i tak już w 1952 roku produkowała ponad 181 tyś. ton cementu rocznie, a w roku 1954 wyprodukowała blisko 400 tyś. ton cementu. W kolejnych latach produkcja wahała się w przedziale od 600 tyś. do rekordowej produkcji cementu w 1975 roku 895 tyś. ton. Końcówka lat 70-tych to już czas, w którym na tle nowo otwartych w poprzednich latach nowoczesnych cementowni, wyraźnie pogłębiała się różnica technologiczna między zakładami. I tak zakład, który przez szereg lat był w czołówce polskiego przemysłu cementowego pod względem ilości produkowanego cementu jak i technologii, stawał się nieekonomiczny pod względem kosztów jednostkowego zużycia ciepła na wypał klinkieru, w porównaniu do nowo otwartych zakładów. Po roku 1977 produkcja cementu w Polsce systematycznie spadała, co pogłębiało problemy Cementowni ODRA. Recesja na rynku cementu, brak inwestycji, wysokie koszty produkcji przyczyniły się do wydania 1989 roku przez amerykańską firmę ekspertyzy, na zlecenie polskiego rządu, która jednoznacznie stwierdziła, iż Cementownia ODRA nie nadaje się do modernizacji i powinna być zlikwidowana. W 1992 roku pojawia się inwestor, który zauważa duży potencjał w Cementowni ODRA i wyraża chęć modernizacji zakładu. Potencjał Cementowni to złoże zupełne surowca wapiennego, które to nie tylko w Polsce, ale i także na świecie jest rzadkością. Cementownia ODRA posiada w przekroju geologicznym złoża surowca wapiennego, kompletny zestaw surowcowy potrzebny do wypału klinkieru portlandzkiego. Strona 9 z 48

10 Po przejęciu zakładu w 1993 roku nowy właściciel rozpoczyna szereg inwestycji, od zmiany metody produkcji klinkieru portlandzkiego z metody mokrej na suchą, do wdrożenia najnowszych ówcześnie systemów automatycznie sterujących linią produkcyjną. Te inwestycje obniżają znacząco koszty produkcji klinkieru portlandzkiego, co pozwala Cementowni ODRA na dynamiczny rozwój i kolejne inwestycje. Inwestor nie poprzestaje tylko na modernizacji Cementowni, buduje w 1999 roku w Opolu sortownię odpadów komunalnych, która jest pierwszym tego typu zakładem w Polsce. Produkowane w niej paliwo BRAM (Brennstoff aus Mull, czyli części palne z odpadów komunalnych), miało być kolejnym krokiem do obniżenia kosztów produkcji klinkieru. Niestety, ówczesne prawo Polskie, nastawienie społeczeństwa do rzeczy nowych, niesprawdzonych wówczas w naszym kraju powstrzymuje rozruch sortowni do roku I tak nowy zakład w pełni zautomatyzowany 7 lat stoi nieużywany. Mimo to, inwestor utrzymuje Cementownię cały czas na bardzo wysokim poziomie technicznym, wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne pojawiające się na rynku. Przykładem może być system do dynamicznego wywarzania wentylatorów oparty na patencie NASA czy system sterowania zakładem SIMENSA. Ważnym elementem ewolucji Cementowni ODRA na przestrzeni ostatnich 100 lat jest również jakość produktu. Początkowo cement był pakowany jak bardzo dobre wino, w drewniane beczki i był traktowany, jako towar bardzo ekskluzywny. Wzrost produkcji szybko zmienia sposób pakowania na worki papierowe. Strona 10 z 48

11 Następnie wprowadzane są cementy z dużą zawartością żużla wielkopiecowego. Wprowadzenie w/w dodatku do cementu w latach 60-tych ma przede wszystkim poprawić właściwości fizyczne cementu, czyli zwiększyć trwałość betonów z tych cementów. Jednocześnie polityka produkcji cementów z dużą zawartością żużla wielkopiecowego pozwoliła na uzyskanie rekordowej produkcji blisko 900 tyś. ton cementu w 1975 roku. Od tego czasu Cementownia ODRA do dnia dzisiejszego specjalizuje się w produkcji cementów z dodatkiem żużla wielkopiecowego. Przez co obiekty powstałe na bazie cementów żużlowych charakteryzują się dużą trwałością elementów betonowych. W latach Cementownia ODRA jest liderem nie tylko w Polsce, ale również na świecie w produkcji cementów z dużą zawartością dodatków. Współczynnik zużycia dodatków w tych latach waha się na poziomie 0,35-0,40 ogólnej sprzedaży. Dla porównania współczynnik ten dla przemysłu cementowego w Polsce wynosi około 0,25. Analiza historii stuletniego zakładu pokazuje, że do przetrwania przedsiębiorstwa na przestrzeni 100 lat nie wystarczy dar natury, którym jest złoże zupełne surowca wapiennego. Potrzebni są także ludzie z pasją, tacy jak inwestor, który pomimo opinii ekspertów, iż Cementownia nie nadawała się do modernizacji tylko do zamknięcia, dokonał modernizacji i przyjął odpowiednią politykę jakości, która doprowadziła Cementownia ODRA do stanu dzisiejszego. ROZWÓJ ZAKŁADU W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA EKOLOGIA PRZEDE WSZYSTKIM Obecność dużego zakładu przemysłowego, a takim jest Cementownia ODRA, niemal w sercu miasta, wymusza na nim konieczność jeszcze większej dbałości o środowisko. Stąd zrealizowana w przeddzień obchodów stulecia istnienia firmy wymiana elektrofiltra pieca obrotowego na nowocześniejszy i jeszcze skuteczniejszy filtr workowy. Dzięki niemu tak uciążliwa przed laty dla okolicznych mieszkańców emisja pyłów teraz została niemal całkowicie wyeliminowana. Szacunki mówią o obecności, co najwyżej 1-2 mg pyłów w m 3 gazów. Dotychczasowa sprawność elektrofiltra pozwalała na utrzymanie zapylenia na poziomie 50mg pyłu w m 3 gazu. Zmiana technologii produkcji i gruntowna modernizacja Cementowni ODRA przyniosła wymierne efekty. Wskaźniki emisji w kg zanieczyszczenia na 1 Mg wyprodukowanego cementu w latach zmniejszyły się nawet kilkadziesiąt razy. Dla przykładu ilość pyłu spadła w tym czasie z 4,9 kg/mg w roku 1982 do 0,1 kg/mg w latach Ilość dwutlenku siarki ograniczona została z 1,8 kg/mg w roku 1988 do zera w latach ostatnich, a tlenku azotu z 2,3 kg/mg w roku 1982 do 0,5 kg/mg. Poprawiła się też znacznie gospodarka wodno-ściekowa: wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych powstających w zakładzie, co umożliwiło ich skierowanie do oczyszczalni miejskiej, wyłączono z eksploatacji przestarzałą zakładową oczyszczalnię ścieków na terenie zalewowym nad Odrą. Ograniczono hałas i wibracje: wprowadzono zabezpieczenia akustyczne głównych źródeł hałasu w postaci tłumików, obudów i ekranów akustycznych ograniczając hałas przenikający z zakładu do środowiska; Strona 11 z 48

12 zakupiono dwie specjalistyczne koparki japońskiej firmy Komatsu, dzięki czemu całkowicie wyeliminowano metodę strzałową wydobycia surowca, eliminując w ten sposób również hałas i drgania parasejsmiczne. Cementownia ODRA nie tylko sama jest bezpieczna dla środowiska, ale też odzyskuje ok. 250 tys. ton rocznie odpadów szkodliwych dla środowiska i wykorzystuje je, jako dodatki do klinkieru i cementu. Jest wśród nich: żużel wielkopiecowy, popioły lotne, rea-gips oraz dodatki żelazonośne. WYBRANE INWESTYCJE I DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE: r. - Wymiana filtrów tkaninowych na młynach cementu na filtry nowszej generacji. Instalacja nowoczesnych filtrów poprawiła skuteczność odpylania i pozwoliła na ograniczenie emisji oraz zapewnienie dotrzymania parametrów określonych w decyzjach administracyjnych dot. emisji pyłów do powietrza r. Budowa terminala załadunku cementu luzem. Nowy terminal załadunku cementu luzem pozwala na bezosobową obsługę, znacząco przyspiesza załadunek i zapewnia jego przebieg bez emisji niezorganizowanej pyłów r. Wymiana kompresorów sprężonego powietrza na kompresory nowej generacji. Instalacja kompresorów nowej generacji pozwoliła zmniejszyć zużycie energii i koszty produkcji sprężonego powietrza oraz emisję hałasu do środowiska r. Centralna sterownia. Wprowadzenie centralnej sterowni na bazie systemu PC 7 firmy Siemens pozwoliło na monitorowanie pracy urządzeń całego zakładu z jednego miejsca. Dodatkowym atutem sterowni jest system przewidywania awarii, który znacząco poprawił wydajność i bezpieczeństwo pracy r. Wymiana chłodnika klinkieru na nowy chłodnik firmy IKN. Wymiana chłodnika klinkieru na urządzenie nowszej generacji pozwoliło na właściwe obniżenie temperatury produkowanego klinkieru. Wpłynęło to pozytywnie na dalsze procesy, poprawiło wydajność pracy pieca obrotowego i zapewniło stabilizację procesu wypału r. Rewitalizacja budynków oraz hal produkcyjnych zakładu. Wyremontowanie znacznej części nawierzchni dróg, placów oraz parkingów zakładowych. Remont budynków i hal produkcyjnych oraz nawierzchni pozwolił na poprawę wizerunku zewnętrznego zakładu r. Wymiana elektrofiltra suszarń żużla na nowy filtr tkaninowy o wyższej skuteczności odpylania przyczyniła się do ograniczenia emisji pyłów. 8. Od 2010 r. Obudowa hali klinkieru oraz żużla. Dzięki obudowie hali klinkieru możliwe było zmniejszenie emisji pyłów na terenie przedsiębiorstwa, powstających w trakcie transportu, załadunku i przeładunku surowców r. Zastąpienie elektrofiltra pieca obrotowego filtrem tkaninowym o wysokiej skuteczności gwarantującej dotrzymanie wielkości emisji, spełniającej wymagania przepisów ogólnoeuropejskich dot. emisji pyłów do powietrza r. Zmiana systemu transportu kamienia wapiennego w kopalni. Dotychczasowy system transportu bazujący na kolei wąskotorowej został zastąpiony systemem obudowanych przenośników taśmowych. Powstał także skład pośredni pozwalający na uśrednienie surowca. Zmniejszeniu uległo zużycie oleju napędowego do transportu kamienia r. Modernizacja filtrów młynów cementu. Zwiększenie powierzchni filtracyjnej poprawiło skuteczność oczyszczania gazów r. Modernizacja rozdzielni wysokiego napięcia. Wymiana urządzeń oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania energią pozwoliło na ograniczenie zużycia energii elektrycznej r. System zraszania kamienia na przesypach. Instalacja systemu pozwoliła na zmniejszenie zapylenia powstałego podczas pryzmowania kamienia r. Rozpoczęto realizację kosztem około 28 mln zł dwóch inwestycji: budowa instalacji z separatorem młynów cementu nr 1-4 (instalacja w fazie testów); budowa linii suszenia i mielenia żużla wielkopiecowego z wykorzystaniem pionowego młyna rolowo-misowego (instalacja w fazie testów) r. Rozpoczęto realizację kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. Strona 12 z 48

13 W ZGODZIE Z NATURĄ W branży cementowej relacje biznes natura mają szczególny wymiar. Wszystko, na czym opiera się ten przemysł, pochodzi z przyrody. Zasoby podstawowych składników cementu margla lub wapienia i gliny to dary ziemi. Ziemia opolska od wieków obdarza nimi wyjątkowo hojnie - okolice Opola są w margiel i wszystko, co do produkcji cementu niezbędne, wyjątkowo bogate. Stąd wczesny rozkwit przemysłu cementowego na tych ziemiach. Wprawdzie z 9 istniejących przed II wojną światową Cementowni po wojnie zostały jedynie 4, ale w kolejnych latach przybywały następne. Do dziś to jedna z najważniejszych gałęzi regionalnego przemysłu. Wytwarzany na Opolszczyźnie cement stanowi jedną trzecia ogólnej krajowej produkcji. Ze znanych od lat badań wiadomo, że pokłady margla są wyjątkowo duże po północnej i południowej stronie Opola. Cementownia ODRA, jedyny opolski zakład, który przetrwał wiek pełen zawirowań, eksploatuje dziś 18-hektarowy teren. Całe złoże ma mieć powierzchnię ok. 30 ha. To drugie w historii wyrobisko przedsiębiorstwa. Obecnie Cementownia ODRA wykorzystuje w skali roku złoże o wielkości ok. 1 ha. Wydobywa z tej powierzchni średnio 600 tys. ton surowca. Eksploatacja stopniowo powiększanego terenu nie oznacza jednak strat dla środowiska. Przeciwnie - wyrobiska surowców mineralnych oferują bardzo korzystne i zróżnicowane warunki siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym także rzadkich i zagrożonych. Bardzo często eksploatowane lub zamknięte kopalnie odkrywkowe, żwirownie, piaskownie czy glinianki są ostoją gatunków istotnych z konserwatorskiego punktu widzenia. Badania florystyczne prowadzone od kilkunastu lat na Śląsku Opolskim potwierdziły występowanie na terenie wyrobisk surowców mineralnych ponad 200 gatunków roślin ustępujących i rzadkich spośród 532 ujętych na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem w regionie. Znajdują się wśród nich gatunki krytycznie zagrożone i wiele roślin podlegających prawnej ochronie. Są wśród tych gatunków także takie, które w wyrobiskach mają swoje ostatnie populacje w skali całego Śląska. Jednym z najcenniejszych pod względem bogactwa gatunkowego na Śląsku Opolskim jest nieczynne wyrobisko Odra I należące właśnie do Cementownia ODRA. Mimo, że położone w centrum miasta, zadziwia różnorodnością i naturalnością siedlisk. Występuje tu np. jeden z najbardziej zagrożonych storczykowatych regionu - kruszczyk błotny (łac. Epipactis palustris). Na brzegach zbiornika wodnego, na wilgotnej pulpie wapiennej, znalazła też dogodne siedlisko centuria nadobna (Centaurium pulchellum), piękna i niepozorna roślina chroniona. Do innych rarytasów świata roślin w wyrobisku należą choćby ośmiał mniejszy (Cerinthe mionor), lepiężnik biały (Petasites albus) czy występująca w wodzie rdestnica połyskująca (Potamogeton Lucent), coraz rzadziej występująca w zbiornikach wodnych Opolszczyzny. Także wśród zwierząt notuje się na terenie kopalni Odra I wiele rzadkich i chronionych gatunków. Najważniejszy z nich to podlegający prawnej ochronie świergotek polny (Anthus campestris). Jest też kilka rzadkich kaczek i innych gatunków związanych z wodami, np. głowienka (Aythya Felina), łabędź niemy (Cygnus olor), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) czy łyska (Fulica atra). Okalające zbiornik szuwary zamieszkuje m.in. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) i trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus). Dużą atrakcją wyrobiska są także nietoperze, które mają tu nawet swoje zimowe siedliska. W niewielkich sztolniach zimują m.in. gacek brunatny (Plecotus auritus) oraz mopek (Barbastellus barbastellus). Kopalnia Odra I pełni również rolę ostoi płazów. Żyją tu m.in. ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria) i żaba wodna (Rana esculenta). Wyrobisko Odra I to również znakomite źródło informacji o geologicznej historii Opolszczyzny. Na podstawie materiałów paleontologicznych znalezionych na jego terenie powstały prace doktorskie, magisterskie i opublikowane zostały artykuły naukowe. Nic dziwnego, skoro wśród znalezionych skamieniałości są np. organizmy bentoniczne, czyli bytujące na dnia zbiorników wodnych: małże, gąbki, ramienionogi, jeżowce, liliowce, mszywioły czy wieloszczety. Znajdowano tu również skamieniałości takie jak głowonogi (amonity, łodziki, belemnity), ryby kostne oraz różnorodne zęby rekinów. Kilka przykładów tych unikalnych znalezisk, świadczących o burzliwych dziejach naszego globu i bogatej historii ukrytej w podkładach opolskiego margla, można zobaczyć na wprost drzwi wejściowych biurowca Cementownia ODRA. Opracowanie naukowe rozdziału W zgodzie z naturą : dr Arkadiusz Nowak i dr Elena Jagt-Yazykova (Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego) Strona 13 z 48

14 Zdjęcie przedstawia nieczynne wyrobisko po kopalni Odra I. Nieczynne wyrobisko po kopalni Odra I jest jednym z najcenniejszych obszarów pod względem bogactwa gatunkowego na Śląsku Opolskim. Strona 14 z 48

15 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP jest poddawana ocenie przez Najwyższe Kierownictwo w ramach Przeglądów Zarządzania. W marcu 2014 roku została potwierdzona, jako adekwatna do wymagań systemowych i celów strategicznych Cementowni. Strona 15 z 48

16 Cementownia ODRA S.A. posiada certyfikaty systemów: Zarządzania Jakością EN ISO 9001; Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001; Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N Strona 16 z 48

17 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO CEMENTOWNI ODRA S.A. System Zarządzania Środowiskowego jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP, który został zbudowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, Rozporządzenia WE nr 1221/2001 (EMAS) oraz normy PN-N Zintegrowany System Zarzadzania funkcjonuje w Cementowni ODRA na bazie struktury organizacyjnej firmy oraz procesów w niej przebiegających. Obejmuje te działania i czynności, które mają znaczący wpływ zarówno na wyrób jak i na środowisko i bhp. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP funkcjonuje i jest certyfikowany od 2004 roku w zakresie produkcja i sprzedaż cementu i klinkieru. Celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ciągłe minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko zgodnie ze sformułowaną przez Zarząd Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. ZSZ jest udokumentowany w Księdze Zarządzania wydanie 7, wrzesień 2013, w procedurach i instrukcjach. Za utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiedzialny jest Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i EMAS. System Zarządzania Środowiskowego zapewnia realizację Polityki Środowiskowej i stanowi integralną część ogólnego systemu zarządzania organizacją. Szczególnym nadzorem objęto wszystkie urządzenia do ochrony środowiska, które są utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i obsługiwane przez kwalifikowany personel. W systemie Zarządzania Środowiskowego Cementowni ODRA uczestniczą wszyscy pracownicy firmy. Aspekty środowiskowe to elementy mające wpływ na środowisko naturalne związane bezpośrednio i pośrednio z działalnością Cementowni ODRA Aspekty środowiskowe identyfikowane są na bieżąco i okresowo. Spośród nich wyłaniane są aspekty znaczące, które stanowią podstawę do ustanawiania celów i budowania programów środowiskowych. Programy zawierają konkretne zadania, których wykonanie ogranicza nasze oddziaływanie na środowisko. Szczegółowe zasady identyfikacji aspektów są określone w procedurze P.PO.1_Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. Wymagania i przepisy prawa są analizowane na bieżąco, a same zmiany wprowadzane są, jako wykaz zmian w obowiązującym rejestrze. Na bieżąco podejmowane są działania zapewniające zgodność funkcjonowania zakładu z wymaganiami prawnymi. Szczegółowe zasady identyfikacji, aktualizacji i okresowej oceny zgodności z przepisami prawa są określone w instrukcji I.PO.4_Identyfikacja wymagań prawnych a zapisywane i aktualizowane w załączniku I.PO.4-Z1_Rejestr wymagań prawnych i innych z obszaru ochrony środowiska oraz I.PO.4-Z2_Ocena prawna z obszaru ochrony środowiska. Wymagane kwalifikacje pracowników do wykonywania powierzonych zadań zawarte są w zakresach obowiązków. Zakres szkolenia obowiązkowego nowo zatrudnionych lub zmieniających stanowisko pracy z zakresu ochrony środowiska określa Kierownik komórki organizacyjnej. Niezbędne uprawnienia zawodowe zawarte są w Matrycy wymaganych kwalifikacji opracowane zgodnie z wymogami procedury P.NK.1_Zarządzanie personelem. Szczegółowe zasady przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz Cementowni ODRA związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania są określone w procedurze P.DN.2_Komunikacja. Zapytania i informacje do Działu Ochrony Środowiska dotyczące środowiska pochodzące z zewnątrz są rejestrowane w P.DN.2-Z3_Rejestr zapytań zewnętrznych Kierownika Działu PO. Zapytania i informacje do Pełnomocnika Zarządu ZSZ i EMAS dotyczące wszystkich spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania pochodzące z zewnątrz są rejestrowane P.DN.2- Z2_Rejestr zapytań zewnętrznych Pełnomocnika ds. ZSZ natomiast zapytania i informacje do Pełnomocnika Zarządu ZSZ i EMAS dotyczące wszystkich spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania pochodzące z Wydziałów/Działów Firmy są rejestrowane P.DN.2-Z1_Rejestr zapytań wewnętrznych Pełnomocnika ds. ZSZ. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest prowadzona w formie elektronicznej. Procesy auditowe, operacje związane z usuwaniem niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze prowadzone są przy użyciu systemie NND Integrum. System NND Integrum jest systemem wyposażonym w dedykowane moduły takie jak: Audit, Claims, Proces i NND Wszystkie dokumenty ZSZ są aktualne i dostępne pracownikom realizującym zadania przewidziane Strona 17 z 48

18 w systemie. Zasady tworzenia, weryfikacji, zatwierdzania, a następnie emisji i rozpowszechniania dokumentów tworzonych w ramach ZSZ zostały określone w dokumencie pt. K.ZSZ.1_KSIĘGA ZARZĄDZANIA lub w przywołanych w niej procedurach i instrukcjach. Zasady nadzoru nad dokumentacją określono procedurze: P.NO.1_Zarządzanie dokumentacją i zapisami i instrukcji: I.ZSZ.1_Dokumenty Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Celem procedury P.ZSZ.3_Monitorowanie i sterowanie operacyjne jest określenie zasad prowadzenia regularnego monitorowania i sterowania operacyjnego w zakresie ochrony środowiska i BHP. Celem procedury P.ZSZ.4_Sytuacje awaryjne jest ustalenie zasad identyfikacji sytuacji wypadkowych i awaryjnych oraz sposobu postępowania w przypadku ich zaistnienia. Procedura P.ZSZ.2_Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze reguluje sposób postępowania związany z identyfikacją przyczyn i usunięciem niezgodności oraz określeniem wdrożenia działań korygujących i zapobiegawczych dla eliminacji rzeczywistych i potencjalnych niezgodności. Zapisy z działań korygujących i zapobiegawczych prowadzone są w Module Claims. Celem procedury P.NJ.3_Postępowanie z wyrobem niezgodnym jest określenie działań pozwalających zidentyfikować wyrób niezgodny z wymaganiami a także określenie sposobu nadzoru nad wyrobem niezgodnym, aby uniemożliwić jego niezamierzone użycie. Przedmiotem procedury są zasady postępowania z dostawą surowców i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, półproduktem, produktem i produktem gotowym niespełniającym określonych wymagań. Tryb postępowania przy zarządzaniu auditami wewnętrznymi oraz auditami dostawcy reguluje procedura P.ZSZ.1_Audity wewnętrzne. Zapisy z audytów wewnętrznych prowadzone są w Module Audit. Procedura P.DN.1_Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania reguluje tryb postępowania przy przeglądzie systemu zarządzania przez kierownictwo i doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania. W dniu r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska umieścił Cementownię ODRA w rejestrze EMAS, pod numerem PL Tym samym Cementownia dołączyła do prestiżowego grona firm i organizacji uprawnionych do posługiwania się logo EMAS, poświadczającym spełnianie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w ochronie środowiska. Strona 18 z 48

19 Za swoją działalność proekologiczną, gospodarczą i biznesową Cementownia ODRA S.A. uzyskała wiele CERTYFIKATY, nagród i wyróżnień, NAGRODY, a najważniejsze WYRÓŻNIENIA z nich to: Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2009 w kategorii inwestycja zagraniczna w Polsce przyznana przez Kapitułę Laurów Umiejętności i kompetencji w Katowicach Gazela Biznesu 2009 tytuł otrzymany w X edycji rankingu Dziennika Puls Biznesu Opolska Nagroda Jakości za rok 2009 przyznana przez Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości Prezesowi Zarządu Cementowni ODRA jako finaliście konkursu Znakomity Przywódca Strona 19 z 48

20 Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2010 przyznany dla Prezesa Zarządu Cementowni ODRA Andrzeja Rybarczyka przez Kapitułę Laurów Umiejętności i kompetencji w Katowicach Certyfikat Europejski Standard 2010 Cementownia ODRA została laureatem programu jakościowego EU Standard prowadzonego pod patronatem Dziennika Rzeczpospolita Strona 20 z 48

21 PROCES TECHNOLOGICZNY PRODUKCJI Do produkcji klinkieru Cementownia ODRA stosuje surowce pochodzące z własnej kopalni odkrywkowej oraz dodatki korygujące. Jako jeden z nielicznych zakładów w Polsce, Cementownia ODRA posiada wyrobisko ze złożem zupełnym, co oznacza, że z przekroju ściany uzyskuje się materiał o żądanym składzie mineralnym. Eksploatacja złoża odbywa się metodą odkrywkową z zastosowaniem mechanicznego urabiania złoża. Surowiec jest kruszony kruszarką młotkową przy ścianie i przy użyciu ładowarki załadowywany na kosz zasypowy nad przenośnikiem taśmowym. Następnie systemem przenośników taśmowych transportuje się urobek do miejsca zsypu na wyrobisku ODRA I dalej ładowarką kołową załadowywany jest na kosze zasypowe skąd kolejnymi przenośnikami taśmowymi transportowany jest do czterech zbiorników kamienia o pojemności 240 m 3 każdy, zlokalizowanych na terenie Cementowni. Ze zbiorników poprzez układ dozowania jest on dostarczany do młyna surowca susząco-mielącego, gdzie zachodzi proces rozdrabniania z jednoczesnym suszeniem. Kamień wapienny po zmieleniu w młynie, transportem mechanicznym podawany jest do separatora statycznego oraz dynamicznego, gdzie następuje rozdzielenie mączki surowcowej od grysu. Mączka surowcowa wytrącona z gazu w dwóch cyklonach jest podawana do układu homogenizacji. Grys natomiast jest podawany ponownie do młyna. Cały układ jest hermetyczny. Mąka surowcowa jest transportowana hermetycznymi drogami do sześciu zbiorników homogenizacyjnych o pojemności 300 m 3 każdy, gdzie następuje homogenizacja (ujednorodnienie) mąki i korekcja jej składu. Gotowa mączka surowcowa, systemem transportu mechaniczno pneumatycznego jest podawana do zasobnika wagowego o objętości około 26 m 3 i średnicy około 3,0 m. Z zasobnika poprzez śluzę komorową mączka jest podawana na wagę dozującą. Waga dozująca podaje mąkę do podnośnika kubełkowego, który transportuje surowiec do górnej części wymiennika pieca obrotowego. Do wymiennika mączka podawana jest systemem przenośników ślimakowych. Klinkier powstaje w wyniku wypalania surowca w instalacji pieca obrotowego metodą suchą. Układem, w którym produkuje się klinkier jest system piecowy z krótkim piecem obrotowym i zewnętrznym cyklonowym wymiennikiem ciepła. W systemie tym mąka surowcowa i gorące gazy przepływają w przeciwprądzie. Piec zakończony jest czterostopniowym zewnętrznym wymiennikiem ciepła, w którym ciepło gazów odlotowych jest przekazywane przepływającej w przeciwprądzie mące surowcowej. W skład wieży wchodzi szyb wlotowy i cztery stopnie z wymiennikami cyklonowymi. Gorący klinkier opuszcza piec i wpada do chłodnika klinkieru tworząc warstwę na przesuwającym się ruszcie. Pod ruszt podawane jest pięcioma wentylatorami zimne powietrze schładzające klinkier. W wyniku wymiany ciepła powietrze podgrzewane jest i zużywane jako powietrze wtórne do spalania w piecu (około 41,3%), a nadmiar powietrza odprowadzany jest obecnie poprzez cyklony i filtr workowy chłodnika na zewnątrz do atmosfery. Schłodzony klinkier jest kierowany transportem mechanicznym na halę klinkieru. Paliwem technologicznym stosowanym do opalania pieca obrotowego jest węgiel kamienny w postaci pyłu. Pył węglowy wytwarzany w młynie węgla jest wprowadzany do palnika głównego oraz kalcynatora pieca i spalany. Ponadto w procesie wypalania klinkieru w piecu obrotowym planuje się wykorzystywać, jako dodatkowe źródło ciepła, paliwo alternatywne wytworzone na bazie frakcji palnych odpadów innych niż niebezpieczne kod Paliwo to będzie wytwarzane przez wytwórców zewnętrznych i dostarczane do Cementowni. Na terenie Cementowni paliwo alternatywne będzie rozładowywane i magazynowane w zamkniętej hali o powierzchni magazynowania ok. 550 m 3 lub alternatywnie magazynowane na zewnątrz hali w kontenerach przywożonych bezpośrednio przez dostawców paliwa. W hali paliwa alternatywne będą podawane za pomocą ładowarki kołowej do leja zasypowego z podawaczem (lub poprzez podpięcie kontenera z paliwem alternatywnym do stacji rozładunkowej) i dalej przenośnikiem ślimakowym oraz taśmowym obudowanym transportowane będą do zbiornika zasypowego z wagą. Ze zbiornika zasypowego odpowiednio porcjowane paliwo będzie podawane do rurociągu i pneumatycznie transportowane do palnika głównego, przez który wprowadzane zostanie do pieca obrotowego od tzw. gorącej strony pieca obrotowego. Klinkier wraz z dodatkami poddawany jest przemiałowi, czego końcowym efektem jest cement. Jednym z dodatków jest żużel wielkopiecowy. Strona 21 z 48

22 Żużel do Cementowni dostarczany jest koleją oraz transportem samochodowym. Własny system rozładunku transportuje żużel na odpowiednie miejsca składowania. W związku z tym, iż dostarczany do zakładu żużel zawiera ok. 7 11,5 % wilgoci nim, jako dodatek trafi do przemiału w młynie cementu musi być poddany procesowi osobnego suszenia wraz z mieleniem lub samego suszenia. Do tego celu Cementownia aktualnie dysponuje czteroma suszarniami żużlu opalanymi miałem węglowym na ruszcie przesuwnym. Gazy spalinowe z suszarni są odpylane w odpylaczu tkaninowym. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji polegającej na budowie układu susząco-mielącego z zastosowaniem pionowego młyna żużla o wydajności 46 t/h, stanie się on docelowo główną instalacją suszenia żużla. Do celu suszenia żużla w tej instalacji będzie wykorzystywana część strumienia nadmiaru powietrza z chłodnika klinkieru. Tym samym w czasie pracy pionowego młyna żużla, emisja pyłowa z chłodnika klinkieru będzie zmniejszona. Mokry żużel z miejsca składowania będzie transportowany przy pomocy układu przenośników taśmowych do zbiornika o pojemności 50 m 3. Ze zbiornika poprzez układ przenośników żużel będzie transportowany do pionowego młyna żużla, do którego kierowane będzie rurociągami gorące powietrze z chłodnika klinkieru. Zapylone powietrze po procesie mielenia w pionowym młynie żużla będzie kierowane rurociągami do filtra (podwójnego) o wydajności m 3 /h gwarantującego stężenie zapylenia na wyjściu poniżej 10 mg/m 3 skąd emitowane będzie do atmosfery kominem. Po odseparowaniu w filtrze zmielony żużel poprzez układ rynien aeracyjnych i zestaw przenośników będzie kierowany do istniejących dwóch zbiorników suchego żużla. Przewiduje się możliwość alternatywnego kierowania żużla do magazynowania w części silosów cementu starej pakowni, skąd będzie można prowadzić jego załadunek poprzez istniejące wysypy do cystern, celem sprzedaży. Powstające podczas procesu mielenia nadziarno będzie z powrotem zawracane do młyna żużla razem z żużlem wilgotnym. Po uruchomieniu układu susząco-mielącego z zastosowaniem pionowego młyna żużla, dotychczasowa instalacja suszenia żużla, oparta o cztery suszarnie żużla opalane miałem węglowym na ruszcie przesuwnym, będzie instalacją dodatkową. Obecne suszarnie żużla zainstalowane są we wspólnej hali przy składowisku mokrego żużla i paliwa technologicznego (węgla). Suwnicami napełnia się zbiorniki zasypowe żużla dla każdej z suszarń, jak również zbiorniki węgla. Główną częścią każdej suszarni żużla jest pochylony pod kątem 3 O obracający się walczak, który połączony jest z komorą gazową paleniska rusztowego. Suszenie następuje we współprądzie z gazami wytworzonymi w wyniku spalania miału węglowego na mechanicznym palenisku. Odpylanie każdej suszarni odbywa się wstępnie w cyklonach umieszczonych przy każdej suszarni, a następnie we wspólnym filtrze workowym, skąd spaliny do atmosfery emitowane są kominem. Wysuszony żużel przy pomocy taśmociągów kierowany jest na zabudowaną halę. Klinkier wraz z dodatkami, przemielany jest na cement w 7 młynach kulowych. Klinkier, gips i dodatki dostarczane są do młynów cementu poprzez układ dozująco ważący, w ustalonych w technologii proporcjach. Obecnie młyny 1, 2, 3, 4, 5 i 7 pracują w systemie otwartym, a młyn nr 6 pracuje w systemie zamkniętym z separatorem. Młyny cementu 1, 2, 3 i 4, zlokalizowane są w jednej hali, obok składowiska klinkieru w zamkniętej hali. Po zmieleniu w młynach, cement grawitacyjnie spada do wspólnego przenośnika zgrzebłowego, a następnie poprzez podnośnik kubełkowy i sita wibracyjne trafia do pompy typu Fluks, która transportuje go do silosów cementu. Docelowo młyny nr 1, 2, 3, 4 będą pracowały w systemie zamkniętym z jednym wspólnym separatorem dynamicznym (układ z separatorem jest obecnie w fazie testów). Młyn cementu nr 5, zainstalowany jest w hali surowca. Zmielony cement, przenoszony jest przenośnikiem zgrzebłowym i kubełkowym na sita wibracyjne, a następnie poprzez pompę Fuller trafia do silosów cementu. Młyny cementu 6 i 7 znajdują się we wspólnej hali przy hali węgla, gipsu, żużlu suchego i klinkieru. Młyn nr 6 wyposażony jest w separator pozwalający na zwiększenie produkcji i uzyskanie cementów wysokich marek. Po zmieleniu, cement z młyna grawitacyjnie spada do przenośnika ślimakowego, a następnie za pośrednictwem kolejnych przenośników trafia do separatora. W separatorze następuje rozdział frakcji. Nadziarno jest zawracane do młyna, a drobna frakcja trafia do cyklonów i dalej transportowana jest do pompy typu Fuller, za pośrednictwem, której gotowy cement transportowany jest do silosów cementu. W przypadku młyna 7, cement po zmieleniu grawitacyjnie spada do pompy typu Cera, za pomocą, której transportowany jest do silosów cementu. Po zainstalowaniu separatora dynamicznego, cement otrzymany z młynów cementu 1 4 transportowany będzie poprzez układ transportowy do przenośnika kubełkowego o wydajności 280 Mg/h, z którego poprzez zestaw Strona 22 z 48

23 rynien aeracyjnych będzie podawany do separatora dynamicznego. Do separatora dynamicznego, poprzez przenośnik kubełkowy o wydajności 100 Mg/h oraz zestaw rynien aeracyjnych, oprócz cementu, dozowany będzie również zmielony suchy żużel. Żużel ten będzie pochodził z dwóch zbiorników tego nosiwa, otrzymanego w wyniku przemiału w pionowym młynie żużlu. W zależności od wyboru i ustawień separatora, dostarczona mieszanina składników będzie rozdzielana na produkt gotowy cement uzyskujący założone parametry oraz tzw. nadziarno nieuzyskujące tych parametrów, które będzie kierowane do zbiorników zlokalizowanych przed młynami cementu i ponownie kierowanie do przemiału w młynie cementu. Separacja mieszaniny cementu i żużlu realizowana będzie w strumieniu powietrza (Q= m 3 /h) dostarczanego do separatora dynamicznego przez wentylator procesowy. Gotowy produkt, w strudze powietrza odlotowego z separatora, poprzez rurociąg, będzie trafiał do 2 cyklonów separacyjnych, gdzie po wytrąceniu, cement kierowany będzie na przenośnik ślimakowy zbiorczego produktu gotowego. Na ten sam przenośnik, w sposób automatyczny odprowadzany będzie cement, który gromadzi się w dolnej części kolana rurociągu gazów odlotowych odprowadzanych z separatora dynamicznego do cyklonów separacyjnych. Powietrze odlotowe z każdego z 2 cyklonów, kierowane będzie poprzez kanał ssący wentylatora procesowego do separatora, a częściowo do filtra workowego o wydajność m 3 /h gwarantującego stężenie zapylenia na wyjściu poniżej 10 mg/m 3. Z filtra, przy udziale wentylatora promieniowego o wydajności m 3 /h, powietrze emitowane będzie do atmosfery poprzez komin. Cement wytrącony w filtrze transportowany będzie poprzez przenośnik ślimakowy na przenośnik ślimakowy zbiorczy gotowego produktu. Wydajność ciągu transportu gotowego produktu 166 Mg/h. Gotowy produkt, transportowany przy pomocy przenośnika ślimakowego, dostarczany będzie do zasypu pompy ślimakowej o wydajności Mg/h. W dalszej kolejności transportem pneumatycznym będzie on transportowany do silosów magazynowych. Dla odpylania przesypu na pompę ślimakową i rynien aeracyjnych, przewidziano zainstalowanie filtra workowego o wydajności ~15000 m 3 /h. Na terenie zakładu znajduje się 21 silosów betonowych o pojemności Mg na pakowni I (starej) i 4 silosy o pojemności Mg na pakowni II (nowej). Odbiór cementu z silosów odbywa się systemem transportu ślimakowego i kubełkowego. Cement z silosów poprzez sito podawany jest do zbiorników nad pakowaczką lub do nowego terminalu do załadunku cementu luzem na auta albo układem podawania na wagony. W Pakowni I znajdują się dwa układy transportu cementu wraz z systemami odpylania (w przeszłości były dwie pakowaczki). W pakowni II, natomiast znajdują się dwie pakowaczki, jedna trzywentylowa i jedna ośmiowentylowa. Aktualnie jest używana tylko pakowaczka ośmiowentylowa. Gotowy cement jest wysyłany do klientów drogą kolejową i transportem samochodowym w cysternach oraz na paletach. Schemat technologiczny linii produkcji Cementowni ODRA przedstawiono na rys. 2. Strona 23 z 48

24 Strona 24 z 48

25 ASORTYMENTY PRODUKOWANYCH CEMENTÓW Aktualnie w naszej ofercie handlowej znajdują się następujące rodzaje cementów: Cement portlandzki CEM I w klasie wytrzymałościowej 42,5R o wysokiej wytrzymałości początkowej; Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S w klasie wytrzymałościowej 32,5R i 42,5R o wysokiej wytrzymałości początkowej; Cement hutniczy CEM/III A 32,5 N-LH/HSR/NA charakteryzujący się niskim ciepłem hydratacji LH, wysoką odpornością na siarczany HSR oraz niską zawartością alkaliów NA; Cement hutniczy CEM/III A 32,5 N-LH charakteryzujący się niskim ciepłem hydratacji LH; Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) w klasie wytrzymałościowej 32,5R; Cement murarski MC 22,5 X w klasie wytrzymałościowej 32,5X; Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA charakteryzujący się niskim ciepłem hydratacji LH, wysoką odpornością na siarczany HSR oraz niską zawartością alkaliów NA. Oferowane przez nas wyroby posiadają Certyfikaty Zgodności z wymogami normowymi, wystawiane przez INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE. Nasze wyroby produkujemy w oparciu o własne stabilne złoża surowca, systematycznie doskonalone zaplecze produkcyjne oraz wysoko wykwalifikowaną załogę w harmonii z lokalną społecznością i środowiskiem naturalnym. ODZIAŁYWANIE CEMENTOWNI NA ŚRODOWISKO NATURALNE ZA 2013R BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE Cementownia zidentyfikowała łącznie 89 aspektów bezpośrednich i pośrednich, z czego 15 aspektów bezpośrednich to aspekty znaczące. Aspekty pośrednie są aspektami nieznaczącymi. Znaczący bezpośredni aspekt środowiskowy oznacza aspekt środowiskowy związany z działalnością, produktami i usługami organizacji, nad którymi sprawuje ona bezpośrednią kontrolę zarządczą. Identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych przeprowadzono zgodnie z procedurą P.PO.1_Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych oraz instrukcją I.PO.1_Ocena aspektów środowiskowych. Poniższa tabela przedstawia wykaz znaczących bezpośrednich aspektów środowiskowych. 1. Zużycie i eksploatacja surowców naturalnych (wapieni i margli kredowych) 2. Zużycie paliw (węgiel, olej opałowy) 3. Zużycie energii elektrycznej 4. Emisja z magazynowania kamienia wapiennego i dozowania dodatków 5. Ścieki z odwadniania Kopalni ODRA 6. Hałas z urządzeń produkcyjnych i transportowych (głównie: młynów cementu, młyna surowca, młyna węgla, wentylatorów, urządzeń transportujących oraz pozostałych maszyn i urządzeń) 7. Zużycie półproduktów 8. Emisja z pieca obrotowego i urządzeń współpracujących 9. Zużycie paliw napędowych 10. Emisja niezorganizowana z magazynowania materiałów surowcowych i półproduktów 11. Zużyte oleje i smary 12. Emisja z młynów cementu i urządzeń współpracujących oraz silosów cementu 13. Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków 14. Odpady zawierające azbest 15. Emisja z młyna węgla i urządzeń współpracujących Strona 25 z 48

26 CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE STRATEGICZNE CELE ŚRODOWISKOWE ZADANIA MAKSYMALNY WSKAŹNIK WYNIKAJĄCY Z DECYZJI, POZWOLENIA PARAMETR BIEŻĄCY PARAMETR DOCELOWY TERMIN REALIZACJI UWAGI Ograniczenie emisji zorganizowanej związanej z produkcją cementu -modernizacja lub wymiana pozostałych filtrów, które jeszcze nie spełniają wymagań BAT. Ograniczenie emisji tlenków azotu z instalacji do wypalania klinkieru metodą suchą. Modernizacja lub wymiana pozostałych filtrów, które jeszcze nie spełniają wymagań BAT. 0,0701 kg/mg cementu Montaż i eksploatacja instalacji do redukcji NOx metodą SNCR. 1,9298 kg/mg klinkieru 0,0326 kg/mg cementu 1,3066 kg/mg klinkieru 0,0331 kg/mg cementu 1,0945 kg/mg klinkieru lub od momentu uruchomienia współspalania paliw alternat Wszystkie główne urządzenia posiadają filtry spełniające przyszłe wymagania BAT z wyjątkiem odpylacza młyna węgla. Wielkość produkcji cementu, określona w decyzji = Mg/r. Produkcja cementu za 2013 r. = Mg. Docelowo emisja NOx=450 mg/um 3 co odpowiada wskaźnikowi emisji = 1,0945 kg/mg klinkieru Wielkość produkcji klinkieru określona w decyzji (stan na 2013r.) = Mg/r Produkcja klinkieru za 2013r. = Mg. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w procesie suszenia żużla, poprzez wykorzystanie gazów odlotowych z chłodnika klinkieru. Budowa pionowego młyna żużla i separatora młynów 1-4 z wykorzystaniem nadmiarowych gorących gazów z chłodnika klinkieru. 9 tys. Mg/rok 5-6 tys. Mg/r 1-2 tys. Mg/r I kw przesunięto na Stara linia suszarń żużla pozostanie, jako instalacja rezerwowa. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego (pyłu węglowego) w procesie wypału klinkieru, poprzez zastosowanie paliw alternatywnych. Budowa instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. 140,4 kg/mg klinkieru 136,2 kg/mg klinkieru 97,3 kg/mg klinkieru przesunięto na luty 2015 Po wprowadzeniu paliw alternatywnych zmniejszenie zużycia szacuje się na ok Mg/rok. Wskaźnik zużycia węgla na 1 Mg klinkieru wyniesie ok. 97,3 kg/mg. Ograniczanie emisji hałasu. Nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja istniejących nasadzeń. 55 db - dzień 45 db - nocą Nie więcej niż: 43,7 db w dzień 38,5 db nocą Utrzymanie osiągnięteg o poziomu. Realizacja bieżąca Dbanie o nasadzenia drzew i krzewów w obszarze zewnętrznych ogrodzeń w sposób zwiększający ekranowanie hałasu, poprzez prowadzenie dodatkowych nasadzeń drzew oraz krzewów. Zmniejszenie emisji niezorganizowanej pyłów z terenu zakładu występującej przy rozładunku masowym materiałów oraz z terenu Kopalni ODRA z magazynowania surowca. Dalsze wykonywanie remontów dróg i placów zakładowych celem umożliwienia mechanicznego ich zamiatania. Dalsze wykonywanie remontów dróg i placów zakładowych celem umożliwienia mechanicznego ich zamiatania. Kontynuacja zadania Nr 12. Nieokreślany W okresach suchych możliwość wystąpienia zauważalnej emisji niezorganizo wanej pyłów. Likwidacja zauważalnej emisji niezorganizo wanej pyłów Poprawa organizacji dostaw i rozładunku materiałów transport kolejowy oraz modernizacja wywrotnicy kolejowej. Składy uśredniające surowca zostaną zamknięte w wybudowanej hali. Strona 26 z 48

27 Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań zrealizowanych i będących w trakcie realizacji. NR ZAD. OPIS ZADANIA CEL ŚRODOWISKOWY ZAKRES OBOWIĄZYWANIA TERMIN REALIZACJI STATUS WYKONANIA 1 Przebudowa punktu tankowania lokomotyw na terenie Kopalni ODRA. Zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia gruntu paliwem. Kopalnia ODRA 2004 Zrealizowano 2 Zainstalowanie mierników zużycia paliwa oraz monitorowanie maszyn o dużym zużyciu paliwa. Zmniejszenie zużycia oleju napędowego. Teren Cementowni ODRA 2004 Zrealizowano 3 Wyłączenie z eksploatacji kotłowni zakładowych na terenie zakładu i Kopalni ODRA. Zmniejszenie emisji pyłów, CO, SO 2,CO 2 i NO x oraz zaprzestanie wytwarzania odpadów żużla i popiołów. Wydział Głównego Energetyka, Kopalnia ODRA Zrealizowano 4 Około 95% zużycia oleju napędowego stanowi praca maszyn podstawowych w procesach urabiania i załadunku surowca oraz jego transportu. W grupie maszyn podstawowych występuje możliwość pewnych oszczędności oleju napędowego. Zmniejszenie zużycia olejów napędowych. Kopalnia ODRA Zrealizowano W grupie maszyn podstawowych oszczędności wymuszamy przez: - instalację mierników przepływowych, - wyeliminowanie jałowych biegów, pustych kursów itp. - stosowanie dodatków ECO wymuszających pełne spalanie, - regulacja na optymalną pracę silników, - serwisy okresowe silników oraz ich ewentualne remonty i nadal 5 W grupie maszyn podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń przeróbki mechanicznej kamienia oszczędności możemy wymusić przez: Zmniejszenie zużycia olejów i smarów. Kopalnia ODRA Zrealizowano - oszczędne gospodarowanie ww. mediami, - niezwłoczne usuwanie wszelkich powstałych nieszczelności układu hydraulicznego wszelkich pracujących maszyn i urządzeń, - unikanie możliwości rozlewania czy rozszczelnień pojemników z olejem w pomieszczeniach przeznaczonych do ich przechowywania i nadal 6 Program ma na celu zmniejszenie zużycia oleju na Wydziale Produkcji po przez: Zmniejszenie zużycia oleju. Wydział Produkcji Zrealizowano - Uszczelnienie przekładni znajdujących się na Wydziale, - Uszczelnienie czopów nośnych na młynach cementu, - Uszczelnienie i regeneracja pompek olejowych na przekładniach i czopach Strona 27 z 48

28 7 Hermetyzacja magazynów surowców i półproduktów poprzez: - obudowę istniejącej hali żużla i klinkieru, - budowę hali składowiska klinkieru pomiędzy starą pakownią a halą żużlowo klinkierową. Po zakończeniu procesu uzgodnień budowlanych realizację zadania przewiduje się etapami. 8 Budowa i wymiana urządzeń filtracyjnych: - Montaż nowego filtra tkaninowego na silosie nr 6 starej pakowni. - Wymiana dwóch wyeksploatowanych filtrów tkaninowych na nasypach cementu nr 3 i 4 na nowe typu PI. - Wymiana wyeksploatowanego odpylacza tkaninowego na młynie cementu 1 na nowy typu PI. - Wymiana wyeksploatowanego odpylacza tkaninowego na młynie cementu 2 na nowy typu PI. - Wymiana wyeksploatowanego odpylacza tkaninowego na młynie cementu 4 na nowy typu PI. 9 Systematyczny demontaż płyt eternitowych (aż do całkowitej eliminacji) z obiektów budowlanych cementowni. Zmniejszenie emisji niezorganizowanej pyłów. Zmniejszenie emisji pyłów. Eliminacja budowlanych materiałów azbestowych z terenu zakładu. Wydział Produkcji Wydział Produkcji, Wydział Pakowni i Transportu Kolejowego Teren Cementowni ODRA Usunięto ogółem w latach: = 1085m 2 Pozostało do usunięcia: m m 2 Zrealizowano Zrealizowano W trakcie realizacji 10 Budowa pionowej pneumatycznej suszarni żużla Zmniejszenie: ilości zużywanego węgla, zmniejszenie emisji pyłów, CO, SO 2, CO 2 i NO x poprzez budowę pionowej pneumatycznej suszarni żużla. Wydział Produkcji Nie zrealizowano Odstąpiono od realizacji z uwagi na zmianę koncepcji. Zastąpiono programem NR Budowa instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. Zmniejszenie: ilości zużywanego węgla, emisji pyłów, emisji CO 2 oraz odpadów trafiających na wysypiska poprzez wprowadzenie współspalania paliw alternatywnych. Wydział Produkcji I etap: II etap: I etap: Uzgodnienia decyzji środowiskowyc h - zakończono II etap: Od października 2014 rozpoczęto budowę instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. Planowane uruchomienie 2015 rok. Strona 28 z 48

29 12 Modernizacja transportu kamienia wapiennego polegająca na budowie systemu przenośników taśmowych mających zastąpić kolejkę wąskotorową oraz budowa składu buforowego. Zmniejszenie: ilości zużywanego oleju napędowego oraz wytwarzanych odpadów. Kopalnia ODRA I etap: II etap: I etap: Modernizacja transportu kamienia zrealizowano. II etap: budowa hali w późniejszym terminie. 13 Budowa nowego filtra tkaninowego między silosami 2 i 3 nowej pakowni. Zmniejszenie emisji niezorganizowanej pyłów. Wydział Pakowni i Transportu Kolejowego Zrealizowano 14 Budowa pionowego młyna żużla i separatora młynów 1-4 z wykorzystaniem nadmiarowych gorących gazów z chłodnika klinkieru. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. Wydział Produkcji I kw oddanie inwestycji do eksploatacji W trakcie realizacji. Instalacja w końcowej fazie testów rozruchowych. Zdjęcie przedstawia końcową fazę realizacji zadania Nr 14. Strona 29 z 48

30 EMISJA DO POWIETRZA Linia do wypalania klinkieru cementowego wyposażona jest w odpylacze tkaninowe pulsacyjne (odpylające piec obrotowy, chłodnik klinkieru, transport klinkieru, transport i podawanie materiału do młyna surowca oraz separator młyna, załadunek mączki surowcowej oraz zbiorniki homogenizacyjne). Młyn węgla nr 2 wyposażony jest w odpylacz tkaninowy, który zmodernizowano wyposażając go w wibracyjny układ regeneracji. Młyn węgla nr 1 (wyposażony w identyczny filtr) stanowił rezerwę względem młyna nr 2, jednak nie pracował w roku 2012 został wyłączony z eksploatacji i zlikwidowany. Młyny cementu wraz z układami dozowania, odbioru cementu, transportu wraz z silosami do magazynowania cementu, workowania i załadunku cementu luzem odpylane są przez filtry tkaninowe pulsacyjne. Proces produkcji klinkieru i cementu oraz załadunku i ekspedycji cementu jest prowadzony z wykorzystaniem komputerowego, nowoczesnego systemu sterowania firmy Siemens PCS 7, który pozwala utrzymywać jego stabilność oraz zapewnia pełną kontrolę. Stan techniczny filtrów tkaninowych potwierdzany jest poprzez wykonywanie pomiarów okresowych 2 razy w roku na wszystkich pracujących urządzeniach instalacji do produkcji klinkieru oraz na najważniejszych pozostałych urządzeniach. Do prowadzenia pomiarów emisji z instalacji pieca oraz urządzeń współpracujących zakład został zobowiązany poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w pozwoleniu zintegrowanym. Pomiary wykonywane są przez firmy zewnętrzne, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W roku 2013 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery na żadnym emitorze. Emisja pyłów z zakładu ulega systematycznemu zmniejszeniu. Wzrost zanieczyszczeń gazowych powodowany był wzrostem wielkości produkcji w ostatnich latach. Strona 30 z 48

31 Wzrost emisji CO 2 w 2011, 2012 i 2013 r. związany był ze wzrostem produkcji klinkieru w porównaniu do roku WODA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Cementownia ODRA wykorzystuje, jako główne ujęcie wody do celów chłodniczych i gospodarczych wodę powierzchniową ujmowaną z Kopalni ODRA poprzez system odwadniający, który złożony jest z systemu rowów opaskowych odprowadzających grawitacyjnie wody do rząpia wraz z doprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z terenu Osiedla Chabrów w Opolu. Ujęcie to służy jednocześnie zapewnieniu utrzymania poziomu wody w Kopalni ODRA na poziomie nie wyższym niż wymagany do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wyrobiska Odra II, w którym pozyskiwany jest surowiec oraz wyrobiska Odra I, w którym znajdują się obiekty transportu, magazynowania i podawania surowca na teren zakładu. Do tych samych celów mogą być wykorzystywane pozostałe dwa ujęcia tj. wody podziemnej ujmowanej za pomocą 10 studni zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki Odry - ujęcie infiltracyjne oraz wody powierzchniowej ujmowanej za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego na brzegu prawym rz. Odry. Natomiast do celów socjalno-bytowych wykorzystywana jest woda z ujęcia głębinowego studnia nr 2, zlokalizowanego na terenie zakładu oraz woda z sieci miejskiej. Ilości wody pobieranej z ujęć są określane na podstawie wskazań wodomierzy i rejestrowane dobowo. Wszystkie ujęcia wody są eksploatowane zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym w tym zakresie. Strona 31 z 48

32 ŚCIEKI Ścieki przemysłowe (wody pochłodnicze z urządzeń oraz mycia placów i dróg zakładowych) wraz z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane są z terenu zakładu poprzez kanalizację i osadnik dwustopniowy betonowo-ziemny, w którym są oczyszczane a następnie wylotem do rzeki Odry. Zakład również zrzuca nadmiar wód kopalnianych z odwodnienia Kopalni ODRA do rzeki Odry poprzez rurociąg kamionkowy, którego wylot zlokalizowany jest na brzegu prawym. Ilość odprowadzanych wód nadmiarowych oraz ścieków przemysłowych jest rejestrowana dobowo na podstawie licznika wody i urządzeń pomiarowych zainstalowanych na wylotach kanałów. Prowadzone rejestry nie wykazują przekroczenia ilości odprowadzanych wód i ścieków. Stan i skład wód oraz ścieków jest okresowo kontrolowany w zakresie ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Wykonywane badania przez akredytowane laboratoria potwierdzają dotrzymywanie warunków dot. jakości wód i oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rz. Odry. Ścieki komunalne wytworzone na terenie zakładu poprzez kanalizację sanitarną trafiają do przepompowni a następnie rurociągiem przesyłowym tłoczone są poza teren Cementowni do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni miejskiej. Stosowna umowa zawarta z przedsiębiorstwem Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Opolu reguluje szczegółowo kwestie odbioru wszystkich ścieków komunalnych z zakładu. GOSPODARKA ODPADAMI W Cementowni ODRA występują dwie kategorie odpadów: - Odpady poprodukcyjne wytwarzane przez podmioty zewnętrzne, które wykorzystywane są w procesie produkcji klinkieru i cementu (poprzez uzupełnienie składu chemicznego mąki piecowej oraz jako składniki cementu popiołowego i cementów wieloskładnikowych), - Odpady wytwarzane przez Cementownię, które są odpowiednio zagospodarowane we własnym zakresie (wykorzystywane w procesie produkcji klinkieru) lub przekazane wykwalifikowanej firmie zewnętrznej (w tym odpady niebezpieczne). Cementownia ODRA prowadzi selektywną zbiórkę wszystkich wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych powstających w związku z prowadzoną działalnością. Poszczególne odpady gromadzone są w przystosowanych do tego celu miejscach, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Strona 32 z 48

33 Cementownia ODRA współpracuje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ich unieszkodliwiania oraz transportu jedynie z firmami, które posiadają stosowne pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności. Stosowanie się do procedury P.PO.2_Gospodarka odpadami w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, zapewnia odpowiedni nadzór i kontrolę nad wykorzystywanymi i wytwarzanymi w Cementowni ODRA odpadami, ich obrotem i przekształceniem w trakcie usuwania do miejsc ich wykorzystania lub unieszkodliwiania zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja związana z gospodarką odpadami, zbiorcze zestawienie danych przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Odpady wykorzystane do produkcji klinkieru i cementu ogółem przedstawione są na poniższym wykresie oraz porównano je z ilościami wynikającymi z aktualnych pozwoleń. Na poniższym wykresie przedstawiono specyfikację odpadów wykorzystanych do produkcji. Pozytywną cechą wykorzystywania odpadów do produkcji jest ich eliminacja ze środowiska. Strona 33 z 48

34 Poniżej przedstawiono całkowite ilości odpadów wytwarzanych w zakładzie. Powstają one głównie z działalności remontowej urządzeń i obiektów w tym budynków i hal oraz działań inwestycyjnych. Zużycie energii przedstawiono, jako zużycie całkowite energii elektrycznej do produkcji oraz na potrzeby socjalne, energii cieplnej do produkcji oraz na potrzeby CO i CW. OCHRONA PRZED HAŁASEM Produkcja klinkieru i cementu jest procesem, który stanowi źródło hałasu o znaczącym poziomie. Źródłami hałasu są urządzenia technologiczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym oraz środki transportowe (samochodowe i kolejowe). Zakład prowadzi badania hałasu przenikającego do środowiska w zakresie i z częstotliwością wynikającą z pozwolenia zintegrowanego. Pomiary wykonuje firma posiadająca akredytację PCA. Nie wykazują one przekroczeń wartości dopuszczalnych. Strona 34 z 48

35 PALIWA ALTERNATYWNE Do chwili obecnej zakład nie stosował żadnych paliw alternatywnych. Instalacja do ich dozowania nie została jeszcze wybudowana z powodu braku ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie decyzji środowiskowej. Dopiero w roku 2014 otrzymano odpowiednie decyzje i rozpoczęto realizację kosztem około 8 mln zł instalacji dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego. WSKAŹNIKI - bieżące wskaźniki eksploatacyjne, wskaźniki efektywności środowiskowej Produkcja cementu ogółem w latach kształtowała się na następującym poziomie: W roku 2011 zastąpiono elektrofiltr pieca obrotowego filtrem workowym, co m.in. w istotny sposób przyczyniło się do trwałego ograniczenia emisji pyłów o ok. 40 %. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do powietrza w przeliczeniu na 1 Mg wyprodukowanego cementu wskaźniki emisji. Strona 35 z 48

36 GOSPODARKA ENERGETYCZNA Zużycie całkowite energii (cieplnej i elektrycznej) na produkcję cementu w latach Energię całkowitą na 1 Mg cementu, jako sumę energii cieplnej (zakupionej z ECO w Opolu jak również pochodzącej ze spalania paliw płynnych i stałych) oraz elektrycznej (całkowitej zakupionej) przedstawiono na poniższym wykresie. Zużycie energii jest ściśle związane z produkcją klinkieru i cementu. Zależy m.in. od rodzajów produkowanego cementu. Cementownia ODRA prowadzi bardzo precyzyjną analizę zużycia energii dla głównych urządzeń oraz poszczególnych faz produkcji. Pobór wody ogółem z ujęć na 1 tonę wyprodukowanego cementu utrzymuje się na podobnym poziomie. Strona 36 z 48

37 Pobór wody z ujęcia w Kopalni ODRA zapewnia jednocześnie jego odwodnienie celem utrzymania właściwego poziomu umożliwiającego prowadzenie działalności związanej z wydobyciem i transportem surowca. Jest również zależny m.in. od wielkości napływu wód opadowych i roztopowych w danym okresie w tym również z terenu Osiedla Chabry w Opolu z tej dzielnicy wody opadowe i roztopowe w całości odprowadzane są do wyrobiska Cementowni ODRA. Odpady wykorzystywane do produkcji klinkieru i cementu w przeliczeniu na 1 Mg wyprodukowanego cementu. Prowadzone są działania celem systematycznego podnoszenia tego wskaźnika, lecz jest to również zależne od asortymentu produkowanych cementów. W przypadku tego wskaźnika dąży się do jego zmniejszania. Jego wielkość zależy głównie od zakresu prowadzonych w zakładzie remontów i działań inwestycyjnych. Strona 37 z 48

38 Poniższy wykres przedstawia sprzedaż cementu, produkcję klinkieru oraz emisję CO 2 od roku 2004 do chwili obecnej (z prognozą na rok 2014). Na przestrzeni 10 lat produkcja klinkieru wzrosła tylko o 38,83 % przy podobnym wzroście emisji CO 2, natomiast sprzedaż cementu w tym samym okresie wzrosła o 112,57 %. Cementownia podwajając produkcję i sprzedaż cementu w ostatnim dziesięcioleciu ograniczała produkcję klinkieru a tym samym emisję CO 2. BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S.A. NA ŚRODOWISKO Realizując zadania związane ze zwiększeniem produkcji, jednocześnie wdrażane są technologie i rozwiązania prowadzące do ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko. Zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń pyłowych (zorganizowana i niezorganizowana) zmniejszenie wskaźników emisji. Emisja niezorganizowana jest ograniczana poprzez obudowy hal z magazynami materiałów sypkich oraz przez zainstalowane specjalistyczne systemy zraszające. Zmniejszeniu uległ również wskaźnik zużycia energii całkowitej na Mg wyprodukowanego cementu. Celem dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz zużycia energii na Mg cementu, realizowana jest inwestycja polegająca na budowie pionowego młyna żużla susząco-mielącego i separatora młynów cementu nr 1-4, która umożliwi wykorzystanie nadmiarowego ciepła z chłodnika klinkieru do suszenia żużla (aktualnie ciepło to jest odprowadzane do atmosfery). Docelowo realizowane przedsięwzięcie znacząco ograniczy pracę linii istniejących suszarń żużla. Można również stwierdzić, że wszystkie wymagania z obszaru ochrony środowiska zostały spełnione. Wskaźnik bioróżnorodności (powierzchnia zakładu w m 2 bez uwzględniania powierzchni wyrobisk do wielkości produkcji cementu) w roku 2013 wynosi 0,224 m 2 /Mg cementu. Strona 38 z 48

39 ZUŻYCIE CIEPŁA DO PRODUKCJI KLINKIERU ZA 2013 = 3, 563 GJ/Mgklinklieu ENERGIA CAŁKOWITA ZA 2013 = 2,027 GJ/Mgcementu WODA OGÓŁEM ZA 2013 = 1,1639 m 3 /Mgcementu KAMIEŃ WAPIENNY ZA 2013 = 1,690 Mg/Mgklinkieru ŻUŻEL = 0,1912 Mg/Mgcementu GIPS ODPADOWY = 0,0521 Mg/Mgcementu POPIOŁY LOTNE = 0,0533 Mg/Mgcementu PYŁY ŻELAZONOŚNE = 0,0079 Mg/Mgcementu INNE = 0,0006 Mg/Mgcementu 0,224 m 2 powierzchni zakładu/mgcementu PYŁY = 0,033 kg/mgcementu CO = 1,876 kg/mgcementu CO2 = 0,379 Mg/Mgcementu NO2 = 0,551 kg/mgcementu SO2 = 0,033 kg/mgcementu ŚCIEKI SOCJALNE = 0,01895m 3 /Mgcementu WODY POCHŁODNICZE = 0,38160 m 3 /Mgcementu ZRZUT WODY = 0,32736 m 3 /Mgcementu ODPADY NIEBEZPIECZNE = 0,0419 kg/mgcementu ODPADY POZOSTAŁE = 0,9204 kg/mgcementu BILANS ODDZIAŁYWANIA CEMENTOWNI ODRA S..A.. NA ŚRODOWISKO SUROWCE ODPADOWE ZA 2013 WSKAŹNIK BIORÓŻNORODNOŚCI ZA 2013: PRODUKCJA 2013 = Mg EMISJE 2013 HAŁAS POMIARY 2012 DZIEŃ = 43,7 db NOC = 38,5 db ŚCIEKI 2013 ODPADY 2013 Strona 39 z 48

40 WSPÓŁDZIAŁANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ Darowizna (100 tys. zł) na rzecz Miasta Opola w 2011 r. z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia Cementowni ODRA Z przekazanych środków wybudowano plac zabaw przy Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu Wsparcie remontu Pomnika Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego Opolskiej NIKE Sponsoring największych klubów piłki nożnej Opolszczyzny: ODRA OPOLE, MKS KLUCZBORK Sponsoring akademickiego klubu piłki siatkowej mężczyzn POLITECHNIKA OPOLSKA Sponsoring regionalnych mediów wypełniających misję społeczną: RADIO OPOLE, RADIO PLUS Sponsoring regionalnych instytucji kulturalnych: Teatr im. J. Kochanowskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Strona 40 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 4 W Y D A N I E 3 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 5 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż.

Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Osady ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu mgr inż. Małgorzata Dudkiewicz, dr inż. Ewa Głodek-Bucyk I Konferencja Biowęglowa, Serock 30-31 maj 2016 r. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA CEMENTU str. 1 A9

PRODUKCJA CEMENTU str. 1 A9 PRODUKCJ CEMENTU str. 1 9 Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą wiąże i twardnieje w wyniku reakcji i procesów hydratacji, a po stwardnieniu

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Cembureau Cement Portlandzki CEM I

Cembureau Cement Portlandzki CEM I Deklaracja Środowiskowa Produktu dla cementu Cembureau Cement Portlandzki CEM I Zgodna z: ISO 14020, ISO 14025, ISO 14040-44. Zakres i Cel Deklaracja środowiskowa produktu jest przeznaczona do komunikacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME

SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME SYSTEM MIESZANIA CEMENTU MULTICOR PRODUKCJA JUST-IN-TIME ZrównowaŜona produkcja cementu przy wykorzystaniu kompozytów cementu: Kierunki zmian i korzyści z produkcji cementu MoŜemy wyróŝnić główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

:: odpylanie to nasza specjalność! ::

:: odpylanie to nasza specjalność! :: OFERTA ODPYLACZE :: :: Odpylacze filtracyjne, workowe typ FZ3 z certyfikatem ATEX dla pyłów St1 i St2. Filtry typu FZ3 są odpylaczami kompaktowymi, charakteryzującymi się: zastosowaniem dla przemysłu meblarskiego,

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym Bożena Środa Stowarzyszenie Producentów Cementu Przemysł cementowy w Polsce Ożarów 15 MLN TON/ROK Zdolność prod. klinkieru ~22 MLN TON/ROK Zdolność prod.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Zakłady cementowe w Polsce * Ekocem przemiałownia, Górka producent cementu glinowego W Polsce pracuje 11 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię produkcyjną (piece +

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Zakłady cementowe w Polsce * Ekocem przemiałownia, Górka producent cementu glinowego W Polsce pracuje 11 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię produkcyjną (piece +

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce

20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce 20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych. Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd

Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych. Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd Bezpieczeństwo ekologiczne współspalania odpadów w piecach cementowych Dyrektor ds. Produkcji Paweł Zajd Walory ekologiczne pieców obrotowych I Zawartość chloru w paliwie alternatywnym do 1,0 % powyżej

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY

PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY PALIWA ALTERNATYWNE W CEMENTOWNI NOWINY Mgr inż. Aleksander Wąsik Cementownia Nowiny sp. z o.o. aleksander.wasik@cementownia-nowiny.com Pierwsze instalacje podawania paliw stałych W roku 2002 Cementownia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska

Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska Urządzenia ECO INSTAL w świetle przepisów ochrony środowiska ECO INSTAL Holding Sp. z o.o. ul. Gostyńska 67 64-000 Kościan Poland www.ecoinstal.pl LOKALIZACJA HISTORIA 1985 - Powstanie firmy 1989 - Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce

Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce Deklaracja Środowiskowa Wyrobu ślad węglowy dla cementów CEM I, CEM II i CEM III produkowanych w Polsce PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA Podstawę formalną opracowania stanowi Umowa zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI IDEF0 DO GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIENIA PROCESU WYTWARZANIA CEMENTU

WYKORZYSTANIE TECHNIKI IDEF0 DO GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIENIA PROCESU WYTWARZANIA CEMENTU WYKORZYSTANIE TECHNIKI IDEF0 DO GRAFICZNEGO PRZEDSTAWIENIA PROCESU WYTWARZANIA CEMENTU Aleksandra ULAN, Joanna SITKOWSKA, Jerzy DUDA Streszczenie: Artykuł dotyczy wykorzystania metody IDEF0. Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW

BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW BMH TECHNOLOGY INSTALACJE ROZŁADUNKU, MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW SIEDZIBA FIRMY Siedziba firmy BMH Technology mieści się w miejscowości Rauma na zachodnim wybrzeżu Finlandii Rauma to trzecie najstarsze

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Odzysk energetyczny odpadów w Cementowni Nowiny

Odzysk energetyczny odpadów w Cementowni Nowiny Marek Tarach Odzysk energetyczny odpadów w Cementowni Nowiny Odzysk energetyczny odpadów w piecach do wypału klinkieru jest szeroko stosowaną praktyką na całym świecie, ponieważ piece do wypału klinkieru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Chełm Cementownia Chełm S.A. Kraków, maj

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2017 roku Y w sprawie: zasad składania i weryfikacji deklaracji udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 3 Trębaczew, lipiec 2012 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA. Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki

ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA. Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki WSPÓŁSPALANIE SPALANIE PALIW ALTERNATYWNYCH W CEMENTOWNIACH CEMEX POLSKA Piotr Bąbelewski CEMEX Polska Cementownia Rudniki CEMEX w Polsce Budujemy przyszłość 2 Cementownie Gdańsk 1 Przemiałownia 1 Terminal

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski IX Konferencja Naukowo-Techniczna Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym -OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO- Sosnowiec 21.02.2014r. NISKA EMISJA -uwarunkowania techniczne, technologiczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 WARUNKI TECHNICZNE Nazwa zadania: Modernizacja instalacji odżużlania kotłów K-1 i K-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux

Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Przypadek praktyczny: Mega Pharma Mega Pharma w technologicznej czołówce dzięki automatycznemu magazynowi samonośnemu firmy Mecalux Lokalizacja: Urugwaj Mecalux zbudował dla firmy Mega Pharma automatyczny

Bardziej szczegółowo

Piec nadmuchowy na gorące powietrze

Piec nadmuchowy na gorące powietrze Piec typ U Piec nadmuchowy na gorące powietrze DOSTĘPNY JEST W KOLORACH Ral 5005 Ral 4006 Ral 1023 Ral 6018 srebrny Ral 4 Piec Robust typ U piec nadmuchowy na gorące powietrze s. 1/4 CHARAKTERYSTYKA Piec

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

TOWER BETON - WYTWÓRNIA BETONU WIEŻOWA WĘZŁY BETONIARSKIE

TOWER BETON - WYTWÓRNIA BETONU WIEŻOWA WĘZŁY BETONIARSKIE TOWER BETON - WYTWÓRNIA BETONU WIEŻOWA WĘZŁY BETONIARSKIE TOWER BETON Projektując i konstruując węzły wieżowe TOWER BETON SIMEM zastosował najbardziej nowoczesne technologie oraz wyszedł naprzeciw zróżnicowanym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 4 Trębaczew, lipiec 2013 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja produkcji i transportu mieszanki betonowej. Wczoraj i dziś Kazimierz Banyś Spis treści

Mechanizacja produkcji i transportu mieszanki betonowej. Wczoraj i dziś Kazimierz Banyś Spis treści Mechanizacja produkcji i transportu mieszanki betonowej. Wczoraj i dziś Kazimierz Banyś Spis treści Od wydawcy Od autora Wprowadzenie 1. Metody wytwarzania mieszanki betonowej 1.1. Metody jednostopniowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Sortownik dynamiczny LSKS

Sortownik dynamiczny LSKS Specjalistyczne urządzenia modernizacyjne Sortownik dynamiczny LSKS Dynamiczny sortownik Loesche składa się z obudowy ze stałymi łopatkami i stożka do zawracania grubszych frakcji, wirnika i napędu o zmiennej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 6 Trębaczew, lipiec 2015 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce

Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości powietrza w Polsce IV Małopolski Kongres Energetyczny pt. Innowacje i niskoemisyjne rozwiązania, Centrum Energetyki AGH Kraków, 4 listopada 2015 r. Nowe paliwo węglowe Błękitny węgiel perspektywą dla istotnej poprawy jakości

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna ul. Żelazna 7 26-600 Radom RADPEC jest firmą o ponad 45-letniej tradycji. Zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. Większościowym

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305511 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1994 (51) IntCl6: F23C 11/02 F23B

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo