Rys historyczny. HTML Część I - Wprowadzenie. Składniki architektury WWW. Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys historyczny. HTML Część I - Wprowadzenie. Składniki architektury WWW. Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser)"

Transkrypt

1 HTML Część I - Wprowadzenie Beata Pańczyk 1 Rys historyczny Tim Berners-Lee (1989) - twórca koncepcji hipertekstu, związany ze szwajcarskim CERN (Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire) - opracował pierwszą składnię języka HTML, zaimplementował pierwszy serwer WWW (httpd) i pierwszą przeglądarkę WWW (WorldWideWeb - z edytorem HTML) pierwszy serwer WWW - uruchomiony 6 sierpnia 1991 roku pod adresem w 1994 Tim Berners-Lee załoŝył przy MIT (Massachusetts Institute of Technology) organizację World Wide Web Consortium (W3C) - do dziś zajmuje się koordynacją rozwoju technologii WWW 2 Składniki architektury WWW Klient HTTP (przeglądarka WWW) Serwer HTTP (serwer WWW) Protokół HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) śródło: 3 4 Zadania klienta HTTP (przeglądarki WWW - Web Browser) Inicjowanie połączenia HTTP Pobieranie interfejsu uŝytkownika Prezentacja interfejsu uŝytkownika Interakcja z uŝytkownikiem Buforowanie odpowiedzi (zapisywanie w lokalnym systemie plików, a następnie wykorzystanie do obsługi identycznych, powtórzonych Ŝądań w przyszłości - skrócenia czasu odpowiedzi) Kryptografia (podniesienia bezpieczeństwa komunikacji - moŝliwe szyfrowanie połączeń sieciowych z serwerami HTTP) Zadania serwera HTTP (serwera WWW) Obsługa Ŝądań HTTP Rejestracja Ŝądań Uwierzytelnianie i kontrola dostępu Kryptografia Wybór wersji językowej wysyłanych plików 5 6 1

2 Protokół HTTP Oparty na TCP Komendy tekstowe Transmisja 8-bitowa Bezstanowy, bezsesyjny Adres URL Wskaźnik do zasobu w sieci Internet 7 8 Adres URI URI, URL, URN URI, czyli Uniform Resource Identifier URL, czyli Uniform Resource Locator URN, czyli Uniform Resource Name Spojrzenie Klasyczne (URI = [URL lub URN]) Obecne (URI = URL) Protokół HTTP Składnia URI <scheme>://<authority><path>?<query> Przykłady typowych schematów news://pl.comp.os.linux/ telnet:// / 9 10 Protokół HTTP - przykład Przykład schematu http http: schemat, rodzaj protokołu //my.host.pl autoryzacja, nazwa hosta 8080 nr portu /index.php ścieŝka do zasobu z1=w1&z2=w2 zapytanie Dokumenty statyczne i dynamiczne Dokument statyczny - gotowy do pobrania plik w systemie plików serwera HTTP Dokument dynamiczny - dokument generowany na Ŝądanie przez program po stronie serwera HTTP Aplikacje WWW

3 Język HTML najwaŝniejszy język definicji dokumentów dla klientów HTTP - umoŝliwia zapis treści dokumentu i równocześnie opis jego układu opracowany przez Tima Bernersa-Lee w 1990, częściowo w oparciu o język SGMLguid (lokalna odmiana języka SGML stosowana w CERN prawdopodobnie najstarszy dokument HTML dostępny w Internecie - utworzony 13 listopada 1990 roku: hypertext/hypertext/www/link.html (http://infomesh.net/html/history/early/). HTML zalety i wady Zalety prostota składni dostępność przeglądarek Wady brak szablonów/wzorców brak separacji formy i treści ubogi graficznie Główne etapy rozwoju HTML SGML (1986) - fundamentalny pomysł na komputeryzację tekstu w epoce, w której mógł znaleźć zastosowanie w lokalnych systemach, obsługiwanych przez grono profesjonalistów (dokumentacja techniczna, bazy prawne, encyklopedie, itp). wersje HTML 2.0, 3.2, 4.0 i 4.01 ( ), oparte formalnie na SGML, realizowały pomysł na nowe medium publikacji - odniosło wielki sukces, lecz w praktyce nastąpiło zepsucie koncepcji dokumentów elektronicznych i brak perspektyw rozwoju. XML (1998) - przemyślana adaptacja SGML do warunków sieciowego medium, z naciskiem na automatyzację tworzenia dokumentów, z myślą o złoŝonych transformacjach treści czy wręcz transakcjach zawieranych przez maszyny w Sieci. 15 Główne etapy rozwoju XHTML XHTML 1.0 (2000) - XML-owa wersja HTML 4.01, zachowuje ciągłość znaczeń i interpretacji języka przez przeglądarki, ale spełnia juŝ wymogi przetwarzania dokumentów dobrze uformowanych. XHTML 1.1 (2001), standard, który kontynuuje juŝ tylko wersję ścisłą (strict) języka HTML, zrywając z kompatybilnością języka wobec wcześniejszych wersji. Jego istotą jest stworzenie wspólnych ram dla modularnych języków rodziny XHTML. XHTML 2.0 jest w trakcie procesu standaryzacji - ma być pełną realizacją koncepcji modularyzacji, obejmującą cały wachlarz od nowa zdefiniowanych funkcjonalności dokumentów XHTML 16 Ewolucja standardu języka HTML śródło: HTML - sfera metajęzyka SGML XHTML - oparty na metajęzyku XML Pomocnicze języki arkuszy stylów (DSSSL, CSS) nie są oparte na SGML/XML. Zielona kreska - obszar norm W3C 17 HTML język tworzenia stron WWW Dokument HTML plik tekstowy (ASCII) z opisem przy pomocy znaczników DuŜa zaleŝność wyglądu strony od przeglądarki (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Lynx) i narzędzi wspomagających (odtwarzanie dźwięków, animacji, obrazów) Problemy: techniczne, wersja (standard HTML), rozszerzenia specyficzne dla określonych przeglądarek, ustawienia przeglądarki, znaki narodowe Edytory HTML (np. Ked, Front Page, Pajączek, Zajączek), edytory wbudowane do przeglądarek (np. Netscape Navigator), edytory tekstu z moŝliwością zapisu w formacie HTML nie polecane (np. Microsoft Word) 18 3

4 Znaczniki HTML Znaczniki (tagi) - opis sposobu formatowania strony i jej struktury (wstawienie dodatkowych elementów generowanych lub teŝ z pliku); Zasada ignorowania nieznanych znaczników Rodzaje znaczników: Parzyste: <znacznik>...</znacznik> Nieparzyste: <znacznik>... Parametry (atrybuty, własności) znacznika: wpisywane po nazwie, wartość parametru: po znaku = (ujęta w prosty cudzysłów "..." lub pojedynczy apostrof '...' ) <znacznik par1="wart_par1" par2="wart_par2"...> 19 Kodowanie polskich liter najbardziej polecana norma ISO (ewentualnie strona kodowa Windows 1250) zaleŝność od ustawień przeglądarki polecenie informujące przeglądarkę o zastosowanym zestawie (w nagłówku dokumentu): <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> 20 Struktura dokumentu HTML Tekst ASCII zawarty pomiędzy znacznikami: <html>... </html> Nagłówek nie wyświetlana część informacyjna o dokumencie: <head>...</head> Ciało dokumentu, część właściwa: <body>... Ignorowanie: wielokrotnych spacji, przejścia do nowego wiersza (ENTER) => jawność określania końca akapitów, wcięcia w celu wydzielenia struktury dokumentu 21 Struktura dokumentu HTML <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01 transitional//en"> <html> <head> <title>tytul w naglowku </title> <meta > </head> <body> <p>akapit1 <br> akapit1 akapit1... <p>akapit2 akapit2 akapit2 akapit2... </html> - Prolog dokumentu (od wersji HTML 4.01) - początek dokumentu HTML - początek nagłówka - napis w nagłówku strony - informacje dla przeglądarki - koniec nagłówka - początek właściwej treści dokumentu - początek akapitu1 i podział wiersza - koniec akapitu 1 - koniec treści - koniec dokumentu HTML 22 Znaczniki w sekcji HEAD Tytuł dokumentu wyświetlany w pasku tytułowym przeglądarki: <title> </title> Dodatkowe informacje dla przeglądarki, dla wyszukiwarek (atrybut NAME stosowany jest wymiennie z atrybutem HTTP-EQUIV) <meta name="keywords" content="slowa kluczowe"> <meta name="description" content="opis strony"> <meta name="generator" content="edytor"> <meta name="autor" content="autor"> <meta name="copyright" content=" "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> podstawowy adres URL dla wszystkich adresów względnych Przykład dokument p1.html <html> <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu </html> <base href="http://www.mojserwer.pl" >

5 Przykład znacznik head <html> <head> <meta http-equiv= " content-type" content="text/html;charset=iso "> <meta name="author" content="beatap"> <title>przykład 1</title> </head> <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu Parametry znacznika body background - tło dokumentu w postaci pliku graficznego (.gif lub.jpg) bgcolor - kolor tła dokumentu text - kolor tekstu link - kolor połączeń początkowych alink - kolor połączeń aktywnych vlink - kolor połączeń wykorzystanych Np. <body bgcolor="blue" text="yellow" link="red"> </html> Parametry znacznika body <html><head...,/head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu </html> Znaki specjalne Znaki nie naleŝące do standardowego zestawu znaków alfanumerycznych (np. ), niektóre znaki specjalne (np. &) czy teŝ twardą spację naleŝy określać w dokumentach HTML za pomocą kodów. Kody znaków mogą być definiowane poprzez: nazwę (encję): &nazwa; wartość liczbową: &#nnn; Tabela wybranych kodów znaków Formatowanie czcionki Wartość " & ²³¹ ¼½¾ " & Encja ² ³ ¹ ¼½¾ & Symbol " (cudzysłów prosty) twarda spacja (znak paragrafu) (symbol copyright) (zastrzeŝony znak towarowy) (2, 3, 1 w indeksie górnym) ¼ ½ ¾ ułamki 29 <i> tekst </i> <b> tekst </b> <u> tekst </u> <tt> tekst </tt> <em> tekst </em> <strong> tekst </strong> <blink> tekst </blink> <sup>... </sup> <sub>... </sub> <font...>... </font> pochylenie pogrubienie podkreślenie maszyna do pisania wyróŝnienie zwykle kursywą wyróŝnienie zwykle pogrubieniem migotanie indeks górny indeks dolny parametry czcionki: color, size, face np. <font size=+1 face="arial" 30 color="red"> tekst </font> 5

6 Formatowanie tekstu, akapity, nagłówki, komentarze Wyrówanie tekstu parametr align o wartościach: left (domyślnie), center, right np. <p align= "center" > tekst akapitu <br> - łamanie wiersza <hr> - pozioma linia <h1>,<h2>,... - nagłówki (7 poziomów) Komentarz: <!-- komentarz w html --> Przykład formatowanie tekstu <html> <head>... </head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <h3 align= "center" > HTML - Lekcja 1 </h3> <p align= "left" > 1. Podstawowe <b>znaczniki</b> <br> 2. Struktura <i>dokumentu</i> </html> Lista numerowana <ol>, wypunktowana <ul> i lista definicji <dl> <ol> <li>element numerowany 1 </li> <li>element numerowany 2 </li> </ol> <ul> <li>element punktowany 1 </li> <li>element punktowany 2 </li> </ul> <dl> <dt> termin 1 </dt> <dd>objaśnienie terminu 1</dd> <dt> termin 2 </dt> <dd>objaśnienie terminu 2</dd> Przykład - listy <ul> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ul> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <dl> <dt>html</dt> <dd>hyper Text Markup Language język do tworzenia hipertekstu </dd> <dt>http</dt> <dd>hyper Text Transfer Protocol protokół wykorzystywany w WWW </dd> </dl> </dl> Listy zagnieŝdŝone <ul> <!--lista punktowana zewnętrzna --> <li>podstawowe znaczniki <ol> <!--lista numerowana wewnętrzna --> <li>p</li> <li>hr</li> <li>br</li> </ol> </li> <li>struktura dokumentu <ul> <!--lista punktowana wewnętrzna --> <li>html</li> <li>head</li> <li>body</li> </ul> </li> </ul> 35 <img > src="plik luburl" align="połoŝenie" alt="tekst" ismap border height width Dodawanie grafiki nazwa URLa lub pliku graficznego w formacie.gif lub.jpg określa połoŝenie obrazka na stronie WWW: top, middle lub centre, bottom, right, left pokazuje tekst w miejscu elementów graficznych uŝytkownikom, którzy nie mogą oglądać grafiki; obrazek w formacie mapy Linia wokół obrazu (=0 brak) Wysokość i szerokość 36 6

7 Przykład wstawianie obrazka <html> <body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <img src="duke.gif" alt="tu jest obrazek"> Przykład parametry obrazka <html><body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ol> <p align= "center" > <img src="duke.gif" border= "2" alt="tu jest obrazek" height= "100" width= "90" > </html> </html> Odwołania hipertekstowe (linki) <a href="plik lub url"> tekst odnośnika </a> np. <a href="rys.htm"> zobacz rys.1 </a> <a href= "http://www.google.pl" > wyszukaj </a> <a name="r1"> rozdział 1 </a> <a href="#r1"> przeczytaj roz. 1 </a> kotwica (anchor) odwołanie hipertekstowe do pliku na serwerze lokalnym lub URL (łącznie z protokołem http) do serwera odległego odwołanie do miejsca (zaznaczonego wcześniej) wewnątrz aktualnego dokumentu 39 Przykład wstawianie linków <html><body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li><a href= "http://webmaster.helion.pl/kurshtml"> Podstawowe znaczniki</a></li> <li><a href="w1.html"> Struktura dokumentu</a></li> </ol> <a href="http://java.sun.com"> <img SRC="duke.gif" border= "0" ALT="Tu jest obrazek" </a> </html> 40 Definiowanie tabeli HTML Część II - Tabele <table>... znacznik tabeli <caption>...</caption> nagłówek tabeli... wiersz <td>... </td> pojedyncza komórka <th>... </th> komórka w postaci nagłówka Przykładowa tabela 2 x 2: <table> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td>

8 Przykład prosta tabela <html><body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> </html> 43 Parametry znacznika <table> border - szerokość krawędzi np. border= "0" ukrywa krawędzie, border= "3" cellspacing - szerokość odstępów między komórkami cellpadding - szerokość odstępu pomiędzy wewnętrzną krawędzią komórek a umieszczonych w nich tekstem width - szerokość tabeli (w % lub punktach) np. width="100% " width= "50" height - wysokość tabeli (wartości jak wyŝej) 44 Parametry <td> i width - szerokość komórki (w % lub punktach) np. <td width= " 30% " > height - wysokość wiersza (wartości jak wyŝej) np. <tr height= " 100 " > align - wyrównanie tekstu w komórce w poziomie (wartości: left, center, right) np. <td align="right"> valign - wyrównanie tekstu w komórce w pionie (wartości: top, middle, bottom) np. <tr valign="top"> colspan - połączenie komórek (kolumn) np. <td colspan= " 3 " > rowspan - połączenie komórek (wierszy) np. <td rowspan= " 2 " > 45 Przykład parametry table <html><body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table border="1"> <caption> Imiona</caption> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> </html> 46 Przykład wysokość, szerokość tabeli <table border="10" width="100%" height="60%"> Przykład cellpadding i cellspacing <table border="10" width="150" height="75" cellspacing="6" cellpadding="10">

9 Przykład wyrównanie tekstu w wierszach i komórkach <table border="5" width="250" height="200" cellpadding="3"> <caption> Imiona</caption> <td align="left" valign="top">ania</td> <td align="center" valign="middle">ola</td> <td align="right" valign="bottom">ela</td> <tr align="center" valign="top" > <! dalej zawartość komórek bez zmian --> 49 Przykład kolory tła <table border="5" bordercolor="navy"width="250" height="200" cellspacing="10"cellpadding="10" bgcolor="lightyellow"> <caption> Imiona</caption> <tr bgcolor="yellow" > <td bgcolor="red" > Ania</td> <td>ola</td><td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 50 Mozilla a IE 51 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan="2" >Ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan= "2" >Adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 52 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan="2" >Ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan="2" >Adam</td> Inne znaczniki Umieszczanie dźwięku na stronie: <a href="http://www.mojserwer.pl/plik.wav"> posłuchaj </a> <embed src="melodia.mid" autostart= " false " loop= " true " width= " 145 " height= " 55 " align= " center " > </embed> - osadzenie obiektu (pliku dźwiękowego), w specyfikacji HTML zastąpiony znacznikiem <object> Znacznik <applet>: <applet code="test.class" codebase="folder" height= " 40 " width= " 400 " > </applet> Uniwersalny znacznik <OBJECT> - wstawia obiekt (np. obrazek, aplet, plik multimedialny.avi,.mov,.mpg ) na stronę WWW, podobny do <embed> <object data="obrazek.gif" type="image/gif"> </object> <object data="test.class"> </object> </html> <object data="film.avi" type="application/avi"> </object> 9

10 HTML Część III - Formularze 55 Wstawianie formularza <form action="plik lub url" method="metoda"> action - określa sposób opracowywania danych pochodzących z formularza (dokąd odesłać dokument) method - określa metodę przesyłania danych do serwera: method="post"- w postaci pliku, method="get" - po dołączeniu do URL-a </form> UWAGA! Wszystkie pola formularza powinny posiadać parametr name, jednoznacznie 56 identyfikujący dane pole Dokument z formularzem <html> <head> <title> Wstęp do tworzenia formularzy </title> </head> <body> <form method= "post" enctype="text/plain"> <!-- w tym miejscu będą wstawiane pola formularza np. pola input, lista select itp. -> </form> </html> 57 Pole formularza <input type=...> Parametr type: <input type="text"/> pole tekstu <input type="password"/> pole tekstowe typu hasło <input type="radio"/> przycisk typu radio <input type="checkbox"/> pole wyboru (check box) <input type="submit"/> przycisk potwierdzający formularz i wysyłający go do serwera <input type="reset"/> przycisk do usuwania zawartości formularza Inne parametry pola input: name, value checked size, maxlength 58 <select name="... " size="n" multiple="multiply"> Pole formularza <select> <option value=" " >wybór1</option> <option value=" " >wybór2</option> <option value=" " selected="selected"> wybór3 </option> </select> lista rozwijana (lub przewijana jeśli określono parametr size) name - nazwa listy size - ilość elementów widocznych na liście przewijanej multiply - moŝliwość wybrania kilku elementów jednocześnie <option> - indywidualne pole wyboru selected pole zaznaczone jako wartość domyślna 59 Pole formularza <textarea> <textarea name="t1" rows="2" cols="3" > Tu moŝna podać tekst domyślny </textarea> 60 10

11 Pole input typu text i password <input type="text"/> <input type="text" name="adres"/> <input type="text" name="adres" value="wileńska 5"/> Wileńska 5 <input type="text" name="adres" value="wileńska" size= "10"/> Wileńska <input type= "text" name="adres" size= "30" maxlength= "10" /> input type= "password" name="hasło"> - parametry size, value i maxlength jak w polu text) 61 Pole input typu radio <input type="radio" name="ulubiona zupa /> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa"/> <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="zur"/> Ŝurek<br/> <input type="radio" name=" ulubiona zupa " value="ros"/> rosół<br/> <input type="radio" name=" ulubiona zupa " value="bar"/> barszcz<br/> Ŝurek rosół 62 barszcz Przykład pole radio <html><body><p> <form>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="zur"/> Ŝurek <br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="ros"/> rosół<br/> <input type="radio" name="ulubiona zupa" value="bar" checked="checked"/> barszcz </form> Przykład pole checkbox KaŜde pole checkbox musi mieć róŝne nazwy name, natomiast wartość value="yes" jest taka sama (odwrotnie jak w przypadku radio): <form><p>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br/> <input type="checkbox" name="zur" value="yes" checked="checked" /> Ŝurek <br/><input type="checkbox" name="ros" value="yes" checked ="checked" /> rosół <br/><input type="checkbox" name="bar" value="yes"/> barszczyk </html> </form> Pole input typu submit i reset Standardowo: <input type="submit"/> Submit <input type="reset"/> Reset Zmiana tekstu pojawiającego się na przycisku: <input type="submit" value="wyślij" /> Wyslij <input type="reset" value="wyczyść"/> Wyczyść 65 Pole <select> lista select i opcje wyboru: <select name="zupa" > Ŝurek <option> Ŝurek </option> <option> rosół </option> <option> barszczyk </option> <option> pomidorowa </option> </select> wartości dla kaŝdej opcji: <select name="zupa" > barszczyk <option value="zur" > Ŝurek </option> <option value="rosol" > rosół </option> <option value="barszcz" selected > barszczyk </option> <option value="pomidor" > pomidorowa </option> 66 </select> 11

12 Przykład pole select <html><body><p><form> Jaka jest twoja ulubiona zupa?<br> <select name="zupa" size="3"> <option value="zur" > Ŝurek </option> <option value="rosol" > rosół </option> <option value="barszcz" selected="selected"> barszczyk </option> <option value="pomidor"> pomidorowa </option> <option value="ogorek"> ogórkowa </option> <option value="grzyb"> grzybowa </option> </select></form></html> 67 Pole <button> <button>treść przycisku</button> nowy element HTML 4 - podobny do klasycznego input, ale pozwala wprowadzić do przycisku znacznie więcej elementów (np. wstawiać grafikę): <button>kliknij tutaj<br/><img src="duke.gif"> </button> Atrybuty przycisku: disabled - wyłączenie przycisku (nie działa kliknięcie) name - unikatowa nazwa type - typ przycisku, submit, reset value - przypisanie przyciskowi określonej wartości Funkcjonalność przycisku moŝna rozbudowywać o skrypty 68 Przykład pole button <html><body><p><form> A teraz:<br/> <button name="p1"> kliknij tutaj </button> <br/> lub <br/> <button name="p2"> kliknij tutaj<br/> <img src="duke.gif"> </button> <br/> </form> </html> 69 Przykład formularza 70 Przykład - kod formularza <h3>formularz do składania zamówień</h3> <p><form method="post" enctype="text/plain"> Nazwisko, imię: <input name="nazwisko" size= "30"/ ><br/> Ulica: <input name="ulica" size= "30"/ ><br/> Kod, miejscowość: <input name="miejsc" size= "30" /><br/> Adres <input name=" " size= "30"/ ><br/> <h4>proszę zaznaczyć zamawiane produkty:</h4> <input name="tp" type="checkbox"/>turbo pascal <input name="c" type="checkbox"/>c++ <input name="java" type="checkbox"/>java <h4>sposób zapłaty:</h4> <input name="zapłata" type="radio" value="euro" />eurocard <input name="zapłata" type="radio" value= "visa" />visa <input name="zapłata" type="radio" value= "przelew" />przelew bankowy<br/> <input type="submit" value="wyślij zamówienie"/> <input type="reset" value="anuluj zamówienie"/> 71 </form> Przykład pola formularza w tabeli <table border= "1"> <td>nazwisko, imię </td> <td><input name="nazwisko" size="30" /> </td> <td>ulica </td> <td><input name="ulica" size ="30"/ ></td> <td>kod, miejscowosć </td> <td><input name="miejsc" size ="30"/ > </td> <td>adres </td> <td><input name=" " size ="30"/ ></td> 72 12

13 Formularz z tabelą Dodatkowe znaczniki dla formularzy fieldset - obramowanie pól formularza legend tytuł grupy elementów formularza label - etykieta pola formularza optgroup dla select - listę opcji moŝna dodatkowo grupować Przykład <form action="..." method="get"> <fieldset> <!--Pierwsza grupa pól formularza --> <legend>pola tekstowe</legend> <!-- Opis pierwszej grupy pól--> <label for="imie">imie: </label> <!--Etykieta pola tekstowego--> <input type="text" id="imie"/><br/> <label for="nazwisko">nazwisko: </label> <input type="text" id="nazwisko"/><br/> Pole bez label: <input type="text"/><br/> </fieldset> <!-- koniec 1 grupy pól--> <p> 75 Przykład c.d. <fieldset> <!--Druga grupa pól formularza --> <legend>pola wyboru</legend> <!-- Opis drugiej grupy pól--> <select> <optgroup label="systemy operacyjne"> <!--Opcja 1 --> <!--Podopcje dla opcji 1:--> <option label="windows" value="w">system Windows</option> <option label="unix" value="u">system Unix</option> </optgroup> <!-- Koniec opcji 1 --> <optgroup label="procesor"> <!--Opcja 2 --> <!--Podopcje dla opcji 2:--> <option label="intel" value="i">procesor Intel</option> <option label="amd" value="a">procesor Amd</option> </optgroup> <!--Koniec opcji 2 --> </select> </fieldset><!-- koniec 2 grupy pól--> <p> <input type="submit" value=" wyślij dane "/> </form> 76 Przykład Wynik 77 13

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter

Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter HTML Część I - Podstawy Beata Pańczyk Architektura WWW strona - jednostka informacji w WWW łączniki (ang. link) prowadzące do innych dokumentów przeglądarki (ang. browser) - programy klienta uŝywane do

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć?

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć? INTERNET i PROJEKTOWANIE STRON WWW WYKŁAD HTML 4.0, XHTML 1.0 Transitional, CSS 1.0 i 2.0, tabele, formularze, wyrażenia regularne, JavaScript, PHP, formularze, ciasteczka, dynamiczne generowanie treści,

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje podstawowe... 4. Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML... 11

Rozdział 1. Informacje podstawowe... 4. Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML... 11 Wstęp 2 Rozdział 1. Informacje podstawowe... 4 Rozdział 2. Internet, strona WWW i znaczniki HTML... 11 Rozdział 3. Znaczniki HTML formatujące tekst i nadające strukturę dokumentowi HTML 19 Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Wprowadzenie do HTML

Wykład 1 Wprowadzenie do HTML Wykład 1 Wprowadzenie do HTML 1. Sieć WWW (World Wide Web) Sieć WWW jest internetowym systemem informacyjnym o charakterze: (1) hipertekstowym, (2) globalnym, (3) interaktywnym (np. zastosowanie formularzy)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

<p> </ p> <p id= identyfikator > </p> Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: przykład p - od paragraph służy do wstawiania

Bardziej szczegółowo

Informatyka M1T1 sem.2

Informatyka M1T1 sem.2 Informatyka M1T1 sem.2 Wykład 3 Bezpieczeństwo sieci Linux HTML Bezpieczeństwo w sieci Zagrożenia: - dostęp do przechowywanych danych (odtajnienie, podmiana-fałszerstwo, utrata) - dostęp do transmitowanych

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe

Technologie Internetowe Arkadiusz Liber Emil Dziubecki Technologie Internetowe Laboratorium Ćwiczenie 3. Projektowanie i implementacja dokumentów hipertekstowych zawierających ramki i tabele Legnica 2005 1 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2

Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2 Mechatronika PWSW Informatyka Wykład 2 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language,

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna PWSW Inżynieria Środowiska wykład 30 h lab. 15h dr inż. Tomasz Bajorek Wykład - skrót tematyki: Sieci komputerowe - typy. Internet. Usługi sieciowe. Komunikacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo