Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura WWW. HTML Część I - Podstawy. HTML język tworzenia stron WWW. Znaczniki HTML. Struktura dokumentu HTML. Kodowanie polskich liter"

Transkrypt

1 HTML Część I - Podstawy Beata Pańczyk Architektura WWW strona - jednostka informacji w WWW łączniki (ang. link) prowadzące do innych dokumentów przeglądarki (ang. browser) - programy klienta uŝywane do czytania dokumentów WWW hipertekst - dokumenty połączone łącznikami HTML (ang. Hyper Text Markup Language) - język do tworzenia hipertekstu HTTP (ang. Hyper Text Transfer Protocol) protokół wykorzystywany w WWW 1 2 HTML język tworzenia stron WWW Dokument HTML plik tekstowy (ASCII) z opisem przy pomocy znaczników DuŜa zaleŝność wyglądu strony od przeglądarki (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Lynx) i narzędzi wspomagających (odtwarzanie dźwięków, animacji, obrazów) Problemy: techniczne, wersja (standard HTML), rozszerzenia specyficzne dla określonych przeglądarek, ustawienia przeglądarki, znaki narodowe Edytory HTML (np. Front Page, Pajączek, Zajączek), edytory wbudowane do przeglądarek (np. Netscape Navigator), edytory tekstu z moŝliwością zapisu w formacie HTML nie polecane (np. Microsoft Word) 3 Znaczniki HTML Znaczniki (tagi) - opis sposobu formatowania strony i jej struktury (wstawienie dodatkowych elementów generowanych lub teŝ z pliku); Zasada ignorowania nieznanych znaczników Rodzaje znaczników: Parzyste: <znacznik>...</znacznik> Nieparzyste: <znacznik>... Parametry (atrybuty, własności) znacznika: wpisywane po nazwie, wartość parametru: po znaku = (ujęta w prosty cudzysłów "..." lub pojedynczy apostrof '...' ) <znacznik par1="wart_par1" par2="wart_par2"...> 4 Kodowanie polskich liter najbardziej polecana norma ISO (ewentualnie strona kodowa Windows 1250) zaleŝność od ustawień przeglądarki polecenie informujące przeglądarkę o zastosowanym zestawie (w nagłówku dokumentu): <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> Struktura dokumentu HTML Tekst ASCII zawarty pomiędzy znacznikami:... Nagłówek nie wyświetlana część informacyjna o dokumencie: <head>...</head> Ciało dokumentu, część właściwa: <body>... Ignorowanie: wielokrotnych spacji, przejścia do nowego wiersza (ENTER) => jawność określania końca akapitów, wcięcia w celu wydzielenia struktury dokumentu 5 6 1

2 Struktura dokumentu HTML <head> <title>tytul w naglowku </title> <meta > </head> <body> <p>akapit1 <br> akapit1 akapit1... <p>akapit2 akapit2 akapit2 akapit początek dokumentu HTML - początek nagłówka - napis w nagłówku strony - informacje dla przeglądarki - koniec nagłówka - początek właściwej treści dokumentu - początek akapitu1 i podział wiersza - koniec akapitu 1 - koniec treści - koniec dokumentu HTML 7 Znaczniki w sekcji HEAD Tytuł dokumentu wyświetlany w pasku tytułowym przeglądarki: <title> </title> Dodatkowe informacje dla przeglądarki, dla wyszukiwarek (atrybut NAME stosowany jest wymiennie z atrybutem HTTP-EQUIV) <meta name="keywords" content="slowa kluczowe"> <meta name="description" content="opis strony"> <meta name="generator" content="edytor"> <meta name="autor" content="autor"> <meta name="copyright" content=" "> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> podstawowy adres URL dla wszystkich adresów względnych <base href="http://www.mojserwer.pl" > 8 Przykład dokument p1.html <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu 9 Przykład znacznik head <head> <meta http-equiv= content-type" content="text/html;charset=iso "> <meta name="author" content="beatap"> <title>przykład 1</title> </head> <body> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu 10 Parametry znacznika body background - tło dokumentu w postaci pliku graficznego (.gif lub.jpg) bgcolor - kolor tła dokumentu text - kolor tekstu link - kolor połączeń początkowych alink - kolor połączeń aktywnych vlink - kolor połączeń wykorzystanych Np. <body bgcolor="blue" text="yellow" link="red"> 11 Parametry znacznika body <head...,/head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <p>html - Lekcja 1 <br>1. Podstawowe znaczniki <br>2. Struktura dokumentu 12 2

3 Znaki specjalne Znaki nie naleŝące do standardowego zestawu znaków alfanumerycznych (np. ), niektóre znaki specjalne (np. &) czy teŝ twardą spację naleŝy określać w dokumentach HTML za pomocą kodów. Kody znaków mogą być definiowane poprzez: nazwę (encję): &nazwa; wartość liczbową: &#nnn; 13 " & Tabela wybranych kodów znaków Wartość ²³¹ ¼½¾ " & Encja ² ³ ¹ ¼½¾ & Symbol " (cudzysłów prosty) twarda spacja (znak paragrafu) (symbol copyright) (zastrzeŝony znak towarowy) (2, 3, 1 w indeksie górnym) ¼ ½ ¾ ułamki 14 Formatowanie czcionki Formatowanie tekstu, akapity, nagłówki, komentarze <i> tekst </i> <b> tekst </b> <u> tekst </u> <tt> tekst </tt> <em> tekst </em> <strong> tekst </strong> <blink> tekst </blink> <sup>... </sup> <sub>... </sub> <font...>... </font> pochylenie pogrubienie podkreślenie maszyna do pisania wyróŝnienie zwykle kursywą wyróŝnienie zwykle pogrubieniem migotanie indeks górny indeks dolny parametry czcionki: color, size, face np. <font size=+1 face="arial" 15 color="red"> tekst </font> Wyrówanie tekstu parametr align o wartościach: left (domyślnie), center, right np. <p align=center> tekst akapitu <br> - łamanie wiersza <hr> - pozioma linia <h1>,<h2>,... - nagłówki (7 poziomów) Komentarz: <!-- komentarz w html --> 16 Przykład formatowanie tekstu <head>... </head> <body text="#000099" bgcolor="lightyellow"> <h3 align=center> HTML - Lekcja 1 </h3> <p align=left> 1. Podstawowe <b>znaczniki</b> <br> 2. Struktura <i>dokumentu</i> 17 Lista numerowana <ol>, wypunktowana <ul> i lista definicji <dl> <ol> <li>element numerowany 1 </li> <li>element numerowany 2 </li> <ul> <li>element punktowany 1 </li> <li>element punktowany 2 </li> </ul> <dl> <dt> termin 1 </dt> <dd>objaśnienie terminu 1</dd> <dt> termin 2 </dt> <dd>objaśnienie terminu 2</dd> </dl> 18 3

4 Przykład - listy <ul> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> </ul> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> <dl> <dt>html</dt> <dd>hyper Text Markup Language język do tworzenia hipertekstu </dd> <dt>http</dt> <dd>hyper Text Transfer Protocol protokół wykorzystywany w WWW </dd> </dl> 19 Listy zagnieŝdŝone <ul> <!--lista punktowana zewnętrzna --> <li>podstawowe znaczniki <ol> <!--lista numerowana wewnętrzna --> <li>p</li> <li>hr</li> <li>br</li> </li> <li>struktura dokumentu <ul> <!--lista punktowana wewnętrzna --> <li>html</li> <li>head</li> <li>body</li> </ul> </li> </ul> 20 <img > src="plik luburl" align="połoŝenie" alt="tekst" ismap border height width Dodawanie grafiki nazwa URLa lub pliku graficznego w formacie.gif lub.jpg określa połoŝenie obrazka na stronie WWW: top, middle lub centre, bottom, right, left pokazuje tekst w miejscu elementów graficznych uŝytkownikom, którzy nie mogą oglądać grafiki; obrazek w formacie mapy Linia wokół obrazu (=0 brak) Wysokość i szerokość 21 Przykład wstawianie obrazka <body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> <img src="duke.gif" alt="tu jest obrazek"> 22 Przykład parametry obrazka <body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li>podstawowe znaczniki</li> <li>struktura dokumentu</li> <p align=center> <img src="duke.gif" border=2 alt="tu jest obrazek" height=100 width=90> 23 Odwołania hipertekstowe (linki) <a href="plik lub url"> tekst odnośnika </a> np. <a href="rys.htm"> zobacz rys.1 </a> <a href= "http://www.google.pl" > wyszukaj </a> <a name="r1"> rozdział 1 </a> <a href="#r1"> przeczytaj roz. 1 </a> kotwica (anchor) odwołanie hipertekstowe do pliku na serwerze lokalnym lub URL (łącznie z protokołem http) do serwera odległego odwołanie do miejsca (zaznaczonego wcześniej) wewnątrz aktualnego dokumentu 24 4

5 Przykład wstawianie linków <body> <h2>html - Lekcja 1</h2> <ol> <li><a href= "http://webmaster.helion.pl/kurshtml"> Podstawowe znaczniki</a></li> <li><a href="w1.html"> Struktura dokumentu</a></li> <a href="http://java.sun.com"> <img SRC="duke.gif" border=0 ALT="Tu jest obrazek" </a> 25 HTML Część II - Tabele 26 Definiowanie tabeli <table>... znacznik tabeli <caption>...</caption> nagłówek tabeli... wiersz <td>... </td> pojedyncza komórka <th>... </th> komórka w postaci nagłówka Przykładowa tabela 2 x 2: <table> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td> <td>... </td> 27 Przykład prosta tabela <body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 28 Parametry znacznika <table> border - szerokość krawędzi np. border=0 ukrywa krawędzie, border=3 cellspacing - szerokość odstępów między komórkami cellpadding - szerokość odstępu pomiędzy wewnętrzną krawędzią komórek a umieszczonych w nich tekstem width - szerokość tabeli (w % lub punktach) np. width="100% width=50 height - wysokość tabeli (wartości jak wyŝej) 29 Parametry <td> i width - szerokość komórki (w % lub punktach) np. <td width=30%> height - wysokość wiersza (wartości jak wyŝej) np. <tr height=100> align - wyrównanie tekstu w komórce w poziomie (wartości: left, center, right) np. <td align="right"> valign - wyrównanie tekstu w komórce w pionie (wartości: top, middle, bottom) np. <tr valign="top"> colspan - połączenie komórek (kolumn) np. <td colspan=3> rowspan - połączenie komórek (wierszy) np. <td rowspan=2> 30 5

6 Przykład parametry table <body> <h3>tworzenie tabel</h3> <table border> <caption> Imiona</caption> <td>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 31 Przykład wysokość, szerokość tabeli <table border="10" width="100%" height="60%"> 32 Przykład cellpadding i cellspacing <table border="10" width="150" height="75" cellspacing="6" cellpadding="10"> 33 Przykład wyrównanie tekstu w wierszach i komórkach <table border="5" width="250" height="200" cellpadding="3"> <caption> Imiona</caption> <td align="left" valign="top">ania</td> <td align="center" valign="middle">ola</td> <td align="right" valign="bottom">ela</td> <tr align=center valign=top> <! dalej zawartość komórek bez zmian --> 34 Przykład kolory tła <table border="5" bordercolor="navy"width="250" height="200" cellspacing="10"cellpadding="10" bgcolor="lightyellow"> <caption> Imiona</caption> <tr bgcolor="yellow" > <td bgcolor="red" > Ania</td> <td>ola</td><td>ela</td> <td>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> Mozilla a IE

7 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan=2>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan=2>adam</td> <td>piotr</td> <td>stanisław</td> 37 Przykład scalanie komórek <table border="5" width="100%" height="60%"> <caption> Imiona</caption> <td rowspan=2>ania</td> <td>ola</td> <td>ela</td> <td colspan=2>adam</td> 38 Inne znaczniki Umieszczanie dźwięku na stronie: <a href="http://www.mojserwer.pl/plik.wav"> posłuchaj </a> <embed src="melodia.mid" autostart=false loop=true width=145 height=55 align=center> </embed> - osadzenie obiektu (pliku dźwiękowego), w specyfikacji HTML zastąpiony znacznikiem <object> Znacznik <applet>: <applet code="test.class" codebase="folder" height=40 width=400> </applet> Uniwersalny znacznik <OBJECT> - wstawia obiekt (np. obrazek, aplet, plik multimedialny.avi,.mov,.mpg ) na stronę WWW, podobny do <embed> <object data="obrazek.gif" type="image/gif"> </object> <object data="test.class"> </object> <object data="film.avi" type="application/avi"> </object> 39 HTML Część III - Formularze 40 Wstawianie formularza <form action="plik lub url" method="metoda"> action - określa sposób opracowywania danych pochodzących z formularza (dokąd odesłać dokument) method - określa metodę przesyłania danych do serwera: method="post"- w postaci pliku, method="get" - po dołączeniu do URL-a UWAGA! Wszystkie pola formularza powinny posiadać parametr name, jednoznacznie Dokument z formularzem <head> <title> Wstęp do tworzenia formularzy </title> </head> <body> <form method=post enctype="text/plain"> <!-- w tym miejscu będą wstawiane pola formularza np. pola input, lista select itp. -> identyfikujący dane pole 7

8 Pole formularza <input type=...> Parametr type: <input type="text"> pole tekstu <input type="password"> pole tekstowe typu hasło <input type="radio"> przycisk typu radio <input type="checkbox"> pole wyboru (check box) <input type="submit"> przycisk potwierdzający formularz i wysyłający go do serwera <input type="reset"> przycisk do usuwania zawartości formularza Inne parametry pola input: name, value checked size, maxlength 43 <select name="... " size="n" multiple> Pole formularza <select> <option> wybór1 </option> <option> wybór2 </option> <option selected>wybór3 </option> </select> lista rozwijana (lub przewijana jeśli określono parametr size) name - nazwa listy size - ilość elementów widocznych na liście przewijanej multiply - moŝliwość wybrania kilku elementów jednocześnie <option> - indywidualne pole wyboru selected pole zaznaczone jako wartość domyślna 44 Pole formularza <textarea> <textarea name="t1" rows="2" cols="3" > Tu moŝna podać tekst domyślny </textarea> 45 Pole input typu text i password <input type="text"> <input type="text" name="adres"> <input type="text" name="adres" value="wileńska 5"> Wileńska 5 <input type="text" name="adres" value="wileńska" size= "10"> Wileńska <input type= "text" name="adres" size= "30" maxlength= "10" > input type= "password" name="hasło"> - parametry size, value i maxlength jak w polu text) 46 Pole input typu radio <input type=radio name="ulubiona zupa > <input type=radio name="ulubiona zupa > <br> <input type=radio name="ulubiona zupa > <br> <input type=radio name="ulubiona zupa > <br> <input type=radio name="ulubiona zupa" value="zur"> Ŝurek<br> <input type=radio name=" ulubiona zupa " value="ros"> rosół<br> <input type=radio name=" ulubiona zupa " value="bar"> barszcz<br> Ŝurek rosół barszcz 47 Przykład pole radio <body> <form>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br> <input type=radio name="ulubiona zupa" value="zur" > Ŝurek <br> <input type=radio name="ulubiona zupa" value="ros"> rosół<br> <input type=radio name="ulubiona zupa" value="bar" checked> barszcz 48 8

9 Przykład pole checkbox KaŜde pole checkbox musi mieć róŝne nazwy name, natomiast wartość value="yes" jest taka sama (odwrotnie jak w przypadku radio): <form>jaka jest twoja ulubiona zupa?<br> <input type=checkbox name="zur" value="yes" checked > Ŝurek <br> <input type=checkbox name="ros" value="yes" checked > rosół <br> <input type=checkbox name="bar" value="yes"> barszczyk 49 Pole input typu submit i reset Standardowo: <input type=submit> Submit <input type=reset> Reset Zmiana tekstu pojawiającego się na przycisku: <input type=submit value="wyślij" > Wyslij <input type=reset value="wyczyść" > Wyczyść 50 Pole <select> lista select i opcje wyboru: <select name="zupa" > Ŝurek <option>ŝurek <option> rosół <option> barszczyk <option> pomidorowa </select> wartości dla kaŝdej opcji: <select name="zupa" > barszczyk <option value="zur" >Ŝurek <option value="rosol" > rosół <option value="barszcz" selected > barszczyk <option value="pomidor" > pomidorowa </select> 51 Przykład pole select <body><form> jaka jest twoja ulubiona zupa?<br> <select name="zupa" size=3> <option value="zur" > Ŝurek <option value="rosol" > rosół <option value="barszcz" selected> barszczyk <option value="pomidor"> pomidorowa <option value="ogorek"> ogórkowa <option value="grzyb"> grzybowa </select> 52 Pole <button> <button>treść przycisku</button> nowy element HTML 4 - podobny do klasycznego input, ale pozwala wprowadzić do przycisku znacznie więcej elementów (np. wstawiać grafikę): <button>kliknij tutaj<br><img src="duke.gif"> </button> Atrybuty przycisku: disabled - wyłączenie przycisku (nie działa kliknięcie) name - unikatowa nazwa type - typ przycisku, submit, reset value - przypisanie przyciskowi określonej wartości Funkcjonalność przycisku moŝna rozbudowywać o skrypty 53 Przykład pole button <body><form> A teraz:<br> <button name="p1"> kliknij tutaj </button> <br> lub <br> <button name="p2"> kliknij tutaj<br> <img src="duke.gif"> </button> <br> 54 9

10 Przykład formularza 55 Przykład - kod formularza <h3>formularz do składania zamówień</h3> <form method=post Nazwisko, imię: <input name="nazwisko" size=30><br> Ulica: <input name="ulica" size=30><br> Kod, miejscowość: <input name="miejsc" size=30><br> Adres <input name=" " size=30><br> <h4>proszę zaznaczyć zamawiane produkty:</h4> <input name="tp" type="checkbox">turbo pascal <input name="c" type="checkbox">c++ <input name="java" type="checkbox">java <h4>sposób zapłaty:</h4> <input name="zapłata" type="radio" value="euro" >eurocard <input name="zapłata" type="radio" value="euro" >visa <input name="zapłata" type="radio" value="euro" >przelew bankowy<br> <input type="submit" value="wyślij zamówienie"> <input type="reset" value="anuluj zamówienie"> 56 Przykład pola formularza w tabeli <table border=1 > <td>nazwisko, imię </td> <td><input name="nazwisko" size=30> </td> <td>ulica </td> <td><input name="ulica" size=30></td> <td>kod, miejscowosć </td> <td><input name="miejsc" size=30> </td> <td>adres </td> <td><input name=" " size=30></td> 57 Formularz z tabelą 58 10

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe

Technologie Internetowe Arkadiusz Liber Emil Dziubecki Technologie Internetowe Laboratorium Ćwiczenie 3. Projektowanie i implementacja dokumentów hipertekstowych zawierających ramki i tabele Legnica 2005 1 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć?

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć? INTERNET i PROJEKTOWANIE STRON WWW WYKŁAD HTML 4.0, XHTML 1.0 Transitional, CSS 1.0 i 2.0, tabele, formularze, wyrażenia regularne, JavaScript, PHP, formularze, ciasteczka, dynamiczne generowanie treści,

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

<p> </ p> <p id= identyfikator > </p> Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: przykład p - od paragraph służy do wstawiania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Informatyka M1T1 sem.2

Informatyka M1T1 sem.2 Informatyka M1T1 sem.2 Wykład 3 Bezpieczeństwo sieci Linux HTML Bezpieczeństwo w sieci Zagrożenia: - dostęp do przechowywanych danych (odtajnienie, podmiana-fałszerstwo, utrata) - dostęp do transmitowanych

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm...

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm... ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI Wstęp... 2 Plik index.htm... 2 Plik zaglowce.htm... 6 Plik uprawnienia.htm... 8 Plik bezpieczeństwo.htm... 9 Plik szanty.htm... 11 Połączenie podstron w witrynę... 11 Zobacz podgląd

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni

Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Studenci niewidomi i słabowidzący poradnik dla wyższych uczelni Dostępne WWW Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego W serii publikacji Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego ukażą się również: Nauczanie

Bardziej szczegółowo