Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego"

Transkrypt

1 mgr Tomasz Grbski Konspekt do lekcji elementy informatyki dla klasy 4e Liceum Ogólnokształccego Temat lekcji: Podstawy jzyka HTML. Czas trwania: 45 minut Cel ogólny: poznanie budowy i najwaniejszych polece jzyka HTML. Cele edukacyjne: po tej lekcji ucze: wie, do czego słuy jzyk HTML, zna podstawowe zasady posługiwania si tym jzykiem, wie, z jakich czci składa si dokument HTML, rozumie pojcia: atrybuty, właciwoci, znaczniki, sekcje, potrafi napisa prost stron WWW w Notatniku posługujc si jzykiem HTML, potrafi wyjani rónice midzy tworzeniem stron w programie FrontPage a tworzeniem ich w jzyku HTML, Metoda pracy: podajca: elementy wykładu i pogadanki, wiczeniowa, problemowa. Formy pracy: indywidualna, grupowa. Materiały i rodki dydaktyczne: komputery, oprogramowanie: Front Page, Notatnik. przygotowane tabele z najwaniejszymi poleceniami jzyka HTML. wydruki komputerowe. 1. Czynnoci organizacyjno-porzdkowe Przywitanie uczniów, sprawdzenie frekwencji, omówienie spraw organizacyjnych 2. Sformułowanie tematu i uwiadomienie celów lekcji Nauczyciel wyjania termin HTML i omawia zastosowanie tego jzyka. 3. Realizacja tematu a) Nauczyciel omawia podstawowe zasady budowy jzyka HTML, wyjania znaczenie słów znacznik, atrybut, sekcja. Uczniowie otrzymuj wydruki komputerowe z najwaniejszymi informacjami na ten temat (załcznik 1) 1

2 b) Nauczyciel omawia struktur strony WWW, wskazuje trzy wane jej czci, zwracajc uwag na znaczniki, po których mona rozpozna poszczególne czci strony. c) Uczniowie uruchamiaj program Front Page i tworz przy jego pomocy bardzo prost stron zawierajc krótki tekst, tabel i zmienione tło (załcznik 3, zad.1). Nastpnie, w programie tym, korzystaj z zakładki HTML i zauwaaj jak wiele informacji zawiera ta strona w jzyku HTML. Wyodrbniaj omówione wczeniej czci strony. d) Nauczyciel omawia najwaniejsze polecenia jzyka HTML. Uczniowie otrzymuj wydruk w formie tabeli (załcznik 2). e) Uczniowie uruchamiaj Nowy Dokument w programie Front Page, przechodz do zakładki HTML i tworz stron WWW uywajc ju tylko polece jzyka HTML. Zmieniaj m.in. rozmiar i kolor czcionki, format tekstu, kolor tła (załcznik 3, zad.2). f) Uczniowie uruchamiaj program Notatnik i wykonuj w nim kolejn stron (załcznik 3, zad.3) 4. Podsumowanie lekcji. Uczniowie wyraaj swoj opini na temat tworzenia stron WWW przy pomocy Front Page a i Notatnika. Wyszukuj plusy i minusy tworzenia stron WWW w tych programach. Nauczyciel ocenia aktywno uczniów. Praca domowa: zad.3,4 (załcznik 3) 2

3 ZAŁCZNIK NR 1 1. HTML-jzyk znaczników Pomimo, e na pierwszy rzut oka kod HTML-a moe przeraa, zasady jego konstruowania s bardzo proste. Wybrany fragment dokumentu ograniczany jest tzw, znacznikami, nadajcymi mu pewne właciwoci. Znaczniki s słowami kluczowymi ujtymi w nawiasy trójktne: <" i >". Fragment dokumentu majcy pewne właciwoci ograniczony jest nastpujco: <znacznik> fragment dokumentu </znacznik>. Struktura taka moe mie charakter wielopoziomowy, tzn., e poszczególne znaczniki mog zawiera si w innych, np. <znacznik1> fragment dokumentu <znacznik2> fragment dokumentu </znacznik2> </znacznik1>. Znaczniki nie mog si wzajemnie przeplata. Poniszy fragment kodu jest nieprawidłowy: <znacznik1> fragment dokumentu <znacznik2> fragment dokumentu </znacznik1> </znacznik2>. W jzyku HTML wystpuj równie znaczniki nie majce swych odpowiedników zamykajcych, np. znacznik definiujcy lini (<HR>), czy znak podziału wiersza (<BR>). Wikszo znaczników posiada tzw. atrybuty, czyli właciwoci, pozwalajce na zmodyfikowanie cech fragmentu dokumentu zawartego pomidzy znacznikiem otwierajcym i zamykajcym. Znacznik moe posiada wiele atrybutów; atrybutowi moe by przypisana warto: <znacznik atrybut= warto > fragment dokumentu </znacznik> Na przykład dla znacznika definiujcego akapit <P> </P> mona zdefiniowa cech wyrównanie (ALIGN) oraz jej warto: LEFT, RIGHT, CENTER, np.: <P ALIGN="CENTER"> akapit </P>. Jeeli znacznik posiada kilka atrybutów mona okreli kilka jednoczenie. 2. Struktura strony Wanym elementem dokumentu HTML jest jego konstrukcja. W definicji dokumentu mona wyróni trzy główne czci. Pierwsza cz - definicja typu Pierwsza cz zawiera definicj typu, czyli jedn linijk kodu okrelajc specyfikacj jzyka HTML, za pomoc której okrelana jest poprawno definicji zawartoci strony. Typowa deklaracja typu ma posta: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> Brak definicji typu nie spowoduje wikszych szkód, jednak definicja ta wymagana jest w standardzie HTML 4.0. Pozostała cz dokumentu zawarta pomidzy znacznikami <HTML> </HTML> i zawiera kolejne dwa bloki definiujce zawarto strony. Cze druga - nagłówek dokumentu Nagłówek dokumenty zawarty jest pomidzy znacznikami <HEAD> </HEAD>. Dane zawarte pomidzy tymi znacznikami nie s elementami wizualnymi. Zawieraj m.in. informacje o standardzie kodowania znaków, autorze strony, dacie modyfikacji, a take słowa kluczowe, z których korzystaj serwisy wyszukiwawcze. Cze trzecia tre strony Trzecia cz dokumentu okrela faktyczn zawarto strony ze znacznikami niezbdnymi do właciwej jej prezentacji. Sekcja ta zawarta jest pomidzy znacznikami <BODY> </BODY>. Zatem poprawna struktura dokumentu HTML powinna wyglda nastpujco: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> <HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> 3

4 ZAŁCZNIK NR 2 3. Podstawowe znaczniki HTML-a i ich atrybuty Ponisze zestawienie przedstawia najwaniejsze znaczniki specyfikacji HTML 4.0. Znaczniki sekcji <HEAD> </HEAD> Znacznik i jego zastosowanie <META> dodatkowe informacje o dokumencie <TITLE>< /TITLE> tytuł strony Atrybuty name - nazwa zmiennej content - warto zmiennej lang - identyfikator jzyka Przykład <META name="author" content="jan Nowak"> <TITLE> Moja strona domowa </TITLE> <BODY></BODY> linia pozioma Znaczniki sekcji <BODY> </ BODY > background -styl tła text -kolor tekstu link -kolor łczy alink -kolor łcza aktywnego vlink -kolor łcza odwiedzonego <BODY BGCOLOR="#990000" LINK="#FFOOOO"> <B></B> pogrubienie title tekst <B> tekst pogrubiony </B> <I></I> pochylenie Title tekst <I> tekst pochylony </I> <U>< /U> podkrelenie tekst <U> tekst podkrelony </U> <P></P> akapit <P>akapit1</P> <P ="center">akapit2</p> <FONT></ FONT > definicja czcionki <BR> znak podziału wiersza <H1></H1> <H2></H2> <H3></H3> <H4></H4> <H5></H5> <H6></H6> nagłówki poziomów tekstu size -rozmiar czcionki color -kolor face -krój <FOMT size="+2" color="blue"> niebieski tekst </FONT> <H1> Cz II </H1> <H2> Rozdział l </H2> <H3> Paragraf la </H3> <HR> linia pozioma <OL></OL> lista uporzdkowana <UL></UL> lista punktowana -wyrównanie size -wysoko width -szeroko color -kolor type -styl wyróniania elementów start -warto pocztkowa type -styl wyróniania elementów <HR ALIGN="CENTER" SIZE="1"> <OL> <LI>punktl</LI> <LI>punkt2</LI> </OL> <UL> <LI>punkt1</LI> <LI>punkt2</LI> </UL> 4

5 <LI></LI> element listy (łczone z <OL> lub <UL> <IMG> wstawienie obrazka <A></A> odsyłacz type -styl wyróniania elementów src -połoenie pliku graficznego width height alt border name -nazwa href -adres URL dokumentu połczonego title -tekst chmurki (dla linku tekstowego) <IMG SRC="images/kot.gif" BORDER="0" ALT=" "> <A HREF="index.html"> </A> <TABLE> </TABLE> definicja tabeli <TR></TR> definicja wiersza tabeli <TD></TD> definicja komórki tabeli width border celispacing -odstpy midzy komórkami cellpadding -margines wewntrzny komórek tabeli bgcolor -kolor tła tabeli v -wyrównanie w pionie v -wyrównanie w pionie width height colspan rozszerzenie komórki na kilka kolumn rowspan -rozszerzenie komórki na kilka wierszy <TABLE BORDER="1" CELLSPACING="2" > <TR> <TD></TD> <TD></TD> </TR> </TABLE> jak wyej jak wyej Znaczenie atrybutów uniwersalnych: - wyrównanie w poziomie alt - tekst alternatywny dla elementu (zawarto chmurki) bgcolor - kolor tła border - grubo obramowania height - wysoko elementu href - adres URL łczonego dokumentu widht - szeroko elementu 5

6 ZAŁCZNIK NR 3 Zad.1. W programie Front Page utwórz stron WWW zawierajc: Imi i nazwisko kolorem niebieskim Adres kolorem czerwonym Tabel zawierajc jednodniowy plan lekcji Ustaw kolor tła strony na ółty. Zad. 2. Przy uyciu jzyka HTML, w programie Front Page, w zakładce HTML utwórz stron zawierajc: Tekst powitalny kolorem czerwonym Imi i nazwisko kolorem zielonym Ustaw kolor tła na niebieski. Zad.3. Uywajc programu Notatnik utwórz stron zawierajc: Tabel z imionami i nazwiskami 10 osób z klasy. Praca domowa: Zad.4. Uywajc Notatnika utwórz stron powitaln swojej szkoły, zawierajc: Powitanie Nazw szkoły Adres szkoły Atuty szkoły w tabeli Uyj rónych kolorów. Dla chtnych Zad.5. Uywajc Notatnika utwórz stron główn oraz dwie podstrony na dowolny temat. Uyj moliwie najwicej znanych ci polece jzyka HTML 6

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.

Samouczek. - poznaj program Zajączek. Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp. Samouczek - poznaj program Zajączek Autorem samouczka jest mgr Rafał Pasik absolwent Politechniki Radomskiej kontakt e-mail: rafal.pasik@wp.pl Białystok 2004 Spis treści: Wstęp... 3 1. Platforma sieciowa...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML

HTML. Witamy w wirtualnym języku HTML HTML Witamy w wirtualnym języku HTML ostatni WYJAŚNIENIE: Określenie "HTML" będzie używane w znaczeniu ogólnego języka opisującego strukturę dokumentów stron WWW. Zapoznając się z tym językiem poznasz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm...

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm... ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI Wstęp... 2 Plik index.htm... 2 Plik zaglowce.htm... 6 Plik uprawnienia.htm... 8 Plik bezpieczeństwo.htm... 9 Plik szanty.htm... 11 Połączenie podstron w witrynę... 11 Zobacz podgląd

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe

Technologie Internetowe Arkadiusz Liber Emil Dziubecki Technologie Internetowe Laboratorium Ćwiczenie 3. Projektowanie i implementacja dokumentów hipertekstowych zawierających ramki i tabele Legnica 2005 1 1. Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć?

C y z m m się ę b ęd ę zi z em e y m za z jmo m wa w ć? INTERNET i PROJEKTOWANIE STRON WWW WYKŁAD HTML 4.0, XHTML 1.0 Transitional, CSS 1.0 i 2.0, tabele, formularze, wyrażenia regularne, JavaScript, PHP, formularze, ciasteczka, dynamiczne generowanie treści,

Bardziej szczegółowo

<p> </ p> <p id= identyfikator > </p> Znacznik HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami kątowymi. Schemat zapisu znacznika: przykład p - od paragraph służy do wstawiania

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium numer 1

Laboratorium numer 1 Laboratorium numer 1 Podstawy HTML część I: HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. HTML pozwala opisać strukturę

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html:

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html: P r o j e k t o w a n i e s t r o n w w w w h t m l S t r o n a 1 Struktura strony www w jezyku html tytuł strony Tu wpisuje się treśd strony Cała treśd która znajduje się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA STRON WWW Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Wykład: Plan spotkań 2 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6 godzin), 23 marca 2013 r. sala 307 15:00-19:55 (6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo