INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO ) IZ RPO WO planuje w IV kwartale 2015 r. ogłosić konkurs dla wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Osi priorytetowej 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zwraca się szczególną uwagę na wymagania stawiane projektom dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które zostały określone w RPO WO w Kierunkowych zasadach wyboru operacji dla Priorytetu inwestycyjnego 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. Mianowicie, dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdraŝania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W związku z powyŝszym, informuje się wnioskodawców zainteresowanych złoŝeniem wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej o uwzględnienie ww. wymagań.

2 Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłuŝeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 3 marca 2015 r. ZWO zadecydował o wydłuŝeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej Raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS, które przeprowadzone zostały w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015r. więcej: * Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2014, Priorytet VII PO KL, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym PO KL. więcej: 1pokl priorytet-vii-po-kl-poddzialanie-721.html Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) PoniŜej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-812.html Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL ) PoniŜej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2014, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html

3 Polsko-czeskie rozmowy o współpracy we wdraŝaniu budŝetu UE Kierunki przyszłej współpracy bilateralnej w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, wyzwania związane z uruchomieniem nowej puli środków unijnych oraz współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej to główne tematy spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z czeską minister rozwoju regionalnego Karlą Šlechtová. Rozmowy odbyły się 12 marca 2015 r. w Warszawie. więcej: Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Departament Programów Ponadregionalnych MIiR na swoich stronach internetowych zaprezentowało dokumenty związane ze Strategiami ponadregionalnymi dla: Strategii Polski Zachodniej 2020: więcej: Strategii Polski Wschodniej 2020: więcej: ony/dokumenty_i_ekspertyzy.aspx Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował broszurę informacyjną pn. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Broszura w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem:

4 Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków programu Horyzont 2020 dotyczącego technologii ogrzewania/chłodzenia i energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2015 r. więcej: Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu w ramach Horyzont 2020 nabór: H2020-ISIB B Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont H2020-ISIB B - Poprawa modeli zarządzania lasami. więcej: Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach Programu Prawa, równość i obywatelstwo. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównowaŝonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infra-kryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji Ŝycia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej:

5 Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach programu Erasmus +, Działanie 2 - Strategiczne partnerstwo.celem projektu jest poprawa osiągnięć uczniów i zwiększenie ich zainteresowania nauką. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r. więcej: Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złoŝenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal połoŝonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdraŝany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej:

6 Instytuty badawcze KE szukają naukowców Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC). Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do Instytutów JRC. więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdraŝającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duŝe zainteresowanie moŝliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej:

7 Oferta poŝyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu KaŜda Twoja inwestycja słuŝy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z poŝyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaŝy dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, Ŝe wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdraŝanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu uŝytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Fundusze dla młodych - ruszają pierwsze nabory Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez WUP, w których o dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone zostaną na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP). więcej:

8 Gdzie po informacje o Funduszach Europejskich? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Fundusze Europejskie mogą Tobie pomóc, moŝesz bezpłatnie skorzystać z konsultacji w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w całym kraju. więcej: Komisja Europejska (KE) wydłuŝa konsultacje listy projektów infrastruktury energetycznej i gazu KE do 31 marca 2015 r. wydłuŝyła konsultacje dotyczące listy projektów z obszaru infrastruktury energetycznej i gazu. Zapraszamy do zgłaszania uwag. więcej: Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2020 ESPON jest programem badawczym mającym na celu wspieranie efektywności Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz polityk i programów w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityk rozwoju terytorialnego w Europie. więcej: O programie COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej:

9 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 Do 31 marca 2015 r. moŝna zgłaszać uwagi do projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym. więcej: olski_centralnej_do_r_2020_2015_02_17.aspx Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 r. Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej NCBiR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 r. więcej: Pomoc we wdroŝeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej: Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umoŝliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i poŝyczek na budowę mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Ęnergii. więcej:

10 Opublikowano "Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata " Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata więcej: Ponad 93 mln zł z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową 17 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę 93 mln złotych. Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe przedsięwzięć złoŝonych w ramach kolejnego konkursu Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. więcej: Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 PO IiŚ Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie oraz realnych wartości dofinansowania wykazanych na podstawie rozliczenia końcowego projektów. więcej: O współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną w NCBiR Działalność i oferta programowa ESA oraz moŝliwości podjęcia współpracy były tematem spotkania naukowców i przedsiębiorców z dr. Bojanem Bojkovem z Europejskiej Agencji Kosmicznej, które odbyło się 6 marca w siedzibie NCBiR. więcej:

11 Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Skorzystaj z nowej usługi w zakresie marketingu i sprzedaŝy produktów Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego do skorzystania z nowej usługi systemowej w zakresie marketingu i sprzedaŝy produktów. więcej: WydłuŜenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, Ŝe w związku z bardzo duŝym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłuŝyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca 2015 r. więcej: Skorzystaj z nowej usługi KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z nowej usługi systemowej KSU w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Oferta KSU skierowana jest do firm, które charakteryzują się rocznym zuŝyciem energii (przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej) na poziomie nie mniejszym niŝ 250 GJ (69,44 MWh). więcej:

12 Najlepsze praktyki w zakresie analiz kosztów i korzyści (AKK) Na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych dostępny jest dokument poświęcony dobrym praktykom w zakresie prowadzenia projektów transportowych. Powstał on na bazie doświadczeń przy weryfikowaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" w latach więcej: Podsumowanie konsultacji Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącego konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zestawienie nadesłanych uwag do Karty Podmiotu oraz Karty Usługi, uzupełnione o uwagi przesłane w dniu 9 stycznia 2015 r. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. więcej: Nowe wydanie Biuletynu KSOW więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza słuŝąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a takŝe umoŝliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx

13 KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe? Konkursy dla firm studenckich, stypendia na badania we Francji, zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców lub konkurs dla młodych projektantów. To zaledwie wycinek z moŝliwości rozwoju dla studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców. Od 30 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. więcej: Impuls do biznesu konkurs dla przedsiębiorców Konkurs Impuls do biznesu jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma zł. Pula nagród w konkursie wynosi zł. Do 20 kwietnia 2015 r. moŝna przesyłać zgłoszenia więcej: Zdobądź certyfikat European Language Label! Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, realizują coś więcej niŝ program nauczania. Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 roku. więcej: Główne obszary Programu Infrastruktura i Środowisko NajwaŜniejszym załoŝeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata jest zapewnienie zrównowaŝonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieŝącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej. więcej:

14 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej partnerem prestiŝowego konkursu Innovators Under 35 W ramach konkursu wyłaniani są młodzi liderzy innowacji (poniŝej 35 r.ŝ.), którzy dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy Ŝycia wielu osób na świecie. Do konkursu mogą być nominowani młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia. Nominacje są zbierane do 31 marca 2015 r. więcej: Rusza nabór wniosków w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER Do 28 kwietnia 2015 r. młodzi naukowcy-popularyzatorzy mogą składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. W konkursie INTER wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych więcej: Rusza pierwszy konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wprowadza do swojej oferty nową propozycję Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. więcej:

15 19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Wnioski w wersji elektronicznej moŝna składać w terminie do 27 marca 2015 r. więcej: konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój WUP w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest zwiększenie moŝliwości zatrudnienia osób do 29 roku Ŝycia z kategorii NEET. Nabór wniosków potrwa od 1 do 10 kwietnia 2015 r. więcej: marca-2015-r-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-pozakonkursowych-powiatowych-urzedow-pracy-ospriorytetowa-i-dzialanie-11-poddzialanie-111.html Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy Program Inteligentny Rozwój (PO IR) Znamy harmonogram konkursów w POIR. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw. więcej: opejskie/strony/rusza_wsparcie_dla_przedsiebiorcow_z_nowej_puli_fe_ aspx

16 Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza WdraŜająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach w/w działania naleŝy składać w terminie od 27 lutego do 4 maja 2015 r. więcej: 4.aspx Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach duŝego bonu edycja 2015 r. PARP ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach duŝego bonu. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz więcej: Termin ogłoszenia wyników konkursu START 2015 Uprzejmie informujemy, Ŝe wyniki konkursu START 2015 zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja br. Wszyscy kandydaci zostaną o nich poinformowani pocztą elektroniczną, a lista laureatów zostanie zamieszczona w podanym terminie na stronie internetowej Fundacji. więcej: WydłuŜenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, Ŝe w związku z bardzo duŝym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłuŝyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca 2015 r. więcej:

17 Nabór wniosków staŝowych, PUP Opole StaŜe będą organizowane w pierwszej kolejności u organizatora, który: ZłoŜy deklarację zatrudnienia po odbyciu staŝu Wnioskuje o stanowisko, na które brakuje ofert pracy Wywiązywał się ze zobowiązań zawartych w umowach z tut. urzędem w ramach aktywizacji bezrobotnych, w tym z deklaracji zatrudnienia Współpracował z tut. urzędem w zakresie pośrednictwa niesubsydiowanego więcej: Ogłoszenia konkursowe w ramach nowego Programu UE - EaSI w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej Od początku roku 2014 moŝna skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation EaSI) na lata więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagroŝonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieŝy powyŝej 15 roku Ŝycia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat. więcej:

18 PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program staŝowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staŝy dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. StaŜe przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyŝszych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Termin realizacji projektu: kwiecień 2013 r. czerwiec 2015r więcej:

19 Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o moŝliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku Ŝycia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieŝąco. więcej: Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. WciąŜ przyjmowane są zgłoszenia do Usługi pozostałe ostatnie wolne miejsca wyłącznie dla przedsiębiorstw średnich, o ograniczonych zasobach organizacyjno-finansowych. więcej: Nabór wniosków stypendialnych w programie Aktywność obywatelska rozpoczęty! O stypendium mogą ubiegać się osoby realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. Powołanie tego typu programu stypendialnego było jednym z postulatów Paktu dla kultury. Nabór trwa do 31 marca 2015r. więcej: To juŝ ostatnia szansa na przystąpienie do projektu szkoleniowo-doradczego Firmy Rodzinne II! 26 marca 2015 r. w Warszawie rusza VII edycja projektu Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym,

20 co biznesowe. Jeśli prowadzisz firmę rodzinną - pracujesz z innym członkiem rodziny, rodzina ma istotny wpływ na zarządzanie i posiada znaczące udziały w firmie ten projekt jest właśnie dla Ciebie. więcej: Nabór na wynajem pomieszczeń w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Moniuszki 11 (dworzec PKS) O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą juŝ firmę, ale nie dłuŝej niŝ 3 lata (w momencie składania wniosku). Do dyspozycji Państwa są lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność handlowo-usługową. Budynek jest parterowy i do kaŝdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. więcej: https://inkkluczbork.skycms.com.pl/501/nabor-moniuszki.html Wynajmij biurko w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) W siedzibie AIP UO jest moŝliwość wynajmu powierzchni biurowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W wyniku przebudowy budynku powstało 13 stanowisk biurowych. więcej: 50 mln zł na innowacje drogowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych. Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące. więcej: Japonia, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry razem Ruszył I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4- Japan Joint Research Program). Data zamknięcia naboru wniosków: r. więcej:

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 rok Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. więcej: Termin składania wniosków przez szkoły wyŝsze w PO WER Uprzejmie przypominamy, Ŝe 18 marca 2015 r. upływa termin składania wniosków przez szkoły wyŝsze w Programie Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na rok akademicki 2015/16 o dofinansowanie niepełnosprawnych studentów wyjeŝdŝających na studia i/lub praktykę oraz studentów wyjeŝdŝający na studia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymują stypendia socjalne). więcej: Harmonogram naborów wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na swojej stronie w zakładce Oferta finansowania zamieścił aktualny harmonogram naborów wniosków w dziedzinach: - Ochrona i zrównowaŝone gospodarowanie zasobami wodnymi - Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Ochrona atmosfery - Ochrona róŝnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Międzydziedzinowy więcej:

22 Trwa nabór przedszkoli do projektu KIK/33 Przedszkola, które nie zgłosiły dotąd udziału w projekcie Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców mają kolejna szansę, aby przystąpić do programu. Ruszył właśnie kolejny nabór. Nabór trwa do 31 marca 2015 r. więcej: Będzie nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY Pomoc moŝna otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a takŝe na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Wnioski moŝna składać od 10 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. włącznie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne". więcej: Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ochrona róŝnorodności biologicznej i ekosystemów" Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona róŝnorodności biologicznej. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. więcej:

23 Informacje na temat planowanych naborów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni III nabór Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyŝszego z Polski i Państw Darczyńców. O dofinansowanie w ramach FSS Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyŝsze - posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa WyŜszego. III nabór (otwarty od 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015, do 16:00) - rok akademicki 2015/2016, alokacja: więcej: Aktualne nabory wniosków w programach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Program Obszar (aktywne linki) Zakończenie naboru ERA-NET ERA-MIN Badania obejmujące zagadnienia z zakresu surowców r. nieenergetycznych Pollux CORE 2015 Innovation in Services r. Współpraca V4 - Japonia Advanced Materials r. ERA.Net Smart Grids Plus Badania obejmujące zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci r. wysokoenergetycznych Inicjatywa CORNET Badania branŝowe r. Badania obejmujące Infect-Era zagadnienia z zakresu r. chorób zakaźnych więcej:

24 Granty na badania, stypendia i staŝe znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staŝe, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej: Liczba złoŝonych wniosków w ramach konkursu - III edycja Liczba złoŝonych wniosków w ramach konkursu na przetestowanie i wdroŝenie usługi pilotaŝowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP III edycja. więcej: Znamy termin rozpoczęcia naboru w programie Interreg Europa Środkowa Nabór projektów będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane są kompletne aplikacje. W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Informacje na temat naboru i moŝliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego oraz pakiet aplikacyjny dostępne będą na stronie 12 lutego 2015 r. W tym samym dniu zostanie teŝ otwarta rejestracja na seminarium dla wnioskodawców wiodących, które jest organizowane przez Sekretariat Techniczny programu w Wiedniu, 10 marca 2015 r. więcej: Wolontariat Europejski (EVS) w Sumach na Ukrainie Fundacja Instytut Innowacji poszukuje kandydatów chętnych na 10-miesięczny wyjazd do Sum (północna część Ukrainy) w ramach Wolontariatu Europejskiego. Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalany z wolontariuszem. więcej:

25 Znamy harmonogram naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa Program Polska Cyfrowa (POPC) ma juŝ swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł. więcej: Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+ Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla kaŝdej z poniŝszych dat: Akcja 1 Wydarzenia na duŝą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 3 kwietnia 2015 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyŝsze, Edukacja dorosłych) 31 marca 2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieŝy 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieŝy 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r. Akcja 3 Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieŝą 30 kwietnia 2015 r. więcej:

26 Dodatkowy nabór wniosków w konkursie popularyzatorskim INTER Od 2 marca do 28 kwietnia młodzi naukowcy-popularyzatorzy będą mogli składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Celem konkursu jest promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności z zakresu popularyzowania nauki. więcej: Ostatnia szansa na udział w konkursie IMPULS Do 19 kwietnia 2015 r. naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. więcej: Ponad milion złotych na ochronę bioróŝnorodności z funduszy EOG Został ogłoszony nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona róŝnorodności biologicznej i ekosystemów. Do wsparcia finansowego ze środków MF EOG będą zakwalifikowane wyłącznie projekty złoŝone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami i podmiotami z tych trzech krajów. Wnioski o dofinansowanie naleŝy składać od 3 marca do 30 czerwca 2015r. więcej: duszy_eog.html Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz:

27 SKILLS staŝe Celem programu jest umoŝliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach staŝu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. NajbliŜszy termin składania wniosków 30 marca 2015 r. więcej: więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Zapytanie ofertowe na wybór eksperta do kontroli projektów PO KL w obszarze udzielania zamówień publicznych Zaproszenie w ramach rozeznania rynku do składania ofert na wybór eksperta do kontroli maksymalnie 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez róŝne podmioty w ramach projektów oraz Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL. więcej: Znany jest termin rozpoczęcia naboru w programie Interreg Europa Środkowa Nabór projektów będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane są kompletne aplikacje. W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. więcej:

28 Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent MEDIA) Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Terminy wezwań: - Rozwój widowni - Dla twórców inicjatyw i organizatorów wydarzeń budujących i rozwijających widownię. Termin aplikacji: 26/03/ Development / projekt pojedynczy - Dla producentów audiowizualnych. Termin aplikacji: 16/04/ Development gier video - Dla producentów gier video. Termin aplikacji: 26/03/ Dystrybucja/schemat automatyczny - Termin aplikacji: 30/04/ Dystrybucja/schemat selektywny - Celem schematu jest wsparcie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich. Termin aplikacji: 02 lipca 2015r. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent KULTURA) 1. Platformy literackie Cele, priorytety i przykładowe działania: projekty słuŝące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów, rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale) tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości

29 rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych Terminy składania wniosków: październik 2016 r. (ogłoszenie naboru w lipcu 2016 r.) więcej: Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotaŝowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. BudŜet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. więcej: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku. więcej: OdŜywiaj się prawidłowo i bądź aktywna w ciąŝy Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza kobiety w ciąŝy do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym WdroŜenie zasad prawidłowego Ŝywienia wśród kobiet w ciąŝy i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Przyszłe Mamy będą mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych porad. Badania trwać będą do marca 2016 r. więcej: Zaproszenie do udziału w programie Europejskiego Centrum Języków NowoŜytnych Europejskie Centrum Języków NowoŜytnych w Grazu zaprasza do składania wniosków na projekty w ramach programu obejmującego okres Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2015 r. więcej:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. za 2008 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU za 2008 rok BIAŁYSTOK styczeń 2009 r. REALIZACJA PROGRAMÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM INICJOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo