INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO ) IZ RPO WO planuje w IV kwartale 2015 r. ogłosić konkurs dla wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach Osi priorytetowej 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zwraca się szczególną uwagę na wymagania stawiane projektom dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które zostały określone w RPO WO w Kierunkowych zasadach wyboru operacji dla Priorytetu inwestycyjnego 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. Mianowicie, dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdraŝania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W związku z powyŝszym, informuje się wnioskodawców zainteresowanych złoŝeniem wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego gospodarki wodno-kanalizacyjnej o uwzględnienie ww. wymagań.

2 Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłuŝeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 3 marca 2015 r. ZWO zadecydował o wydłuŝeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej Raportu z konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS, które przeprowadzone zostały w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015r. więcej: * Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Opolu przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2014, Priorytet VII PO KL, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym PO KL. więcej: 1pokl priorytet-vii-po-kl-poddzialanie-721.html Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) PoniŜej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-812.html Lista zawartych umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL ) PoniŜej przedstawiamy listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2014, Priorytet VIII PO KL, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL. więcej: 1pokl priorytet-viii-po-kl-poddzialanie-811.html

3 Polsko-czeskie rozmowy o współpracy we wdraŝaniu budŝetu UE Kierunki przyszłej współpracy bilateralnej w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, wyzwania związane z uruchomieniem nowej puli środków unijnych oraz współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej to główne tematy spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z czeską minister rozwoju regionalnego Karlą Šlechtová. Rozmowy odbyły się 12 marca 2015 r. w Warszawie. więcej: Produkt Opolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (ORFPK): PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH ORFPK Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wprowadził do oferty nowy produkt PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH. Z poręczenia wadiów mogą skorzystać firmy sektora MSP zarejestrowane lub prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. Poręczenie to jest udzielane w 100 % wartości wadium przetargowego. więcej: Departament Programów Ponadregionalnych MIiR na swoich stronach internetowych zaprezentowało dokumenty związane ze Strategiami ponadregionalnymi dla: Strategii Polski Zachodniej 2020: więcej: Strategii Polski Wschodniej 2020: więcej: ony/dokumenty_i_ekspertyzy.aspx Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował broszurę informacyjną pn. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Broszura w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem:

4 Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu Rada hrabstwa South Gloucestershire z Anglii poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków programu Horyzont 2020 dotyczącego technologii ogrzewania/chłodzenia i energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2015 r. więcej: Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu w ramach Horyzont 2020 nabór: H2020-ISIB B Władze lokalne hiszpańskiej prowincji Guipúzcoa poszukują partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont H2020-ISIB B - Poprawa modeli zarządzania lasami. więcej: Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu Organizacja pozarządowa z Włoch poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach Programu Prawa, równość i obywatelstwo. więcej: Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu Agencja ds. Badań z włoskiego regionu Umbria poszukuje partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach zaproszenia do składania wniosków Programu Horyzont 2020 (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) dotyczącego młodego pokolenia w innowacji (młodzi motorem zmian społecznych), włączeniu i zrównowaŝonej Europie. Celem projektu jest zbadanie orientacji pokolenia sprzed kryzysu (ponad 50 lat) i generacji infra-kryzysowej (18-35 lat) w zakresie porządku publicznego, organizacji Ŝycia gospodarczego, społecznego i prywatnego i wyjaśnienia gotowość młodych do bycia motorem transformacji społeczno-ekologicznej. więcej:

5 Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu Władze szwedzkiej gminy Ljusnarsberg poszukują partnerów do projektu, który wdraŝany będzie w ramach programu Erasmus +, Działanie 2 - Strategiczne partnerstwo.celem projektu jest poprawa osiągnięć uczniów i zwiększenie ich zainteresowania nauką. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2015 r. więcej: Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego poszukuje partnerów Niemiecki Urząd Planowania Regionalnego Havelland-Flaeming poszukuje polskich partnerów do dwóch projektów: EUROPEACE i WETLANDS, które są planowane do złoŝenia w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. więcej: Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. więcej: Władze norweskiej gminy Gjesdal poszukują partnerów do projektu Władze norweskiej gminy Gjesdal połoŝonej w regionie Stavanger poszukują partnerów do projektu w dziedzinie energii, który wdraŝany będzie w ramach Programu Horyzont więcej: Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej) do projektów z mobilności Instytucja z Glasgow poszukuje tzw. hosting organization (organizacji przyjmującej), która miałaby za zadanie koordynować swoich uczniów na miejscu. Celem jest wysłanie uczniów (tzw. VET - kształcenie i szkolenie zawodowe) za granicę na projekty mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W celu uzyskania dalszej szczegółowszej wiedzy w temacie współpracy proszę o bezpośredni kontakt z instytucją z Glasgow. więcej:

6 Instytuty badawcze KE szukają naukowców Komisja Europejska zbiera zgłoszenia od naukowców zainteresowanych pracą we Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC). Aktualnie otwarty pierwszy nabór ma na celu utworzenie bazy danych kandydatów, spośród których będą rekrutowani pracownicy naukowi do Instytutów JRC. więcej: Punkt Konsultacyjny ERASMUS+ w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji Narodową Agencją wdraŝającą program ERASMUS+, realizować będzie działania konsultacyjno informacyjne w programie ERASMUS + w województwie opolskim. więcej: Baza Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w województwie opolskim Ze względu na bardzo duŝe zainteresowanie moŝliwościami skorzystania z oferty Inkubatorów Przedsiębiorczości, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przygotowali bazę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty, proponowanej przez Instytucje Otoczenia Biznesu, które otrzymały dofinansowanie w ramach Podziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata więcej: Bezpłatne doradztwo ekonomiczne w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) AIP UO świadczy bezpłatne usługi doradztwa z zakresu ogólnych zasad zakładania działalności gospodarczej, ekonomicznych i finansowych aspektów jej prowadzenia np. wyboru form opodatkowania, finansów przedsiębiorstwa, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto dokonywana jest wstępna ocena pomysłu na działalność gospodarczą, opracowanie biznesplanu oraz wybór źródeł finansowania działalności. więcej:

7 Oferta poŝyczek dla MŚP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu KaŜda Twoja inwestycja słuŝy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z poŝyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. więcej: Nieuczciwe praktyki w zakresie informacji o Funduszach Europejskich W związku z powtarzającymi się sygnałami o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaŝy dostępnych bezpłatnie informacji i publikacji na temat Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego informuje i przypomina, Ŝe wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdraŝanie Funduszy Europejskich są bezpłatne. więcej: E-PUNKT - pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-punkt to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu uŝytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami. więcej: Fundusze dla młodych - ruszają pierwsze nabory Rozpoczynają się pierwsze nabory wniosków ogłaszane przez WUP, w których o dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) mogą ubiegać się Powiatowe Urzędy Pracy. Środki przeznaczone zostaną na podniesienie aktywności zawodowej ludzi młodych w wieku lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP). więcej:

8 Gdzie po informacje o Funduszach Europejskich? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak Fundusze Europejskie mogą Tobie pomóc, moŝesz bezpłatnie skorzystać z konsultacji w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w całym kraju. więcej: Komisja Europejska (KE) wydłuŝa konsultacje listy projektów infrastruktury energetycznej i gazu KE do 31 marca 2015 r. wydłuŝyła konsultacje dotyczące listy projektów z obszaru infrastruktury energetycznej i gazu. Zapraszamy do zgłaszania uwag. więcej: Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2020 ESPON jest programem badawczym mającym na celu wspieranie efektywności Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz polityk i programów w ramach wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityk rozwoju terytorialnego w Europie. więcej: O programie COSME W grudniu 2013 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). Główne cele programu to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP. więcej:

9 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 Do 31 marca 2015 r. moŝna zgłaszać uwagi do projektu Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą Dokument będzie jedną z rządowych strategii rozwoju, przygotowywaną w celu odpowiedzi na wyzwania specyficzne dla obszaru o charakterze ponadregionalnym. więcej: olski_centralnej_do_r_2020_2015_02_17.aspx Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 r. Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej NCBiR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 r. więcej: Pomoc we wdroŝeniu innowacji dla MSP Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU. więcej: Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 r. więcej: Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŝ mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umoŝliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i poŝyczek na budowę mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Ęnergii. więcej:

10 Opublikowano "Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata " Celem dokumentu jest w szczególności zapewnienie jednolitych warunków przygotowania i przyjmowania SZOOP oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata więcej: Ponad 93 mln zł z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową 17 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ma szansę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na kwotę 93 mln złotych. Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zatwierdził dwie listy rankingowe przedsięwzięć złoŝonych w ramach kolejnego konkursu Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. więcej: Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 PO IiŚ Aktualizacja listy rankingowej działania 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie oraz realnych wartości dofinansowania wykazanych na podstawie rozliczenia końcowego projektów. więcej: O współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną w NCBiR Działalność i oferta programowa ESA oraz moŝliwości podjęcia współpracy były tematem spotkania naukowców i przedsiębiorców z dr. Bojanem Bojkovem z Europejskiej Agencji Kosmicznej, które odbyło się 6 marca w siedzibie NCBiR. więcej:

11 Usługa Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Krajową Sieć Usług (KSU) KSU informuje o podmiotach świadczących usługę Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługi będą świadczone we wszystkich województwach do 31 sierpnia 2015 r. więcej: Skorzystaj z nowej usługi w zakresie marketingu i sprzedaŝy produktów Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branŝy przetwórstwa rolnospoŝywczego do skorzystania z nowej usługi systemowej w zakresie marketingu i sprzedaŝy produktów. więcej: WydłuŜenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, Ŝe w związku z bardzo duŝym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłuŝyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca 2015 r. więcej: Skorzystaj z nowej usługi KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną Zachęcamy mikro i małe przedsiębiorstwa do skorzystania z nowej usługi systemowej KSU w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Oferta KSU skierowana jest do firm, które charakteryzują się rocznym zuŝyciem energii (przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej) na poziomie nie mniejszym niŝ 250 GJ (69,44 MWh). więcej:

12 Najlepsze praktyki w zakresie analiz kosztów i korzyści (AKK) Na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych dostępny jest dokument poświęcony dobrym praktykom w zakresie prowadzenia projektów transportowych. Powstał on na bazie doświadczeń przy weryfikowaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" w latach więcej: Podsumowanie konsultacji Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczącego konsultacji projektu Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zestawienie nadesłanych uwag do Karty Podmiotu oraz Karty Usługi, uzupełnione o uwagi przesłane w dniu 9 stycznia 2015 r. przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. więcej: Nowe wydanie Biuletynu KSOW więcej: INTERREG EUROPA udostępnia bazę poszukiwania partnerów projektowych Wspólny Sekretariat programu INTERREG EUROPA udostępnił na stronie programu narzędzie pomocne w poszukiwaniu partnerów projektowych (ang. Project Idea Database). Baza słuŝąca poszukiwaniu partnerów do projektów współpracy międzyregionalnej, a takŝe umoŝliwiająca dzielnie się pomysłami na projekt jest dostępna na oficjalnej stronie programu (strona prowadzona w oficjalnym języku programu po angielsku). więcej:http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/strony/interreg_europa_baza_poszukiwania_partnerow_projektowych_ aspx

13 KONKURSY / DZIAŁANIA PROMOCYJNE Gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe? Konkursy dla firm studenckich, stypendia na badania we Francji, zagraniczne szkolenia dla młodych naukowców lub konkurs dla młodych projektantów. To zaledwie wycinek z moŝliwości rozwoju dla studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców. Od 30 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu European Pioneers. więcej: Impuls do biznesu konkurs dla przedsiębiorców Konkurs Impuls do biznesu jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnego sektora z siedzibą w Polsce, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma zł. Pula nagród w konkursie wynosi zł. Do 20 kwietnia 2015 r. moŝna przesyłać zgłoszenia więcej: Zdobądź certyfikat European Language Label! Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne, realizują coś więcej niŝ program nauczania. Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 roku. więcej: Główne obszary Programu Infrastruktura i Środowisko NajwaŜniejszym załoŝeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata jest zapewnienie zrównowaŝonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieŝącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej. więcej:

14 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej partnerem prestiŝowego konkursu Innovators Under 35 W ramach konkursu wyłaniani są młodzi liderzy innowacji (poniŝej 35 r.ŝ.), którzy dzięki swojemu wkładowi w rozwój nowych technologii w nieoceniony sposób przyczyniają się do znalezienia odpowiedzi na wyzwania współczesnej rzeczywistości oraz poprawy Ŝycia wielu osób na świecie. Do konkursu mogą być nominowani młodzi przedsiębiorcy, badacze i wizjonerzy autorzy projektów w takich dziedzinach technologii, jak: Internet, biotechnologia, telekomunikacja, transport, materiały i energia. Nominacje są zbierane do 31 marca 2015 r. więcej: Rusza nabór wniosków w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER Do 28 kwietnia 2015 r. młodzi naukowcy-popularyzatorzy mogą składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. W konkursie INTER wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych więcej: Rusza pierwszy konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wprowadza do swojej oferty nową propozycję Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca 2015 r. więcej:

15 19. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 19. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Wnioski w wersji elektronicznej moŝna składać w terminie do 27 marca 2015 r. więcej: konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html NABORY WNIOSKÓW Nabór wniosków w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój WUP w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest zwiększenie moŝliwości zatrudnienia osób do 29 roku Ŝycia z kategorii NEET. Nabór wniosków potrwa od 1 do 10 kwietnia 2015 r. więcej: marca-2015-r-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-pozakonkursowych-powiatowych-urzedow-pracy-ospriorytetowa-i-dzialanie-11-poddzialanie-111.html Rusza wsparcie dla przedsiębiorców z nowej puli funduszy Program Inteligentny Rozwój (PO IR) Znamy harmonogram konkursów w POIR. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw. więcej: opejskie/strony/rusza_wsparcie_dla_przedsiebiorcow_z_nowej_puli_fe_ aspx

16 Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa Władza WdraŜająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach w/w działania naleŝy składać w terminie od 27 lutego do 4 maja 2015 r. więcej: 4.aspx Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie w ramach duŝego bonu edycja 2015 r. PARP ogłasza nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach duŝego bonu. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz więcej: Termin ogłoszenia wyników konkursu START 2015 Uprzejmie informujemy, Ŝe wyniki konkursu START 2015 zostaną ogłoszone na przełomie kwietnia i maja br. Wszyscy kandydaci zostaną o nich poinformowani pocztą elektroniczną, a lista laureatów zostanie zamieszczona w podanym terminie na stronie internetowej Fundacji. więcej: WydłuŜenie terminu składania wniosków w konkursie engage oraz zmiana w regulaminie konkursu Uprzejmie informujemy, Ŝe w związku z bardzo duŝym zainteresowaniem udziałem w ostatniej edycji konkursu engage, Fundacja postanowiła wydłuŝyć termin składania wniosków w tym konkursie do 31 marca 2015 r. więcej:

17 Nabór wniosków staŝowych, PUP Opole StaŜe będą organizowane w pierwszej kolejności u organizatora, który: ZłoŜy deklarację zatrudnienia po odbyciu staŝu Wnioskuje o stanowisko, na które brakuje ofert pracy Wywiązywał się ze zobowiązań zawartych w umowach z tut. urzędem w ramach aktywizacji bezrobotnych, w tym z deklaracji zatrudnienia Współpracował z tut. urzędem w zakresie pośrednictwa niesubsydiowanego więcej: Ogłoszenia konkursowe w ramach nowego Programu UE - EaSI w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej Od początku roku 2014 moŝna skorzystać z ogłaszanych przez Komisję Europejską ogłoszeń konkursowych i przetargowych w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Employment and Social Innovation EaSI) na lata więcej: PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN" - POKL Działanie 1.2 CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy osobom zagroŝonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieŝy powyŝej 15 roku Ŝycia oraz osobom w wieku co najmniej 50 lat. więcej:

18 PUP Opole zaprasza do udziału w Projekcie "PRACA ŁĄCZY POKOLENIA" POKL Poddziałanie CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od r. do r. CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych. więcej: Program staŝowy dla absolwentów Celem projektu jest organizacja staŝy dla absolwentów w zakresie elektroniki, utrzymania ruchu, telekomunikacji, informatyki oraz specjalistów z obszaru systemów sterowania, projektowania, konstruowania czy budownictwa. StaŜe przeznaczone są dla absolwentów kierunków technicznych bądź ścisłych uczelni wyŝszych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. Czas trwania projektu: maj 2014 r. - czerwiec 2015 r. więcej: Wznowiona rekrutacja do projektu "POWRÓT DO ZATRUDNIENIA"! WUP w Opolu zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia" na szkolenie w zawodzie opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Termin realizacji projektu: kwiecień 2013 r. czerwiec 2015r więcej:

19 Zaproszenie do udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie PUP w Opolu informuje o moŝliwości udziału w projekcie Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL. Projekt skierowany jest do osób: w wieku od 15 do 30 roku Ŝycia (w dniu przystąpienia do Projektu), zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Rekrutacja prowadzona jest na bieŝąco. więcej: Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP Zapraszamy kadrę zarządzającą i HR oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP realizowanym na zlecenie PARP w ramach projektu systemowego,,zarządzanie kompetencjami w MSP. WciąŜ przyjmowane są zgłoszenia do Usługi pozostałe ostatnie wolne miejsca wyłącznie dla przedsiębiorstw średnich, o ograniczonych zasobach organizacyjno-finansowych. więcej: Nabór wniosków stypendialnych w programie Aktywność obywatelska rozpoczęty! O stypendium mogą ubiegać się osoby realizujące projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. Powołanie tego typu programu stypendialnego było jednym z postulatów Paktu dla kultury. Nabór trwa do 31 marca 2015r. więcej: To juŝ ostatnia szansa na przystąpienie do projektu szkoleniowo-doradczego Firmy Rodzinne II! 26 marca 2015 r. w Warszawie rusza VII edycja projektu Firmy Rodzinne II to wspólny projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych specyficznych organizmów ekonomicznych, w których przeplatają się systemy tego, co prywatne z tym,

20 co biznesowe. Jeśli prowadzisz firmę rodzinną - pracujesz z innym członkiem rodziny, rodzina ma istotny wpływ na zarządzanie i posiada znaczące udziały w firmie ten projekt jest właśnie dla Ciebie. więcej: Nabór na wynajem pomieszczeń w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Moniuszki 11 (dworzec PKS) O wynajem lokali mogą starać się osoby, które są mieszkańcami powiatu kluczborskiego i planują rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osoby, które prowadzą juŝ firmę, ale nie dłuŝej niŝ 3 lata (w momencie składania wniosku). Do dyspozycji Państwa są lokale o powierzchni od 39,75 m2 do 46,78 m2 przeznaczone pod działalność handlowo-usługową. Budynek jest parterowy i do kaŝdego z pomieszczeń jest osobne wejście z zewnątrz. więcej: https://inkkluczbork.skycms.com.pl/501/nabor-moniuszki.html Wynajmij biurko w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (AIP UO) W siedzibie AIP UO jest moŝliwość wynajmu powierzchni biurowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. W wyniku przebudowy budynku powstało 13 stanowisk biurowych. więcej: 50 mln zł na innowacje drogowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiły konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych. Na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze drogownictwa obie instytucje przeznaczyły po 25 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego 2015 r. i potrwa dwa miesiące. więcej: Japonia, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry razem Ruszył I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4- Japan Joint Research Program). Data zamknięcia naboru wniosków: r. więcej:

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów na 2015 rok Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. więcej: Termin składania wniosków przez szkoły wyŝsze w PO WER Uprzejmie przypominamy, Ŝe 18 marca 2015 r. upływa termin składania wniosków przez szkoły wyŝsze w Programie Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na rok akademicki 2015/16 o dofinansowanie niepełnosprawnych studentów wyjeŝdŝających na studia i/lub praktykę oraz studentów wyjeŝdŝający na studia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (otrzymują stypendia socjalne). więcej: Harmonogram naborów wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na swojej stronie w zakładce Oferta finansowania zamieścił aktualny harmonogram naborów wniosków w dziedzinach: - Ochrona i zrównowaŝone gospodarowanie zasobami wodnymi - Gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Ochrona atmosfery - Ochrona róŝnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Międzydziedzinowy więcej:

22 Trwa nabór przedszkoli do projektu KIK/33 Przedszkola, które nie zgłosiły dotąd udziału w projekcie Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców mają kolejna szansę, aby przystąpić do programu. Ruszył właśnie kolejny nabór. Nabór trwa do 31 marca 2015 r. więcej: Będzie nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PO RYBY Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaprasza do składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach środka 3.1 "Działania wspólne", które wchodzi w skład PO RYBY Pomoc moŝna otrzymać na restrukturyzację uznanych organizacji producentów, a takŝe na inwestycje w sprzęt i infrastrukturę związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rybołówstwa lub unieszkodliwieniem odpadów i ścieków. Wnioski moŝna składać od 10 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r. włącznie o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " w zakresie środka 3.1 "Działania wspólne". więcej: Ruszył nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu "Ochrona róŝnorodności biologicznej i ekosystemów" Udział w naborze wziąć mogą podmioty realizujące projekty bilateralne w partnerstwie z organizacjami z Państw-Darczyńców (tj. Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu Programu, którym jest ochrona róŝnorodności biologicznej. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 3 marca do 30 czerwca 2015 r. więcej:

23 Informacje na temat planowanych naborów Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni III nabór Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyŝszego z Polski i Państw Darczyńców. O dofinansowanie w ramach FSS Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyŝsze - posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa WyŜszego. III nabór (otwarty od 2 lutego 2015 do 2 kwietnia 2015, do 16:00) - rok akademicki 2015/2016, alokacja: więcej: Aktualne nabory wniosków w programach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Program Obszar (aktywne linki) Zakończenie naboru ERA-NET ERA-MIN Badania obejmujące zagadnienia z zakresu surowców r. nieenergetycznych Pollux CORE 2015 Innovation in Services r. Współpraca V4 - Japonia Advanced Materials r. ERA.Net Smart Grids Plus Badania obejmujące zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci r. wysokoenergetycznych Inicjatywa CORNET Badania branŝowe r. Badania obejmujące Infect-Era zagadnienia z zakresu r. chorób zakaźnych więcej:

24 Granty na badania, stypendia i staŝe znajdź coś dla siebie Na stronie Eurodesku jest dostępna baza grantów zarówno krajowych jak i europejskich, przeznaczonych na stypendia, staŝe, praktyki, badania i wiele innych. Większość jest kierowana do studentów, doktorantów, naukowców i aktywistów/społeczników. więcej: Liczba złoŝonych wniosków w ramach konkursu - III edycja Liczba złoŝonych wniosków w ramach konkursu na przetestowanie i wdroŝenie usługi pilotaŝowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP III edycja. więcej: Znamy termin rozpoczęcia naboru w programie Interreg Europa Środkowa Nabór projektów będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane są kompletne aplikacje. W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Informacje na temat naboru i moŝliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego oraz pakiet aplikacyjny dostępne będą na stronie 12 lutego 2015 r. W tym samym dniu zostanie teŝ otwarta rejestracja na seminarium dla wnioskodawców wiodących, które jest organizowane przez Sekretariat Techniczny programu w Wiedniu, 10 marca 2015 r. więcej: Wolontariat Europejski (EVS) w Sumach na Ukrainie Fundacja Instytut Innowacji poszukuje kandydatów chętnych na 10-miesięczny wyjazd do Sum (północna część Ukrainy) w ramach Wolontariatu Europejskiego. Termin wyjazdu będzie indywidualnie ustalany z wolontariuszem. więcej:

25 Znamy harmonogram naborów wniosków na 2015 rok dla Programu Polska Cyfrowa Program Polska Cyfrowa (POPC) ma juŝ swój harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Zaakceptowała go wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Harmonogram przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 2,6 mld zł. więcej: Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+ Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla kaŝdej z poniŝszych dat: Akcja 1 Wydarzenia na duŝą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 3 kwietnia 2015 r. Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyŝsze, Edukacja dorosłych) 31 marca 2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieŝy 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieŝy 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r. Akcja 3 Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieŝą 30 kwietnia 2015 r. więcej:

26 Dodatkowy nabór wniosków w konkursie popularyzatorskim INTER Od 2 marca do 28 kwietnia młodzi naukowcy-popularyzatorzy będą mogli składać wnioski w piątej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Celem konkursu jest promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności z zakresu popularyzowania nauki. więcej: Ostatnia szansa na udział w konkursie IMPULS Do 19 kwietnia 2015 r. naukowcy, którzy mają pomysł na innowacyjne badania o potencjale komercjalizacyjnym, mogą składać wnioski w czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. więcej: Ponad milion złotych na ochronę bioróŝnorodności z funduszy EOG Został ogłoszony nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona róŝnorodności biologicznej i ekosystemów. Do wsparcia finansowego ze środków MF EOG będą zakwalifikowane wyłącznie projekty złoŝone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk między polskimi beneficjentami i podmiotami z tych trzech krajów. Wnioski o dofinansowanie naleŝy składać od 3 marca do 30 czerwca 2015r. więcej: duszy_eog.html Programy NFOŚiGW Informacja o aktualnych naborach w ramach programów krajowych NFOŚiGW znajduje się pod adresem: oraz:

27 SKILLS staŝe Celem programu jest umoŝliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach staŝu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. NajbliŜszy termin składania wniosków 30 marca 2015 r. więcej: więcej: Nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI FNP ogłasza nabór wniosków w ramach PROGRAMU IDEE DLA POLSKI. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach Programu MONOGRAFIE. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Zapytanie ofertowe na wybór eksperta do kontroli projektów PO KL w obszarze udzielania zamówień publicznych Zaproszenie w ramach rozeznania rynku do składania ofert na wybór eksperta do kontroli maksymalnie 40 postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez róŝne podmioty w ramach projektów oraz Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL. więcej: Znany jest termin rozpoczęcia naboru w programie Interreg Europa Środkowa Nabór projektów będzie dwuetapowy i rozpocznie się 12 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w pierwszym etapie będą mogli wziąć udział w etapie drugim, podczas którego składane są kompletne aplikacje. W programie Interreg Europa Środkowa pierwszy nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. więcej:

28 Granty wspomagające na laureatów programu KOLUMB FNP przyjmuje zgłoszenia do Programu Granty wspomagające jest dodatkową ofertą dla laureatów programu KOLUMB (laureaci do edycji 2009 włącznie). Grant taki ma ułatwić młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzięki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej. Wnioski moŝna składać w trybie ciągłym. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent MEDIA) Kreatywna Europa to nowy program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Terminy wezwań: - Rozwój widowni - Dla twórców inicjatyw i organizatorów wydarzeń budujących i rozwijających widownię. Termin aplikacji: 26/03/ Development / projekt pojedynczy - Dla producentów audiowizualnych. Termin aplikacji: 16/04/ Development gier video - Dla producentów gier video. Termin aplikacji: 26/03/ Dystrybucja/schemat automatyczny - Termin aplikacji: 30/04/ Dystrybucja/schemat selektywny - Celem schematu jest wsparcie międzynarodowej dystrybucji filmów europejskich. Termin aplikacji: 02 lipca 2015r. więcej: Nabór wniosków w ramach programu Kreatywna Europa (komponent KULTURA) 1. Platformy literackie Cele, priorytety i przykładowe działania: projekty słuŝące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów, rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale) tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości

29 rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych Terminy składania wniosków: październik 2016 r. (ogłoszenie naboru w lipcu 2016 r.) więcej: Nowy instrument w Horyzoncie 2020 na rzecz komercjalizacji innowacji Fast Track to Innovation (FTI) to akcja pilotaŝowa zaplanowana na lata 2015 r. i 2016 r. BudŜet inicjatywy na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Co roku KE zamierza wesprzeć od 50 do70 projektów, a zakładany na dzisiaj stopień sukcesu to 5-10%. Daty graniczne składania wniosków w 2015 r.: 29 kwietnia, 1 września, 1 grudnia. więcej: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku. więcej: OdŜywiaj się prawidłowo i bądź aktywna w ciąŝy Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zaprasza kobiety w ciąŝy do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym WdroŜenie zasad prawidłowego Ŝywienia wśród kobiet w ciąŝy i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Przyszłe Mamy będą mogły skorzystać m.in. z bezpłatnych porad. Badania trwać będą do marca 2016 r. więcej: Zaproszenie do udziału w programie Europejskiego Centrum Języków NowoŜytnych Europejskie Centrum Języków NowoŜytnych w Grazu zaprasza do składania wniosków na projekty w ramach programu obejmującego okres Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 maja 2015 r. więcej:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 11 (306)/2015 (23 29 marca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 11 (306)/2015 (23 29 marca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 11 (306)/2015 (23 29 marca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Informacja dotycząca Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020 na 2015r. - wersja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (304)/2015 (9 15 marca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłużeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny formalnej wniosków złoŝonych w ramach II naboru do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8106 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 6 (301)/2015 (16 22 lutego 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Konsultacje projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8098 więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8098 więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (300)/2015 (9 15 lutego 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wyborze projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 28 (290) (3 9 listopada 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE W konkurencyjności znaleźć siłę 30 października 2014 r. dobrodzieńska Dobroteka stała się miejscem wymiany doświadczeń przy działaniach

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 100 2-8 lutego 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Sobota, 2-7 lutego SEMINARIA INFORMACYJNE: EURO NA ZDROWIE W nadchodzącym tygodniu odbędą się seminaria informacyjne

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999

więcej: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7999 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (298)/2015 (26 stycznia 1 luty 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Informacja dla beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Programy wsparcia polskich przedsiębiorców. PERSPEKTYWA 2014-2020 Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. PARP zakontraktowała

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu w ramach III naboru do Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zmiana struktury Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 32 (294) (8 21 grudnia 2014 r.) WAśNE INFORMACJE

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 32 (294) (8 21 grudnia 2014 r.) WAśNE INFORMACJE INFORMATOR EUROPEJSKI NR 32 (294) (8 21 grudnia 2014 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny formalnej wniosku złoŝonego w ramach procedury pozakonkursowej w ramach poddziałania 3.1.2 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo