Załącznik nr 1B Opis studium ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni Wisłoka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1B Opis studium ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni Wisłoka"

Transkrypt

1 REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik nr 1B Opis studium ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni Wisłoka do specyfikacji technicznej dla Projektu pn: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka) Studium realizowane było w ramach Projektu pn. Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka. Wykonawcą studium było konsorcjum firm: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH Koblencja, Niemcy oraz MGGP S.A. Tarnów. Dla realizacji Projektu niezbędne było pozyskanie aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych oraz hydrologiczno-meteorologicznych. W tym zakresie z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozyskano numeryczny model terenu, mapy topograficzne i ortofotomapy, zaś w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakupiono wielkości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia obliczone dla zlewni kontrolowanych oraz pomiarowe dane historyczne związane z największymi wezbraniami jakie miały miejsce w zlewni rzeki Wisłok na przestrzeni ostatnich 30 lat (dla zlewni kontrolowanych) oraz średnie wysokości opadów w zlewni o prawdopodobieństwa wystąpienia p = 50%; 20%; 10%; 5%; 2%; 1%; 0,5% i czasie trwania t = 24 godz. i hietogramy opadów historycznych dla dwóch zjawisk opadowych (dla zlewni niekontrolowanych). W ramach prac wstępnych w niniejszym Projekcie, w oparciu o dane hydrologiczno-meteorologiczne oraz istniejące mapy terenów zalewowych określono źródła i rodzaje zagrożenia powodziowego oraz wykonano analizę historii powodzi dla całego obszaru objętego Projektem. Główne prace w ramach Studium realizowane były dwutorowo. W ramach Zadania 1, na podstawie aktualnych danych hydrologicznych i geodezyjnych, w oparciu o modelowania jednowymiarowe (1D), dla wód o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 50%, 20%, 10%, 5%, 2%, 1% i 0,5% wyznaczono strefy zalewowe 1

2 i opracowano na ich podstawie granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (obecnie wg zapisów ustawy Prawo wodne obszarów szczególnego zagrożenia powodzią). Rzędne wód prawdopodobnych wyznaczono posługując się nowoczesnym modelem opracowanym przez Duński Instytut Hydrauliki (DHI), zaś strefy zalewowe korzystając z dostępnego na rynku oprogramowania z grupy GIS. W ramach Zadania 2 natomiast, z wykorzystaniem modelowania dwuwymiarowego (2D), określono zasięgi stref zalewowych dla ww. wód prawdopodobnych, dla obszarów czterech największych miast, położonych w zlewni Wisłoka: Rzeszowa, Krosna, Strzyżowa i Przeworska. Na rysunkach poniżej pokazano zasięg obszarowy studium (wraz z siecią rzeczną objętą modelowaniem 1D), oraz obszary miast objętych modelowaniem 2D. 2

3 3

4 Dla zapewnienia należytego odwzorowania rzeczywistości w modelu, warunkującego poprawność otrzymanych wyników oraz ich maksymalnej zbieżności ze stanem faktycznym, przeprowadzono szczegółowe pomiary geodezyjne obejmujące takie elementy jak: pomiar przekrojów na rzekach i potokach w miejscach charakterystycznych (nie rzadziej niż co 500 m w przypadku modeli 1D oraz nie rzadziej niż co 250 m w przypadku modeli 2D), pomiar budowli inżynierskich typu: mosty, kładki, przepusty, progi i stopnie wodne, pomiar rzędnych korony i podstawy wałów przeciwpowodziowych w przyjętych przekrojach oraz w punktach pośrednich (co 50 m). W trakcie pomiarów dokonano również terenowej identyfikacji form użytkowania terenu w pobliżu wykonywanych przekrojów, co umożliwiło uwzględnienie w modelu faktycznych oporów przepływu wody wywołanych występowaniem np. różnej szaty roślinnej czy odmiennego zagospodarowania terenu (zabudowa, grunty rolne, itp.). Pełny zakres wytycznych dla wykonania ww. pomiarów został określony w specyfikacji technicznej do Projektu. Dane pomierzone w terenie poddano szczegółowej weryfikacji, ocenie oraz analizie, a ich zestawienie zamieszczono w operatach geodezyjnych. Bardzo istotnym etapem prac, poprzedzających budowę modelu było wykonanie obliczeń hydrologicznych, stanowiących oprócz opisanych wyżej pomiarów geodezyjnych kolejny element wejściowy do modelu. Ich celem było obliczenie w drodze odpowiednich formuł zalecanych przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, kształtów i wielkości teoretycznych fal powodziowych dla rzek i potoków objętych Projektem (w postaci tzw. hydrogramów przepływu dla wszystkich rzek i wszystkich objętych projektem wód prawdopodobnych). Opracowanie tych danych przebiegało w odmienny sposób dla zlewni, w których znajdowały się posterunki wodowskazowe IMGW (tzw. zlewni kontrolowanych) oraz odmiennie dla zlewni bez takiej sieci posterunków (tzw. niekontrolowanych). Takie zróżnicowanie metodyczne wynikało z przyjętych i funkcjonujących w branży gospodarki wodnej zasad i wytycznych. Na rysunkach poniżej przedstawiono zlewnie ze wskazaniem metod obliczeń w zakresie hydrologii. 4

5 5

6 6

7 Mając przygotowane dane geodezyjne i hydrologiczne, przystąpiono do budowy modeli hydraulicznych odrębnie dla każdej z rzek. Opracowanie dotyczyło obszaru zlewni rzeki Wisłok, położonego w całości w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego i objęło swym zakresem rzekę Wisłok wraz z dopływami o łącznej długości około 435 km. Wykaz rzek objętych opracowaniem (z podziałem obszarów modelowania na 1D i 2D zawarto w tabeli poniżej). Budowa tych modeli hydraulicznych składała się z kilku powiązanych ze sobą etapów prac. Pierwszym z nich było przygotowanie sieci rzecznej obejmującej wszystkie rzeki i potoki dla których wyznaczone miały być strefy zalewowe. Dokonano tego w oparciu o ortofotomapy oraz numeryczny model terenu, opisujący w cyfrowy sposób rzeźbę terenu. Następnie, w miejscach pomierzonych w terenie przekrojów geodezyjnych przygotowano przekroje tzw. dolinowe, które objęły swym zasięgiem całą szerokość doliny, na której potencjalnie woda może się rozlać. Przekroje dolinowe otrzymano sklejając wykonany w terenie przekrój korytowy z informacją o kształcie doliny, pochodzącą z numerycznego modelu terenu. Dla tak przygotowanych przekrojów w oparciu o zebrane w czasie pomiarów geodezyjnych informacje o użytkowaniu terenu, przypisano określone wartości cyfrowe wyrażające wielkość oporów 7

8 przepływu wody (tzw. współczynnik szorstkości). Przekroje wprowadzono następnie do modelu. Oprócz informacji o kształcie koryta i doliny w przekrojach, do modelu wprowadzono również dokładne informacje na temat kształtu i usytuowania pomierzonych w terenie obiektów inżynierskich. W tabeli poniżej przedstawiono w sposób ilościowy wszystkie przekroje korytowe uwzględnione w opracowaniu z ich przypisaniem do obiektów inżynierskich w podziale na obszar modelowania 1D i 2D. Poniżej na rysunku przedstawiono lokalizację obiektów mostowych i hydrotechnicznych uwzględnionych w modelach hydraulicznych, a w tabelach zestawiono wszystkie obiekty inżynierskie (mostowe i hydrotechniczne) z ich przyporządkowaniem do poszczególnych rzek. 8

9 Zestawienie obiektów mostowych uwzględnionych w modelach hydraulicznych: Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 14 Czarna Nowa Wieś most drogowy 13 Czarna Nowa Wieś most drogowy 12 Czarna Nowa Wieś most drogowy 11 Czarna Nowa Wieś most drogowy 10 Czarna Nowa Wieś most drogowy 9 Czarna Nowa Wieś most drogowy 9

10 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 8 Czarna Nowa Wieś most drogowy 7 Czarna Nowa Wieś most drogowy 6 Czarna Zaczernie most drogowy 5 Czarna Zaczernie most drogowy 4 Czarna Zaczernie most drogowy 3 Czarna Zaczernie most drogowy 2 Czarna Zaczernie most kolejowy 1 Czarna Rudna Mała most drogowy 25 Gwoźnica Wyżne most drogowy 24 Gwoźnica Wyżne most drogowy 23 Gwoźnica Wyżne most drogowy 8 Gwoźnica Baryczka kładka 7 Gwoźnica Baryczka most drogowy 6 Gwoźnica Baryczka most drogowy 5 Gwoźnica Baryczka most drogowy 4 Gwoźnica Małówka most drogowy 3 Gwoźnica Niebylec most drogowy 2 Gwoźnica Niebylec most drogowy 1 Gwoźnica Konieczkowa most drogowy 21 Gwoźnica Wyżne kładka 20 Gwoźnica Wyżne kładka 19 Gwoźnica Wyżne most drogowy 18 Gwoźnica Wyżne kładka 17 Gwoźnica Połomia kładka 16 Gwoźnica Połomia most drogowy 15 Gwoźnica Połomia most drogowy 14 Gwoźnica Połomia most drogowy 13 Gwoźnica Połomia most drogowy 12 Gwoźnica Połomia most drogowy 11 Gwoźnica Połomia most drogowy 10 Gwoźnica Połomia most-kładka 9 Gwoźnica Baryczka most drogowy 20 Lubatówka Krosno kładka 19 Lubatówka Krosno most drogowy 18 Lubatówka Krosno most drogowy 17 Lubatówka Krosno most drogowy 16 Lubatówka Krosno kładka 15 Lubatówka Krosno most kolejowy 2 Lubatówka Miejsce Piastowe most drogowy 1 Lubatówka Miejsce Piastowe most drogowy 14 Lubatówka Krosno most drogowy 13 Lubatówka Krosno przepust 12 Lubatówka Krosno most drogowy 11 Lubatówka Krosno most drogowy 10 Lubatówka Głowienka kładka 9 Lubatówka Głowienka kładka 10

11 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 8 Lubatówka Głowienka most drogowy 7 Lubatówka Głowienka przepust 6 Lubatówka Głowienka most drogowy 5 Lubatówka Głowienka przepust 4 Lubatówka Głowienka most drogowy 30 Lubcza Zwięczyca most drogowy 29 Lubcza Zwięczyca most drogowy 27 Lubcza Zwięczyca most drogowy 26 Lubcza Boguchwała kładka 24 Lubcza Boguchwała most drogowy 23 Lubcza Boguchwała most drogowy 22 Lubcza Boguchwała most kolejowy 20 Lubcza Boguchwała most drogowy 16 Lubcza Racławówka most drogowy 15 Lubcza Racławówka most drogowy 13 Lubcza Racławówka most drogowy 12 Lubcza Racławówka most drogowy 9 Lubcza Racławówka most drogowy 7 Lubcza Racławówka most drogowy 5 Lubcza Racławówka most drogowy 3 Lubcza Racławówka most drogowy 2 Lubcza Przymiarki most drogowy 1 Lubcza Przymiarki most drogowy 20 Lublica Glinik Dolny most kolejowy 19 Lublica Glinik Dolny most drogowy 17 Lublica Glinik Dolny most drogowy 16 Lublica Lubla most drogowy 15 Lublica Lubla most drogowy 14 Lublica Lubla most drogowy 13 Lublica Lubla most drogowy 12 Lublica Lubla most drogowy 11 Lublica Lubla most drogowy 10 Lublica Lubla most drogowy 9 Lublica Lubla kładka 8 Lublica Lubla kładka 7 Lublica Lubla most drogowy 6 Lublica Lubla kładka 5 Lublica Lubla kładka 4 Lublica Lubla most drogowy 3 Lublica Sieklówka most drogowy 2 Lublica Sieklówka most drogowy 1 Lublica Sieklówka kładka 9 Łętownia Strzyżów przepust betonowy 8 Łętownia Strzyżów przepust betonowy 11

12 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 7 Łętownia Strzyżów most drogowy 6 Łętownia Strzyżów przepust z zastawką 5 Łętownia Strzyżów przepust 4 Łętownia Strzyżów przepust 3 Łętownia Strzyżów kładka 2 Łętownia Strzyżów most drogowy 1 Łętownia Strzyżów przepust 23 Mikośka Rzeszów przepust 22 Mikośka Rzeszów przepust 21 Mikośka Rzeszów przepust 20 Mikośka Rzeszów przepust 19 Mikośka Rzeszów przepust 18 Mikośka Rzeszów most drogowy 17 Mikośka Rzeszów most drogowy 16 Mikośka Rzeszów przepust 15 Mikośka Rzeszów przepust 14 Mikośka Rzeszów przepust 13 Mikośka Rzeszów most drogowy 12 Mikośka Rzeszów most drogowy 11 Mikośka Rzeszów most drogowy 10 Mikośka Rzeszów most drogowy 9 Mikośka Rzeszów most drogowy 8 Mikośka Rzeszów przepust 7 Mikośka Rzeszów most drogowy 6 Mikośka Rzeszów przepust 5 Mikośka Rzeszów most drogowy 4 Mikośka Rzeszów most drogowy 3 Mikośka Rzeszów most drogowy 2 Mikośka Rzeszów most drogowy 1 Mikośka Rzeszów most drogowy 43 Mleczka Gniewczyna Łańcucka most drogowy 32 Mleczka Przeworsk most drogowy 31 Mleczka Przeworsk most drogowy 30 Mleczka Krzeczowice most drogowy 29 Mleczka Krzeczowice most drogowy 28 Mleczka Krzeczowice most drogowy 27 Mleczka Krzeczowice most drogowy 26 Mleczka Kańczuga most drogowy 25 Mleczka Kańczuga most drogowy 24 Mleczka Kańczuga most drogowy 23 Mleczka Kańczuga kładka 22 Mleczka Kańczuga kładka 21 Mleczka Kańczuga most drogowy 20 Mleczka Kańczuga most drogowy 12

13 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 19 Mleczka Kańczuga most drogowy 18 Mleczka Siedleczka most drogowy 17 Mleczka Siedleczka most drogowy 16 Mleczka Manasterz most drogowy 42 Mleczka Gorliczyna most drogowy 15 Mleczka Manasterz most drogowy 14 Mleczka Manasterz most drogowy 13 Mleczka Manasterz most drogowy 11 Mleczka Manasterz most drogowy 9 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 8 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 7 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 6 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 5 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 4 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 41 Mleczka Przeworsk kładka 3 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 2 Mleczka Hadle Szklarskie most drogowy 40 Mleczka Przeworsk most drogowy 39 Mleczka Przeworsk most kolejowy 36 Mleczka Przeworsk most drogowy 35 Mleczka Przeworsk most drogowy 34 Mleczka Przeworsk most drogowy 33 Mleczka Przeworsk most drogowy Mleczka 3 Wschodnia Żurawiczki most drogowy Mleczka 2 Wschodnia Zarzecze most drogowy Mleczka 1 Wschodnia Zarzecze most drogowy 12 Młynówka Rzeszów kładka 11 Młynówka Rzeszów most drogowy 10 Młynówka Rzeszów most drogowy 8 Młynówka Rzeszów most drogowy 7 Młynówka Rzeszów most drogowy 6 Młynówka Rzeszów most drogowy 5 Młynówka Rzeszów przepust 4 Młynówka Rzeszów przepust 3 Młynówka Rzeszów most drogowy 2 Młynówka Rzeszów most drogowy 1 Młynówka Rzeszów most drogowy 46 Morwawa Iskrzynia most drogowy 42 Morwawa Wróblik Szlachecki most kolejowy 41 Morwawa Wróblik Szlachecki most drogowy 40 Morwawa Ladzin most drogowy 38 Morwawa Rymanów most drogowy 37 Morwawa Rymanów kładka 13

14 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 36 Morwawa Rymanów kładka 35 Morwawa Rymanów most drogowy 34 Morwawa Rymanów most drogowy 33 Morwawa Rymanów most drogowy 32 Morwawa Rymanów kładka 31 Morwawa Rymanów most drogowy 30 Morwawa Rymanów przepust 29 Morwawa Rymanów most drogowy 28 Morwawa Posada Górna most drogowy 27 Morwawa Posada Górna most drogowy 26 Morwawa Posada Górna kładka 25 Morwawa Posada Górna kładka 24 Morwawa Posada Górna most drogowy 19 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 18 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 15 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 12 Morwawa Rymanów Zdrój przepust 11 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 9 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 5 Morwawa Rymanów Zdrój most drogowy 3 Morwawa Deszno most drogowy 2 Morwawa Deszno most drogowy 1 Morwawa Deszno kładka 44 Morwawa Sicina most drogowy 3 Nowosiółka Przeworsk most drogowy 2 Nowosiółka Przeworsk most drogowy 1 Nowosiółka Przeworsk most drogowy 5 Olszyny Krosno most drogowy 4 Olszyny Krosno most drogowy 3 Olszyny Krosno most drogowy 2 Olszyny Krosno most drogowy 1 Olszyny Krosno most drogowy 21 Pielnica Nowosielce kładka 20 Pielnica Nowosielce most drogowy 19 Pielnica Nowosielce most drogowy 18 Pielnica Nowosielce most drogowy 17 Pielnica Nowosielce most drogowy 16 Pielnica Pielnia most drogowy 15 Pielnica Pielnia most drogowy 14 Pielnica Pielnia most drogowy 13 Pielnica Pielnia most drogowy 12 Pielnica Pielnia most drogowy 11 Pielnica Pielnia most drogowy 10 Pielnica Pielnia most drogowy 9 Pielnica Pielnia most drogowy 8 Pielnica Pielnia most drogowy 14

15 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 37 Pielnica Wzdów most drogowy 7 Pielnica Pielnia most drogowy 6 Pielnica Nadolany most drogowy 5 Pielnica Nadolany most drogowy 4 Pielnica Nadolany most drogowy 3 Pielnica Nadolany most drogowy 2 Pielnica Nadolany most drogowy 1 Pielnica Nadolany most drogowy 34 Pielnica Zarszyn most drogowy 33 Pielnica Zarszyn most drogowy 32 Pielnica Zarszyn most drogowy 31 Pielnica Zarszyn most drogowy 30 Pielnica Zarszyn most drogowy 29 Pielnica Zarszyn most drogowy 28 Pielnica Nowosielce most drogowy 27 Pielnica Nowosielce kładka 26 Pielnica Nowosielce most drogowy 25 Pielnica Nowosielce kładka 24 Pielnica Nowosielce most drogowy 22 Pielnica Nowosielce most drogowy 15 Przyrwa Rzeszów most drogowy 14 Przyrwa Rzeszów most drogowy 13 Przyrwa Rzeszów most drogowy 12 Przyrwa Rzeszów most drogowy 11 Przyrwa Rzeszów most drogowy 10 Przyrwa Rzeszów most drogowy 9 Przyrwa Rzeszów most drogowy 8 Przyrwa Rzeszów przepust 7 Przyrwa Rzeszów przepust 6 Przyrwa Rzeszów przepust 5 Przyrwa Rzeszów przepust 4 Przyrwa Rzeszów most drogowy 3 Przyrwa Rzeszów most drogowy 2 Przyrwa Rzeszów przepust 1 Przyrwa Rzeszów przepust 22 Sawa Dębina most 21 Sawa Dębina most 20 Sawa Dębina most 5 Sawa Wysoka most 4 Sawa Wysoka most 2 Sawa Wysoka most 1 Sawa Wysoka most 19 Sawa Dębina most 18 Sawa Głuchów kładka 17 Sawa Głuchów kładka 16 Sawa Głuchów most 15

16 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 15 Sawa Głuchów most 14 Sawa Sonina most 11 Sawa Sonina most 9 Sawa Sonina most 8 Sawa Sonina most 7 Sawa Sonina most 6 Sawa Barania Góra most 79 Stobnica Strzyżów most drogowy 72 Stobnica Małówka most drogowy 69 Stobnica Lutcza most drogowy 65 Stobnica Lutcza most drogowy 63 Stobnica Lutcza kładka 60 Stobnica Lutcza kładka 59 Stobnica Domaradz most drogowy 56 Stobnica Domaradz przepust 55 Stobnica Domaradz przepust 54 Stobnica Domaradz most drogowy 53 Stobnica Domaradz przepust 52 Stobnica Domaradz przepust 51 Stobnica Domaradz przepust 50 Stobnica Domaradz most drogowy 49 Stobnica Domaradz most drogowy 48 Stobnica Domaradz most drogowy 47 Stobnica Blizne most drogowy 46 Stobnica Blizne most drogowy 45 Stobnica Blizne most drogowy 44 Stobnica Blizne kładka 43 Stobnica Blizne kładka 42 Stobnica Blizne most drogowy 41 Stobnica Blizne przepust 40 Stobnica Stara Wieś kładka 39 Stobnica Stara Wieś most drogowy 38 Stobnica Stara Wieś kładka 37 Stobnica Stara Wieś kładka 36 Stobnica Stara Wieś most drogowy 35 Stobnica Stara Wieś kładka 34 Stobnica Stara Wieś kładka 33 Stobnica Stara Wieś most drogowy 32 Stobnica Brzozów kładka 31 Stobnica Brzozów most drogowy 30 Stobnica Brzozów kładka 29 Stobnica Brzozów most drogowy 28 Stobnica Brzozów kładka 27 Stobnica Brzozów most drogowy 26 Stobnica Brzozów kładka 25 Stobnica Brzozów kładka 16

17 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 24 Stobnica Brzozów przepust 23 Stobnica Brzozów most drogowy 22 Stobnica Humniska most drogowy 21 Stobnica Humniska przepust 20 Stobnica Humniska kładka 19 Stobnica Humniska kładka 17 Stobnica Humniska przepust 16 Stobnica Humniska most drogowy 14 Stobnica Humniska kładka 13 Stobnica Humniska most drogowy 12 Stobnica Humniska przepust 11 Stobnica Grabownica Starzeńska most drogowy 10 Stobnica Grabownica Starzeńska przepust 7 Stobnica Grabownica Starzeńska most drogowy 4 Stobnica Grabownica Starzeńska most drogowy 77 Stobnica Godowa most drogowy 2 Stobnica Grabownica Starzeńska most drogowy 1 Stobnica Grabownica Starzeńska most drogowy 76 Stobnica Godowa most drogowy 75 Stobnica Godowa most drogowy 74 Stobnica Żyznów most drogowy 25 Strug Rzeszów most drogowy 24 Strug Rzeszów kładka 18 Strug Kielnarowa most drogowy 17 Strug Kielnarowa most drogowy 16 Strug Stary Borek most drogowy 15 Strug Stary Borek most drogowy 14 Strug Stary Borek kładka 13 Strug Stary Borek most drogowy 12 Strug Stary Borek most drogowy 11 Strug Nowy Borek most drogowy 10 Strug Nowy Borek most drogowy 9 Strug Nowy Borek kładka 23 Strug Rzeszów most drogowy 8 Strug Nowy Borek most drogowy 7 Strug Błażowa Dolna most drogowy 6 Strug Błażowa Dolna most drogowy 5 Strug Błażowa most drogowy 4 Strug Błażowa most drogowy 3 Strug Błażowa most drogowy 2 Strug Błażowa most drogowy 17

18 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 1 Strug Błażowa Górna most drogowy 21 Strug Tyczyn most drogowy 20 Strug Tyczyn most drogowy 19 Strug Tyczyn most drogowy 1 Ślączka Krosno most drogowy 60 Wisłok Chodaczów most drogowy 35 Wisłok Strzyżów most drogowy 34 Wisłok Strzyżów most kolejowy 33 Wisłok Strzyżów kładka 32 Wisłok Strzyżów most drogowy 31 Wisłok Strzyżów kładka 30 Wisłok Strzyżów kładka 29 Wisłok Grodeczna most drogowy 28 Wisłok Markuszowa most w remoncie 27 Wisłok Kozłówek kładka 26 Wisłok Jazowa most drogowy 25 Wisłok Kobyle most drogowy 24 Wisłok Przybówka most drogowy 23 Wisłok Wojaszkowa most drogowy 59 Wisłok Nowa Wieś most drogowy 22 Wisłok Bratkówka most drogowy 21 Wisłok Odrzykoń most drogowy 20 Wisłok Krosno kładka 19 Wisłok Krosno kładka 18 Wisłok Krosno most drogowy 17 Wisłok Krosno most drogowy 16 Wisłok Krosno kładka 15 Wisłok Krosno most drogowy 14 Wisłok Krosno most drogowy 13 Wisłok Krościenko Wyżne most drogowy 12 Wisłok Krościenko Wyżne kładka 11 Wisłok Krościenko Wyżne most drogowy 10 Wisłok Krościenko Wyżne most drogowy 8 Wisłok Iskrzynia most drogowy 7 Wisłok Haczów most drogowy 6 Wisłok Haczów most drogowy 5 Wisłok Bzianka most drogowy 4 Wisłok Besko kładka 3 Wisłok Besko most kolejowy 2 Wisłok Besko most drogowy 58 Wisłok Świętoniowa most drogowy 57 Wisłok Budy Łańcuckie most w budowie 56 Wisłok Białobrzegi most drogowy 55 Wisłok Dąbrówki most drogowy 54 Wisłok Dąbrówki przepust 53 Wisłok Kmiecie most drogowy 18

19 Nr mostu Rzeka Km rzeki Miejscowość Typ obiektu 62 Wisłok Tryńcza most drogowy 52 Wisłok Trzebownisko most drogowy 51 Wisłok Rzeszów przepust 50 Wisłok Rzeszów kładka 49 Wisłok Rzeszów most drogowy 48 Wisłok Rzeszów most kolejowy 47 Wisłok Rzeszów przepust 46 Wisłok Rzeszów most drogowy 45 Wisłok Rzeszów most drogowy 44 Wisłok Rzeszów most drogowy 43 Wisłok Rzeszów kładka 41 Wisłok Siedliska most drogowy 40 Wisłok Przylasek most drogowy 61 Wisłok Chodaczów most kolejowy 39 Wisłok Wyżne most drogowy 38 Wisłok Zawisłocze most drogowy 37 Wisłok Zaborów most drogowy 36 Wisłok Zaborów most drogowy Zestawienie obiektów hydrotechnicznych uwzględnionych w modelach hydraulicznych: Nr obiektu Rzeka Km rzeki Typ obiektu 15 Czarna stopień 22 Gwoźnica jaz 3 Lubatówka próg 28 Lubcza stopień 25 Lubcza stopień 21 Lubcza stopień 19 Lubcza stopień 18 Lubcza stopień 17 Lubcza stopień 14 Lubcza stopień 11 Lubcza stopień 10 Lubcza stopień 8 Lubcza stopień 6 Lubcza stopień 4 Lubcza stopień 18 Lublica śluza 12 Mleczka stopień 10 Mleczka stopień 1 Mleczka stopień 38 Mleczka stopień 37 Mleczka stopień 36 Mleczka stopień 39 Morwawa próg 19

20 Nr obiektu Rzeka Km rzeki Typ obiektu 23 Morwawa stopień 22 Morwawa próg 21 Morwawa stopień 20 Morwawa próg 17 Morwawa stopień 16 Morwawa próg 14 Morwawa stopień 13 Morwawa próg 8 Morwawa próg 10 Morwawa próg 7 Morwawa stopień 6 Morwawa próg 4 Morwawa próg 45 Morwawa jaz 43 Morwawa próg 36 Pielnica próg 35 Pielnica próg 23 Pielnica stopień 23 Sawa stopień 3 Sawa stopień 13 Sawa stopień 12 Sawa stopień 10 Sawa stopień 73 Stobnica stopień 71 Stobnica próg 70 Stobnica próg 68 Stobnica próg 67 Stobnica jaz 66 Stobnica próg 64 Stobnica próg 62 Stobnica próg 61 Stobnica próg 58 Stobnica stopień 57 Stobnica próg 18 Stobnica stopień 15 Stobnica stopień 9 Stobnica próg 8 Stobnica próg 6 Stobnica próg 5 Stobnica próg 3 Stobnica próg 22 Strug stopień 9 Wisłok jaz 1 Wisłok stopień 42 Wisłok zapora 20

21 W dalszej kolejności, dla każdego rozpatrywanego prawdopodobieństwa przepływu określono warunki brzegowe modelu tzn. w zlokalizowanych na sieci rzecznej punktach, w których następuje zmiana wielkości przepływów (miejsca występowania dopływów) zdefiniowano wielkości tych przepływów w postaci fal wezbraniowych, określono warunki początkowe w postaci początkowego napełnienia i wartości przepływu w każdym z przekrojów w chwili startu modelu oraz wewnętrzne parametry pracy modelu. Opracowane modele hydrauliczne (zarówno 1D jaki i 2D) poddano procesowi tzw. kalibracji i weryfikacji, których celem jest doprowadzenie modelu do jak najbardziej zgodnego z rzeczywistością odwzorowywania zadawanych wartości przepływów. Kalibrację i weryfikację wykonano na pozyskanych z IMGW falach historycznych, zanotowanych podczas największych powodzi w ostatnich latach. Wyniki kalibracji i weryfikacji poddano zgodnie z zapisami w specyfikacji szczegółowej ocenie, która wykazała, że wszystkie modele w należyty sposób odwzorowują przepływ wody w rzekach. Na mapie poniżej przedstawiono lokalizację posterunków wodowskazowych w zlewni Wisłoka, dla których dokonano kalibracji i weryfikacji modeli hydraulicznych. 21

22 Dysponując w pełni przygotowanymi i poprawnie funkcjonującymi modelami możliwe było przeprowadzenie dla wymaganych projektem siedmiu wielkich wód prawdopodobnych obliczeń związanych z określeniem rzędnych wód dla każdego przekroju poprzecznego rzeki. Wyniki obliczeń w postaci wielkości przepływu o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia i odpowiadających im rzędnych wód w poszczególnych przekrojach zestawiono w raporcie końcowym w postaci tabelarycznej. 22

23 Przeprowadzone prace związane z budową modeli hydraulicznych rzek wykonywano wg zasad stworzonych przez Duński Instytut Hydrauliki, w przypadkach wątpliwych korzystano z pomocy merytorycznej oddziału DHI na Europę Środkową. W oparciu o wyniki modelowania, w dalszej kolejności przystąpiono do procesu generowania stref zalewowych. Proces ten polegał na utworzeniu dla każdej z rzek i dla każdego z siedmiu rozpatrywanych prawdopodobieństw płaszczyzn obrazujących układ zwierciadła wody pomiędzy poszczególnymi przekrojami w rzece, a następnie przecięciu nimi numerycznego modelu terenu. W wyniku tego działania uzyskano obszary położone poniżej zwierciadła wody oraz obszary znajdujące sie ponad zwierciadłem wody. Wygenerowane obszary położone poniżej zwierciadła wody prezentują poszczególne strefy zalewowe. Każdą z tak powstałych stref poddano dokładnej analizie i interpretacji. Kolejnym etapem prac było wyznaczenie granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wymaganych zapisami art. 79 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (a obecnie posiadających status obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wg nowelizacji Prawa wodnego z 2011 r.). W ramach prac objętych przedmiotowym opracowaniem wytypowane zostały również obiekty i obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową obszary wymagane do określenia w studium ochrony przeciwpowodziowej zgodnie z zapisami art. 79 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. Granice stref zalewowych dla wszystkich analizowanych prawdopodobieństw oraz granice wyznaczonych obszarów bezpośredniego (szczególnego) zagrożenia powodzią przedstawiono w układzie map w skali 1 : , opracowanych na podkładach topograficznych i ortofotomapach. Poniżej przedstawiono przykładową mapę (na podkładzie ortofotomapy), będącą finalnym produktem opisanego wyżej opracowania. 23

24 24

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagroŝenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 Sekretariat: 12 628 41 06 31-109 Kraków fax: 12 423 21 53 30-960 Kraków 1, skrytka pocz. 331 Centrala: 12 628 41 00 Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego Dane wejściowe do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego MATEUSZ KOPEĆ Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania:

Identyfikacja danych wejściowych i zebranie kompletu materiałów 03-08-2012. Zakres opracowania: Zakres opracowania: Zakres opracowania: Program ochrony przeciwpowodziowej doliny pot. Białka na odcinku w km 0+000 24+500 na terenie pow. nowotarskiego i tatrzańskiego woj. małopolskiego (126/OKI/2009) Etap I Etap II Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego ALBERT MALINGER INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Poznaniu Warszawa 28.11.2012 ETAPY realizacji:

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO PRZYGOTOWANIE DANYCH HYDROLOGICZNYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO Tamara Tokarczyk, Andrzej Hański, Marta Korcz, Agnieszka Malota Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II. ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego na terenach otaczających zbiornik Kolbudy II ENERGA Elektrownie Straszyn sp. z o.o. Awarie zapór i wałów Górowo Iławeckie Gdańsk, Kanał Raduni 2000 Lipiec 2001

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika

Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Opracowanie koncepcji budowy suchego zbiornika Temat + materiały pomocnicze (opis projektu, tabele współczynników) są dostępne na stronie: http://ziw.sggw.pl/dydaktyka/ Zbigniew Popek/Ochrona przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA

CZĘŚĆ II: RZEKA WITKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim

Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim Analiza wpływu sterowania retencją korytową małego cieku na redukcję fal wezbraniowych przy wykorzystaniu modeli Hec Ras i Hec ResSim mgr inż. Bartosz Kierasiński Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski

Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski 1 Obszar Oddziaływania Kanał Zaborowski Dokumentacja końcowa z symulacyjnych obliczeń hydraulicznych LIFE12 NAT/PL/000084 Wetlands conservation and restoration in Puszcza Kampinoska Natura 2000 site 2

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy Etap II Przeprowadzenie wariantowych analiz hydraulicznych Wybór rekomendowanego wariantu działań Zlewnia Z04 Pogoria Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki

Grzegorz Siwek. Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie. Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Grzegorz Siwek Studenckie Koło Naukowe Geografów UMCS im. A. Malickiego w Lublinie Naukowa Sieć Studentów Geoinformatyki Produkt Obrony Cywilnej USA HEC = Hydrologic Engineering Center RAS = River Analysis

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej

Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Metody weryfikacji danych hydrologicznych W Państwowej Służbie Hydrologiczno- Meteorologicznej Maciej Rawa Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Monitorowanie zagrożenia na przykładzie mapy ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi Magdalena Kwiecień, IMGW-PIB Warszawa, 16.12.2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry

Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w polskiej części dorzecza Odry Tamara Tokarczyk Instytut Meteorologii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki

Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki Specyfikacja techniczna Kraków, 2012 Spis treści A. Określenie przedmiotu zamówienia... 5 B. Określenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Ośrodek Hydrologii Zespół Ekspertyz, Opinii i Udostępniania Danych 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 tel. 22 56-94-381 Opracowanie rzędnych

Bardziej szczegółowo

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska

Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Deszcze nawalne doświadczenia Miasta Gdańska Kategorie deszczu wg Chomicza Deszcze nawalne wg klasyfikacji Chomicza oznaczają opady o współczynniku wydajności a od 5,66 do 64,00 Wraz ze wzrostem współczynnika

Bardziej szczegółowo

Drogi w Gminie Niebylec. PROJEKT WYKONAWCZY BranŜa drogowa

Drogi w Gminie Niebylec. PROJEKT WYKONAWCZY BranŜa drogowa OBIEKT: Drogi w Gminie Niebylec INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 10.07.2009r TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU: Remonty nawierzchni mineralno bitumicznych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy

Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Analiza zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy Specyfikacja techniczna Kraków, 2012 Spis treści A. Określenie przedmiotu zamówienia... 5 B. Określenie

Bardziej szczegółowo

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r.

Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego. Poczdam, dnia r. Prewencja powodziowa w ramach planów w zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Poczdam, dnia 08.06.2011 r. Główne akty prawne DYREKTYWA POWODZIOWA DYREKTYWA 2007/60/WE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Lp. Beneficjent Tytuł opracowania Rodzaj usługi Data usługi 1. 2. Tyczyn Błażowa 3. Gmina Chmielnik i Gminy Tyczyn Błażowa Chmielnik 4. Gmina

Bardziej szczegółowo

Raport Zadanie I Etap III Model hydrauliczny zlewni Uszwicy.

Raport Zadanie I Etap III Model hydrauliczny zlewni Uszwicy. Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla rzeki Uszwicy wraz z dopływami na terenie gm. Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Gnojnik, Lipnica

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłownicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania: Studium zagrożeń powodziowych doliny rzeki Brynicy na odcinku od ujścia do zbiornika Kozłowa Góra i wskazanie działań naprawczych oraz kolejności ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji: 1/ Strona: 2/

Źródło informacji: 1/ Strona:  2/ Informacja o stanach i przepływach wód w głównych rzekach będących odbiornikami ścieków z komunalnych oczyszczalni ścieków w dniach 16-19 sierpnia 2013 r. Źródło informacji: 1/ Strona: http://monitor.pogodynka.pl/hydro/start

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WÓD, NA KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW WODY GÓRSKIE. gmina / rejon

WYKAZ WÓD, NA KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW WODY GÓRSKIE. gmina / rejon WYKAZ WÓD, A KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW Legenda: G wody górskie wody nizinne P wody udostępnione w porozumieniach międzyokręgowych wody udostępnione w dopłacie krajowej ŁS Łowisko specjalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy.

Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Ekspertyza dotycząca wpływu przebiegu trasy drogi obwodowej w Wadowicach na przepływ wód powodziowych rzeki Skawy. Inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach Projektant drogi: PROULID s.c. Projektowanie Techniczne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Program poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Potoku Królewskiego. Numer ogłoszenia: 468808-2012; data zamieszczenia: 23.11.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy

Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej dla Projektu pn: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy

Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej dla Projektu pn: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej dla Projektu pn: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Nidy Wytyczne w zakresie standardów opracowania danych hydrologicznych, geodezyjnych, modelowania hydraulicznego,

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik E. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik E Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego

Bardziej szczegółowo

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych

Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych Tomasz Glixelli, Paweł Kwiecień, Jacek Zalewski Bydgoszcz, 22 czerwca 2017 2 Przygotowanie danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca:

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: programie działań Etap I Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Kraków, 2013/2015 Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Maciaszczyk Zespół

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. z dnia 14 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE NR 22/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO W REJONIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO RONTOK MAŁY W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Seminarium podsumowujące realizację prac Kraków, 20.09.2010 W ramach opracowania

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW

Załącznik D. Konstruowanie fal hipotetycznych OKI KRAKÓW Załącznik D Konstruowanie fal hipotetycznych 1. Metoda Politechniki Warszawskiej (PWa) [1] Ze zbioru obserwacji wodowskazowych dla dostatecznie długiego okresu czasu (np. dla okresu, dla którego wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS?

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający będzie miał wymagania dla oprogramowania wykorzystywanego do modelowania hydraulicznego i opracowań GIS? Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, 07 grudnia 2015r. WZP.271.1.67.2015 ZP/PN/ 98 /2015/WIM/ 10 /3034, 3035 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy 01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51-616 WROCŁAW Sekretariat: (71) 32-00-161, Dyrektor Oddziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca:

Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Załącznik nr 2.6 Ocena zdolności przepustowej terenów zalewowych dla rzeki Biała Głuchołaska Wykonawca: Kraków, 2013/2015 Kierownik projektu: mgr inż. Karolina Maciaszczyk Zespół projektowy: mgr inż. Ewa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. nr 1 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 642049S do Krawców w Rycerce Dolnej w km 0+570. Zabezpieczenie brzegów potoku Czerna wraz z lokalnym przekorytowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA POWODZIOWE W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY W KONTEKŚCIE ANALIZ POTENCJALNYCH SKUTKÓW KATASTROF ZAPÓR ZBIORNIKÓW WODNYCH

ZAGROŻENIA POWODZIOWE W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY W KONTEKŚCIE ANALIZ POTENCJALNYCH SKUTKÓW KATASTROF ZAPÓR ZBIORNIKÓW WODNYCH ZAGROŻENIA POWODZIOWE W DORZECZU GÓRNEJ WISŁY W KONTEKŚCIE ANALIZ POTENCJALNYCH SKUTKÓW KATASTROF ZAPÓR ZBIORNIKÓW WODNYCH PIÓRECKI M. 1 RADOŃ R. 1 1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki. Specyfikacja techniczna

Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki. Specyfikacja techniczna Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Łęgu i Trześniówki Specyfikacja techniczna Kraków 2014 Spis treści 1. Określenie przedmiotu zamówienia... 6 2. Dane wejściowe do wykonania

Bardziej szczegółowo

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród.

Obliczenia. światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. Obliczenia światła przepustu na potoku Strużyna, w ciągu drogi gminnej, koło miejscowości Dobrosławice, gmina Żmigród. 1. Uwagi ogólne. 1.1. Przedmiot obliczeń. Przedmiotem obliczeń jest światło projektowanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS

Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS Andrzej Strużyński*, Łukasz Gucik*, Marcin Zięba*, Krzysztof Kulesza**, Jacek Florek* Określenie dynamiki transportu rumowiska wleczonego w rzece Białce przy zastosowaniu programu HEC-RAS *UR w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki

Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Zagrożenia powodziowe w dorzeczu górnej Wisły na przykładzie modelowania potencjalnych skutków katastrof budowli piętrzących Michał Piórecki Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1.

OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ. Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. OCENA ZAGROśENIA I SYSTEM OCHRONY PRZED POWODZIĄ Wykład 7 kwietnia 2008 roku część 1. Zakres: strefy zagroŝenia powodziowego 1. Podstawy prawne 2. Strefy zagroŝenia powodziowego 3. Hydrologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi,

Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, CENTRUM OPERACYJNE Zbiorniki retencyjne jako narzędzie ograniczające skutki powodzi, na przykładzie pracy zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych w dorzeczu Górnej Wisły, w czasie powodzi z roku 214.

Bardziej szczegółowo

Dynamika Zlewni (Rzecznej)

Dynamika Zlewni (Rzecznej) Dynamika Zlewni (Rzecznej) Skąd pochodzi woda, której używasz? Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone? Jakie czynniki mają wpływ na ilość i jakość wody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4.

SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Inwestor...2 1.3. Wykonawca uproszczonej dokumentacji technicznej:...2 1.4. Zakres opracowania...2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 2.1

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r.

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB Ogrodzieniec, marca 2017 r. Wykorzystanie mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego do wyznaczenia negatywnych konsekwencji zalania lub podtopienia potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska. dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof.

Bardziej szczegółowo

Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki

Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Wisłoki Kick-Off Meeting RZGW Kraków, 25.03.2014 Plan prezentacji ETAP IA Opis obszaru objętego analizą Analiza aktualnego stanu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki Analiza hydrologiczna ETAP IB Analizy

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŒCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WIS OK W LATACH

OCENA JAKOŒCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WIS OK W LATACH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŒRODOWISKA W RZESZOWIE WYDZIA MONITORINGU ŒRODOWISKA OCENA JAKOŒCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WIS OK W LATACH 2004-2007 RZESZÓW, GRUDZIEÑ 2008 SPIS TREŒCI 1. Monitoring

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu

INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Opis Przedmiotu Zamówienia Nazwa zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW

R Z G W REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE. Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal OKI KRAKÓW REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE R Z G W Załącznik F Formuła opadowa wg Stachý i Fal Formuła opadowa wg Stachý i Fal [1] Do obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) Katarzyna Koczerba SCENARIUSZ LEKCJI TEMAT ZAJĘĆ: Rzeka Drawa (edukacja regionalna) POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) CZAS TRWANIA: 3 tygodnie CELE ZAJĘĆ Uczeń zna:

Bardziej szczegółowo

CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY

CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków tel.: (012) 639-81-40 fax.: (012) 639-82-65 tel. kom. 503-112-140 e-mail: imgw.krakow@imgw.pl www.imgw.pl www.pogodynka.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych

INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych INSTYSTU INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Proponowane tematy prac dyplomowych dr inż. Andrzej POTOCKI 1. Opracowanie algorytmu i wykonanie bilansu wodnego wybranego zbiornika retencyjnego. 2. Rola energetyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz

SPIS TREŚCI. 1. Spis rysunków 1) Mapa zlewni skala 1: ) Plan sytuacyjny 1:500. 3) Przekrój poprzeczny 1:200. 4) Profil podłuŝny cieku Wałpusz SPIS TREŚCI 1. Spis rysunków... 1 2. Podstawa i przedmiot opracowania... 2 3. Zakres prac... 2 4. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu:... 2 5. Obliczenie przepływu średniego rocznego metodą odpływu

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH

PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH SH P BENIAMINN WIĘZIK Stowarzyszenie Hydrologów Polskich PRZEPŁYWY MAKSYMALNE ROCZNE O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH NIEKONTROLOWANYCH Kraków 2013 Formuła racjonalna max = k

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Załącznik do Uchwały nr XX/115/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2011 Jelenia Góra, maj 2012 I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 25 września 2012 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY

PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY PILOTAŻOWE PRZYGOTOWANIE MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO NA OBSZARZE REGIONU GÓRNEJ WISŁY RADOŃ R. Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Krakowie; Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej;

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie Spotkanie informacyjne 27 lutego 2013 Porządek spotkania 1. Informacja na temat planowanej budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie

Bardziej szczegółowo

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55

Przepływ (m 3 /10min) 211,89 12,71 127,13 652,68 525,55 1. Zweryfikowanie określonego zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód poprzez uwzględnienie: a) oddziaływania zrzutu wód opadowych lub roztopowych

Bardziej szczegółowo

ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1

ATEiRI mkm PERFEKT sp. z o.o. str. 1 1. Wstęp... 2 2. Zakres opracowania...2 3. Lokalizacja...2 4. Wykaz wykorzystanych materiałów...3 5. Geologia...3 6. Obliczenia hydrologiczne... 4 6.1. Dane hydrologiczne ze "Studium ochrony przed powodzią..."...4

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY W OKREŚLANIU ZAGROśENIA POWODZIOWEGO I OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO NA TERENACH GÓRSKICH

PROBLEMY W OKREŚLANIU ZAGROśENIA POWODZIOWEGO I OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO NA TERENACH GÓRSKICH ILONA BIEDROŃ, TOMASZ WALCZYKIEWICZ PROBLEMY W OKREŚLANIU ZAGROśENIA POWODZIOWEGO I OCENY RYZYKA POWODZIOWEGO NA TERENACH GÓRSKICH PROBLEMS WITH DEFINING FLOOD THREAT AND FLOOD RISK IN MOUNTAINOUS AREAS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA

CZĘŚĆ I: RZEKA MIEDZIANKA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEZ KONSULTANTA DO PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI PN. POPOWODZIOWA ODBUDOWA CIEKU MIEDZIANKA I WITKA Etap 2. Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja zagrożeń 1) Zagrożenia spowodowane siłami natury a)

Bardziej szczegółowo

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Projekt ZIZOZAP w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Hydrologiczne zjawiska ekstremalne a gospodarka wodna Zbiornika Zaporowego w Goczałkowicach mgr inż. Andrzej Siudy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 26.10.2010r.

OBWIESZCZENIE. 26.10.2010r. OBWIESZCZENIE Z dnia 26.10.2010r. Stosownie do art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedndity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L EGZ. NR 1. Góra Puławska, ul. Dębowa 13 24-100 Puławy tel./fax. 81/ 880 59 19 kom. 601 071 160 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU OZNAKOWANIE DROGI POWIATOWEJ NR 1516L TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów

Stan realizacji projektów Projekty współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Stan realizacji projektów PL0303 Usprawnienie procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym

System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym System monitoringu ryzyka powodziowego jako element nowoczesnego zarządzania ryzykiem powodziowym Andrzej Ryński RZGW w Gdańsku 29 maja 2012 r. Zarządzanie ochroną przeciwpowodziową w Polsce Strzałki ciągłe

Bardziej szczegółowo