Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego"

Transkrypt

1 Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: System deskryptorów dla zastosowań Wersja 2 marzec 2010 r

2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące systemu REACH oraz informacje na temat obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i sposoby ich wypełniania. Czytelnicy powinni jednak pamiętać, że tekst rozporządzenia REACH jest jedyną autentyczną podstawą prawną i że informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Europejska Agencja Chemikaliów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść niniejszego dokumentu. KLAUZULA O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI Poniższy tekst jest tłumaczeniem roboczym dokumentu pierwotnie sporządzonego w języku angielskim. Tekst został przetłumaczony i sprawdzony pod kątem kompletności przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. Sformułowania naukowe/techniczne zostały zweryfikowane przez właściwy organ w Polsce. Zwracamy uwagę, że wersja angielska, która jest również dostępna na tej stronie internetowej, jest wersją oryginalną. Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: System deskryptorów dla zastosowań Nr referencyjny: ECHA-2010-G-05-PL Data publikacji: 22/03/2010 Język: PL Europejska Agencja Chemikaliów, 2010 r. Projekt okładki Europejska Agencja Chemikaliów Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji w postaci Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, i pisemnego powiadomienia Działu Komunikacji ECHA Niniejszy dokument zostanie udostępniony w następujących 22 językach: bułgarskim, czeskim, duńskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, hiszpańskim i szwedzkim. W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o przesłanie ich (podając numer referencyjny i datę wydania) przy użyciu formularza kontaktowego. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie Kontakt ECHA pod adresem: Europejska Agencja Chemikaliów Adres do korespondencji: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlandia Adres dla odwiedzających: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

3 WSTĘP Niniejszy dokument opisuje wynikające z rozporządzenia REACH wymagania w zakresie informacji w odniesieniu do własności, narażenia, zastosowań, środków kontroli ryzyka oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji. Dokument należy do serii dokumentów informacyjnych mających na celu pomoc wszystkim zainteresowanym podmiotom w przygotowywaniu się do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Dokumenty te obejmują szczegółowe wskazówki na temat szerokiego zakresu procedur REACH, jak również na temat niektórych określonych metod naukowych i/lub technicznych, które powinny być stosowane przez przemysł lub władze w myśl rozporządzenia REACH. Dokumenty informacyjne zostały przygotowane i omówione w ramach projektów wdrożenia systemu REACH (REACH Implementation Projects, RIP), prowadzonych przez służby Komisji Europejskiej przy zaangażowaniu podmiotów z poszczególnych państw członkowskich, przedstawicieli branżowych oraz organizacji pozarządowych. Po ich zaakceptowaniu przez państwa członkowskie, dokumenty informacyjne zostały przekazane do ECHA w celu ich publikacji i późniejszego aktualizowania. Wszelkie aktualizacje tych dokumentów są sporządzane przez ECHA, a następnie konsultowane z zainteresowanymi stronami z państw członkowskich, przedstawicielami branżowymi i organizacjami pozarządowymi. Szczegółowe informacje na temat procedury konsultacji są dostępne pod adresem: Dostęp do dokumentów informacyjnych możliwy jest poprzez witrynę internetową Europejskiej Agencji Chemikaliów W witrynie tej publikowane będą również kolejne dokumenty informacyjne, po ich ukończeniu lub aktualizacji. Niniejszy dokument odnosi się rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.1 1 Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z ); zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowującym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (Dz.U. L 304 z , str. 1).

4 Historia dokumentu Wersja Uwagi Data Wersja 1 Wydanie pierwsze maj 2008 r. Wersja 1.1 Wersja 1.2 Wersja 2 Do systemu numeracji PROC (kategorii procesów) dołączono kategorie procesów związanych z wykorzystaniem metali i innych minerałów Wprowadzono niewielką zmianę w sformułowaniu SU 10 Dodano kategorię PC 39, produkty higieny osobistej W SU 6 dodano miazgę i stworzono podpodział w kategorii innych czynności produkcyjnych lub usług (0-1 dla innej działalności gospodarczej związanej z chemikaliami i 0-2 dla innej działalności gospodarczej niezwiązanej z chemikaliami ) W systemie numerowania kategorii wyborów wprowadzono technicznie usprawnienia Wszystkie pozycje typu inny zostały przeniesione z ostatniego na pierwsze miejsce na liście wyboru Korekta numerowania PROC 22 w załączniku R Przeniesienie nieprawidłowo umiejscowionego aparaty fotograficzne i kamery wideo z AC 9 do AC 3-4 w załączniku R Dostosowanie systemu numerowania w załączniku R.12-4 do struktury kategorii. Zwiększenie przejrzystości i spójności wstępu pod kątem wykorzystania systemu deskryptorów. Uwidocznienie odniesień do art. 37 (DU dostarcza dostawcy informacje o zastosowaniu) i sekcji 3.5 IUCLID w sekcji R.12.1 Dodanie wyjaśnień i definicji w sekcji R.12.2 o Doprecyzowanie terminologii w odniesieniu do produktów chemicznych (= substancji jako takich i w mieszaninach) i wyrobów o Objęcie suchych/utwardzonych mieszanin kategoriami wyrobów, ponieważ mają określony kształt i powierzchnię. Uwzględnienie zaktualizowanych przykładów pracy z systemem deskryptorów: zob. sekcje R.12.4 i R Dodanie nowej tabeli R.12.1 w celu lepszego przedstawienia zależności między opisem zastosowań a szacunkowym narażeniem rzędu 1. Dodanie krótkiego ustępu w sekcji dotyczącego różnych podmiotów w trakcie cyklu życia substancji. Ujednolicenie struktury sekcji do Uwzględnienie trzech nowych podsekcji: definicja i zakres deskryptora; wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii; powiązanie z oceną rzędu 1. Podział listy deskryptorów sektora zastosowań na dwa rodzaje informacji: główne grupy użytkowników w trakcie cyklu życia substancji będące głównym deskryptorem (SU 3, 21, 22) oraz lipiec 2008 r. październik 2008 r. marzec 2010 r.

5 Wersja Uwagi Data sektor zastosowania końcowego (wszystkie wpisy) jako deskryptor uzupełniający, zob. załącznik R Bardziej wyraźne rozróżnienie dwóch funkcji kategorii produktu chemicznego (PC) w sekcji R : (i) opisywanie sektorów, w których odbywa się formulacja mieszaniny, według typów mieszanin oraz (ii) typy produktów konsumenckich, które mogą zostać poddane ocenie przy użyciu opracowanego przez ECETOC narzędzia celowej oceny ryzyka dla konsumentów (zob. załącznik R ). Bardziej wyraźne rozróżnienie dwóch funkcji kategorii wyrobu (AC) w sekcji R : (i) typ wyrobu związany z okresem użytkowania i następującym po nim stadium odpadu substancji (obchodzenie się z wyrobem przez pracowników i/lub konsumentów) oraz (ii) typy wyrobów konsumenckich, które mogą zostać ocenione przy użyciu TRA (zob. załączniki R i R ). Włączenie listy podkategorii produktów uwzględnionych w celowej ocenie ryzyka ECETOC (TRA) dla konsumentów, zob. załączniki R i R ; wyjaśnienie powiązania między opisem zastosowania, a szacunkowymi poziomami narażenia rzędu 1 w sekcjach R i R Usunięcie odniesienia do warunków przemysłowych lub zawodowych w przypadku większości kategorii procesów. Wybór może być dokonany na podstawie samego szacowania narażenia. Na poziomie opisu zastosowania SU 3 lub SU 22 wskazują, czy zastosowanie powinno mieć miejsce w warunkach przemysłowych czy nieprzemysłowych. Włączenie do sekcji R przykładów dotyczących przetwarzania wyrobów przez pracowników. Zmiana listy AC tak, aby zapewnić spójne powiązania z systemem TARIC. Usunięcie definitywnych podkategorii z listy AC, pozostawiając rejestrującemu i dalszym użytkownikom określenie stopnia szczegółowości, wymaganego przy opisywaniu etapu okresu użytkowania substancji. Poprzednie podkategorie zostały przekształcone w przykłady ilustrujące, jakie rodzaje wyrobów mogą zostać objęte szerokimi kategoriami. Wprowadzenie kategorii uwalniania do środowiska (ERC) jako dodatkowego deskryptora (zob. sekcja R ). Objaśnienie roli wyznaczonej w tym kontekście dla SPERC. Wprowadzenie nowej kategorii ERC 12 obejmującej przetwarzanie wyrobów przy zastosowaniu technik ściernych przez pracowników w obiektach przemysłowych. Rozszerzenie ERC 10b/11b na usuwanie substancji z powierzchni wyrobów. Włączenie listy kategorii funkcji substancji (dla sekcji 1.2 esde i zgłaszania w IUCLID) do załącznika R Cel tej listy jest wyjaśniony w krótkim ustępie w sekcji R Dodanie nowej sekcji R.12.5 wyjaśniającej, w jaki sposób system deskryptorów może wspierać: i) mapowanie zastosowań jako punkt wyjścia dla CSA, ii) opracowywanie tytułów scenariuszy narażenia oraz iii) zgłaszanie zidentyfikowanych zastosowań w sekcji 3.5 programu IUCLID.

6 Wersja Uwagi Data Dopracowanie list wyboru. o Dodanie: i) badań naukowych oraz ii) elektryczności, pary, gazu, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków do listy SU. o Przeniesienie wypełniaczy i kitów z PC 9 do PC 9b. o Przeniesienie farb do malowania palcami z PC 9 do PC 9b. o Objaśnienie, że PC14 odnosi się do substancji reagujących z powierzchniami metalowymi. o Usunięcie produktów do pielęgnacji samochodów (PC6), preparatów dla artystów (PC5) oraz produktów do traw i ogrodów (PC22), ponieważ w dużej mierze były one już ujęte w innych kategoriach. o Usunięcie PC10, ponieważ i tak była ona już objęta kategorią Inne. o Objaśnienie, że PC20 odnosi się do substancji pomocniczych stosowanych w przemyśle chemicznym. o Włączenie wybielaczy i innych substancji pomocniczych do PC 26 i PC 34. o Objęcie metali i innych minerałów w PROC 21 do PROC 25 oraz dostosowanie opisu. o Podział PROC 8 na PROC 8a i 8b. o Wprowadzenie PROC 26, 27a i 27b odnoszących się do procesów szczególnie istotnych dla przemysłu metalowego. o Usunięcie AC12 z listy AC, ponieważ była źródłem poważnych niespójności z kategoriami wyodrębnionymi w oparciu o materiały i problemów z kompatybilnością z systemem TARIC. - Redakcyjne dostosowanie tekstu do wymienionych powyżej zmian. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDROŻENIA AKTUALIZACJI Większość zmian wprowadzonych w niniejszym poradniku ma charakter wyjaśniający. Wprowadzono również szereg zmian do list wyboru zawierających różne elementy deskryptorów. W załączniku R.12.7 znajduje się krótki poradnik mający na celu wspieranie przedsiębiorstw, które zebrały dane o zastosowaniach w oparciu o listy wyboru deskryptorów zastosowań ujęte we wcześniejszych wersjach niniejszego poradnika. Dla każdej listy wyboru wyjaśniono, w jaki sposób można przekonwertować dane już zebrane do postaci odpowiadającej: i) listom wyboru z nowej wersji poradnika (wersja stabilna od dn ) oraz ii) wpisom w powiązanych szacunkowych poziomach narażenia TRA dla konsumentów. Nowej listy deskryptorów dla środowiska (kategorie uwalniania do środowiska) nie było w wersji 1 poradnika, w związku z czym te informacje muszą zostać dodane do każdego opisu zastosowania opracowanego przed latem 2009 r. Konwencja cytowania rozporządzenia REACH W przypadku dosłownego cytowania rozporządzenia REACH cytat oznaczony jest kursywą w cudzysłowie.

7 Lista stosowanych terminów i skrótów Zob. rozdział R.20 Lokalizacja Poniższa rycina przedstawia umiejscowienie rozdziału R.12 w poradniku. R12 Informacje: dostępne wymagane/potrzebne Ocena zagrożenia (HA) Ocena narażenia (EA) Stop nie Subst. niebezp. lub PBT? tak Charakterystyka ryzyka (RC) Dokument w CSR tak Ryzyko kontrolowane? nie Powtórzenie Przekazanie scenariusza narażenia poprzez esds

8 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 R.12. SYSTEM DESKRYPTORÓW DLA ZASTOSOWAŃ... 1 R Cel modułu... 1 R.12.2.System deskryptorów dla zastosowań... 2 R Opis systemu... 2 R Powiązanie z narzędziami szacowania narażenia... 3 R Definicje pięciu list deskryptorów... 4 R Sektor zastosowań [SU]... 4 R Kategoria produktu chemicznego [PC]... 5 R Kategoria procesu [PROC]... 6 R Kategoria uwalniania do środowiska (ERC)... 7 R Kategorie wyrobów [AC]... 8 R Określanie technicznej funkcji substancji dla potrzeb karty charakterystyki R Przykłady R Przykłady przypisania zastosowań substancji do kategorii systemu deskryptorów R Przykład usystematyzowanego opisywania zastosowań substancji R Opisywanie zidentyfikowanych zastosowań i tworzenie tytułów scenariuszy narażenia R Mapowanie zastosowań w oparciu o strukturę cyklu życia R Tworzenie tytułów scenariuszy narażenia R Opis zidentyfikowanych zastosowań w IUCLID Tabele Tabela R.12-1: Opis zastosowania, a szacunkowe poziomy narażenia rzędu Tabela R.12-2: Przykłady przypisywania kategorii do zastosowań w pomieszczeniach przez pracowników.11 Tabela R.12-3: Przykład skróconego opisu niektórych zastosowań barwnika...12 Tabela R.12-4: Sekcja tytułowa scenariusza narażenia dotyczącego czynności pracowników...16 Tabela R.12-5: Tabela służąca do zgłaszania w IUCLID zidentyfikowanych zastosowań dotyczących pracowników przemysłowych...18 Ryciny Rycina R.12-1:: Domyślna struktura drzewa służąca do przedstawienia zidentyfikowanych zastosowań...14 Rycina R.12-2: Przykładowy opis zastosowań przedstawiony w ramach struktury cyklu życia...15 Załączniki Załącznik R.12-1:: Lista deskryptorów sektora zastosowań (SU)...19 Załącznik R : Lista deskryptorów kategorii produktu chemicznego (PC)...21 Załącznik R.12-3:: Lista deskryptorów kategorii procesów (PROC)...25

9 Załącznik R : Opis kategorii uwalniania do środowiska (ERC)...29 Załącznik R : Lista deskryptorów dla substancji w wyrobach (AC)...35 Załącznik R.12-6: Lista kategorii funkcjonalnych (w razie potrzeby)...38

10 R.12. SYSTEM DESKRYPTORÓW DLA ZASTOSOWAŃ R Cel modułu Zgodnie z REACH każdy producent i importer substancji, które wymagają przeprowadzenia oceny narażenia, będzie musiał opracować, ocenić i udostępnić scenariusze narażenia obejmujące cały cykl życia substancji. W tym celu będzie on musiał określić wszystkie zastosowania danej substancji. Stworzona w ten sposób mapa zastosowań dla danego sektora rynku często może być ponownie wykorzystana dla całego wachlarza innych substancji, a nawet może zostać opracowana wspólnie przez kilku producentów/importerów. Dlatego też ważne jest, aby znormalizować mapowanie zastosowań i umożliwić ich powiązanie ze scenariuszami narażenia. Scenariusze narażenia będą udostępniane dalszym uczestnikom łańcucha dostaw razem z rozszerzoną kartą charakterystyki. Dla dalszych użytkowników kluczowe jest otrzymywanie znormalizowanych skróconych tytułów scenariuszy narażenia (określających zakres i zastosowania danego scenariusza) dla odpowiednich zastosowań substancji w ich sektorze, nie zaś szerokiej gamy scenariuszy od różnych dostawców. Dlatego też niniejszy dokument informacyjny przewiduje stworzenie systemu deskryptorów dla zastosowań, którego celem będzie znormalizowanie opisu zastosowań substancji. Ułatwi to: zidentyfikowanie zastosowań, które należy uwzględnić w dokumentacji rejestracyjnej, opracowanie scenariusza narażenia przez dostawców w oparciu o dwukierunkową komunikację w ramach łańcucha dostaw, opracowanie skróconych tytułów dla scenariuszy narażenia. Deskryptory zastosowania pomogą dostawcom i użytkownikom ustrukturyzować wzajemną komunikację. W oparciu o skrócony tytuł dalszy użytkownik powinien być w stanie ustalić, czy otrzymany scenariusz narażenia może obejmować przewidziane przez niego zastosowania, i odwrotnie: deskryptory zastosowania mogą również pomóc dalszemu użytkownikowi w opisaniu w ustrukturyzowany sposób zastosowania, o którym chciałby powiadomić dostawcę (zob. art. 37 ust. 2). UWAGA: w celu opracowania odpowiednich scenariuszy narażenia w wielu przypadkach rejestrujący będzie potrzebował informacji dotyczących warunków stosowania wykraczających poza informacje zawarte w wykazie deskryptorów zastosowania. Każdy rejestrujący jest również zobowiązany do uwzględnienia skróconego ogólnego opisu wszystkich zidentyfikowanych zastosowań w dokumentacji technicznej (zob. rozdział 3.5 IUCLID) 2 i w sekcji 2 CSR. Zaleca się oparcie skróconego ogólnego opisu wszystkich zidentyfikowanych zastosowań na systemie deskryptorów opisanym w niniejszym dokumencie oraz odwołanie się w sekcji 3.5 IUCLID do scenariuszy narażenia zawartych w CSR (jeżeli stosowne). Ma to na celu zapewnienie spójności między opisem zidentyfikowanych zastosowań a tytułem i zawartością scenariuszy narażenia. Uwaga: zapewnienie spójności między skróconym ogólnym opisem wszystkich zidentyfikowanych zastosowań a skróconymi tytułami scenariuszy narażenia zawartymi w CSR jest wymogiem prawnym ustanowionym w sekcji załącznika I do REACH. Niektóre deskryptory odzwierciedlają cechy danego zastosowania związane z narażeniem. W związku z tym mogą być używane jako parametry wejściowe dla niektórych narzędzi szacowania narażenia. 2 Zob. art. 10 lit. a) pkt (iii) REACH w odniesieniu do sekcji 3.5 załącznika VI. 1

11 Celem niniejszego rozdziału jest bardziej szczegółowe objaśnienie zasad i stosowania systemu deskryptorów. Listy wyboru kategorii dla skróconego opisu zastosowania zostały zawarte w załącznikach R.12-1 do R R.12.2.System deskryptorów dla zastosowań R Opis systemu W trakcie cyklu życia substancji istotną rolę odgrywa siedem różnych grup podmiotów. Producenci i importerzy substancji chemicznych (w tym metali i minerałów), przedsiębiorstwa zajmujące się mieszaniem chemikaliów (formulatorzy) w celu uzyskania mieszanin, dystrybutorzy 3, końcowi użytkownicy przemysłowi, profesjonalni użytkownicy końcowi i konsumenci. Przywóz i dystrybucja nie będą poruszane w dalszej części tego dokumentu. System deskryptorów dla zastosowań opiera się na pięciu osobnych listach deskryptorów, które w kombinacji ze sobą tworzą albo skrócony opis zastosowania albo tytuł scenariusza narażenia. Kategoria sektora zastosowań (SU) opisuje, w którym sektorze gospodarki stosowana jest dana substancja. Obejmuje to mieszanie i przepakowywanie substancji na etapie formulacji oraz końcowe zastosowania w przemyśle, przez profesjonalistów i konsumentów 4. Kategoria produktu chemicznego (PC) opisuje, w których typach produktów chemicznych (= substancjach jako takich lub wchodzących w skład mieszanin) 5 trafiających do zastosowania końcowego (przez użytkowników przemysłowych, profesjonalnych lub konsumentów) zawarta jest dana substancja. Kategoria procesu (PROC) opisuje techniki stosowania lub typy procesów określone z perspektywy zawodowej. Kategoria uwalniania do środowiska (ERC) określa szerokie warunki stosowania z perspektywy ochrony środowiska. Kategoria wyrobów (AC) opisuje typ wyrobu, w który substancja została przetworzona. Obejmuje również mieszaniny w postaci suchej lub utwardzonej (np. wyschnięty tusz drukarski w gazetach, wyschnięte powłoki na różnych powierzchniach). Uwaga: w celu osiągnięcia harmonizacji rynków nie należy nadmiernie rozbudowywać liczby kategorii zawartych w 5 listach deskryptorów. Organizacje sektorowe oraz pojedynczy rejestrujący mogą określić dodatkowe kategorie tylko jeżeli za pomocą kategorii już istniejących nie można w skrócie opisać danego procesu, produktu lub sektora. Jeżeli konieczne jest opisanie dalszych szczegółów dotyczących danej czynności, można to zrobić w samym scenariuszu narażenia. 3 Dystrybucja jako taka nie stanowi zastosowania w rozumieniu REACH. Jednakże jeżeli dystrybucja obejmuje przenoszenie substancji (np. ponowne napełnianie) jest ona uznawana za zastosowanie. 4 Końcowym zastosowaniem substancji jako takiej lub w preparacie jest jej ostatnie zastosowanie zanim substancja ta stanie się częścią matrycy wyrobu, zostanie użyta w reakcji chemicznej (i w związku z tym zostanie zużyta) i/lub przekształci się w odpady, ścieki lub zostanie wyemitowana do powietrza. Zastosowania mające na celu wyłącznie wykorzystanie danej substancji jako składnika preparatu [mieszaniny] nie są uważane za zastosowania końcowe. Dzięki temu rozróżnieniu nie jest konieczne oddzielne opisywanie każdego etapu mieszania w dłuższych łańcuchach formulatorów preparatów. 5 Termin produkt chemiczny obejmuje zarówno substancję jako taką, jak i w postaci preparatu [mieszaniny]. Ma to na celu umożliwienie opisania dostarczonych produktów zawierających daną substancję w jej postaci własnej, jak również produktów będących preparatami. W niniejszym poradniku termin ten obejmuje również metale (w tym stopy) w ich podstawowej formie (np. sztaby, proszek). 2

12 R Powiązanie z narzędziami szacowania narażenia Poza pełnieniem funkcji opisowej, niektóre listy deskryptorów mogą być również stosowane do identyfikacji odpowiednich wpisów dotyczących szacunkowego narażenia w jednym z dostępnych narzędzi szacowania narażenia rzędu 1 (zob. sekcja D.5 w rozdziale D poradnika) 6. Tabela R.12.1 ilustruje różne elementy systemu deskryptorów i ich powiązanie z wpisami dotyczącymi szacunkowych poziomów narażenia rzędu 1. Tabela R.12-1: Opis zastosowania a szacunkowe poziomy narażenia rzędu 1 SU PC Nazwa listy deskryptorów Kategoria sektorów zastosowań Kategoria produktu chemicznego 7 PROC Kategoria procesu ERC Kategoria uwalniania do środowiska Aspekt opisanego zastosowania Kategorie odpowiadające wpisom w jednym z dostępnych narzędzi szacowania narażenia rzędu 1 Trzy główne grupy użytkowników Celowa ocena ryzyka (TRA) dla (pierwsze rzędy w załączniku R.12-1), narażenia pracowników odpowiednie dla wszystkich zastosowań substancji Przemysłowe i usługowe sektory zastosowania Typ produktu chemicznego, w którym substancja jest dostarczana do zastosowania końcowego. Kategorii tych można również używać do opisania sektorów rynku (sektory formulacji), do których producent potencjalnie dostarcza daną substancję. Kategorie produktów konsumenckich, dla TRA dla narażenia konsumentów dla których można oszacować narażenie wybranych typów produktów rzędu 1. Techniki stosowania lub typy procesów określone z perspektywy zawodowej TRA dla narażenia pracowników Szerokie warunki dla zastosowania Kategorie uwalniania do środowiska określone z perspektywy ochrony (ERC) środowiska i mające zastosowanie do wszystkich zastosowań danej substancji i późniejszego okresu użytkowania wyrobu. AC Kategoria wyrobu Typy wyrobów w następujących po sobie okresach użytkowania i odpadowania wyrobu, potencjalnie mające znaczenie dla narażenia konsumentów, pracowników i środowiska. 6 Szacowanie narażenia rzędu 1 oznacza modelowaną, konserwatywną prognozę narażenia opartą na właściwościach substancji i kilku łatwo dostępnych i prostych do zinterpretowania parametrach wejściowych. Istnieją różne narzędzia do przeprowadzania tego rodzaju szacunkowych prognoz. Jednym z nich jest opracowane przez ECETOC narzędzie do przeprowadzania celowej oceny ryzyka narażenia zawodowego i narażenia konsumentów (aktualizacja opublikowana w lipcu 2009 r., ). W przypadku środowiska naturalnego, można wykorzystać kategorie uwolnienia do środowiska (ERC) do oszacowania ryzyka uwolnienia do środowiska rzędu 1. Dysponując szacunkowymi danymi dotyczącymi uwalniania można oszacować narażenie w oparciu o EUSES. Wymagany w tym celu moduł obliczania uwolnienia do środowiska zostanie opisany w zaktualizowanym rozdziale R.16 poradnika dotyczącym szacowania narażenia dla środowiska. 7 Ta sama kategoria produktu może spełniać obie opisane tutaj funkcje PC (zob. R aby uzyskać więcej informacji). 3

13 Nazwa listy deskryptorów Aspekt opisanego zastosowania Kategorie odpowiadające wpisom w jednym z dostępnych narzędzi szacowania narażenia rzędu 1 Kategorie wyrobów konsumenckich, dla TRA dla narażenia konsumentów dla których można oszacować narażenie wybranych typów wyrobów rzędu 1. Uwaga: kiedy kategoria opisu zastosowań służy jako wpis w narzędziu szacowania narażenia rzędu 1 (np. PROC dla oszacowania narażenia zawodowego), oszacowanie narażenia zależy również od innych parametrów, które nie są odzwierciedlone w kategorii opisu (np. dostępność lokalnej wentylacji wyciągowej, stężenie substancji w preparacie, czas stosowania, zastosowanie środków ochrony osobistej). W ten sposób do jednej kategorii PROC może odnosić się szereg różnych scenariuszy narażenia i związanych z nimi szacunkowych poziomów narażenia. Tak samo jest w przypadku kategorii mieszanin/wyrobów konsumenckich i kategorii uwalniania do środowiska. R Definicje pięciu list deskryptorów R Sektor zastosowań [SU] Definicja i zakres W załączniku R.12-1 znajduje się lista sektorów zastosowań. Na górze tabeli są wymienione trzy główne grupy użytkowników pełniące funkcję głównych deskryptorów. Określają one minimalną ilość informacji, jakie rejestrujący powinien podać w opisie sektora zastosowań oraz są istotne dla osoby oceniającej, ponieważ pomagają w przeprowadzeniu oceny narażenia (np. w wybraniu odpowiednich narzędzi). Zgłaszanie zastosowań w IUCLID i CSR odbywa się zgodnie z podziałem na te trzy główne grupy. Załącznik R.12-1 zawiera również wybór zharmonizowanych na szczeblu międzynarodowym kategorii klasyfikacji działalności przemysłowej i usługowej NACE (Nomenclature générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes). W założeniu kategorie te mają ułatwiać producentowi/importerowi (P/I) mapowanie jego rynku poza bezpośrednimi klientami z sektorów formulacji 8. Opracowana w ten sposób mapa może pomóc w sporządzeniu odpowiednich scenariuszy narażenia obejmujących wszystkie końcowe zastosowania substancji jako takiej lub jej mieszanin, a także późniejsze etapy cyklu życia substancji. Może to na przykład być wykorzystane do oznaczania sektorów przemysłu, w których wymagany jest scenariusz narażenia, np. zamknięte przetwarzanie gazów w przemyśle półprzewodników lub operacje zanurzania [zamaczania] w wykańczaniu tekstyliów. Szczególnie użyteczne może być powiązanie określonego procesu wykorzystującego substancję lub kategorii uwalniania do środowiska (ERC) z określonym sektorem (SU) w sytuacjach, gdy w celu wykazania kontroli ryzyka wymagana jest ocena narażenia wyższego rzędu oraz kiedy warunki stosowania opisane w scenariuszu narażenia są w sposób szczególny związane z procesem stosowanym w określonej branży. Ponadto kategoria sektora zastosowań może służyć do odradzania" niektórych zastosowań. Wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii Liczba kategorii została ograniczona do obszernych sektorów obejmujących największych użytkowników chemikaliów. Jeżeli zdaniem producenta lub importera konieczne jest bardziej szczegółowe opisanie danego zastosowania lub opisanie zastosowań w sektorze, który nie został 8 Sektory produkujące (= dokonujące formulacji = mieszające) preparaty [= mieszaniny = produkty chemiczne] można lepiej opisać używając typu produktu chemicznego niż kodu NACE, ponieważ system NACE nie umożliwia wystarczającego zróżnicowania. 4

14 wymieniony, powinien on posłużyć się kodami NACE (i odpowiadającym im sformułowaniami) dostępnymi na stronie internetowej, do której łącze znajduje się na końcu załącznika R Zaletą korzystania z kodów/terminologii NACE jest fakt, że są one ujednolicone i dobrze znane przedsiębiorstwom w całej Europie. Jeśli producent lub importer uzna, że w odniesieniu do zastosowania branżowego wystarczy mniejszy stopień szczegółowości, może przypisać tylko główną grupę użytkowników, np. jako sektor zastosowań, wskazując, że substancja jest przeznaczona do szerokiego wykorzystania w danej branży na warunkach określonych w scenariuszu narażenia. Jeżeli użytkownik postanowi opisać swoje zastosowanie w sposób bardziej szczegółowy przypisując sektor wykorzystania końcowego, powinien wybrać jedną z kategorii podanych w załączniku R12-1 dodatkowo oprócz kategorii opisującej główną grupę użytkowników. Uwaga: produkcja substancji (np. SU8, SU9, SU14) lub mieszanin (SU10) ma opisywać końcowe zastosowania substancji (np. substancje pomocnicze w procesie wytwarzania lub półprodukty). Przy opisywaniu wytwarzania lub formulacji mieszaniny jako takiej nie jest konieczne przypisywanie sektora zastosowania końcowego. Powiązanie z szacowaniem narażenia rzędu 1 Główne grupy użytkowników zastosowanie przemysłowe (SU3) i zastosowanie zawodowe" (SU 22) mogą być używane jako parametry wejściowe do oszacowania narażenia rzędu 1 w TRA dla pracowników. Pozostałe kategorie nie są bezpośrednio powiązane z dostępnymi narzędziami szacowania narażenia. Jednakże dla wielu sektorów przemysłu są dostępne scenariusze emisji opracowane przez OECD, które opisują warunki stosowania niektórych typów chemikaliów (i odpowiadających im czynników uwalniania) z perspektywy ochrony środowiska. R Kategoria produktu chemicznego [PC] Definicja i zakres Producent lub importer może określić główne zastosowania substancji w oparciu o bazę danych swoich klientów lub zaopatrywane przez niego sektory rynku. W wielu przypadkach bezpośrednimi klientami będą formulatorzy i/lub konfekcjonerzy 9, albo dystrybutorzy zaopatrujący różnego rodzaju dalszych użytkowników. Jednakże może się zdarzyć, że sam producent substancji produkuje również mieszaniny i/lub dostarcza daną substancję jako taką lub w postaci mieszaniny do większych klientów końcowych. Kategoria produktu chemicznego określa zastosowanie substancji według typu preparatu końcowego (np. smar, środek czyszczący, klej), w którym stosowana jest dana substancja. Jej celem nie jest określenie technicznej funkcji substancji jako takiej (np. stabilizator UV, inhibitor korozji, barwnik, środek zmniejszający palność). Jest to uzasadnione przez fakt, że kategoria produktu obejmuje więcej informacji na temat potencjału narażenia niż funkcja samej substancji. Na przykład w kontekście narażenia istotne jest, czy substancja (np. rozpuszczalnik) jest stosowana w produktach ochrony powietrza (PC3) czy produktach czyszczących (PC35). Kategorie produktów są przydatne przy mapowaniu łańcuchów dostaw. W tym na przykład przy śledzeniu przepływu substancji przez rynek w celu dokonania oceny środowiskowej. W załączniku R znajduje się lista kategorii produktów 10. Celem wymienionych w niej kategorii jest ustrukturyzowanie rynku danej substancji według typów produktu. Wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii 9 Konfekcjonerzy to przedsiębiorstwa zajmujące się przenoszeniem substancji jako takich lub w postaci preparatów z dużych pojemników do mniejszych, do końcowego zastosowania. Taka działalność jest uznawana za zastosowanie na mocy REACH. 10 Lista została opracowana w oparciu o istniejący system UC 55, system Nordic UCN i kategorie produktów stosowane w systemach TRA i ConsExpo. Użyto w niej najczęściej stosowane kategorie, ustalone w oparciu o dane uzyskane z nordyckich rejestrów produktów. 5

15 W oparciu o wiedzę własną oraz ewentualnie o dodatkowe informacje uzyskane od klientów P/I wyznacza jedną lub więcej kategorii produktów odzwierciedlających rodzaj preparatów końcowych, w których ma zastosowanie dana substancja. Zastosowania, o których producent nie posiada informacji, na przykład dostarczane przez dystrybutorów lub poprzez dłuższy łańcuch formulatorów, mogą być przekazywane producentowi przez dalszych użytkowników w trakcie procesu wdrażania systemu REACH. Kilka stowarzyszeń dalszych użytkowników zmapowało główne obszary zastosowań i opublikowało tabele zastosowań na swoich stronach internetowych (np. CEPE, A.I.S.E., COLIPA, FEICA). Są one również przydatne dla P/I. Jeżeli P/I lub DU nie może znaleźć odpowiedniej kategorii produktu w załączniku , zastosowanie może zostać opisane w ramach kategorii Inne. W miarę możliwości należy wybrać kod (oraz odpowiadające mu sformułowanie) z systemu UCN w celu opisania tego zastosowania (zob. łącze internetowe umieszczone na końcu załącznika R.12-2). Może się również zdarzyć, że zastosowaniu substancji bardziej odpowiada jedna z podkategorii produktu lub wyrobu, które zostały użyte jako wpisy do TRA i w takiej sytuacji to ją należy podać w ramach kategorii Inne. Powiązanie z szacowaniem narażenia rzędu 1 Narzędzie ECETOC TRA pozwala na oszacowanie narażenia rzędu 1 dla konsumentów dla wielu wybranych kategorii produktów. Załącznik R zawiera ogólne przedstawienie tych kategorii i podkategorii. Poza samą podkategorią produktu mogą być także potrzebne inne parametry, takie jak na przykład stężenie substancji w produkcie lub ilość produktu stosowana podczas jednego użycia. Należy zauważyć, że istnieją również inne narzędzia służące do oszacowywania narażenia dla konsumentów (zob. rozdział R.15 poradnika). R Kategoria procesu [PROC] Definicja i zakres Techniki zastosowania substancji i rodzaje procesów mają bezpośredni wpływ na narażenie, a tym samym na wymagane środki kontroli ryzyka. Załącznik R.12-3 zawiera listę kategorii procesów odzwierciedlających ogólny potencjał narażenia zawodowego dla objętych nią technik i procesów. Podział na kategorie opiera się na i) ilości i postaci energii stosowanej w procesie (np. ciepło, energia mechaniczna, promieniowanie); ii) powierzchni substancji będącej przedmiotem narażenia (pylistość materiału lub grubość warstw materiału) oraz III) zasadniczym poziomie oczekiwanego ograniczenia narażenia i kontroli inżynieryjnej. Wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii Po zmapowaniu przez rejestrującego i/lub dalszego użytkownika zastosowań i warunków stosowania danej substancji, do zidentyfikowanych procesów i technik stosowania mogą zostać przypisane odpowiednie kategorie procesów. Należy pamiętać, że wybranie najbardziej odpowiedniego PROC dla danego procesu lub techniki stosowania wymaga odpowiedniej wiedzy fachowej w dziedzinie higieny pracy. Zalecane jest krótkie opisanie zidentyfikowanych procesów i technik przy użyciu terminologii właściwej dla danego sektora przed przypisaniem kategorii, tak aby zapewnić przejrzystość wyboru kategorii. Jeżeli żadna z kategorii czynności/procesów nie jest odpowiednia, producent, importer lub dalszy użytkownik może opisać własnymi słowami charakter procesu stosowania, zamiast przypisywać jedną ze zdefiniowanych kategorii. Przydatne może się okazać wyjaśnienie w CSR, które z istniejących kategorii ujętych w załączniku R-12.3 były rozważane i dlaczego nie obejmują one danego przypadku. Takie wyjaśnienie pozwoliłoby na zmianę istniejących kategorii lub zdefiniowanie nowych przy okazji następnej aktualizacji poradnika. 6

16 Powiązanie z szacowaniem narażenia rzędu 1 Wszystkie kategorie procesów wymienione w załączniku R.12-3, z dwoma wyjątkami, mogą być wykorzystane jako parametry wejściowe do narzędzia ECETOC TRA 11 w celu ustalenia szacunkowego narażenia dla pracowników. Poza samą kategorią procesów potrzebne są również inne parametry, jak na przykład: stężenie substancji w produktach używanych przez pracowników, informacja, czy stosowanie ma miejsce w warunkach przemysłowych, czas narażenia, istnienie lokalnej wentylacji wyciągowej lub jej brak. R Kategoria uwalniania do środowiska (ERC) Definicja i zakres Kategorie uwalniania do środowiska [ERC] opisują właściwości zastosowania w oparciu o sześć aspektów istotnych z perspektywy ochrony środowiska. Uwzględnienie tych właściwości pozwala na przeprowadzanie analizy przepływu substancji w trakcie jej cyklu życia. a) Zamierzone przeznaczenie techniczne (cel) substancji w trakcie jej stosowania określa stopień, w jakim substancja jest zużywana w trakcie jej stosowania, jaka jej ilość prawdopodobnie zostanie uwolniona w postaci zrzutów, emisji do powietrza lub odpadów oraz czy przejdzie do następnego etapu cyklu życia. Ogólnie rzecz ujmując, istnieją trzy możliwości: Zgodnie z przeznaczeniem substancja ma zostać częścią wyrobu (włączając suche/utwardzone mieszaniny), ponieważ pełni określoną funkcję w tym wyrobie lub już się w nim znajduje (jako pozostałość z poprzedniego etapu cyklu życia) nie pełniąc żadnej funkcji. Substancja ma wchodzić w reakcje chemiczne w trakcie użycia, w związku z czym nie będzie mogła przejść do kolejnych etapów cyklu życia lub uwolnić się do środowiska. Substancja ma pełnić funkcję substancji pomocniczej w procesie wytwarzania i jako taka jest uwalniana w postaci ścieków, emisji do powietrza i/lub odpadów w trakcie procesu przemysłowego (np. jako środek powierzchniowo czynny w wykańczaniu tekstyliów, rozpuszczalnik z farby natryskowej) lub zastosowania nieprzemysłowego (np. rozpuszczalniki lub środki czynne powierzchniowo ze środków czyszczących). b) Etap cyklu życia, na którym ma miejsce zastosowanie (produkcja, formulacja lub zastosowanie końcowe), określa do jakiego stopnia można oczekiwać zmniejszenia strat (do którego będzie dążył podmiot, w którego interesie gospodarczym jest zminimalizowanie strat produktów, które mógłby sprzedać i korzystanie w tym celu z wyspecjalizowanego sprzętu do obróbki chemikaliów). c) Dyspersyjność zastosowania (stosowanie w obiektach przemysłowych [źródła punktowe] i/lub rozproszone stosowanie w zastosowaniach profesjonalnych i konsumenckich) określa rozkład emisji w czasie i przestrzeni. d) Zamknięte systemy stosowania podczas zastosowania końcowego (np. systemy hydrauliczne z zamkniętymi w nich płynami użytkowymi; zamknięte systemy czyszczenia tekstyliów lub części metalowych) zmniejszają skalę potencjalnych uwolnień do powietrza i wody. e) Stosowanie substancji w pomieszczeniach lub poza nimi określa, do jakiego stopnia możliwe jest wyłapanie i poddanie obróbce spustów substancji do powietrza i wody, oraz do jakiego stopnia warunki sprzyjające wietrzeniu zwiększają skalę uwalniania substancji z wyrobów. f) W przypadku wyrobów stosowanych w warunkach sprzyjających uwalnianiu (takich jak ścieranie opon lub okładzin hamulcowych) można oczekiwać, że ułamek substancji uwalnianej do środowiska jest względnie wysoki. Ma to również zastosowanie do wyrobów, w przypadku których uwalnianie substancji jest zamierzone (np. wyroby perfumowane). Kryterium to 11 Celowa ocena ryzyka opracowana przez ECETOC, wersja poprawiona, opublikowana w czerwcu 2009 r. (www.ecetoc.org/tra) 7

17 obejmuje również przetwarzanie wyrobów przy użyciu technik polegających na ścieraniu (np. piaskowanie lub ścieranie wysokociśnieniowe). Wymienione powyżej właściwości dają pierwsze wskazania co do potencjału uwalniania danej substancji do środowiska. W załączniku w skrócie przedstawiono, które z różnych kombinacji tych sześciu aspektów odpowiadają każdej z kategorii uwalniania do środowiska (ERC). Załącznik R zawiera wykaz 23 kategorii uwalniania do środowiska razem z ich opisowymi definicjami. Kategorie te obejmują produkcję, formulację i zastosowanie substancji w obiektach przemysłowych (ERC 1 do 7), zastosowanie szeroko rozproszone w pomieszczeniach lub poza nimi (ERC 8 i ERC 9) oraz okres użytkowania (ERC 10 do ERC 12). Kategorie dotyczące okresu użytkowania obejmują również działania ze strony pracowników podczas przetwarzania wyrobów, prowadzące do uwalniania substancji (ERC 10b, 11b i 12a/b). Wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii Po zmapowaniu przez rejestrującego i/lub dalszego użytkownika zastosowań i warunków stosowania danej substancji (w tym dla dalszego okresu użytkowania w wyrobach), odpowiadające im kategorie uwalniania do środowiska mogą zostać przypisane do zastosowań odpowiadających poszczególnym etapom cyklu życia i głównych grup użytkowników. Kategorie uwalniania do środowiska, razem z kategoriami produktów, mogą pomóc rejestrującym w podziale rynku na wystarczająco szczegółowe grupy zastosowań. Jeżeli żadna z kategorii czynności/procesów nie jest odpowiednia, producent, importer lub dalszy użytkownik może opisać własnymi słowami środowiskowe właściwości zastosowania, zamiast przypisywać jedną z już zdefiniowanych kategorii. Przydatne może okazać się wyjaśnienie w CSR, które z istniejących kategorii ujętych w załączniku R.12-3 były rozważane i dlaczego nie obejmują one danego przypadku. Takie wyjaśnienie pozwoliłoby na zmianę istniejących kategorii lub zdefiniowanie nowych przy okazji następnej aktualizacji poradnika. Powiązanie z szacowaniem uwalniania rzędu 1 Dla wszystkich kategorii uwalniania do środowiska jest możliwe oszacowanie poziomu uwalniania (do powietrza, wody, gleby) rzędu 1 przy użyciu wartości domyślnych (w najgorszym przypadku), w oparciu o moduł obliczania skali uwalniania i domyślne czynniki uwalniania podane w tabeli R załącznika 1 w rozdziale R.16 poradnika. Obliczony poziom uwalniania można następnie przeliczyć na szacunkowe wartości narażenia na szczeblu lokalnym i regionalnym (zob. R.16.3 poradnika). Oczekuje się, że poszczególne sektory rynku opracują bardziej szczegółowe opisy warunków stosowania w odniesieniu do środowiska (szczegółowe kategorie uwalniania do środowiska [SPERC]), co pozwoli uzyskać dokładniejsze czynniki uwalniania. Kategorie te, po ich udostępnieniu, będą mogły być wykorzystywane do oszacowywania skali uwalniania dla konkretnego sektora lub produktu. W załączniku R w skrócie przedstawiono dostępne SPERC (zostaną dodane po ukończeniu prac nad pierwszym zestawem SPERC przez podmioty przemysłowe). R Kategorie wyrobów [AC] Definicja i zakres Ocena bezpieczeństwa chemicznego obejmuje nie tylko zastosowania danej substancji, ale również kolejne etapy życia substancji włączonych do matrycy wyrobu lub na nią. Dlatego też w przypadku substancji niebezpiecznych ulegających przetwarzaniu w wyroby przemysłowe może okazać się konieczne, aby producent lub importer substancji określił, które typy wyrobów są objęte oceną bezpieczeństwa chemicznego i scenariuszami narażenia. Poniższe dwa przykłady ilustrują znaczenie etapu okresu użytkowania: i) przy szacowaniu narażenia dla konsumentów i środowiska ma znaczenie, czy dana substancja jest stosowana w wykańczaniu tekstyliów lub odzieży (kontakt ze skórą, częste pranie) czy też wchodzi w skład warstw izolacyjnych do zastosowań budowlanych. ii) przy szacowaniu narażenia dla pracowników i środowiska ma znaczenie, czy substancja pokrywa powierzchnię statku czy zewnętrzne konstrukcje stalowe (powstawanie pyłów podczas usuwania farby za pomocą zewnętrznych technik ścierania w ramach regularnej 8

18 konserwacji), czy też substancja staje się częścią powlekanej powierzchni urządzeń gospodarstwa domowego (usuwanie farby na końcowym etapie użytkowania odbywa się w ramach przemysłowego procesu mielenia). Załącznik R zawiera wykaz rozległych typów wyrobów bez zamierzonego uwalniania substancji wraz z przykładami ilustrującymi, które wyroby mogą zostać objęte daną rozległą kategorią. Nacisk jest położony na właściwości materiałowe. Aby umożliwić opisanie okresu użytkowania złożonych, wielomateriałowych wyrobów, do wykazu dodano również kategorie obejmujące pojazdy i maszyny. Kategorie wyrobów odpowiadają konkretnym kategoriom systemu TARIC 12, w związku z czym dalszą specyfikację w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego można opracować na podstawie katalogu TARIC, jeżeli rejestrujący lub dalszy użytkownik uzna to za przydatne. Również niektóre rodzaje wyrobów wymienione jako przykłady mogą pomóc w opisaniu wyrobów, z których może wyniknąć zagrożenie dla pracowników, np. noszenie skórzanych i gumowych rękawic, wyroby do polerowania ściernego, usuwanie powłok z dużych pojazdów, noszenie impregnowanej odzieży ochronnej. Załącznik R zawiera listę przykładowych wyrobów z zamierzonym uwolnieniem substancji. Substancje, które mają być uwalniane, muszą być zarejestrowane zgodnie z REACH i uzyskać w ten sposób konkretny status w systemach deskryptorów dla zastosowań. Wykaz ten może być uzupełniany o nowe kategorie w trakcie procesu wdrażania systemu REACH, oczekuje się jednak, że pozostanie on względnie krótkim wykazem konkretnych przypadków. Wskazówki dotyczące przypisywania odpowiedniej kategorii W oparciu o wiedzę własną oraz ewentualnie o dodatkowe informacje uzyskane od klientów, P/I wyznacza jedną lub więcej kategorii wyrobu odzwierciedlających rodzaj wyrobów, w których substancja jest używana w ramach użytkowania końcowego (przez ostatniego dalszego użytkownika w łańcuchu dostaw lub przez konsumentów). Jeżeli w ramach zastosowania nie oczekuje się włączenia substancji w skład wyrobów, nie ma potrzeby przypisywania kategorii wyrobu (np. w przypadku rozpuszczalników, środków czyszczących, detergentów piorących). Nie będzie konieczne ani możliwe szczegółowe wymienienie wszystkich typów wyrobów, do których dana substancja może zostać włączona. Jednakże w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego rejestrujący musi ocenić potencjalne zagrożenie wynikające z substancji w trakcie okresu użytkowania wyrobu (i następujących po nim etapów odpadowania). Może pojawić się potrzeba przekazania dalszym uczestnikom łańcucha dostaw informacji na temat ograniczania poziomów uwalniania/narażenia z wyrobów, np. uwalniania chemikaliów służących do barwienia i wykańczania tekstyliów. Dlatego też rejestrujący będzie musiał opracować scenariusz narażenia dla reprezentatywnych typów wyrobów, do których będzie włączana jego substancja. Jeżeli P/I lub DU nie może znaleźć odpowiedniej kategorii wyrobu w załączniku , zastosowanie może zostać opisane w ramach kategorii Inne. W miarę możliwości należy wybrać kod (oraz odpowiadające mu sformułowanie) z systemu TARIC w celu opisania tego zastosowania (zob. łącze internetowe umieszczone na końcu załącznika R ). Powiązanie z szacowaniem uwalniania rzędu 1 Dla wielu kategorii wyrobów jest możliwe oszacowanie narażenia rzędu 1 dla konsumentów przy użyciu narzędzia szacowania narażenia dla konsumentów ECETOC TRA. Załącznik R wymienia te kategorie wyrobów, które można poddać ocenie przy użyciu narzędzia ECETOC TRA. 12 Kategorie/kody grup towarów w ramach bazy danych zintegrowanej taryfy celnej Wspólnot Europejskich (Taric), 9

19 R Określanie technicznej funkcji substancji dla potrzeb karty charakterystyki Określenie technicznej funkcji substancji jako takiej (co dana substancja robi) jest wymagane w sekcji 1.2 karty charakterystyki w przypadku substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne. W tym celu rejestrujący może skorzystać z typów substancji wymienionych w załączniku R Specyfikacja ta może być również przydatna do sygnalizowania, że opracowano scenariusz (lub kilka scenariuszy) narażenia dla danego typu substancji (np. rozpuszczalnika, barwnika). Zgodnie z załącznikiem II do REACH należy również wskazać zastosowania dla mieszanin. Należy zauważyć, że nie jest wymagane wskazanie technicznej funkcji dla każdej substancji wchodzącej w skład mieszaniny. W karcie charakterystyki mieszaniny należy opisać jedynie zastosowanie dla mieszaniny jako całości. R Przykłady R Przykłady przypisania zastosowań substancji do kategorii systemu deskryptorów 10

20 Tabela R.12-2 podaje, w odniesieniu do szeregu procesów/czynności, przykłady przypisywania do kategorii i szczególnych właściwości warunków zastosowania wynikających z danej kategorii. Przykład dotyczy zastosowań w pomieszczeniach przez pracowników (przemysłowych lub zawodowych) i obejmuje substancje: i) włączone lub ii) niewłączone do wyrobów. Poniższe przykłady pokazują, że różne rodzaje czynności mogą zostać wyrażone za pomocą jednej kategorii narażenia pracowników i jednej kategorii narażenia środowiska. Tabela R.12-2: Przykłady przypisywania kategorii do zastosowań w pomieszczeniach przez pracowników Przykłady procesów/czynności Napylanie farb, środków czystości, smarów, klejów Barwienie i wykańczanie tekstyliów, skóry lub papieru Kategoria procesu z załącznika R.12-3 i kategoria uwalniania substancji do środowiska z załącznika R.12-4 Techniki dyspersji substancji w powietrzu, np. napylanie (PROC 7 lub PROC 11) Zastosowanie przemysłowe lub szeroko rozproszone profesjonalne zastosowanie substancji przeznaczonej do włączenia do wyrobu (ERC 5/ERC 8c) lub nie (ERC 4/ ERC 8a) Operacje zanurzenia, jak na przykład zamaczanie lub zalewanie (PROC 13) Zastosowanie przemysłowe substancji przeznaczonych do włączenia do wyrobu lub nie (ERC 4 lub 5) Powlekanie podłóg, Niskoenergetyczne malowanie ścian pędzlem lub wałkiem, czyszczenie/polerowani e powierzchni poprzez wycieranie Mechaniczne cięcie, mielenie, wiercenie lub szlifowanie wyrobów Mieszanie substancji stałych i cieczy w seryjnej formulacji powłok, środków czyszczących, tworzyw sztucznych, barwników do materiałów rozprowadzanie substancji, jak na przykład nanoszenie wałkiem lub pędzlem (PROC 10) Szeroko rozproszone stosowanie zawodowe (ERC 8a lub 8c) Wysokoenergetyczna mechaniczna obróbka ciężkich metali lub substancji związanych w materiałach lub wyrobach (PROC 24). Przemysłowe lub dyspersyjne przetwarzanie wyrobów przez pracowników w warunkach sprzyjających uwalnianiu substancji (ERC 11b lub 12) Zastosowanie w zamkniętym procesie wsadowym (PROC 3) lub mieszanie i łączenie w zamkniętym procesie wsadowym (wielostopniowy i/lub znaczący kontakt) (PROC 5); powiązane z nimi przenoszenie substancji (PROC 8a, 8b i 9) 11 Model narażenia zakodowany w kategorii procesów i kategorii uwalniania do środowiska Substancje mogące być wdychane w postaci par i aerozoli. Energia cząstek aerozolu może wymagać szczególnych środków kontroli narażenia; w przypadku powlekania osadzanie się powłoki na niepożądanych elementach ( overspray ) może prowadzić do powstawania ścieków, a odpady rozpuszczalnika mogą być emitowane do powietrza. Substancja jest nanoszona na powierzchnię poprzez zanurzenie w łaźni i jest przeznaczona do włączenia do wyrobu. Powstawanie pyłów i aerozoli jest zazwyczaj nieznaczne; uwalnianie może być łatwo kontrolowane. Zastosowaniem może być rozładowywanie lub usuwanie odpadów wodnych i/lub zużytych łaźni. Narażenie w trakcie rozprowadzania substancji zależy głównie od własności substancji (np. ciśnienia par) lub bezpośredniego kontaktu ze skórą. Powstawanie pyłów lub aerozoli mało prawdopodobne; czyszczenie urządzeń i maszyn może prowadzić do powstawania ścieków i odpadów stałych. Może mieć miejsce emisja rozpuszczalników do powietrza. Substancja poddawana działaniu znacznej energii termicznej lub kinetycznej w procesie mielenia, cięcia mechanicznego, wiercenia lub szlifowania. Należy oczekiwać uwalniania cząstek stałych (pyłu) lub spalin. Opad należy usuwać jako odpady. Dominuje przenoszenie zamknięte (np. z transferem w zamkniętych układach), z istnieniem możliwości kontaktu (np. podczas próbkowania). Materiały stałe lub ciekłe mogą ulegać uwalnianiu w postaci oparów lub pyłów; możliwy znaczny kontakt z substancją.

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21 Scenariusz dla poszczególnych składników mieszaniny. Alkohol izo-propylowy 9.9 Środki czystości Zastosowanie konsumenckie 9.9.1 Scenariusz Część 1 Tytuł scenariusza Tytuł Zastosowanie w środkach czystości

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA dokument opracowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej na podstawie Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące REACH objaśniające obowiązki w ramach

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody)

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) 9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) Scenariusze cząstkowe dla środowiska: Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie ERC

Bardziej szczegółowo

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja SCENARIUSZ NR 2 INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja Zastosowanie zidentyfikowane zgodnie z systemem deskryptorów Sektor zastosowania [SU]: SU3 Zastosowania przemysłowe: zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne

Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne Seminarium internetowe dla wiodą cego rejestrują cego CSA/CSR (I) Część ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne 9 marca 2010 r. Hélène Magaud, ECHA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W MODELU ECETOC TRA. Model ECETOC TRA dostępny na stronie na stronie internetowej pod adresem

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W MODELU ECETOC TRA. Model ECETOC TRA dostępny na stronie na stronie internetowej pod adresem INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W MODELU ECETOC TRA Model ECETOC TRA dostępny na stronie na stronie internetowej pod adresem http://www.ecetoc.org/tra Po kliknięciu w zakładkę DOWNLOAD INTEGRATED TOOL pojawi się

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Formuła DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 14: Produkcja metali podstawowych i stopów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego

Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego PROJEKT Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R12: System deskryptorów do opisu zastosowań Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 3: Zastosowanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR

Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Wymagania prawno - normatywne dotyczące pomiarów na potrzeby PRTR Eugeniusz Głowacki G Warszawa 16 maj 2011 r. Definicja rejestru PRTR PRTR jest rejestrem zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza, wód

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

1. OSN 16: Produkcja wyrobów zawierających nikiel (elektronika) 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

1. OSN 16: Produkcja wyrobów zawierających nikiel (elektronika) 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 16: Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 16: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

HIGIENA PASZ PYT. i ODP.

HIGIENA PASZ PYT. i ODP. SANCO/3655/2005 HIGIENA PASZ PYT. i ODP. 1. Czy rolnicy, którzy sami nie produkują paszy, ale podają ją zwierzętom a) są objęci rozporządzeniem? Tak. Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 183/2005)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO

1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO 1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 15:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMU DESKRYPTORÓW. Rozdział R.12: Zastosowanie systemu deskryptorów

ZASTOSOWANIE SYSTEMU DESKRYPTORÓW. Rozdział R.12: Zastosowanie systemu deskryptorów ZASTOSOWANIE SYSTEMU DESKRYPTORÓW (Tłumaczenie robocze wykonane przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej przy współpracy z Dorotą Zakrzewską z przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministra Gospodarki

Stanowisko Ministra Gospodarki Stanowisko Ministra Gospodarki wobec uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie w przystępny sposób najważniejszych wymagań dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji

Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji Charakterystyka zadań budżetowych wyznaczonych do realizacji by Antoni Jeżowski, 2013 Etapy procedury budżetowania Dokumentacja budżetu zadaniowego zależy od etapu budżetowania, można mówić o: dokumentach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Sylwester Huszał Wydział Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV

RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z GRANULATAMI GUMOWYMI Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANYMI JAKO WYPEŁNIENIE W SYNTETYCZNEJ MURAWIE NA BOISKACH SPORTOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 10: Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne niklu Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Obróbka powierzchniowa metali

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ES1: Zastosowanie roztworów nadtlenku wodoru w przemyśle do syntez chemicznych lub procesów i formulacji

ES1: Zastosowanie roztworów nadtlenku wodoru w przemyśle do syntez chemicznych lub procesów i formulacji Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J.Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polska tel.(48/77)4721500 fax (48/77)4721600 Nazwa handlowa: Nadtlenek wodoru spo ż. Wtrysk Kod towaru: 500693 Data sporządzenia: 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną Czynności praktyczne związane z Tylko jeśli dokonasz na czas wstępnej rejestracji oraz rejestracji będziesz móc nadal produkować, importować lub używać chemikalia! Numer referencyjny: ECHA-BR-08-01 Data:

Bardziej szczegółowo

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]

Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU] Opis deskryptorów Sektor zastosowania Sector of Use SU] Zgodnie z Reach, każdemu z sektorów przemysłu, przez który substancja przechodzi w swoim cyklu życiowym aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r.

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. KRAJOWE CENTRUM INFORMACYJNE DS. REACH Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. Rafał Brykowski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Rozporządzenie REACH - podstawa prawna funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn

Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn Komputerowe narzędzia wspomagające prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn Opracowanie modelu narzędzi metodycznych do oceny ryzyka związanego z zagrożeniami pyłowymi w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10 Data aktualizacji: 22.09.2014 r. SEKCJA1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja produktu: Sorbent mineralny GB 10 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1 DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN 1. Sektor obszaru końcowego zastosowania substancji SU1:Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. SU10: Formulacja (mieszanie) i/lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 4 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 4 Późniejsza rejestracja wstępna Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Beauty Soap

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Beauty Soap 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Spring Flowers, Pearl in Ocean,. Fruit Garden, Orange Flowers,. Wild Valley Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący półproduktów

Poradnik dotyczący półproduktów Poradnik dotyczący półproduktów Wersja: 2 Grudzień 2010 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera porady dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 17.6.2016 L 160/29 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/960 z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 675 USTAWA z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo