Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne"

Transkrypt

1 Seminarium internetowe dla wiodą cego rejestrują cego CSA/CSR (I) Część ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne 9 marca 2010 r. Hélène Magaud, ECHA

2 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

3 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

4 Kontekst prawny Definicja stosowania : każde wykorzystanie substancji (w postaci własnej lub jako składnika preparatu) Definicja zastosowania zidentyfikowanego : zastosowanie zamierzone przez uczestnika łańcucha dostaw lub zastosowanie, o którym jest on powiadomiony przez klienta (art. 3 ust. 26) Wszelkie zastosowania zidentyfikowane należy uwzględnićw scenariuszach narażenia (art. 14 ust. 4) Należy zapewnićspójnośćkrótkiego tytułu ES i krótkiego opisu zastosowań zidentyfikowanych (sekcja załą cznika I) Zastosowanie zidentyfikowane w kontekście CSR: stosowanie poparte przez rejestrują cego scenariuszami narażenia

5 Zastosowania i ocena narażenia Dla wszyst kich faz cyklu życia Produkcja i zastosowania Produkcja Użytek własny rejestrują cego Zastosowania dalszego użytkownika uwzględnić w Na ocenę narażenia składają się: Scenariusze narażenia Oszacowanie narażenia Zakres zastosowań zidentyfikowanych powinien odpowiadaćzakresowi oceny narażenia

6 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Szczegółowe wytyczne i przykłady w R.12 Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

7 Deskryptory stosowania Standardowy system opisu stosowania ma na celu: zapewnienie podstawowego poziomu harmonizacji i standaryzacji przy opisach stosowania ułatwianie powią zania opisu stosowania z oszacowaniem narażenia Tier 1 W oparciu o 5 (+1) deskryptorów kategoria sektora zastosowania (SU) w oparciu o system NACE kategoria produktu chemicznego (= preparat = mieszanina) (PC) kategorie procesu (PROC) odzwierciedlają ce warunki produkcyjne kategorie uwalniania do środowiska (ERC) kategorie wyrobu (AC) dodatkowy deskryptor dla funkcji głównej (niepotrzebny w przypadku CSA)

8 Zastosowania zidentyfikowane Zastosowania zidentyfikowane powinny byćopisane w: sekcji 3.5 IUCLID (ICULID 5.2 zmienił się w porównaniu z IUCLID 5.1) sekcji 2.2 CSR sekcji 1.2 esds Zastosowania zidentyfikowane można podzielićna 3 główne grupy użytkowników: pracownicy w zakładach przemysłowych (zastosowanie przemysłowe) pracownicy w zakładach innych niż przemysłowe (zastosowanie zawodowe) klienci (zastosowanie przez klientów) Zastosowania zidentyfikowane należy opisywać: unikalną nazwą przy użyciu deskryptorów

9 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

10 Przeglą d Scenariusze narażenia: Warunki stosowania regulują ce uwolnienie/narażenie: warunki operacyjne (OC) i środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Oszacowanie narażenia: Odnośnie do środowiska: oszacowanie uwolnienia i narażenia dla innego elementu Odnośnie do pracowników/klientów: oszacowanie narażenia dla różnych dróg narażenia i różnych rodzajów skutków (długo- /krótkookresowych oraz miejscowych/układowych) W przypadku scenariuszy narażenia i oszacowania narażenia konieczna jest przejrzystośći stosunek jeden do jednego

11 Opis stosowania mają cy ułatwić dokonanie oceny narażenia Zróżnicowanie zastosowań na przestrzeni cyklu życia: Producent Przygotowywanie preparatów Zastosowanie końcowe (3 główne grupy użytkowników: pracownicy przemysłowi, specjaliści i klienci) Okres użytkowania wyrobu (3 główne grupy użytkowników) Aby dokonaćoceny narażenia środowiska niezbędny jest podział pod względem wielkości obrotu w każdej fazie cyklu życia Jedno zastosowanie zidentyfikowane odpowiada działaniom prowadzonym przez pracowników i klientów na miejscu : jedna ocena narażenia środowiska obejmują ca wszystkie działania prowadzone w danym miejscu oceny narażenia potrzebne w odniesieniu do poszczególnych działań prowadzonych przez pracowników i klientów

12 Scenariusz narażenia Treść Format Struktura

13 Scenariusz narażenia (ES) Opisuje warunek stosowania zapewniają cy kontrolę ryzyka warunki operacyjne (w tym wykorzystana ilość, częstotliwośći czas trwania działania/narażenia, technologia przetwarzania obejmują ca poziom skażenia) środki zarzą dzania ryzykiem np. miejscowa wentylacja wyziewna, skrubery powietrza czy lokalna oczyszczalnia ścieków, osobiste wyposażenie ochronne; obejmują też środki bezpieczeństwa produktu, np. limit stężenia w mieszaninach, projekt opakowania środki gospodarowania odpadami podlega ocenie i jest dokumentowany w CSR jest przekazywany w formie załą cznika do esds

14 2 rodzaje ES: CSR-ES i esds-es ES dla CSR (sekcja 9.x.1 CSR) opisuje tylko warunki stosowania powią zane szacunki narażenia i charakterystyka ryzyka opisane w innych odnośnych sekcjach CSR ES dla esds zawiera wycią g informacji z ES dla CSR, potencjalnie wyrażone bardziej jako konkretne dane na temat grupy docelowej zawiera wycią g informacji na temat szacunków narażenia, charakterystyki ryzyka oraz odnośnej metody oceny zastosowanej przez rejestrują cego może zawieraćporadę dla dalszego użytkownika (DU), w jaki sposób ustalić, czy działa on w granicach uznanych przez rejestrują cego za bezpieczne

15 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) Uzupełniają cy scenariusz narażenia (CES): zespół warunków dotyczą cych działań jednego pracownika czy konsumenta (który można powią zaćz oszacowaniami narażenia)

16 Przykład: stosowanie rozpuszczalnika przy powlekaniu 9.1 Przemysłowe powlekanie natryskowe, wodne PC9a, ERC 4, PROC3, PROC5, PROC7, PROC 8b, PROC13, SU15, SU17, SU18 Substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody (ERC4) mieszanie zamknięte (PROC 3) mieszanie otwarte (PROC5) przenoszenie przy użyciu specjalnego sprzętu (PROC8b) zautomatyzowane rozpylanie w warunkach przemysłowych (PROC7 ) ręczne rozpylanie w warunkach przemysłowych ((PROC 7) zautomatyzowane czyszczenie sprzętu (PROC 13) ręczne czyszczenie sprzętu (PROC 13) Scenariusz narażenia Warunki określają ce narażenie środowiska (substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie zamknięte) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie otwarte) n Warunki określają ce narażenie pracowników (ręczne czyszczenie sprzętu)

17 Typowa struktura esds-es 1. Tytuł scenariusza narażenia Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 2. Warunki stosowania Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) 3. Oszacowania narażenia i odniesienie do ich źródła 4. Wytyczne w sprawie rzeczywistych warunków stosowania w kontekście informacji zawartych w ES

18 Cztery formaty standardowe ES Produkcja lub dalsze zastosowanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Zastosowanie przez konsumentów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem/przetwarzanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem przez klientów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi

19 Struktura treści CES Podtytuły odzwierciedlają różne rodzaje OC/RMM, które mogą powodowaćnarażenie Ta struktura nie jest obowią zkowa, ale zdecydowanie zalecana, ponieważ: ułatwia ponowne skorzystanie czy aktualizację ocen przeprowadzonych już na szczeblu poszczególnych rejestrują cych lub w ramach sektorów, wspiera dalszych użytkowników w sektorach preparatów chemicznych w przetwarzaniu otrzymanych informacji w sposób efektywny i zgodny z rozporzą dzeniem REACH, ułatwia władzom prowadzenie skutecznych i ukierunkowanych kontroli zgodności dokumentacji rejestracyjnej.

20 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 9.x.1 Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

21 Podtytuły CES w sprawie środowiska Kontrola narażenia środowiska Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki środowiskowe, na które nie ma wpływu zarzą dzanie ryzykiem Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie środowiska Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Techniczne warunki i środki w miejscu wytwarzania zmniejszają ce lub ograniczają ce zrzuty, emisje do powietrza i uwolnienia do gleby Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia z miejsca wytwarzania Warunki i środki zwią zane z gminną oczyszczalnią ścieków Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów w celu ich usunięcia Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym odzyskiwaniem odpadów

22 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

23 Podtytuły CES w sprawie pracowników Kontrola narażenia pracownika Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki ludzkie, na które zarzą dzanie ryzykiem nie ma wpływu Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie pracownika Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Środki techniczne służą ce kontroli dyspersji ze źródła w stronę pracowników Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia, dyspersję i narażenie Środki zwią zane z ochroną osobistą, higieną i oceną stanu zdrowia Informacje na temat dodatkowej dobrej praktyki wykraczają cej poza zakres CSA REACH

24 Informacje na temat poszczególnych wyznaczników Wyznacznik : warunek stosowania, który trzeba zgłosićw scenariuszu narażenia. W CSR-ES należy go opisaćwystarczają co szczegółowo, aby zapewnićprzejrzystośćoceny narażenia: wyraźna nazwa (np. miejscowa wentylacja wyziewna) wartośćwyznacznika i skuteczność(np. LEV z osłoną ; skuteczność 95% wobec sytuacji bez LEV) dalsze wyjaśnienia ogólne na temat wartości wyznacznika (np. 95% skuteczności można uzyskaćdzięki właściwej instalacji i regularnej konserwacji prowadzonej przez wyszkolony personel). dalsze wyjaśnienia dotyczą ce konkretnego CSR (np. LEV jest wykorzystywany do minimalizacji uwolnień resztowych w trakcie ściśle autonomicznego procesu, a tym samym jest ) Każdy wyznacznik trzeba zgłosićw odpowiednim dziale formatu ES (np. środki kontroli dyspersji w kierunku pracowników)

25 Oszacowanie narażenia

26 Oszacowanie narażenia Oszacowanie narażenia jest wymagane w przypadku każdego uzupełniają cego scenariusza narażenia porównuje się je z PNEC i DNEL uzyskanymi dla różnych dróg i rodzajów skutków w odniesieniu do elementów środowiskowych (ocena ilościowa) wykorzystuje się jako dowód na poparcie twierdzenia, iż można uzyskaćodpowiednią minimalizację uwolnienia/narażenia (ocena jakościowa)

27 Ocena narażenia środowiska (zob. R16) Ocena miejscowa przeprowadzana w oparciu o ilośćwykorzystaną w miejscu wytwarzania (lub w typowym mieście w przypadku zastosowań zwią zanych z dużą dyspersją ) Należy uwzględnićtło regionalne (wkład ze wszystkich zastosowań) Oszacowania narażenia zazwyczaj bazują na: szacunkach uwolnienia (do wody, powietrza i gleby) modelowaniu losu Oszacowania uwolnień bazują na: Tier 1: współczynniku uwolnienia ERC, SpERC (określone przez sektory przemysłu: opisują konkretne warunki stosowania powodują ce wystą pienie konkretnych współczynników uwolnienia. Powinny zawieraćwyjaśnienia, w jaki sposób uzyskano owe współczynniki uwolnienia), dane na temat zmierzonego uwolnienia: dane te powinny być reprezentatywne dla warunków stosowania opisanych w ES.

28 Oszacowanie narażenia pracowników/klientów (zob. R14 i R15) Oszacowanie narażenia można uzyskaćw oparciu o: standardowe modele z opublikowaną datą ważności konkretne modele (dokumentacja zawarta w CSR) dane na temat zmierzonego narażenia (potrzebna jest reprezentatywnośćdanych, jak również wyraźny zwią zek z warunkami stosowania opisanymi w ES)

29 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

30 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa: PNEC/DNEL Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu Scenariusze narażenia Jakościowa Oszacowania narażenia

31 Charakterystyka ryzyka Ilościowa charakterystyka ryzyka: RCR: porównaj narażenie z DNEL/PNEC Standardowe przypadki jakościowej charakterystyki ryzyka substancja nieprogowa (lub niedostępny wskaźnik dawki) => wymagany poziom kontroli opisany w scenariuszu narażenia jest regulowany przez klasyfikację (zob. wytyczne E) PBT/vPvB => warunki minimalizacji uwolnień powinny zostaćopisane w ES odstępstwo oparte na narażeniu => ściśle kontrolowane warunki lub warunki bez uwolnienia powinny zostaćopisane w ES dane niedostępne (zaproponowane badanie) => warunki operacyjne i tymczasowe RMM powinny zostaćopisane w ES

32 Przykład jakościowej charakterystyki ryzyka Uzasadnienie minimalizacji emisji/narażenia Warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem opisane w scenariuszu narażenia zapewniają : minimalizację emisji do wody, powietrza i gleby, ponieważ (np. mają zastosowanie wobec PBT) ścisłą autonomię oraz minimalizację uwolnień poprzez techniki proceduralne i kontroli (np. mają ce zastosowanie odnośnie do warunków zapisanych w załą czniku XI i art. 18) Spodziewane uwolnienia resztowe, jeżeli realizowany jest scenariusz narażenia Spodziewany poziom i częstotliwośćuwolnień resztowych/narażenia to Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia, jeżeli realizowane są scenariusze narażenia Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia to

33 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego RCR= RCR przez drogi pokarmowe + RCR przez skórę + RCR drogi oddechowe Iteracja Wniosek

34 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek

35 Iteracja (jeżeli jest potrzebna) Wstępne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Ostateczne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Jeżeli nie wykaże się, że ryzyko jest kontrolowane Decyzje M/I udoskonalićocenę zagrożenia np. udoskonalićwspółczynniki oceny w oparciu o dane na temat konkretnej substancji udoskonalićoszacowanie narażenia zmienićrmm lub OC przedstawićargument przeciw stosowaniu

36 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek Ryzyko kontrolowane LUB Ryzyko nie jest kontrolowane argumentu przeciw Użyj

37 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

38 Kluczowe przesłania 1 Wszystkie zastosowania powinny byćuwzględnione w scenariuszach narażenia W scenariuszach narażenia należy opisaćodpowiednie i właściwe z punktu widzenia kontroli ryzyka warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem W przypadku każdego scenariusza narażenia potrzebne są zazwyczaj oszacowania narażenia i charakterystyki ryzyka, które powinny byćudokumentowane w CSR

39 Kluczowe przesłania 2 Oszacowania narażenia powinny odpowiadaćoc i RMM opisanym w CES Charakterystyka ryzyka jest potrzebna w odniesieniu do wszystkich odnośnych populacji, dróg i rodzajów skutków (odpowiednio do wszystkich elementów środowiska) Jakościowa charakterystyka ryzyka powinna odnosićsię do OC/RMM oraz ogólnie do oszacowań narażenia Jeżeli przyjmuje się, że nie występuje narażenie, wówczas potrzebne jest uzasadnienie (obejmują ce kwantyfikację, tam gdzie to wskazane)

40 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

41 Wspólne składanie CSR Jeżeli wiodą cy rejestrują cy składa wspólne CSR, powinno ono zawierać: wszystkie zastosowania wszystkich stron rejestrują cych tego wspólnego sprawozdania wielkośćcałkowitą dla wszystkich rejestrują cych objętych danym CSR Jeżeli rejestrują cy składa własne CSR, powinno ono obejmować: wszystkie jego zastosowania wielkośćw jego przypadku Proszę zauważyć, że dzielenie się informacjami na temat zastosowań i wielkości może byćsprzeczne z wymogami prawa konkurencji

42 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Przeglą d wytycznych i narzędzi

43 Krótkie wytyczne A: Wprowadzenie B: Ocena zagrożenia Wytyczne szczegółowe R.2-R.7: Wymogi informacyjne R.8-R.10: Charakterystyka dawka (stężenie) odpowiedź C: Ocena PBT i vpvb R.11: Ocena PBT/vPvB R.12: Opis zastosowań D: Tworzenie scenariusza narażenia R.13: Warunki stosowania (RMM,OC) R.14-18: Oszacowanie narażenia E: Charakterystyka ryzyka R.19: Niepewnośćoceny F: Raport bezpieczeństwa chemicznego G: Rozszerzenie SDS R.20: Wyjaśnienie terminów

44 Przeglą d aktualizacji wytycznych Scenariusz narażenia dla warunków ściśle kontrolowanych (R.5) Uzyskanie DNEL w oparciu o dane z badań na ludziach (R.8) Deskryptor stosowania (R.12) Format ES w częściach wytycznych D, F i G Oszacowanie narażenia pracowników (R.14) Oszacowanie narażenia klienta (R.15) Oszacowanie narażenia środowiska (R.16) Zakres oceny narażenia (wytyczne B) CSA dla fazy życia obejmują cej odpady (R.18) Planowanie dostępne na:

45 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR - 1 Wtyczka CSR IUCLID 5 (dostępna dla IUCLID 5.2) Automatyczne tworzenie sekcji 1-7 CSR w oparciu o IUCLID zbiór danych na temat substancji Streszczenie/wnioski z oceny zagrożenia wyjęte ze streszczeń dotyczą cych rodzaju działania Ułatwia tworzenie ustrukturyzowanych raportów i zapobiega przeoczeniu w CSR istotnych informacji dostępnych w dokumentacji IUCLID Będzie udostępniona dla IUCLID 5.2 i zintegrowana z Chesar

46 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR-2 CHESAR: Narzędzie służą ce tworzeniu oceny bezpieczeństwa chemicznego i raportowaniu (wtyczka IUCLID, która ma pojawićsię na rynku w kwietniu) Ułatwia ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka opis zastosowań zidentyfikowanych w kontekście oceny narażenia ocenę PBT Generuje CSR przedkładane scenariusze narażenia

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21 Scenariusz dla poszczególnych składników mieszaniny. Alkohol izo-propylowy 9.9 Środki czystości Zastosowanie konsumenckie 9.9.1 Scenariusz Część 1 Tytuł scenariusza Tytuł Zastosowanie w środkach czystości

Bardziej szczegółowo

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Formulacja

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Formulacja SCENARIUSZ NR 3 INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Formulacja Zastosowanie zidentyfikowane zgodnie z systemem deskryptorów Sektor zastosowania [SU]: SU3 Zastosowania przemysłowe: zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA dokument opracowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej na podstawie Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania

1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania 1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 3: Zastosowanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja

THT. INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja SCENARIUSZ NR 2 INFORMACJE OGÓLNE Tytuł scenariusza: Dystrybucja Zastosowanie zidentyfikowane zgodnie z systemem deskryptorów Sektor zastosowania [SU]: SU3 Zastosowania przemysłowe: zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

OCENA NARAśENIA Tabela 49. Przegląd scenariuszy naraŝenia i odpowiadających im deskryptorów zastosowania

OCENA NARAśENIA Tabela 49. Przegląd scenariuszy naraŝenia i odpowiadających im deskryptorów zastosowania Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J.Bema 21 47-224 Kędzierzyn-Koźle Polska tel.(48/77)4721500 fax (48/77)4721600 Nazwa handlowa: Azotan sodu z antyzbrylaczem Kod towaru: 514108 Data sporządzenia: 12.12.2011

Bardziej szczegółowo

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody)

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) 9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody) Scenariusze cząstkowe dla środowiska: Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie ERC

Bardziej szczegółowo

1. OSN 16: Produkcja wyrobów zawierających nikiel (elektronika) 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

1. OSN 16: Produkcja wyrobów zawierających nikiel (elektronika) 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 16: Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 16: Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 3: Zastosowanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO

1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO 1. TYTUŁ OSN 19: PRODUKCJA MATERIAŁÓW STYKOWYCH ZE SREBRA NIKLOWEGO Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 15:

Bardziej szczegółowo

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Formuła DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 14: Produkcja metali podstawowych i stopów

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Tytuł scenariusza narażenia nr 1

Rozdział 1 Tytuł scenariusza narażenia nr 1 Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Paweł Biegun, ul. Łączna 28, 34-300 żywiec, tel. 33 862 14 36, kom. 602 190 714 Nazwa handlowa: Aceton techniczny Data sporządzenia: 11.01.2011 Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 10: Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne niklu Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Obróbka powierzchniowa metali

Bardziej szczegółowo

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie w przystępny sposób najważniejszych wymagań dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi

Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące nadchodzących zmian związanych z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21 Scenariusz narażenia dla poszczególnych składników mieszaniny. Alkohol izo-propylowy 9.9 Środki czystości Zastosowanie konsumenckie 9.9.1 Scenariusz narażenia Część 1 Tytuł scenariusza narażenia Tytuł

Bardziej szczegółowo

1. OSN 12: Produkcja akumulatorów z niklowymi elektrodami dodatnimi. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

1. OSN 12: Produkcja akumulatorów z niklowymi elektrodami dodatnimi. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 12: Produkcja akumulatorów z niklowymi elektrodami dodatnimi Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Produkcja akumulatorów Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze

Bardziej szczegółowo

1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego

1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego 1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających

Bardziej szczegółowo

1. Tytuł OSN 7 Zintegrowana produkcja stali i żelaza

1. Tytuł OSN 7 Zintegrowana produkcja stali i żelaza 1. Tytuł OSN 7 Zintegrowana produkcja stali i żelaza Cykl życia Tytuł skrócony Formuła DU niklu metalicznego Zintegrowana produkcja stali i żelaza Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Wersja: 2.1 grudzień 2011 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą

Bardziej szczegółowo

REACH dotknie prawie wszystkich

REACH dotknie prawie wszystkich REACH dotknie prawie wszystkich Jerzy Majka Konferencja REACH co przedsiębiorca wiedzieć powinien Katowice, 2 października 2008 r. REACH co to jest? Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17

Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika Poradnik praktyczny część 17 Jak sporządzać raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego Poradnik praktyczny część 17 2 Jak sporządzać ocenę i raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Część D: Struktura oceny narażenia

Część D: Struktura oceny narażenia PORADNIK Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa Wersja 2.0 sierpień 2016 r. 2 Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa Wersja 2.0 sierpień

Bardziej szczegółowo

2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 15: Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 15: Produkcja wyrobów z metalu, z wyjątkiem maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: System deskryptorów dla zastosowań Wersja 2 marzec 2010 r INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

9.3.1b Scenariusz ryzyka

9.3.1b Scenariusz ryzyka 9.3.1b Scenariusz ryzyka Dział 1 Scenariusz ryzyka dla benzyny niskowrzącej sklasyfikowanej, jako R45 i/lub R46 i/lub R62 i/lub R63 (zawiera od 0% do 1% benzenu). Tytuł Dystrybucja substancji Opis użycia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

1. OSN 13: Produkcja katalizatorów niklowych z prekursorów katalizatorów zawierających tlenek niklu

1. OSN 13: Produkcja katalizatorów niklowych z prekursorów katalizatorów zawierających tlenek niklu 1. OSN 13: Produkcja katalizatorów niklowych z prekursorów katalizatorów zawierających tlenek niklu Cykl życia Tytuł skrócony Produkcja niklu metalicznego Produkcja katalizatorów niklowych z prekursorów

Bardziej szczegółowo

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach REACHiECHA Istota Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każdy producent/importer w obrębie UE: substancji chemicznej, w jej postaci własnej lub jako składnika jednego lub większej ilości preparatów, w ilości

Bardziej szczegółowo

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110 1.1 Identyfikator produktu: Strona 1/9 Dodatkowe postanowienia: Strona 2/9 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli: Wartości graniczne narażenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący półproduktów

Poradnik dotyczący półproduktów Poradnik dotyczący półproduktów Wersja: 2 Grudzień 2010 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera porady dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Warszawa, 28 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 14/05/2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: IC8-RTU

Bardziej szczegółowo

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej Warszawa 10 Marca 2016 Robert Pusz Dyrektor Działu Ryzyka i projektu Solvency II System zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem obejmuje

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 29 października 2015 r. Do: Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy Adonis w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy J O A N N A M O R O Z PAW E Ł K O N I E C Z N Y AGENDA I. Charakterystyka Banku II. Wdrożenie systemu ADONIS III.Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w BS Trzebnica

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NARAŻENIA

SCENARIUSZ NARAŻENIA 9.3 Dystrybucja nafty Przemysłowa 9.3.1. Scenariusz narażenia Punkt 1 Tytuł Scenariusza Narażenia Nafta Tytuł Zestawianie (mieszanie) i pakowanie (przepakowywanie) substancji i mieszanin Deskryptor wykorzystania/używania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO KARTY CHARAKTERYSTYKI dla Ca(OH) 2 - wstęp

ZAŁĄCZNIK DO KARTY CHARAKTERYSTYKI dla Ca(OH) 2 - wstęp Indeks: DKCH/2/0 strona 1 z 13 Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne scenariusze naraŝenia w pracy i środowiskowe (ES) podczas produkcji i stosowania diwodorotlenku wapnia zgodnie z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2005 r. Dz.U.05.16.138 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe 2) (Dz.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o.

Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Certyfikacja suplementy diety Krajowa Rada Suplementów i OdŜywek oraz Dekra Certification Sp. z o.o. Idea Wprowadzenie jednolitej procedury dotyczącej certyfikacji suplementów diety. Program certyfikacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów.

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. SoftwareCheck Przedstawiamy kompletne rozwiązanie Przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki REACH 2013- DZIAŁAJ TERAZ Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Zgodnie z rozporządzeniem REACH, 31 maja 2013 roku upływa termin rejestracji substancji

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Sylwester Huszał Wydział Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA REACH I CLP W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY

ROZPORZĄDZENIA REACH I CLP W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY PUNK KONSULTACYJNY DS. REACH I CLP The Quality of Life ul. Obrońców Getta 22/2 05-825 Grodzisk Mazowiecki ROZPORZĄDZENIA REACH I CLP W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY Wprowadzenie do tematyki szkolenia: Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1 DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN 1. Sektor obszaru końcowego zastosowania substancji SU1:Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. SU10: Formulacja (mieszanie) i/lub

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze scenariuszami narażenia Poradnik praktyczny część 13

Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze scenariuszami narażenia Poradnik praktyczny część 13 Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze scenariuszami narażenia Poradnik praktyczny część 13 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Faks +358 9 68618210 echa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach

Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Katowice, 24 czerwca 2015 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki KRES KRETA

Karta Charakterystyki KRES KRETA AGRO-TRADE Sp. z o.o. Strona 1 z 8 Karta Charakterystyki KRES KRETA 1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KRES KRETA

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO W SYSTEMIE REACH CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT IN REACH SYSTEM

OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO W SYSTEMIE REACH CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT IN REACH SYSTEM TADEUSZ KOMOROWICZ OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO W SYSTEMIE REACH CHEMICAL SAFETY ASSESSMENT IN REACH SYSTEM Streszczenie Abstract W artykule omówiono w zarysie sposób przeprowadzania oceny bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 2.10.2015 PL L 257/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14

Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14 Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Bardziej szczegółowo