Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne"

Transkrypt

1 Seminarium internetowe dla wiodą cego rejestrują cego CSA/CSR (I) Część ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne 9 marca 2010 r. Hélène Magaud, ECHA

2 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

3 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

4 Kontekst prawny Definicja stosowania : każde wykorzystanie substancji (w postaci własnej lub jako składnika preparatu) Definicja zastosowania zidentyfikowanego : zastosowanie zamierzone przez uczestnika łańcucha dostaw lub zastosowanie, o którym jest on powiadomiony przez klienta (art. 3 ust. 26) Wszelkie zastosowania zidentyfikowane należy uwzględnićw scenariuszach narażenia (art. 14 ust. 4) Należy zapewnićspójnośćkrótkiego tytułu ES i krótkiego opisu zastosowań zidentyfikowanych (sekcja załą cznika I) Zastosowanie zidentyfikowane w kontekście CSR: stosowanie poparte przez rejestrują cego scenariuszami narażenia

5 Zastosowania i ocena narażenia Dla wszyst kich faz cyklu życia Produkcja i zastosowania Produkcja Użytek własny rejestrują cego Zastosowania dalszego użytkownika uwzględnić w Na ocenę narażenia składają się: Scenariusze narażenia Oszacowanie narażenia Zakres zastosowań zidentyfikowanych powinien odpowiadaćzakresowi oceny narażenia

6 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Szczegółowe wytyczne i przykłady w R.12 Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

7 Deskryptory stosowania Standardowy system opisu stosowania ma na celu: zapewnienie podstawowego poziomu harmonizacji i standaryzacji przy opisach stosowania ułatwianie powią zania opisu stosowania z oszacowaniem narażenia Tier 1 W oparciu o 5 (+1) deskryptorów kategoria sektora zastosowania (SU) w oparciu o system NACE kategoria produktu chemicznego (= preparat = mieszanina) (PC) kategorie procesu (PROC) odzwierciedlają ce warunki produkcyjne kategorie uwalniania do środowiska (ERC) kategorie wyrobu (AC) dodatkowy deskryptor dla funkcji głównej (niepotrzebny w przypadku CSA)

8 Zastosowania zidentyfikowane Zastosowania zidentyfikowane powinny byćopisane w: sekcji 3.5 IUCLID (ICULID 5.2 zmienił się w porównaniu z IUCLID 5.1) sekcji 2.2 CSR sekcji 1.2 esds Zastosowania zidentyfikowane można podzielićna 3 główne grupy użytkowników: pracownicy w zakładach przemysłowych (zastosowanie przemysłowe) pracownicy w zakładach innych niż przemysłowe (zastosowanie zawodowe) klienci (zastosowanie przez klientów) Zastosowania zidentyfikowane należy opisywać: unikalną nazwą przy użyciu deskryptorów

9 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

10 Przeglą d Scenariusze narażenia: Warunki stosowania regulują ce uwolnienie/narażenie: warunki operacyjne (OC) i środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Oszacowanie narażenia: Odnośnie do środowiska: oszacowanie uwolnienia i narażenia dla innego elementu Odnośnie do pracowników/klientów: oszacowanie narażenia dla różnych dróg narażenia i różnych rodzajów skutków (długo- /krótkookresowych oraz miejscowych/układowych) W przypadku scenariuszy narażenia i oszacowania narażenia konieczna jest przejrzystośći stosunek jeden do jednego

11 Opis stosowania mają cy ułatwić dokonanie oceny narażenia Zróżnicowanie zastosowań na przestrzeni cyklu życia: Producent Przygotowywanie preparatów Zastosowanie końcowe (3 główne grupy użytkowników: pracownicy przemysłowi, specjaliści i klienci) Okres użytkowania wyrobu (3 główne grupy użytkowników) Aby dokonaćoceny narażenia środowiska niezbędny jest podział pod względem wielkości obrotu w każdej fazie cyklu życia Jedno zastosowanie zidentyfikowane odpowiada działaniom prowadzonym przez pracowników i klientów na miejscu : jedna ocena narażenia środowiska obejmują ca wszystkie działania prowadzone w danym miejscu oceny narażenia potrzebne w odniesieniu do poszczególnych działań prowadzonych przez pracowników i klientów

12 Scenariusz narażenia Treść Format Struktura

13 Scenariusz narażenia (ES) Opisuje warunek stosowania zapewniają cy kontrolę ryzyka warunki operacyjne (w tym wykorzystana ilość, częstotliwośći czas trwania działania/narażenia, technologia przetwarzania obejmują ca poziom skażenia) środki zarzą dzania ryzykiem np. miejscowa wentylacja wyziewna, skrubery powietrza czy lokalna oczyszczalnia ścieków, osobiste wyposażenie ochronne; obejmują też środki bezpieczeństwa produktu, np. limit stężenia w mieszaninach, projekt opakowania środki gospodarowania odpadami podlega ocenie i jest dokumentowany w CSR jest przekazywany w formie załą cznika do esds

14 2 rodzaje ES: CSR-ES i esds-es ES dla CSR (sekcja 9.x.1 CSR) opisuje tylko warunki stosowania powią zane szacunki narażenia i charakterystyka ryzyka opisane w innych odnośnych sekcjach CSR ES dla esds zawiera wycią g informacji z ES dla CSR, potencjalnie wyrażone bardziej jako konkretne dane na temat grupy docelowej zawiera wycią g informacji na temat szacunków narażenia, charakterystyki ryzyka oraz odnośnej metody oceny zastosowanej przez rejestrują cego może zawieraćporadę dla dalszego użytkownika (DU), w jaki sposób ustalić, czy działa on w granicach uznanych przez rejestrują cego za bezpieczne

15 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) Uzupełniają cy scenariusz narażenia (CES): zespół warunków dotyczą cych działań jednego pracownika czy konsumenta (który można powią zaćz oszacowaniami narażenia)

16 Przykład: stosowanie rozpuszczalnika przy powlekaniu 9.1 Przemysłowe powlekanie natryskowe, wodne PC9a, ERC 4, PROC3, PROC5, PROC7, PROC 8b, PROC13, SU15, SU17, SU18 Substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody (ERC4) mieszanie zamknięte (PROC 3) mieszanie otwarte (PROC5) przenoszenie przy użyciu specjalnego sprzętu (PROC8b) zautomatyzowane rozpylanie w warunkach przemysłowych (PROC7 ) ręczne rozpylanie w warunkach przemysłowych ((PROC 7) zautomatyzowane czyszczenie sprzętu (PROC 13) ręczne czyszczenie sprzętu (PROC 13) Scenariusz narażenia Warunki określają ce narażenie środowiska (substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie zamknięte) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie otwarte) n Warunki określają ce narażenie pracowników (ręczne czyszczenie sprzętu)

17 Typowa struktura esds-es 1. Tytuł scenariusza narażenia Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 2. Warunki stosowania Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) 3. Oszacowania narażenia i odniesienie do ich źródła 4. Wytyczne w sprawie rzeczywistych warunków stosowania w kontekście informacji zawartych w ES

18 Cztery formaty standardowe ES Produkcja lub dalsze zastosowanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Zastosowanie przez konsumentów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem/przetwarzanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem przez klientów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi

19 Struktura treści CES Podtytuły odzwierciedlają różne rodzaje OC/RMM, które mogą powodowaćnarażenie Ta struktura nie jest obowią zkowa, ale zdecydowanie zalecana, ponieważ: ułatwia ponowne skorzystanie czy aktualizację ocen przeprowadzonych już na szczeblu poszczególnych rejestrują cych lub w ramach sektorów, wspiera dalszych użytkowników w sektorach preparatów chemicznych w przetwarzaniu otrzymanych informacji w sposób efektywny i zgodny z rozporzą dzeniem REACH, ułatwia władzom prowadzenie skutecznych i ukierunkowanych kontroli zgodności dokumentacji rejestracyjnej.

20 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 9.x.1 Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

21 Podtytuły CES w sprawie środowiska Kontrola narażenia środowiska Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki środowiskowe, na które nie ma wpływu zarzą dzanie ryzykiem Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie środowiska Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Techniczne warunki i środki w miejscu wytwarzania zmniejszają ce lub ograniczają ce zrzuty, emisje do powietrza i uwolnienia do gleby Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia z miejsca wytwarzania Warunki i środki zwią zane z gminną oczyszczalnią ścieków Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów w celu ich usunięcia Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym odzyskiwaniem odpadów

22 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

23 Podtytuły CES w sprawie pracowników Kontrola narażenia pracownika Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki ludzkie, na które zarzą dzanie ryzykiem nie ma wpływu Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie pracownika Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Środki techniczne służą ce kontroli dyspersji ze źródła w stronę pracowników Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia, dyspersję i narażenie Środki zwią zane z ochroną osobistą, higieną i oceną stanu zdrowia Informacje na temat dodatkowej dobrej praktyki wykraczają cej poza zakres CSA REACH

24 Informacje na temat poszczególnych wyznaczników Wyznacznik : warunek stosowania, który trzeba zgłosićw scenariuszu narażenia. W CSR-ES należy go opisaćwystarczają co szczegółowo, aby zapewnićprzejrzystośćoceny narażenia: wyraźna nazwa (np. miejscowa wentylacja wyziewna) wartośćwyznacznika i skuteczność(np. LEV z osłoną ; skuteczność 95% wobec sytuacji bez LEV) dalsze wyjaśnienia ogólne na temat wartości wyznacznika (np. 95% skuteczności można uzyskaćdzięki właściwej instalacji i regularnej konserwacji prowadzonej przez wyszkolony personel). dalsze wyjaśnienia dotyczą ce konkretnego CSR (np. LEV jest wykorzystywany do minimalizacji uwolnień resztowych w trakcie ściśle autonomicznego procesu, a tym samym jest ) Każdy wyznacznik trzeba zgłosićw odpowiednim dziale formatu ES (np. środki kontroli dyspersji w kierunku pracowników)

25 Oszacowanie narażenia

26 Oszacowanie narażenia Oszacowanie narażenia jest wymagane w przypadku każdego uzupełniają cego scenariusza narażenia porównuje się je z PNEC i DNEL uzyskanymi dla różnych dróg i rodzajów skutków w odniesieniu do elementów środowiskowych (ocena ilościowa) wykorzystuje się jako dowód na poparcie twierdzenia, iż można uzyskaćodpowiednią minimalizację uwolnienia/narażenia (ocena jakościowa)

27 Ocena narażenia środowiska (zob. R16) Ocena miejscowa przeprowadzana w oparciu o ilośćwykorzystaną w miejscu wytwarzania (lub w typowym mieście w przypadku zastosowań zwią zanych z dużą dyspersją ) Należy uwzględnićtło regionalne (wkład ze wszystkich zastosowań) Oszacowania narażenia zazwyczaj bazują na: szacunkach uwolnienia (do wody, powietrza i gleby) modelowaniu losu Oszacowania uwolnień bazują na: Tier 1: współczynniku uwolnienia ERC, SpERC (określone przez sektory przemysłu: opisują konkretne warunki stosowania powodują ce wystą pienie konkretnych współczynników uwolnienia. Powinny zawieraćwyjaśnienia, w jaki sposób uzyskano owe współczynniki uwolnienia), dane na temat zmierzonego uwolnienia: dane te powinny być reprezentatywne dla warunków stosowania opisanych w ES.

28 Oszacowanie narażenia pracowników/klientów (zob. R14 i R15) Oszacowanie narażenia można uzyskaćw oparciu o: standardowe modele z opublikowaną datą ważności konkretne modele (dokumentacja zawarta w CSR) dane na temat zmierzonego narażenia (potrzebna jest reprezentatywnośćdanych, jak również wyraźny zwią zek z warunkami stosowania opisanymi w ES)

29 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

30 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa: PNEC/DNEL Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu Scenariusze narażenia Jakościowa Oszacowania narażenia

31 Charakterystyka ryzyka Ilościowa charakterystyka ryzyka: RCR: porównaj narażenie z DNEL/PNEC Standardowe przypadki jakościowej charakterystyki ryzyka substancja nieprogowa (lub niedostępny wskaźnik dawki) => wymagany poziom kontroli opisany w scenariuszu narażenia jest regulowany przez klasyfikację (zob. wytyczne E) PBT/vPvB => warunki minimalizacji uwolnień powinny zostaćopisane w ES odstępstwo oparte na narażeniu => ściśle kontrolowane warunki lub warunki bez uwolnienia powinny zostaćopisane w ES dane niedostępne (zaproponowane badanie) => warunki operacyjne i tymczasowe RMM powinny zostaćopisane w ES

32 Przykład jakościowej charakterystyki ryzyka Uzasadnienie minimalizacji emisji/narażenia Warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem opisane w scenariuszu narażenia zapewniają : minimalizację emisji do wody, powietrza i gleby, ponieważ (np. mają zastosowanie wobec PBT) ścisłą autonomię oraz minimalizację uwolnień poprzez techniki proceduralne i kontroli (np. mają ce zastosowanie odnośnie do warunków zapisanych w załą czniku XI i art. 18) Spodziewane uwolnienia resztowe, jeżeli realizowany jest scenariusz narażenia Spodziewany poziom i częstotliwośćuwolnień resztowych/narażenia to Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia, jeżeli realizowane są scenariusze narażenia Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia to

33 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego RCR= RCR przez drogi pokarmowe + RCR przez skórę + RCR drogi oddechowe Iteracja Wniosek

34 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek

35 Iteracja (jeżeli jest potrzebna) Wstępne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Ostateczne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Jeżeli nie wykaże się, że ryzyko jest kontrolowane Decyzje M/I udoskonalićocenę zagrożenia np. udoskonalićwspółczynniki oceny w oparciu o dane na temat konkretnej substancji udoskonalićoszacowanie narażenia zmienićrmm lub OC przedstawićargument przeciw stosowaniu

36 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek Ryzyko kontrolowane LUB Ryzyko nie jest kontrolowane argumentu przeciw Użyj

37 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

38 Kluczowe przesłania 1 Wszystkie zastosowania powinny byćuwzględnione w scenariuszach narażenia W scenariuszach narażenia należy opisaćodpowiednie i właściwe z punktu widzenia kontroli ryzyka warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem W przypadku każdego scenariusza narażenia potrzebne są zazwyczaj oszacowania narażenia i charakterystyki ryzyka, które powinny byćudokumentowane w CSR

39 Kluczowe przesłania 2 Oszacowania narażenia powinny odpowiadaćoc i RMM opisanym w CES Charakterystyka ryzyka jest potrzebna w odniesieniu do wszystkich odnośnych populacji, dróg i rodzajów skutków (odpowiednio do wszystkich elementów środowiska) Jakościowa charakterystyka ryzyka powinna odnosićsię do OC/RMM oraz ogólnie do oszacowań narażenia Jeżeli przyjmuje się, że nie występuje narażenie, wówczas potrzebne jest uzasadnienie (obejmują ce kwantyfikację, tam gdzie to wskazane)

40 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

41 Wspólne składanie CSR Jeżeli wiodą cy rejestrują cy składa wspólne CSR, powinno ono zawierać: wszystkie zastosowania wszystkich stron rejestrują cych tego wspólnego sprawozdania wielkośćcałkowitą dla wszystkich rejestrują cych objętych danym CSR Jeżeli rejestrują cy składa własne CSR, powinno ono obejmować: wszystkie jego zastosowania wielkośćw jego przypadku Proszę zauważyć, że dzielenie się informacjami na temat zastosowań i wielkości może byćsprzeczne z wymogami prawa konkurencji

42 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Przeglą d wytycznych i narzędzi

43 Krótkie wytyczne A: Wprowadzenie B: Ocena zagrożenia Wytyczne szczegółowe R.2-R.7: Wymogi informacyjne R.8-R.10: Charakterystyka dawka (stężenie) odpowiedź C: Ocena PBT i vpvb R.11: Ocena PBT/vPvB R.12: Opis zastosowań D: Tworzenie scenariusza narażenia R.13: Warunki stosowania (RMM,OC) R.14-18: Oszacowanie narażenia E: Charakterystyka ryzyka R.19: Niepewnośćoceny F: Raport bezpieczeństwa chemicznego G: Rozszerzenie SDS R.20: Wyjaśnienie terminów

44 Przeglą d aktualizacji wytycznych Scenariusz narażenia dla warunków ściśle kontrolowanych (R.5) Uzyskanie DNEL w oparciu o dane z badań na ludziach (R.8) Deskryptor stosowania (R.12) Format ES w częściach wytycznych D, F i G Oszacowanie narażenia pracowników (R.14) Oszacowanie narażenia klienta (R.15) Oszacowanie narażenia środowiska (R.16) Zakres oceny narażenia (wytyczne B) CSA dla fazy życia obejmują cej odpady (R.18) Planowanie dostępne na:

45 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR - 1 Wtyczka CSR IUCLID 5 (dostępna dla IUCLID 5.2) Automatyczne tworzenie sekcji 1-7 CSR w oparciu o IUCLID zbiór danych na temat substancji Streszczenie/wnioski z oceny zagrożenia wyjęte ze streszczeń dotyczą cych rodzaju działania Ułatwia tworzenie ustrukturyzowanych raportów i zapobiega przeoczeniu w CSR istotnych informacji dostępnych w dokumentacji IUCLID Będzie udostępniona dla IUCLID 5.2 i zintegrowana z Chesar

46 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR-2 CHESAR: Narzędzie służą ce tworzeniu oceny bezpieczeństwa chemicznego i raportowaniu (wtyczka IUCLID, która ma pojawićsię na rynku w kwietniu) Ułatwia ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka opis zastosowań zidentyfikowanych w kontekście oceny narażenia ocenę PBT Generuje CSR przedkładane scenariusze narażenia

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH

WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH WYTYCZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI PRZYPADKÓW NIEPOŻĄDANYCH 1 Opracowano na podstawie: Colipa Guidelines on the Management of Undesirable Events przez: Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo