Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium internetowe dla CSA/CSR (I) ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne"

Transkrypt

1 Seminarium internetowe dla wiodą cego rejestrują cego CSA/CSR (I) Część ęść3 Zastosowania zidentyfikowane Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Narzędzia i wytyczne 9 marca 2010 r. Hélène Magaud, ECHA

2 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

3 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

4 Kontekst prawny Definicja stosowania : każde wykorzystanie substancji (w postaci własnej lub jako składnika preparatu) Definicja zastosowania zidentyfikowanego : zastosowanie zamierzone przez uczestnika łańcucha dostaw lub zastosowanie, o którym jest on powiadomiony przez klienta (art. 3 ust. 26) Wszelkie zastosowania zidentyfikowane należy uwzględnićw scenariuszach narażenia (art. 14 ust. 4) Należy zapewnićspójnośćkrótkiego tytułu ES i krótkiego opisu zastosowań zidentyfikowanych (sekcja załą cznika I) Zastosowanie zidentyfikowane w kontekście CSR: stosowanie poparte przez rejestrują cego scenariuszami narażenia

5 Zastosowania i ocena narażenia Dla wszyst kich faz cyklu życia Produkcja i zastosowania Produkcja Użytek własny rejestrują cego Zastosowania dalszego użytkownika uwzględnić w Na ocenę narażenia składają się: Scenariusze narażenia Oszacowanie narażenia Zakres zastosowań zidentyfikowanych powinien odpowiadaćzakresowi oceny narażenia

6 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Szczegółowe wytyczne i przykłady w R.12 Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

7 Deskryptory stosowania Standardowy system opisu stosowania ma na celu: zapewnienie podstawowego poziomu harmonizacji i standaryzacji przy opisach stosowania ułatwianie powią zania opisu stosowania z oszacowaniem narażenia Tier 1 W oparciu o 5 (+1) deskryptorów kategoria sektora zastosowania (SU) w oparciu o system NACE kategoria produktu chemicznego (= preparat = mieszanina) (PC) kategorie procesu (PROC) odzwierciedlają ce warunki produkcyjne kategorie uwalniania do środowiska (ERC) kategorie wyrobu (AC) dodatkowy deskryptor dla funkcji głównej (niepotrzebny w przypadku CSA)

8 Zastosowania zidentyfikowane Zastosowania zidentyfikowane powinny byćopisane w: sekcji 3.5 IUCLID (ICULID 5.2 zmienił się w porównaniu z IUCLID 5.1) sekcji 2.2 CSR sekcji 1.2 esds Zastosowania zidentyfikowane można podzielićna 3 główne grupy użytkowników: pracownicy w zakładach przemysłowych (zastosowanie przemysłowe) pracownicy w zakładach innych niż przemysłowe (zastosowanie zawodowe) klienci (zastosowanie przez klientów) Zastosowania zidentyfikowane należy opisywać: unikalną nazwą przy użyciu deskryptorów

9 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

10 Przeglą d Scenariusze narażenia: Warunki stosowania regulują ce uwolnienie/narażenie: warunki operacyjne (OC) i środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Oszacowanie narażenia: Odnośnie do środowiska: oszacowanie uwolnienia i narażenia dla innego elementu Odnośnie do pracowników/klientów: oszacowanie narażenia dla różnych dróg narażenia i różnych rodzajów skutków (długo- /krótkookresowych oraz miejscowych/układowych) W przypadku scenariuszy narażenia i oszacowania narażenia konieczna jest przejrzystośći stosunek jeden do jednego

11 Opis stosowania mają cy ułatwić dokonanie oceny narażenia Zróżnicowanie zastosowań na przestrzeni cyklu życia: Producent Przygotowywanie preparatów Zastosowanie końcowe (3 główne grupy użytkowników: pracownicy przemysłowi, specjaliści i klienci) Okres użytkowania wyrobu (3 główne grupy użytkowników) Aby dokonaćoceny narażenia środowiska niezbędny jest podział pod względem wielkości obrotu w każdej fazie cyklu życia Jedno zastosowanie zidentyfikowane odpowiada działaniom prowadzonym przez pracowników i klientów na miejscu : jedna ocena narażenia środowiska obejmują ca wszystkie działania prowadzone w danym miejscu oceny narażenia potrzebne w odniesieniu do poszczególnych działań prowadzonych przez pracowników i klientów

12 Scenariusz narażenia Treść Format Struktura

13 Scenariusz narażenia (ES) Opisuje warunek stosowania zapewniają cy kontrolę ryzyka warunki operacyjne (w tym wykorzystana ilość, częstotliwośći czas trwania działania/narażenia, technologia przetwarzania obejmują ca poziom skażenia) środki zarzą dzania ryzykiem np. miejscowa wentylacja wyziewna, skrubery powietrza czy lokalna oczyszczalnia ścieków, osobiste wyposażenie ochronne; obejmują też środki bezpieczeństwa produktu, np. limit stężenia w mieszaninach, projekt opakowania środki gospodarowania odpadami podlega ocenie i jest dokumentowany w CSR jest przekazywany w formie załą cznika do esds

14 2 rodzaje ES: CSR-ES i esds-es ES dla CSR (sekcja 9.x.1 CSR) opisuje tylko warunki stosowania powią zane szacunki narażenia i charakterystyka ryzyka opisane w innych odnośnych sekcjach CSR ES dla esds zawiera wycią g informacji z ES dla CSR, potencjalnie wyrażone bardziej jako konkretne dane na temat grupy docelowej zawiera wycią g informacji na temat szacunków narażenia, charakterystyki ryzyka oraz odnośnej metody oceny zastosowanej przez rejestrują cego może zawieraćporadę dla dalszego użytkownika (DU), w jaki sposób ustalić, czy działa on w granicach uznanych przez rejestrują cego za bezpieczne

15 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) Uzupełniają cy scenariusz narażenia (CES): zespół warunków dotyczą cych działań jednego pracownika czy konsumenta (który można powią zaćz oszacowaniami narażenia)

16 Przykład: stosowanie rozpuszczalnika przy powlekaniu 9.1 Przemysłowe powlekanie natryskowe, wodne PC9a, ERC 4, PROC3, PROC5, PROC7, PROC 8b, PROC13, SU15, SU17, SU18 Substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody (ERC4) mieszanie zamknięte (PROC 3) mieszanie otwarte (PROC5) przenoszenie przy użyciu specjalnego sprzętu (PROC8b) zautomatyzowane rozpylanie w warunkach przemysłowych (PROC7 ) ręczne rozpylanie w warunkach przemysłowych ((PROC 7) zautomatyzowane czyszczenie sprzętu (PROC 13) ręczne czyszczenie sprzętu (PROC 13) Scenariusz narażenia Warunki określają ce narażenie środowiska (substancja wspomagają ca przemysłowe rozpylanie produktów na bazie wody) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie zamknięte) Warunki określają ce narażenie pracowników (mieszanie otwarte) n Warunki określają ce narażenie pracowników (ręczne czyszczenie sprzętu)

17 Typowa struktura esds-es 1. Tytuł scenariusza narażenia Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 2. Warunki stosowania Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n) 3. Oszacowania narażenia i odniesienie do ich źródła 4. Wytyczne w sprawie rzeczywistych warunków stosowania w kontekście informacji zawartych w ES

18 Cztery formaty standardowe ES Produkcja lub dalsze zastosowanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Zastosowanie przez konsumentów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem/przetwarzanie przez pracowników Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi Obchodzenie się z wyrobem przez klientów Warunki określają ce narażenie środowiska Warunki określają ce narażenie ludzi

19 Struktura treści CES Podtytuły odzwierciedlają różne rodzaje OC/RMM, które mogą powodowaćnarażenie Ta struktura nie jest obowią zkowa, ale zdecydowanie zalecana, ponieważ: ułatwia ponowne skorzystanie czy aktualizację ocen przeprowadzonych już na szczeblu poszczególnych rejestrują cych lub w ramach sektorów, wspiera dalszych użytkowników w sektorach preparatów chemicznych w przetwarzaniu otrzymanych informacji w sposób efektywny i zgodny z rozporzą dzeniem REACH, ułatwia władzom prowadzenie skutecznych i ukierunkowanych kontroli zgodności dokumentacji rejestracyjnej.

20 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC 9.x.1 Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

21 Podtytuły CES w sprawie środowiska Kontrola narażenia środowiska Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki środowiskowe, na które nie ma wpływu zarzą dzanie ryzykiem Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie środowiska Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Techniczne warunki i środki w miejscu wytwarzania zmniejszają ce lub ograniczają ce zrzuty, emisje do powietrza i uwolnienia do gleby Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia z miejsca wytwarzania Warunki i środki zwią zane z gminną oczyszczalnią ścieków Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów w celu ich usunięcia Warunki i środki zwią zane z zewnętrznym odzyskiwaniem odpadów

22 Typowa struktura CSR-ES 9.x Tytuł scenariusza narażenia numer x 9.x.1 Krótki dowolny tytuł Lista deskryptorów stosowania właściwych dla tego ES Tytuł uzupełniają cego ES dla środowiska plus odnośne ERC Tytuł uzupełniają cych ES dla pracowników plus odnośne PROC Scenariusz narażenia 9.x.1.1 Warunki określają ce narażenie środowiska (uzupełniają cy scenariusz narażenia 1) 9.x x x.1.n Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 2) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia 3) Warunki określają ce narażenie pracowników (uzupełniają cy scenariusz narażenia n)

23 Podtytuły CES w sprawie pracowników Kontrola narażenia pracownika Charakterystyka produktu Zastosowane ilości Częstotliwośći czas trwania stosowania/narażenia Czynniki ludzkie, na które zarzą dzanie ryzykiem nie ma wpływu Inne uwzględnione warunki operacyjne mają ce wpływ na narażenie pracownika Środki techniczne na poziomie przetwarzania (źródło) zapobiegają ce uwolnieniu Środki techniczne służą ce kontroli dyspersji ze źródła w stronę pracowników Środki organizacyjne zapobiegają ce/ograniczają ce uwolnienia, dyspersję i narażenie Środki zwią zane z ochroną osobistą, higieną i oceną stanu zdrowia Informacje na temat dodatkowej dobrej praktyki wykraczają cej poza zakres CSA REACH

24 Informacje na temat poszczególnych wyznaczników Wyznacznik : warunek stosowania, który trzeba zgłosićw scenariuszu narażenia. W CSR-ES należy go opisaćwystarczają co szczegółowo, aby zapewnićprzejrzystośćoceny narażenia: wyraźna nazwa (np. miejscowa wentylacja wyziewna) wartośćwyznacznika i skuteczność(np. LEV z osłoną ; skuteczność 95% wobec sytuacji bez LEV) dalsze wyjaśnienia ogólne na temat wartości wyznacznika (np. 95% skuteczności można uzyskaćdzięki właściwej instalacji i regularnej konserwacji prowadzonej przez wyszkolony personel). dalsze wyjaśnienia dotyczą ce konkretnego CSR (np. LEV jest wykorzystywany do minimalizacji uwolnień resztowych w trakcie ściśle autonomicznego procesu, a tym samym jest ) Każdy wyznacznik trzeba zgłosićw odpowiednim dziale formatu ES (np. środki kontroli dyspersji w kierunku pracowników)

25 Oszacowanie narażenia

26 Oszacowanie narażenia Oszacowanie narażenia jest wymagane w przypadku każdego uzupełniają cego scenariusza narażenia porównuje się je z PNEC i DNEL uzyskanymi dla różnych dróg i rodzajów skutków w odniesieniu do elementów środowiskowych (ocena ilościowa) wykorzystuje się jako dowód na poparcie twierdzenia, iż można uzyskaćodpowiednią minimalizację uwolnienia/narażenia (ocena jakościowa)

27 Ocena narażenia środowiska (zob. R16) Ocena miejscowa przeprowadzana w oparciu o ilośćwykorzystaną w miejscu wytwarzania (lub w typowym mieście w przypadku zastosowań zwią zanych z dużą dyspersją ) Należy uwzględnićtło regionalne (wkład ze wszystkich zastosowań) Oszacowania narażenia zazwyczaj bazują na: szacunkach uwolnienia (do wody, powietrza i gleby) modelowaniu losu Oszacowania uwolnień bazują na: Tier 1: współczynniku uwolnienia ERC, SpERC (określone przez sektory przemysłu: opisują konkretne warunki stosowania powodują ce wystą pienie konkretnych współczynników uwolnienia. Powinny zawieraćwyjaśnienia, w jaki sposób uzyskano owe współczynniki uwolnienia), dane na temat zmierzonego uwolnienia: dane te powinny być reprezentatywne dla warunków stosowania opisanych w ES.

28 Oszacowanie narażenia pracowników/klientów (zob. R14 i R15) Oszacowanie narażenia można uzyskaćw oparciu o: standardowe modele z opublikowaną datą ważności konkretne modele (dokumentacja zawarta w CSR) dane na temat zmierzonego narażenia (potrzebna jest reprezentatywnośćdanych, jak również wyraźny zwią zek z warunkami stosowania opisanymi w ES)

29 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

30 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa: PNEC/DNEL Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu Scenariusze narażenia Jakościowa Oszacowania narażenia

31 Charakterystyka ryzyka Ilościowa charakterystyka ryzyka: RCR: porównaj narażenie z DNEL/PNEC Standardowe przypadki jakościowej charakterystyki ryzyka substancja nieprogowa (lub niedostępny wskaźnik dawki) => wymagany poziom kontroli opisany w scenariuszu narażenia jest regulowany przez klasyfikację (zob. wytyczne E) PBT/vPvB => warunki minimalizacji uwolnień powinny zostaćopisane w ES odstępstwo oparte na narażeniu => ściśle kontrolowane warunki lub warunki bez uwolnienia powinny zostaćopisane w ES dane niedostępne (zaproponowane badanie) => warunki operacyjne i tymczasowe RMM powinny zostaćopisane w ES

32 Przykład jakościowej charakterystyki ryzyka Uzasadnienie minimalizacji emisji/narażenia Warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem opisane w scenariuszu narażenia zapewniają : minimalizację emisji do wody, powietrza i gleby, ponieważ (np. mają zastosowanie wobec PBT) ścisłą autonomię oraz minimalizację uwolnień poprzez techniki proceduralne i kontroli (np. mają ce zastosowanie odnośnie do warunków zapisanych w załą czniku XI i art. 18) Spodziewane uwolnienia resztowe, jeżeli realizowany jest scenariusz narażenia Spodziewany poziom i częstotliwośćuwolnień resztowych/narażenia to Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia, jeżeli realizowane są scenariusze narażenia Oczekiwane prawdopodobieństwo narażenia to

33 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego RCR= RCR przez drogi pokarmowe + RCR przez skórę + RCR drogi oddechowe Iteracja Wniosek

34 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek

35 Iteracja (jeżeli jest potrzebna) Wstępne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Ostateczne scenariusze narażenia Krótki tytuł Warunki operacyjne (OC) Środki zarzą dzania ryzykiem (RMM) Jeżeli nie wykaże się, że ryzyko jest kontrolowane Decyzje M/I udoskonalićocenę zagrożenia np. udoskonalićwspółczynniki oceny w oparciu o dane na temat konkretnej substancji udoskonalićoszacowanie narażenia zmienićrmm lub OC przedstawićargument przeciw stosowaniu

36 Charakterystyka ryzyka (RC) Informacje o zagrożeniu Ilościowa i/lub jakościowa RC Informacje o narażeniu RC dla połą czonych dróg w kontekście zdrowia ludzkiego Iteracja Wniosek Ryzyko kontrolowane LUB Ryzyko nie jest kontrolowane argumentu przeciw Użyj

37 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólny CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

38 Kluczowe przesłania 1 Wszystkie zastosowania powinny byćuwzględnione w scenariuszach narażenia W scenariuszach narażenia należy opisaćodpowiednie i właściwe z punktu widzenia kontroli ryzyka warunki operacyjne i środki zarzą dzania ryzykiem W przypadku każdego scenariusza narażenia potrzebne są zazwyczaj oszacowania narażenia i charakterystyki ryzyka, które powinny byćudokumentowane w CSR

39 Kluczowe przesłania 2 Oszacowania narażenia powinny odpowiadaćoc i RMM opisanym w CES Charakterystyka ryzyka jest potrzebna w odniesieniu do wszystkich odnośnych populacji, dróg i rodzajów skutków (odpowiednio do wszystkich elementów środowiska) Jakościowa charakterystyka ryzyka powinna odnosićsię do OC/RMM oraz ogólnie do oszacowań narażenia Jeżeli przyjmuje się, że nie występuje narażenie, wówczas potrzebne jest uzasadnienie (obejmują ce kwantyfikację, tam gdzie to wskazane)

40 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Aktualizacje dotyczą ce narzędzi i wytycznych

41 Wspólne składanie CSR Jeżeli wiodą cy rejestrują cy składa wspólne CSR, powinno ono zawierać: wszystkie zastosowania wszystkich stron rejestrują cych tego wspólnego sprawozdania wielkośćcałkowitą dla wszystkich rejestrują cych objętych danym CSR Jeżeli rejestrują cy składa własne CSR, powinno ono obejmować: wszystkie jego zastosowania wielkośćw jego przypadku Proszę zauważyć, że dzielenie się informacjami na temat zastosowań i wielkości może byćsprzeczne z wymogami prawa konkurencji

42 Schemat Kontekst prawny Zastosowania i ocena narażenia Opis zastosowań Ocena narażenia Charakterystyka ryzyka Kluczowe przesłania Wspólne składanie CSR Przeglą d wytycznych i narzędzi

43 Krótkie wytyczne A: Wprowadzenie B: Ocena zagrożenia Wytyczne szczegółowe R.2-R.7: Wymogi informacyjne R.8-R.10: Charakterystyka dawka (stężenie) odpowiedź C: Ocena PBT i vpvb R.11: Ocena PBT/vPvB R.12: Opis zastosowań D: Tworzenie scenariusza narażenia R.13: Warunki stosowania (RMM,OC) R.14-18: Oszacowanie narażenia E: Charakterystyka ryzyka R.19: Niepewnośćoceny F: Raport bezpieczeństwa chemicznego G: Rozszerzenie SDS R.20: Wyjaśnienie terminów

44 Przeglą d aktualizacji wytycznych Scenariusz narażenia dla warunków ściśle kontrolowanych (R.5) Uzyskanie DNEL w oparciu o dane z badań na ludziach (R.8) Deskryptor stosowania (R.12) Format ES w częściach wytycznych D, F i G Oszacowanie narażenia pracowników (R.14) Oszacowanie narażenia klienta (R.15) Oszacowanie narażenia środowiska (R.16) Zakres oceny narażenia (wytyczne B) CSA dla fazy życia obejmują cej odpady (R.18) Planowanie dostępne na:

45 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR - 1 Wtyczka CSR IUCLID 5 (dostępna dla IUCLID 5.2) Automatyczne tworzenie sekcji 1-7 CSR w oparciu o IUCLID zbiór danych na temat substancji Streszczenie/wnioski z oceny zagrożenia wyjęte ze streszczeń dotyczą cych rodzaju działania Ułatwia tworzenie ustrukturyzowanych raportów i zapobiega przeoczeniu w CSR istotnych informacji dostępnych w dokumentacji IUCLID Będzie udostępniona dla IUCLID 5.2 i zintegrowana z Chesar

46 Narzędzia IT wspomagają ce CSA/CSR-2 CHESAR: Narzędzie służą ce tworzeniu oceny bezpieczeństwa chemicznego i raportowaniu (wtyczka IUCLID, która ma pojawićsię na rynku w kwietniu) Ułatwia ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka opis zastosowań zidentyfikowanych w kontekście oceny narażenia ocenę PBT Generuje CSR przedkładane scenariusze narażenia

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 18: ZASTOSOWANIE LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 3: Zastosowanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH

1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH 1. TYTUŁ OSN 17: PRODUKCJA LUTOWI TWARDYCH Cykl życia Tytuł skrócony Formuła DU niklu metalicznego Tytuł systematyczny oparty na deskryptorze zastosowania SU: SU 14: Produkcja metali podstawowych i stopów

Bardziej szczegółowo

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Poradnik w pigułce Ocena bezpieczeństwa chemicznego Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie w przystępny sposób najważniejszych wymagań dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem

Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne. 2. Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 1. OSN 10: Obróbka powierzchniowa metali niklowanie elektrolityczne i kształtowanie galwaniczne niklu Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Obróbka powierzchniowa metali

Bardziej szczegółowo

1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego

1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego 1. OSN 14: Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających nikiel Cykl życia Tytuł skrócony Końcowe zastosowanie DU niklu metalicznego Zastosowanie wstępnie redukowanych katalizatorów zawierających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Wersja: 2.1 grudzień 2011 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: System deskryptorów dla zastosowań Wersja 2 marzec 2010 r INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

9.3.1b Scenariusz ryzyka

9.3.1b Scenariusz ryzyka 9.3.1b Scenariusz ryzyka Dział 1 Scenariusz ryzyka dla benzyny niskowrzącej sklasyfikowanej, jako R45 i/lub R46 i/lub R62 i/lub R63 (zawiera od 0% do 1% benzenu). Tytuł Dystrybucja substancji Opis użycia

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach

Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Tworzymy innowacje Wykorzystanie ICT w badaniach i usługach Katowice, 24 czerwca 2015 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN

SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1. Amoniak DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN SCENARIUSZ NARAŻENIA NR 1 DYSTRYBUCJA BEZWODNEGO AMONIAKU I FORMULACJA MIESZANIN 1. Sektor obszaru końcowego zastosowania substancji SU1:Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. SU10: Formulacja (mieszanie) i/lub

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE

UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE REMEDIACJI GLEB W POLSCE Joanna Kwapisz Główny specjalista Tel. 22 57 92 274 Departament Gospodarki Odpadami Obowiązujące Ochrona powierzchni regulacje ziemi prawne Poziom UE: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej Warszawa 10 Marca 2016 Robert Pusz Dyrektor Działu Ryzyka i projektu Solvency II System zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem obejmuje

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów.

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. SoftwareCheck Przedstawiamy kompletne rozwiązanie Przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Sylwester Huszał Wydział Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu:

W ramach zarządzania jednostką można wyróżnić następujące rodzaje audytu: Audytor powinien zalecić wprowadzenie istotnych informacji na temat efektów działań proekologicznych do systemu rachunkowości oraz do sprawozdawczości finansowej. Audyty ekologiczne stały się głównymi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP

GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Badanie potrzeb szkoleniowych 3. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 4. Kurs chromatografii 5. Konsulting przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r.

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta 1.1. Nazwa mieszaniny 1.2. Zastosowanie mieszaniny: Proszek o odczynie alkalicznym do prania ręcznego, w pralkach mechanicznych, mycia i czyszczenia.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH Biuro do Spraw Substancji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi: bezpieczeństwo IT w wybranych standardach niemieckich i francuskich. Maciej Kaniewski

Sąsiedzi: bezpieczeństwo IT w wybranych standardach niemieckich i francuskich. Maciej Kaniewski : bezpieczeństwo IT w wybranych standardach niemieckich i francuskich Maciej Kaniewski 1/19 IT Baseline Protection Manual IT Grundschutz = zabezpieczenie podstawowe Opracowany przez Federalny Urząd ds.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że w protokołach pomiarów środowiska pracy przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane występują błędy;

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Nafta lotnicza JET A1, Nafta lotnicza PL-7 Data: 22.05.2013r.

Nafta lotnicza JET A1, Nafta lotnicza PL-7 Data: 22.05.2013r. 9.2 Używanie nafty, jako środka - przemysłowe 9.2.1 Scenariusz ekspozycyjny Część 1. Scenariusz ekspozycyjny Nazwa: Nafta lotnicza Nazwa Używanie substancji, jako środka - przemysłowe Opis użycia Zakres

Bardziej szczegółowo

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski

Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego. mgr inż. Piotr Lewandowski Wiarygodność wyniku a wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. Piotr Lewandowski Terminy i definicje Przyrząd pomiarowy urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce

Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce Dyrektywa IED 2010/75/WE (emisje przemysłowe): wymagania i skutki nowych przepisów dla przemysłu spożywczego w Polsce Adam Pawełas Menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. I Kongres

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego*

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej / preparatu niebezpiecznego* Strona: 1/7 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Styrodur* 3035 CS 1265x615x100mm Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo