Tabela 1. DuŜe elektrownie wodne w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. DuŜe elektrownie wodne w Polsce"

Transkrypt

1 Mała energetyka wodna Wprowadzenie Malejące zasoby węgla, ropy i gazu; stały wzrost zanieczyszczenia środowiska człowieka produktami spalania; międzynarodowe zobowiązania ekologiczne; stały wzrost cen energii w Polsce; największe w Europie odnawialne zasoby energii przekraczające nasze roczne potrzeby to czynniki wymuszające konieczność opracowania nowej strategii rozwoju, w tym zasadniczą zmianę polityki energetycznej państwa. W najbliŝszych latach znaczącą rolę w bilansie energetycznym świata, Europy Zachodniej i Polski zajmie energia uzyskiwania z odnawialnych źródeł (OŹE). Jest to strategicznie waŝna problematyka, pozwalająca na uzyskanie samowystarczalności energetycznej Polski poniŝej przedstawiamy moŝliwości wykorzystania i rozwoju zastosowań małej energetyki wodnej. Jak było? Przed wojną elektrownie wodne były podstawowym źródłem taniej energii elektrycznej w Polsce. Nie było gęstej sieci linii przesyłowych, pracowały róŝne obiekty energetyki wodnej jak: elektrownie, młyny, pompy wodne, folusze których było ponad W okresie PRL te właśnie urządzenia zostały zdemontowane i świadomie zniszczone jako przeŝytek systemu kapitalistycznego. W 1954 roku mieliśmy 6330 czynnych elektrowni wodnych i 800 nieczynnych. Z tej liczby moŝna było uruchomić ponownie przynajmniej 700 elektrowni wodnych. Do tego moŝna doliczyć jeszcze około 1000 nowych obiektów, które moŝna było wybudować na dopływach rzek i zbiornikach retencyjnych. Gdy w latach 80 przeprowadzono ogólnopolską inwentaryzację istniejących elektrowni wodnych i spiętrzeń zarejestrowano juŝ tylko 650 obiektów. Jak jest? Do obiektów tzw. małej energetyki wodnej (MEW), zalicza się w Polsce elektrownie wodne o mocy zainstalowanej do 5000 kw (5 MW), w Europie Zachodniej do 10MW. Od 1991 roku osoby prywatne i spółki mogą posiadać i eksploatować MEW. Aktualnie pracuje około 300 takich siłowni wodnych, najwięcej w województwach północnych, Jeleniogórskiem i na Podkarpaciu. W roku 2000 przekazały one do sieci energetycznej około 150 GWh energii elektrycznej (1GWh = 1 milion kwh). DuŜe, państwowe elektrownie wodne wyprodukowały około 1800 GWh. Mapę lokalizacji duŝych, państwowych elektrowni wodnych w Polsce, zbudowanych częściowo przed wojną, przedstawia Rys.1, zaś zestawienie ich i podstawowe dane, zawiera Tabela 1. Udział energii elektrycznej wytwarzanych z MEW jest znikomy. Dziś stanowi to około 10% energii z wody. Koszty wytwarzania tej energii są niŝsze niŝ ze spalania węgla. W latach 80 budowano średnio po kilka MEW rocznie, później ta liczba wzrosła do kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu rocznie. W sumie pod koniec 2000 roku w Polsce pracowało przeszło 300 MEW, o łącznej mocy przekraczającej 35 MW. Najwięcej, bo prawie 50 MEW znajduje się na terenie Zakładu Energetycznego Olsztyn, 30 MEW na terenie Zakładu Energetycznego Gdańsk, i w Jeleniej Górze. W Polsce wszystkie elektrownie wodne wytwarzają około 1% energii elektrycznej, w Norwegii 99%. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych o mocy poniŝej 1MW, zgodnie z Prawem Energetycznym, nie wymaga koncesji.

2 Tabela 1. DuŜe elektrownie wodne w Polsce L.p. Nazwa EW Rzeka Rok Moc zainstalowana uruchomienia [MW] 1 Pilchowice Bóbr ,9 2 Bielkowo Redunia ,5 3 Bobrowice Bóbr ,5 4 śur Wda ,0 5 Otmuchów Nysa Kłodzka ,8 6 RoŜnów Dunajec ,0 7 Dychów Bóbr ,5 8 Porąbka Soła ,6 9 Czchów Dunajec ,0 10 Brzeg Dolny Odra ,7 11 Koronowo Brda ,0 12 Myczkowce San ,3 13 Dębe Narew ,0 14 Tresna Soła ,0 15 Solina San ,2 16 Włocławek Wisła ,0 17 śydowo Radew ,0 18 Porąbka - śar Soła ,0 19 śarnowiec Piasnica ,0 20 Niedzica Dunajec ,0 RAZEM: 2074,0

3 Rys.1. Mapa lokalizacji duŝych, państwowych elektrowni wodnych w Polsce. Potencjał energetyczny wód płynących w Polsce Teoretyczne zasoby wodnoenergetyczne Polski zostały obliczone w latach 60, w oparciu o metodykę Światowej Rady Energetyki i wynoszą one dla średniego roku hydrologicznego około 23 TWh/rok (1 TWh 10 9 kwh). Techniczne zasoby energetyczne wszystkich wód płynących wyliczone przez A. Hoffmana i M. Hoffmana oraz J. Tymińskiego wynoszą około 12 TWh/rok, zaś techniczne zasoby MEW (obiekty wodne do 5MW) wynoszą około 2 TWh/rok. Łącznie potencjał ten wynosi około 14 TWh/rok. Rozmieszczenie tego potencjału, przedstawia się następująco: - dorzecze Wisły 9,3 TWh/rok, w tym rzeka Wisła 6,2 TWh/rok, - dorzecze Odry 2,5 TWh/rok, w tym rzeka Odra 1,8 TWh/rok, - dorzecze Przymorza 0,3 TWh/rok, - mała energetyka wodna (MEW) 2,0 TWh/rok. Potencjał techniczny polskich rzek wykorzystywany jest w granicach 10-12%, pracujące elektrownie wodne wytwarzają średnio rocznie około 1,8 TWh. Analizując problematykę rozwoju hydroenergetyki, naleŝy rozróŝnić tzw. duŝą i małą energetykę wodną (MEW). Granica między nimi określona jest wielkością mocy zainstalowanej obiektu. W Europie przyjęto za górną granicę małych elektrowni wodnych (MEW) następujące moce zainstalowane: 1,5 MW (Luksemburg, Szwecja), 5,0 MEW (Polska, Austria, Grecja, Holandia, Niemcy) i 10 MW (Belgia, Hiszpania, Irlandia, Portugalia). Aktualnie w kraju pracują następujące małe elektrownie wodne (MEW) w następujących grupach mocy: - około 300 MEW, prywatnych, o średniej mocy zainstalowanej rzędu 100 kw, - około 110 MEW, państwowych, o średniej mocy rzędu 750 kw (Zakłady Energetyczne), - około 5 MEW, administracji państwowej, o średniej mocy rzędu kw (retencja).

4 Zasoby wód płynących Polska jest krajem wyjątkowo ubogim w wodę. Średni opad roczny wynosi około 600 mm, co daje nam trzecie od końca miejsce w Europie. Zasoby wód powierzchniowych mamy znikome, zajmujemy 26. miejsce w Europie. Statystyczny Polak moŝe dysponować zaledwie około 1,8 tys. m 3 rok, co stanowi trzykrotnie mniej, niŝ przypada średnio w Europie i 10 krotnie mniej niŝ na mieszkańca USA. Ten skromny bilans wód powierzchniowych poprawiają zasoby pitnych wód podziemnych. Jednocześnie Polska bije wszelkie rekordy w zuŝyciu wody. W ciągu ostatnich 40 lat objętość pobieranych wód powierzchniowych wzrosła 3 krotnie, osiągając około 15 km 3 wody zuŝytej rocznie. Obszary znacznego niedostatku wody zajmują przeszło km 2 i stanowią około 60% terytorium Polski. W kaŝdym roku pozwalamy odpłynąć do morza aŝ 50% zasobów wodnych rzek. Istniejące zbiorniki retencyjne są w stanie pomieścić tylko 3 km 3 wody, czyli około 5% ilości wody, jaka ucieka do morza. Budowy nowych zbiorników retencyjnych jest niewiele, praktycznie brak. Mała jest dyspozycyjność istniejących zasobów wodnych, nie opracowaliśmy i nie wykorzystujemy systemu przerzutów wody ze zbiorników retencyjnych i zapór wodnych. W najbliŝszych latach brak wody pitnej, degradacja wód, wyczerpywanie się jej zasobów, brak strategii zrównowaŝonego rozwoju kraju, wraz z programami wykonawczymi m.in. w zakresie spójnej gospodarki wodnej i energetycznej stworzą realne zagroŝenie powstania tzw. wodnej bariery rozwoju kraju. Maszyny wodne Dla przetwarzania energii spadu i płynącej wody na energię elektryczną słuŝą maszyny wodne zwane turbinami wodnymi. W małej energetyce stosowane są najczęściej turbiny: akcyjne i reakcyjne. W turbinach akcyjnych wykorzystywana jest tylko energia prędkości wody, zaś w turbinach reakcyjnych zarówno energia prędkości, jak i ciśnienie wody. PrzewaŜnie są to turbiny Francisa (A) o poziomym lub pionowym wale, oraz turbiny Kaplana (B) i turbiny rurowe (C) Rys 2. Sprawność elektrowni wodnych zaleŝy od zmiennych warunków przepływu i wynosi od 30% do 95% w zaleŝności od ilości przepływającej wody, spadu i typu turbiny. Najtańszą hydroelektrownią dla własnych potrzeb jest koło wodne, wyposaŝone w przekładnie pasowe i prądnice. Sprawność takiego urządzenia energetycznego jest zadziwiająco wysoka, rzędu 75%. Jaki poŝytek z elektrowni wodnych? Rys.2 Typy turbin stosowane w małej energetyce wodnej Małe elektrownie wodne (MEW) pełnią wielorakie, pozytywne zadania w gospodarce narodowej. Są źródłem wytwarzania taniej, czystej energii elektrycznej. Pełnią istotną rolę w ekologii i ochronie środowiska naturalnego. Są elementem systemu regulacji stosunków wodnych, poprawiają wilgotność gleb i poziom wód gruntowych. Tworzą system zbiorników retencyjnych i tzw. małej retencji. Tworzą nowe zawody, nowe miejsca pracy. Rozwój MEW jest bardzo potrzebny dla rolnictwa, mieszkańców wsi i miasteczek. Oprócz wody pitnej, moŝna ją wykorzystywać dla poŝarnictwa, celów rolniczych, małych zakładów przetwórstwa rolnego, melioracji, rekreacji, sportów wodnych, zdrowia.

5 MEW poprawiają jakość wody, poprzez oczyszczanie mechaniczne na kratach wlotowych do turbin pływających zanieczyszczeń oraz zwiększają natlenienie wody, co poprawia ich zdolność do samooczyszczania biologicznego. MEW korzystnie wpływają na system elektroenergetyczny poprzez poprawę parametrów sieci rozdzielczej niskiego i średniego napięcia. Energia elektryczna z MEW jest wykorzystywana przez odbiorców z najbliŝszego otoczenia. To eliminuje straty energii na przesyle, rozdziale i transformacji jak to ma miejsce w duŝych elektrowniach systemowych które wynoszą do 25%. MEW są przewaŝnie znakomicie wkomponowane w krajobraz i uznawane są powszechnie za źródła energii odnawialnej, najbardziej przyjazne człowiekowi. Jakie mamy przepisy? Aby inwestować i produkować energię elektryczną z MEW koniecznym jest stworzenie konkretnych warunków ekonomicznych i prawnych sprzyjających rozwojowi tego sektora energetyki. Sektor energetyki odnawialnej musi być wspierany racjonalną polityką władz państwowych i samorządowych, tak jak to ma miejsce w Europie Zachodniej. NaleŜy odrzucić fałszywą tezę, iŝ niewidzialna ręka rynku załatwi wszystkie problemy. Jakie spustoszenie spowodowała ta liberalna i absurdalna polityka w gospodarce, ekonomii i poziomie Ŝycia większości Polaków, świadczy pseudoprywatyzacja (równieŝ energetyki, wyprzedaŝ średnio za 10% wartości majątku narodowego), likwidacja rodzimego przemysłu, praktycznie upadek kaŝdej dziedziny Ŝycia gospodarczego. Do standardów wspierania małej energetyki w państwach Europy Zachodniej naleŝy: - obowiązkowy zakup całej energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, a nie limitowane koncesje, - pierwszeństwo w zakupie energii czystej przez zakłady energetyczne przed energią ze spalania, - stała cena zakupu energii czystej przez minimum 3 lata, w wysokości wyŝszej niŝ minimalna cena zakupu energii ze spalania (elektrociepłownie) przez najtańszy Zakład Energetyczny w danym rejonie, - zwolnienie z podatków do 5 lat, a potem minimalne podatki, - dotacje wspierające budowę, niskooprocentowane kredyty bankowe, w większości powaŝnie umarzane. Jakie mamy zobowiązania? Polska praktycznie nie wywiązuje się z Ŝadnych zobowiązań i konwencji ekologicznych krajowych i międzynarodowych. ZałoŜenia polityki energetycznej państwa do 2010, Uchwała Sejmu w sprawie Zwiększenia udział udziału ze źródeł odnawialnych, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej do roku 2010, II Polityka energetyczna Polski to zbiór nie aktualnych juŝ i nie wykonywanych ustaleń. Zobowiązały one instytucje państwowe i lokalne do minimum 7,5% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju do 2010 roku. W stanowisku negocjacyjnym w obszarze Energia z Unią Europejską zwiększono ten wskaźnik do 12%. Tymczasem faktycznie nastąpiło znaczne pogorszenie, wręcz zahamowanie rozwoju tego przyszłościowego sektora energetyki w Polsce. Pierwotnie wprowadzono przepisy zwalniające inwestorów na 5 lat od podatków w Polsce. Potem wprowadzono gwarantowaną, minimalną cenę zakupu energii. Dziś zlikwidowano to wszystko. UŜytkownicy i właściciele urządzeń energetyki odnawialnej (elektrowni wiatrowych, wodnych, biogazowych) stoją w obliczu bankructwa wobec dyktatu monopolisty, który winien, ale chce kupować czystą energię na swoich warunkach. śadne ulgi podatkowe nie zostały przyznane inwestorom. Podatek VAT na urządzenia energetyki odnawialnej wynosi 22%, wobec 7% VAT na energetykę spalaniem.

6 Mała energetyka duŝe korzyści Rozwój małej energetyki wodnej to oszczędność paliw kopalnych, mniejszy import paliw płynnych, ochrona środowiska, rozwój gospodarki wodnej, małej retencji, oszczędność wody, rozbudowa systemu energetycznego, tańsza energia, nowe miejsca pracy. W danych liczbowych to m.in.: - zmniejszenie zuŝycia węgla do produkcji energii elektrycznej w wysokości 800 ton na 1 milion kwh, - kaŝdy 1 milion kwh z MEW zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o około 15 ton związków siarki (kwaśne deszcze), 5 ton związków azotu, 1500 ton związków węgla (gazy cieplarniane), 160 ton zuŝli i popiołów lotnych (promieniotwórczość) - potencjał energetyczny wody płynącej w jednostkach energii w Polsce wynosi około 40 PJ (1 PJ 1 petadŝul = dŝuli). Stanowi to 1% rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną kraju w roku Jak na razie zasoby te wykorzystywane są tylko w 20%. Brak strategii rozwoju, konieczne zmiany Energetyka wodna, moŝe i powinna być istotnym, trwałym czynnikiem zrównowaŝonego rozwoju Polski. Winna być traktowana jak równowaŝny sektor gospodarki energetycznej kraju, analogicznie wspierana przez państwo jak energetyka konwencjonalna, oparta na spalaniu. Konieczny i szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym. energetyki wodnej, bez naleŝytego wsparcia ze strony państwa nie jest moŝliwy. Dziś na przykład Zakłady Energetyczne nagminnie odmawiają zakupu energii elektrycznej z źródeł odnawialnych (wiatr, woda, biogaz) od istniejących producentów energii. Zrywają umowy, łamią prawo. Tak być nie moŝe. Tego wymaga specyfika naszego kraju, jego potencjał energetyczny, interes narodowy. Polska racja stanu. Prof. Jacek Zimny (listopad 2002r.) Literatura 1. Gałka E.: Turbiny Banki Michella, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Gołębiowski S., Krzemień Z.: Przewodnik inwestora małej elektrowni wodnej, Narodowa Poszanowania Energii, Warszawa, Hoffmann M.: Małe elektrownie wodne poradnik, Wydanie II, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Gdańsk KrzyŜanowski W. (i inni): Turbiny rurowe o uproszczonej konstrukcji, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Łojek A., Okonek A.: Turbiny śmigłowe lewarowe poziome, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Łojek A., Okonek A.: Turbiny śmigłowe zunifikowane, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiego Forum Odnawialnych Źródeł Energii, Sekcja: Mała Energetyka Wodna, lata , Kielce, Kraków. 8. Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka wodna, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Tymiński J.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku Aspekt energetyczny i ekologiczny, Wydawnictwo IBMER Warszawa, Stanowisko negocjacyjne Polski z UE w obszarze Energia Strony internetowe z zakresu małej energetyki wodnej: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór, opracowanie Wiesław Depczyński i Krzysztof Fiedler Przypis Opracowanie niniejsze zostało opublikowane w Naszym Dzienniku, dnia 18 listopada 2002r. p.t. Mała energetyka wodna.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SA NR 1/2005 (52) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WOJCIECH MATUSZEK Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA STAN AKTUALNY I ROZWÓJ HYDROENERGETYKI JAKO ŹRÓDŁO OZE 1) Teoretyczne zasoby

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW Warszawa, 29 listopada 2006 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce

Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce Raport przygotowany przez Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European Wind Energy Association Marzec

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Rozprawa doktorska

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Rozprawa doktorska Modelowanie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym w otoczeniu rynkowym 1 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Rozprawa doktorska Mgr inŝ. Wojciech Radziewicz

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju

Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Odnawialne źródła energii dla rolników potencjał oraz prawne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej Streszczenie Rolnictwo dysponuje największym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA RAZEM CIEPLEJ W Y K O N A W C A B I A Ł O S T O C K A F U N D A C J A K S Z T A Ł C E N I A K A D R U L. S P Ó Ł D Z I E L C Z A 8, 15-4 4 1 B I A Ł Y S T O K T E L. ( 0

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Zarszyn 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo