Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Piotr Fundowicz Mariusz Radzimierski Marcin Wieczorek

2 Autorzy: Piotr Fundowicz rozdziały 1, 2, 7, 8, 10 Mariusz Radzimierski rozdziały 4, 5, 6 Marcin Wieczorek rozdziały 2, 3, 4, 9 Recenzja: Rafał Podsiadło Okładkę projektowała: Joanna Plakiewicz Zdjęcie na okładkę wykonał: Artostock.com/Alamy/BE&W Redaktor inicjujący: Dorota Woźnicka Redaktor merytoryczny: Dorota Woźnicka Redaktor techniczny: Marzenna Kiedrowska Podręcznik jest zgodny z programem nauczania 723[04]ZSZ, SP/MEN/ W podręczniku podano klasyfikację pojazdów, ich parametry techniczne, zasadnicze zespoły i układy konstrukcyjne oraz zachowanie się pojazdów w ruchu. Omówiono mechanizmy układu jezdnego i nośnego, układ napędowy, silniki spalinowe, układy hamulcowe i kierownicze oraz wspomagające prace kierowcy (ASR, ESP, EBD, nawigację GSP) we współczesnych samochodach. Zawarto również wiadomości dotyczące nadwozi pojazdów samochodowych, omówiono przyczepy i naczepy oraz motocykle. Zakończono tematyką dotyczącą kierunków rozwoju konstrukcji pojazdów samochodowych. Na końcu każdego rozdziału znajdują się Pytania i polecenia, dzięki którym uczeń może sprawdzić nabyte wiadomości. W podręczniku wymieniono i zaprezentowano nazwy konkretnych firm i marki produktów. Zamieszczono je w celach dydaktycznych, aby zobrazować teorię za pomocą rzeczywistych przykładów. Podanie nazw firm i marek produktów nie ma na celu ich reklamy. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: do nauczania w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr. inż. Roberta Wanica, mgr. inż. Marka Rudzińskiego i mgr. Klemensa Stróżyńskiego. Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła policealna. Rok dopuszczenia: 2010 ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2010 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa, p. poczt. nr 9 Wydanie pierwsze (2010) Ark. druk. 13,5 + 0,5 (wklejka)

3 Spis tre ci 1. Charakterystyka pojazdów samochodowych Troch historii Klasy kacja pojazdów i ich podstawowe charakterystyki Parametry techniczne pojazdów Ruch pojazdu Zasadnicze zespo y samochodu Uk ady konstrukcyjne pojazdów samochodowych Bezpiecze stwo czynne i bierne Pytania i polecenia Mechanizmy uk adu jezdnego i no nego Zawieszenia wiadomo ci wst pne Podstawowe elementy zawiesze Typowe zawieszenia samochodowe Ustawienie kó jezdnych Ko a jezdne Pytania i polecenia Uk ad nap dowy samochodu Budowa i zadania uk adu nap dowego Sprz g a pojazdów samochodowych Dwumasowe ko o zamachowe Skrzynie biegów Klasy kacja skrzy biegów Schemat dzia ania stopniowej skrzyni biegów Sposoby w czania biegów Sterowanie skrzyni biegów Wa y nap dowe, pó osie nap dowe i przeguby Mosty nap dowe Piasty kó Pytania i polecenia Silniki spalinowe Ogólna budowa silnika spalinowego Podstawowe wielko ci charakteryzuj ce silnik spalinowy Uk ady silnika, ich zadania i budowa Kad ub i g owica silnika Uk ad korbowo-t okowy Uk ad rozrz du

4 Uk ad ch odzenia Uk ad olejenia Uk ad zasilania silników o zap onie iskrowym i samoczynnym Zasilanie silników o zap onie iskrowym Uk ady zasilania silników o zap onie samoczynnym (ZS) Uk ad zap onowy Elektroniczne uk ady zap onowe Elektroniczne sterowanie prac silnika Pytania i polecenia Uk ady hamulcowe i kierownicze Uk ady hamulcowe Mechanizmy hamowania Rozwi zania konstrukcyjne hamulców b bnowych Rozwi zania konstrukcyjne hamulców tarczowych Tarcze i b bny hamulcowe Materia y cierne szcz k hamulcowych i wk adek ciernych Mechanizmy sterowania i elementy przenosz ce Mechanizmy wspomagaj ce hamulce Uk ad przeciwblokuj cy ABS Uk ady kierownicze Mechanizmy zwrotnicze Ustawienie kó kierowanych Skutki b dnego ustawienia kó kierowanych Przek adnie kierownicze Mechanizmy wspomagaj ce Pytania i polecenia Uk ady wspomagaj ce prac kierowcy Uk ad ASR Uk ad ESP Uk ad EBD Tempomat Nawigacja satelitarna GPS Pytania i polecenia

5 7. Nadwozia pojazdów samochodowych Podzia nadwozi Budowa nadwozia Wyposa enie nadwozia Zachowanie si nadwozia pojazdu podczas kolizji Pytania i polecenia Przyczepy i naczepy Wiadomo ci wst pne Rodzaje przyczep Uk ady hamulcowe przyczep i naczep Mechanizmy sprz gaj ce Pytania i polecenia Motocykle Klasy kacja motocykli Skutery Motocykl classic Motocykl naked bike Motocykl sportowy Motocykl turystyczno-sportowy Motocykl turystyczny Motocykl chopper Motocykl enduro i pochodne Motocykl supermoto Motocykl wyczynowy Motocykl czteroko owy Uk ady i mechanizmy pojazdów jedno ladowych Silnik i uk ad nap dowy Zawieszenie i opony Uk ad hamulcowy Pytania i polecenia Kierunki rozwoju pojazdów samochodowych Nowe technologie Materia y, recykling Pojazdy elektryczne i hybrydowe Paliwa ekologiczne Elektronizacja pojazdów Pytania i polecenia Literatura

6

7 1. Charakterystyka pojazdów samochodowych 1.1. Troch historii Od staro ytno ci ludzie u ywali ró nych rodków transportu. Pocz tkowo ci - ary transportowano na platformach wyposa onych w p ozy. Prawdopodobnie w staro ytnym Egipcie transportowano w ten sposób bloki kamienne podczas budowy piramid. Oko o roku 4000 p.n.e. w Mezopotamii wynaleziono ko o jezdne. P ozy zast piono wi c ko ami, co ogromnie u atwi o transport. Powsta y rydwany pojazdy dwuko owe ci gni te przez konie. U ywane by y do polowa i w walce, pó niej w staro ytnej Grecji i Rzymie do wy cigów. Ci gle jednak pozostawa problem nap du pojazdów. Pierwszym wynalazc, który zbudowa w pe ni sprawn maszyn parow, by francuski konstruktor wojskowy Nicolas-Joseph Cugnot ( ). Oko o 1770 roku powsta a ulepszona wersja pojazdu na par (rys. 1.1) ci gnik artyleryjski. Rys Ci gnik Cugnota (1770 r.) [ ród o: Wikipedia] Porusza si on na trzech ko ach dwóch z ty u i jednym z przodu i móg ci gn 4-tonowe dzia o z pr dko ci do 4 km/h. Nap dzany by maszyn parow, która obraca a przednie ko o, wyposa one w prosty uk ad kierowniczy. Para by a wytwarzana w kotle, pod którym rozpala o si ognisko bezpo- rednio na drodze. Podczas prezentacji wynalazku w Pary u ci gnik skr ci w bok i rozbi si o mur, co by o jedn z przyczyn zaprzestania prac nad jego rozwojem. Ci gnik Cugnota znajduje si w muzeum Conservatoire National des Arts et Métiers w Pary u. 7

8 Maszyna parowa nadawa a si do nap du pojazdów, ale wraz ze swoim niezb dnym wyposa eniem i zapasem opa u by a za ci ka do pojazdów drogowych. Wykorzystano j do nap du lokomotyw. Prze omem w budowie pojazdów by wynalazek silnika spalinowego. Za twórców pierwszych samochodów z silnikami spalinowymi uznano niemieckich in ynierów: Karla Benza i Gottlieba Daimlera. Benz skonstruowa pierwszy samochód z silnikiem spalinowym na gaz miejski. By to pojazd trójko owy. Nast pnie Daimler wraz z Wilhelmem Maybachem skonstruowali silnik spalinowy zasilany benzyn. Zastosowali go do nap du pierwszego motocykla. Pierwszym polskim samochodem by CWS-T1 z 1921 roku (rys. 1.2), skonstruowany przez Tadeusza Ta skiego w Centralnych Warsztatach Samochodowych. Zaprojektowano i wykonano kilka wersji tego pojazdu, m.in. kilka wariantów samochodu osobowego, ci arówk i ambulans. Mimo e CWS by w tamtych czasach nowoczesnym pojazdem, nie rozpocz to jego masowej produkcji. 8 Rys Pierwszy polski samochód CWS-T1 W okresie mi dzywojennym istnia o w Polsce kilka wytwórni samochodów, ale istotne znaczenie mia y jedynie dwie fabryki: Zak ady Mechaniczne Ursus, produkuj ce ci arówki na licencji Saurera oraz Pa stwowe Zak ady In ynierii (PZIn.) produkuj ce samochody osobowe na licencji FIAT-a. Po II Wojnie wiatowej przemys w Polsce by zniszczony, a sytuacja polityczna nie sprzyja a powstawaniu nowoczesnych konstrukcji. Mimo to ju w latach 40. XX wieku zacz powstawa polski przemys motoryzacyjny. Pocz tkowo ukierunkowany by g ównie na produkcj samochodów ci arowych i ci gników pojazdów, które by y potrzebne do odbudowy kraju ze zniszcze wojennych. Produkcja samochodów osobowych rozpocz a si dopiero po pewnym czasie. Do prze omu lat 90. XX wieku znacz cymi fabrykami samochodów w Polsce by y: Fabryka Samochodów Ci arowych w Starachowicach (FSC) produkuj ca samochody ci arowe STAR, Fabryka Samochodów Ci arowych w Lublinie samochody ci arowe Lublin na licencji radzieckiej, pó niej samochody dostawcze uk,

9 Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie pocz tkowo samochody Warszawa M-20 na licencji radzieckiej Pobiedy, nast pnie Syrena, FIAT 125p, Polonez, Sanocka Fabryka Autobusów autobusy Autosan, Jelcza skie Zak ady Samochodowe autobusy i ci kie samochody ci - arowe ubr, pó niej Jelcz, Fabryka Samochodów Dostawczych w Nysie samochody Nysa w kilku wersjach, Fabryka Samochodów Ma olitra owych (FSM) w Bielsku-Bia ej samochód polski FIAT 126p, Fabryka Samochodów Rolniczych POLMO w Poznaniu samochód pó ci arowy dla rolnictwa Tarpan. Oprócz samochodów produkowano w Polsce motocykle (WSK, SHL, Junak, skuter Osa), motorowery (pod mark Romet), przyczepy (Niewiadów) i pojazdy specjalne (Skar ysko-kamienna, Kielce). Powsta o równie szereg prototypów samochodów osobowych (m.in. Wars, Beskid, Ogar) i odmian pojazdów ju produkowanych, które nie wesz y do produkcji. Na skutek zmiany systemu polityczno-gospodarczego w Polsce oraz globalizacji przemys u, sytuacja motoryzacji uleg a zmianie. W 1996 roku powo- ano spó k Daewoo-FSO, która rozpocz a produkcj samochodów: Lanos, Nubira, Leganza, Matiz oraz monta korea skich samochodów Tico i Espero. W polskich fabrykach rozpocz to produkcj lub monta samochodów wielu marek osobowych (m.in. Ford, Peugeot, Volkswagen) oraz ci arowych i autobusów (m.in. Scania, Volvo, MAN). Powsta o wiele zak adów produkuj cych cz ci i zespo y samochodowe oraz oprzyrz dowanie do fabryk motoryzacyjnych. Przemys motoryzacyjny oraz zak ady obs uguj ce motoryzacj staj si, podobnie jak i w innych pa stwach, czynnikiem, który stymuluje rozwój ca ej gospodarki Klasyfikacja pojazdów i ich podstawowe charakterystyki Pojazd to rodek transportu przystosowany do poruszania si po drodze oraz maszyna lub urz dzenie do tego przystosowane. De nicje najwa niejszych typów pojazdów zawiera Kodeks drogowy. Zgodnie z de nicjami tam zamieszczonymi, pojazdem silnikowym jest pojazd wyposa ony w silnik, z wyj tkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, który mo e porusza si z pr dko ci 9

10 powy ej 25 km/h (z wyj tkiem ci gników rolniczych). Pe n klasy kacj pojazdów drogowych pokazano na rys Rys Klasy kacja pojazdów drogowych Klasy kacja ta obejmuje: samochód osobowy pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu do 9 osób ( cznie z kieruj cym), autobus pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu powy ej 9 osób, samochód ci arowy pojazd samochodowy do przewozu adunków, ci gnik samochodowy (siod owy lub balastowy) pojazd przeznaczony wy cznie do ci gni cia przyczepy, ci gnik rolniczy pojazd silnikowy, skonstruowany do u ywania cznie ze sprz tem do prac rolniczych, ogrodniczych lub le nych, do ci gni cia przyczep i do prac ziemnych, motocykl pojazd samochodowy jedno ladowy lub z wózkiem bocznym, 10

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski

Czym s kolej linowa i wyci g narciarski Wst p Co roku kilka milionów osób korzysta z przejazdu jedn z osiemdziesi ciu kolei linowych lub kilkuset wyci gów narciarskich znajduj cych si w Polsce. Mo na wi c przyj, e tego rodzaju urz dzenia s powszechnie

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II 1 PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II S awomir WIERZBICKI Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydzia Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-736

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 W artykule przedstawiono wybrane systemy monitorowania ruchu pojazdów m.in. system ustalania

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Pracownia. informatyczno- -handlowa PODR CZNIK

Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Pracownia. informatyczno- -handlowa PODR CZNIK Jadwiga Józwiak, Monika Knap Pracownia informatyczno- -handlowa PODR CZNIK cz 1 Autor Jadwiga Józwiak, Monika Knap Projekt graficzny okładki i karty tytułowej: Monika Wasilewska Układ typograficzny: Grażyna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Krystyna Książek EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt ok adki: Rados aw Pazdrijowski Redakcja: Bo enna Chici ska

Bardziej szczegółowo

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE

MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE MOTROL MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE COMMISSION OF MOTORIZATION AND POWER INDUSTRY IN AGRICULTURE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BRANCH IN LUBLIN LUBLIN

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej

Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej ZYGMUNT MIETLEWSKI BOGDAN TCHÓRZ ŁUKASZ RÓŻANKOWSKI Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

UKŁADU KIEROWCA-POJAZD-OTOCZENIE ZBIGNIEW LOZIA

UKŁADU KIEROWCA-POJAZD-OTOCZENIE ZBIGNIEW LOZIA SYMULATORY JAZDY SAMOCHODEM WIRTUALNE RODOWISKA BADA UKŁADU KIEROWCA-POJAZD-OTOCZENIE ZBIGNIEW LOZIA Streszczenie Artykuł przedstawia przegl d konstrukcji symulatorów jazdy samochodem: od prostych trena

Bardziej szczegółowo