Spotkanie dot. zasady równości szans płci w ramach wniosku o płatność. Warszawa, 28 i r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie dot. zasady równości szans płci w ramach wniosku o płatność. Warszawa, 28 i 29.09.2010 r."

Transkrypt

1 Spotkanie dot. zasady równości szans płci w ramach wniosku o płatność Warszawa, 28 i r.

2 Zapisy w instrukcji wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia informacji zgodnie z zakresem działań na rzecz równości płci opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Stosownego opisu naleŝy dokonać w ramach punktu 5 wniosku o płatność Postęp rzeczowy realizacji projektu. Od stycznia 2011 r. opis działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci będzie obowiązkowy dla wniosków o płatność w kaŝdym projekcie złoŝonym po r.

3 Zapisy w instrukcji wniosku o płatność Projekty które zostaną objęte obowiązkiem opisywania zasady równości szans płci we WnoP wszystkie oprócz WYJĄTKÓW od SM Konsekwencje - zwrot WnoP do poprawy jeŝeli: - IP/IP2 uzna opis za niewystarczający - brak jest opisu a zgodnie z WNoD powinien pojawić się w danym okresie sprawozdawczym

4 Zapisy w instrukcji wniosku o płatność W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie wskazane jest zawarcie syntetycznej informacji o działaniach podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci np.: Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci, Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci, Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego, Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych, Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu w tym osiągniętych rezultatów. PowyŜsze punkty stanowią jedynie przykład i beneficjent nie jest zobowiązany do opisywania kaŝdego z nich.

5 Zapisy w instrukcji wniosku o płatność Opis podjętych działań powinien być zgodny z tym, co załoŝono we wniosku o dofinansowanie projektu Opis nie musi dotyczyć kaŝdego z realizowanych w projekcie zadań Opis naleŝy wskazać tylko przy tym zadaniu, w ramach którego rzeczywiście działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym Dla opisania informacji nie trzeba tworzyć oddzielnych punktów - informacje powinny zostać zawarte w ramach wskazanych zadań Gdy Beneficjent napotkał problemy w realizacji działań na rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić równieŝ w punkcie 12 WNoP

6 Przykładowy zapis 1 W projekcie Przedszkolaki górą (Poddziałanie 9.1.1) Projektodawca zapisał we wniosku o dofinansowanie, Ŝe w sposób szczególny będzie zachęcał do aktywnego uczestnictwa ojców w edukacji przedszkolnej swoich dzieci poprzez ich uczestnictwo w róŝnych spotkaniach tematycznych. We WnoP w postępie rzeczowym dokonał następującego opisu: Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Prowadzenie spotkań z rodzicami Stan realizacji W dniu. odbyła się w siedzibie przedszkola prelekcja dot. znaczenia edukacji przedszkolnej. Na niniejsze spotkanie zostali zaproszeni rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Szczególnie nacisk został połoŝył na uczestnictwo ojców w prelekcji poprzez przesłanie zaproszenia, które zawierało informację podkreślającą i zachęcającą do ich udziału w spotkaniu. Przyczyniło się to do uczestnictwa w prelekcji ½ ojców dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienie ich wiedzy nt. edukacji przedszkolnej.

7 Przykładowy zapis 2 W projekcie Nowoczesna gmina (Poddziałanie 5.2.1) Projektodawca zapisał we wniosku o dofinansowanie, Ŝe zaktualizuje strategię rozwoju gminy we współpracy i zgodnie z potrzebami mieszkańców. We WnoP w postępie rzeczowym dokonał następującego opisu: Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Aktualizacja strategii rozwoju gminy Stan realizacji W dniu. odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy na którym zgłoszono potrzebę stworzenia w gminie ośrodka dziennej opieki dla małych dzieci, dofinansowanego częściowo ze środków samorządu. UmoŜliwi to młodym matkom opiekującym się dziećmi poszukiwanie zatrudnienia. Propozycja została przyjęta i zostanie wprowadzona do strategii rozwoju gminy.

8 Przykładowy zapis 3 W projekcie systemowym Wsparcie dla instytucji rynku pracy 2 (Działanie 1.1) Projektodawca zapisał we wniosku o dofinansowanie, treść materiałów szkoleniowych dla doradców zawodowych będzie uwzględniała problematykę równości płci na rynku pracy. We WnoP w postępie rzeczowym dokonał następującego opisu: Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Przygotowanie materiałów szkoleniowych Stan realizacji Materiały szkoleniowe dla doradców (prezentacje, podręcznik, broszury informacyjne, słownik terminologiczny) zostały przygotowane z uwzględnieniem problematyki równości płci tj. wskazano zawody w których występuje niedoreprezentowanie kobiet, wskazano bariery na jakie napotykają osoby opiekujące się dziećmi, podano dane statystyczne w podziale na płeć, zaproponowano moŝliwości jakie powinien przedstawić doradca swojemu klientowi.

9 Zgłoszone kwestie problemowe - JeŜeli na etapie składania projektu Beneficjent nie wykazał działań równościowych ale spełniał standard minimum w innych punktach np. 1 i 3 to jak mamy na etapie oceny wniosku o płatność wymagać opisu działań równościowych? Opis moŝe się pojawić jeŝeli faktycznie zrealizowano jakieś działania równościowe ale nie musi. W przypadku pkt 1,2,3 SM nie trzeba wymagać opisu ich realizacji we WNoP - JeŜeli jest sytuacja j. w. Beneficjent moŝe przedstawić opisy niezgodnie ze złoŝonym wnioskiem o dofinansowanie. Czy jest to jednoznaczne z odrzuceniem wniosku o płatność? PowyŜsze moŝe skutkować niespójnością wniosków o dofinansowanie i o płatność. Kwestia znaczenia niezgodności. JeŜeli powinien coś zrealizować w danym okresie sprawozdawczym a tego nie zrobił naleŝy zwrócić WNoP do poprawy. JeŜeli nie musiał czegoś zrealizować w danym okresie sprawozdawczym a zrealizował brak uwag.

10 Zgłoszone kwestie problemowe - Kiedy opis rzeczowy we wniosku nie spełnia wymagań? I czy jest to jednoznaczne z odesłaniem wniosku do poprawy? Decyzja oceniającego na podstawie zapisów WNOP w relacji do WNOD. WNOP jest odsyłany do poprawy jeśli opis wg WNOD powinien być a go nie ma, jest sprzeczny z zapisem WNOD lub jest niewystarczający. - Co w przypadku zmian, jakie zgłaszają Beneficjenci do wniosku o dofinansowanie, które w sposób zasadniczy wpływają na realizację zasady równości szans? NaleŜy przyjąć, Ŝe opis we WNOP powinien odpowiadać temu, co zostało zapisane w aktualnym WNOD.

11 Warsztaty przykładowe projekty

12 Projekt Nowe szans zawodowe dla osób powyŝej 45 roku Ŝycia Kwestie dot. zasady równości szans płci zamieszczone w ramach wniosku o dofinansowanie. Punkt 3.1 Cel szczegółowy podjecie aktywności zawodowej przez min. 27 osób w wieku 45+ (w tym min. 16 kobiet). Punkt 3.2 Proces rekrutacji uwzględniać będzie (..) takŝe równość szans kobiet i męŝczyzn. W projekcie weźmie udział minimum 18 kobiet tj. min. 60% uczestników. Punkt 3.3. Ponadto uczestnicy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad os. zaleŝną (..). Zostanie ono zorganizowane w celu dostosowania działań prowadzonych w projekcie do nierówności i barier dotykających przede wszystkim kobiety.

13 Projekt Nowe szans zawodowe dla osób powyŝej 45 roku Ŝycia Kwestie dot. zasady równości szans płci zamieszczone w ramach wniosku o dofinansowanie. Punkt 3.3 W ramach zadania kaŝdy z uczestników projektu skorzysta teŝ ze wsparcia psychologiczno - doradczego w formie indywidualnych spotkań z psychologiem( ) spotkania będą prowadzone w oparciu o ramowy scenariusz odpowiednio profilowany pod kątem specyficznych problemów doświadczanych przez kobiet i męŝczyzn. Wszystkie działania realizowane w projekcie będą dostosowane do specyficznych potrzeb os. z grupy wiekowej 45+( ) oraz specyficznych problemów dotyk. kobiety i męŝczyzn w celu zniwelowania nierówności. Punkt 3.4 Rezultaty dot. osób zostały podane w podziale na płeć. Punkt 3.5 W pojedynczych przypadkach moŝliwa jest rekrutacja członków personelu projektowego na czas realizacji projektu (prowadzona z uwzględnieniem równości szans w tym równości płci). Wnioskodawca zapewni równościowy sposób zarządzania projektem za który odp. będzie: Koordynator/ka projektu.

14 Projekt realny wniosek o płatność złoŝony za I kw. realizacji projektu

15 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 1 (Zarządzanie projektem) Stan realizacji Do zespołu projektowego przyjęto jedną osobę. W ramach rekrutacji zostało przygotowane ogłoszenie skierowane zarówno do kobiet jak i męŝczyzn które zawierało m.in. informacje, Ŝe X jest organizacją realizująca politykę równych szans płci, której zaleŝy na zatrudnianiu osób w procesie sprawiedliwej i otwarte rekrutacji, dodatkowo komisja rekrutacyjna złoŝona była zarówno z kobiet jak i męŝczyzn w proporcji (50/50).

16 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji Zadanie 2 (Rekrutacja uczestników) Od początku projektu prowadzony jest nabór uczestników. Określono miejsca prowadzenia rekrutacji. Ustalono i doprecyzowano zasady rekrutacji jako priorytet przyjmując rekrutację bezpośrednią i docieranie do potencjalnych uczestników. W związku z potrzebą przeprowadzenia rekrutacji z uwzględnieniem zasady równości szans płci materiały informacyjne (ulotki, plakaty) zostały opracowane w oparciu o niestereotypowe wizerunki kobiet i męŝczyzn. Materiały informujące o rekrutacji były dystrybuowane w środowiskach szczególnie waŝnych dla danej płci (m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, Lokalny Klub Piłkarski Senior ). Rekrutacje indywidualne zostały dopasowane w czasie i miejscy pasującym do osób (w przewaŝającej większości kobiet) opiekującymi osobami zaleŝnymi. Ponadto podczas kaŝdej z rozmów rekrutacyjnych potencjalni uczestnicy byli informowani o moŝliwości zwrotu kosztów opieki nad osobami zaleŝnymi.

17 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 3 (wsparcie psychologiczno-doradcze) Stan realizacji Przeprowadzono pierwsze sześć spotkań w ramach wsparcia psychologiczno-doradczego. Niniejsze spotkania zostały przeprowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz uwzględniający zasadę równości szans płci. Scenariusz miał na celu zdiagnozowania specyficznych problemów doświadczanych przez kobiety i męŝczyzn, wskazania uczestnikom/uczestniczkom korzyści w podejmowaniu pracy np. w zawodach typowo męskich lub typowo kobiecych itd.

18 Projekt 7.3 Aktywizacja i integracja Kwestie dot. zasady równości szans płci w ramach wniosku o dofinansowanie: Punkt 3.2 Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy XX (70 osób), głownie K, które będą stanowić 4/5 uczestników projektu. Rekrutacja: informacja na plakatach i ulotkach z zachowaniem zasady równości szans płci, poczta pantoflowa. Punkt 3.3 Opracowanie, druk i dystrybucja 60 plakatów i 500 ulotek z uwzględnieniem zasady równości szans płci Łyk wiedzy o UE cz. 1 i 2, spotkania ze specjalistą (2X3H)Cz. 1 marzec- UE wyjaśnienie podst. pojęć związanych z członkostwem Polski i Unii a takŝe zagadnień związanych z równością szans płci, rys historyczny i rozmowa na temat przyszłości Polski w UE Czy trzeba bać się strefy Euro? Warsztaty aktywności społecznej i przedsiębiorczości. Warsztaty będą rozszerzone o moduł dot. istniejących stereotypów ról zawodowych kobiet i męŝczyzn na rynku pracy.

19 Działanie 7.3 Aktywizacja i integracja Kwestie dot. zasady równości szans płci w ramach wniosku o dofinansowanie: Punkt 3.4 Rezultaty w podziale na płeć. Punkt 3.5 W celu prawidłowej realizacji projektu zatrudni firmę specjalizującą się w proj. UE (zlecenie) do doradztwa (teŝ w kwestii zarządzania równościowego, przygotowane zostaną odpowiednie materiały dot. zasady równości szans płci dla zespołu projektowego).

20 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji Zadanie 1 Druk i dystrybucja plakatów i ulotek W ramach projektu zostały opracowane, wydrukowane i rozdystrybuowane 60 plakatów i 500 ulotek. Niniejsze plakaty i ulotki zawierają zdjęcia przedstawiające w aktywnych rolach kobiety i męŝczyzn, ponadto treść ulotek napisana jest w sposób zachęcający do udziały obydwie płci (m.in. uŝycie Ŝeńskich/męskich końcówek słów). Zadanie 1 Zarządzanie projektem W ramach pełnionego przez firmę X doradztwa zostało zorganizowane spotkanie poświęcone równościowemu zarządzaniu- jego efektem jest rozszerzenie zakresu obowiązku asystenta odpowiedzialnego za rekrutacje i promocję o czuwanie nad odpowiednim przygotowaniem materiałów i prowadzeniem rekrutacji pod kątem równości szans płci. Ponadto na potrzeby zespołu firma X przygotowała krótki poradnik zawierający najwaŝniejsze zagadnienia związane z równością szans płci, jak równieŝ stworzyła mini biblioteczkę równościową drukując dostępne w internecie publikacje na ten temat. Materiały dostępne są równieŝ dla uczestników/uczestniczek projektu.

21 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 2 Spotkania tradycja i współczesność Stan realizacji W ramach programu spotkania Łyk wiedzy o UE zostały umieszczone informacje przybliŝające tematykę równości szans płci: czym ona jest, rys historyczny, korzyści z jej przestrzegania. Zadanie 3 Warsztaty aktywności społecznej i przedsiębiorczości W ramach programu warsztatów przedsiębiorczości został zawarty moduł dot. istniejących stereotypów ról zawodowych kobiet i męŝczyzn na rynku pracy. W ramach tego modułu zostały przekazane informacje nt. czym są stereotypy płci na rynku pracy, jakie niosą z sobą zagroŝenia, w jaki sposób moŝna godzić Ŝycie zawodowe z rodzinnym.

22 Projekt Turystyka ma potencjał nowe zasady szansa rozwoju przedsiębiorstw Kwestie dot. zasady równości szans płci zamieszczone w ramach wniosku o dofinansowanie Punkt 3.1 Cel szczegółowy: szerzenie kultury równości szans wśród uczestników (wprowadzenie zajęć o tej tematyce) i personelu proj. (równościowy sposób zarządzania). Punkt 3.2, 3.4 Minimum 60% uczestników stanowią kobiety. Punkt 3.3 W programie szkoleń na Animatora Turystyki, Przewodnika miejski, Przewodnika terenowego zostaną uwzględnione kwestie związane z zasadą równości szans płci. W związku z analizą w pkt. 3.1 wskazującą na nierówności ze względu na płeć w obszarze objętym projektem do wszystkich szkoleń wprowadzono zajęcia, których celem jest zmiana istniejących stereotypów. Punkt 3.5 Zaplanowano równościowy sposób zarządzania projektem, zapewniając kobietom wpływ na podejmowanie decyzji poprzez powierzenie im stanowiska w projekcie i umoŝliwienie współdecydowania podczas posiedzeń zespołu projektowego.

23 Projekt realny wniosek o płatność złoŝony za pierwszy miesiąc realizacji projektu

24 Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 1 (Zarządzanie projektem) Stan realizacji ustalono zasady współpracy, określono zakres zadań, usprawnień i odpowiedzialności dla zespołu, podpisano umowy z członkami zespołu. W ramach zasad współpracy ustalono i zapisano w regulaminie, iŝ w posiedzeniach zespołu prawo do podejmowania decyzji będą mieć wszyscy pracownicy i pracownice wchodzące w skład zespołu. W przypadku zawiązania się gremiów decyzyjnych wewnątrz zespołu ich skład powinien zakładać przynajmniej 50/50 uczestnictwa kobiet i męŝczyzn. Ponadto do zadań koordynatora projektu przypisano specjalne zadanie - czuwanie nad realizacją niniejszych zapisów.

25 Zadania załoŝone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 2 (Szkolenia Animator turystyki ) Zadanie 3 (Szkolenia Przewodnik miejski ) Zadanie 4 (Szkolenia Przewodnik terenowy ) Projekt Przykładowe zapisy we wniosku o płatność uwzględniające zasadę równości szans płci Stan realizacji Przygotowanie programu zajęć i inne dokumenty dla uczestników. W ramach programu umieszczono równieŝ moduł dotyczący zasady równości szans płci, który będzie obejmował takie kwestie jak: czym jest równość szans płci, korzyści płynące z jej przestrzegania, stereotypy, uprzedzenia i typy dyskryminacji zagadnienia te zostały sprofilowane pod kątem turystyki Przygotowanie programu zajęć i inne dokumenty dla uczestników. W ramach programu umieszczono równieŝ moduł dotyczący zasady równości szans płci, który będzie obejmował takie kwestie jak: czym jest równość szans płci, korzyści płynące z jej przestrzegania, stereotypy, uprzedzenia i typy dyskryminacji zagadnienia te zostały sprofilowane pod kątem turystyki Przygotowanie programu zajęć i inne dokumenty dla uczestników. W ramach programu umieszczono równieŝ moduł dotyczący zasady równości szans płci, który będzie obejmował takie kwestie jak: czym jest równość szans płci, korzyści płynące z jej przestrzegania, stereotypy, uprzedzenia i typy dyskryminacji zagadnienia te zostały sprofilowane pod kątem turystyki

26 Departament Zarządzania EFS Dziękuję za uwagę

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 1 2 Plan prezentacji 3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn Załącznik 8.14 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja maj 2010 r. 1 Co to jest Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008. Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet Komponent regionalny 2008 Marta Rawłuszko Agnieszka Siekiera Spis treści Wstęp... 2 Równość w priorytetach... 3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii.

pn.,,badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działania 6.3, 7.3, 9.5 POKL) Znak sprawy:dp.viii. RAPORT KOŃCOWY - ANEKS opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zawierający materiały z badań przeprowadzonych w ramach projektu ewaluacyjnego pn.,,badanie barier wpływających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Opracowanie: firma Ingafor Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Tematy: 1. Działania sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia w sektorze zielonej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI WSTĘP - 3 - I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH..-

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo