Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok Toruń, 24 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r."

Transkrypt

1 Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r.

2 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach Poddziałania PO KL o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Zapis we wniosku (w polu 2.1) powinien brzmieć Powiat X - Powiatowy Urząd Pracy w X. Pozostałe dane jednostki dotyczą PUP.

3 2. Typy realizowanych projektów Typami realizowanych projektów są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia:

4 - szkoleniami, - staŝami, - przygotowaniem zawodowym dorosłych, - pracami interwencyjnymi, - wyposaŝeniem i doposaŝeniem stanowisk pracy, - przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej, ww. instrumentom towarzyszyć muszą - pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

5 3. Okres realizacji projektu systemowego Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w roku 2010 realizowane będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Wskazany przez Beneficjenta w pkt. 1.8 wniosku okres realizacji projektu jest zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Informacje na temat okresu realizacji projektu zawarte w pkt. 1.8 wniosku powinny pokrywać się z analogicznymi informacjami zawartymi w Harmonogramie realizacji projektu.

6 4. Uzasadnienie realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla Priorytetu VI PO KL - naleŝy wskazać konkretne problemy, do rozwiązania, których przyczyni się projekt, w tym problemy / bariery, jakie napotykają uczestnicy projektu na rynku pracy, - naleŝy pamiętać o analizie sytuacji kobiet i męŝczyzn w obszarze problemowym projektu

7 5. Cele projektu - muszą wypływać z uzasadnienia realizacji projektu, odpowiadać na zidentyfikowane problemy - cele szczegółowe - konieczne i wystarczające do realizacji celu ogólnego! - dookreślone (wiadomo kogo dotyczą!) - są realistyczne i zaleŝne od działań podejmowanych w ramach projektu!

8 6.Grupy docelowe W pkt. 3.2 naleŝy wpisać liczbę osób objętych wsparciem oraz opisać grupy docelowe wraz z uzasadnieniem wyboru. Ponadto w opisie naleŝy uwzględnić podział na: -osoby, które kontynuują udział w projekcie z podziałem na poszczególne kategorie grup docelowych wskazane w kryterium dostępu (tzn. rozpoczęły udział w projekcie w poprzednim roku budŝetowym i kontynuują realizację form wsparcia w 2010 roku) oraz -osoby nowe, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu systemowego w 2010 r. takŝe z podziałem na poszczególne kategorie grup docelowych

9 Uwaga!!! Wnioskodawca zobowiązany jest do opisu planowanej do objęcia wsparciem w ramach projektu grupy docelowej w podziale na płeć. Ponadto naleŝy opisać sposób rekrutacji uczestników projektu systemowego, z uwzględnieniem zasady równych szans. Opis sposobu rekrutacji musi dawać gwarancję zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych. Do projektu moŝna rekrutować osoby doświadczające barier wskazanych w uzasadnieniu realizacji projektu.

10 W punkcie Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status naleŝy wpisać ogółem liczbę osób objętych wsparciem (liczba osób kontynuujących udział w projekcie z 2009 r. + liczba osób nowych) Łącznie wskazana liczba osób objętych wsparciem w pkt musi być zgodna z ilością osób wskazanych w pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie.

11 7. Działania W punkcie 3.3 Działania naleŝy opisać działania które będą realizowane w projekcie (w podziale na Zadania) zgodnie z chronologią zadań wykazaną w budŝecie projektu w części IV wniosku. W odniesieniu do kaŝdego zadania merytorycznego naleŝy opisać ile osób zostanie objętych daną formą wsparcia (w podziale na płeć). Wskazanym jest określenie do jakiej kategorii grup docelowych naleŝą uczestnicy objęci daną formą wsparcia Uwaga!!! W przypadku gdy beneficjent zakłada zlecanie pewnych usług w ramach projektu musi zawrzeć odpowiednią informację we wniosku o dofinansowanie.

12 c.d - opisując działania naleŝy pamiętać o zachowaniu zasady adekwatnego doboru instrumentów do zidentyfikowanych w uzasadnieniu problemów/potrzeb - naleŝy literalnie wskazać zgodność z politykami i zasadami wspólnotowymi, prawodawstwem, w tym w zakresie pzp i pomocą publiczną

13 cd. W części III wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - Charakterystyka projektu w pkt. 3.3 naleŝy opisać działania związane z promocja projektu oraz badaniem ewaluacyjnym. Uwaga!!! W 2010 r. wymagane jest przeprowadzenie pierwszego badania ewaluacyjnego. Wybór wykonawcy zewnętrznego badania ewaluacyjnego musi odbyć się w terminie do 30 września 2010 r.

14 8. Rezultaty i produkty projektu! Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu. Uwaga!!! Rezultaty powinny być podane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku : Zasada równości szans kobiet i męŝczyzn w projektach PO KL, tzn. muszą odnosić się do grupy docelowej (Beneficjentów Ostatecznych) projektu i powinny być przedstawione w sposób umoŝliwiający stwierdzenie, które z nich i w jakim stopniu dotyczą kobiet i męŝczyzn

15 Rezultaty twarde jasno określone, moŝliwe do zmierzenia efekty, jakie osiągnął uczestnik projektu, np. podniesienie kwalifikacji potwierdzone np. dyplomem, znalezienie pracy. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania jako przykładowe twarde rezultaty moŝna wymienić: ilość osób, które podniosły kwalifikacje, liczba utworzonych miejsc pracy, efektywność zatrudnieniowa. Rezultaty miękkie trudniejsze do określenia, dotyczą umiejętności, postaw oraz samooceny osób np. poprawa umiejętności komunikacyjnych, wzrost pewności siebie, zwiększenie motywacji do działania. W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania moŝna do nich zaliczyć umiejętności komunikacyjne, mobilność zawodową (np. % osób, które uwaŝają Ŝe zwiększyły motywację do działania)

16 Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu, określonych w pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie np. liczba osób, które zakończyły udział w projekcie, liczba osób które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej itp. Dla tak wyznaczonych rezultatów i produktów naleŝy określić wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu wraz z wartościami docelowymi (i bazowym, jeśli to wymagane np. wzrost w stosunku do ) W polu Rezultaty i produkty naleŝy równieŝ wskazać wartość dodaną projektu oraz wykazać, w jaki sposób zakładana rezultaty wpłyną na realizację załoŝonego celu/celów projektu.

17 NaleŜy pamiętać, aby w pkt. 3.4 Rezultaty i produkty wniosku o dofinansowanie realizacji projektu podać wartości docelowe wskaźników zgodne z kryterium dostępu. NiezaleŜnie od zapisów wniosku o dofinansowanie monitorowane będą wskaźniki zgodnie z tab. 7.

18 7. Harmonogram realizacji projektu - kaŝde z zadań zdefiniowanych w pkt 3.3 wniosku naleŝy rozpisać na poszczególne składowe oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące realizacji projektu - jeŝeli zadanie dotyczy uczestników naleŝy określić ilu uczestników będzie otrzymywać wsparcie w poszczególnych kwartałach łącznie w ramach całego kwartału (nie dotyczy zadań związanych z obsługą projektu, promocją projektu, badaniem ewaluacyjnym projektu) - wskazując liczbę uczestników projektu naleŝy uwzględnić osoby kontynuujące udział w projekcie w danym roku.

19 Przy konstruowaniu wniosku na kolejne lata, zaleca się: numeracja i nazewnictwo zadań powinny zostać zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budŝetowy; w przypadku, gdy beneficjent nie planuje realizacji danej formy wsparcia w konkretnym roku budŝetowym we wniosku jako koszt naleŝy wpisywać 0. Nowe zadania naleŝy dopisywać kolejno pod zadaniami juŝ istniejącymi.

20 Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego musi być wypełniony w aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja 5.3 GWA) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL, stanowiącą załącznik nr 1 do dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL z dnia r. Przygotowany wniosek o dofinansowanie projektu naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu papierowym oraz jego wersję elektroniczną wyłącznie na płycie CD lub DVD w formacie pliku.xml. oraz.pdf.

21 Przed złoŝeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor Beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl) w celu dokonania ostatecznej walidacji danych, zapisu i wygenerowania pliku PDF.

22 8. Przykład oznaczenia nośnika danych <nazwa projektodawcy> <tytuł projektu> Działanie nr Suma kontrolna..

23 Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami (pieczęć PUP oraz pieczęć imienna), podpisany przez osobę upowaŝnioną do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta np. Dyrektora PUP, o ile ma takie upowaŝnienie od Starosty lub Prezydenta Miasta. JeŜeli upowaŝnienie nie było wydane na cały okres programowania , wówczas Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku aktualne upowaŝnienie.

24 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/ Toruń tel.: (0-56) , fax: (0-56)

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL

Podręcznik UŜytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL Podręcznik UŜytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja 13.05.2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki

Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki Najczęściej zadawane pytania dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach PO Kapitał Ludzki ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Jak naleŝy rozumieć ogólną zasadę systemu monitorowania wskaźników PO KL dot. wykazywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo