DEPOLARYZATOR ŚWIATŁA DLA ŚWIATŁOWODOWEGO CZUJNIKA PRĄDU Z PRZETWARZANIEM ZEWNĘTRZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEPOLARYZATOR ŚWIATŁA DLA ŚWIATŁOWODOWEGO CZUJNIKA PRĄDU Z PRZETWARZANIEM ZEWNĘTRZNYM"

Transkrypt

1 ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 2-3 ( ) Rok LX Kamil BARCZAK Politechnika Śląska w Gliwicach DEPOLARYZATOR ŚWIATŁA DLA ŚWIATŁOWODOWEGO CZUJNIKA PRĄDU Z PRZETWARZANIEM ZEWNĘTRZNYM Streszczenie. Światłowodowy czujnik z przetwarzaniem zewnętrznym wymaga doprowadzenia światła do jego głowicy poprzez światłowód włóknisty. W celu uzyskania dużej mocy wiązki światła doprowadzanego do głowicy stosuje się jako źródła światła diodę laserową. Rozwiązanie to posiada jednak bardzo ważną wadę: światło na wejściu głowicy czujnika jest spolaryzowane liniowo. Polaryzacja ta ulega ciągłym zmianom wynikającym z deformacji i skręcenia włókna. W wyniku tego wejściowy polaryzator w głowicy czujnika przepuszcza wiązkę spolaryzowaną liniowo o stałym stanie polaryzacji, ale jednak zmiennym natężeniu. W niniejszym artykule Autor proponuje rozwiązać ten problem poprzez depolaryzację światła za pomocą układu połączonych sprzęgaczy światłowodowych. Optymalizacja tego układu jest głównym celem prezentowanej pracy. Słowa kluczowe: optyczne przekładniki prądowe, polaryzacja światła, światłowody LIGHT DEPOLARIZER FOR OPTICAL FIBER CURRENT SENSOR WITH EXTERNAL TRANSFORMATION Summary. A fiber optic sensor with external processing requires supply of light to its head via an optical fiber. Laser diodes are applied as a source of light, in order to obtain a high-power light beam. However, this solution has a major disadvantage: a light beam at an input of the sensor head is linearly polarized. The direction of polarization changes constantly because the optical fiber is prone to twisting and deformation. The result is a varying intensity of light that passes an input polarizer. Author of this article proposes a solution to this issue depolarizing the input light beam by means of a system of fiber optic couplers. The main goal of presented work is optimization of this system. Keywords: optical current transformers, polarization of light, fiber optic waveguides 1. WPROWADZENIE W światłowodowych czujnikach prądu z przetwarzaniem zewnętrznym pomiar prądu odbywa się pośrednio poprzez pomiar indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik, przez który przepływa mierzony prąd [1]. W istocie jest to czujnik pola

2 58 K. Barczak magnetycznego użyty w odpowiedniej konfiguracji geometrycznej i odpowiednim umiejscowieniu w pobliżu przewodnika z prądem. Czujnik działa na podstawie tzw. magnetooptycznego efektu Faradaya. Efekt ten polega na skręceniu płaszczyzny polaryzacji światła w ośrodku znajdującym się w zewnętrznym polu magnetycznym: =V B d cos gdzie: skręcenie azymutu stanu polaryzacji, V stała Verdeta charakteryzująca ośrodek, d droga oddziaływania ośrodka znajdującego się w zewnętrznym polu magnetycznym na światło, kąt między kierunkiem propagacji światła w ośrodku a kierunkiem zewnętrznego pola magnetycznego. Jak pokazuje zależność (1), efekt ten liniowo zależy od wartości indukcji pola magnetycznego B, natomiast stała Verdeta charakteryzuje własności magnetooptyczne ośrodka (jest parametrem materiałowym). Idea działania czujnika pola magnetycznego została pokazana na rys.1. Rys. 1. Schemat budowy światłowodowego czujnika pola magnetycznego działającego na podstawie magnetooptycznego efektu Faradaya Fig. 1. Schematic diagram of optical magnetic field sensor based on Faraday effect Światłowodowy czujnik prądu z przetwarzaniem zewnętrznym zbudowany jest z materiału magnetooptycznego w postaci krótkiego pręta o przekroju kołowym, na którego końcach zamocowano polaryzatory liniowe (zgodnie z ideą z rys.1) jest to tzw. głowica czujnika, czyli część czuła na zewnętrzne pole magnetyczne [1]. Podstawowym elementem czujnika są doprowadzenia światłowodowe. Natężenie światła wychodzącego z głowicy zależy od natężenia pola magnetycznego. Osie optyczne (osie przepuszczania) polaryzatorów w głowicy są tak ustawione względem siebie, aby wartość sygnału zmieniała się w przybliżeniu liniowo w funkcji wartości pola magnetycznego. Zaletą tej konfiguracji jest to,

3 Depolaryzator światła że wartość skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w efekcie magnetooptycznym zostaje już w głowicy zamieniona na zmianę natężenia światła wyjściowego. Jest to korzystne z uwagi na duży problem z utrzymaniem (zmieniającego się w funkcji pola) stanu polaryzacji światła w światłowodzie włóknistym. Ten sam problem istnieje na wejściu głowicy. Konfigurację czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym przedstawia rys. 2. Rys. 2. Schemat budowy światłowodowego czujnika prądu z przetwarzaniem zewnętrznym Fig. 2. Schematic diagram of optical fiber current sensor with external processing Jako źródła światła zastosowano laser półprzewodnikowy o mocy 3 mw. Rozwiązanie to podyktowane jest dużą wartością mocy światła emitowanego oraz dobrą kolimacją wiązki. Cechy te ułatwiają wprowadzenie dużej ilości mocy światła do światłowodu. Moc jest potrzebna z uwagi na duże straty światła na odbiciach na powierzchniach łączonych elementów (można wyróżnić 8 takich miejsc, w których następuje odbicie). 2. DEPOLARYZACJA ŚWIATŁA WYNIKI BADAŃ Zastosowanie lasera niesie ze sobą również poważne negatywne konsekwencje związane z zapewnieniem dostarczenia światła liniowo spolaryzowanego do głowicy czujnika, a właściwie na wejście materiału magnetooptycznego. Na wejściu głowicy znajduje się polaryzator liniowy, jednak gdy światło padające jest częściowo lub całkowicie spolaryzowane, wówczas polaryzator wejściowy przepuszcza składową polaryzacji zgodną z jego osią optyczną. Taka sytuacja istnieje przy zastosowaniu lasera, który ma światło spolaryzowane przynajmniej częściowo. Wykorzystanie światłowodu do transmisji światła z lasera do głowicy czujnika powoduje, że stan polaryzacji światła na wejściu głowicy (zatem wiązki padającej na polaryzator) jest niestabilny, gdyż światłowód nie przenosi stanu polaryzacji światła (jest to związane z deformacją i naprężeniami wewnątrz włókna, których nie można uniknąć).

4 60 K. Barczak W związku z tym najlepiej dostarczyć światło niespolaryzowane do głowicy. Pojawia się zatem problem depolaryzacji światła. Zagadnienie to wbrew pozorom nie jest proste. Uporządkowane ze względu na kierunek drgań światło trudno zmusić do pełnej przypadkowości rozkładu kierunku tych drgań, czyli do uzyskania stopnia polaryzacji światła wynoszącego zero. W niniejszej pracy podjęto próbę depolaryzacji światła doprowadzanego z lasera półprzewodnikowego do głowicy czujnika. Oczywiście celem jest osiągnięcie stopnia polaryzacji światła na tyle małego, aby był akceptowalny pod kątem możliwości użycia w światłowodowym czujniku prądu z przetwarzaniem zewnętrznym. Analiza przedstawionego problemu doprowadziła autora do wyłonienia kilku rozwiązań, umożliwiających osiągnięcie tego celu. Zdecydowano się na użycie wielomodowych sprzęgaczy światłowodowych z podziałem 50/50 połączonych w sposób pozwalający na skuteczną depolaryzację światła. Jest to rozwiązanie w pełni światłowodowe i opiera się na elementach (sprzęgacze, włókna, złączki i adaptery światłowodowe), które są stosunkowo tanie i łatwe w użyciu. Do realizacji tego zadania wybrano 5 konfiguracji, które przebadano w ten sposób, że wyznaczono stopień polaryzacji światła w charakterystycznych punktach danej konfiguracji, w tym przede wszystkim na jej wejściu i wyjściu. Pierwszy zaproponowany układ (rys. 3) zbudowano na podstawie dwóch wielomadowych sprzęgaczy typu Y z podziałem 50/50. Jest to najprostszy układ, w którym wykorzystano rozdzielnie wiązki światła na dwie równe części, a następnie z powrotem wprowadzono je przez sprzęgacz do jednego włókna. Podczas rozdzielenia światło wprowadzane jest do światłowodów wielomodowych. W wyniku tego światło w każdym światłowodzie propaguje się wieloma modami, a podział natężenia na poszczególne mody jest przypadkowy. Na drugim sprzęgaczu mieszane są ze sobą mody z obu włókien. Depolaryzacja światła następuje tutaj wskutek rozdzielenia na mody, które z założenia mają inne parametry stanu polaryzacji oraz poprzez zmniejszenie spójności wiązki wyjściowej z uwagi na różne drogi optyczne poszczególnych modów światłowodowych. Rys. 3. Układ nr 1 depolaryzatora światłowodowego schemat połączeń sprzęgaczy Fig. 3. Set-up of optical fiber depolarizer no. 1 connecting scheme of optical fiber couplers Drugi układ (rys. 4) wykorzystuje cztery wielomodowe sprzęgacze typu Y z podziałem 50/50. Układ ten jest modyfikacją układu pierwszego polegającą na wprowadzeniu zapętlenia w jednym z ramion łączących sprzęgacze.

5 Depolaryzator światła Rys. 4. Układ nr 2 depolaryzatora światłowodowego schemat połączeń sprzęgaczy Fig. 4. Set-up of optical fiber depolarizer no. 2 connecting scheme of optical fiber couplers Trzeci układ (rys. 5) zbudowano z wykorzystaniem sześciu wielomodowych sprzęgaczy typu Y z podziałem 50/50. Jest to zwielokrotnienie układu pierwszego. Rys. 5. Układ nr 3 depolaryzatora światłowodowego schemat połączeń sprzęgaczy Fig. 5. Set-up of optical fiber depolarizer no. 3 connecting scheme of optical fiber couplers Rys. 6. Układ nr 4 depolaryzatora światłowodowego schemat połączeń sprzęgaczy Fig. 6. Set-up of optical fiber depolarizer no. 4 connecting scheme of optical fiber couplers Czwarty układ (rys. 6) również posiada sześć wielomodowych sprzęgaczy typu Y z podziałem 50/50. Właściwie jest to rozbudowa układu drugiego przez wprowadzenie zapętlenia w obu ramionach. Jest to docelowy układ, który wg przeprowadzonej analizy powinien pozwalać na skuteczniejszą depolaryzację światła.

6 62 K. Barczak Piąty układ jest modyfikacją układu pierwszego (z rys. 3) z tą różnicą, że wydłużono o 2 metry jedno z ramion łączących sprzęgacze (rys. 7). Wydłużenie to miało spowodować skuteczniejsze zaburzenie spójności światła, a co za tym idzie depolaryzacji światła. Rys. 7. Układ nr 5 depolaryzatora światłowodowego schemat połączeń sprzęgaczy Fig. 7. Set-up of optical fiber depolarizer no. 5 connecting scheme of optical fiber couplers 3. PODSUMOWANIE Przeprowadzona analiza i badania zaproponowanych układów (rys. od 3 7) wskazują, że najlepsze efekty przynosi zastosowanie układu czwartego (rys. 6). Na wyjściu tego układu uzyskiwano stopień polaryzacji światła nieprzekraczający 4%. Przy tym układ zachowywał się w miarę stabilnie. Należy nadmienić, że układ taki wprowadza ok. 88% start mocy wiązki światła, jednak układ pierwszy przy zaledwie 13% strat nie powoduje zmiany stopnia polaryzacji światła, a układ czwarty daje dobre efekty (ok. 4% stopnia polaryzacji na wyjściu), jednak przy większych stratach, tj. ok. 93%. Podsumowując, można stwierdzić, że zastosowanie układu sprzęgaczy wielomodowych pozwala uzyskać dobre efekty depolaryzacji światła, jednak kosztem znacznej utraty mocy wiązki światła. Jest to znaczne ograniczenie, jednak w pewnych zastosowaniach może stanowić drugorzędną rolę. Takim zastosowaniem wydaje się światłowodowy czujnik prądu z przetwarzaniem zewnętrznym, będący przedmiotem badań autora. BIBLIOGRAFIA 1. Barczak K.: Optical fibre current sensor for electrical power engineering. Bulletin of The Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 2011, Vol. 59, No. 4. Dr inż. Kamil BARCZAK Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska ul. B. Krzywoustego Gliwice Tel. (32) ;

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 3 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU

NADMODULACJA W FALOWNIKU NAPIĘCIA STEROWANYM UKŁADEM Z MODULATORAMI SZEROKOŚCI I FAZY IMPULSU SPIS TREŚCI T. BINKOWSKI: Nadmodulacja w falowniku napięcia sterowanym układem z modulatorami szerokości i fazy impulsu... 5 T. BINKOWSKI: The fuzzy logic system in voltage inverter control with a distortion

Bardziej szczegółowo

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym

Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Michał Dąbrowski Nr albumu: 290853 Badanie przestrzenno-statystycznych właściwości kolektywnego rozpraszania Ramana w parach rubidu w gazie buforowym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 MATERIAŁY ELEKTRONICZNE 2007, T.35/ Nr 1 EPITAKSJA Z FAZY CIEKŁEJ STRUKTUR MIKROLASEROWYCH Cr,Mg:YAG/Yb:YAG Jerzy Sarnecki, K. Kopczyński W procesie epitaksji z roztworu wysokotemperaturowego otrzymano

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms

Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Optoelektroniczna rekonstrukcja hologramów cyfrowych Optoelectronic reconstruction of digital holograms Aneta Michałkiewicz (m.michalkiewicz@mchtr.pw.edu.pl), Małgorzata Kujawińska (m.kujawinska@mchtr.pw.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM ŚWIATŁA Z LASERA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO

WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM ŚWIATŁA Z LASERA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 79 Electrical Engineering 2014 Zbigniew KRAWIECKI* Dariusz GLOGER* WIRTUALNY PRZYRZĄD POMIAROWY DO REJESTRACJI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Algorytm regulacji systemu nadążnego względem pozycji Słońca

Algorytm regulacji systemu nadążnego względem pozycji Słońca Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Rafał Szczytowski Numer albumu 150768 Algorytm regulacji systemu nadążnego względem pozycji Słońca Sun tracking regulation

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW

POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW Antoni SARZYŃSKI POMIARY CHARAKTERYSTYK WIĄZEK LASEROWYCH STOSOWANYCH DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW STRESZCZENIE W pracy zamieszczono wyniki pomiarów charakterystyk laserów stosowanych do obróbki materiałów. Zamieszczono

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Dr inż. Waldemar Małopolski, email: malopolski@mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny ZASTOSOWANIE SYMULACJI KOMPUTEROWEJ Z ELEMENTAMI GRAFIKI 3D DO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej

Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej Tomasz Węgiel, Dariusz Borkowski, Stanisław Łopata 1. Wstęp Wszędzie tam, gdzie ciśnienie przepływającego czynnika roboczego powinno być zredukowane,

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych

Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych Badania porównawcze chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometrii, interferometrii i mikroskopii sił atomowych dr inż. ROMUALD SYNAK 1, mgr inż. MARCIN PAWEŁCZAK 1, WŁODZIMIERZ LIPIŃSKI 1,

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej

Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej Marcin Ziółek Analiza liniowych i nieliniowych procesów fizycznych w femtosekundowej spektroskopii dwuimpulsowej Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr. hab. Ryszarda Naskręckiego w Zakładzie Elektroniki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych

Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych Zbigniew Plutecki, Janusz Smykała, Sławomir Szymaniec 1. Wstęp Jednym z najważniejszych warunków bezawaryjnej pracy zespołów maszynowych jest prawidłowe ustawienie

Bardziej szczegółowo

Laserowe formowanie powłok o zadanym kształcie powierzchni rozwijalnej

Laserowe formowanie powłok o zadanym kształcie powierzchni rozwijalnej MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY ORGAN STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ROK LXXXVIII ZYGMUNT MUCHA JACEK WIDŁASZEWSKI * Laserowe formowanie powłok o zadanym kształcie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO FEMTOSEKUNDOWEJ MIKROOBRÓBKI MATERIAŁÓW

PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO FEMTOSEKUNDOWEJ MIKROOBRÓBKI MATERIAŁÓW Katarzyna Garasz, Robert Barbucha, Marek Kocik, Mateusz Tański Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Akademia Morska w Gdyni PROTOTYPOWE URZĄDZENIE LASEROWE DO

Bardziej szczegółowo