Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu finalnego. projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości"

Transkrypt

1 Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości

2 Temat innowacyjny Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia Nazwa projektodawcy ECORYS Polska Sp. z o.o. Nazwa Partnera Tytuł projektu Numer umowy Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PI "Nawigator zdobywców przyszłości" POKL /12 I. Nazwa produktu finalnego W ramach innowacyjnego projektu Nawigator zdobywców przyszłości, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wypracowano i przetestowano innowacyjny Model Nawigator zdobywców przyszłości. II. Elementy składające się na produkt finalny Finalna wersja produktu innowacyjnego w swojej istocie jest zbieżna z wersją wstępną. Służy celowi wskazanemu we wniosku o dofinansowanie projektu oraz Strategii wdrażania projektu innowacyjnego Nawigator zdobywców przyszłości, tj. podniesieniu do marca 2015 r. jakości usług i rozszerzeniu dotychczasowej oferty domów dziecka w województwie podkarpackim poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie innowacyjnego modelu służącego usprawnieniu funkcjonowania społecznego wychowanków domów dziecka. Prezentowany produkt finalny jest zgodny w zakresie celów szczegółowych, wskaźników, grupy docelowej, przyjętej metodologii ze Strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Model stanowi zindywidualizowaną, długofalową i wielopłaszczyznową metodę wychowawczą do stosowania przez domy dziecka w procesie przygotowywania do

3 opuszczenia placówki i dojrzałego funkcjonowania poza nią. Na produkt finalny, czyli Model Nawigator zdobywców przyszłości, składa się: 1. Skaner Kompetencji: Podręcznik metodyczny wraz z papierową wersją narzędzia Narzędzie diagnostyczne w wersji komputerowej Instrukcja obsługi komputerowej wersji Skanera Kompetencji 2. Akademia Rozwoju Kompetencji: Ścieżki wsparcia Skrypty szkoleniowe Podręcznik metodyczny Nawigator zdobywców przyszłości Multimedialna gra Nawigator zdobywców przyszłości 3. Program Life-Tutoring: Podręcznik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości Program szkoleń dla przyszłych Life Tutorów 4. Paszport do przyszłości Paszport do przyszłości portfolio wychowanka domu dziecka 5. Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych Podręcznik Program szkoleń dla pracowników domów dziecka i instytucji wspierających Lista instytucji świadczących usługi społeczne

4 Skaner Kompetencji Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych Model Akademia Rozwoju Kompetencji Life tutoring Paszport do przyszłości 1. Skaner Kompetencji to narzędzie do diagnozy wychowanków domów dziecka. Dostarcza wychowawcy informacji na temat kompetencji i potencjału (predyspozycji) dziecka. Stanowi pogłębioną i rzetelną diagnozę przede wszystkim zasobów wychowanka, ale tez jego słabszych stron. Skaner Kompetencji składa się z dwóch testów psychometrycznych: Skali Predyspozycji Osobistych (SPO) i Skali Kompetencji Osobistych (SKO). Obie skale przygotowano w podziale wiekowym: grupa młodsza 8 12 lat i grupa starsza lat. Skala Predyspozycji Osobistych służy do identyfikacji predyspozycji i zdolności wychowanków domów dziecka. SPO pozwala na badanie predyspozycji społecznych, rodzicielskich, językowych, artystycznych, technicznych, sportowych. Skala Kompetencji Osobistych służy natomiast do identyfikacji kompetencji wychowanków domów dziecka. SKO obejmuje 5 obszarów: praca w grupie

5 praca samodzielna, przywództwo podległość (umiejętności wykonawcze), kreatywność wyszukiwanie i analiza informacji, podejmowanie ryzyka ostrożność podejmowania decyzji, komunikacja i autoprezentacja. Diagnozę Skanerem Kompetencji należy przeprowadzić na początku pracy z dzieckiem, tj. jeżeli to możliwe zaraz po przyjęciu do placówki opiekuńczo wychowawczej. Wyniki otrzymane zbiorczo z SKO i SPO dają pełny obraz wychowanka (obszar osobowościowy i społeczny) i umożliwiają świadome zaplanowanie długotrwałego i wielowymiarowego procesu budowania kompetencji osobistych i społecznych wychowanków domów dziecka, co w konsekwencji ma umożliwić odpowiedzialne wejście w dorosłość podopiecznego domu dziecka i jego pełną asymilację społeczną. Skaner Kompetencji daje możliwość jego wielokrotnego wykorzystania wobec tego samego wychowanka, czyli porównania zmian oraz prognozy rozwoju podopiecznego. Skaner Kompetencji jest pierwszym narzędziem, od którego należy rozpocząć pracę z Modelem. Otrzymane wyniki określają bowiem, jaką ścieżkę pracy z podopiecznym należy wybrać. Narzędzia diagnostyczne stosowane dotychczas przez domy dziecka nie dawały tak pełnego profilu dziecka, przez co praca z dzieckiem nie była tak kompleksowa jak przy użyciu Modelu Nawigator zdobywców przyszłości. 2. Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK) jest kompleksowym programem do prowadzenia pracy wychowawczej z wychowankami domów dziecka. Opierając się na wynikach Skanera Kompetencji dostarcza wychowawcy innowacyjnych oraz wysoce skutecznych narzędzi do pracy z podopiecznymi. Ścieżki wsparcia to podręcznik zawierający propozycje ścieżek, czyli kierunków pracy z wychowankiem. Ścieżki nawiązują do kompetencji i predyspozycji zdiagnozowanych w ramach Skanera Kompetencji. Prowadzący zajęcia, w nawiązaniu do wyników diagnozy Skanerem Kompetencji, wybiera z dostępnych propozycji te, które są adekwatne do rozwoju danego wychowanka. Co istotne, przygotowane ścieżki łączą się i przenikają, tworząc harmonijny program pracy z podopiecznym. Propozycji konkretnych programów zajęć i ćwiczeń możliwych do wykorzystania w pracy z wychowankiem w odniesieniu do wybranej ścieżki dostarczają Skrypty szkoleniowe. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu zdiagnozowanych w Skanerze Kompetencji predyspozycji i kompetencji. Elementem uzupełniającym pracę z wychowankiem w ramach Akademii Rozwoju Kompetencji jest gra multimedialna, którą przygotowano dla dwóch

6 grup wiekowych: 8-13 i lat. Zawarte w grze ćwiczenia i zadania mają wzmocnić kompetencje społeczne wychowanków domów dziecka. Grę można wprowadzić w dowolnym momencie pracy z dzieckiem. Poszczególne plansze stawiają przed graczem wyzwania związane z sytuacjami z życia codziennego. Ponadto, osadzenie fabuły gry w realiach obozu żeglarskiego wskazuje wychowankom rolę, jaką w życiu pełni posiadanie hobby. Dzięki grze dzieci nabywają m.in. umiejętność zarządzania czasem wolnym i poznają sposoby jego organizacji, umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji, odpowiedzialność, wytrwałość w dążeniu do celu. Gra kształtuje umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania norm społecznych. Ponadto, zadania zawarte w grze rozwijają asertywność u wychowanków domów dziecka. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych pełni dużą rolę w budowaniu wysokiej innowacyjności produktów projektu. Zastosowany edutainment (narzędzie rozrywkowej edukacji) uatrakcyjnia edukacyjny przekaz gry, przez co aktywizuje jej użytkowników do nauki. Grze towarzyszy Podręcznik metodyczny Nawigator zdobywców przyszłości, przeznaczony dla wychowanków i wychowawców. Opisano w nim dokładnie wszystkie zadania pojawiające się w grze. Składa się z instrukcji do gry, biblioteczki (do której odnośniki znajdują się w grze) oraz z propozycji ćwiczeń i zajęć z wychowankami, które nawiązują do poruszanych w grze zagadnień i sytuacji problematycznych. Gra bada proces decyzyjny dziecka. Poprzez dokonywanie wyborów gracz przechodzi kolejne etapy przygody obozu żeglarskiego. Podręcznik, stanowiąc uzupełnienie gry, wyjaśnia, dlaczego dane zachowania / decyzje są społecznie nieakceptowalne lub wręcz zagrażają życiu i zdrowiu obozowicza. Decyzje podejmowane przez gracza są suwerenne, ale niosą za sobą określone konsekwencje, co również stanowi o edukacyjnym i wychowawczym aspekcie gry. W trakcie fazy testowania w ramach wsparcia uzupełniającego Akademię Rozwoju Kompetencji zrealizowano kursy zawodowe u pracodawców. Kursy odbyły się w wymiarze 30 godzin dla wychowanków z grupy starszej. Podopieczni domów dziecka mieli możliwość zweryfikowania własnych wyobrażeń i kompetencji (zawodowych, ale tez społecznych i osobistych) w rzeczywistym środowisku pracy. Kursy odbywały się u pracodawców z województwa podkarpackiego. Kursy pozwoliły ich uczestnikom rozwijać, a w przypadku części wychowanków odkryć nowe, zainteresowania. Udział w kursach wpłynął na wzrost wiary w siebie, a także pozwolił lokalnej społeczności (lokalnemu biznesowi) otworzyć się na wychowanków domów dziecka.

7 Wartością dodaną kursów jest fakt, iż 26 wychowanków otrzymało propozycję dalszej współpracy od pracodawców. 3. Program Life Tutoring (PLT) to model pracy z wychowankami domu dziecka oparty na metodach coachingu i tutoringu. Life tutoring skierowano do wolontariuszy i osób, które chcą stać się przewodnikami życiowymi wychowanków domów dziecka. Life tutorzy to osoby, które swoim doświadczeniem życiowym, zainteresowaniami, idącymi w parze z wysokimi kompetencjami interpersonalnymi stanowią dla wychowanków pewnego rodzaju nauczycieli życia. Jednocześnie wyraz nauczyciel ma tutaj znaczenie umowne, gdyż chodzi w tym przypadku przede wszystkim o pobudzenie podopiecznych do aktywnego i przedsiębiorczego zarządzania własnym życiem i rozwojem. Wolontariusze jako life tutorzy pomagają podopiecznym domów dziecka przygotować się do dorosłego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązać relacje z innymi członkami lokalnego środowiska, rozwijają aktywność społeczną wychowanków placówek, ale przede wszystkim są bliskimi osobami, na których wsparcie mogą liczyć wychowankowie domów dziecka. Pracę w ramach Life tutoringu należy rozpocząć od lektury Podręcznika zawierającego przewodnik metodyczny Zostań Przewodnikiem do dorosłości oraz ramowy program tutoringu wraz z praktycznymi uwagami dla life tutora oraz wzory formularzy i dokumentacji niezbędnej do prowadzenia w PLT. Podręcznik zapoznaje wolontariusza z tutoringiem, dając ramy, w których powinna odbywać się praca na zasobach wychowanka. Podstawy coachingu i tutoringu są przedstawione w prosty i przystępny sposób. Podręcznik zawiera wzór kontraktu, od którego należy rozpocząć pracę z tutee (czyli wychowankiem). Program szkoleń zawiera konkretne scenariusze pracy life tutora. 4. Paszport do przyszłości to portfolio wychowanków domu dziecka stworzone w podziale na dwie grupy wiekowego: grupę starszą (13 18 lat) i młodszą (8 12 lat). Paszport zawiera zadania i ćwiczenia, które po wypełnieniu tworzą portfolio dokonań dziecka. Narzędzie przygotowano w taki sposób, by już najmłodsze dzieci były w stanie w pełni samodzielnie wypełniać swój segregator. Pracę z Paszportem można rozpocząć w dowolnym momencie ważne, by dziecko uzupełniało go systematycznie i bez limitów czasowych. W pełni uzupełnione portfolio jest prezentacją dokonań, pokazującą potencjał wychowanków

8 (talenty, zainteresowania, osiągnięcia, odbyte szkolenia) oraz różne dokonania na ścieżce nauczania i rozwoju. Dokonania te są bardzo często niedostrzegane przez dzieci, przez co ich samoocena jest zaniżona. Złożone w jeden dokument sukcesy pozwalają pokazać im, że wiele potrafią i mają szereg zainteresowań, których wcześniej nie dostrzegały. 5. Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych (WMUS) to element Modelu Nawigator zdobywców przyszłości, którego celem jest usprawnienie współpracy między domami dziecka a instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków domów dziecka (np. IPiIS, IRP, NGOs, Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne, instytucje edukacyjne, szkoleniowe, organizacje pomocowe i inne). Podręcznik zawiera opis konkretnych sytuacji, w których domy dziecka i ich wychowankowie mogą szukać pomocy instytucji z nimi współpracujących. WMUS skupia się na usprawnieniu procesów dotyczących pomocy podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podręcznik opisuje więc wszystkie możliwe sytuacje, w których wychowawca i jego podopieczni mogą szukać pomocy podmiotów zewnętrznych. Opracowana przez ekspertów-praktyków publikacja zawiera praktyczne wskazówki jak postępować w danej sytuacji problemowej, opisuje możliwe scenariusze rozwiązania problemu oraz podpowiada, do których instytucji/organizacji należy się zwrócić o pomoc w danej sytuacji. Uzupełnieniem Podręcznika jest Lista instytucji i organizacji (dostępna on-line) z województwa podkarpackiego i kraju, z pomocy których korzystać mogą domy dziecka i ich podopieczni. Celem dokumentu jest usystematyzowanie informacji nt. roli i zadań poszczególnych instytucji, wytyczenie zakresu ich obowiązków, tak by prowadzona współpraca była komplementarna, a instytucje nie prowadziły swoich zadań w oderwaniu od siebie. Dołączony do WMUS Program szkoleń przedstawia możliwości międzyresortowej współpracy skierowanej na pomoc wychowankom domów dziecka. Publikacja ta skierowana jest do pracowników domów dziecka i instytucji współpracujących i odnosi się wprost do usprawnienia komunikacji dotyczącej problemów i potrzeb podopiecznych placówek opiekuńczowychowawczych. Wszystkie opracowane w ramach Modelu produkty są komplementarne względem siebie i wzajemnie się przenikają. Daje to podstawę do pełnej diagnozy wychowanków domów dziecka i dopasowania wsparcia adekwatnego do ich indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie skutecznego wspierania w procesie

9 usamodzielniania. Model oferuje domom dziecka (ale też podmiotom współpracującym) nowatorski sposób działania wobec grupy docelowej wychowanków domów dziecka. O przewadze Modelu nad dotychczasowymi programami usamodzielnienia podopiecznych domów dziecka decyduje położenie nacisku na kompleksowość, ale przede wszystkim długofalowość prowadzonego wsparcia, co przy pogłębionej i zindywidualizowanej pracy z wychowankiem pozwala uzyskać pozytywne efekty, skutecznie utrwalone dzięki rozpoczęciu pracy z dzieckiem już od jego najmłodszych lat. Skaner Kompetencji Life tutoring Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych Akademia Rozwoju Kompetencji Paszport do przyszłości Elementy i narzędzia składające się na Model Nawigator zdobywców przyszłości tworzą komplementarne i innowacyjne propozycje metod i narzędzi wsparcia przygotowanych w odpowiedzi na problemy i potrzeby domów dziecka (w tym kadry i podopiecznych). O skuteczności i innowacyjności produktu finalnego świadczy nie tylko sam kształt opracowanych elementów i zaproponowanych narzędzi,

10 a przede wszystkim sposób ich wykorzystania oraz zaangażowanie we wsparcie domów dziecka jak najszerszej grupy podmiotów z lokalnego środowiska. Przenikające się między sobą elementy umożliwiają tworzenie dowolnych konfiguracji związanych z pracą z użyciem Modelu na rzecz procesu prowadzącego do skutecznego przygotowania wychowanków domów dziecka do usamodzielnienia. III. Problem, na który odpowiada innowacja W prowadzonym dotychczas w placówkach opiekuńczo-wychowawczych procesie wychowawczym zbyt późno przygotowuje się podopiecznych do dojrzałego wejścia w dorosłe życie. Przygotowanie do usamodzielnienia najczęściej nie ma zindywidualizowanego charakteru, a jego istota opiera się głównie na świadczeniu pomocy materialnej, ma przede wszystkim charakter pomocy doraźnej. Obecnie proces usamodzielniania ukierunkowany jest głównie na kwestie praktyczne i walczenie ze skutkami, nie z przyczynami problemów. Dodatkowo specyfika funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych może przyzwyczajać ich wychowanków do bierności i niezaradności życiowej, gdyż wiele spraw jest za nich załatwianych, a dom dziecka zaspokaja ich podstawowe potrzeby. Natomiast to właśnie okres usamodzielnienia, przechodzenia w dorosłość decyduje o przebiegu dalszych losów młodych ludzi, dlatego tak ważne jest szczególnie w przypadku tej grupy to jest wychowanków domów dziecka, narażonych już poprzez swoje wcześniejsze doświadczenia życiowe, wychowywanie się w dysfunkcyjnych środowiskach na ryzyko marginalizacji czy wykluczenia społecznego by przygotować ich do tego w sposób jak najbardziej pełny, aktywny i odpowiedzialny, a sam proces rozpocząć odpowiednio wcześnie. Nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania poza placówką, przy jednoczesnej zdolności do budowania sieci wsparcia społecznego jest najważniejszym wyzwaniem, jakie stawia przed wychowawcami domów dziecka prowadzony przez nich proces wychowawczy. Model Nawigator zdobywców przyszłości odpowiada na szereg problemów związanych z procesem wychowawczym podopiecznych domów dziecka, którego efektem ma być przygotowanie ich do dorosłości. Produkty składające się na Model przynoszą rozwiązania zdiagnozowanych wśród grup docelowych obszarów problematycznych, do których w przypadku Obiorców zaliczyć należy przede wszystkim:

11 Wychowankowie domów dziecka: istotne problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym, co wpływa na niekorzystny start w dorosłość w stosunku do rówieśników wychowujących się w swoich biologicznych rodzinach (zauważalne są różnice prawie we wszystkich sferach rozwoju m.in. rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, obniżona sprawność intelektualna), brak poczucia wpływu na kształt swojego życia, brak poczucia bezpieczeństwa i przewidywalnej sytuacji przyszłościowej, skutkujący często lękiem przed opuszczeniem placówki i rozpoczęciem samodzielnego życia, przyzwyczajenie do bierności, co w efekcie prowadzi do tego, że wychowankowie nie czują się odpowiedzialni za własne życie i przyjmują postawę pasywną, sterowalną, brak oparcia w dorosłych, a co za tym idzie utrudniony start życiowy w chwili usamodzielnienia się, brak umiejętności określania perspektywicznych celów życiowych, brak wzorców pozytywnych zachowań czerpanych od najmłodszych lat, problemy w środowisku, a także w instytucjach wychowawczych i edukacyjnych wynikające z częstych zachowań destrukcyjnych, niedostateczna wiedza (lub w ogóle brak) z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, instytucji rynku pracy, szkoleniowych czy pomocowych, ograniczona sieć relacji łączących ze światem poza domem dziecka, słabo rozwinięte sieci społeczne, problem z akceptacją w innych środowiskach, która wynika z funkcjonowania stereotypów o wychowankach domów dziecka. Dotychczasowy model usamodzielniania się wychowanków pokazuje, że prowadzony w obecnym kształcie proces, nie przynosi oczekiwanych efektów. Zapewnienie wychowankowi określonych środków finansowych bez wyposażenia go w odpowiednią wiedzę jak dysponować budżetem domowym oraz jak radzić sobie z sytuacjami życia codziennego powoduje, że wsparcie domów dziecka jest mało skuteczne. Osoby usamodzielniające się wprawdzie uzyskują pomoc od państwa, ale jest to bardziej działanie doraźne, niż rzeczywista pomoc mająca przynieść długotrwałe efekty. W tym kontekście wskazane jest, aby domy dziecka nadały

12 większy priorytet przygotowaniu wychowanków do odpowiedzialnego wejścia ich wychowanków w dorosłość. Dlatego też tak ważnym jest by zdecydowanie większy nacisk położyć na rozwijanie kompetencji tzw. miękkich (osobistych, społecznych), pozwalających osiągnąć dojrzałość we wszystkich wymaganych w dorosłym życiu wymiarach, umożliwiających optymalne funkcjonowanie w życiu. Model, który systematyzuje narzędzia użyte w procesie socjalizacji tej grupy odbiorców, wypełni lukę w procesie ich przygotowania do samodzielnego życia. Wśród obszarów problematycznych zdiagnozowanych, na które wskazali wychowawcy i specjaliści pracujący w domach dziecka, wymienić należy: niewystarczające przygotowanie do wspierania wychowanków w obliczu sytuacji kryzysowych, nieefektywne narzędzia do prowadzenia wczesnej interwencji socjalnej - metody, techniki i narzędzia stosowane w procesie usamodzielniania ograniczają się w praktyce do rozmowy z wychowawcą. Nie stwarza się realnych sytuacji, w których dzieci same zastanawiałyby się jak postępować. Placówki w całości przejmują odpowiedzialność za wychowanków, dając im mało możliwości samodzielnego podejmowania działań i decyzji, co w konsekwencji przyzwyczaja ich do pasywnych postaw w późniejszym funkcjonowaniu. brak wystarczająco skutecznych narzędzi do diagnozy wychowanków domów dziecka pozwalających na wielostronne i komplementarne diagnozowanie ich deficytów, jak i predyspozycji oraz talentów, brak wystarczająco efektywnych narzędzi umożliwiających prowadzenie wielowymiarowego procesu rozwoju społecznego, osobowościowego i edukacyjno-zawodowego wychowanków domów dziecka, niedostatecznie skuteczne narzędzia, które umożliwiłyby przetrenowanie i rozwój kompetencji społecznych umożliwiających optymalne funkcjonowanie wychowanków w środowisku społecznym, szybkie wypalenie zawodowe związane z subiektywną oceną nieadekwatności oczekiwań i podejmowanych działań do uzyskiwanych rezultatów, co może w konsekwencji prowadzić do poczucia przeciążenia emocjonalnego, czy braku chęci do dalszego działania itp. Oprócz problemów związanych z niedostatkami w warsztacie pracy wychowawców i specjalistów zatrudnionych w domach dziecka, należy zwrócić uwagę

13 na kontekst specyfiki ich pracy. Wymaga ona emocjonalnego zaangażowania się i wzięcia współodpowiedzialności za losy wychowanka. Praca ta nie kończy się w momencie opuszczenia placówki, często problemy wychowanków uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie pracowników w osobistym życiu. Wpływa to na szybkie wypalenie zawodowe, a brak spodziewanych rezultatów odnośnie wychowanków może prowadzić do niskiej motywacji do pracy. Ponadto domy dziecka borykają się z problemami związanymi z niewystarczającym zaangażowaniem środowiska lokalnego w działania na rzecz włączania wychowanków domów dziecka do społeczeństwa. Niewystarczające zaangażowanie władz lokalnych w udzielanie pomocy domom dziecka oraz słabo skoordynowana współpraca między instytucjami otaczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze w działaniach na rzecz wychowanków domów dziecka, skutkuje przerzucaniem się odpowiedzialności za problemy wychowanków domów dziecka oraz wielotorowością podejmowanych działań, co skutkuje niesatysfakcjonującą skutecznością pomocy wobec podopiecznych placówek. Wyżej wymienione problemy często powodują dysfunkcje społeczne i zawodowe w zachowaniu wychowanków domów dziecka w momencie opuszczenia placówki. Mają one również bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie wychowanków domów dziecka w lokalnych społecznościach i na rynku pracy. Brakuje trwałych, pozytywnych, odpowiedzialnych relacji między członkami społeczności a wychowankami domów dziecka. Młodzież opuszczająca dom dziecka nie jest wystarczająco przygotowana do samodzielności, nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności racjonalnego planowania, korzystania z oferowanych form pomocy, poruszania się w społeczności. Model Nawigator Zdobywców Przyszłości stanowi zestaw spójnych, kompleksowych i innowacyjnych działań prowadzących do zmiany wyżej opisanej sytuacji. Poprzez wzrost zaradności i zwiększoną samodzielność u wychowanków biorących udział w projekcie, przetestowany Model umożliwia im lepszy start w dorosłe życie. Wzrost kompetencji wychowawców wyposażenie ich w nowe narzędzia do pracy z wychowankami wpływa na lepszą jakość usług. Model systematyzuje również współpracę między domami dziecka a instytucjami współpracującymi, takimi jak kuratorium czy szkoła. Wpływa więc na spójność działań podejmowanych na rzecz wychowanków domów dziecka. Problemy, które zdiagnozowano na etapie tworzenia projektu i opracowywania Modelu, są nadal aktualne. W dalszym ciągu, brakuje instytucjonalnych rozwiązań odpowiadających na deficyty domów dziecka. Jak pokazały wyniki testowania i ewaluacji - Model Nawigator zdobywców przyszłości jest wart upowszechniania i

14 stosowania, gdyż w sposób nowatorski i kompleksowy odpowiada na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych, ich kadry i wychowanków. Nowe skuteczne rozwiązania w pracy wychowawców są niezwykle potrzebne w kontekście coraz to nowych problemów wychowawczych i zagrożeń pojawiających się w otaczającym świecie. Nowatorskim aspektem modelu jest włączenie w proces przygotowania wychowanków domów dziecka do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania poza domem dziecka - przedstawicieli instytucji społecznych i interesariuszy, umożliwiający transfer dobrych praktyk, wiedzy i umiejętności między nimi, a zwłaszcza wyrównywanie szans wychowanków domów dziecka przy wykorzystaniu ich potencjału. Wpływa to nie tylko na usprawnienie przygotowania wychowanków domu dziecka do samodzielności, ale umożliwia także budowanie społecznej odpowiedzialności, a tym samym przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, co stanowi wartość dodaną innowacyjności. Proponowane rozwiązanie pozwala trafnie diagnozować potencjał i kreować ścieżkę rozwoju osobistego wychowanków domów dziecka, znacznie ułatwiając wejście w dorosłe życie poza placówką. Proponowany Model stwarza domom dziecka szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu swoich wychowanków, a opracowane rozwiązania pozwalają na:

15 rozpoczęcie okresu przygotowania wychowanków do wejścia w dorosłość już od 8 roku życia sprawne i skuteczne diagnozowanie potencjału dzieci i młodzieży przebywających w domu dziecka dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb wychowanków domu dziecka wykorzystanie nowatorskich metod pracy dla kadry domów dziecka (np. technologie IT komputerowa gra edukacyjna) stworzenie podwalin do wejścia na rynek pracy (poprzez zaangażowanie w tworzenie Paszportu do przyszłości) pełną asymilację wychowanków domu dziecka w społeczeństwie i umiejętność samodzielnego funkcjonowania poza domem dziecka Model jest prekursorskim narzędziem przeznaczonym do rozszerzenia dotychczasowej oferty domów dziecka i podniesienia jakości ich usług, dzięki m.in.: wprowadzeniu elementów coaching u i tutoringu wykorzystaniu rozwiązań pochodzących z nowych trendów w uspołecznianiu i aktywizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją opracowaniu metod koncentrujących się na pro aktywnym kreowaniu przyszłości wychowanków domu dziecka

16 Produkt finalny odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy, zarówno jego Odbiorców, jak i Użytkowników. Udowodniły to badania ewaluacyjne realizowane w trakcie i po zakończeniu etapu testowania, których wyniki świadczą również o wysokiej adekwatności Modelu. Z badań wynika, iż wszystkie testowane narzędzia stworzone z myślą o rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów i realizacji rzeczywistych potrzeb wychowanków domów dziecka, zostały ocenione bardzo wysoko przez grupy, do których są skierowane. Użytkownicy uczestniczący w testowaniu Modelu poproszeni o wskazanie konkretnych korzyści, jakie odniosą pracownicy domów dziecka z zastosowania w swojej pracy narzędzi składających się na Model Nawigator zdobywców przyszłości, wskazują na: dostarczenie kadrze domów dziecka użytecznych i w pełni skutecznych narzędzi do pracy z podopiecznymi. Narzędzia zaproponowane w ramach Modelu wpływają na rozwiązanie takich problemów wychowanków domów dziecka jak: istotne problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym oraz niewystarczające przygotowanie wychowawców do wspierania wychowanków w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, trudnych problemów życiowych. Uzyskanie materiałów do pracy z dzieckiem, poznanie nowych, usystematyzowanych sposobów na współpracę z dziećmi, lepsze efekty we współpracy z wolontariuszami, jak również osobami pracującymi w instytucjach wspomagających. Dotychczasowe metody pracy, którymi posługiwali się wychowawcy i specjaliści w odniesieniu do mającego miejsce postępu cywilizacyjnego i technicznego były nieadekwatne, przestarzałe. Metody i narzędzia, które wchodzą w skład Modelu Nawigator zdobywców przyszłości są nowoczesne, co pozwala na lepszy rozwój młodego człowieka. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania diagnozy wychowanków domów dziecka po zakończonym udziale w szkoleniu dotyczącym Skanera Kompetencji. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z wychowankami domów dziecka w zakresie rozwijania kompetencji i predyspozycji podopiecznych. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie budowania lokalnych partnerstw na rzecz wychowanków domów dziecka. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia poradnictwa życiowego.

17 Uzyskanie dostępu do narzędzi, które pozwalają już od najmłodszych lat prowadzić z podopiecznymi proces przygotowywania ich do prawidłowego funkcjonowania poza placówką, co pozwala osiągnąć trwalsze rezultaty. Otrzymanie kompleksowych metod i narzędzi pracy, wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się, pozwalających na przeprowadzenie systematycznego i konsekwentnego procesu przygotowania do usamodzielnienia wychowanka. W przypadku prowadzenia wsparcia zgodnie z zaplanowaną w Modelu ścieżką, widać zamierzony efekt, jakim jest umiejętność radzenia sobie z codziennymi problemami przez wychowanków po opuszczeniu domu dziecka. Otrzymanie narzędzi, które w stosunkowo krótkim czasie pozwalają zaobserwować pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wychowanków oraz prowadzić pracę z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań co wpływa na wzrost satysfakcji z pracy i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Zastosowanie coachingu i tutoringu zwiększa skuteczność w rozwiązywaniu problemów wychowanków co może wpłynąć na zmianę nastawienia wychowawców do pracy. Transfer informacji i dobrych praktyk między domami dziecka a instytucjami współpracującymi na rzecz wychowanków domów dziecka. Zwiększenie efektywności działań w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu podopiecznych domów dziecka. Wg Użytkowników Model Nawigator zdobywców przyszłości odpowiada na problemy i rzeczywiste potrzeby domów dziecka i ich kadry, przyczyniając się do zmiany procesu wychowawczego w domu dziecka. Wszyscy Użytkownicy uczestniczący w etapie testowania zadeklarowali, iż wprowadzą do swojej codziennej pracy elementy Modelu. Informacje dotyczące efektów zastosowania Modelu w procesie wsparcia Odbiorców pozyskano z dwóch źródeł: poprzez badanie samych zainteresowanych, jak również od Użytkowników. Użytkownicy (wychowawcy, specjaliści i wolontariusze pracujący z wychowankami domów dziecka) poproszeni o wskazanie korzyści, jakie dla Odbiorców niesie zastosowanie Modelu w praktyce, wskazali: Wzrost efektywnego przygotowania wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia, wzrost ich zaradności życiowej, umiejętności samoobsługi, umiejętności odnalezienia się w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

18 Pobudzenie proaktywnych postaw wychowanków dzięki zindywidualizowanemu i pogłębionemu podejściu do nich. Korzyści związane z szeroko rozumianym uspołecznieniem i nabycie umiejętności przystosowania się do życia w społeczeństwie (wiedza nt. funkcjonowania różnego rodzaju instytucji, funkcjonowania na rynku pracy itd.). Otwarcie szerszej perspektywy na świat (dzieci z placówek były dotychczas troszkę zamknięte i hermetyczne w swoich środowiskach, natomiast ten program wychodzi poza mury placówki i tworzy dla dzieci szerszą perspektywę człowieka europejskiego). Uświadomienie im własnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień, co pozwoliło na wzrost samooceny, a także budowanie wartości i celów na przyszłość. Dzięki udziałowi w projekcie nastąpił wzrost kompetencji kluczowych wychowanków, w szczególności kompetencji uczenia się (co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy wielu wychowanków domów dziecka stawia opór przed uczeniem się) oraz kompetencji społecznych i obywatelskich (istotne wobec konieczności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu placówki). Przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról w dorosłym życiu. Wyposażenie wychowanka w umiejętności prospołeczne, kompetencje społeczne i zawodowe, a także umiejętność samodzielnego podejmowania właściwych decyzji. Urealnienie patrzenia na świat, zwłaszcza w kontekście oczekiwań, ograniczenie postaw roszczeniowych. Uzyskanie wsparcia wsparcie psychicznego poprzez możliwość indywidualnych spotkań z Life tutorem, co wpływa także na wzrost pewności siebie wychowanków. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Wychowankowie nauczyli się diagnozować własne style poznawcze, widzą więcej korzyści z pracy zespołowej, chętniej nawiązują relacje społeczne. Budowanie wokół podopiecznych domów dziecka platformy współpracy, dzięki której jego wejście w dorosłe życie jest obarczone mniejszym ryzykiem porażki.

19 Sami Odbiorcy poproszeni o wskazanie korzyści, które odnieśli dzięki wsparciu otrzymanemu z wykorzystaniem narzędzi składających się na Model, wymienili m.in.: Model przyczynił się do podniesienia ich kompetencji społecznych oraz do lepszego radzenia sobie w życiu osobistym. Udział w zajęciach w ramach Modelu wpłynął na podniesienie poziomu przygotowania do usamodzielnienia wśród wychowanków. Dzięki udziałowi w PLT wychowankowie uważają, że są lepiej przygotowani do samodzielnego życia w społeczeństwie. Model przygotował ich do funkcjonowania na rynku pracy. Poznanie technik efektywnego uczenia się, technik pamięciowych oraz sposoby koncentracji. Nabycie umiejętności współpracy. Wzrost umiejętności planowania swoich przyszłych działań, stawiania sobie celów i podejmowania działań zmierzających do ich realizacji. Poznanie swoich mocnych stron, wzrost wiary we własne możliwości, zyskanie pewności siebie. Otwarcie się na innych, w tym również osoby spoza placówki, w której przebywają, budowanie relacji społecznych, wzrost umiejętności komunikacji. Nabycie świadomości znaczenia pracy własnej jako istotnego czynnika wpływającego na przygotowanie do dorosłego życia. Nabycie przekonania, że podnoszenie kwalifikacji oraz identyfikacja osobistych kompetencji są istotne z punktu widzenia usamodzielniania. Ponadto uzyskane podczas badań wyniki potwierdzają, iż prowadzone z wykorzystaniem produktów projektu działania wspierające wobec wychowanków domów dziecka przyniosły oczekiwane rezultaty. W tym miejscu na potwierdzenie możemy przytoczyć m.in. wyniki badań przeprowadzonych wśród wychowawców uczestniczących w testowaniu dotyczących zaobserwowanych zmian w funkcjonowaniu podopiecznych. Wychowawcy wypełnili dwukrotnie Kartę oceny Odbiorców (przed rozpoczęciem udziału wychowanków w etapie testowania i po jego zakończeniu). W przypadku grupy starszej ocenie poddano: dojrzałość psychologiczną, dojrzałość emocjonalną, dojrzałość społeczną, w tym dojrzałość do życia w rodzinie, dojrzałość zawodową i dojrzałość do życia w społeczeństwie. Zestawienie wyników pierwszego i drugiego badania wskazuje, że udział w zajęciach prowadzonych z

20 zastosowaniem Modelu Nawigator zdobywców przyszłości wpłynął na wzrost poziomu dojrzałości w każdym z badanych obszarów. Co bardzo istotne, Model wpłynął także na wytworzenie wyjątkowych więzi między podopiecznymi a wychowawcami. Podczas zajęć indywidualnych podopieczni mieli wychowawców tylko dla siebie. Wspólna praca znacząco wpłynęła na otwarcie się wychowanków. Ponadto zajęcia grupowe zainicjowały powstanie silniejszych nici współpracy i komunikacji między podopiecznymi. Ponadto warto zauważyć, że proces z wykorzystaniem Modelu prowadzony jest przede wszystkim w środowisku wychowanka, a więc dobrze mu znanym, już oswojonym, ale poprzez spotkania z Life Tutorem i pracownikami instytucji wspomagających placówki opiekuńczo-wychowawcze, podopieczny domu dziecka wchodzi w lokalne środowisko, które z pomocą swojego przewodnika poznaje i ma szansę zadomowić się w nim. Badania przeprowadzone wśród grup Odbiorców pokazały także, że zaproponowane w Modelu metody pracy wpłynęły znacząco na otwarcie wychowanków. Prowadzący zajęcia zauważyli, iż metody aktywizujące zawarte w Modelu spowodowały, że dzieci po raz pierwszy zadawały tak wiele pytań uczestnicy zajęć wspólnie odkrywali nową wiedzę, szukali odpowiedzi na pytania, dyskutowali o swoich wyobrażeniach. Zadania stawiane przed wychowankami podczas Akademii Rozwoju Kompetencji, w grze czy w Paszporcie do przyszłości intrygowały, prowokowały i motywowały do zdobywania dalszych informacji, wiedzy, umiejętności. Zaangażowanie do udziału w projekcie już najmłodszych wychowanków przyspieszyło ich proces pozytywnej socjalizacji. Kontynuowanie pracy z dziećmi, które

21 zakończyły udział w fazie testowania, sprawi, że wychodząc z domu dziecka, będą w pełni przygotowane do dorosłego życia, a procesowi temu nie będzie towarzyszyła niepewność, niepokój i strach, a poczucie bezpieczeństwa, siły i wiary we własne możliwości. Warto także zauważyć, iż o skuteczności Modelu świadczy także fakt, iż wszystkie założone w projekcie na etapie testowania cele i wskaźniki zostały osiągnięte (część nawet z kilku procentową nadwyżką). Pozwala to wnioskować o adekwatności zaproponowanych rozwiązań, a także o ich efektywnym oddziaływaniu na grupy docelowe. Daje to też solidne argumenty do konieczności i zasadności wdrażania produktów projektu w szerszym zakresie. Wyniki fazy testowania wskazują, iż innowacja w przypadku Modelu Nawigator zdobywców przyszłości przejawia się na trzech podstawowych płaszczyznach: 1. Innowacyjność w wymiarze problemu polega na zmianie dotychczasowego podejścia, jakim jest przygotowanie wychowanków domów dziecka do życia poza domem dziecka dopiero pod koniec ich pobytu w placówce na ciąg skoordynowanych i długotrwałych działań, których prowadzenie można już rozpocząć od 8 roku życia wychowanków, co pozwala na socjalizację już najmłodszych podopiecznych. 2. Innowacyjność narzędzi zastosowanych w Modelu odnosi się również do formy wsparcia. Polega na opracowaniu i dostarczeniu kadrze domów dziecka nowatorskiej metody pracy z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Narzędzia zastosowane w Modelu w sposób kompleksowy pomagają wychowawcom w przygotowaniu podopiecznych do wejścia w dorosłe życie. Proces ten nie jest już tak raptowny i stresujący dla wychowanków. 3. O innowacyjności można mówić również w kontekście grupy docelowej. Ze względu na swoją sytuację jest to grupa, która szczególnie wymaga stałego poszukiwania i wdrażania metod kompleksowego wsparcia. Proponowane dotychczas wychowankom domów dziecka formy wsparcia nie przynoszą zadowalających efektów, a liczba niepowodzeń w dorosłym życiu wychowanków domów dziecka nie maleje od kilku lat.

22 Realizacja zaproponowanych w Modelu rozwiązań wpłynęła na poprawę funkcjonowania placówek i instytucji oraz dostarczyła im nowych narzędzi pracy. Bez rozwiązań proponowanych w projekcie pracownicy nie nabyliby nowej wiedzy i umiejętności, a placówki funkcjonowałyby w niezmieniony sposób, bez kompleksowych narzędzi ułatwiających wychowankom wejście w dorosłe życie Celem Modelu i składających się na niego narzędzi jest lepsze przygotowanie wychowanków do wejścia w dorosłe życie. Innowacyjność produktu przetestowano na poziomie lokalnym badania ewaluacyjne wskazują jednak, iż innowacja ma zasięg krajowy, tzn. odpowiada na problemy dot. domów dziecka w całym kraju, a ze względu na wysoką efektywność przy jednoczesnej pełnej multiplikowalności bez dodatkowych kosztów, może zostać wprowadzona we wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Polsce.

23 Co nowego wnosi projekt do funkcjonowania placówek opiekuńczowychowawczych? Model przygotowuje wychowanków domów dziecka już od 8 roku życia do prawidłowego funkcjonowania w życiu osobistym, społecznym i zawodowym po zakończeniu pobytu w placówce Daje możliwości efektywnego usamodzielnienia się i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka Model oferuje rzetelną, pogłębioną i indywidualną diagnozę wychowanków domów dziecka Umożliwia włączenie w proces przygotowania wychowanków domów dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania poza placówką przedstawicieli instytucji współpracujących z DD, co wspomaga transfer dobrych praktyk, wiedzy i umiejętności pomiędzy nimi, a zwłaszcza wyrównanie szans wychowanków dd przy wykorzystaniu potencjału instytucji i NGO Dzięki innowacyjności projektu następuje profesjonalizacja usług domów dziecka poprzez poszerzenia ich działalności o nową ofertę skutecznych metod interwencji socjalnej IV. Użytkownicy Modelu Użytkownikami Modelu są: pracownicy domów dziecka dyrektorzy, wychowawcy i inni specjaliści pracujący z wychowankami domów dziecka

24 przedstawiciele instytucji współpracujących z domami dziecka w zakresie pomocy i integracji społecznej, edukacji, aktywizacji zawodowej, tj. pracownicy socjalni OPS (w tym PCPR), pedagodzy i wychowawcy w szkołach, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy oraz NGO tzw. Instytucje Współpracujące z Domami Dziecka wolontariusze działający na rzecz podopiecznych domów dziecka. Wszyscy ww. Użytkownicy będą mogli stosować produkt finalny, tj. Model Nawigator zdobywców przyszłości w praktyce. Z uwagi na fakt, iż Model z założenia przewidywał możliwość zastosowania jego poszczególnych elementów w sposób elastyczny tak, aby zmaksymalizować dostosowanie jego funkcji do indywidualnych potrzeb Odbiorców i Użytkowników, może być on stosowany zarówno jako gotowy i kompletny Model oraz jako zbiór przetestowanych i sprawdzonych narzędzi, stosowanych według uznania i potrzeb osób zainteresowanych. Produkt finalny w rozumieniu kompletnego modelu jak i sprawdzonych narzędzi może być używany przez wszystkie domy dziecka z województwa podkarpackiego (jak również z całego kraju) i ich pracowników (wychowawców, pedagogów, terapeutów). Produkty skierowane są także do instytucji współpracujących z domami dziecka i ich kadry oraz do przedstawicieli lokalnego środowiska wolontariuszy. Jako pośrednich interesariuszy można wskazać także m.in. inne instytucje, które zajmują się tzw. trudną młodzieżą czy uczelnie wyższe elementy Modelu mogą być wprowadzane na studiach o kierunku pedagogika lub resocjalizacja. Model ma wpływ także na inne podmioty niż grupa docelowa. Wpływa pozytywnie na zmianę postrzegania wychowanków domów dziecka przez społeczeństwo, łamiąc stereotypy dotyczące tej grupy. Dzięki upowszechnianiu Modelu, inne placówki oraz pracodawcy zostaną zachęcone do podejmowania działań na rzecz wychowanków w celu ułatwienia im wejścia w dorosłe życie. Tym samym projekt wpływa na wzrost adaptacyjności w środowisku wychowanków opuszczających mury domy dziecka. V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania / wdrożenia innowacji

25 Model Nawigator zdobywców przyszłości nie wymaga skomplikowanych procedur implementacyjnych przez co jest łatwy we wdrożeniu. Wprowadzenie Modelu do codziennej działalności placówki może odbywać się w oparciu o posiadane przez nią zasoby. Każdy z opracowanych i przetestowanych elementów wymaga minimalnego nakładu pracy, tj. zapoznania się przez użytkowników z dedykowanymi mu materiałami: wszyscy Użytkownicy mają dostęp do zróżnicowanych źródeł wiedzy w postaci podręczników (do każdego elementu Modelu opracowano podręczniki instruktaże), z których mogą wybrać treści najbardziej odpowiadające ich oczekiwaniom, opracowane tutoriale, stanowiące swoistego rodzaju instrukcję po poszczególnych elementach, ułatwiają wdrożenie Modelu w praktyce. Dostępne podręczniki i tutoriale zostały przygotowane w ten sposób, by mogły służyć do samodzielnego zapoznania się z produktami i samokształcenia. Model jest rozwiązaniem łatwym do wdrożenia, nie wymagającym nakładów finansowych czy większych zmian organizacyjnych. Produkt finalny ma dwojaką postać publikacji papierowych, a wersje elektroniczne poszczególnych produktów pośrednich udostępniane są na stronie projektu Wdrożenie Modelu może przebiegać praktycznie bezkosztowo, gdyż wszystkie produkty są już przygotowane i w pełni funkcjonalne, a ich udostępnienie wszystkim zainteresowanym jest bezpłatne. Kosztami, które mogą się pojawić w związku z wdrożeniem Modelu, są koszty zakupu segregatorów, ewentualnie dodatkowych materiałów biurowych, wyjść kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych z Life tutorami. Aby móc skorzystać z produktu finalnego należy także dysponować dostępem do komputera i sieci Internet, jednakże nie są wymagane specjalne parametry jakościowe sprzętu. Narzędzia w ramach Modelu zostały stworzone w taki sposób, aby zmaksymalizować możliwość ich replikacji (pełna replikowalność) przy jednoczesnej minimalizacji kosztów finansowych. Model przygotowany jest tak, by każdy dom dziecka był w stanie go wdrożyć w całości, w ramach posiadanych zasobów.

26 Wdrożenie nowatorskiej metody wychowawczej odbywa się w oparciu o własne zasoby placówki, bez zwiększenia czasu pracy kadry wychowawców Zastosowanie przez placówki opiekuńczo-wychowawcze Modelu Nawigator zdobywców przyszłości nie wymaga zmian legislacyjnych Wdrożenie Modelu może przebiegać więc w pełni bezkosztowo Wszystkie elementy Modelu są przygotowane i w pełni funkcjonalne, a ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym jest bezpłatne. Dodatkowo produkt skonstruowano tak, alby każdy Użytkownik mógł zapoznać się z nim samodzielnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a następnie zastosować Model zgodnie z zapotrzebowaniem. VI. Dostępność produktu finalnego dla przyszłych Użytkowników Produkt finalny będzie dostępny dla wszystkich potencjalnych Użytkowników. Wszystkie narzędzia tworzące Model Nawigator zdobywców przyszłości i dedykowane im publikacje znajdują się na stronie internetowej projektu Ponadto Skaner Kompetencji dostępny jest w wersji online po zarejestrowaniu się na ww. stronie. Multimedialna gra dostępna jest na stronie i nie wymaga instalowania jej na komputerze. Dostępność narzędzi składających się na Model nie będzie w żaden sposób ograniczona. Pobranie kompletu narzędzi nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.

27 VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania Nie zakłada się odstępstw w obszarze upowszechniania w odniesieniu do założonej Strategii wdrażania projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości. VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki Nie zakłada się odstępstw w obszarze włączania w odniesieniu do założonej Strategii wdrażania projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości. IX. Załączniki 1. Skaner Kompetencji: Podręcznik metodyczny wraz z papierową wersją narzędzia Narzędzie diagnostyczne w wersji komputerowej Instrukcja obsługi komputerowej wersji Skanera Kompetencji 2. Akademia Rozwoju Kompetencji: Ścieżki wsparcia Skrypty szkoleniowe Podręcznik metodyczny Nawigator zdobywców przyszłości Multimedialna gra dostępna na stronie 3. Program Life-Tutoring: Podręcznik metodyczny Zostań przewodnikiem do dorosłości Program szkoleń

28 4. Paszport do przyszłości Paszport do przyszłości portfolio wychowanka domu dziecka 5. Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych Podręcznik Program szkoleń Lista instytucji świadczących usługi społeczne dostępna na stronie

Zapytanie o wycenę nr 9/26494/2014

Zapytanie o wycenę nr 9/26494/2014 Warszawa, 27.10.2014 r. Zapytanie o wycenę nr 9/26494/2014 Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości (nr projektu POKL.07.02.01-18-010/12),

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA CZŁONKÓW GRUPY EKSPERCKIEJ nr 1/26494/2013

ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA CZŁONKÓW GRUPY EKSPERCKIEJ nr 1/26494/2013 Warszawa, 10.04.2013 r. ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA CZŁONKÓW GRUPY EKSPERCKIEJ nr 1/26494/2013 ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator zdobywców przyszłości

Bardziej szczegółowo

TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ.

TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ. Model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę TŁO OPRACOWANIA MODELU PRACY WYCHOWAWCZEJ.

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały nr 30/XXV/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 12 maja 2017 roku KRYTERA WYBORU PROJEKTÓW Działanie 9.2 Usługi

Bardziej szczegółowo

Systemowy model pracy dynamizującoterapeutycznej. życia, przejawiającymi różnorodne opóźnienia i deficyty rozwojowe

Systemowy model pracy dynamizującoterapeutycznej. życia, przejawiającymi różnorodne opóźnienia i deficyty rozwojowe Systemowy model pracy dynamizującoterapeutycznej z dziećmi od 3 roku życia, przejawiającymi różnorodne opóźnienia i deficyty rozwojowe mgr Grzegorz Ślęzak dr Anna Hajdukiewicz Ocena produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Skuteczność obecnie realizowanych form wsparcia dla osób usamodzielnianych w powiecie lęborskim.

Skuteczność obecnie realizowanych form wsparcia dla osób usamodzielnianych w powiecie lęborskim. Załącznik G Projekt innowacyjny testujący PO KL Droga do samodzielności Skuteczność obecnie realizowanych form wsparcia dla osób usamodzielnianych w powiecie lęborskim. Na podstawie diagnozy opracowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA EKSPERTÓW DS. OPRACOWANIA MERYTORYCZNEJ CZĘŚCI AKADEMII ROZOWJU KOMPETENCJI nr 4/26494/2013

ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA EKSPERTÓW DS. OPRACOWANIA MERYTORYCZNEJ CZĘŚCI AKADEMII ROZOWJU KOMPETENCJI nr 4/26494/2013 Warszawa, 16.04.2013 r. ROZEZNANIE RYNKU W CELU WYŁONIENIA EKSPERTÓW DS. OPRACOWANIA MERYTORYCZNEJ CZĘŚCI AKADEMII ROZOWJU KOMPETENCJI nr 4/26494/2013 ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji ECORYS Polska sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T 0048 22 339 36 40 F 0048 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.pl NIP: PL 525-19-17-135 REGON: 012755278 KRS: 0000016606 Wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE na temat projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznao, 29 września 2010 r. Czym jest innowacyjnośd nowym lepszym skuteczniejszym efektywniejszym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2015 1. Określenie zadań własnych gminy Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Opis szkoleń z cyklu:

Opis szkoleń z cyklu: Opis szkoleń z cyklu: PRAKTYCZNE WARSZTATY SUPERWIZYJNE PRACY SOCJALNEJ - na marzec 2016 r. do wyboru osiem tematów Autorski program opracowany w firmie A&BC wszelkie prawa zastrzeżone. Praktyczne warsztaty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU Nazwa projektodawcy: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. Tytuł projektu: Jestem Przedsiębiorczy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OD 1 IX 2017 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo