INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2014 ROKU WARSZAWA, 19 MARCA 2015 ROKU 1

2 SPIS TREŚCI 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI: RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE WYBRANE DANE FINANSOWE ZATRUDNIENIE ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INWESTYCJE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ INNE 17 4 USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W 2014 ROKU OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO OFERTA DLA BANKOWOŚCI OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OFERTA DLA ENERGETYKI OFERTA DLA PRZEMYSŁU OFERTA SZKOLENIOWA: CTPARTNERS POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA STRUKTURA SPRZEDAŻY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA PLANY INWESTYCYJNE POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

3 GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A. Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z; GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix 3

4 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 31 grudnia 2014 roku: Spółka Siedziba Przedmiot działalności one2tribe Sp. z o.o. Reguły działalność związana z informatyką IMX tow. Ukraina działalność związana z informatyką CTPartners S.A. Warszawa działalność związana z informatyką, szkolenia Axial Sp. z o.o. Warszawa prowadzenie prac badawczorozwojowych DahliaMatic Sp. z o. o. Warszawa działalność związana z informatyką Solver Sp. z o.o. Warszawa działalność związana z informatyką Udział w kapitale /udział w głosach Charakter powiązania Metoda konsolidacji 45,66 % stowarzyszona praw własności 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ: DAHLIAMATIC SP. Z O.O. Nazwa pełna: DahliaMatic Sp. z o.o. Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, KRS: NIP: REGON: Zakresy działalności (główne) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.09Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Skład Zarządu na dzień publikacji: Prezes Zarządu: Michał Buda Członkowie Zarządu: Małgorzata Borowska Tomasz Dąbrowski Mariusz Nowak DahliaMatic jest firmą doradczą działającą w obszarze zastosowań technologii informatycznych w biznesie. Spółka oferuje wiedzę, doświadczenie i metody pracy pozwalające na efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań biznesowych wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych. Głównym produktem oferty spółki, dotyczącym jej produktów i usług biznesowo-informatycznych, jest realizacja wdrożeń opartych na wykorzystaniu aplikacji Oracle e-business Suite (Oracle ebs). Równocześnie spółka konsekwentnie rozwija kompetencje w obszarach projektów organizacyjnych (optymalizacja operacji przedsiębiorstw) oraz systemów analityki informacji. 4

5 CTPARTNERS S.A. Nazwa pełna: CTPartners Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: NIP: REGON: Zakresy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) Skład Zarządu na dzień publikacji: Prezes Zarządu: Andrzej Tarasiewicz Wiceprezes Zarządu: Robert Gontkiewicz Podstawowa działalność firmy CTPartners S.A. obejmuje realizację usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zarządzania organizacjami IT. Działalność spółki dotyczy przede wszystkim wsparcia klientów w osiąganiu trwałego wzrostu ich wartości biznesowej, poprzez dostarczanie kompletnych i skutecznych rozwiązań w obszarze zarządzania IT. Usługi szkoleniowe i doradcze CTPartners S.A. bazują na uznanych, światowych standardach, w szczególności: ITIL (którego właścicielem jest brytyjski Office of Government Commerce), PRINCE2 (Projects In a Controlled Environment - metodyka zarządzania projektami stworzona przez angielską firmę Simpact Systems Ltd. następnie zaadaptowana przez agencję rządu Wielkiej Brytanii, zajmującą się projektami teleinformatycznymi), PMBOK Guide (zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami dostarczana przez PMI (Project Management Institute), Agile Project Management (innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga skuteczniej współpracować w celu osiągnięcia celów biznesowych. Oparte jest o metodę DSDM Atern ), Lean IT (standard maksymalizowania wartości usług IT dostarczanych Klientowi poprzez rozpoznawanie i eliminowanie strat, czyli czynności nieprzynoszących wartości Klientowi); ISTQB (standard w zakresie Testowania Oprogramowania), MSP (standard w zakresie skutecznego zarządzania programami), ISO/IEC (międzynarodowa 5

6 norma z zakresu Zarządzania usługami IT), TOGAF (standard i ramy architektoniczne dla budowania i zarządzania architekturą korporacyjną. Standard został stworzony i jest rozwijany przez członków organizacji The Open Group), Devops (model współpracy pomiędzy obszarami odpowiedzialnymi za projektowanie, przekazanie i eksploatację usług), HDI Support Center Certification Reference Model (standard zarządzania organizacją wsparcia dostarczany przez HDI). Ważną rolę w oferowanym przez Spółkę procesie szkoleniowym mają edukacyjne gry symulacyjne oferowane we współpracy z kluczowymi światowymi dostawcami: holenderskim GamingWorks BV i szkockim G2G3. Siłą CTPartners jest zespół ekspertów praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza stanowi, obok wypracowanych procesów i metodyk działania, podstawowy składnik kapitału intelektualnego Spółki. Jest ona udokumentowana szeregiem certyfikatów i akredytacji uznanych centrów międzynarodowych. ONE2TRIBE SP. Z O.O. Nazwa pełna: one2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba spółki: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77 KRS: Regon: NIP: Zakresy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): PKD Z Działalność w zakresie oprogramowania, Skład Zarządu na dzień publikacji: Prezes Zarządu: Wojciech Norbert Ozimek one2tribe zajmuje się projektowanie gier dla biznesu, edukacji (B2B) oraz dla użytkowników końcowych (B2C). Firma działa na rynku od 2003-ciego roku. Swoją historię zaczęła od produkcji mobilnych, wykorzystujących lokalizację - takich jak Leposy czy Xyber Mech. Następnie firma rozszerzyła swoją działalność na produkcję gier przeglądarkowych (Wiedźmin Versus na licencji CD Projekt RED, Neuroshima Apocalypse na licencji Wydawnictwa Portal). Od roku 2010-tego firma zajmuje się także wykorzystaniem mechanizmów gier w biznesie (gamifikacja procesów sprzedażowych, gry marketingowe) oraz zastosowaniem psychologii gier w edukacji i rozwoju osobistym. Projekty jakie współtworzyliśmy obejmują realizacje dla banków (m.in. gry marketingowe i symulacyjne dla Raiffeisen Bank), firm telekomunikacyjnych (gra Jazda Próbna dla Play, która zdobyła 1.1 miliona fanów na NK.pl), firm FMCG (gamifikacja dużych sieci sprzedaży). Obecnie firma zatrudnia 30 osób, współpracuje z firmami w Polsce i zagranicą (20% produkcji to produkcja na rynki międzynarodowe) oraz rozwija się w kierunku wykorzystania psychologii gier w biznesie. SOLVER SP. Z O.O. Nazwa pełna: Solver Sp. z o.o. Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: NIP: REGON: Zakresy działalności (główne) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 7222Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 6

7 Skład Zarządu na dzień publikacji: Prezes Zarządu: Barbara Kwiatkowska Solver sp. z o. o. jest firmą założoną w 1994 przez grupę polskich specjalistów w zakresie finansów i zarządzania, którzy przez wiele lat pracowali w międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Solver od 1995 do 2007 roku był wyłącznym przedstawicielem firmy Hyperion Solutions w Polsce działając pod szyldem Hyperion Polska. W 2007 roku po przejęciu firmy Hyperion przez Oracle, Solver stał się jedynym partnerem Oracle dedykowanym do wsparcia produktów Oracle Hyperion z najwyższym stopniem certyfikacji - Certified Advantage Partner. Firma Solver oferuje aplikacje Enterprise Performance Management, które wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością. Głównym celem firmy Solver jest wsparcie organizacji w stworzeniu dostępu do kompleksowej, obejmującej wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa informacji w sposób prosty i w odpowiednim czasie. Klienci Solver wydobywają maksymalną wartość z danych już znajdujących się w ich systemach informacyjnych poprzez zmianę nieprzetworzonych suchych danych w użyteczną informację, dającą wiedzę potrzebną do efektywnego podejmowania decyzji. IMX TOW. Nazwa pełna: IMX tow. Siedziba spółki: ul. Kostiantyniwska 64/315, Kijów, Ukraina NIP: IMX tow. została powołana w dniu 18 grudnia 2006 roku na Ukrainie. Infovide-Matrix S.A. posiada 100% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie prowadzi działalności. AXIAL SP. Z O.O. Nazwa pełna: Axial Sp. z o.o. (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.) Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: Regon: Podstawowy przedmiot działalności: Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD (2007) Spółka od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania 7

8 Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,64% ,64% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,92% ,92% Santiole Investments Limited ,16% ,16% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,34% ,34% Golville Trading Limited ,14% ,14% * Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK. Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień przekazania raportu: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,64% ,64% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,87% ,87% Santiole Investments Limited ,16% ,16% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,34% ,34% Golville Trading Limited ,14% ,14% * Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK. 1.2 WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI: W 2014 roku Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H. 8

9 1.3 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Przewodniczący Rady od r. Marcin Gorazda Sekretarz Rady od r. Tadeusz Winkowski Jacek Królik Jacek Jakubowski Członek Rady Wiceprzewodniczący Rady Członek Rady od r. od r. od r. W 2014 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 14 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej dotychczasowych członków: Pana Marka Kobiałkę, Pana Marcina Gorazdę, Pana Jacka Królika oraz Pana Jacka Jakubowskiego oraz nowego członka Pana Tadeusza Winkowskiego. W dniu 2 września 2014 r. na Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady wybrali spośród siebie następujące osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Pana Marka Kobiałkę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Królika do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Gorazdę do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. 1.4 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu od r. Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu od r. Mariusz Nowak Członek Zarządu od r. Michał Buda Członek Zarządu od r. W 2014 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki. W dniu r. Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. udzielił prokury samoistnej Panu Bogumiłowi Kamińskiemu. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 30 Sprawozdania. Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba opcji Osoby zarządzające Boris Stokalski-Dzierzykraj nie posiada Jarosław Plisz nie posiada Mariusz Nowak nie posiada Michał Buda* nie posiada Osoby nadzorujące Marcin Gorazda nie posiada Marek Kobiałka** nie posiada Jacek Królik*** nie posiada * akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited ** akcji przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH *** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited 9

10 W 2014 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające:. W dniu roku Spółka otrzymała 4 zawiadomienia od członka zarządu o sprzedaży 1114 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 31 stycznia 2014 roku raportem bieżącym nr 1/2014). W dniu roku Spółka otrzymała 25 zawiadomień od członka zarządu o sprzedaży akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 23 października 2014 roku raportem bieżącym nr 15/2014). W dniu roku Spółka otrzymała 7 zawiadomień od członka zarządu o sprzedaży 6242 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 25 listopada 2014 roku raportem bieżącym nr 19/2014). W dniu roku Spółka otrzymała 14 zawiadomień od członka zarządu o sprzedaży 5465 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 20 stycznia 2015 roku raportem bieżącym nr 2/2015). 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE 2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Zmiana Zmiana % VAR Przychody ze sprzedaży ,96% Zysk z działalności operacyjnej ,09% Zysk brutto ,74% Zysk netto ,69% Aktywa razem ,66% Kapitał własny ,96% Kapitał akcyjny ,00% Liczba akcji w sztukach ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiało się następująco: stan na stan na Osoby Zarządzające Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży 10

11 2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z Całkowitych Dochodów w tys. zł od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku % od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,00% ,00% ,96% Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,79% ,09% ,90% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,21% ,91% ,62% Koszt własny sprzedaży ,69% ,11% ,90% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,52% ,93% ,33% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,18% ,19% ,34% Zysk/strata brutto ze sprzedaży ,31% ,89% ,82% Koszty sprzedaży i marketingu ,82% ,16% ,27% Koszty ogólnego zarządu ,22% ,65% 83 0,48% Pozostałe przychody operacyjne ,99% 178 0,10% ,46% Pozostałe koszty operacyjne ,34% 424 0,23% ,37% Zysk/strata z działalności kontynuowanej ,93% ,06% ,09% Przychody finansowe 97 0,05% 792 0,44% ,75% Koszty finansowe ,68% 539 0,30% ,50% Zysk/strata brutto ,29% ,92% ,74% Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) 987 0,46% 821 0,45% ,22% Zysk/strata netto ,82% ,37% ,92% Zysk/strata z wyceny metodą praw własności 23 0,01% ,14% ,39% Zysk strata netto z działalności kontynuowanej ,84% ,51% ,38% Akcjonariuszom jednostki dominującej ,84% ,55% ,69% Akcjonariuszom mniejszościowym 0 0,00% 72 0,04% ,00% 11

12 Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z Sytuacji Finansowej w tys. zł stan na 31 grudnia 2014 roku % stan na 31 grudnia 2013 roku % Zmiana Zmiana % AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) ,06% ,32% 154 0,10% Rzeczowe aktywa trwałe ,34% ,53% ,27% Wartość firmy ,27% ,22% 0 0,00% Wartości niematerialne 437 0,16% 648 0,26% ,56% Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych 443 0,16% 420 0,17% 23 5,48% Inne aktywa finansowe 0 0,00% 292 0,11% ,00% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,13% ,94% ,32% Pozostałe aktywa trwałe 40 0,01% 240 0,09% ,33% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,94% ,68% ,18% Zapasy ,24% ,24% ,62% Należności z tytułu dostaw i usług ,33% ,33% ,19% Należności z wyceny kontraktów długoterminowych ,51% ,51% ,81% Należności z tytułu podatku dochodowego 10 0,00% 0 0,00% ,00% Należności budżetowe 189 0,28% ,28% ,31% Pozostałe należności ,88% ,88% ,87% Rozliczenia międzyokresowe ,71% ,71% ,54% Inne aktywa finansowe 475 0,06% 132 0,06% ,85% Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ,38% ,38% ,03% SUMA AKTYWÓW ,00% ,00% ,66% 12

13 PASYWA stan na 31 grudnia 2014 roku % stan na 31 grudnia 2013 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem ,84% ,60% ,96% - w tym kapitał jednostki dominującej ,84% ,60% ,96% - w tym kapitał udziałowców mniejszościowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kapitał akcyjny ,45% ,49% 0 0,00% Kapitał zapasowy (agio) ,68% ,68% 0 0,00% Kapitał zapasowy zyski zatrzymane ,57% ,27% 0 0,00% Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej ,05% ,54% 0 0,00% Kapitał z tytułu różnic kursowych -67-0,02% -57-0,02% ,54% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,58% ,84% ,77% Zysk netto z bieżącego okresu ,64% ,10% ,69% Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Udziały niekontrolujące 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Zobowiązania długoterminowe ,95% ,49% ,09% Rezerwy długoterminowe 624 0,22% 460 0,18% ,65% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing 814 0,29% 777 0,31% 37 4,76% Inne zobowiązania długoterminowe ,43% 0 0,00% ,00% Zobowiązania krótkoterminowe ,21% ,91% ,24% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing ,26% ,86% ,45% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,72% ,75% ,59% Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych ,84% ,29% ,06% Rozliczenia międzyokresowe bierne ,37% ,67% 576 4,00% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 415 0,15% 287 0,11% ,60% Inne zobowiązania budżetowe ,33% ,78% ,04% Pozostałe zobowiązania 367 0,13% 290 0,11% 77 26,55% Rezerwy krótkoterminowe 37 0,01% 35 0,01% 2 5,71% Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,39% 813 0,32% ,83% SUMA PASYWÓW ,00% ,00% ,66% 13

14 SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Wskaźniki struktury kapitałów: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 2,0 2,6 2,7 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 1,2 1,5 1,4 aktywa obrotowe Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,2 1,2 1,3 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,7 0,7 0,7 aktywa obrotowe Wskaźniki płynności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 1,4 1,5 1,5 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,2 1,4 1,5 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0,1 0,1 0,4 zobowiązania krótkoterminowe Spółki Grupy Kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco (w tys. zł): Przedział do 1 od 1 do 3 powyżej 3 należności Razem czasowy miesiąca miesięcy miesięcy przeterminowane nieprzeterminowane nieprzeterminowane nieprzeterminowane wartość:

15 Wskaźniki obrotowości: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x przychody ze sprzedaży średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x ,0 7,3 1,5 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 86 dni, wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wskaźnik rotacji zapasów jest na wysokim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę Dominującą dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców i na koniec roku został zrealizowany zakup na poczet sprzedaży w przyszłych latach. Wskaźniki rentowności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto akc. j. dominującej x 100 0,2% -1,5% 1,6% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto akc. j. dominującej x 100 1,0% -1,9% 2,0% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 79,7% 81,1% 77,6% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł w 2014 roku w stosunku do 2013 roku. Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży. Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności majątku zysk netto akc. j. dominującej x 100 0,6% 1,1% 1,2% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto akc. j. dominującej x 100 aktywa trwałe 1,2% 1,8% 2,0% Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk netto akc. j. dominującej x100 aktywa obrotowe 1,4% 2,8% 2,8% 15

16 Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto akc. j. dominującej x 100 kapitał własny 1,0% -1,5% 1,6% Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto akc. j. dominującej stan zatrudnienia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU 3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2014 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka DahliaMatic Sp. z o.o. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki: - umowa zawarta w dniu 2 czerwca 2014 roku z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spełniającej kryteria umowy znaczącej, o czym, Spółka Infovide-Matrix S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2014, podanym do publicznej wiadomości w dniu 24 czerwca 2014 r. - umowa zawarta w dniu 25 lutego 2015 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniającej kryteria umowy znaczącej, o czym, Spółka Infovide-Matrix S.A. poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2015, podanym do publicznej wiadomości w dniu 25 lutego 2015 r. 3.2 INWESTYCJE Grupa nie dokonała istotnych inwestycji w 2014 roku. 3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Uchwały Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 14 maja 2014 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix w roku obrotowym 2013; zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013; podziału zysku za rok 2013; udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16

17 Istotne uchwały Rady Nadzorczej W dniu 7 maja 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach: - oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; - oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; - oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013; - oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2013; - wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2013; - w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium, - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2013; - w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, - w sprawie wyrażenia opinii co do terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. - w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A. o podjęcie uchwał, - w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2014 oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku W dniu 2 września 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach: - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę obciążenia udziałów i akcji współkach zależnych zastawem i zastawem rejestrowym oraz ustanowienie zabezpieczeń. 3.4 INNE Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix W 2014 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Zarządzie Spółki. W 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nastąpiły zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 14 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A. powołało na Członków Rady Nadzorczej dotychczasowych członków: Pana Marka Kobiałkę, Pana Marcina Gorazdę, Pana Jacka Królika oraz Pana Jacka Jakubowskiego oraz nowego członka Pana Tadeusza Winkowskiego. W dniu 2 września 2014 r. na Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Członkowie Rady wybrali spośród siebie następujące osoby do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: Pana Marka Kobiałkę do pełnienia funkcji Przewodniczącego 17

18 Rady Nadzorczej, Pana Jacka Królika do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Marcina Gorazdę do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Aktualna struktura organizacyjna Infovide-Matrix przedstawia się następująco: Rada Nadzorcza Przewodniczący Marek Kobiałka, Wiceprzewodniczący- Jacek Królik Członkowie Jacek Jakubowski, Tadeusz Winkowski Sekretarz Marcin Gorazda. Zarząd Prezes Boris Stokalski-Dzierzykraj Wiceprezes Jarosław Plisz Członkowie Zarządu Mariusz Nowak, Michał Buda DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. W ramach podstawowej działalności w 2014 Grupa Infovide-Matrix realizowała projekty w kluczowych dla niej sektorach. W branżach niepublicznych, w których działa Grupa, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. w 2014 r. kontynuowała realizację projektów wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Spółka w 2014 roku realizowała projekty m.in. w Ministerstwie Finansów (Służba Celna RP), Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Władzy Wdrażającej programy Europejskie, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczcie Polskiej oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Spółka pozyskała szereg nowych kontraktów, m.in. podpisała dwie umowy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: na świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego przy realizacji Projektu ZSIN Faza I oraz na kontynuację świadczenia usług doradczo konsultingowych dla projektów Geoportal 2 i TERYT 3 oraz na świadczenie usług wsparcia zarządczego i merytorycznego przy budowie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) w CSIOZ (w konsorcjum z firmą Pentacomp S.A.). W Poczcie Polskiej Infovide-Matrix wdrożyło z konsorcjum z firmą InterLAN system zarządzania logistyką drobnicową TMS (Transport Management System). Rozwiązanie zostało dostarczone jako usługa (software as a service) co pozwala na dynamiczne nadążanie za potrzebami logistyki drobnicowej Poczty. Kolejnym krokiem w rozwijającej się współpracy z Pocztą Polską było wdrożenie szyny usług integracyjnych na potrzeby współpracy Poczty z partnerami biznesowymi. Infovide- Matrix podpisała także umowę na sprzedaż licencji SAP oraz maintenence licencji SAP dla KNF. Razem z Sygnity (konsrcjum) Spółka podpisała umowę na sprzedaż licencji SAP oraz maintenance SAP do końca 2016 roku dla GDDKiA. Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć również zakończone powodzeniem wdrożenie pierwszych modyfikacji Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako partner firmy Capgemini. Godny zauważenia jest fakt, iż były to pierwsze modyfikacje w tym systemie wykonywane w ramach umowy rozwoju KSI przez dostawcę innego niż dotychczasowy producent wspomnianego oprogramowania. 18

19 W sektorze telekomunikacyjnym w roku 2014 Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności z Polkomtelem, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Obok realizacji projektów w podstawowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak rozwiązania klasy CRM i Order Management, platformy integracyjne, rozwiązania z zakresu Business Intelligence, portale i platformy usług dodanych (VAS), a także rozwiązania oparte o sieci inteligentne (IN). Coraz większy udział w przychodach stanowiły projekty związane z poszerzaniem oferty operatorów telekomunikacyjnych o produkty pozabranżowe jak usługi finansowe czy sprzedaż energii elektrycznej. W sektorze ubezpieczeniowym w 2014 roku Spółka prowadziła zawarte kontrakty dla największych grup ubezpieczeniowych w Polsce tj.: Allianz, Generali, Gothaer, PZU, Warta. Kontrakty te obejmują tworzenie i rozbudowę systemów klasy: claims process support (systemy likwidacji szkód), sales channel support (usługi wspierające kanały sprzedaży) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ponadto starania Spółki skoncentrowane były na pozyskaniu projektów m.in. w zakresie systemów biznesowych typu partner relationships management, customer self service oraz systemów wsparcia sprzedaży. Spółka nawiązała kontakty w zakresie oferty produktów firmy SAP dla branży ubezpieczeniowej. W sektorze bankowym w 2014 roku Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). Realizuje projekty dla BGK, BGŻ, BPH, BZ WBK, BNP Paribas Bank Polska, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DnB Bank Polska, mbank SA, NBP, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, SGB Bank SA. W sektorze energetycznym w 2014 roku Spółka kontynuuje w Oddziałach Obrotu i Wydobycia PGNiG S.A drugi etap umowy wsparcie eksploatacji systemu. Kontynuowała kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA, a także projekt budowy Centralnej Bazy Pomiarowej w ramach infrastruktury AMI dla Tauron Dystrybucja. Spółka podpisała umowę ramową z PGE na usługi Business Intelligence, w ramach której nasz zespół buduje centralną hurtownię danych dla całej grupy PGE. Równolegle w PGE Infovide-Matrix realizuje usługi integracyjne w oparciu o platformę Oracle ESB w ramach kolejnej umowy ramowej. W Grupie Tauron Infovide-Matrix wdrożyło autorski system klasy GIS do zarządzania i monitoringu sieci pomiarowej w ramach infrastruktury AMI. W 2014 Spółka kontynuowała współpracę z PKP Informatyka w zakresie wsparcia prac analitycznych i wdrożeniowych przy systemie klasy Business Intelligence dla Przewozów Regionalnych. Rozpoczęliśmy również dwa projekty budowy interfejsów pomiędzy systemem SAP a Systemem Obsługi Klientów (SOS) oraz pomiędzy systemem SAP a systemem Binocle dla Grupy Energa. Jako podwykonawca SAP Polska Infovide-Matrix realizowała projekt wdrożenia obszarów IM, BW dla ENEA SA. Spółka zakończyła projekt wdrożenia SAP w Exalo Drilling (grupa PGNiG). Projekt ten został nagrodzony brązowym medalem w kategorii Business Transformation w międzynarodowym konkursie na najlepsze wdrożenia SAP (SAP Quality Award 2014). W sektorze przemysłowym w 2014 roku Infovide-Matrix w zakresie ERP rozszerzyła współpracę z SAP Polska m.in. o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami. Rozpoczęto też realizację nowych projektów w zakresie usług SAP z Mennicą Polską S.A. STOMIL Sanok wybrał Infovide-Matrix do realizacji projektu upgrade SAP. Infovide-Matrix rozpoczęła w 2014 roku projekt optymalizacji SAP SD w Ströer. Dla spółki chemicznej Synthos Spółka dostarczyła i wdrożyła platformę integracyjną w oparciu o IBM Integration Bus. 19

20 DahliaMatic Sp. z o.o W ciągu 2014 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Ministerstwie Finansów, w ramach której na koniec listopada 2014 zakończono i uzyskano odbiór prac deweloperskich. System TREZOR 3 został uruchomiony produkcyjnie. Z początkiem roku 2014 DahliaMatic podpisała umowę z PSE na wsparcie techniczne dla licencji Oracle. Kontynuowane były prace w ramach podpisanej w 2013 roku umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR. Zakończono rozpoczęte w 2013 roku prace związane z podniesieniem Oracle ebs z wersji R11 do wersji R12 w grupie ubezpieczeniowej Nordea. Dodatkowo spółka DahliaMatic podpisała umowę na dostawę licencji Oracle OEBS oraz na wdrożenie systemu w zakresie zarządzania należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku health care. Uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał Z sukcesem zakończony został projekt podniesienia systemu OEBS do wersji R12 w Ceramice Nowa Gala. Ponadto spółka podpisała umowę z firmą Ness Czech s.r.o na wdrożenie systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie z branży przemysłu lotniczego. Uruchomienie systemu nastąpiło z początkiem października 2014 roku. Zrealizowane zostały prace związane z wdrożeniem systemu SGW opartego o system OeBS w firmie CALI Europe, należącej do grupy Credit Agricole. Z kolei dla PGNiG jako podwykonawca firmy Pirios, DahliaMatic realizowała projekt integracji systemów bilingowych w ramach Centralnego Repozytorium Danych. CTPartners S.A. Spółka CTPartners S.A. zachowała wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń. W rankingu Computerworld TOP200 CTPartners znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród największych firm świadczących usługi doradcze i największych firm informatycznych świadczących usługi szkoleniowe, zajmując w obu wysoką 7 pozycję. Spółka utrzymała certyfikację systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w obszarze sprzedaży i organizacji szkoleń. 1 sierpnia 2014 r. Spółka zmieniła akredytora posiadanych w ofercie szkoleń ITIL. Szkolenia te akredytuje obecnie firma APMG. W 2014 roku CTPartners S.A.: W 2014 roku zostały przeszkolone w sumie 4804 osoby na szkoleniach otwartych i zamkniętych. Równocześnie przeprowadzono egzaminy certyfikacyjne m.in. dla 1687 osób w obszarze ITIL oraz 689 osób w obszarze PRINCE2. Zrealizowała projekty doradcze dla firm: Insepa, Norma Polska, BRE Bank Hipoteczny, SGB-Bank, Narodowy Bank Polski, Danone, Carrefour, Onet, Valeo, RWE IT Poland, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, RBS Bank Polska, ProService Agent Transferowy, Apelacja Wrocławska, Philip Morris Polska, ZETO Katowice, DSV, PSE, Sofrecom Polska, Orange Polska, Raiffeisen Bank, Energa Operator. Rozpoczęła w 4Q 2014 projekty doradcze w firmach: Poczta Polska S.A., DHL Express. W zakresie szkoleń zamkniętych spółka zrealizowała projekty między innymi dla: ABW, Accenture, Asseco, Bank Handlowy, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej, BP Europa, Bridgestone Sales Poland, BSH, Carrefour, Capgemini, 20

21 Citibank, Credit Agricole Bank, Danone, Det Norske Veritas Poland, Devonshire, DPD Polska, DSV, Ericsson, Ernst & Young Audyt Polska, Exatel, Gigaset Communications, Grupa Allegro, Grupa Azoty, HP Polska, IBM Polska, INEA, Infosys BPO, itsmf Polska, Kapsch Telematic Services, Krajowa Izba Rozliczeniowa, KRUK S.A., Lotte Wedel, LUX MED, mbank Hipoteczny, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, NBP, Nordea IT, Orange, P4, Państwowy Instytut Geologiczny, PGNiG Exalo Drilling, Philip Morris, PKO BP, Poczta Polska, Politechnika Gdańska, Polska Spółka Gazownictwa, PWPW, PZU, Roche, ROSSMANN, RWE, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Sąd Apelacyjny w Krakowie, SGH, Synthos, Szczeciński Park Naukowo Technologiczny, TAURON, The Royal Bank of Scotland, T-Mobile, UNIT4 TETA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Unizeto, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Gdańsku, Volvo, WARTA S.A. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, ZUS, ZETO Łódź. Zorganizowała po raz dziesiąty konferencję Forum Liderów Cyfrowego Biznesu dwudniową konferencje, która zgromadziła ponad 150 uczestników i przeprowadziła kolejną edycję konkursu Lider Transformacji - skierowanego do organizacji wsparcia informatycznego. Została partnerem wdrożeniowym firmy Hadrone. Poszerzyła ofertę szkoleniową z obszaru Ład Projektowy dodając do niej: akredytowane szkolenia Scrum Developer i Scrum Master, autorskie szkolenia: Zarządzanie Programem, Zarządzanie Portfelem Projektów, Ład projektowy w organizacji, Zarządzanie Ryzykiem oraz szkolenia miękkie ofertę szkoleń HDI o szkolenia oparte na metodyce Knowledge-Centered Support: KCS Foundation oraz KCS Principles, Szkolenie Lean IT Foundation uzupełniła o warsztat Lean IT praktyczne zastosowanie. Wprowadziła do oferty szkolenia: Modelowanie Procesów Biznesowych BPMN, Symulacja (optymalizacja) procesów biznesowych BPMN, one2tribe Sp. z o.o. W 2014 one2tribe kontynuowała sprzedaż rozwiązań z rynku gier na rynek biznesowy. Główną część oferty stanowiła rozwijana od roku 2003 platforma tribeware. Jest to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu psychologii (schematy nagród / wzmocnień, teoria społecznego uczenia się) z nowoczesną architekturą IT (wielowarstwowa architektura, analizy w czasie rzeczywistym, dostęp z poziomu smartfonów / WWW / tabletów / kiosków multimedialnych). Głównym segmentem klientów, którzy korzystają z platformy są koporacje (banki, firmy telekomunikacyjne, firmy FMCG). A głównym zastosowaniem pozostaje motywacja pracowników. W grudniu 2014 roku z platformy korzystało około 1000 pracowników firmy i organizacji (nie licząc wdrożeń ogólnodostępnych w Internecie). W roku 2014-stym sprzedaż platformy odbywała się głównie za pomocą projektów pilotażowych (realizacje przedsięwzięć z wykorzystaniem własnych narzędzi). Jednak w końcówce roku (czwarty kwartał) rozpoczęliśmy sprzedaż platformy poprzez partnerów (firmy dystrybucyjne wykorzystujące platformę w swoich rozwiązaniach). W roku 2015 zamierzamy udostępnić wybrane funkcje tribeware w chmurze. Obydwa podejścia (sprzedaż przez partnerów, sprzedaż w chmurze) ma zapewnić naszemu produktowi efekt skali. Celem one2tribe jest posiadanie unikatowej w skali świata technologii pozwalającej na zmienianie zachowania pracowników, klientów itp. w oparciu o psychologię gier. 21

22 Solver Sp. z o. o. W 2014 roku Spółka kierowała swoje usługi wdrożeń oraz utrzymania tych systemów w kierunku firm reprezentujących różne gałęzie przemysłu. Pomyślnie zakończono wdrożenie systemu wspierającego controlling w jednej z czołowych polskich firm energetycznych. Dla dużej międzynarodowej grupy kapitałowej z branży budowlanej Spółka zrealizowała z sukcesem migrację systemu dedykowanego do konsolidacji finansowej wraz z przeniesieniem środowiska do nowej lokalizacji. Tym projektem rozpoczęto także długoterminowe świadczenie usług dla tego Klienta w zakresie utrzymania systemu HFM oraz wsparcia w bieżącym jego dostosowywaniu do aktualnych potrzeb. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Solver zakończył realizację pozyskanego w roku 2013 projektu na wdrożenie systemu Hyperion Financial Management w dużej polskiej grupie farmaceutycznej. Stanowiło to dopełnienie w kierunku kompleksowego wsparcia u tego Klienta w zakresie Enterprise Performance Management. Spółka Solver świadczy aktualnie usługi związane z utrzymaniem systemów Oracle Hyperion dla około 10 dużych polskich firm, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania tych systemów. Usługi te realizowane są dla firm różnych branż, w tym dla wiodącej polskiej spółki branży gazowo-paliwowej, na rzecz grupy kapitałowej z branży górniczej oraz lidera w dziedzinie artykułów biurowych. Istotnym odnotowania jest także fakt, że w roku 2014 Spółka uzyskała certyfikację uprawniającą do dystrybucji i wdrożeń aplikacji Oracle Planning & Budgeting Cloud Service (PBCS). Poszerza to ofertę Spółki o nowoczesne rozwiązania do planowania finansowego udostępniane w chmurze. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem poszerzamy granice możliwości. Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców, między innymi: W 2014 roku Fundacja ISKIERKA zorganizowała warsztaty podróż po Meksyku - podopieczni Fundacji w oryginalnych, kolorowych sombrero i poncho mieli okazję przygotować meksykański posiłek tortille i piniatę, Zorganizowała coroczny Piknik Integracyjny a także Projekt Spakuj raka do plecaka i ruszaj na podbój świata dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Fundacja wyremontowała kolejny oddział szpitalny, tym razem Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a także zakończyła remont Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W maju 2014 roku Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA otrzymała dwie nagrody. Została laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za Działalność Społeczną z także została uhonorowana nagrodą australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego, za założenie i prowadzenie Fundacji Iskierka wspierającej proces leczenia chorób onkologicznych u dzieci na Śląsku. W październiku udało się zakończyć. 22

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna. za rok obrotowy

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna. za rok obrotowy RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide - Matrix Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, marzec 2016 roku Spis treści A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU WARSZAWA, 27 SIERPNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX

Bardziej szczegółowo

Asseco Poland Solutions for Demanding Business

Asseco Poland Solutions for Demanding Business Asseco Poland Solutions for Demanding Business Wyniki finansowe za Q1 211 Warszawa 211/5/16 Agenda Podsumowanie 1Q 211 Wyniki finansowe za 1Q 211 Działalność operacyjna Wyniki finansowe spółek zależnych

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, marzec 2015 roku Spis treści A. Informacje

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU WARSZAWA, 14 MARCA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. Porządek obrad Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r.

OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY RAPORT KWARTALNY. III KWARTAŁ 2012r. OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY III KWARTAŁ 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Oleśnica, 07 listopada 2012r. Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Yureco S.A. niniejszym przekazuje Państwu raport kwartalny obejmujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo