BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 863 72 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl"

Transkrypt

1 BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax , ZAMAWIAJĄCY MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa Krakowskie Przedmieście 15/17 EKSPERTYZA TECHNICZNA ŚCIAN PIWNICZNYCH I OKŁADZINY KAMIENNEJ COKOŁÓW WARSZAWA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 Opracował zespół pod kierunkiem dr inż. Milada Suwalska Antosik rzecz bud poz rej. 49/99 zam. Warszawa ul. Ciszewska ¾ Skład zespołu dr inż. Jan Antosik rzecz bud poz rej. 134/97 zam. Warszawa ul. Ciszewska ¾ dr inż. Jacek Sobczak upr bud nr St 180/86 zam. Warszawa ul. Andyjska 18 mgr inż. Ludomir Antosik zam. Warszawa ul. Krępowieckiego 7a/123 Warszawa listopad 2009 rok Część opisowa

2 I. Informacje ogólne W ekspertyzie zawarto ocenę stanu technicznego ścian piwnicznych budynku - pałacu oraz okładziny kamiennej, z której wykonano cokół tegoż pałacu. Opisano w niej również te elementy, jako będące jej przedmiotem i wybrano najbardziej efektywne metody przywrócenia wartości użytkowych tym elementom i ich trwałego zabezpieczenia. Podstawą opracowania ekspertyzy były: 1. Inwentaryzacja części podziemnej pałacu dostarczona przez MKiDN. 2. Oględziny okładzin pałacu, i jego części podziemnych. 3. Wyniki wierceń geotechnicznych w podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie murów zewnętrznych. 4. Odkrywka murów piwnicznych, pozwalająca ocenić stan ich powierzchni na styku z podłożem. 5. Pomiary wilgotności murów po jego zewnętrznej i wewnętrznej stronie, w poziomie piwnic i w głębi murów. 6. Sprawdzenie rodzaju lepiszcza piaskowca, z którego wykonano cokół. 7. Nawierty w kamieniu cokołu, dla oszacowania jego grubości i zalewki spajającej płyty ze ścianami. 8. Inwentaryzacja płyt kamiennych cokołu. Ekspertyza powstała w wyniku zalecenia Stołecznego Zabytków, które to zalecenie załączono do projektu. Konserwatora II. Wybrane informacje o budynku Budynek o siedemnastowiecznym rodowodzie, w ciągu swojego istnienia był wielokrotnie przebudowywany. Wzniesiony początkowo jako dwór, po kolejnej przebudowie zyskał rangę pałacu. W czasie ostatniej wojny nie ominęły go duże zniszczenia, oszacowane na 60%. Po odbudowie w latach pięćdziesiątych, przywrócono mu osiemnastowieczne fasady. Nowe ściany wzniesiono stawiając je na starych fundamentach i ścianach piwnicznych. Odbudowa niestety nie objęła znacznej części piwnic, usytuowanych w części centralnej pałacu i jego północnym skrzydle. Do dnia dzisiejszego piwnice wypełnione gruzem pozostają niedostępne. Na podstawie innych obiektów usytuowanych przy tej samej trasie, należy sądzić, że piwnice wypełnione są gruzem prawie do pułapu stropu, z wolną przestrzenią kilunasto lub kilkudziesięciocentymetrową. Budynek posadowiony jest na głębokości ~4m poniżej terenu, na fundamentach ławowych, wykonanych z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie wapiennej. Przylegający do ścian zewnętrznych korytarz z jednej strony i pomieszczenia z drugiej strony są na poziomach od 2,3 do 2,5 m poniżej otaczającego terenu. Ściany piwniczne również wykonano z cegieł ceramicznych pełnych, na zaprawie wapiennej. Nad piwnicami sklepienia z cegieł o kształtach łukowych pełnych, odcinkowych, krzyżowe oraz powstałe w wyniku konieczności ich wzmocnienia jako odcinkowe na belkach stalowych i stropy w postaci płyt. Grube, ponad metrowe mury piwniczne przejmują siły rozporowe wywołane

3 sklepieniami bez oznak złej pracy. Wykończenie najniższych przyziemnych partii muru to jest lica zewnętrznego pałacu stanowi piaskowiec, zespolony ze ścianą zalewką wapienno cementową. Pochodzi on z kamieniołomów Gór Świętokrzyskich. Jest drobnoziarnistym, barwy szarobiałej, o skąpym spoiwie krzemionkowym, o twardości wg skali Mohsa ~5. Z dużą pewnością można powiedzieć, że jest to piaskowiec z kamieniołomów, kunowskim lub szydłowieckim. Obydwa kamieniołomy zasilały Warszawę w kamień zarówno w XIX jak i XX wieku. Pełni on funkcję typowo okładzinową, zabezpieczając mur przed wodami rozbryzgowymi, zalegającym śniegiem topionym przez sól i higroskopijnym pochłanianiem wilgoci. Grubość płyt z piaskowca od 3 do 5 cm. Miejscowo stwierdzono nawet płyty 10 centymetrowe. Fakturę nazywaną piaskowaną uzyskał w wyniku obróbki ściernej, przez szlifowanie szlifierkami, przy zastosowaniu materiałów szlifierskich pochodzenia naturalnego. Płyty okładzinowe z piaskowca sięgają wszędzie poniżej powierzchni opaski, z tym, że głębokość ta jest różna. Piaskowiec został pokryty w ostatnim okresie warstwą farby prawdopodobnie dyspersyjnej, mającej na celu ochronę jego reliefu. Ze wszystkich stron do ścian pałacu na poziomie cokołu przystaje będąca jednocześnie chodnikiem opaska z płyt kamiennych granitowych, kostki betonowej, piaskowca drogowego, dywaniku asfaltowego, a w bezpośrednim sąsiedztwie ściany (2 do 4 rzędów) regularnej małowymiarowej kostki granitowej, na podsypce piaskowej. W ścianach zewnętrznych nie stwierdzono istnienia przepon izolacyjnych, ani poziomych, ani pionowych. Wykonana w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku termoiniekcja nie dała też zadowalających wyników. W piwnicy biegną ciągi transmisyjne centralnego ogrzewania, zasilanego zdalaczynnie, które w okresie grzewczym mają ogromny wpływ na wilgotność. III. Przeprowadzone badania Ograniczono się tylko do badań polowych, a więc przeprowadzonych na miejscu, które polegały na: 1. Wykonaniu wierceń w bezpośrednim sąsiedztwie ścian zewnętrznych budynku, dla oszacowania stopnia zawilgocenia gruntu, poziomu stabilnego wody gruntowej i wybrania na tej podstawie rodzaju izolacji tych ścian. 2. Odsłonięciu fragmentów ścian zewnętrznych, piwnicznych, pałacu, celem oceny powierzchni i przystosowania do położenia na nich wtórnych przepon izolacyjnych. 3. Pomiarów wilgotności na powierzchni ścian po stronie wewnętrznej, zewnętrznej oraz w ich głębi (~45cm). 4. Badaniu lepiszcza spajającego ziarna piaskowca, metodą chemiczną, przez działanie na nie kwasem solnym. 5. Pomiarów piaskowca to jest grubości wykładzin, ich wysokości ponad terenem z nawierzchnią sztuczną i głębokości zalegania pod tą nawierzchnią. 6. Próbie szlifowania powierzchni piaskowca tarczami ściernymi o różnym uziarnieniu.

4 Wyniki badań przedstawiają się następująco: 1. W otworze wykonanym w bezpośrednim sąsiedztwie ściany o głębokości ~6 m, woda gruntowa ustabilizowała się na poziomie 5,58 m, a więc poniżej posadowienia fundamentów. Próby wykonania otworów w innych punktach nie powiodły się z powodu zalegania w podłożu warstwy o co najmniej 1,5 metrowej miąższości z gruzu budowlanego. Otrzymane rezultaty pozwalają na określenie rodzaju potrzebnej wtórnej izolacji pionowej jako przeciwwilgociowej. Aktualną opinię o warunkach gruntowo wodnych występujących w podłożu załączono. 2. W odsłoniętej na głębokość ponad 1 m ścianie pałacu stwierdzono, że do głębokości 0,70 m poniżej poziomu ścianę osłonięto piaskowcem. W innych miejscach, w których ograniczono się do wyjęcia kostki i odsłonięcia ściany, płyty okładzinowe sięgają głębiej o kilka centymetrów niż poziom opaski. Przyleganie piaskowca do ściany dobre, bowiem rozszerzalności liniowe zaprawy spajającej kamień ze ścianą i kamienia są identyczne. Nasycenie kamienia wodą na głębokości ~30cm, i 3 cm pod powierzchnią jest prawie całkowite. Urobek powstały w wyniku odwiertu to miałka, masa, całkowicie wypełnioną wodą. Piaskowiec stosując powszechne kryteria na tych głębokościach jest bardzo mokry. Powód to stałe przyleganie masy wilgotnego gruntu do ściany. Styczność ścian z gruntem o naturalnej wilgotności jest wystarczającym powodem rozpoczęcia i trwania procesu kapilarnego podciągania wody przez wyższe partie muru. Podobne zawilgocenie piaskowca namierzono wewnątrz dziedzińca, po jego północnej stronie. Sytuacja, w jakiej znajduje się pałac jest wynikiem podwyższenia otaczającego terenu, szczególnie od strony Placu Piłsudskiego. Ulica biegnąca przy zachodnim ogrodzeniu jest o przeszło metr wyżej położona, niż opaska przy ścianie pałacu. Poziom opaski podniesiono o co najmniej 0,7 m w stosunku do poziomu poprzedniego, stąd zagłębienie płyt okładzinowych poniżej poziomu opaski. 3. Dokonano pomiarów w ilości pozwalającej na przeprowadzenie statystycznej analizy. Użyto do tego celu przyrządu elektronicznego LB796, wskazującego wyniki na podstawie metody pojemnościowej, na głębokości do 5 cm. Założono, że wyniki mają rozkład normalny. Oszacowano przedział ufności na poziomie 1 α = 0,95 i wyznaczono błąd pomiaru. Obliczono średnią n wyników x sr jako średnią arytmetyczną x i i dalej odchylenie standardowe S, wykorzystując następujące wzory: x sr = 1 x n i S= 1 n 1 x sr x i 2 Liczba pomiarów jest mała, wielkość mierzona ma rozkład normalny o nieznanej wariancji, więc przedział ufności średniej przyjęto w postaci

5 S x sr t n 1 X x S sr t n 1 gdzie t α odczytano z tablic wartości krytycznych statystycznego rozkładu t- Studenta dla n-1= 5 stopni swobody, tak aby P( t > t α ) =0,05 t α = 2,57 Wilgotność ściany granicznej z ulicą Ossolińskich, mierzono na wysokościach od 0,2 m do 1,2 m, na ścianie zewnętrznej w piwnicy, przykładając do niej przyrząd LB796, po usunięciu zanieczyszczeń, które mogłyby blokować pomiary. Nr pomiaru w piwnicy Wilgotność w % 1 8,4 2 8,8 3 8,4 4 8,5 5 8,7 6 9,4 52,2 x sr = 8,7 s 2 = 0,72 X = <8.27, 9.13> błąd pomiaru przy założonym poziomie istotności wynosi ,27 = 0,86 Drugich pomiarów tej samej ściany dokonano w bliskiej odległości (10m) rejonu poprzednich i otrzymano Nr pomiaru w piwnicy Wilgotność w % 1 9,0 2 9,2 3 9,5 4 10,2 5 8,9 6 9,2 56,6 x sr = 9,3 s 2 = 1,12 X = <8.8, 9.8> Błąd pomiaru przy założonym poziomie istotności wynosi 1. W ścianie wewnętrznej identyczne pomiary dały rezultaty od 3% do 3,8%, co

6 nie jest zaskoczeniem, bowiem kontakt z gruntem ma tylko spód ściany, a wilgotność gruntu pod budynkiem jest najniższa. Sprawdzono również urobek z wiercenia w murze na głębokości ~0,45 cm. Jest on zwarty i klei się. Mokry miał ceglany wskazuje na całkowite wypełnienie porów wodą. Mur w środkowej części przekroju ma wilgotność większą niż 12%, a więc jest mokry. Taką wilgotność osiąga mur stojący w wodzie podczas powodzi.. Przy określaniu zawilgocenia zastosowano powszechnie stosowane kryteria. % zawilgocenia w przedziale 2,5 Stan przegrody Ściana sucha <2,5, 5> Mało zawilgocona <5, 8> Zawilgocona <8, 12> Silnie zawilgocona 12 Mokra Przy zastosowanej skali zawilgocenie ściany do 5% uważa się za normalne i nie wymaga podejmowania żadnych działań. 4. Zastosowany do okładzin cokołu piaskowiec należy do drobnoziarnistych, o ziarnach wielkości od 0,1 do 0,5 mm. Okruchy piaskowca spajane są lepiszczem, którym mogą być substancje mineralne wytrącone chemicznie. Działając na próbkę z piaskowca rozcieńczonym kwasem chlorowodorowym, nie stwierdzono zachodzenia żadnej reakcji. Można więc z lepiszczy wykluczyć węglan wapnia, którego brak jest również przeszkodą- działanie pozytywne- w tworzeniu się na powierzchni piaskowca patyny. Rodzaj lepiszcza ma znaczenie przy doborze materiału konserwującego. Na zwięzłych powierzchniach z piaskowca o lepiszczu innym niż z wapienia nie tworzy się patyna, a ciemnieje ona na skutek pokrywania się kurzem, sadzą, innymi cząstkami smolistymi i stałymi. Niewielki efekt i to tylko czasowy, dało pokrycie piaskowca farba dyspersyjną.. 5. Wyniki pomiarów geometrycznych okładziny z piaskowca naniesiono na rzucie poziomym pałacu i pionowym cokołu. Pokazują one wszystkie zgrubienia, pilastry, pionowy podział przenoszony z okładziny tynkowej, wysokości cokołu i opaskę przylegającą do ścian, o szerokości pasa ~1,5 m. Rysunki są częścią projektu. 6. Przeprowadzona w małej skali próba zdjęcia z reliefu warstwy z dyspersyjnej farby i zabrudzonej powierzchni, za pomocą elektronarzędzia-szlifierki o różnym uziarnieniu tarcz szlifierskich od nr 40 do 120 powiodła się. Usunięto bez wielkiego wysiłku nie tylko warstwę brudną z farbą grubości do 1 mm, ale i warstewkę złuszczonego kamienia, utworzonego na skutek położenia na nim

7 nieprzepuszczalnej powłoki z farby, uszczelnionej dodatkowo kurzem, cząstkami stałymi i smolistymi. Ta warstewka o dużym oporze dyfuzyjnym, uniemożliwiała wilgoci wydostanie się na zewnątrz, powodując odspajanie się do niej przylegającej, niszcząc relief płyt z piaskowca. IV. Ocena murów piwnicznych i okładziny cokołu 1. Ściany piwniczne Budynek wzniesiono pod koniec XVII wieku. Poziom, ponad który go wyniesiono, był znacznie niższy niż ma to miejsce dzisiaj. Fundamenty jego jak należy przypuszczać posadowiono jednak wyżej niż sięgał poziom wody gruntowej. Cały czas znajdowały się jednak w środowisku wilgotnym. Wobec znacznie niższego poziomu terenu, niż ukształtowanego dzisiaj, styk bezpośredni z wilgotnym środowiskiem miał mniejszą powierzchnię niż dzisiaj. Ale środowisko to nie było tak agresywne. Stało się nim dopiero w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Destrukcyjnie na konstrukcję pałacu działała tylko sama wilgoć, w przeciwieństwie do dzisiejszego, agresywnego środowiska, w którym gromadzą się bezwodniki kwasów siarkowego, dwutlenek siarki i węglowego, dwutlenek węgla. Ściany piwniczne nie posiadały i nie posiadają izolacji ani pionowej, ani poziomej. Ściany w poziomie piwnic były więc zawsze zawilgocone i są nimi i dzisiaj, co udokumentowano. Negatywny wpływ na utrzymywanie się wilgoci ma brak skutecznej wentylacji. Obniżona jednak wytrzymałość ściany nie ma wielkiego wpływu na stabilność konstrukcji budynku. Mimo to biorąc pod uwagę wiek pałacu, stopień zawilgocenia ścian i stosując do oceny czterostopniowa skalę, wprowadzoną przez Instytut Gospodarki Komunalnej, bazującą na stopniach zniszczenia, określanych procentowo: stan zadowalający stopień zniszczenia <20%, stan nie zadowalający stopień zniszczenia 21 35%, stan zły stopień zniszczenia 36 50%, stan awaryjny(bardzo zły) stopień zniszczenia >50%, stan ścian podziemi oceniono jako zły. 2. Cokół kamienny Położona na powierzchni płyt cokołu warstwa farby dyspersyjnej, odgrywa taka samą rolę negatywną, jak patyna w stadium, kiedy staje się szczelną, nieprzepuszczającą wilgoci. Jej opór dyfuzyjny został zwiększony osadzoną na niej warstewką kurzu i części smolistych, które pozatykały pory. Wilgoć została zatrzymana pod tą warstewką i na skutek ciągłych zmian temperatury spowodowała degradację kamienia, na szczęście tylko w cienkiej warstwie zewnętrznej. Powstałe przy zmianach temperatury siły ścinające, powodują łuszczenie i odspajanie się tej złuszczonej warstewki od monolitu kamienia. Uwidoczniło się to w wielu miejscach, w których nastąpiły jednocześnie niewielkie wykwity z soli. Okładziny kamienne pozbawione zostały

8 możliwości oddychania, przez zastopowanie ruchu wilgoci. Stan cokołu kamiennego jest mało zadowalający. Przy nadawaniu tej oceny porównano jej stan z okładzinami kamiennymi sąsiadujących budynków V. Proponowane naprawy 1. Obniżenie wilgotności Rozkład wilgoci w ścianach przebiega różnie. Kapilarne pociąganie wody uzależnione jest od przekrojów kapilar w materiale jakim jest cegła. Biorąc pod uwagę przeciętne wielkości ich przekrojów, podciąganie kapilarne w murach z cegieł ceramicznych nie powinno być większe jak 1,5 m. Cyfra ta podawana jest nie tylko w najnowszej publikacji F. Frossela [2], ale i przez Żenczykowskiego, w jego klasycznym dziele [3] (maksymalnie dochodzi przy sprzyjających podciąganiu warunków do 2,5 m). Opierając się na tym rozumowaniu i zakładając, że ściany piwniczne otrzymają skutecznie działającą zewnętrzną wtórną izolację pionową, wilgoć nie powinna sięgnąć parteru. Styk muru z wilgotnym gruntem będzie bowiem poniżej głębokości 3 m. Dla założenia izolacji pionowej na jednolitym podłożu usunięcia będzie wymagała część piaskowca kryjąca się poniżej opaski zewnętrznej. Przy takim działaniu, nie obniży się jednak znacznie wilgotność w ścianach w poziomie piwnic. Wymagane jest zatem założenie izolacji wtórnych i poziomych i pionowych oraz ich zespolenie. Izolacje wtórne, przy stwierdzonym braku ciśnienia hydrostatycznego, wystarczy, że będą tylko przeciwwilgociowymi. Niewielki wybór pozostawia rodzaj izolacji poziomej. Wykluczając metody inwazyjne jak wymiana muru dla założenia poziomej przepony, podcinanie muru i wypełnienie szczelin zaprawą wodoszczelną, wbijania w poziome szczeliny udarowo (ponad 1100 uderzeń na minutę) nisko falistych grubych blach, pozostają tylko metody iniekcyjne, które rozwinęły się w ostatnim okresie. Przeszkodą jest grubość ściany, która w poziomie piwnic przekracza metr. Przy takiej grubości najlepsze rezultaty daje iniekcja dwustronna. W takim przypadku skuteczną może okazać się iniekcja ogólnie zwana mineralną (Schomburg, Penetron, krystaliczna) lub ciśnieniowa, która spowoduje wtłoczenie iniektora w kapilary pod ciśnieniem. Iniektor będzie rozchodził się kapilarami i po stężeniu stworzy przeponę poziomą. Wobec konieczności wywołania ciśnienia ~1,5 MPa w murze ponad trzystuletnim, ze względów ograniczonej jego wytrzymałości, wykluczono jednak iniekcję ciśnieniową, preferując iniekcję mineralną, która nie wymaga osuszenia muru. Iniektor wciągany jest też przez kapilary mokre, byle nie chronione hydrofobowo. Przy grubości muru przekraczającej metr, wykonanie licznych otworów (co ~10-12 cm) nie spowoduje dodatkowego, znaczącego osłabienia ściany. Konstrukcja budynku pozostanie stabilna. Założenie izolacji wtórnych na odcinkach, gdzie piwnice nie są dostępne, jest ryzykowne. Ściana znajdzie się cały czas w środowisku wilgotnym, która to wilgoć nie będzie miała możliwości żadnego ruchu, pomiędzy przegrodami o dużym oporze dyfuzyjnym. Na tych odcinkach należy założyć przeponę z folii

9 kubełkowych, która będzie chronić mur przed wilgocią i umożliwi osuszanie muru[8]. Folię kubełkową (a do tego jest głównie przeznaczona)należy również zastosować jako ochronę izolacji pionowych wtórnych. Odsłonięty wykop wypełnić gruntem przepuszczalnym, który pozwoli na szybkie przenikanie wody opadowej w głąb terenu, nie wytwarzając najmniejszego ciśnienia hydrostatycznego. Przy projektowaniu izolacji pionowych, należy kierować się zasadą, ze ściany nie wolno zamknąć powłokami o dużym oporze dyfuzyjnym. Musi być zapewniony przepływ wilgoci oddychanie. Biorąc za podstawę negatywne wyniki termoiniekcji wykonanej w ścianach w ubiegłym dziesięcioleciu, której efekty uzależnione są od stopnia wysuszenia ściany, nie zalecono jej powtórzenia. Osuszenie ściany przy tej grubości muru jest bardzo trudne do zrealizowania. Najskuteczniejszą jest metoda mikrofal. Wymaga ona w pierwszej kolejności usunięcia tynku od strony piwnic i założenia wszystkich izolacji. W dalszej kolejności należy postawić przy powierzchni ściany anteny tubowe, połączone z generatorem wytwarzającym mikrofale i podgrzać ścianę. Mikrofale mają tą zaletę, że ich zasięg wynosi ~2,5 m w murze. Woda zmagazynowana w ścianie zgromadzi się na jej powierzchni, z której odparowuje. Konieczne jest założenie wentylacji mechanicznej, wspomagającej proces odparowywania wody. Preferowana metoda zapewnia dużą szybkość osuszania. (około miesiąca). Mikrofale wymagają wyłączenia z użytkowania pomieszczeń przystających do ściany osuszanej, są bowiem szkodliwe dla organizmów żywych. Bezpieczną dla organizmów żywych są metody osuszania kondensacyjnego lub absorpcyjnego, wykorzystujące zjawisko obniżenia wilgoci powietrza otaczającego. Wymagają one wprowadzenia do piwnic osuszaczy kondensacyjnych lub absorpcyjnych zasilanych energią elektryczną. 2. Obniżenie zasolenia Uzyska się je przez pokrycie ścian piwnicznych, od strony wewnętrznej warstwą tynku renowacyjnego, charakteryzującego się dużą ilością porów (~40%). Umożliwi on ruch wilgoci ( oddychanie ) w ścianie z jednej strony. Z drugiej na ścianie izolacja pionowa wtórna o dużym oporze dyfuzyjnym, będzie skutecznie chronić przed wnikaniem wilgoci. Pozostanie jeszcze problem wentylacji. Wilgoć musi być wydalana na zewnątrz budynku. Należy usprawnić wentylację grawitacyjną i wprowadzić wspomagająca, mechaniczną. 3. Renowacja okładzin kamiennych cokołu Okładzina kamienna musi mieć swobodę oddychania. Aby jej to zapewnić, należy ją pokryć materiałem, który zmniejszy jej higroskopijność i nasiąkliwość od strony zewnętrznej, przy zachowaniu własności dyfuzyjnych, pozwalających na ruch pary wodnej i nie spowoduje zmiany barwy. Takich zestawów materiałowych jest kilka, jak np opisany w [4] polisiloksan, (SARSIL kamień z Sarzyny, lub podobny Schomburga) ulegający pod

10 wpływem wilgoci z powietrza kondensacji, tworzący silnie związaną z podłożem powłokę hydrofobową..wadą wszystkich jest ich mała żywotność wynosząca 5 7 lat. Po tym okresie jest wymagane powtórzenie zabiegu. Pod dolną warstwą płyt, w poziomie opaski winna być założona izolacja, chroniąca przed podciąganiem wody wg [5]. Dla jej założenia należy wyciąć w kamiennej okładzinie piłą diamentową bruzdę i wtłoczyć emulsję i sztywną, wcześniej przygotowaną, wyprofilowaną wkładkę np z blachy z cynku i wkleić w cienką bruzdę. Rozwiązanie to pokazano na poniższym rysunku. VI Inne uwagi 1. Niektóre rury spustowe, którymi jest odprowadzana woda opadowa nie są drożne. Są to dodatkowe źródła lokalnych zawilgoceń. Przy odkryciu ściany piwnicznej należy udrożnić rury spustowe, a o ile nie dadzą się udrożnić, to je wymienić. 2. Piwnice od strony ulicy Ossolińskich wykorzystywane są jako pomieszczenia archiwalne do przechowywania materiałów papierowych. Panujące w piwnicy warunki znacznie odbiegają od wymaganych. Optymalne parametry dla takich pomieszczeń to wilgotność 60% i temperatura 18 0 C. Przy włączonym centralnym ogrzewaniu zarejestrowano temperaturę 23 0 C. Dużą wilgotność ścian w tych pomieszczeniach opisano wyżej. Po wykonaniu niezbędnych zabiegów wg projektu, należy wybrać sposób osuszania i zainstalować wentylację mechaniczną. Na stałe postawić osuszacze kondensacyjne.

11 3. Stwierdzono, że belki stalowe sklepienia odcinkowego w piwnicy od ul. Ossolińskich dotknęła zaawansowana korozja łuszcząca. Wymagają one natychmiastowej ingerencji (wzmocnienia i skutecznego zabezpieczenia). VII Literatura wykorzystana do ekspertyzy [1] Praca zbiorowa Budownictwo Ogólne - tom 2. Fizyka budowli Warszawa Arkady 2005 rok [2] Frank Frossel Osuszanie murów i renowacja piwnic Warszawa POLcen 2007 rok [3] Wacław Żenczykowski Budownictwo Ogólne Problemy fizyki budowli Izolacje Tom 3/1 Warszawa Arkady 1982 rok [4] Ewa Osiecka Wybrane zagadnienia z technologii mineralnych kompozytów budowlanych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2000 rok [5] Ewa Osiecka Materiały budowlane Kamień Ceramika Szkło Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2003 rok [6] Lech Czarnecki i inni Chemia w Budownictwie Warszawa Arkady 1995 rok [7] Praca zbiorowa Ochrona budynków przed korozją biologiczną Warszawa Arkady 2001 rok [8] ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków Warszawa 2005 rok

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 3. Charakterystyka techniczna budynku 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres ekspertyzy technicznej 3. Charakterystyka techniczna budynku 4. Ocena stanu technicznego poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie O P I N I A T E C H N I C Z N A N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie Wykonali: Dr inż. Ryszard Jurkiewicz Mgr inż. Maciej Wczelik Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA. budynku Kościoła zlokalizowanego. ul. Odolanowska 44 Granowiec

OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA. budynku Kościoła zlokalizowanego. ul. Odolanowska 44 Granowiec OFERTA ZABEZPIECZENIA BUDYNKU PRZED PODCIĄGANIEM KAPILARNYM I SKUTECZNEGO OSUSZENIA budynku Kościoła zlokalizowanego ul. Odolanowska 44 Granowiec opracowana dla Księdza Proboszcza Zdzisława Naglera Parafia

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK 02-443 WARSZAWA ul. Ciszewska 3 m 4 tel./fax 22 86372 83, 0 606716901 email:biuroantosik@tlen.pl ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa Krakowskie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Daniszewski Sławomir Identyfikator: ds Data opracowania: 2010-01-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA

EKSPERTYZA BUDOWLANA Tel./fax: (059) 834 60 13 Biuro: Os. Wazów 9 77-300 Człuchów E-mail: biuro.aro@wp.pl EGZ. 3/3 EKSPERTYZA BUDOWLANA OBIEKT: INWESTOR: WYKONAWCA: BUDYNEK NR 5 SKW UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 130 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa

Projekt izolacji przeciwwilgociowej Cytadela Pawilon X - Warszawa 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych budynku Cytadeli Pawilon X, przy ul. Skazańców

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA BUDOWLI AMD RZECZOZNAWCA INŻ. MARIAN DMOWSKI

GEOTECHNIKA BUDOWLI AMD RZECZOZNAWCA INŻ. MARIAN DMOWSKI FIRMA ZAŁOŻONA W 1993 R. GEOTECHNIKA BUDOWLI AMD RZECZOZNAWCA INŻ. MARIAN DMOWSKI 03-020 Warszawa, ul. Majorki 33a tel. kom.: 602 243 947 tel. /fax: 22 614 00 68 e-mail: amdgeo@neostrada.pl Regon 010148953

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Opis elementów projektowanej konstrukcji 2.2.1. Naprawa pęknięć ścian 2.2.2.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi

Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza. przy ul. Żeromskiego w Łodzi Remont przejścia podziemnego pod Al. Mickiewicza przy ul. Żeromskiego w Łodzi A. Grupa robót: 450 roboty budowlane 451 przygotowanie terenu pod budowę 452 roboty inżynierskie i budowlane B. Klasa robót:

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt budowlano - wykonawczy Jednostka projektowa Biuro Usług Inwestycyjnych Plumber ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica tel. 71 399 42 80; email: poczta@plumber.com.pl Projekt budowlano - wykonawczy Remont schodów wejściowych oraz

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262210-6 Fundamentowanie 45261410-1 Izolowanie dachu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH NORMY PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 772-9:2006 - Metody badań elementów

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3

26. KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 36,200 m3 STAN : B. Nawierzchnie ELEMENT : B.b. Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych Str: 5 30,618 = 30,618 Razem obmiar = 30,618 25. KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 36,200 m3 Wywóz ziemi samochodami

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa ścian piwnicznych dziedzińca nr 2 ADRES INWESTYCJI : Al. Ujazdowskie 16, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE CPV: 45233222-1

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r.

Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. Kod: 010-00098 Zabrze, dnia 06.03.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 59/2015 REB I Nr 20/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa

Ocieplanie od wewnątrz. 20.10.2011, Warszawa Ocieplanie od wewnątrz 20.10.2011, Warszawa Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 24.10.2011 Xella Polska Mineralne płyty izolacyjne Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Kosztorys zerowy Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Data: 2009-06-01 Budowa: Remont dachu BWA w Katwocach Obiekt: Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo