TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 0601/ Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 0601/305599. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 060/ Stadium : Temat: Projekt budowlany Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną Adre s inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów Maź. powiat tomaszowski Inwestor: Projektant: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 projekt zagospodarowania terenu: cz. architektoniczne- budowlana: instalacja elektryczna: Spis zawartości: l. PRDJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -7. Część opisowa 2.. Przedmiot inwestycji, dane ogólne 2.2. Istniejący stan zagospodarowania 2.3. Projektowany stan zagospodarowania 2.4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera 3 2, Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUD - c/ęść rysunkowa, /rys. l/ 4 3. Pro ekt zasilania elektrycznego kontenerów. Pudstawa opracowania 5 2. y.akres opracowania 5 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V 5 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej 5 5. Zjestawienie mocy 6 6. dwagi dla wykonawcy 6 7. Schemat rozdzielni 7 4. Załączniki. Informacja dotycząca BIOZ Oświadczenie projektantów 0 3. Zaświadczenia o wpisie do izby projektantów.,., Kopie uprawnień projektantów UpiniaZUO...,., KJartii katalogowa przykładowego kontenera,...,..,, 7 Tomaszów Maź. sierpień 203 r.

2 I. Projekt zagospodarowania terenu wraz z załącznikami. Część opisowa... Przedmiot inwestycji, dane ogólne. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu trzech kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 0/3 obręb nr 4 w miejscowości Tomaszów Maź. przy ulicy Luboszewskiej nr 7 powiat tomaszowski. W/w działka stanowi własność Gminy Miasta Tomaszów Maź. z/s Tomaszów Maź. przy ul. P. O. W. nr 0/6..2. Istniejący stan zagospodarowania. W stanie istniejącym przedmiotowa działka jest częściowo zabudowana i zagospodarowana. Na działce zlokalizowane są budynki typu socjalnego o charakterze rotacyjnym (budynek noclegowni, budynek socjalny, kontenery noclegowe itp.) Działka jest ogrodzona i częściowo uzbrojona w wewnętrzne sieci wodno - kanalizacyjne i elektryczne. Teren działki ukształtowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku z północy na południe. Działka pokryta jest roślinnością niską (trawa) oraz pojedynczymi drzewami. Nie przewiduje się żadnych zmian w ukształtowaniu terenu ani wycinki drzew. Działka zlokalizowana jest po stronie wschodniej ulicy Luboszewskiej oraz po stron e północnej ulicy Piaskowej. Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Piaskowej poprzez istniejący zjazd oraz istniejącą bramę wjazdową. Na przedmiotowej działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Maź. możliwa jest zabudowa budownictwem mieszkalnym socjalnym o charakterze rotacyjnym..3. Projektowany stan zagospodarowania. Projektuje się na przedmiotowej działce posadowienie trzech kontenerów noclegowych w części wschodniej działki w odległości 4,Om od granicy wschodniej. Usytuowanie kontenerów na działce zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu. Przewiduje się montaż trzech gotowych prefabrykowanych kontenerów stalowych o wymiarach ok, 6,0 x 2,4 m i wysokości wewnętrznej min, 2,5m. Każdy kontener wyposażony będzie w instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe,

3 grzejnik elektryczny). Potrzeby socjalne osoby zamieszkujące kontenery będą realizować w istniejącym budynku socjalnym. Przewiduje się uzbrojenie kontenerów w następującą infrastrukturę techniczną: zasilanie w energię elektryczną zalicznikowe z instalacji elektrycznej na działce (wg projektu instalacji elektrycznej), zasilanie w wodę - nie dotyczy, odprowadzenie ścieków sanitarnych - nie dotyczy, zćiopatrzenie w ciepło - nie dotyczy (kontener ogrzewany elektrycznie), Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się odwodnienie dachu kontenera powierzchniowo na nieutwardzone tereny zielone na działce. Inwestycja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działo nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego. Na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia melioracji wodnych..4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera Wyniary pojedynczego modułu: L = 6058 mm, S=2438 mm, Hw=2500 mm, Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze ustal Dnym z klientem. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta OSBj gr. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 2 rnm, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta laminowana biała gr. 2 mm; Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 900 (biały) lub innym dostępnym u producenta blach, wełna mineralna gr. 60 mm, folia oaroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 2 mm. Okna PCV: 200x200 (RU) białe DrzW: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm. Insta acja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, l n staacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kw - szt.. Kontenery należy posadowić na bloczkach betonowych ustawionych na wypoziomowanej podsypce piaskowej.

4 Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa, /rys. / Oznaczenia do projektu zagospodarowania terenu Elementy Istniejące BS - istnjejący budynek socjalny KOŃ - istniejące kontenery noclegowe dr- istniejąca droga dojazdowa A, B, C, D - granice działki {linie rozgraniczające zakres inwestycji) Elementy projektowane,2,3 - projektowana lokalizacja kontenerów noclegowych {3 szt.) enn - projektowana wstawka" kabla elektrycznego zasilania kontenerów- kabel YKY 4x0 mm 2 R - projektowana rozdzielniarozdziałowaenergii elektrycznej W-miejsce przecięcia istniejącego kabla YKY 4x0 mm 2 Opracowanie geodezyjne enn , , , , , , , , ,00 ROSTY se- 2 orygumferit Stanistaw Nazwa obiektu Miejscowość Przedmiot oprać. Skala Projektant Podpis. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną j Nr rys./str. / 4 Tomaszów Maź, ul. Luboszewska nr7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUP Data opracowania Technik BufJ.o.wl.iny Kr. UAN,V. 8389/52/85 i k^j:strultcyjnc-budowlana Projektant Podpis

5 'o celów projektowych skala :500 aktualna na dzień: r. woj. łódzkie paw. tomaszowski m. Tomaszów Maź. -060^ ut. Luboszewska 7 obręb 4 di. 0/3 Wert. _ L. dz. 2673/?0f3 Keig 37- U2O03 M C-EGDETrtUF N r rej. 0 je*. : " cz.. ' ni^.~r.. ^y. oj-rf- ' I p:-,- :.-\; V.. ' '! /a: Kmnsztadl GD w sm :500 ario/sz: J f f 4, Granica i no/no/y ditofek *nta»ano nisbatfana. pr.-_ 24Łf*~ Dala opracowania mspj^ 3.Q7.263r. Nie \vykiuczc; cir i; r i. 'nią vj terenie innych nio \\^-'.s.'..y ' " T ~ "-^'r.jczej nie artiwfr-lirail K'v r n ị ir.ii.. ravr Wp.łflfDKi^iri i J*i: ir...'j-s;.'! Jiii MlWHr Cflł.l^fc IjŁBwiU *S.WJ. 6* Starosta Toi7iaszo\vBki Wydział Geodezji i Cjspiiaitci ISismclicmo K'.r..JE.awiL*^.,t c. - i ippvijencc.no'.' JLDT"! NinicJEf* róips. noit =!JŻ/Ł do celi w pjo.icktap.tc b n^s-^ jbu-vj fcucitlsr:' Myi

6 3. Projekt zasilania elektrycznego kontenerów. Podstawa opracowania Projekt budowlany instalacji elektrycznej opracowano na podstawie: zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, karty katalogowej kontenera, uzgodnień poczynionych z Inwestorem, wizji lokalnej projektanta w terenie, przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych. 2. Zakres opracowania Istniejące na posesji kontenery zasilane są z istniejącego Zestawu Złączowo Pomiarowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zasilania nowych kontenerów poprzez wykonanie wcięcia w istniejący kabel i wykonanie wstawki z kabla YKY 4x0 mm2. 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V Przewiduje się montaż gotowych kontenerów wyposażonych fabrycznie w instalacje elektryczną. Kontenery takie wyposażone sąw instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia. Należy dodatkowo wyprowadzić obwód do zasilania grzejników elektrycznych w każdym kontenerze. 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Układ zasilania TN - S. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji odbiorczej przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zainstalowanie wyłączników różnicowe - prądowych o prądzie różnicowym lan^soma oraz wyłączników nadmiarowych, bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają: bolce ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy opraw oświetleniowych, korpusy silników. Ochronę zrealizować zgodnie z normą PN - IEC

7 5. Zestawienie mocy istniejący kontener Projektowane kontenery Ogółem 8,0 kw 9,0 kw 7,OkW Przyjęty współczynnik jednoczesności - przyjęto 0,85 Zapotrzebowanie mocy ogółem 7,0 x 0,85 = 4,45 kw Obliczony prąd pobierany przez kontenery wynosi 20,88 A Wielkość istniejącego zabezpieczenia w istniejącym układzie pomiarowym to 25A. Nie ma więc potrzeby występowania o zwiększenie mocy. Zasilanie odbywać się będzie w oparciu o podpisaną umowę przyłączeniową. 6. Uwagi dla wykonawcy Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Instalacje Elektryczne", właściwymi przepisami branżowymi oraz przepisami B.H.P. instalację powinien wykonać uprawniony instalator. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane atesty. Całość robót należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

8 Schematy rozdzielni zasilań w kontenerach Ochrona od porażeń - szybkie wyłączanie System TN - S Zasilanie rozdzielni RR L.L2.L3 L.L2.L3 ZZZP na zewnątrz budynku a Opis numer. porn. 'E i? "* ^ E 5! D. d N ' Ii r3 J J Li iz "o Q ^ c? Pl > c O KONTENER Nr. 3 > a > = u ir [^ ]3 c KONTENER Nr. 2 > ' > ^ -o i a Ł_ O KONTENER Nr.l OBIEKT Kontenery noclegowe tusiz infraslruwjrą tecliniczną INWESTOR ADRES3LIDOWY PRZEDMIOT ERAMŻA Ins:. aleklryczne SKALA Tomaszcwskle Towarzystwo Budownictwa Spotecanego So. z o.o. Tomaszów Maź. ul. Luboszewssa 7 dz. nr 3rf3 obr. nri Schemat różowi s l ni NAZWISKO AUTORA mgrinż. Piotr Nockowshi ; FODPIS. Hc^oWS k. ^ss^s ff **3SmS?SUfcr w!rug^mul ' DATA VIII 203

9 TOMASZÓW MAŹ. UL. ńw. ANTONIEGO54, TEL./FAX 044/ doi:ycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie kontenerów ooclegowych wraz z infrastrukturą techniczną Adres inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów EWaz. powiat tomaseowski Inwestor: Tomaszowskte Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 SPIS l. CZĘŚĆ OPISOWA l. 2, T ZAKJIES ROBÓT i KOLEJNOŚĆ REALIZACJI WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM TOMASZÓW MAŹ. VIII 203 l. CZĘŚĆ OPISOWA. Zakres robót i kolejność realizacji Zakres robót budowlanych określony został w projekcie budowlanym i obejmuje on trzy kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działce nr 0/3 przy ulicy Lubogzewskiej nr 7 w miejscowości Tomaszów Maź. powiat tomaszowshi. W zakres wykonywanych robót wchodzi: > Trzy gotowe prefabrykowane kontenery noclegowe > Zewnętrzna infrastruktura techniczna Przewiduje się następującą Kolejność wykonywanych prac: Uzbrojenie działki w infrastrukturę techniczną Posadowienie kontenerów Uporządkowanie terenu

10 _ Q _ 2. Wykaz istniejącycsi obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej w projekcie budowlanym. Teren działki jest częściowo uzbrojony i zabudowany. Działka jest ogrodzona. 3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie Nie występują. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 20/2003 póz. 26 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: > W odległości mniejszej niż 3,0m od istniejącej linii enn {wykonanie przyłącza elektrycznego). Realizacja planowanych robót w obrębie występowania zagrożeń odbywać się winna z zachowaniem szczególnej ostrożności, W związku z powyższym przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz zasad BHP ryzyko wystąpienia zagrożeń ocenia się jako niewielkie. 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Wszelkie prace przy wykonywaniu prac objętych zakresem opracowania projektu budowlanego powinny być prowadzone przez firmy wyspecjalizowane i uprawnione do wykonania danego typu robót. Celem zminimalizowania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywanych prac, zachowania zasad BHP podczas prowadzenia robót budowlanych. G. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Kierownik budowy winien zapewnić dużą ilość rusztowań przesławnych do prac na wysokościach oraz wymagane szalunki do prowadzenia prac w wykopach jak również odpowiednią ilość drabin itp., wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrany ppoż., Itp, Kierownik budowy winien wskazać na placu budowy miejsce składowania materiałów (powinno ono być tak usytuowane aby nie kolidowało z komunikacją na piacu budowy i nie tarasowało przejść i dojazdów na wypadek wszelkich zdarzeń losowych). Ponadto obowiązkiem kierownika budowy jest dopilnowanie aby p acownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. Stanisław lechnik spec:

11 Tomaszów Maź. dn r Tomaszów Maź. mgr inż. Piotr Nockowski Jako projektanci wykonujący projekt budowlany kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną w Tomaszowie Maź. przy ul. Luboszewskiej nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 powiat tomaszowski oświadczamy, że w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Stanislaw Czapnik. ' Teclmik.,BC5ćwlgny. UPR/WWIENIA n ac.fcite nircf J S» MT.G.P. W.7342/60/92

12 IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA utworzona 23 marca 2002 roku juko jednostka organizacyjna Polskiej hby Inżynierów Budownictwa Łódź, 2 stycznia 203 r iir zamieszkały; Tomaszów Maź. ul. Polna l O m. 2 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOB/BO/4069/03 i po kt iada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, re mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. "Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l lutego 203 r. do 3 stycznia 204 r. Te d mik-' "Budowla ny/ Rady Łóciiklej OkręQowej v6d?.? ul. Północna 39

13 -72- ZBA NYNIERW TOOWMCTWA ufiwrzor,a 23 marca 2092 roku jał-,c j&diiosttw. organizacyjna Polskiej Izby Fafritierów S Łódź, 6 listopada 202 r. ZASYCIABGŻENIE nr 430 w ^#0* *^Sf «-W-200 Tomaszów Maź. u]. Witosa 98 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym LGJD/IE/ $30/02 } posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody Irtóre mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji oryginałem Ninieisze zaświadczenie jc^ od dnia l stycznia Łódź. ul. Północna 39 «l: (42) « (42) 6K i»u: iod.-apiib.oie.pl NSP: ^-050 MW.lDd.pIJb.org.pl &W* ^

14 Stanislaw.Czapniit Technik 'Budowlany/

15 OT '00 'Ol Ifi f-fr - n-- a Jl-YJIH-YW OdUJ HATlB-Urł o?-mll-uwi f i > 3 = -i ^ " 3TT 2 j? i» 3 5 w. ^ n? * j A n - I i w zakresie W f* te & S- p o? Ł*? j. 5 O j - i * w specjalności Ił n 7 Ś f w> l t i * I i w tr f* B ^ff. o ( u' ^ g rl E t ^ S 9 " T- "* n f Ź- s? i g 3 "* - J -f" '"g * -J' -R P & I 2 ff I g' " 9 w B- l -. E S- / s-. g :>..- :^, - S 5* \ $ * * ' pt 'O ' i " ' S. ^ (&* -Ł^ -i H H v',-sf -f t* F^ SOi s.! S 'S «; c S "0 * s >! ' i- F c- ił hfl 'O\ 8 ^ J? Ł a "5 g" 3 u2,'» i j i I! [! ' f. S S- i Ą 3 W O i! h* O & OJ H ł g, a " M $ i j? i ' *' ^ f S S aj "f jj '. * - P*- -a 'P '! * PS '-S- l 'i * - Stfl, :: & f is* >. : i i : - -g;.3& -;-S ** P Ją (D ^- ^ a' E -H 3 ^-- f - ^ ^s * S ff* ' ' d (ś...*"- td FT : -5 E 2. & F n >. Ł -i, n? -5 * ^ a--ij - f*- l'-: - ^J > -JŁ- -O- - - "m 3' - N ' ' 0 ' «.,- : '. s.* : ff 3 -ii %. (M 4: ^ * "I : J ^y ii ' «i «3":»-i ' ^' ^ **-!*'." * 's K* * P3 - ^ ' C* -*.. X) -N / "f-. T= T^ ' i 0... n Q. g, H 5 o 2, P 4 fl,- fr 0. ' 5. 'W '- Ml jil».2. _ r'- 0 ^'... '.?p7f.:;.ś g;i " s ';.?!!?.f. I. ; F-M; S J V.f. e- N - - ' : «ta KIM. \_ C.h^ j, a; ^4'fi. ia.-tr ^' S a.-.d i; w e! ;< :.- ', M *-* i..v* f -y J-* - - -i i* *i E?. B - ti / - o«io H ;." o.b o -, t.c.?«^: :. : * ;-; g.- 'S- -v U ^ -' i-. J, 'C 5 ; '^ '!. S hj- 'i-t,,.... S -a>i. ; '3, S' '"S.P ' S' 0 ' ' n tł O» w 5 : ^S «j P. H, n ^ ^! ^ P. ^, d ^ - it -s! I s V?. J3 U

16 STAROSTA TOMASZOWSKI <a T. r i y f y e v/^/f^'j'^ Nr zlecenia / 7//2QjL3 Tomaszów Maź., dn "200 Tomaszów MHZ, ul. Św. Antoniego 4 Nazwa p ojektu: instalacja Data wpływu zlecenia do ZUDP: Jednostka projektowa: - 5- owe- Inwestor Tomaszów Maź. Św, Antoniego Tomaszowskis Towarzsystwo Budownictwa Społecanego TOM&SEOW Majowa 5 Projekt dotyczy: Charakterystyka danego projektu: a instalacji! zalicznlkowa enn.- Tomaszów Maź,, ul Łuboszewska, dz>nr, 0/3obr.4. Ustawa z dnia 7 maja I9H9 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U, z 200r. Nr 93, póz. ]287?póżn. zin.) Rozporządzenie MRRE z dnia r. (Dz. U. Nr 38 póz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadnianiu dokumentacji projektowej, 2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gmncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia im budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lal od daty wydania niniejszej opinii. 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 3 ust, 2 rozpór?:, j.w. 5 Intcg alną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieraedą i podpisem Przewodniczącego ZUDP, 74 nit^czona w projekcie.

17 -6 str.2 ZUB-777/3 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami:. Punkt}' osnowy geodezyjnej podlegają ochronie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem iub przemieszczeniem (rozporządzenie MSWiA zdn, 5.04,] 999 Dz.U. nr 45, póz. 454), 2. Zakład Energetyczny; a) Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/H-0.525, NSEPJK-004. ' b) Prace ziemne w pobliżu kabli wykonać ręcznie. 3. W rejofiie isti\. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. 4. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nic naruszając systemu korzeniowego. 5. W przypadku niezastosowania się do zaleceń, winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia ponosi Wykonawca. ;.

18 KRATKA p - e - CW/AZDt? POJEDWC7E " - "? ODO

Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta 97-200 Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, 724-01-68 tel kom. 0608-475-423

Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta 97-200 Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, 724-01-68 tel kom. 0608-475-423 Usługi Projektowe mgr inż. Tadeusz Pluta 97-200 Tomaszów Maź. ul Jaśminowa 38 tel, 724-01-68 tel kom. 0608-475-423 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWLANY Instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej w komórkach

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR 1 OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W STARYM LUBIEJEWIE LOKALIZACJA: STARE LUBIEJEWO, UL. SŁONECZNA 4 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA DZIAŁKA NUMER EWIDENCYJNY 564/10 RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 DZE.271.5 1.2015. Mielec, 04.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo