TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 0601/ Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 0601/305599. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 060/ Stadium : Temat: Projekt budowlany Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną Adre s inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów Maź. powiat tomaszowski Inwestor: Projektant: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 projekt zagospodarowania terenu: cz. architektoniczne- budowlana: instalacja elektryczna: Spis zawartości: l. PRDJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -7. Część opisowa 2.. Przedmiot inwestycji, dane ogólne 2.2. Istniejący stan zagospodarowania 2.3. Projektowany stan zagospodarowania 2.4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera 3 2, Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUD - c/ęść rysunkowa, /rys. l/ 4 3. Pro ekt zasilania elektrycznego kontenerów. Pudstawa opracowania 5 2. y.akres opracowania 5 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V 5 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej 5 5. Zjestawienie mocy 6 6. dwagi dla wykonawcy 6 7. Schemat rozdzielni 7 4. Załączniki. Informacja dotycząca BIOZ Oświadczenie projektantów 0 3. Zaświadczenia o wpisie do izby projektantów.,., Kopie uprawnień projektantów UpiniaZUO...,., KJartii katalogowa przykładowego kontenera,...,..,, 7 Tomaszów Maź. sierpień 203 r.

2 I. Projekt zagospodarowania terenu wraz z załącznikami. Część opisowa... Przedmiot inwestycji, dane ogólne. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu trzech kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 0/3 obręb nr 4 w miejscowości Tomaszów Maź. przy ulicy Luboszewskiej nr 7 powiat tomaszowski. W/w działka stanowi własność Gminy Miasta Tomaszów Maź. z/s Tomaszów Maź. przy ul. P. O. W. nr 0/6..2. Istniejący stan zagospodarowania. W stanie istniejącym przedmiotowa działka jest częściowo zabudowana i zagospodarowana. Na działce zlokalizowane są budynki typu socjalnego o charakterze rotacyjnym (budynek noclegowni, budynek socjalny, kontenery noclegowe itp.) Działka jest ogrodzona i częściowo uzbrojona w wewnętrzne sieci wodno - kanalizacyjne i elektryczne. Teren działki ukształtowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku z północy na południe. Działka pokryta jest roślinnością niską (trawa) oraz pojedynczymi drzewami. Nie przewiduje się żadnych zmian w ukształtowaniu terenu ani wycinki drzew. Działka zlokalizowana jest po stronie wschodniej ulicy Luboszewskiej oraz po stron e północnej ulicy Piaskowej. Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Piaskowej poprzez istniejący zjazd oraz istniejącą bramę wjazdową. Na przedmiotowej działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Maź. możliwa jest zabudowa budownictwem mieszkalnym socjalnym o charakterze rotacyjnym..3. Projektowany stan zagospodarowania. Projektuje się na przedmiotowej działce posadowienie trzech kontenerów noclegowych w części wschodniej działki w odległości 4,Om od granicy wschodniej. Usytuowanie kontenerów na działce zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu. Przewiduje się montaż trzech gotowych prefabrykowanych kontenerów stalowych o wymiarach ok, 6,0 x 2,4 m i wysokości wewnętrznej min, 2,5m. Każdy kontener wyposażony będzie w instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe,

3 grzejnik elektryczny). Potrzeby socjalne osoby zamieszkujące kontenery będą realizować w istniejącym budynku socjalnym. Przewiduje się uzbrojenie kontenerów w następującą infrastrukturę techniczną: zasilanie w energię elektryczną zalicznikowe z instalacji elektrycznej na działce (wg projektu instalacji elektrycznej), zasilanie w wodę - nie dotyczy, odprowadzenie ścieków sanitarnych - nie dotyczy, zćiopatrzenie w ciepło - nie dotyczy (kontener ogrzewany elektrycznie), Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się odwodnienie dachu kontenera powierzchniowo na nieutwardzone tereny zielone na działce. Inwestycja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działo nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego. Na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia melioracji wodnych..4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera Wyniary pojedynczego modułu: L = 6058 mm, S=2438 mm, Hw=2500 mm, Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze ustal Dnym z klientem. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta OSBj gr. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 2 rnm, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta laminowana biała gr. 2 mm; Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 900 (biały) lub innym dostępnym u producenta blach, wełna mineralna gr. 60 mm, folia oaroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 2 mm. Okna PCV: 200x200 (RU) białe DrzW: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm. Insta acja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, l n staacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kw - szt.. Kontenery należy posadowić na bloczkach betonowych ustawionych na wypoziomowanej podsypce piaskowej.

4 Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa, /rys. / Oznaczenia do projektu zagospodarowania terenu Elementy Istniejące BS - istnjejący budynek socjalny KOŃ - istniejące kontenery noclegowe dr- istniejąca droga dojazdowa A, B, C, D - granice działki {linie rozgraniczające zakres inwestycji) Elementy projektowane,2,3 - projektowana lokalizacja kontenerów noclegowych {3 szt.) enn - projektowana wstawka" kabla elektrycznego zasilania kontenerów- kabel YKY 4x0 mm 2 R - projektowana rozdzielniarozdziałowaenergii elektrycznej W-miejsce przecięcia istniejącego kabla YKY 4x0 mm 2 Opracowanie geodezyjne enn , , , , , , , , ,00 ROSTY se- 2 orygumferit Stanistaw Nazwa obiektu Miejscowość Przedmiot oprać. Skala Projektant Podpis. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną j Nr rys./str. / 4 Tomaszów Maź, ul. Luboszewska nr7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUP Data opracowania Technik BufJ.o.wl.iny Kr. UAN,V. 8389/52/85 i k^j:strultcyjnc-budowlana Projektant Podpis

5 'o celów projektowych skala :500 aktualna na dzień: r. woj. łódzkie paw. tomaszowski m. Tomaszów Maź. -060^ ut. Luboszewska 7 obręb 4 di. 0/3 Wert. _ L. dz. 2673/?0f3 Keig 37- U2O03 M C-EGDETrtUF N r rej. 0 je*. : " cz.. ' ni^.~r.. ^y. oj-rf- ' I p:-,- :.-\; V.. ' '! /a: Kmnsztadl GD w sm :500 ario/sz: J f f 4, Granica i no/no/y ditofek *nta»ano nisbatfana. pr.-_ 24Łf*~ Dala opracowania mspj^ 3.Q7.263r. Nie \vykiuczc; cir i; r i. 'nią vj terenie innych nio \\^-'.s.'..y ' " T ~ "-^'r.jczej nie artiwfr-lirail K'v r n ị ir.ii.. ravr Wp.łflfDKi^iri i J*i: ir...'j-s;.'! Jiii MlWHr Cflł.l^fc IjŁBwiU *S.WJ. 6* Starosta Toi7iaszo\vBki Wydział Geodezji i Cjspiiaitci ISismclicmo K'.r..JE.awiL*^.,t c. - i ippvijencc.no'.' JLDT"! NinicJEf* róips. noit =!JŻ/Ł do celi w pjo.icktap.tc b n^s-^ jbu-vj fcucitlsr:' Myi

6 3. Projekt zasilania elektrycznego kontenerów. Podstawa opracowania Projekt budowlany instalacji elektrycznej opracowano na podstawie: zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, karty katalogowej kontenera, uzgodnień poczynionych z Inwestorem, wizji lokalnej projektanta w terenie, przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych. 2. Zakres opracowania Istniejące na posesji kontenery zasilane są z istniejącego Zestawu Złączowo Pomiarowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zasilania nowych kontenerów poprzez wykonanie wcięcia w istniejący kabel i wykonanie wstawki z kabla YKY 4x0 mm2. 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V Przewiduje się montaż gotowych kontenerów wyposażonych fabrycznie w instalacje elektryczną. Kontenery takie wyposażone sąw instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia. Należy dodatkowo wyprowadzić obwód do zasilania grzejników elektrycznych w każdym kontenerze. 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Układ zasilania TN - S. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji odbiorczej przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zainstalowanie wyłączników różnicowe - prądowych o prądzie różnicowym lan^soma oraz wyłączników nadmiarowych, bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają: bolce ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy opraw oświetleniowych, korpusy silników. Ochronę zrealizować zgodnie z normą PN - IEC

7 5. Zestawienie mocy istniejący kontener Projektowane kontenery Ogółem 8,0 kw 9,0 kw 7,OkW Przyjęty współczynnik jednoczesności - przyjęto 0,85 Zapotrzebowanie mocy ogółem 7,0 x 0,85 = 4,45 kw Obliczony prąd pobierany przez kontenery wynosi 20,88 A Wielkość istniejącego zabezpieczenia w istniejącym układzie pomiarowym to 25A. Nie ma więc potrzeby występowania o zwiększenie mocy. Zasilanie odbywać się będzie w oparciu o podpisaną umowę przyłączeniową. 6. Uwagi dla wykonawcy Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Instalacje Elektryczne", właściwymi przepisami branżowymi oraz przepisami B.H.P. instalację powinien wykonać uprawniony instalator. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane atesty. Całość robót należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

8 Schematy rozdzielni zasilań w kontenerach Ochrona od porażeń - szybkie wyłączanie System TN - S Zasilanie rozdzielni RR L.L2.L3 L.L2.L3 ZZZP na zewnątrz budynku a Opis numer. porn. 'E i? "* ^ E 5! D. d N ' Ii r3 J J Li iz "o Q ^ c? Pl > c O KONTENER Nr. 3 > a > = u ir [^ ]3 c KONTENER Nr. 2 > ' > ^ -o i a Ł_ O KONTENER Nr.l OBIEKT Kontenery noclegowe tusiz infraslruwjrą tecliniczną INWESTOR ADRES3LIDOWY PRZEDMIOT ERAMŻA Ins:. aleklryczne SKALA Tomaszcwskle Towarzystwo Budownictwa Spotecanego So. z o.o. Tomaszów Maź. ul. Luboszewssa 7 dz. nr 3rf3 obr. nri Schemat różowi s l ni NAZWISKO AUTORA mgrinż. Piotr Nockowshi ; FODPIS. Hc^oWS k. ^ss^s ff **3SmS?SUfcr w!rug^mul ' DATA VIII 203

9 TOMASZÓW MAŹ. UL. ńw. ANTONIEGO54, TEL./FAX 044/ doi:ycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie kontenerów ooclegowych wraz z infrastrukturą techniczną Adres inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów EWaz. powiat tomaseowski Inwestor: Tomaszowskte Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 SPIS l. CZĘŚĆ OPISOWA l. 2, T ZAKJIES ROBÓT i KOLEJNOŚĆ REALIZACJI WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM TOMASZÓW MAŹ. VIII 203 l. CZĘŚĆ OPISOWA. Zakres robót i kolejność realizacji Zakres robót budowlanych określony został w projekcie budowlanym i obejmuje on trzy kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działce nr 0/3 przy ulicy Lubogzewskiej nr 7 w miejscowości Tomaszów Maź. powiat tomaszowshi. W zakres wykonywanych robót wchodzi: > Trzy gotowe prefabrykowane kontenery noclegowe > Zewnętrzna infrastruktura techniczna Przewiduje się następującą Kolejność wykonywanych prac: Uzbrojenie działki w infrastrukturę techniczną Posadowienie kontenerów Uporządkowanie terenu

10 _ Q _ 2. Wykaz istniejącycsi obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej w projekcie budowlanym. Teren działki jest częściowo uzbrojony i zabudowany. Działka jest ogrodzona. 3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie Nie występują. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 20/2003 póz. 26 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: > W odległości mniejszej niż 3,0m od istniejącej linii enn {wykonanie przyłącza elektrycznego). Realizacja planowanych robót w obrębie występowania zagrożeń odbywać się winna z zachowaniem szczególnej ostrożności, W związku z powyższym przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz zasad BHP ryzyko wystąpienia zagrożeń ocenia się jako niewielkie. 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Wszelkie prace przy wykonywaniu prac objętych zakresem opracowania projektu budowlanego powinny być prowadzone przez firmy wyspecjalizowane i uprawnione do wykonania danego typu robót. Celem zminimalizowania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywanych prac, zachowania zasad BHP podczas prowadzenia robót budowlanych. G. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Kierownik budowy winien zapewnić dużą ilość rusztowań przesławnych do prac na wysokościach oraz wymagane szalunki do prowadzenia prac w wykopach jak również odpowiednią ilość drabin itp., wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrany ppoż., Itp, Kierownik budowy winien wskazać na placu budowy miejsce składowania materiałów (powinno ono być tak usytuowane aby nie kolidowało z komunikacją na piacu budowy i nie tarasowało przejść i dojazdów na wypadek wszelkich zdarzeń losowych). Ponadto obowiązkiem kierownika budowy jest dopilnowanie aby p acownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. Stanisław lechnik spec:

11 Tomaszów Maź. dn r Tomaszów Maź. mgr inż. Piotr Nockowski Jako projektanci wykonujący projekt budowlany kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną w Tomaszowie Maź. przy ul. Luboszewskiej nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 powiat tomaszowski oświadczamy, że w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Stanislaw Czapnik. ' Teclmik.,BC5ćwlgny. UPR/WWIENIA n ac.fcite nircf J S» MT.G.P. W.7342/60/92

12 IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA utworzona 23 marca 2002 roku juko jednostka organizacyjna Polskiej hby Inżynierów Budownictwa Łódź, 2 stycznia 203 r iir zamieszkały; Tomaszów Maź. ul. Polna l O m. 2 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOB/BO/4069/03 i po kt iada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, re mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. "Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l lutego 203 r. do 3 stycznia 204 r. Te d mik-' "Budowla ny/ Rady Łóciiklej OkręQowej v6d?.? ul. Północna 39

13 -72- ZBA NYNIERW TOOWMCTWA ufiwrzor,a 23 marca 2092 roku jał-,c j&diiosttw. organizacyjna Polskiej Izby Fafritierów S Łódź, 6 listopada 202 r. ZASYCIABGŻENIE nr 430 w ^#0* *^Sf «-W-200 Tomaszów Maź. u]. Witosa 98 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym LGJD/IE/ $30/02 } posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody Irtóre mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji oryginałem Ninieisze zaświadczenie jc^ od dnia l stycznia Łódź. ul. Północna 39 «l: (42) « (42) 6K i»u: iod.-apiib.oie.pl NSP: ^-050 MW.lDd.pIJb.org.pl &W* ^

14 Stanislaw.Czapniit Technik 'Budowlany/

15 OT '00 'Ol Ifi f-fr - n-- a Jl-YJIH-YW OdUJ HATlB-Urł o?-mll-uwi f i > 3 = -i ^ " 3TT 2 j? i» 3 5 w. ^ n? * j A n - I i w zakresie W f* te & S- p o? Ł*? j. 5 O j - i * w specjalności Ił n 7 Ś f w> l t i * I i w tr f* B ^ff. o ( u' ^ g rl E t ^ S 9 " T- "* n f Ź- s? i g 3 "* - J -f" '"g * -J' -R P & I 2 ff I g' " 9 w B- l -. E S- / s-. g :>..- :^, - S 5* \ $ * * ' pt 'O ' i " ' S. ^ (&* -Ł^ -i H H v',-sf -f t* F^ SOi s.! S 'S «; c S "0 * s >! ' i- F c- ił hfl 'O\ 8 ^ J? Ł a "5 g" 3 u2,'» i j i I! [! ' f. S S- i Ą 3 W O i! h* O & OJ H ł g, a " M $ i j? i ' *' ^ f S S aj "f jj '. * - P*- -a 'P '! * PS '-S- l 'i * - Stfl, :: & f is* >. : i i : - -g;.3& -;-S ** P Ją (D ^- ^ a' E -H 3 ^-- f - ^ ^s * S ff* ' ' d (ś...*"- td FT : -5 E 2. & F n >. Ł -i, n? -5 * ^ a--ij - f*- l'-: - ^J > -JŁ- -O- - - "m 3' - N ' ' 0 ' «.,- : '. s.* : ff 3 -ii %. (M 4: ^ * "I : J ^y ii ' «i «3":»-i ' ^' ^ **-!*'." * 's K* * P3 - ^ ' C* -*.. X) -N / "f-. T= T^ ' i 0... n Q. g, H 5 o 2, P 4 fl,- fr 0. ' 5. 'W '- Ml jil».2. _ r'- 0 ^'... '.?p7f.:;.ś g;i " s ';.?!!?.f. I. ; F-M; S J V.f. e- N - - ' : «ta KIM. \_ C.h^ j, a; ^4'fi. ia.-tr ^' S a.-.d i; w e! ;< :.- ', M *-* i..v* f -y J-* - - -i i* *i E?. B - ti / - o«io H ;." o.b o -, t.c.?«^: :. : * ;-; g.- 'S- -v U ^ -' i-. J, 'C 5 ; '^ '!. S hj- 'i-t,,.... S -a>i. ; '3, S' '"S.P ' S' 0 ' ' n tł O» w 5 : ^S «j P. H, n ^ ^! ^ P. ^, d ^ - it -s! I s V?. J3 U

16 STAROSTA TOMASZOWSKI <a T. r i y f y e v/^/f^'j'^ Nr zlecenia / 7//2QjL3 Tomaszów Maź., dn "200 Tomaszów MHZ, ul. Św. Antoniego 4 Nazwa p ojektu: instalacja Data wpływu zlecenia do ZUDP: Jednostka projektowa: - 5- owe- Inwestor Tomaszów Maź. Św, Antoniego Tomaszowskis Towarzsystwo Budownictwa Społecanego TOM&SEOW Majowa 5 Projekt dotyczy: Charakterystyka danego projektu: a instalacji! zalicznlkowa enn.- Tomaszów Maź,, ul Łuboszewska, dz>nr, 0/3obr.4. Ustawa z dnia 7 maja I9H9 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U, z 200r. Nr 93, póz. ]287?póżn. zin.) Rozporządzenie MRRE z dnia r. (Dz. U. Nr 38 póz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadnianiu dokumentacji projektowej, 2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gmncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia im budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lal od daty wydania niniejszej opinii. 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 3 ust, 2 rozpór?:, j.w. 5 Intcg alną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieraedą i podpisem Przewodniczącego ZUDP, 74 nit^czona w projekcie.

17 -6 str.2 ZUB-777/3 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami:. Punkt}' osnowy geodezyjnej podlegają ochronie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem iub przemieszczeniem (rozporządzenie MSWiA zdn, 5.04,] 999 Dz.U. nr 45, póz. 454), 2. Zakład Energetyczny; a) Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/H-0.525, NSEPJK-004. ' b) Prace ziemne w pobliżu kabli wykonać ręcznie. 3. W rejofiie isti\. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. 4. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nic naruszając systemu korzeniowego. 5. W przypadku niezastosowania się do zaleceń, winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia ponosi Wykonawca. ;.

18 KRATKA p - e - CW/AZDt? POJEDWC7E " - "? ODO

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY PT. WYMIANA STROPÓW W BUDYNKU SZKOŁY W M. ZAWADA GM. TOMASZÓW MAZ. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Autor projektu: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R.

PROJEKT BUDOWLANY LEGNICA, WRZESIEŃ 2016R. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX S.C. ADRES: UL. BOBRZAŃSKA 12, 59-220 LEGNICA NIP: 691-243-45-18 TEL. KONTAKTOWY: 518 018 092 E-MAIL: BIURO@ADAMEX-LCA.PL PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Egz.6. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH Bogdan Bosiak 49-100 Niemodlin ul. Wyzwolenia 21 tel./fax (077) 4606684 kom. 604818208 e-mail: bogdanbosiak@wp.pl METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO. OBIEKT: TEMAT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany branża elektryczna Egz. nr 1 07-100 Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) 792 56 98 PROJEKT BUDOWLANY Budowa wewnętrznej linii zasilającej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r.

OŚWIADCZENIE INWESTOR: PROJEKTANT: Leszno, grudzień 2013r. Leszno, grudzień 2013r. OŚWIADCZENIE Oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej pn Instalacje elektryczne budynku grilowiska w Drobninie, dz. nr 64" sporządzony został zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

EGZ. 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PBW) ELEKTRYCZNA. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński Biuro: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz, ul. Jana III Sobieskiego 8/59 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643-85-60 NIP: 876-205-65-23 REGON:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA Egz. nr Jednostka projektowa: inż. Franciszek Hrehorowicz, 56-400 Oleśnica, ul. mjr Henryka Sucharskiego 6K/3 tel. 502723429 Inwestor Nazwa zadania Adres inwestycji Nazwa opracowania Gmina Dobroszyce 56-410

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: BIURO PROJEKTOWE D-9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 811 47 84, e-mail: biuro@biurod9.pl www.biurod9.pl UMOWA

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES: UNIKÓW GMINA ZŁOCZEW dz. nr 128/2 INWESTOR: GMINA ZŁOCZEW OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Cz. III. OŚWIETLENIE ULICY

Cz. III. OŚWIETLENIE ULICY BIURO PROJEKTÓW PROJ-SERVIS 45 519 Opole ul. Rosponda 13 P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa ulicy osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BODOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Temat: Budowa boisk ORLIK2012 przy Szkole Podstawowej nr13 w Tarnowskich Górach

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

AUTORZY OPRACOWANIA:

AUTORZY OPRACOWANIA: OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA OBEJŚCIA DOBCZYC ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 KRAKÓW, ul. Głowackiego 56 NR UMOWY: 163/2004/ZDW z dnia 17.11.2004 r. NR DZIAŁEK: TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13 EGZ. pdf PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja zamienna do projektu zaopiniowanego nr 6630.1654.2012 w dniu 11 grudnia 2012 r ZUDP w Zgierzu Droga gminna nr 120574E ul. Polna Korekta trasy ulicy od km 0+392,45

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194. PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE PAWEŁ STEFANOWICZ 24-100 PUŁAWY UL.WŁOSTOWICKA 237 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy 24-100, ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.Oświadczenie 2.Uprawnienia i zaświadczenia 3.Warunki techniczne nr z dnia 06.03.2008r. wydane przez ENERGA w Słupsku 4.Informacja BiOZ 5.Opis techniczny 6. Rys. nr 1..Usunięcie

Bardziej szczegółowo

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy

P.W.TELBUD Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy P.W.TELBUD 05-552 Wólka Kosowska ul. Kwiatowa 12; Łazy Stadium Projekt Budowlano-Wykonawczy Branża Telekomunikacja Zadanie Przebudowa ul. Promienistej w m. Rusiec Gm. Nadarzyn. Temat opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo