TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 0601/ Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "97-200 TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/734-02-55, 0601/305599. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe TOMASZÓW MAŹ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ , 060/ Stadium : Temat: Projekt budowlany Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną Adre s inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów Maź. powiat tomaszowski Inwestor: Projektant: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 projekt zagospodarowania terenu: cz. architektoniczne- budowlana: instalacja elektryczna: Spis zawartości: l. PRDJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI -7. Część opisowa 2.. Przedmiot inwestycji, dane ogólne 2.2. Istniejący stan zagospodarowania 2.3. Projektowany stan zagospodarowania 2.4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera 3 2, Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUD - c/ęść rysunkowa, /rys. l/ 4 3. Pro ekt zasilania elektrycznego kontenerów. Pudstawa opracowania 5 2. y.akres opracowania 5 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V 5 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej 5 5. Zjestawienie mocy 6 6. dwagi dla wykonawcy 6 7. Schemat rozdzielni 7 4. Załączniki. Informacja dotycząca BIOZ Oświadczenie projektantów 0 3. Zaświadczenia o wpisie do izby projektantów.,., Kopie uprawnień projektantów UpiniaZUO...,., KJartii katalogowa przykładowego kontenera,...,..,, 7 Tomaszów Maź. sierpień 203 r.

2 I. Projekt zagospodarowania terenu wraz z załącznikami. Część opisowa... Przedmiot inwestycji, dane ogólne. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montażu trzech kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 0/3 obręb nr 4 w miejscowości Tomaszów Maź. przy ulicy Luboszewskiej nr 7 powiat tomaszowski. W/w działka stanowi własność Gminy Miasta Tomaszów Maź. z/s Tomaszów Maź. przy ul. P. O. W. nr 0/6..2. Istniejący stan zagospodarowania. W stanie istniejącym przedmiotowa działka jest częściowo zabudowana i zagospodarowana. Na działce zlokalizowane są budynki typu socjalnego o charakterze rotacyjnym (budynek noclegowni, budynek socjalny, kontenery noclegowe itp.) Działka jest ogrodzona i częściowo uzbrojona w wewnętrzne sieci wodno - kanalizacyjne i elektryczne. Teren działki ukształtowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku z północy na południe. Działka pokryta jest roślinnością niską (trawa) oraz pojedynczymi drzewami. Nie przewiduje się żadnych zmian w ukształtowaniu terenu ani wycinki drzew. Działka zlokalizowana jest po stronie wschodniej ulicy Luboszewskiej oraz po stron e północnej ulicy Piaskowej. Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Piaskowej poprzez istniejący zjazd oraz istniejącą bramę wjazdową. Na przedmiotowej działce zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Maź. możliwa jest zabudowa budownictwem mieszkalnym socjalnym o charakterze rotacyjnym..3. Projektowany stan zagospodarowania. Projektuje się na przedmiotowej działce posadowienie trzech kontenerów noclegowych w części wschodniej działki w odległości 4,Om od granicy wschodniej. Usytuowanie kontenerów na działce zgodnie z częścią rysunkową projektu zagospodarowania terenu. Przewiduje się montaż trzech gotowych prefabrykowanych kontenerów stalowych o wymiarach ok, 6,0 x 2,4 m i wysokości wewnętrznej min, 2,5m. Każdy kontener wyposażony będzie w instalację elektryczną (oświetlenie, gniazda wtykowe,

3 grzejnik elektryczny). Potrzeby socjalne osoby zamieszkujące kontenery będą realizować w istniejącym budynku socjalnym. Przewiduje się uzbrojenie kontenerów w następującą infrastrukturę techniczną: zasilanie w energię elektryczną zalicznikowe z instalacji elektrycznej na działce (wg projektu instalacji elektrycznej), zasilanie w wodę - nie dotyczy, odprowadzenie ścieków sanitarnych - nie dotyczy, zćiopatrzenie w ciepło - nie dotyczy (kontener ogrzewany elektrycznie), Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się odwodnienie dachu kontenera powierzchniowo na nieutwardzone tereny zielone na działce. Inwestycja ta nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działo nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego. Na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia melioracji wodnych..4. Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna kontenera Wyniary pojedynczego modułu: L = 6058 mm, S=2438 mm, Hw=2500 mm, Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi w kolorze ustal Dnym z klientem. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta OSBj gr. 22 mm, wykładzina PCV. Stropodach: blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 2 rnm, wełna mineralna o grubości 00 mm, płyta laminowana biała gr. 2 mm; Ściany zewnętrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha lakierowana RAL 900 (biały) lub innym dostępnym u producenta blach, wełna mineralna gr. 60 mm, folia oaroizolacyjna, płyta laminowana biała gr. 2 mm. Okna PCV: 200x200 (RU) białe DrzW: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, białe 900x2000 mm. Insta acja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, l n staacja grzewcza: grzejnik elektryczny 2 kw - szt.. Kontenery należy posadowić na bloczkach betonowych ustawionych na wypoziomowanej podsypce piaskowej.

4 Projekt zagospodarowania terenu - część rysunkowa, /rys. / Oznaczenia do projektu zagospodarowania terenu Elementy Istniejące BS - istnjejący budynek socjalny KOŃ - istniejące kontenery noclegowe dr- istniejąca droga dojazdowa A, B, C, D - granice działki {linie rozgraniczające zakres inwestycji) Elementy projektowane,2,3 - projektowana lokalizacja kontenerów noclegowych {3 szt.) enn - projektowana wstawka" kabla elektrycznego zasilania kontenerów- kabel YKY 4x0 mm 2 R - projektowana rozdzielniarozdziałowaenergii elektrycznej W-miejsce przecięcia istniejącego kabla YKY 4x0 mm 2 Opracowanie geodezyjne enn , , , , , , , , ,00 ROSTY se- 2 orygumferit Stanistaw Nazwa obiektu Miejscowość Przedmiot oprać. Skala Projektant Podpis. Kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną j Nr rys./str. / 4 Tomaszów Maź, ul. Luboszewska nr7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUP Data opracowania Technik BufJ.o.wl.iny Kr. UAN,V. 8389/52/85 i k^j:strultcyjnc-budowlana Projektant Podpis

5 'o celów projektowych skala :500 aktualna na dzień: r. woj. łódzkie paw. tomaszowski m. Tomaszów Maź. -060^ ut. Luboszewska 7 obręb 4 di. 0/3 Wert. _ L. dz. 2673/?0f3 Keig 37- U2O03 M C-EGDETrtUF N r rej. 0 je*. : " cz.. ' ni^.~r.. ^y. oj-rf- ' I p:-,- :.-\; V.. ' '! /a: Kmnsztadl GD w sm :500 ario/sz: J f f 4, Granica i no/no/y ditofek *nta»ano nisbatfana. pr.-_ 24Łf*~ Dala opracowania mspj^ 3.Q7.263r. Nie \vykiuczc; cir i; r i. 'nią vj terenie innych nio \\^-'.s.'..y ' " T ~ "-^'r.jczej nie artiwfr-lirail K'v r n ị ir.ii.. ravr Wp.łflfDKi^iri i J*i: ir...'j-s;.'! Jiii MlWHr Cflł.l^fc IjŁBwiU *S.WJ. 6* Starosta Toi7iaszo\vBki Wydział Geodezji i Cjspiiaitci ISismclicmo K'.r..JE.awiL*^.,t c. - i ippvijencc.no'.' JLDT"! NinicJEf* róips. noit =!JŻ/Ł do celi w pjo.icktap.tc b n^s-^ jbu-vj fcucitlsr:' Myi

6 3. Projekt zasilania elektrycznego kontenerów. Podstawa opracowania Projekt budowlany instalacji elektrycznej opracowano na podstawie: zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, karty katalogowej kontenera, uzgodnień poczynionych z Inwestorem, wizji lokalnej projektanta w terenie, przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i budowy instalacji elektrycznych. 2. Zakres opracowania Istniejące na posesji kontenery zasilane są z istniejącego Zestawu Złączowo Pomiarowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zasilania nowych kontenerów poprzez wykonanie wcięcia w istniejący kabel i wykonanie wstawki z kabla YKY 4x0 mm2. 3. Instalacje oświetleniowe i gniazd 230V Przewiduje się montaż gotowych kontenerów wyposażonych fabrycznie w instalacje elektryczną. Kontenery takie wyposażone sąw instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia. Należy dodatkowo wyprowadzić obwód do zasilania grzejników elektrycznych w każdym kontenerze. 4. Instalacje ochrony przeciwporażeniowej Układ zasilania TN - S. Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji odbiorczej przewidziano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania poprzez zainstalowanie wyłączników różnicowe - prądowych o prądzie różnicowym lan^soma oraz wyłączników nadmiarowych, bezpieczników topikowych. Ochronie podlegają: bolce ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy opraw oświetleniowych, korpusy silników. Ochronę zrealizować zgodnie z normą PN - IEC

7 5. Zestawienie mocy istniejący kontener Projektowane kontenery Ogółem 8,0 kw 9,0 kw 7,OkW Przyjęty współczynnik jednoczesności - przyjęto 0,85 Zapotrzebowanie mocy ogółem 7,0 x 0,85 = 4,45 kw Obliczony prąd pobierany przez kontenery wynosi 20,88 A Wielkość istniejącego zabezpieczenia w istniejącym układzie pomiarowym to 25A. Nie ma więc potrzeby występowania o zwiększenie mocy. Zasilanie odbywać się będzie w oparciu o podpisaną umowę przyłączeniową. 6. Uwagi dla wykonawcy Wszystkie prace montażowe, próby i odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montaźowych. Instalacje Elektryczne", właściwymi przepisami branżowymi oraz przepisami B.H.P. instalację powinien wykonać uprawniony instalator. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane atesty. Całość robót należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

8 Schematy rozdzielni zasilań w kontenerach Ochrona od porażeń - szybkie wyłączanie System TN - S Zasilanie rozdzielni RR L.L2.L3 L.L2.L3 ZZZP na zewnątrz budynku a Opis numer. porn. 'E i? "* ^ E 5! D. d N ' Ii r3 J J Li iz "o Q ^ c? Pl > c O KONTENER Nr. 3 > a > = u ir [^ ]3 c KONTENER Nr. 2 > ' > ^ -o i a Ł_ O KONTENER Nr.l OBIEKT Kontenery noclegowe tusiz infraslruwjrą tecliniczną INWESTOR ADRES3LIDOWY PRZEDMIOT ERAMŻA Ins:. aleklryczne SKALA Tomaszcwskle Towarzystwo Budownictwa Spotecanego So. z o.o. Tomaszów Maź. ul. Luboszewssa 7 dz. nr 3rf3 obr. nri Schemat różowi s l ni NAZWISKO AUTORA mgrinż. Piotr Nockowshi ; FODPIS. Hc^oWS k. ^ss^s ff **3SmS?SUfcr w!rug^mul ' DATA VIII 203

9 TOMASZÓW MAŹ. UL. ńw. ANTONIEGO54, TEL./FAX 044/ doi:ycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie kontenerów ooclegowych wraz z infrastrukturą techniczną Adres inwestycji: ul. Luboszewska nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 Tomaszów EWaz. powiat tomaseowski Inwestor: Tomaszowskte Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o Tomaszów Maź., ul. Majowa nr 5 SPIS l. CZĘŚĆ OPISOWA l. 2, T ZAKJIES ROBÓT i KOLEJNOŚĆ REALIZACJI WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT ŚRODKI TECHNICZNE l ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM TOMASZÓW MAŹ. VIII 203 l. CZĘŚĆ OPISOWA. Zakres robót i kolejność realizacji Zakres robót budowlanych określony został w projekcie budowlanym i obejmuje on trzy kontenery noclegowe wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działce nr 0/3 przy ulicy Lubogzewskiej nr 7 w miejscowości Tomaszów Maź. powiat tomaszowshi. W zakres wykonywanych robót wchodzi: > Trzy gotowe prefabrykowane kontenery noclegowe > Zewnętrzna infrastruktura techniczna Przewiduje się następującą Kolejność wykonywanych prac: Uzbrojenie działki w infrastrukturę techniczną Posadowienie kontenerów Uporządkowanie terenu

10 _ Q _ 2. Wykaz istniejącycsi obiektów budowlanych Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej w projekcie budowlanym. Teren działki jest częściowo uzbrojony i zabudowany. Działka jest ogrodzona. 3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie Nie występują. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 20/2003 póz. 26 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: > W odległości mniejszej niż 3,0m od istniejącej linii enn {wykonanie przyłącza elektrycznego). Realizacja planowanych robót w obrębie występowania zagrożeń odbywać się winna z zachowaniem szczególnej ostrożności, W związku z powyższym przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz zasad BHP ryzyko wystąpienia zagrożeń ocenia się jako niewielkie. 5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Wszelkie prace przy wykonywaniu prac objętych zakresem opracowania projektu budowlanego powinny być prowadzone przez firmy wyspecjalizowane i uprawnione do wykonania danego typu robót. Celem zminimalizowania zagrożeń przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywanych prac, zachowania zasad BHP podczas prowadzenia robót budowlanych. G. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Kierownik budowy winien zapewnić dużą ilość rusztowań przesławnych do prac na wysokościach oraz wymagane szalunki do prowadzenia prac w wykopach jak również odpowiednią ilość drabin itp., wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrany ppoż., Itp, Kierownik budowy winien wskazać na placu budowy miejsce składowania materiałów (powinno ono być tak usytuowane aby nie kolidowało z komunikacją na piacu budowy i nie tarasowało przejść i dojazdów na wypadek wszelkich zdarzeń losowych). Ponadto obowiązkiem kierownika budowy jest dopilnowanie aby p acownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. Stanisław lechnik spec:

11 Tomaszów Maź. dn r Tomaszów Maź. mgr inż. Piotr Nockowski Jako projektanci wykonujący projekt budowlany kontenerów noclegowych wraz z infrastrukturą techniczną w Tomaszowie Maź. przy ul. Luboszewskiej nr 7 dz. nr 0/3 obr. nr 4 powiat tomaszowski oświadczamy, że w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Stanislaw Czapnik. ' Teclmik.,BC5ćwlgny. UPR/WWIENIA n ac.fcite nircf J S» MT.G.P. W.7342/60/92

12 IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA utworzona 23 marca 2002 roku juko jednostka organizacyjna Polskiej hby Inżynierów Budownictwa Łódź, 2 stycznia 203 r iir zamieszkały; Tomaszów Maź. ul. Polna l O m. 2 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOB/BO/4069/03 i po kt iada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, re mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. "Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia l lutego 203 r. do 3 stycznia 204 r. Te d mik-' "Budowla ny/ Rady Łóciiklej OkręQowej v6d?.? ul. Północna 39

13 -72- ZBA NYNIERW TOOWMCTWA ufiwrzor,a 23 marca 2092 roku jał-,c j&diiosttw. organizacyjna Polskiej Izby Fafritierów S Łódź, 6 listopada 202 r. ZASYCIABGŻENIE nr 430 w ^#0* *^Sf «-W-200 Tomaszów Maź. u]. Witosa 98 jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym LGJD/IE/ $30/02 } posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody Irtóre mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji oryginałem Ninieisze zaświadczenie jc^ od dnia l stycznia Łódź. ul. Północna 39 «l: (42) « (42) 6K i»u: iod.-apiib.oie.pl NSP: ^-050 MW.lDd.pIJb.org.pl &W* ^

14 Stanislaw.Czapniit Technik 'Budowlany/

15 OT '00 'Ol Ifi f-fr - n-- a Jl-YJIH-YW OdUJ HATlB-Urł o?-mll-uwi f i > 3 = -i ^ " 3TT 2 j? i» 3 5 w. ^ n? * j A n - I i w zakresie W f* te & S- p o? Ł*? j. 5 O j - i * w specjalności Ił n 7 Ś f w> l t i * I i w tr f* B ^ff. o ( u' ^ g rl E t ^ S 9 " T- "* n f Ź- s? i g 3 "* - J -f" '"g * -J' -R P & I 2 ff I g' " 9 w B- l -. E S- / s-. g :>..- :^, - S 5* \ $ * * ' pt 'O ' i " ' S. ^ (&* -Ł^ -i H H v',-sf -f t* F^ SOi s.! S 'S «; c S "0 * s >! ' i- F c- ił hfl 'O\ 8 ^ J? Ł a "5 g" 3 u2,'» i j i I! [! ' f. S S- i Ą 3 W O i! h* O & OJ H ł g, a " M $ i j? i ' *' ^ f S S aj "f jj '. * - P*- -a 'P '! * PS '-S- l 'i * - Stfl, :: & f is* >. : i i : - -g;.3& -;-S ** P Ją (D ^- ^ a' E -H 3 ^-- f - ^ ^s * S ff* ' ' d (ś...*"- td FT : -5 E 2. & F n >. Ł -i, n? -5 * ^ a--ij - f*- l'-: - ^J > -JŁ- -O- - - "m 3' - N ' ' 0 ' «.,- : '. s.* : ff 3 -ii %. (M 4: ^ * "I : J ^y ii ' «i «3":»-i ' ^' ^ **-!*'." * 's K* * P3 - ^ ' C* -*.. X) -N / "f-. T= T^ ' i 0... n Q. g, H 5 o 2, P 4 fl,- fr 0. ' 5. 'W '- Ml jil».2. _ r'- 0 ^'... '.?p7f.:;.ś g;i " s ';.?!!?.f. I. ; F-M; S J V.f. e- N - - ' : «ta KIM. \_ C.h^ j, a; ^4'fi. ia.-tr ^' S a.-.d i; w e! ;< :.- ', M *-* i..v* f -y J-* - - -i i* *i E?. B - ti / - o«io H ;." o.b o -, t.c.?«^: :. : * ;-; g.- 'S- -v U ^ -' i-. J, 'C 5 ; '^ '!. S hj- 'i-t,,.... S -a>i. ; '3, S' '"S.P ' S' 0 ' ' n tł O» w 5 : ^S «j P. H, n ^ ^! ^ P. ^, d ^ - it -s! I s V?. J3 U

16 STAROSTA TOMASZOWSKI <a T. r i y f y e v/^/f^'j'^ Nr zlecenia / 7//2QjL3 Tomaszów Maź., dn "200 Tomaszów MHZ, ul. Św. Antoniego 4 Nazwa p ojektu: instalacja Data wpływu zlecenia do ZUDP: Jednostka projektowa: - 5- owe- Inwestor Tomaszów Maź. Św, Antoniego Tomaszowskis Towarzsystwo Budownictwa Społecanego TOM&SEOW Majowa 5 Projekt dotyczy: Charakterystyka danego projektu: a instalacji! zalicznlkowa enn.- Tomaszów Maź,, ul Łuboszewska, dz>nr, 0/3obr.4. Ustawa z dnia 7 maja I9H9 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U, z 200r. Nr 93, póz. ]287?póżn. zin.) Rozporządzenie MRRE z dnia r. (Dz. U. Nr 38 póz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadnianiu dokumentacji projektowej, 2. Stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gmncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia im budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lal od daty wydania niniejszej opinii. 4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w paragrafie 3 ust, 2 rozpór?:, j.w. 5 Intcg alną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieraedą i podpisem Przewodniczącego ZUDP, 74 nit^czona w projekcie.

17 -6 str.2 ZUB-777/3 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami:. Punkt}' osnowy geodezyjnej podlegają ochronie przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem iub przemieszczeniem (rozporządzenie MSWiA zdn, 5.04,] 999 Dz.U. nr 45, póz. 454), 2. Zakład Energetyczny; a) Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/H-0.525, NSEPJK-004. ' b) Prace ziemne w pobliżu kabli wykonać ręcznie. 3. W rejofiie isti\. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. 4. W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nic naruszając systemu korzeniowego. 5. W przypadku niezastosowania się do zaleceń, winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia ponosi Wykonawca. ;.

18 KRATKA p - e - CW/AZDt? POJEDWC7E " - "? ODO

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: BIURO PROJEKTOWE D-9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 811 47 84, e-mail: biuro@biurod9.pl www.biurod9.pl UMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247

Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 ArchiPLUS 2 Biuro Projektów ArchiPLUS Ul.Powsta ców 4, 41-400 Mysłowice Tel./fax. (0-32) 223 70 60; 604 197 247 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA- NIA W BUDYNKU PRZEPOMPOWNI I. OPIS TECHNICZNY: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13

PROJEKT BUDOWLANY. działki nr: 395, 367, 374, 375/1, 376, 377, 378, 380/2, 382/1, 383, 384, 385, 387/1, 388, 390 obręb G-13 EGZ. pdf PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja zamienna do projektu zaopiniowanego nr 6630.1654.2012 w dniu 11 grudnia 2012 r ZUDP w Zgierzu Droga gminna nr 120574E ul. Polna Korekta trasy ulicy od km 0+392,45

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE BRANŻY SANITARNEJ GDAŃSK, UL. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 391 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI PS3 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA WODA OBIEKT KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM DO ZABUDOWAŃ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO W GMINIE BAKAŁARZEWO. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. Część merytoryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo