KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty"

Transkrypt

1

2 KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty

3 Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 6 Du e Komentarze Becka Marek Wierzbowski, Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 8 Podrêczniki Prawnicze KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 14 Twoje Prawo KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 15 Wprowadzenie prof. Janusza Borkowskiego Teksty Ustaw Becka KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, POSTÊPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, PRAWO O POSTÊPOWANIU PRZED S DAMI ADMINISTRACYJNYMI, AKTY WYKONAWCZE Edycja S¹dowa PRAWO ADMINISTRACYJNE, Tom I II Zbiór Przepisów Pod red. Adama azowskiego PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Repetytoria Becka PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 2 Twoje Prawo

4 Pamiêci mojego Ojca

5

6 Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty Komentarz Bartosz Draniewicz

7 Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty Stan prawny: 1 kwiecieñ 2005 r. Redakcja: Joanna Cybulska Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN

8 Spis treœci Spis treœci Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura.... XI XV XIX Komentarz... 1 I. Ustawa z r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.)... 3 Wprowadzenie... 3 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Zakres przedmiotowy Art. 2. Zakres zastosowania... 8 Art. 3. Pojêcie opakowania... 9 Art. 4. Wp³yw na inne przepisy Rozdzia³ 2. Obowi¹zki producenta, importera, dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowego nabycia, eksportera i dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowej dostawy opakowañ Art. 5. Negatywny wp³yw na œrodowisko Art. 6. Oznakowanie produktów Art. 7. Sk³adanie sprawozdañ Rozdzia³ 3. Obowi¹zki producenta, importera, dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowego nabycia, eksportera i dokonuj¹cego wewn¹trzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach Art. 8. Wymogi dotycz¹ce opakowañ Art. 9. Obowi¹zki przedsiêbiorców Art. 10. Wysokoœæ kaucji na œrodki niebezpieczne Art. 11. Zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci Rozdzia³ 4. Obowi¹zki sprzedawcy i u ytkownika produktów w opakowaniach Art. 12. Informacje dla u ytkownika Art. 13. Opakowania jednorazowe i wielokrotnego u ytku Art. 14. Zwrot opakowañ Art. 14a. Zwrot opakowañ Art. 15. Selektywna zbiórka odpadów VII

9 Spis treœci Art. 16. Kaucja na opakowanie Art. 17. Obowi¹zek zwrotu opakowañ niebezpiecznych. 88 Art. 18. Nadzór Inspekcji Handlowej Rozdzia³ 5. Obowi¹zki organów administracji publicznej. 90 Art. 19. Raport wojewódzki Art. 20. Baza danych Rozdzia³ 6. Przepisy karne Art. 21. Przekroczenie dopuszczalnych norm Art. 21a. Nieodpowiednie oznakowanie Art. 22. Niedope³nienie obowi¹zku sprawozdania Art. 23. Nieustalenie kaucji Art. 24. Nieprawid³owa sprzeda œrodków niebezpiecznych 95 Art. 25. Niedope³nienie obowi¹zku zwrotu opakowania. 96 Art. 26. Brak informacji w miejscu sprzeda y Art. 27. Nieprzyjmowanie opakowañ wielokrotnego u ytku 97 Art. 27a. Niewywi¹zywanie siê z obowi¹zku producenta 97 Art. 28. Nieprowadzenie selektywnej zbiórki Art. 29. Wykroczenia Rozdzia³ 7. Przepisy koñcowe Art. 30. Zmiany w innych aktach Art. 31. Wejœcie w ycie II. Ustawa z r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) 101 Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Art. 2. Objaœnienia pojêæ Rozdzia³ 2. Obowi¹zki przedsiêbiorców Art. 3. Odzysk, recykling Art. 3a. Produkt w opakowaniu wielomateria³owym Art. 4. Sposoby realizacji Art. 5. Organizacja odzysku Art. 6. Kapita³ zak³adowy organizacji Art. 7. Statut, rejestr s¹dowy Art. 8. Zachowanie tajemnicy Art. 9. Zawiadomienie o rozpoczêciu dzia³alnoœci Art. 10. Sprawozdanie roczne Art. 11. Dodatkowa ewidencja Art. 11a. Rozliczenie w nastêpnych latach Rozdzia³ 3. Op³ata produktowa Art. 12. Op³ata produktowa VIII

10 Spis treœci Art. 13. Podstawa obliczenia Art. 14. Maksymalna stawka op³aty Art. 15. Roczne sprawozdanie Art. 16. Odrêbny rachunek bankowy Art. 17. Zaleg³oœci w op³atach Art. 18. Egzekucja op³at Art. 19. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji Podatkowej Rozdzia³ 4. Op³ata depozytowa Art. 20. Stawka op³aty depozytowej Art. 21. Obowi¹zki sprzedawcy detalicznego Art. 22. Sposób magazynowania Art. 23. Informacje o zwrocie zu ytego akumulatora Rozdzia³ 5. Obowi¹zki organów administracji publicznej. 282 Art. 24. Sprawozdania marsza³ka województwa Art. 25. Doprecyzowanie nomenklatury Art. 26. Nadzór Inspekcji Handlowej Rozdzia³ 6. Zasady gospodarowaania œrodkami pochodz¹cymi z op³aty produktowej Art. 27. Wp³ywy z op³at Art. 28. (uchylony) Art. 29. Fundusze gromadz¹ce wp³ywy Art. 30. Przeznaczenie œrodków Art. 31. (uchylony) Art. 32. Edukacja ekologiczna Art. 33. Zbieranie i regeneracja odpadów Art. 34. Odpady z lamp wy³adowczych Art. 34a. Odpady z materia³ów reklamowych Art. 35. Sprawozdania wójtów, burmistrzów Art. 36. Upowa nienie ustawowe Rozdzia³ 7. Przepisy karne Art. 37. Brak sprawozdañ Art. 37a. Brak dokumentów Art. 38. Zaniedbania zwi¹zane z akumulatorami Art. 39. Zaniedbania zwi¹zane z akumulatorami Art. 40. Przepisy o wykroczeniach Rozdzia³ 8. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe Art. 41. Zmiany w innych aktach Art. 42. Zmiany w innych aktach Art. 43. Kapita³ zak³adowy Art. 44. Obowi¹zek zg³aszania produktów IX

11 Spis treœci Art. 45. Wy³¹czenie stosowania Art. 46. Wejœcie w ycie III. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z r. w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych IV. Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. zmieniaj¹ca dyrektywê 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych V. Propozycje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹cej Dyrektywê 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 2004/0045 (COD) Za³¹cznik Wzór umowy o przejêcie obowi¹zku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych Indeks rzeczowy X

12 Przedmowa Przedmowa Jednym z najpowa niejszych zagro eñ dla œrodowiska naturalnego jest wzrastaj¹ca iloœæ opakowañ i, co nieuniknione, odpadów opakowaniowych. Badania przeprowadzone przez Europejsk¹ Agencjê Œrodowiska wskazuj¹, i wzrost ten w okresie od roku 1997 do 2001, dotyczy³ 10 pañstw spoœród 15 ówczesnych cz³onków Unii Europejskiej. Ogólny poziom wzrostu strumienia odpadów opakowaniowych w tym okresie wyniós³ 7%. Symulacje przeprowadzone w odniesieniu do Unii Europejskiej sk³adaj¹cej siê jeszcze z 15 cz³onków wykaza³y, i wzrost ten mo e wynosiæ nawet 18% w okresie od roku 2000 (rok bazowy) do roku 2008, tj. z poziomu 65 milionów ton w roku bazowym do 77 milionów ton w roku Przyczyny takiego stanu rzeczy wi¹zane s¹ z modelem konsumpcji dzisiejszego spo³eczeñstwa, które coraz czêœciej siêga po produkty importowane, jak i ju uprzednio przygotowane. Jednoczeœnie gospodarstwa domowe rozrastaj¹ siê, co implikuje, i generuj¹ one wiêksz¹ iloœæ odpadów. Zjawisko to ma miejsce pomimo, i kraje starej Unii osi¹gaj¹ poziomy docelowe odzysku, a w szczególnoœci recyklingu odpadów opakowaniowych wyznaczone przez Dyrektywê Parlamentu Europejskiego (dalej w skrócie Parlament) i Rady dotycz¹cej opakowañ i odpadów opakowaniowych 94/62/WE (dalej w skrócie Dyrektywa opakowaniowa) 1. Oznacza to, i nie s¹ realizowane inne cele wyznaczone przez Dyrektywê opakowaniow¹. Jest to podstawowy, choæ nie jedyny akt prawa wspólnotowego poœwiêcony gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. Przepisy prawa unijnego w interesuj¹cym nas zakresie zostan¹ przedstawione w dalszej czêœci komentarza. Postanowienia dyrektywy opakowaniowej zosta³y transponowane do polskiego porz¹dku prawnego za poœrednictwem dwóch ustaw: ustawy z r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (dalej w skrócie OpakU) 2, ustawy z r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej 3 (dalej w skrócie ObPrzedU). 1 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste zosta³a opublikowana w OJ L propozycje nowelizacji zaœ jako Com (2001) 729 final Official Journal C 103, Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm. 3 Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm. XI

13 Przedmowa Ustawy wesz³y w ycie z dniem r. Celem ustaw jest przede wszystkim dostosowanie polskich rozwi¹zañ prawnych do tych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej. Cele (zapobieganie wytwarzaniu zanieczyszczeñ, odzysk i recykling) jakie leg³y o podstaw wprowadzenia tych ustaw, s¹ realizowane za pomoc¹ specyficznych instrumentów prawa ochrony œrodowiska. Chodzi tutaj w szczególnoœci o op³atê produktow¹ i op³atê depozytow¹, których wprowadzenie nie jest obligatoryjne na gruncie dyrektywy opakowaniowej. Dyrektywa bowiem, zgodnie ze swoj¹ natur¹, wi¹ e co do celów jej adresatów, pozostawiaj¹c wybór œrodków ich realizacji adresatom. Dzia³ania polskiego ustawodawcy nale y jednak postrzegaæ zgodnie z intencj¹ wyra on¹ tak e w uzasadnieniu do rz¹dowego projektu ObPrzedU jako zapowiedÿ pod¹ ania drog¹ zielonej reformy podatkowej. Jest ona oparta na instrumentach ekonomicznych ochrony œrodowiska. Ich szczególne znaczenie zosta³o potwierdzone Decyzj¹ 2179/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie przegl¹du stanu Pi¹tego programu dzia³ania 1,2. Priorytety zawarte w pi¹tym programie zosta³y podtrzymane równie w Szóstym programie dzia³ania Wspólnoty w dziedzinie ochrony œrodowiska, obejmuj¹cym lata Nosi on nazwê Nasza Przysz³oœæ, Nasz Wybór 3. Istot¹ zielonej reformy podatkowej jest wprowadzanie podatków i op³at ekologicznych, które stopniowo maj¹ zastêpowaæ opodatkowanie tej czêœci ludzkiej aktywnoœci, która tworzy wartoœæ dodan¹, a wiêc przede wszystkim pracy, ale i oszczêdzania, inwestowania co per saldo ma sprawiæ, i przychody z tego pierwszego Ÿród³a zrównowa ¹ te z drugiego. Jako kluczowy argument wskazuje siê osi¹gniêcie efektu podwójnej dywidendy, tj. osi¹gniêcie efektu ekologicznego (poprzez zmniejszenia uci¹ liwoœci dla œrodowiska), przy jednoczesnym uzyskaniu skutku spo³ecznego, np. polegaj¹cego na zwiêkszeniu zatrudnienia, a to dziêki zmniejszeniu opodatkowania pracy lub zmniejsze- 1 Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development, 'Towards sustainability' opublikowany w OJ L 275, , p Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators containing certain dangerous substances, OJ L 78, , p. 38. Directive as amended by Commission Directive 98/101/EC (OJ L 1, , p. 1). 3 Zobacz: Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the sixth environmental action programmee of European Community Environment 2010: Our future, our choice COM (2001) 31 final, 2001/0029 (COD). Opis programu wraz z literatur¹ Ÿród³ow¹ znajduje siê miêdzy innymi w opracowaniach: Nowe regulacje ochrony œrodowiska w Polsce dostosowanie do wymagañ Unii Europejskiej red. J. Jendroœka, Wroc³aw 2001, str ; Ochrona œrodowiska w dzia³alnoœci gospodarczej, J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2003, str XII

14 Przedmowa niu socjalnych kosztów pracy po stronie pracodawcy 1. Niestety op³ata depozytowa w swym obecnym kszta³cie, jakkolwiek maj¹ca walor bodÿcowy, zachêcaj¹cy do zachowañ proekologicznych, nie mo e stanowiæ elementu tej e reformy. Aby siê w ni¹ wkomponowaæ prócz poprawienia ewidentnych b³êdów konstrukcyjnych, powinna dodatkowo zostaæ przekszta³cona w op³atê ³¹cz¹c¹ cechy op³aty produktowej i depozytowej, co zostanie wyjaœnione w uwagach zawartych w Komentarzu. Komentarz zosta³ podzielony na piêæ czêœci. Dwie pierwsze zawieraj¹ komentarze do dwóch wspomnianych przeze mnie ustaw, trzecia, czwarta i pi¹ta, z racji tego, i Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej krótkie omówienie prawodawstwa unijnego. Obowi¹zywanie komentowanych ustaw wzbudza³o wiele kontrowersji wœród praktyków, w szczególnoœci co do prawnopodatkowej oceny op³aty produktowej (czy stanowi ona koszt uzyskania przychodu), która nale y do szerokiej kategorii danin publicznoprawnych. Przeciêcie dyskusji nast¹pi³o dopiero wraz z nowelizacj¹ ustaw podatkowych, choæ w krêgach ustawodawczych pojawiaj¹ siê pogl¹dy o koniecznoœci uznawania tego rodzaju daniny publicznoprawnej jako sankcji za nieprzestrzeganie wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska, co by uniemo liwia³o uznawanie op³aty produktowej jako kosztu uzyskania przychodu, dlatego kilka uwag w komentarzu zosta³o poczynionych na temat charakteru prawnego op³aty produktowej. Nie s¹ to jedyne w¹tpliwoœci dotycz¹ce aspektów podatkowych funkcjonowania ustaw bêd¹cych przedmiotem niniejszego komentarza, dlatego poœwiêcono im szczególn¹ uwagê w opracowaniu. W komentarzu zosta³y przywo³ane interpretacje poszczególnych rozwi¹zañ zawartych w komentowanych ustawach, dokonane przez Ministerstwo Ochrony Œrodowiska, które wywo³uj¹ szczególne problemy wœród adresatów zawartych w nich norm prawnych. Ponadto w opracowaniu wykorzystane zosta³o orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci dotycz¹ce dyrektywy opakowaniowej, jako maj¹ce znaczenie równie przy wyk³adni ustawodawstwa polskiego, skoro zarówno OpakU i ObPrzedU zawieraj¹ niemal literalne powielenia postanowieñ dyrektywy opakowaniowej, szczególnie dotycz¹ce podstawowych definicji. W ten sposób zosta³y wyjaœnione zakresy znaczeniowe nazw opakowañ i recyklingu, a wiêc pojêæ, które stanowi¹ osnowê rzeczonych regulacji. Warszawa, styczeñ 2005 r. Bartosz Draniewicz 1 W. Sadulski, Ekologiczna Reforma Podatkowa jako narzêdzie wdra ania ekorozwoju w Europie i Polsce, Ekoprofit Nr 1(65) z 2003 r., str XIII

15

16 Wykaz 1. Akty skrótów prawne Wykaz skrótów Dyrektywa odpadowa... Dyrektywa Rady 75/442/EWG z r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste) znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG oraz decyzj¹ Komisji 96/350/WE (tekst pierwotny: Dz.U. WE L p. 39 Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste) Dyrektywa opakowaniowa... Dyrektywa Parlamentu Europejskiego (dalej w skrócie Parlament) i Rady dotycz¹ca opakowañ i odpadów opakowaniowych 94/62/WE European Parliament and Council Directive 94/62/WE of 20 December 1994 on packaging and packaging waste zosta³a opublikowana w Dz.U. WE L nowelizacje omówiono w Komentarzu KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPSW.... ustawa z r. Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148) KSH... ustawa z r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz ze zm.) KW... ustawa z r. Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) nowelizacja ObPrzedU.... rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (druk sejmowy z r., Nr 3211) ObPrzedU nowelizacja.... ustawa z r. o zmianie ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 33, poz. 291) XV

17 Wykaz skrótów ObPrzedU.... ustawa z r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.) OpakU... ustawa z r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Prawo celne... ustawa z r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrOchrŒrodU... ustawa z r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Ustawa czyszcz¹ca.. ustawa z r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78). Ustawa czyszcz¹ca wesz³a w ycie r. Ustawa wprowadzaj¹ca.... ustawa z r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony œrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) Wspólnotowy Kodeks Celny... rozp. Rady (EWG) Nr 2913/92 z r. ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z r.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA... Naczelny S¹d Administracyjny SA... S¹dApelacyjny SN... S¹dNajwy szy SN(7)... S¹dNajwy szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 3. Czasopisma Dz.U.... Dziennik Ustaw M.P.... Monitor Polski Dz.U. WE... Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich (Dz.U.) Sk³ada siê z dwóch powi¹zanych tematycznie serii (L, czyli legislacja, oraz C informacje i og³oszenia), a tak e Dodatek (S przetargi publiczne) Dz.U. EU... Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej (zast¹pi³ Dz.U.WE) 4. Inne art.... artyku³ lit.... litera XVI

18 Wykaz skrótów m.in.... miêdzy innymi nast.... nastêpne Nb... numer brzegowy np.... naprzyk³ad orz.... orzeczenie pkt... punkt por... porównaj post.... postanowienie poz.... pozycja publ.... publikacja r... rok red.... redakcja rozp.... rozporz¹dzenie str.... strona tekst jedn.... tekst jednolity tj.... tojest tzn.... toznaczy ust.... ustêp wyd.... wydanie wprow.... wprowadzenie zezm.... zezmianami XVII

19

20 Literatura Literatura Analiza i ocena funkcjonowania systemu op³at produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji w tym zakresie, weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek op³at produktowych. Kierownik tematu J. Famielec, Kraków M. Bar, M. Bojarski, M. Duczmal, M. Górski, J. Jerzmañski, Ustawa z r. o odpadach. Komentarz, Wroc³aw M. Bernat, P. Wnorowski, Podatkowe aspekty procesów odzysku i recyklingu, Monitor Podatkowy z 2002 r., Nr 5. Z. Brodecki, M. Dereziñska, Prawo integracji europejskiej. Zarys wyk³adu z wyborem Ÿróde³, Sopot B. Brzeziñski, W. Morawski, Op³aty za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska a przepisy ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Nr 3 4/1999. J. Ciechanowicz-MacLean, Finansowanie i obci¹ anie dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Bydgoszcz Toruñ J. Ciechanowicz-MacLean, Ochrona œrodowiska w dzia³alnoœci gospodarczej, Warszawa B. Clementz, Praktyka prawa ochrony œrodowiska w Polsce w kontekœcie przyst¹pienia do Unii Europejskiej, Radca Prawny 5/2004. J. Dobosz, [w:] Zapis stenograficzny (980) z 76 posiedzenia Komisji Ochrony Œrodowiska z r. B. Draniewicz, Opakowania nowe definicje Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych i jej transpozycja do ustawodawstwa polskiego, [w:] Odpady i Œrodowisko Nr 2(26)2004, str B. Draniewicz, Op³ata produktowa uwagi na tle unormowañ europejskich, Odpady i Œrodowisko Nr 6(26)2003. B. Draniewicz, Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹ca Dyrektywê 94/62/WE w sprawie opakowañ i odpadów opakowaniowych, Ochrona Œrodowiska. Prawo i Polityka, Nr 1(35)2004. B. Draniewicz, Umowa o przejêcie obowi¹zku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou ytkowych, [w:] Monitor Prawniczy, Nr 13/2004, str B. Draniewicz, Przywilej przy rocznym rozliczeniu. Gazeta Prawna z r. XIX

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dziennik Ustaw Nr 63 4594 Poz. 638 638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania, jakim muszà odpowiadaç opakowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77

SPIS TRECI. Przedmowa Wprowadzenie TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]... 77 SPIS TRECI Przedmowa.................................... 5 Wprowadzenie................................. 17 TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1]............ 77 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Polecamy w serii: Bartosz Draniewicz GOSPODAROWANIE ODPADAMI I OPAKOWANIAMI OP ATY Jerzy Kopyra USTAWA O DZIA ALNOŒCI PO YTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z 2015 r. poz. 933. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania Bożena Lenart, Renata Tonder Darmowy dostęp do modułu Kadry i płace w firmie otrzymasz po zakupie książki i

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01

Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 281/01 Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia, to w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 1315 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/1314/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo