Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Ad. 1 Definicja środka niebezpiecznego Definicja środka niebezpiecznego zawarta w art. 8 pkt 14 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa przypadki dla których daną substancję można uznać za niebezpieczną. Substancję, o ile cechuje się przynajmniej jedną z właściwości określonych w art. 8 pkt 14 lit. a, b lub c ww. ustawy, należy zaklasyfikować jako środek niebezpieczny. Powyższej oceny substancji dokonuje przedsiębiorca wprowadzający na rynek dany środek na podstawie karty charakterystyki. Ad. 2 Samodzielna realizacja obowiązków dla opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych na podstawie art. 18 ust. 3 Na wstępie należy zauważyć, iż co do zasady do wprowadzających produkty ze środkami niebezpiecznymi w opakowaniach oraz wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych stosuje się art. 17 z uwzględnieniem art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sformułowanie z uwzględnieniem w art. 17 ww. ustawy oznacza, że art. 18 ww. ustawy formułuje w stosunku do wprowadzających produkty w opakowaniach, o których mowa w tym przepisie, dodatkowe lub odmiennie niektóre wymagania w stosunku do przyjętych w art. 17 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1-5 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych jest zobowiązany do zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po tych środkach lub produktach. Ponadto ww. wprowadzający wykonuje obowiązki związane ze ul. Wawelska 52/54, Warszawa; (+48 22) , faks: (+48 22) , Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

2 zorganizowaniem systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku i recyklingu tych opakowań, samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ww. ustawy. Są to przepisy szczególne w odniesieniu do ogólnego obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 3 wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach oraz produkty w opakowaniach wielomateriałowych będzie mógł się rozliczyć samodzielnie lub za pośrednictwem porozumienia, o którym mowa w art. 25 ww. ustawy. Z kolei przepisy zawarte w art. 17 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określają zasady samodzielnego rozliczania odzysku i recyklingu. Zasady te mają również zastosowanie w przypadku samodzielnego rozliczanie się przedsiębiorców z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Dokumentowanie uzyskanych poziomów w odniesieniu do ww. opakowań odbywać się będzie na tych samych zasadach jak w przypadku pozostałych opakowań z wyłączeniem porozumienia, gdyż ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przewiduje możliwości wystąpienia przez izbę gospodarczą o dokumenty potwierdzające odzysk (DPO) lub recykling (DPR). W przypadku porozumienia potwierdzeniem wykonania odzysku i recyklingu będą mogły być dokumenty ewidencji odpadowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Ad. 3 Poziomy w przypadku samodzielnej realizacji obowiązków dla opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych na podstawie art. 18 ust. 3 Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi samodzielne rozliczenie się z obowiązku osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu może być wykonane na dwa sposoby. W pierwszym przypadku rozliczenie wyłącznie w oparciu o odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę wprowadzającego środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych opiera się na poziomach wymienionych w poz. 1 7 załącznika nr 1 ww. ustawy. W drugim przypadku rozliczenie się z obowiązku odzysku i recyklingu w oparciu o odpady wytworzone przez inne podmioty wiąże się z obowiązkiem uzyskania odzysku i recyklingu na poziomie 100% wprowadzonych do obrotu opakowań. Natomiast poz. 9 załącznika nr 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli tzw. pozostałe opakowania, dotyczy opakowań np. z materiałów naturalnych takich jak tekstylia, ceramika, itp., które nie zostały wymienione w pozostałych pozycjach tego załącznika. 2

3 Ponadto dla opakowań po środkach niebezpiecznych obowiązuje, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zasada rozliczania się według materiału, z którego dane opakowanie zostało wytworzone, czyli według poziomów określonych np. dla tworzyw sztucznych czy dla szkła. Poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 25 ust. 4 ww. ustawy, będą określone w rozporządzeniu tylko dla porozumień zawieranych przez marszałków województw z organizacjami samorządu gospodarczego, reprezentującymi wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpiecznie. Ad. 4 Obowiązek wprowadzającego prowadzenia kampanii edukacyjnych na podstawie art. 19 Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Przepisy nie wyłączają przy tym z tego obowiązku przedsiębiorców wprowadzających do obrotu środki niebezpieczne w opakowaniach i produkty w opakowaniach wielomateriałowych. W świetle art. 19 ww. ustawy przedsiębiorca wprowadzający środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych nie ma możliwości wykonania obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych za pośrednictwem "porozumienia", a izba gospodarcza nie może być traktowana jak organizacja odzysku opakowań. Przedsiębiorcy będący członkami porozumienia mogą więc te obowiązki realizować samodzielnie, lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wydatkowanie 2% w ramach samodzielnej realizacji, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, może polegać m.in. na zleceniu prowadzenia kampanii innym przedsiębiorcom, na wspólnych działaniach przedsiębiorców będących lub nie będących członkami porozumienia lub nawet zleceniu takich działań izbie gospodarczej (o ile będzie to możliwe w ramach statutu), ale cały czas to przedsiębiorca odpowiada za obowiązek i musi się z jego realizacji rozliczyć. Ad. 5 Realizacja porozumień na podstawie art. 25 W celu przystąpienia do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust.1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nie jest wymagana przynależność do izby gospodarczej, która jako organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne, może podpisać porozumienie z marszałkiem województwa. 3

4 Aby przystąpić do porozumienia wystarczy zawarcie stosownej umowy z daną izbą gospodarczą, która będzie działać w imieniu danego przedsiębiorcy i reprezentować go w funkcjonującym z marszałkiem porozumieniu. Ad. 6 Sankcja Art. 34 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który przewiduje sankcję za nie osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu w postaci opłaty produktowej, dotyczy nie tylko podmiotów wskazanych w art. 17 ust. 1, ale również podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 1 ww. ustawy. Obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu jest bowiem określony w art. 20 ww. ustawy, z wyłączeniem wprowadzających, o których mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Wprowadzający środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych, wykonujący samodzielnie obowiązki z zakresu uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, mogą na podstawie umowy przekazać niektóre czynności w tym zakresie organizacji odzysku opakowań. Nie pozwala to jednak na przeniesienie obowiązku na organizację odzysku opakowań. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu, w tym również wnoszenie opłaty produktowej, nadal będzie spoczywać na przedsiębiorcach wprowadzających do obrotu środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych. Z kolei w przypadku przystąpienia przez wprowadzającego środki niebezpieczne lub produkty w opakowaniach wielomateriałowych do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku nieosiągnięcia przez to porozumienie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, wynikająca z tego faktu należna opłata produktowa, zgodnie z art. 25 ust. 10 ww. ustawy, będzie liczona z uwzględnieniem podwójnej stawki opłaty produktowej określonej dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym cele porozumienia nie zostały osiągnięte. Ponadto jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne rozlicza się z tych odpadów opakowaniowych na podstawie art. 17 ust. 1 z organizacją odzysku opakowań (przenosi na nią odpowiedzialność za wykonanie ustawowego obowiązku), będzie to traktowane jak niewypełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu określonego w art. 18 ust. 1 ww. ustawy. Zatem będzie się to wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty produktowej. Obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu jest bowiem określony w art. 20 ww. ustawy, z wyłączeniem wprowadzających, o których mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy. 4

5 Ad. 7 Realizacja obowiązków w przypadku wprowadzenia środka niebezpiecznego w opakowaniu wielomateriałowym Realizacja obowiązku odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w opakowaniach wielomateriałowych następuje w analogiczny sposób jak opisany w pkt Ad. 3. W przypadku samodzielnego rozliczenia wyłącznie w oparciu o odpady opakowaniowe wytworzone przez przedsiębiorcę wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach wielomateriałowych obowiązują poziomy wymienione w poz. 1 7 załącznika nr 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w zależności od materiału dominującego). Natomiast przy samodzielnym rozliczeniu się z obowiązku odzysku i recyklingu w oparciu o odpady wytworzone przez inne podmioty obowiązuje zasada uzyskania odzysku i recyklingu na poziomie 100% wprowadzonych do obrotu opakowań. W przypadku przystąpienia do porozumienia, o którym mowa w art. 25 ww. ustawy, organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne, będzie zobowiązana do osiągnięcia poziomów na podstawie rozporządzenia wynikającego z art. 25 ust. 4 ww. ustawy. Ad. 8 Opakowania po środkach niebezpiecznych a odpady niebezpieczne Zgodnie z załącznikiem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadu (Dz. U., Nr 112, poz. 1206) odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (w tym również środki ochrony roślin), spełniające definicję środka niebezpiecznego określoną w art. 8 pkt 14 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy zaklasyfikować jak odpad o kodzie *, dlatego też należy zaklasyfikować pod tym kodem wszystkie opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Z kolei Ministerstwo Środowiska nie podejmuje się klasyfikacji odpadów opakowaniowych oznakowanych symbolem N po produktach takich jak odświeżacze do powietrza lub różnego rodzaju detergenty, gdyż taka klasyfikacja należy do wprowadzającego te produkty do obrotu. 5

6 Ad. 9 Obowiązek z art. 18 ust. 1 w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) nakłada w art. 3 ust. 2 pkt 5 na gminę obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który powinien obejmować takie frakcje jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. Z kolei art. 18 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zobowiązuje wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne do zorganizowania systemu zbierania odpadów opakowaniowych po tych produktach. Ponadto ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem w obydwu przypadkach systemy zbierania obejmują odpady po opakowaniach wielomateriałowych. Są one jednak względem siebie komplementarne, gdyż odpady opakowaniowe, w tym wielomateriałowe, powstają nie tylko w gospodarstwach domowych, czy też w innych miejscach (o ile mają charakter odpadu komunalnego), ale również w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (opakowania transportowe i zbiorcze). Jednak w tym ostatnim przypadku nie są to odpady komunalne, których zbieranie jest obowiązana zapewnić gmina zgodnie z przepisami ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizacja ustawowych obowiązków w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 25 ww. ustawy, będzie więc mogła opierać się zarówno na odpadach opakowaniowych nie będących odpadami komunalnymi jak i na współpracy z gminami w zakresie zagospodarowania odpowiednich odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Powyższe interpretacje przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dokonane przez Ministerstwo Środowiska, nie stanowią wiążącej interpretacji prawa i nie są prawnie wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. 6

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje

VADEMECUM MŚP. określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje VADEMECUM MŚP określenie statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz wynikające z tego konsekwencje Spis Treści Wstęp... 2 Wykaz skrótów... 3 I. Podstawowe definicje... 4 1. Przedsiębiorstwo... 4 2. Sektor MŚP...

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo