Ustawa. produktowej i opłacie depozytowej. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa. produktowej i opłacie depozytowej. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U."

Transkrypt

1 Projekt z dnia 24 października 2006 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 1) 2) produktowej i opłacie depozytowej Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Opakowaniami w rozumieniu ustawy są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych, a takŝe części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu, co dane opakowanie., b) w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 3a) środkach niebezpiecznych - rozumie się przez to substancje i preparaty chemiczne, zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne lub toksyczne dla ludzi, pszczół lub 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. 2) Niniejsza ustawa została notyfikowana do Komisji Europejskiej... pod numerem, zgodnie z 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), które wdraŝa dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z r., z późn. zm.). 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 175, poz

2 organizmów wodnych, określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych, ; 2) w art. 5: a) ust. 4g otrzymuje brzmienie: 4g. W przypadku zgodności opakowania lub odpadu opakowaniowego z normami zharmonizowanymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), wymagania określone w ust. 1-4a i 4c-4f uwaŝa się za spełnione., b) skreśla się ust. 4h; 3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: Art. 5a. 1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań prowadzi działania edukacyjne w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi. 2. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, o których mowa w ust. 1, moŝe zlecić działania edukacyjne w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi organizacji odzysku, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 4) ). ; 4) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych są obowiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych środków, nie niŝszą niŝ 10 % i nie wyŝszą niŝ 30 % ceny netto środka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu, z zastrzeŝeniem art. 10a., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Obowiązek ustalenia kaucji nie dotyczy opakowań środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 33, poz. 291 oraz Nr 175, poz

3 oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015), a takŝe opakowań po produktach niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N, przeznaczonych do uŝytkowania przez konsumentów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 5) ), o pojemności nieprzekraczającej ml albo zawartości netto wyraŝonej w gramach nieprzekraczającej g., c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 3a. Zwrot pobranej kaucji przez sprzedawcę następuje po zwrocie przez uŝytkownika opakowania wielokrotnego uŝytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych w terminie nie dłuŝszym niŝ 180 dni po upływie daty przydatności do uŝycia tych środków., d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Kaucja, która nie została zwrócona uŝytkownikom w terminie określonym w ust. 3a staje się przychodem sprzedawcy., e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska moŝe określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje opakowań dla określonych rodzajów środków niebezpiecznych, innych niŝ środki ochrony roślin, wobec których stosuje się inną wysokość kaucji niŝ określona w ust. 1, ze względu na specyfikę tych opakowań lub tych środków., f) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska moŝe określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje opakowań dla 5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz i Nr 281, poz oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz i Nr 172, poz

4 określonych rodzajów środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi, wobec których stosuje się inną wysokość kaucji niŝ określona w ust. 1, ze względu na specyfikę tych opakowań lub tych środków. ; 5) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: Art. 10a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska moŝe zawrzeć porozumienie z producentami, importerami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie utworzenia i utrzymania ogólnopolskiego systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno: 1) umoŝliwiać dostęp do systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych producentom, importerom i dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, 2) obejmować obszar całego kraju, 3) określać cele i termin ich realizacji, 4) określać sposób sprawowania kontroli nad producentami, importerami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, 5) określać przypadki, w jakich porozumienie ulega rozwiązaniu. 3. Minister właściwy do spraw środowiska porozumienie, o którym mowa w ust. 1, ogłasza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 4. W czasie obowiązywania porozumienia dotyczącego utworzenia i utrzymania ogólnopolskiego systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych nie stosuje się przepisów o kaucji dla danego rodzaju środków niebezpiecznych, dla którego zawarto porozumienie. ; 6) w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, ; 4

5 7) art. 15 otrzymuje brzmienie: Art. 15. Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyŝej m 2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 6) ). ; 8) w art. 16: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Obowiązek pobrania kaucji nie dotyczy opakowań środków niebezpiecznych wprowadzonych do obrotu w celu prowadzenia badań naukowych lub dydaktyki oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, a takŝe opakowań po produktach niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N, przeznaczonych do uŝytkowania przez konsumentów, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, o pojemności nieprzekraczającej ml albo zawartości netto wyraŝonej w gramach nieprzekraczajacej g. ; 9) art. 17 otrzymuje brzmienie: Art. 17 UŜytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego uŝytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, w terminie nie dłuŝszym niŝ 180 dni po upływie daty przydatności do uŝycia tych środków. ; 10) art. 23 otrzymuje brzmienie: Art. 23. Kto, produkując, importując lub dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych: 1) wbrew obowiązkowi nie ustala wysokości kaucji na opakowanie tego środka lub ustala ją w wysokości niezgodnej z przepisami, lub 2) nie odbiera na własny koszt opakowań po tych środkach, podlega karze pienięŝnej w wysokości od zł do zł. ; 11) art. 24 otrzymuje brzmienie: 6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 oraz Nr 180, poz

6 Art. 24. Kto, sprzedając środki niebezpieczne: 1) wbrew obowiązkowi nie pobiera od uŝytkownika środka niebezpiecznego kaucji lub pobiera w wysokości niezgodnej z przepisami, lub 2) nie zwraca uŝytkownikowi środka kaucji lub nie przyjmuje od uŝytkownika opakowania wielokrotnego uŝytku lub odpadów opakowaniowych po tych środkach, podlega karze pienięŝnej w wysokości od zł do zł. ; 12) art. 25 otrzymuje brzmienie: Art. 25. Kto nie zwraca sprzedawcy opakowania wielokrotnego uŝytku lub odpadów opakowaniowych po tym środku w terminie, o którym mowa w art. 17, podlega karze grzywny. ; 13) w art. 26 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, ; 14) art. 28 otrzymuje brzmienie: Art. 28. Kto, zarządzając jednostką handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyŝej m 2, nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, podlega karze grzywny.. 15) art. 29 otrzymuje brzmienie: Art. 29. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art oraz art następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 16) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: Art. 29a. 1. Kary pienięŝne, o których mowa w art , wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w zaleŝności odpowiednio: a) od ilości opakowań jednostkowych środków niebezpiecznych, za które nie pobrano kaucji lub pobrano kaucję w wysokości niezgodnej z przepisami, b) od ilości nieodebranych opakowań jednostkowych lub odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych lub wysokości niezwróconej kaucji. 6

7 2. Kary pienięŝne, o których mowa w art , wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 3. W sprawach dotyczących kar pienięŝnych, o których mowa w art stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 7 ), z tym Ŝe uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.. Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z , str. 23, L 42 z , str. 43, L 377 z , str. 48, L 243 z , str. 31 i L 332 z , str. 91), 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z , str. 9), 3) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z , str. 38, L 264 z , str. 51 i L 1 z , str. 1), 4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z , str. 10, L 284 z , str. 1, L 47 z , str. 26 i L 70 z , str. 17). 7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz oraz z 2006 r. Nr 66, poz

8 Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. ; 2) Po art. 2 dodaje się Rozdział 1a w brzmieniu: Rozdział 1a Rejestr Art. 2a. Marszałek województwa prowadzi rejestr: 1) przedsiębiorców, o których mowa w art. 1, 2) prowadzących recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku, 3) organizacji odzysku, zwanej dalej organizacją. Art. 2b. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, przed rozpoczęciem działalności obowiązany jest złoŝyć wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. 2. Prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku moŝe złoŝyć marszałkowi województwa wniosek o wpis do rejestru. 3. Organizacja obowiązana jest złoŝyć marszałkowi województwa wniosek o wpis do rejestru w terminie 14 dni od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Prowadzący działalność więcej niŝ w jednym zakresie, o którym mowa w art. 2a, składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wymagane dla wniosku o wpis do rejestru w zakresie wykonywanych działalności. 5. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, zawierają odpowiednio w odniesieniu do: 1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1: a) firmę oraz oznaczenie jego siedziby oraz adres, b) imiona i nazwiska osób oraz ich adresy na terytorium kraju upowaŝnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, c) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, d) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze, 8

9 e) określenie rodzaju działalności, f) numer identyfikacji podatkowej (NIP), g) wskazanie sposobu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 2) prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku: a) firmę oraz oznaczenie jego siedziby oraz adres, b) imiona i nazwiska osób oraz ich adresy na terytorium kraju upowaŝnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, c) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, d) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze, e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), f) kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, g) informację o decyzjach związanych z recyklingiem lub innymi niŝ recykling procesami odzysku, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję, h) informację o stosowanym procesie recyklingu lub innym niŝ recykling procesie odzysku, z podaniem typu procesu określonego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i) informację o zdolnościach przetwórczych instalacji lub urządzeń słuŝących do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, j) informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, k) informację o wdroŝonym systemie jakości albo o jego braku, 3) organizacji: a) firmę oraz oznaczenie jej siedziby oraz adres, 9

10 b) imiona i nazwiska osób oraz ich adresy na terytorium kraju upowaŝnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, c) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, d) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze, e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), f) rodzaje opakowań, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2-3 do ustawy, w stosunku do których organizacja zmierza przejmować obowiązki, o których mowa w art. 3 ust. 1, g) informację o wdroŝonym systemie jakości albo o jego braku. 6. Prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacja dołącza do wniosku o wpis do rejestru uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. 7. Przedsiębiorca jest obowiązany wskazać we wniosku o wpis do rejestru miejsce przechowywania dodatkowej ewidencji. Miejsce to musi znajdować się na terytorium kraju. 8. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złoŝenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art Kodeksu karnego oświadczam, Ŝe: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są zgodne z prawdą; 2) znane mi są warunki wykonywania działalności objętej wnioskiem.". 9. Do wniosku o wpis do rejestru oraz do wniosku o zmianę wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 2c. 1. Marszałek województwa dokonuje wpisu przedsiębiorców, o których mowa w art. 1, prowadzących recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacje do rejestru na ich wniosek w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. 10

11 2. Niedokonanie wpisu przez marszałka województwa w terminie 14 dni, od dnia wpływu wniosku, wywołuje taki skutek, jakby wpis został dokonany. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niŝ przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 3. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych we wniosku o wpis lub o zmianę wpisu niezwłocznie po ich złoŝeniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. 4. Marszałek województwa prowadzący rejestr sprostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. Art. 2d. 1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje prowadzącemu recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku numer rejestrowy. 2. Marszałek województwa zawiadamia prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku o nadanym numerze rejestrowym. 3. Prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku, który otrzymał numer rejestrowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku. 4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą identyfikacji prowadzących recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku wpisanych do rejestru. Art. 2e. Rejestr zawiera w odniesieniu do: 1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1 dane, o których mowa w art. 2b ust.5 pkt 1, 2) prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku: a) numer rejestrowy, b) dane, o których mowa w art. 2b ust. 5 pkt 2, 11

12 3) organizacji dane, o których mowa w art. 2b ust. 5 pkt 3. Art. 2f. 1. Marszałek województwa: 1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 8 ), 2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do rejestru, 3) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do rejestru oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem rejestru. 2. Dane zawarte w rejestrze są jawne i dostępne dla osób trzecich, z wyłączeniem danych o instalacjach słuŝących do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze następuje w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. 3. Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru marszałek województwa prowadzi akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu, decyzje dotyczące wykreślenia z rejestru oraz sprawozdania, o których mowa w art. 10 oraz w art Minister właściwy do spraw środowiska moŝe określić, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, mając na względzie zapewnienie moŝliwości jednolitości prowadzenia rejestrów przez marszałków województw. Art. 2g. Marszałek województwa wydaje na wniosek przedsiębiorcy wpisanego do rejestru zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Art. 2h. 1. Wpis do rejestru prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacji podlega opłacie rejestrowej. 2. Opłatę rejestrową, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Wpływy z opłaty rejestrowej stanowią dochody budŝetu województwa samorządowego. 8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 oraz Nr 73, poz

13 3. Górna stawka opłaty rejestrowej wynosi zł, przy czym dla mikroprzedsiębiorców górna stawka opłaty rejestrowej wynosi 200 zł. 4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokości stawek opłaty rejestrowej, biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz to, Ŝe opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Art. 2i 1. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru, jeŝeli: a) wniosek dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy, b) prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacja złoŝyli wniosek o wpis do rejestru w ciągu 2 lat od wykreślenia z rejestru na podstawie art. 2m ust. 3, c) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Art. 2j 1. W przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacja są obowiązani złoŝyć marszałkowi województwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosek o zmianę wpisu do rejestru. 2. W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy wpisanego do rejestru wniosek o zmianę wpisu do rejestru składa się marszałkowi województwa właściwemu przed zmianą. Po dokonaniu wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru marszałek województwa przekazuje niezwłocznie akta rejestrowe do marszałka województwa właściwego ze względu na nową siedzibę przedsiębiorcy, który niezwłocznie dokonuje wpisu przedsiębiorcy do prowadzonego przez siebie rejestru. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) firmę odpowiednio przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1, prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku lub organizacji oraz oznaczenie ich siedziby i adres; 13

14 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 3) dane, które uległy zmianie. 4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 2b ust. 5 oraz w art. 2j ust. 3, oraz sposoby ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia formy wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania podmiotów podlegających wpisowi do rejestru. Art. 2k 1. Prowadzący recykling lub niŝ recykling procesy odzysku wpisany do rejestru jest uprawniony do wystawienia dokumentu potwierdzającego recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku. 2. Organizacja wpisana do rejestru jest uprawniona do przejmowania od przedsiębiorców obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1. Art. 2l. 1. W przypadku zakończenia działalności, o której mowa w art. 2a pkt 1-2, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 1, prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku jest obowiązany złoŝyć do marszałka województwa, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru. 2. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, organizacja ta jest obowiązana złoŝyć do marszałka województwa, w terminie 7 dni, wniosek o wykreślenie z rejestru. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio zawierają: 1) numer rejestrowy, o ile taki posiada, 2) odpowiednio firmę przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1, przedsiębiorcy prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku lub organizacji oraz oznaczenie ich siedziby i adres, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) datę zaprzestania wykonywania działalności albo datę otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji. 14

15 4. Wykreślenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1, prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku lub organizacji z rejestru dokonuje, w drodze decyzji, marszałek województwa w terminie 30 dni od dnia złoŝenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2. Art. 2m. 1. Marszałek województwa moŝe, w drodze decyzji, dokonać wykreślenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 1, prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku lub organizacji z rejestru odpowiednio w przypadku: 1) niezłoŝenia sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu oraz naleŝnej opłacie produktowej lub złoŝenia sprawozdań nierzetelnie, 2) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami, 3) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, 4) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. 2. W razie stwierdzenia raŝących nieprawidłowości w wykonywaniu ustawowych obowiązków przez organizację lub prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wnioskuje do marszałka województwa o wykreślenie z rejestru. 3. Marszałek województwa w razie potwierdzenia raŝących nieprawidłowości w wykonywaniu ustawowych obowiązków, w drodze decyzji, wykreśla organizację lub prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku z rejestru. 4. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyŝszego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawie wykreślenia organizacji lub prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku z rejestru zgodnie z ust Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza i przekazuje marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 lutego, informację o wynikach kontroli przedsiębiorców za poprzedni rok, o których mowa w art. 1, organizacji oraz prowadzących recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku. 15

16 6. W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru, wykreślenie następuje z chwilą, gdy decyzja stanie się ostateczna. Nie dotyczy to przypadku, gdy wykonanie decyzji zostało wstrzymane. Art. 2n. 1. Dane, o których mowa w art. 2e, marszałek województwa przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska niezwłocznie po dokonaniu wpisu lub zmiany wpisu do rejestru. 2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska: 1) prowadzi centralną ewidencję na podstawie danych, które zostały mu przekazane przez marszałków województw w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 9 ); 2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane wpisane do ewidencji; 3) zapewnia bezpieczeństwo danych wpisanych do ewidencji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem ewidencji. 3. Minister właściwy do spraw środowiska moŝe określić, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób przekazywania danych, o których mowa w ust Dane zawarte w centralnej ewidencji są jawne i dostępne dla osób trzecich oraz są udostępniane w siedzibie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z wyłączeniem danych o instalacji słuŝących do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku. 3) w art. 3: a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 2a. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć: 1) do dnia 31 grudnia 2007 r. co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty, oraz 16

17 2) do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty., b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy., c) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów lub produktów w opakowaniach uwaŝa się, Ŝe przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w dacie wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu lub w dacie wystawienia innego dokumentu potwierdzającego wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów lub produktów w opakowaniu., d) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia ogłoszonego na 6 miesięcy przed dniem jego wejścia w Ŝycie, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych, w poszczególnych latach do końca 2007 r. oraz do końca 2014 r., uwzględniając:, e) ust. 9a i 9b otrzymują następujące brzmienie: 9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych do odzysku zalicza się procesy R1-R9 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2-R9 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ; 4) Po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu: Art. 3b. 1. Minister właściwy do spraw środowiska moŝe zawrzeć porozumienie z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 1, wprowadzającymi na terytorium kraju 9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz

18 produkty w opakowaniach wielomateriałowych, w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych po opakowaniach wielomateriałowych. 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności: 1) zapewniać dostęp do systemu zbierania, transportu oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych po opakowaniach wielomateriałowych przedsiębiorcom, o których mowa w art. 1, wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych, 2) określać cele i termin realizacji celów określonych w porozumieniu, w tym poziom recyklingu oraz łączny poziom odzysku, o którym mowa w art. 3 ust 2a, 3) określać sposób sprawowania kontroli nad przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych, 4) określać przypadki, w jakich porozumienie ulega rozwiązaniu. 3. Minister właściwy do spraw środowiska porozumienie, o którym mowa w ust. 1, ogłasza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 4. W czasie obowiązywania porozumienia dotyczącego utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu oraz odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych po opakowaniach wielomateriałowych nie stosuje się w stosunku do przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie, przepisów art. 3a dotyczących uwzględnienia opakowań wielomateriałowych w masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy, z zastrzeŝeniem ustępu 2 pkt 2.. 5) w art. 4 a) ust. 1 pkt 2 otrzymują brzmienie: 2) za pośrednictwem organizacji., b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać organizacji, z którą podpisał umowę, wszelkie niezbędne dane pozwalające organizacji na realizację przejętych obowiązków. 6) skreśla się art

19 7) skreśla się art. 9. 8) w art. 10: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pouŝytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,", b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pouŝytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,"; 9) art. 11 otrzymuje brzmienie: Art Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i Informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku. 3. Masę lub ilość odpadów poddanych recyklingowi oraz innym niŝ recykling procesom odzysku oraz sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku, które prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. 4. Prowadzący recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku sporządza dokumenty potwierdzające recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do recyklingu lub innego niŝ recykling procesu odzysku, drugi egzemplarz dla 19

20 przyjmującego odpad do recyklingu lub innego niŝ recykling procesu odzysku, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do recyklingu lub innego niŝ recykling procesu odzysku, wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku. 6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku, o których mowa w ust. 3, wystawione na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady do recyklingu lub innego niŝ recykling procesu odzysku, prowadzący recykling lub inny niŝ recykling proces odzysku jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku. 7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania recyklingowi lub innemu niŝ recykling procesowi odzysku, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu celnego potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów oraz dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, sporządzonego przez przedsiębiorcę dokonującego eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów. 20

21 9. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania recyklingowi lub innemu niŝ recykling procesowi odzysku, przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić równieŝ oświadczenie, Ŝe recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku odbywają się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju. 10.Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów do recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, o których mowa w ust. 8, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje recyklingu lub innych niŝ recykling procesów odzysku, masę lub ilość odpadów poddanych recyklingowi lub innym niŝ recykling procesom odzysku ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. 12. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. 10) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi: 1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy 4,02 zł za 1 kg; 2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy 67,05 zł za sztukę; 3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy 6,70 zł za sztukę; 4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy 2,69 zł za 1 kg; 5) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy 4,02 zł za sztukę; 6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy 2,65 zł za 1 kg dla opony nowej i uŝywanej bieŝnikowanej pneumatycznej z gumy oraz 10,57 zł za 1 kg dla opony uŝywanej niebieŝnikowanej z gumy. ; 11) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 21

22 "1. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do złoŝenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości naleŝnej opłaty produktowej zawierającego informacje o: 1) wysokości naleŝnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, 2) odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 3) odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pouŝytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, 4) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. ; 12) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W razie stwierdzenia, Ŝe przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciąŝącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niŝszej od naleŝnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. ; 13) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W razie nieterminowego uiszczenia opłat produktowych lub uiszczenia ich w wysokości niŝszej od kwoty naleŝnej naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych w przepisach działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 10 ). ; 10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz oraz z 2006 r. Nr 66, poz

23 14) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: Art. 21a. Sprzedawcy detaliczni ogniw i baterii oraz ich części są obowiązani do przyjmowania zwracanych i na wymianę zuŝytych ogniw i baterii oraz ich części. ; 15) Art. 22 otrzymuje brzmienie: Art. 22. Sposób magazynowania zuŝytych akumulatorów oraz zuŝytych ogniw i baterii galwanicznych oraz ich części przez sprzedawcę detalicznego nie moŝe naruszać przepisów szczególnych o zasadach odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych. ; 16) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z wyszczególnieniem odpowiednio masy lub ilości i sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów pouŝytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, ; 17) Art. 25 otrzymuje brzmienie: Art. 25. Przez marszałka województwa rozumie się marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, których mowa w art. 1, prowadzącego recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku oraz organizacji, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Marszałka Województwa Mazowieckiego. ; 18) Art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 5 % stanowią dochody budŝetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji naleŝności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. ; 19) w art. 29 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych."; 20) w rozdziale 7 przed art. 37 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 23

24 Art. 36a. Kto, wbrew przepisom ustawy, nie składa wniosku o zmianę wpisu do rejestru albo wniosku o wykreślenie z rejestru albo składa wnioski nierzetelne, podlega karze grzywny., 21) art. 37 otrzymuje brzmienie: Art. 37. Kto, wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdań, o których mowa w art. 10 oraz w art. 15 lub składa je nierzetelne, podlega karze grzywny. ; 22) art. 37 a otrzymuje brzmienie: Art. 37a. Kto, prowadząc recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku: 1) wydaje dokument potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku nie będąc wpisanym do rejestru, 2) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, 3) nie umieszcza numeru rejestrowego na dokumentach potwierdzających recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku, lub 4) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6 podlega karze grzywny. ; 23) art. 37b otrzymuje brzmienie: "Art. 37b. Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu odpadów do recyklingu lub innego niŝ recykling procesu odzysku, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling oraz inne niŝ recykling procesy odzysku prowadzącemu recykling lub inne niŝ recykling procesy odzysku podlega karze grzywny., 24) po art. 38 dodaje się: a) art. 38a: 24

25 Art. 38a. Kto, wbrew ciąŝącemu obowiązkowi nie przyjmuje zwracanych i na wymianę zuŝytych ogniw i baterii oraz ich części, podlega karze grzywny., b) art. 38b: Art. 38b. Kto, niezwłocznie po dokonaniu wpisu lub zmiany wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa nie przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska danych, a których mowa w art. 2i, podlega karze grzywny. ; 25) Art. 40 otrzymuje brzmienie: Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 36a - 39 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. ; 26) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: Art. 40a 1. Kto będąc zobowiązanym do wpisania do rejestru wprowadza produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, nie będąc wpisanym do rejestru, podlega karze pienięŝnej w wysokości od zł do zł. 2. Karę pienięŝną wymierza w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w zaleŝności od masy opakowań, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorca wprowadził na rynek krajowy produkty, lub ilości lub masy wprowadzonych na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy. 3. Karę pienięŝną wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego i stanowi dochód budŝetu województwa samorządowego. 4. W sprawach dotyczących kar pienięŝnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym Ŝe uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. ; 27) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 1 25

26 RODZAJE OPAKOWAŃ Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) 1 bez względu na symbol opakowania z tworzyw sztucznych PKWiU 2 bez względu na symbol opakowania z aluminium PKWiU 3 bez względu na symbol opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej PKWiU 4 bez względu na symbol opakowania z papieru i tektury PKWiU 5 bez względu na symbol opakowania ze szkła gospodarczego, poza PKWiU ampułkami 6 bez względu na symbol opakowania z drewna PKWiU 28) w załączniku nr 4: a) poz. 6 otrzymuje brzmienie: 6 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami bez względu na symbol PKWiU ) b) poz otrzymują brzmienie: 8 akumulatory kwasowo-ołowiowe wszystkie zgłoszone wszystkie zebrane 9 akumulatory niklowo-kadmowe ) 60 5) (wielkogabarytowe) 10 akumulatory niklowo-kadmowe ) 40 5) (małogabarytowe) 11 akumulatory niklowo-ŝelazowe oraz ) 40 5) inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) 26

27 12 akumulatory niklowo-ŝelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) 13 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, z wyłączeniem: części ogniw i baterii galwanicznych ) 20 5) z wyłączeniem: ) 3) 5) 18 c) dodaje się przypis 5 w brzmieniu: 5) dotyczy równieŝ roku ) dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu: "Załącznik Nr 4a DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUśYTKOWYCH DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. Poz. Odpad powstały z: Poziom rodzaj produktów symbol PKWiU odzysku recyklingu opakowania razem bez względu na symbol PKWiU 2 opakowania z tworzyw sztucznych bez względu na symbol PKWiU 3 opakowania z aluminium bez względu na 4 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU 5 opakowania z papieru i tektury bez względu na 6 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU 60 1) nie mniej niŝ 55 i nie więcej niŝ 80 1) 1), 2) - 22,5-50 1) ) ) ) 27

28 7 opakowania z drewna bez względu na ) symbol PKWiU 8 oleje smarowe, , z wyłączeniem: z wyłączeniem: - oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niŝ proces specyficzny - oleje białe, parafina ciekła mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne - oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje 9 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach cięŝarowych, o współczynniku obciąŝenia Ł 121 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach cięŝarowych, o współczynniku obciąŝenia > 121 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych 1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach 28

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. IV kadencja/druk nr 3211 1 Projekt USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art.

Bardziej szczegółowo

lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od

lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od 291 USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2) Projekt, 14.03.07 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych 2) Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za produkty wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Najistotniejsze zmiany przepisów: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 752)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 752) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 752) w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) (Dz. U. z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) Projekt, 14.03.07 Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. Dz.U.2007.109.752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2) (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 18 sierpnia 2008 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) USTAWA z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005, Nr 175, poz. 1458) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [1] 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932 Warszawa, dnia 9 października 2018 r. Poz. 1932 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTER ŚRODOWISKA. z dnia r. w sprawie stawek opłat produktowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTER ŚRODOWISKA. z dnia r. w sprawie stawek opłat produktowych 2) Projekt, 24.10.07 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie stawek opłat produktowych 2) Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.2001.63.638 2003-02-07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004-02-11 zm. Dz.U.2004.11.97 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.11.97 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005-10-13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 2011-04-08 zm.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1478 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 4 czerwca 2008 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim muszą odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z 2015 r. poz. 933. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/18 U S T AWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888) Przyczyny podjęcia prac nad ustawą: konieczność transpozycji, konieczność

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 1) (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1. Dz.U.01.63.638 2003.02.07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004.02.11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005.10.13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 USTAWA

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U art zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U art zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.2001.63.638 2003-02-07 zm. Dz.U.2003.7.78 art. 2 2004-02-11 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.11.97 art. 1 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 53 2005-10-13 zm. Dz.U.2005.175.1458 art. 5 2011-04-08

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1322

Dz.U. 2014 poz. 1322 Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2014 poz. 1322 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. USTAWA

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. USTAWA Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa. Dz.U.2016.1478 t.j. z dnia 2016.09.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie:

Bardziej szczegółowo

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2)

Należy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności wymagającej składania sprawozdania. 2) roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi Za rok 2018 Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Adresat Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 grudnia 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 2526 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 DOCELOWY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Poz. Odpady opakowaniowe powstałe z: Poziom w % 1) rodzaj opakowań odzysku recyklingu 1. opakowań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie OŚ-OP2. Masa odpadów poddanych w kg. faktycznie poddane w roku sprawozdawczym. ogółem recyklingowi ,84 0

Sprawozdanie OŚ-OP2. Masa odpadów poddanych w kg. faktycznie poddane w roku sprawozdawczym. ogółem recyklingowi ,84 0 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Sprawozdanie OŚ-OP2 o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach i opakowaniowych i poużytkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm.dz.u ; zm.dz.u USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U zm. Dz.U ; zm. Dz.U ; zm.dz.u ; zm.dz.u USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. Dz.U.07.90.607 zm. Dz.U.2005.175.1458; zm. Dz.U.2005.180.1495; zm.dz.u.2009.79.666; zm.dz.u.2009.215.1664 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 22 sierpnia 2007 r. USTAWA z dnia.. 1), 2), 3) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim muszą odpowiadać

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 09 maja 2013 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA WYKAZ SPRAWOZDAŃ PRZEDKŁADANYCH MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA L.p. Rodzaj u 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest 2. Informacja o wykorzystywanych PCB L.p. Rodzaj u 1. Sprawozdanie o pojazdach wycofanych

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE. www.maciejczak.pl

Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE. www.maciejczak.pl Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE www.maciejczak.pl OPAKOWANIE Opakowanie to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie,

Bardziej szczegółowo

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku

Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Opłata produktowa za opakowania wg przepisów obowiązujących od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.), która

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r). Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Zakres ustawy wymagania dotyczące wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Art. 1. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2005 r.,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.05.180.1495 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1464 art. 1 2009.06.12 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.79.666 art. 114 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o gospodarowaniu odpadami poużytkowymi 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia.. o gospodarowaniu odpadami poużytkowymi 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 22 sierpnia 2007 r. USTAWA z dnia.. o gospodarowaniu odpadami poużytkowymi 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki wprowadzających do obrotu produkty; 2)

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 8 października 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7)

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7) Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji odzysku: Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości naleŝnej opłaty produktowej Adresat: Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Rozdział 1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych.

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych Rafał Fic 1 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1. Dz.U.05.180.1495 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 2 lipca 2012 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) - wersja na dzień 1.01.2009 r. (publikacja: Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. nr 223, poz. 1464) Rozdział

Bardziej szczegółowo

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY

WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Obowiązki przedsiębiorców gospodarujących bateriami i akumulatorami - zestawienie od 1 stycznia 2015 roku WPROWADZAJĄCY DO OBROTU BATERIE i AKUMULATORY Wprowadzającym jest przedsiębiorca: 1. dokonujący

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłata produktowa 2017-03-02 13:17:56 Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r). Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U.2016.182 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1 ) z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Na podstawie art. 237b ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 27.05.2011 r. USTAWA z dnia. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 513

Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 513 Warszawa, dnia 18 marca 2019 r. Poz. 513 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 90 poz. 607 zm. Dz.U.2005.175.1458 Dz.U.2005.180.1495 M.P.2007.54.619 M.P.2008.69.626 M.P.2009.62.828 Dz.U.2009.79.666 Dz.U.2009.215.1664 Dz.U.2009.79.666 M.P.2010.66.850

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami dr Dominika Sułkowska Ekspert w zakresie ochrony środowiska Koordynator programów odpadowych Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach.

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. Dz.U.01.63.638 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling 2) (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/56 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku ZAŁĄCZNIK NR 2. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji :...... Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 15 września 2017 r. Druk nr 594 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) Ustawa określa prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U z 2001 r. Nr 63, poz. 639. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 29.09.2011 r. USTAWA z dnia. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/30 U S T AWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2017 r. poz. 2056, 2422. z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1), 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/53 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinien odpowiadać

Bardziej szczegółowo