Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)"

Transkrypt

1 Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012

2 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji 3 a) Prowadzący stacje demontażu.3 b) Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki...4 c) Wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu.4 3. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.5 a) Przedsiębiorcy udostępniający na terytorium kraju produkty w opakowaniach oraz produkty takie jak oleje smarowe i opony 5 4. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 6 a) Producent, importer i eksporter opakowań 6 5. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...6 a) Wprowadzający sprzęt..6 b) Zbierający zużyty sprzęt 7 c) Prowadzący działalność w zakresie odzysku i recyklingu.8 6. Ustawa o bateriach i akumulatorach 8 a) Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory.8 b) Sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych)..10 c) Zbierający zużyte baterie i akumulatory 10 d) Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów

3 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1234, z późn. zm.) a) Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami, w tym wytwórca odpadów, za wyjątkiem podmiotu prowadzącego tylko działalność w zakresie transportu odpadów Do 15 marca posiadacz odpadów musi przedłożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Wzór formularza, na który należy złożyć zbiorcze zestawienie o odpadach został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz. 1674). Kara pieniężna za brak przekazania zbiorczego zestawienia o odpadach lub za nieterminowe złożenie takiego zestawienia wynosi 500 zł. Kara pieniężna nakładana jest przez marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej, w której określa on także termin do przekazania takiego zbiorczego zestawienia nie krótszy niż 14 dni. Jeżeli w tak określonym terminie posiadacz odpadów przekaże zestawienia będzie on podlegał już karze pieniężnej w wysokości zł. Należy podkreślić, że taka kara może być wymierzana wielokrotnie, jednak nie może ona przekroczyć w danym roku zł. 2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) a) Prowadzący stacje demontażu Do 15 marca prowadzący stację demontażu musi przekazać marszałkowi województwa oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2011 r. Sprawozdanie należy przekazać w formie pisemnej i elektronicznej. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 225, poz. 1471). Uwaga! Jest to wzór, który wszedł w życie 1 stycznia 2011 r. Nie należy stosować wzoru sprawozdania za 2010 r. (składanego w 2011 r.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program wspomagający wypełnianie sprawozdania. Program w formacie arkuszu Microsoft Office Excel dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu: Niezłożenie sprawozdania w terminie lub złożenie nierzetelnego sprawozdania stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny orzekanej na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Uprawnionymi do nałożenia grzywny w postaci mandatu karnego są przede wszystkim inspektorzy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Mandat karny może wynosić maksymalnie 500 zł zgodnie z art Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, bądź 1000 zł w przypadku zbiegu wykroczeń. Jeżeli uzasadnione będzie w ocenie inspektora WIOŚ nałożenie grzywny w wyższej wysokości będzie on musiał skierować wniosek o ukaranie do sądu. Grzywna nałożona przez sąd generalnie może wynieść maksymalnie zł (art Kodeksu wykroczeń). 3

4 Ustawa o ELV nie przewiduje kar pieniężnych za nieosiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, wprowadzony został jednak istotny system zachęt w postaci dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 31 marca należy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania dopłaty. Warunkiem uzyskania dopłaty jest łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 410a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), tzn: uzyskanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu za rok 2011, posiadanie ważnych decyzji wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu, złożenie w terminie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz złożenie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem, wraz wymaganymi załącznikami i podpisanego przez uprawnioną osobę. Ocena zgodności sprawozdania ze stanem faktycznym dokonywana jest w oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli przez inspektora WIOŚ. Wzór wniosku jest załącznikiem do Programu nr 3.4.: Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Część 1) dofinansowanie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę musi przekazać marszałkowi województwa informację dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach, czyli do 15 marca. Wzór informacji określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1319) c) Wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu (producenci i importerzy nowych pojazdów) Do 15 marca wprowadzający pojazdy którzy wydają kartę pojazdu muszą złożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci za 2011 r. (art. 15 ustawy o ELV). Sprawozdanie musi być złożone nawet jeśli sieć zbierania pojazdów obejmuje całe terytorium kraju lub osiągnęła próg 95% pokrycia kraju - w takiej sytuacji należy w sprawozdaniu jako kwotę należnej opłaty podać 0 zł. Szczegółowy sposób obliczania opłaty za brak sieci, uwzględniający wszystkie wyjątki, został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2005 r., Nr 109, poz. 917, z późn. zm). Do 31 marca należy wpłacić wyliczoną opłatę za brak sieci za 2011 r. na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostali wprowadzający nie są zobowiązani, jak również nie są uprawnieni do zapewnienia sieci. Muszą oni (podobnie jak osoby fizyczne) wnosić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju, czyli tzw. opłatę recyklingową. Dowód wniesienia opłaty jest jednym z dokumentów wymaganych do zarejestrowania pojazdu. 4

5 W przypadku niewpłacenia opłaty za brak sieci albo dokonanie zbyt niskiej wpłaty Główny Inspektor Ochrony określa wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. W przypadku niewykonania tej decyzji przez wprowadzającego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, GIOŚ ustala, w drodze kolejnej decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci. Należy zwrócić uwagę, iż do należności z tytułu opłat za brak sieci stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Oznacza to m.in., naliczenie odsetek za zwłokę na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej (14% kwoty zaległości w stosunku rocznym) oraz przedawnienie należności po pięciu latach licząc od końca roku, w którym należało wnieść opłatę. Przykładowo wraz z końcem 2012 r. przedawnią się zobowiązania z tytułu opłaty za rok Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn zm.) a) Przedsiębiorcy udostępniający na terytorium kraju produkty w opakowaniach oraz produkty takie jak oleje smarowe i opony Do 31 marca wprowadzający produkty w opakowaniach oraz oleje smarowe i opony muszą złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej i wpłacić tę opłatę na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz. 1775) Opłatę produktową wylicza się według wzoru matematycznego określonego w załączniku nr 5 do ustawy o opłacie produktowej. Szczegółowe stawki opłat dla poszczególnych rodzajów opakowań i produktów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 259, poz. 1774). Należy pamiętać, że nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli nie przekracza ona 50 zł. Jeśli natomiast osiągnięte zostały wymagane poziomy odzysku i recyklingu należy do 31 marca złożyć roczne sprawozdanie zawierające informacje dotyczących masy opakowań oraz olejów smarowych i opon wprowadzonych na rynek krajowy, masy i ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych i powstałych z ww. produktów oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu. Uwaga! Jeśli dany przedsiębiorca ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, to organizacja odzysku sporządza sprawozdania i wnosi opłatę. Nie dokonanie wpłaty w terminie lub w niższej wysokości skutkuje wydaniem przez marszałka województwa decyzji określającej zaległość z tytułu opłaty produktowej. Jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana wówczas marszałek województwa wyda kolejną decyzję i ustali dodatkową opłatę produktową w wysokości 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Nieterminowe wykonywanie wpłat oznacza również naliczenie odsetek za zwłokę na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej (obecnie jest to 14% kwoty zaległości w stosunku rocznym). Niezłożenie sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu, ewentualnie o należnej opłacie produktowej lub złożenie tych sprawozdań nierzetelnie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. 5

6 4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) a) Producent, importer i eksporter opakowań, jak również przywożący opakowania z innego państwa członkowskiego UE w celu ich wprowadzenie do obrotu w Polsce (tzw. wewnatrzwspólnotowe nabycie) lub wywożący opakowania do innego państwa członkowskiego UE (tzw. wewnatrzwspólnotowa dostawa) Do 31 marca należy złożyć sprawozdania o odpowiednio masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. W sprawozdaniu ww. przedsiębiorcy muszą również podać informacje o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Sprawozdanie należy złożyć na odpowiednim formularzu (formularze OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3), których wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r., Nr 4, poz. 30). 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) a) Wprowadzający sprzęt, czyli przedsiębiorcy, którzy: produkują i wprowadzają sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem (produkcja sprzętu może ograniczyć się jedynie do złożenia sprzętu z podzespołów dostarczonych przez innych dostawców), wprowadzają sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę (sprzedającego nie uznaje się za wytwórcę, jeśli na urządzeniu widnieje znak firmowy producenta) lub importują sprzęt spoza UE Inaczej niż w pozostałych opisywanych ustawach przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia nie jest traktowany jako podmiot wprowadzający ten sprzęt do obrotu i tym samym generalnie nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy. Wprowadzającym sprzęt w rozumieniu ustawy o ZSEE będzie przedsiębiorca, który po raz pierwszy wprowadził sprzęt do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku braku umowy z organizacją odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poniższe obowiązki należy zrealizować samodzielnie. Do 15 marca wprowadzający sprzęt musi: Sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r., z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy o ZSEE (art. 24). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r.w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 627). Sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. (art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2009 r. Nr 102, poz. 856, z późn. zm.). 6

7 Sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (art. 31 ust. 1 pkt 2). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2009 r. Nr 102, poz. 856, z późn. zm.). Sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykaz zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi została zawarta umowa (art. 33 ust. 4). Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzający sprzęt musi zawrzeć umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania. Wzór wykazu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz.U. z 2009 r. Nr 94, poz.783). Sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie, zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej (art. 67). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (Dz.U. z 2009 r., Nr 94, poz. 784) Opłatę produktową wylicza się według wzoru matematycznego określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz.U. z 2009 r. Nr 99, poz. 837). Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z 2006 r., Nr 19, poz. 152). Jeżeli wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru wprowadzających sprzęt lub nie realizuje swoich obowiązków to do złożenia powyższych sprawozdań będzie zobowiązany przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu. Do 31 marca wprowadzający sprzęt (nieposiadający umowy z organizacją odzysku) musi wpłacić wyliczoną opłatę produktową na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy pamiętać, że nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli nie przekracza ona 50 zł. Nie dokonanie wpłaty w terminie lub w niższej wysokości skutkuje wydaniem przez GIOŚ decyzji określającej zaległość z tytułu opłaty produktowej. Jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana wówczas GIOŚ wyda kolejną decyzję i ustali dodatkową opłatę produktową w wysokości 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Nieterminowe wykonywanie wpłat oznacza również naliczenie odsetek za zwłokę na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej (obecnie jest to 14% kwoty zaległości w stosunku rocznym). b) zbierający zużyty sprzęt, czyli przedsiębiorcy, którzy: prowadzą punkt zbierania zużytego sprzętu, są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, naprawiają sprzęt (prowadzą punkt serwisowy), sprzedają sprzęt bezpośrednio konsumentom lub przedsiębiorcom w celu jego użytkowania (sprzedawcy detaliczni) oraz sprzedają sprzęt w celu dalszego jego zbycia (sprzedawcy hurtowi); Do 15 marca zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. (art. 40 ustawy). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2009, Nr 81, poz. 682). 7

8 c) Prowadzący zakład przetwarzania Do 15 marca prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania zawierającego informacje o (art. 51): masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. wraz z podaniem numeru i nazwy grupy oraz numeru i nazwy rodzaju tego sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy o ZSEE; rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz. U. z 2009, Nr 81, poz. 683). d) Prowadzący działalność w zakresie odzysku i recyklingu Do dnia 15 marca prowadzący działalność w zakresie recyklingu i odzysku ZSEE muszą sporządzić i przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. (art. 56 ust. 1). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (Dz. U. z 2009, Nr 81, poz. 684). Niezłożenie ww. sprawozdań w terminie lub złożenie nierzetelnego sprawozdania stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny orzekaną na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009, Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) a) Wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory, czyli przedsiębiorcy udostępniających odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory po raz pierwszy na terytorium Polski. Wprowadzającym baterie i akumulatory jest także przedsiębiorca, który sprzedaje w Polsce (lub udostępnia w jakiejkolwiek innej formie, w tym także do dystrybucji) sprzęt i pojazdy z zamontowanymi bateriami i akumulatorami Wprowadzający baterie i akumulatory może realizować część z obowiązków za pośrednictwem innych podmiotów, w tym organizacji odzysku. Należy jednak zwrócić uwagę, iż odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków w zakresie baterii i akumulatorów spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory. Do 15 marca wprowadzający baterie i akumulatory, który nie powierzył obowiązków innemu podmiotowi musi: Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne (art. 35). Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzający baterie i akumulatory przenośne ma obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory (art. 32). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 163, poz. 1304). 8

9 Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (art. 41 ust. 3). Wzór rocznego sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 160, poz. 1274). Do 15 marca wszyscy wprowadzający baterie i akumulatory muszą: Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 34 ust. 1). Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (Dz. U. z 2009 r., Nr 172, poz. 1341). Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi zawarta została umowa (art. 36 ust. 4). Każdy wprowadzający baterie lub akumulatory musi zawrzeć umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Wzór wykazu zakładów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. z 2010 r. Nr 31, poz. 164). Uwaga! Poniższe obowiązki należy w terminie do 15 marca zrealizować samodzielnie nawet, jeśli została podpisana umowa z organizacją odzysku tych obowiązków nie można powierzyć innemu podmiotowi: Wpłacić opłatę produktową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w przypadku nie wykonania w 2011 r. obowiązku osiągnięcia określonych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (art. 41 ust. 2). Opłata produktowa, obliczana jest jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (art. 39 ustawy o bateriach). Stawkę opłaty produktowej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz. U. z 2009 r., nr 215, poz. 1672) wynosi ona 9zł/kg. Uwaga: samo sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej za wprowadzającego może złożyć organizacja odzysku (lub inny podmiot). Nie dokonanie wpłaty w terminie lub w niższej wysokości skutkuje wydaniem przez marszałka województwa decyzji określającej zaległość z tytułu opłaty produktowej. Jeżeli decyzja ta nie zostanie wykonana wówczas marszałek województwa wyda kolejną decyzję i ustali dodatkową opłatę produktową w wysokości 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej. Nieterminowe wykonywanie wpłat oznacza również naliczenie odsetek za zwłokę. Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 37 ust. 6). Wzór rocznego sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz.U. z 2010 r. Nr 31, poz. 165). 9

10 W przypadku nie przeznaczenia co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w 2011 r. na publiczne kampanie edukacyjne należy przekazać taką kwotę, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego (art. 37 ust. 4 pkt 2). W przypadku nie spełnienia obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć karę pieniężną w wysokości od do zł. b) Sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) Do 15 marca sprzedawcy detaliczni muszą: Przekazać nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa, sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010 nr 15 poz. 81). c) Zbierający zużyte baterie i akumulatory Do 15 marca zbierający zużyte baterie lub akumulatory musi sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi posiada zawartą umowę. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. z 2009, Nr 223, poz. 1788). d) Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów Do 15 marca prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów musi sporządzić i przekazać marszałkowi województwa, roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu w 2011 r. Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu (Dz.U. z 2009, Nr 223, poz. 1789). Niezłożenie ww. sprawozdań w terminie lub złożenie nierzetelnego sprawozdania stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny orzekaną na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Należy zwrócić uwagę, iż za brak złożenia w terminie rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów lub za złożenie nierzetelnego sprawozdania górna granica kary grzywny wynosi zł. 10

11 Wydawnictwo i redakcja: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Al. Niepodległości Warszawa Redaktor naczelny: Michał Wekiera Zespół: Marcin Witaszek, Andrzej Pertyński Kontakt: 11

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Opłata za substancje kontrolowane Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Urząd

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011 Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2011 LUTY 2011 Zmiany w prawie 1. Wejście w życie zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji W dniu 1 stycznia 2011 r. weszły w życie zmiany

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033)

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS pragnie podziękować Stałej Podkomisji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2)

z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) U S T AWA Projekt z dnia o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 1),2) 1) 2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo