MODEL MODUŁOWEGO SYSTEMU IMPLEMENTACJI INLETÓW RFID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL MODUŁOWEGO SYSTEMU IMPLEMENTACJI INLETÓW RFID"

Transkrypt

1 4/2010 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU MODEL MODUŁOWEGO SYSTEMU IMPLEMENTACJI INLETÓW RFID Tomasz SAMBORSKI, Andrzej ZBROWSKI, Stanisław KOZIOŁ Systemy zabezpieczeń obiektów technicznych i dokumentów identyfikatorami elektronicznymi są coraz szerzej wykorzystywane zarówno w ochronie obiektowej, ochronie danych, bezpieczeństwie publicznym, jak i w komercyjnych dziedzinach gospodarki związanych z ochroną marki, ochroną autentyczności produktu czy też ochroną wizerunku producenta. Poszerzany jest zakres zastosowań przemysłowych, w których identyfikatory elektroniczne znajdują zastosowanie w kontroli procesów technicznych i technologicznych, automatycznej dystrybucji i w systemach magazynowych [1]. Metoda ta polega na przesyłaniu drogą radiową informacji zakodowanej w układzie elektronicznym i potocznie jest nazywana RFID (Radio Frequency Identification) [2]. Szybki postęp technologii wytwarzania układów RFID jest determinowany powiększaniem ilości informacji przechowywanych w ich pamięci oraz pojawiającymi się technikami fałszowania danych zawartych w nośnikach elektronicznych, jak również nowymi możliwościami podrabiania samych nośników. Niezbędne jest zatem stałe doskonalenie technik zabezpieczania dokumentów zawierających układy RFID i zawartych w nich danych [3, 4]. Na konieczność dalszego rozwoju i wykorzystania elektronicznych zabezpieczeń zarówno pod względem doskonalenia jakości, jak i coraz szerszego zastosowania wskazują tendencje światowe widoczne w postaci upowszechnienia tych rozwiązań w wielu dziedzinach życia i gospodarki oraz wprowadzanych nowych międzynarodowych uregulowań prawnych [5]. Jednym z nich jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego przez możliwość szybkiej i skutecznej identyfikacji osób [6]. Służą temu paszporty biometryczne [7] oraz dowody osobiste (national ID) w postaci kart plastikowych. Karty z elektronicznym układem scalonym służą także weryfikacji uprawnień dostępu do kont bankowych, pomieszczeń i urządzeń. Laboratoria naukowe [8] intensywnie rozwijają prace nad technikami zapisu, odczytu i transmisji danych biometrycznych [9] zawartych w identyfikatorach elektronicznych, np. zawierających układy RFID. Na rynku światowym istnieją nieliczne rozwiązania w postaci wysokonakładowych maszyn i specjalistycznych urządzeń do masowego wytwarzania układów RFID i ich implementacji w różnego rodzaju wyrobach [10]. Przeznaczenie do produkcji wielkoseryjnej sprawia, że prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z zastosowaniem tych systemów jest nieefektywne ekonomicznie i organizacyjnie. Artykuł prezentuje opracowaną w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu koncepcję oraz model modułowego systemu implementacji inletów RFID przeznaczonego do niskonakładowej i niskobudżetowej produkcji umożliwiającej tanie prototypowanie nowych generacji produktów z udoskonalonymi technikami zabezpieczeń. STRUKTURA SYSTEMU Przyjęta koncepcja ciągu technologicznego zakłada, że komponentami wejściowymi do produkcji będą: materiał nośny w postaci jednostronnie zadrukowanej wstęgi papieru lub folii, inlety RFID w postaci arkuszy, materiał zakrywający w postaci arkuszy, klej w postaci cieczy na zimno lub granulek termotopliwy. Produkt finalny (rys. 1) stanowią: karty, bilety, etykiety i inne dokumenty składające się z dwóch sklejonych warstw materiału (papieru syntetycznego itp.) z umieszczonym wewnątrz układem RFID, spersonalizowane elektronicznie (odpowiedni zapis w pamięci układu) oraz graficznie (indywidualny nadruk na powierzchni zewnętrznej) o podwyższonej trwałości, niezawodności, odporności na zniszczenie i zwiększonym poziomie ochrony przechowywanych informacji. Rys. 1. RFID Przykładowy wyrób z zabezpieczeniem w technologii Koncepcja modułowego systemu implementacji zakłada cykliczną, taktowaną i szeregową pracę układu technologicznego, z zatrzymywaniem wstęgi przewijanego materiału nośnego, w celu naklejenia inletów RFID i materiału zakrywającego oraz wykonania kolejnych zabiegów technologicznych. Moduły systemu stanowią odrębne zespoły funkcjonalne, przeznaczone do realizacji określonych zabiegów, zintegrowane w ramach ciągu technologicznego ze wspólnym układem sterującym. Procesy operacyjne realizowane są jednocześnie w odpowiednich gniazdach technologicznych. Położenie 30

2 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 4/2010 poszczególnych modułów w układzie technologicznym regulowane jest w zależności od parametrów konstrukcyjnych produkowanych wyrobów. Modularyzacja stwarza możliwości elastycznej aranżacji, powielania, usuwania i przemieszczania modułów funkcjonalnych, wzdłuż linii tworzącej główną oś ciągu technologicznego, w miejsca wynikające z podziału wstęgi przetwarzanego materiału na poszczególne użytki. Struktura systemu umożliwia uzupełnianie ciągu technologicznego o moduły potrzebne do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów z zastosowaniem różnych technik wytwarzania (rys. 2). Układ sterowania (rys. 3) ciągiem technologicznym tworzy trójpoziomową hierarchię zarządzania. W poziomie pierwszym znajduje się sterownik PLC jako jednostka centralna układu. Rys. 2. Schemat ciągu technologicznego implementacji inletów RFID: 1 odwijak, 2 naprężacz, 3 układ pozycjonujący z kamerą, 4 moduł przyklejający inlet RFID (a zasobnik na inlety RFID, b siłownik o ruchu poziomym, c siłownik o ruchu pionowym, d podklejarka), 5 moduł przyklejający materiał pokrywający (a zasobnik na materiał przykrywający, b siłownik o ruchu poziomym, c siłownik o ruchu pionowym, d podklejarka), 6 moduł prasujący, 7 moduł kontrolno-programujący, 8 moduł personalizacji graficznej, 9 moduł wykrawający (a zasobnik na wyroby gotowe, b siłownik o ruchu poziomym, c siłownik o ruchu pionowym), 10 bęben zwijający odpad, 11 tunel suszący Schemat blokowy układu sterowania (linią przerywaną zaznaczono możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe ele- Rys. 3. menty) 31

3 4/2010 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU Drugi poziom sprzęgnięty bezpośrednio ze sterownikiem PLC obejmuje: komputer PC (zarządzający częścią obszaru sprzętowego znajdującego się w trzecim poziomie), serwomechanizmy (odpowiedzialne za przemieszczanie wstęgi materiału nośnego), panel operatorski (do kontaktu z operatorem), naprężacze (sprzęgnięte sygnalizacją z krańcowych czujników optycznych), moduły przyklejające inlety RFID i nakładki (realizujące procesy łączenia komponentów), układ podgrzewania w module prasującym (sprzęgnięte sygnałami z czujników termicznych), tunel suszący (stabilizujący temperaturę i warunki suszenia). Kolejny trzeci poziom zawiera: moduł kontrolno-programujący (zapisujący i odczytujący dane personalne drogą radiową), moduł drukujący (dokonuje personalizacji graficznej), układy pozycjonujące (zbierające i wstępnie analizujące informacje optyczne), moduł wykrawający (realizujący końcowy zabieg wykrawania i magazynowania produktu). MODEL WIRTUALNY CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO IMPLEMENTACJI INLETÓW RFID Opracowana modułowa koncepcja urządzenia (rys. 4) zakłada jego pracę w sposób cykliczny, to znaczy z zatrzymywaniem wstęgi materiału nośnego, na którym są naklejane inlety RFID, materiał zakrywający i wykonywane kolejne zabiegi. Zabiegi technologiczne wykonywane są równolegle w odpowiednich gniazdach odpowiadających za realizację określonej czynności. Pozwala to na pracę z dowolnymi formatami wyrobów. Wstęga jednostronnie zadrukowanego materiału nośnego jest odwijana z roli zamocowanej w odwijaku 1 i po realizacji całego procesu technologicznego ażur powstały po wykrawaniu wyrobów jest nawijany na bęben 10. Wstęga stanowi transportowy element nośny materiałów wejściowych i półproduktów obejmujący całą długość maszyny. Za transport i odpowiednie zatrzymywanie wstęgi wraz z montowanymi na niej pozostałymi składnikami wyrobów odpowiada moduł prasujący 6. Moduły 1 i 10 wywołują odpowiednie naprężenia wstęgi po obu stronach modułu 6 powodujące wyrównanie materiału i zachowanie stabilnej odległości kolejnych użytków na wstędze. Pozostałe moduły i ich działania wykorzystują ruch i naprężenie wstęgi wywołane przez moduły 1, 6 i 10. Rola z zadrukowanym materiałem nośnym mocowana jest na wale odwijaka 1 w ten sposób, że nadruk po odwinięciu znajdzie się od spodu wstęgi. Odwijanie jest hamowane nastawnym mechanizmem ciernym o regulowanej sile tarcia pozwalającej na wywołanie naprężenia rozciągającego we wstędze lub za pomocą serwonapędu z przekładnią mechaniczną połączonego z wałem odwijaka. Zaletą drugiego rozwiązania jest możliwość dowolnego sterowania on-line naciągiem wstęgi oraz realizacja ruchu powrotnego bez konieczności stosowania naprężacza mechanicznego 2. Rys. 4. Koncepcyjny model maszyny do implementacji inletów RFID widok od strony głównej obsługi i nadzoru całego układu technologicznego 32

4 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 4/2010 Wstęga materiału nośnego jest naprężana stałą siłą w naprężaczu 2 w celu ustabilizowania jej ruchu oraz wywołania ruchu wstecznego w przypadku przejechania markera i konieczności cofnięcia materiału. Naprężacz 2 stanowi też bufor zmniejszający występujące siły i momenty bezwładności wynikające z cykliczności pracy linii. Siła naprężająca jest wywoływana ciężarem środkowej rolki obciążającej. Zadaniem układu pozycjonującego z kamerą 3 jest wzdłużne pozycjonowanie wstęgi materiału nośnego na podstawie markerów naniesionych podczas druku. Tor wizyjny układu kontroluje poprawność położenia markera po zatrzymaniu wstęgi z zadaną dokładnością. Układ jest sprzężony z modułem prasującym 6, który jednocześnie realizuje przemieszczanie wstęgi wzdłuż linii maszyny. Analiza obrazu markera widzianego przez kamerę powinna za pośrednictwem układu sterowania napędem modułu 6 doprowadzić do osiągnięcia zadanego położenia wstęgi. Od dokładności pozycjonowania zależy dokładność umieszczenia na wstędze inletu RFID, materiału zakrywającego, nadruku personalizującego i wykrojenie kształtu zewnętrznego. Przy dużych formatach wyrobów finalnych jeden moduł pozycjonujący powinien zapewnić wystarczającą dokładność montażu, druku i wykrawania. Przy formatach małych, dla których tolerancje wykonania muszą być mniejsze, a częstość taktowania większa, mogą pojawić się kłopoty z pozycjonowaniem nadruku i wykrawania (moduły 8 i 9). W takim przypadku niezbędne może się okazać zastosowanie drugiego układu pozycjonującego oraz dodatkowego bufora i napędu wstęgi umieszczonego przed modułem 8. Moduły przyklejające inlet RFID moduł 4 i materiał pokrywający moduł 5 mają praktycznie taką samą konstrukcję (rys. 5). Pionowy zasobnik a zawiera przyklejane elementy (inlety lub arkusiki materiału pokryciowego), które są ułożone i odpowiednio zorientowane. Ruchome dno magazynka w miarę wyczerpywania się zapasu elementów jest unoszone za pomocą mechanizmu śrubowego. Rozmiar magazynka jest dopasowany do konkretnego formatu elementu. Magazynek stanowi część łatwo wymienną, dzięki czemu może być napełniany poza maszyną. Elementy z magazynka są pobierane przez płytową ssawkę o odpowiednich wymiarach, zamocowaną do tłoczyska siłownika o ruchu pionowym c. Siłownik c jest zamocowany na zabieraku siłownika beztłoczyskowego o ruchu poziomym b. Przy całkowicie cofniętym siłowniku b siłownik c wykonuje ruch w dół i pobiera element z magazynka, po czym porusza się w górę. Następnie siłownik c wysuwa tłoczysko i przemieszczając przyssany element w kierunku osi maszyny, przemieszcza go po obracającym się wałku podklejarki d. Po osiągnięciu skrajnego położenia siłownika b, siłownik c wykonuje ruch w dół, przyklejając pokryty klejem element inlet lub materiał pokrywający na wstędze. Przyklejeniu towarzyszy odpowiedni docisk wywołany przez siłownik c. Podklejarki są zespołami przystosowanymi do pracy z klejem na zimno lub z klejem hot melt po wyposażeniu w podgrzewaną wannę (opcja). Sprzęgnięcie ruchu liniowego siłownika b z ruchem obrotowym wałka podklejarki d przy zastosowaniu kształtowego wałka pozwoli na wykorzystanie techniki pattern nakładania kleju zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem elementy maszyny. Oba moduły 4 i 5 mogą być przemieszczane wzdłuż osi ciągu technologicznego i unieruchamiane tak, aby dopasować miejsce przyklejenia elementu na wstędze w pozycji ustalonej przez układ pozycjonujący 3. Rys. 5. Koncepcyjny model maszyny do implementacji inletów RFID widok modułów klejących Moduł prasujący 6 służy do odpowiedniego dociśnięcia sklejanych elementów i wyrównania ich powierzchni. Dodatkowo pełni rolę zespołu napędowego realizującego przemieszczanie wstęgi materiału nośnego. Moduł prasujący składa się z dwóch walców stalowych, dociskanych do siebie za pomocą sprężyn, z których jeden może być pokryty gumą lub innym materiałem zabezpieczającym przed uszkodzeniem chipy w układach RFID. Docisk może być regulowany napięciem sprężyn oraz w dowolnym momencie zwalniany za pomocą dźwigni (ręcznie lub automatycznie). Walce są ze sobą sprzężone kinematycznie za pomocą kół zębatych, dzięki czemu nie występuje między nimi poślizg. Walce są obracane za pomocą serwonapędu z enkoderem, co pozwala na precyzyjne programowanie ich ruchu i sprzężenie z układem pozycjonowania 3. W przypadku dodatkowych wymagań w zakresie podwyższonej temperatury prasowania możliwe jest zastosowanie walców podgrzewanych. W przypadku konieczności dodatkowego suszenia sklejonych elementów po ich sprasowaniu za modułem 6 może być umieszczony tunel suszący 11. Tunel wyposażony w oporowe elementy grzejne z układem stabilizacji temperatury i odpowiedni przedmuch powietrza pozwoli na dodatkowe odparowanie rozpuszczalników lub wody ze struktury wytwarzanego wyrobu. 33

5 4/2010 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU Zadaniem modułu kontrolno-programującego 7 jest sprawdzenie, czy inlet RFID wklejony pomiędzy dwie warstwy papieru po zabiegu prasowania jest sprawny. Jeżeli wynik sprawdzenia jest pozytywny, następuje personalizacja dokumentu przez zapisanie w pamięci układu RFID indywidualnych danych dostarczonych przez komputer sterujący personalizacją. Jednocześnie wysyłany jest sygnał sterujący do modułu drukującego 8 uruchamiający odpowiednią personalizację graficzną i do modułu wykrawającego 9 aktywujący wycięcie gotowego dokumentu. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia układu RFID moduł przekazuje sygnał sterujący anulujący personalizację graficzną w module 8 i wykrawanie w module 9. Moduł 7 składający się z czytnika i programatora dedykowanych do układów RFID wykorzystywanych w produkowanych dokumentach współpracuje z komputerem zarządzającym i odpowiednim oprogramowaniem. Pozytywny wynik operacji związanej z zapisem i odczytem danych elektronicznych jest sygnałem dla modułu personalizacji graficznej 8 wykonującego indywidualny nadruk na dokumencie skorelowany z danymi zapisanymi w module 7. Głównym zespołem wykonawczym jest przemysłowa drukarka graficzna. Treść nadruku przekazywana jest z komputera sterującego personalizacją. Miejsce naniesienia nadruku na dokumencie jest ustalane przez mechaniczne ustawienie drukarki wzdłuż osi maszyny oraz odpowiednie sformatowanie wydruku. Zadaniem modułu wykrawającego 9 jest wykrawanie gotowych wyrobów kart, biletów, dokumentów i odkładanie ich do odpowiedniego zasobnika 9a. Głównym elementem wykonawczym modułu jest wykrojnik introligatorski napędzany za pomocą pionowego siłownika. Wykrojnik wraz z siłownikiem jest zamocowany na stałe do korpusu modułu. Wycięte gotowe wyroby są odbierane z wykrojnika przez manipulator składający się z siłownika poziomego 9b i siłownika pionowego 9c, do którego zamocowany jest podciśnieniowy element chwytowy. Manipulator przenosi wyroby do zasobnika 9a. Tam wyrób jest odkładany, przy czym dno zasobnika jest ruchome i przesuwa się w dół w miarę jego napełniania pod działaniem siły wywieranej przez siłownik 9c. Bęben zwijający 10 służy do zwijania na rolę odpadu w postaci ażuru zawierającego również niewycięte wyroby, w których stwierdzono uszkodzenie układu RFID. Bęben służy również do wywołania napięcia wstęgi materiału nośnego na odcinku między modułem 6 a modułem 10. Bęben nawijający jest napędzany silnikiem o regulowanym momencie obrotowym, co pozwala na precyzyjną regulację naciągu wstęgi. Może okazać się wskazane zastosowanie pomiędzy modułami 9 i 10 naprężacza zbudowanego analogicznie jak w module 2 w celu wytworzenia bufora pomiędzy poruszającą się okresowo wstęgą a bębnem. Konstrukcję nośną urządzenia tworzą profile aluminiowe (np. systemu BOSCH). Pozwoli to na zbudowanie elastycznej i prostej, a zarazem estetycznej konstrukcji podatnej na łatwą modyfikację i rozbudowę. Najważniejszą część korpusu stanowią wzdłużne profile poziome, na których mocowane są wszystkie moduły tworzące główny ciąg technologiczny. PODSUMOWANIE Doskonalenie technik wytwarzania zabezpieczonych elektronicznie dokumentów ma na celu uzyskanie wyrobu trudnego do sfałszowania oraz odpornego na czynniki wynikające z naturalnej eksploatacji. W opisanej technologii warstwowego wytwarzania wyrobów istotnym fragmentem jest proces klejenia poszczególnych warstw. Odpowiednia jakość połączenia decyduje o odporności na delaminację pozwalającą na fałszowanie dokumentu przez wymianę inletu RFID. Trwałość połączenia wpływa także na odporność na warunki eksploatacji. Przedstawiony model ciągu technologicznego implementacji inletów RFID dzięki modułowej konstrukcji pozwala na elastyczne kształtowanie parametrów procesu technologicznego wytwarzania dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym. Unifikacja systemu mocowania wszystkich modułów tworzących ciąg technologiczny umożliwi swobodne ich przemieszczanie względem siebie zgodnie z realizowanym procesem. Otwarta struktura systemu sterowania w połączeniu z konstrukcją mechaniczną ciągu pozwala na wprowadzanie nowych, dodatkowych modułów (napinacze, układy pozycjonowania, wykrojniki itp.) lub zastępowanie istniejących. Zastosowanie różnych technik łączenia (klejenia) komponentów tworzących wyrób finalny umożliwi optymalizację technologii wytwarzania (pod kątem wytrzymałości mechanicznej) w warunkach zbliżonych do produkcji seryjnej. Przedstawiona koncepcja pozwoli na elastyczne i tanie wytwarzanie wyrobów o dowolnych formatach i kształtach w warunkach produkcji eksperymentalnej, niskonakładowej i niskobudżetowej, realizowanej na potrzeby ustawicznego doskonalenia konstrukcji prototypów oraz krótkich serii produktów innowacyjnych o zwiększonej trwałości i wyższym poziomie zabezpieczeń. LITERATURA 1. Penttilä K., Keskilammi M., Sydänheimo L., Kivikoski M.: Radio frequency technology for automated manufacturing and logistics control. Part 2: RFID antenna utilisation in industrial applications. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 31, November 2006, pp Witschnig H., Merlin E.: About history, basics and applications of RFID technology. Elektrotechnik und Informationstechnik, Vol. 123, March 2006, pp

6 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 4/ Langheinrich M.: A survey of RFID privacy approaches. Personal and Ubiquitous Computing. Vol. 13, Issue 6, August 2009, pp Juels A.: RFID security and privacy: A research survey. IEEE Journal on Selected Areas in Communications 24, 2 (2006). 5. Schmidt G.: Bezpieczny dokument. PWPW. Człowiek i Dokumenty nr Neuby B. L., Rudin E.: Radio Frequency Identification: A Panacea for Governments Public Organization Review. Vol. 8, December 2008, pp Goliński T.: Polski Paszport Biometryczny. PWPW. Człowiek i Dokumenty nr The Zurich Information Security Center, ethz.ch/ 9. Danev B., Heydt-Benjamin T., Capkun S.: Physicallayer Identification of RFID Devices. Proceedings of the USENIX Security Symposium, RFID Smart Labels A How to guideto manufacturing and performance for the label converter. 2 edition. Tarsus E&L Publication, London Dr inż. Tomasz Samborski, dr inż. Stanisław Kozioł i dr inż. Andrzej Zbrowski są pracownikami Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. ciąg dalszy ze str Dynamika przemieszczeń tarczy obrotowej przestawianego stołu obrotowego ze strumieniowym napędem. 3. Zautomatyzowany kompleks do oceny jakości płytek skrawających z węglików spiekanych, kompletowanych w zespołowe wieloostrzowe narzędzia. 4. Zwiększenie przenoszonych obciążeń i dokładności funkcjonowania adaptacyjnych sprzęgieł ciernych. 5. Wyznaczanie granicznych parametrów funkcjonowania chwytaka robota-manipulatora. 6. Cechy charakterystyczne montażu samochodów i zespołów. 7. Zwiększanie dokładności montażu ruchomych cylindrycznych połączeń. 8. UPAKOVKA/UPAK ITALIA Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Opakowaniowego, Opakowań i Maszyn Pomocniczych w Moskwie. SBORKA nr 6 (119), Zautomatyzowana stabilizacja temperatury w strefach pomiarowych wydziałów montażowych. 2. Wpływ odchyłek kształtu powierzchni na nośność połączeń wciskanych narzędzi wiertniczych. 3. Automatyzacja wyznaczania optymalnych warunków montażu korpusów urządzeń naftowo-gazowych. 4. Kontrola jakości montażu wyrobów maszynowych na podstawie diagnozowanych parametrów. 5. Obliczeniowo-mimośrodowa metoda montażu wirników. 6. Metody kompensacji błędów w montażu przyrządów optycznych. 7. Automatyzacja technologicznego serwisowania i prac remontowych sprężarki odśrodkowej agregatu gazoprzepływowego. 8. Wpływ substancji anaerobowych na rozkłady obciążeń w połączeniu śrubowym. 9. Konkurencyjne technologie wytwarzania łączników o jednakowej wytrzymałości. 10. Zadanie kontaktowe dla warstwy pierścieniowej o dowolnej grubości z uwzględnieniem sił tarcia w strefie kontaktu. 11. Wkręty wadliwie zaokrąglone główką i gwiazdowym wgłębieniem pod klucz. GOST ISO ASSEMBLY AUTOMATION Volume 29 Issue 4, 2009 Opracował: Jerzy Łunarski Wydanie specjalne: MEMS i montaż MEMS. The fast-moving world of MEMS technology. Szybko zmieniający się świat technologii MEMS. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie przeglądu technicznego technologii krzemowych mikrosystemów elektromechanicznych (MEMS) oraz jej zastosowań. Na wstępie opisano produkcję mikroelektromechanicznych systemów i techniki ich montażu, zagadnienia doboru produktów na podstawie informacji rynkowych, ich zastosowania. Artykuł zakończono krótkim przeglądem badań nad rozwojem MEMS. Technologia produkcji krzemowych MEMS wywodzi się od technik stosowanych w produkcji półprzewodników i przyniosła zróżnicowaną i stale rosnącą gamę czujników, siłowników i innych miniaturowych urządzeń, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W artykule zawarto szczegółowy przegląd technologii MEMS i ich zastosowania. ciąg dalszy str

MODEL SYSTEMU DO PROTOTYPOWEGO WYTWARZANIA IDENTYFIKATORÓW RFID

MODEL SYSTEMU DO PROTOTYPOWEGO WYTWARZANIA IDENTYFIKATORÓW RFID 3-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 251 Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Stanisław KOZIOŁ Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom MODEL SYSTEMU DO PROTOTYPOWEGO WYTWARZANIA IDENTYFIKATORÓW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URZĄDZENIA DO IMPLEMENTACJI CHIPÓW RFID

KONCEPCJA URZĄDZENIA DO IMPLEMENTACJI CHIPÓW RFID Technologia i Automatyzacja Montażu 4/2011 KONCEPCJA URZĄDZENIA DO IMPLEMENTACJI CHIPÓW RFID Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI, Jan WIEJAK Technika RFID służy do jednoznacznego identyfikowania przedmiotów

Bardziej szczegółowo

MODEL LINII DO GRAFICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW

MODEL LINII DO GRAFICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW Technologia i Automatyzacja Montażu 3/2011 MODEL LINII DO GRAFICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Stanisław KOZIOŁ W systemach zabezpieczeń dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp Nr tematu: 142 Temat: Plotery. Wstęp Ploter (ang. plotter) komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosid obrazy, wycinad wzory, grawerowad itp. Ploterów

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO

ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-8 STANOWISKO BADANIA POZYCJONOWANIA PNEUMATYCZNEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12

PL 212462 B1. KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO, Poznań, PL 21.07.2008 BUP 15/08. GRZEGORZ KAŹMIERCZAK, Kościan, PL 31.10.2012 WUP 10/12 PL 212462 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212462 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381515 (51) Int.Cl. B26D 1/15 (2006.01) D06H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

PL 200888 B1. Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200888 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 355081 (51) Int.Cl. B21D 28/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.07.2002

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F Wstęp Roboty przemysłowe FANUC Robotics przeznaczone są dla szerokiej gamy zastosowań, takich jak spawanie ( Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów.

Bardziej szczegółowo

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11

PL 214592 B1. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa, PL 14.03.2011 BUP 06/11 PL 214592 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214592 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388915 (51) Int.Cl. G01B 5/28 (2006.01) G01C 7/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych

LABORATORIUM PKM. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych LABORATORIUM PKM Badanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia dla wybranych skojarzeń ciernych Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

Struktura manipulatorów

Struktura manipulatorów Temat: Struktura manipulatorów Warianty struktury manipulatorów otrzymamy tworząc łańcuch kinematyczny o kolejnych osiach par kinematycznych usytuowanych pod kątem prostym. W ten sposób w zależności od

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, PL BUP 25/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KOPEX MACHINERY SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, PL BUP 25/12 PL 66689 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120040 (22) Data zgłoszenia: 23.05.2011 (19) PL (11) 66689 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl EASY WAY Maksimum ochrony, tylko tam, gdzie wymagane. Do aluminium lub PVC. Linia pił Precision zapewnia najwyższą swobodę pod względem konfiguracji. Wyposażona w integralne zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków wielostopniowych, drążonych. Pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRZEŻAWSKI PATRYK, Bolestraszyce, PL BRZEŻAWSKI TADEUSZ, Bolestraszyce, PL BUP 24/12

PL B1. BRZEŻAWSKI PATRYK, Bolestraszyce, PL BRZEŻAWSKI TADEUSZ, Bolestraszyce, PL BUP 24/12 PL 218038 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218038 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394843 (22) Data zgłoszenia: 12.05.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających www.inmetbth.pl Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających Szybsza wymiana narzędzi Ekspresowa wymiana narzędzi w prasach oraz szybkie i precyzyjne mocowanie form to kolejna odpowiedź grupy

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Cz. II

Roboty przemysłowe. Cz. II Roboty przemysłowe Cz. II Klasyfikacja robotów Ze względu na rodzaj napędu: - hydrauliczny (duże obciążenia) - pneumatyczny - elektryczny - mieszany Obecnie roboty przemysłowe bardzo często posiadają napędy

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

@ Data zgłoszenia: 11.04.2000

@ Data zgłoszenia: 11.04.2000 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej m OPIS OCHRONNY PL 61131 WZORU UŻYTKOWEGO i2) Y1 f2n Numer zgłoszenia: 110868 @ Data zgłoszenia: 11.04.2000 Intel7:

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178034 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309898 (22) Data zgłoszenia: 03.08.1995 (51) IntCl6: B 2 1 F 3/04

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne Wprowadzenie Pneumatyka - dziedzina nauki i techniki zajmująca się prawami rządzącymi przepływem sprężonego powietrza; w powszechnym rozumieniu także technika napędu i sterowania pneumatycznego. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0

OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 OMAC Italy URZĄDZENIA DO BUDOWY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ RW-07-PL R0 Systemy te zostały zaprojektowane specjalnie do wciągania i napinania linii przesyłowych i kolejowych linii trakcyjnych. Nadają

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ZNAKOWANIA PLAKATÓW W PROCESIE PRODUKCJI

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ZNAKOWANIA PLAKATÓW W PROCESIE PRODUKCJI ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ZNAKOWANIA PLAKATÓW W PROCESIE PRODUKCJI WERSJA NR 2 Strona 1 z 9 Spis treści 1. Definicja pojęć... 3 2. Opis procesu produkcyjnego... 3 3. Struktura przekazywanych danych...

Bardziej szczegółowo

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie

Napęd elektryczny. Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Napęd elektryczny Główną funkcją jest sterowane przetwarzanie energii elektrycznej na mechaniczną i odwrotnie Podstawowe elementy napędu: maszyna elektryczna, przekształtnik, czujniki, sterownik z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175070 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306629 Data zgłoszenia: 29.12.1994 (51) IntCl6: B23K 7/10 (54) Przecinarka

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody

PL 213839 B1. Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody PL 213839 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213839 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394237 (51) Int.Cl. B25J 18/04 (2006.01) B25J 9/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia)

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) Centrum gnące Technologia gięcia: maszyna wyposażona w dwa dociski obrabianego materiału, docisk górny o regulowanej automatycznie długości,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50

Narzędzia. Żaluzje poziome MK-006/A MK-003 WYKROJNIK TRZYOPERACYJNY MASKOWNICY MK-005/1 DZIURKOWNIK-FIX RG25/50 Żaluzje poziome MK-006/A Wykrojnik zespolony czterooperacyjny (wykrojnik + rozcinak). Umożliwia następujące operacje dla rynny górnej i dolnej: cięcie na długość rynny górnej, wykrawanie otworów pod przelotki

Bardziej szczegółowo

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi

TSC. Tool STOCK Center. Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC Tool STOCK Center Inteligentne systemy przechowywania narzędzi TSC System magazynowania narzędzi Inteligentny system zarządzania narzędziami 24 h na dobę Abyście mogli Państwo spokojnie skoncentrować

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)182858 (21) Numer zgłoszenia. 319132 Urząd Patentowy zgłoszenia. 2 0.0 3.1 9 9 7 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 B62K 5/02 (54) Rower trójkołowy

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL

PL 210777 B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL 21.01.2008 BUP 02/08 29.02.2012 WUP 02/12. ZBIGNIEW OSZCZAK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210777 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 380160 (51) Int.Cl. F16D 13/75 (2006.01) F16C 1/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-6 BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

Nowości produkcyjne. Budowa tłoczników i wykrojników IV / E 5660 Jednostka regulacyjna. Katalog CD Katalog Online

Nowości produkcyjne. Budowa tłoczników i wykrojników IV / E 5660 Jednostka regulacyjna. Katalog CD Katalog Online Nowości produkcyjne Budowa tłoczników i wykrojników IV / 2015 Katalog CD 5.9.1.0 Katalog Online Rozszerzenie asortymentu naszych produktów jest odpowiedzią na Państwa uwagi i sugestie. Dzięki temu, jako

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Precyzyjne pozycjonowanie (Velmix 2007) Temat ćwiczenia - stolik urządzenia technologicznego (Szykiedans,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRO-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL BUP 22/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRO-WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, PL BUP 22/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118961 (22) Data zgłoszenia: 23.04.2010 (19) PL (11) 66180 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

550 REMA Fx550 to nowa konstrukcja pilarki formatowej przewyższająca wszystko, co dotychczas stworzyliśmy.

550 REMA Fx550 to nowa konstrukcja pilarki formatowej przewyższająca wszystko, co dotychczas stworzyliśmy. nowość 2017 Fx550 Fx550 REMA Fx550 to nowa konstrukcja pilarki formatowej przewyższająca wszystko, co dotychczas stworzyliśmy. Precyzyjne układy bazowania i cięcia materiału zapewniają łatwiejszą i szybszą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ

ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - na konsolach stałych typu KNS - na konsolach jezdnych typu KNJ ARKUSZ ZAMÓWIEŃ Bramy przemysłowe zwijane Aluprof BPR - - - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gabriela Swat Duplo Polska

Gabriela Swat Duplo Polska Gabriela Swat Duplo Polska Duplo Polska www.duplopolska.pl Bezpośredni przedstawiciel Duplo International na rynku polskim 1 kwietnia 2005 rok rozpoczęcie działalności firmy w Polsce Siedziba główna z

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP

Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP Laboratorium magazynowe RFID SAP ERP Kod kreskowy - Jest to graficzne odwzorowanie informacji przy pomocy kresek i odstępów pomiędzy tymi kreskami. Kod kreskowy umożliwia zakodowanie informacji w celu

Bardziej szczegółowo

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 Przenośniki wałkowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki wałkowe Dr inż. Piotr Kulinowski piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

- obszary ich stosowania

- obszary ich stosowania Tanie bilety i karty RFID - obszary ich stosowania Warszawa 15.03.2007 Inteligentna karta Inteligentne Karty Papierowe posiadają atrybuty papierowego biletu oraz plastikowej karty chipowej karta - bilet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Strona 1 Sprzęgło kompletne kompresora 7SBU16C montowanego najczęściej w samochodach marki MERCEDES. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie towaru do transportu Maszyny do owijania folią stretch

Zabezpieczanie towaru do transportu Maszyny do owijania folią stretch Zabezpieczanie towaru do transportu Maszyny do owijania folią stretch System ze stołem obrotowym System z ramieniem obrotowym System pierścieniowy Atuty firmy Strapex Maszyna, folia i serwis pogwarancyjny

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe Sterownik PLC MCU-S7 wykonany na bazie sterownika Siemens S7-200, posiada panel operatora TD 200 oraz przyłącza wszystkich wejść i wyjść. Posiada zasilacz. MCU S7 08/06 z 8 wejściami i 6 wyjściami: Nr

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników

Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników Skrzynka narzędzi do ustawienia i regulacji mechanizmu rozrządu silników z łańcuchem Zestaw narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu silników benzynowych i diesla (patrz tabela zastosowań) Skrzynka do

Bardziej szczegółowo

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej

PL 218446 B1. Stół obrotowy zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej PL 218446 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218446 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391631 (22) Data zgłoszenia: 26.06.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe...

3.2.3. Optyczny czujnik zbliżeniowy... 80 3.3. Zestawy przekaźników elektrycznych... 81 3.3.1. Przekaźniki zwykłe... 81 3.3.2. Przekaźniki czasowe... 3 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH UŻYTYCH W PODRĘCZNIKU... 11 1. WPROWADZENIE... 15 1.1. Uwagi ogólne... 15 1.2. Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6.

Kiść robota. Rys. 1. Miejsce zabudowy chwytaka w robocie IRb-6. Temat: CHWYTAKI MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Wprowadzenie Chwytak jest zabudowany na końcu łańcucha kinematycznego manipulatora zwykle na tzw. kiści. Jeżeli kiść nie występuje chwytak mocowany jest do ramienia

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PL B1. TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo, PL BUP 14/13

PL B1. TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziećmierowo, PL BUP 14/13 PL 217940 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397669 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Przekładnie zębate serii HDO i HDP jako najnowsze rozwiązanie produktu typowego w zespołach napędowych

Przekładnie zębate serii HDO i HDP jako najnowsze rozwiązanie produktu typowego w zespołach napędowych Przekładnie zębate serii HDO i HDP jako najnowsze rozwiązanie produktu typowego w zespołach napędowych "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce" Licheń 14 15 Listopad 2012 Przemysław Chojnacki Polpack

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o.

Katalog szkoleń technicznych. Schaeffler Polska Sp. z o.o. Katalog szkoleń technicznych Schaeffler Polska Sp. z o.o. Treść katalogu szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Informacje na temat wszystkich szkoleń dostępne są u dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm)

Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm) Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm) Automatyczna maszyna do produkcji wycinanych pudeł z tektury falistej, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA

RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY POLSKA RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 151 430 POLSKA Patent dodatkowy Int. Cl.«F1

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL BUP 11/13. MIKOŁAJ NOWAK, Lusowo, PL

PL B1. POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL BUP 11/13. MIKOŁAJ NOWAK, Lusowo, PL PL 217632 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217632 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397007 (51) Int.Cl. B42C 1/12 (2006.01) B42C 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4 Załącznik nr 1 Lp. Branża Zawód/ podmiot Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość 1 2 3 Stanowisko dydaktyczne z pionową płytą montażową ze sterownikiem PLC (min. SIMENS SIMATIC S7-1200 + KTP400 24we/16wy)

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV

Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV Sensoryka i układy pomiarowe łazika marsjańskiego Scorpio IV http://scorpio.pwr.wroc.pl/ Konrad Cop KN OFF-ROAD Ogólnie o łaziku Mobilna platforma badawczo-eksploatacyjna Przygotowywany na zawody URC i

Bardziej szczegółowo