Sekrety medycyny alternatywnej. Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekrety medycyny alternatywnej. Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej"

Transkrypt

1 Sekrety medycyny alternatywnej Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej WARSZAWA 2010

2 Secrets des médecines alternatives est une réalisation de Sélection du Reader s Digest PREMIÈRE ÉDITION Premier tirage 2009 Sélection du Reader s Digest, SA, 5 à 7, avenue Louis-Pasteur, Bagneux Site Internet : NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT COLLABORÉ À CET OUVRAGE. CONSULTANTS Jean-Ernest Altherr, docteur en médecine, gynécologue, acupuncteur AUTEURS Jean-Ernest Altherr, docteur en médecine, gynécologue, acupuncteur Jean-Luc Bermond, ostéopathe DOMROF Patricia Chairopoulos, journaliste scientifique Clara Delpas, journaliste scientifique Fredéric Denhez, journaliste scientifique Corinne Drault, journaliste scientifique Christine Maillet-Thiout, masseurkinésithérapeute DE, méziériste Marielle Mayo, journaliste scientifique Daniel Scimeca, docteur en médecine, président du Syndicat de la médecine homéopathique Bénédycte Transon Capone, journaliste scientifique ILLUSTRATIONS Éric Josie NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT Valérie Lecoeur (secrétariat de rédaction) Colman Cohen (effets graphiques) Marie-Claude Germain, Brigitte Nérou (rédaction) POUR LA PRÉSENTE ÉDITION Réalisation éditoriale : Bookmaker Iconographie : Anne Silve ÉQUIPE DE SÉLECTION DU READER S DIGEST Directeur éditorial : Éric Jouan Directrice éditoriale adjointe : Elizabeth Glachant Directrice artistique : Dominique Charliat Responsable éditorial : José Antoine Cilleros Couverture : Didier Pavois Maquette : Françoise Boismal, Didier Pavois Iconographie : Danielle Burnichon Sekrety medycyny alternatywnej Pierwsze polskie wydanie, Copyright 2009 Wydawca Reader s Digest Przeglàd Sp. z o.o. Marynarska Business Park ul. TaÊmowa 7, Warszawa tel , fax Redaktor naczelny Redakcji Ksià ek Jacek Fronczak Dyrektor artystyczny Maciej Marchewicz Redakcja Barbara Karpiƒska T umaczenie Joanna Dylejko-Tkaczyk, Nika Iniewicz Konsultacja Ewa Czerwiƒska, El bieta Potocka Korekta Gra yna Nawrocka Indeks El bieta Potocka amanie i redakcja techniczna POINT PLUS i Tatiana KwaÊniewska Produkcja Janina Do owa Druk Leo Paper Products LTD, China ISBN Reader s Digest jest prawnie zastrzeżonym znakiem The Reader s Digest Association, Inc. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie reprodukowana lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Reader s Digest Przegląd Sp. z o.o. FR 1955/G

3 Wst p Z roku na rok coraz wi cej osób korzysta z porad specjalistów medycyny niekonwencjonalnej. Tak e przedstawiciele medycyny konwencjonalnej (tradycyjnej) sà wobec niej mniej sceptyczni. Od roku 1982 prowadzone sà wyk ady z medycyny alternatywnej na Uniwersytecie Paris-XIII w Bobigny we Francji. W Stanach Zjednoczonych wydzia y medycyny alternatywnej funkcjonujà w dwudziestu oêrodkach akademickich, równie w tak presti owych, jak Uniwersytet Harwarda, a tego rodzaju us ugi znajdujà si w ofercie oko o 15% szpitali. Czym wyt umaczyç sukces medycyny alternatywnej, skoro jest ona nadal s abo znana? Cz sto doêç tajemnicza, eby nie powiedzieç mroczna. Jak jà traktowaç, skoro jej za o enia sà z regu y niesprawdzalne, a mechanizmy dzia ania nieznane? Jak jà stosowaç, gdy Êrodowiska naukowe jà odrzucajà, poniewa jej istota oraz metody uniemo liwiajà naukowe potwierdzenie jej skutecznoêci, na przyk ad wed ug schematu podwójnie Êlepej próby, niezb dnej do oficjalnego uznania? Zapewne pierwotnà przyczynà sukcesu medycyny alternatywnej mo e byç ludzka ciekawoêç, pociàg do tajemniczoêci i egzotyki, lecz jej obecny rozkwit t umaczy si przede wszystkim coraz wi kszà dojrza oêcià wspó czesnego cz owieka, podwy szonym poziomem ÊwiadomoÊci i odpowiedzialnoêci za swoje ycie oraz koƒcem Êlepej wiary w z o ony Êwiat nauki i techniki. Wziàç zdrowie w swoje r ce, uczestniczyç aktywnie w procesie zdrowienia, nauczyç si zachowaƒ, które zapobiegajà chorobom oto najwa niejsze przes anie tej ksià ki. To dlatego czytelnik znajdzie tu obiektywne informacje o g ównych nurtach medycyny alternatywnej, od pewnych i sprawdzonych po bardziej dyskusyjne. Otrzyma te obszernà informacj o g ównych za o eniach medycyny alternatywnej, o sposobach leczenia, wskazaniach i przeciwwskazaniach, opiniach naukowych na ten temat, polecanych specjalistach i praktycznych zaleceniach. Niniejsza pozycja wydawnicza obejmuje oko o 100 najcz Êciej wyst pujàcych chorób i przypisanych im propozycji leczenia metodami medycyny alternatywnej: od pierwszych kroków, jakie mo na podjàç, czekajàc na konsultacj ze specjalistà, poprzez szczegó owe porady, jak szybciej wyzdrowieç, po zalecenia, co zrobiç, by uniknàç nawrotu choroby. Uwaga! Trzeba zachowaç wyjàtkowà ostro noêç w samodzielnym leczeniu. Nasza diagnoza nie musi byç w aêciwa, a ponadto trudno samemu oceniç zaawansowanie choroby. Pami tajmy, e kuracje, które sami podejmujemy, stosujemy wy àcznie na w asnà odpowiedzialnoêç i na ogó dotyczà one wy àcznie leczenia objawów, a nie przyczyn choroby. Je eli nie zaobserwujemy szybkiej i wyraênej poprawy stanu zdrowia (od 24 do 48 godzin), to jak najszybciej konsultujemy si z lekarzem specjalistà. Zwracamy si do niego za ka dym razem, kiedy konsultacj zalecamy w tej ksià ce. Medycyna konwencjonalna i alternatywna nie wykluczajà si, ale z za o enia powinny si uzupe niaç. Pierwsza mo e tylko naprawiaç to, co ju uleg o uszkodzeniu, druga - pomaga yç. JEAN-ERNEST ALTHERR, lekarz medycyny ginekolog, specjalista od akupunktury

4 Spis treêci 1 Homeopatia Terapie Hydroterapia Sauna i aênia turecka od A do Z Balneoterapia Irydologia Akupresura Joga Jin shin do Kinezjologia Akupunktura Aromaterapia Arteterapia 25 Terapia taƒcem Terapia s owem Aurikuloterapia Akupunktura uszna Masa uszu Aurikulomedycyna Chiropraktyka Biorytmy Chromoterapia Refleksochromia Dentystyczna medycyna holistyczna Cià a Dietetyka i porady ywieniowe Diety zdrowia i d ugowiecznoêci Diety niskokaloryczne i wykluczajàce Diety rozdzielne PodejÊcia globalne Alternatywne metody od ywiania Dodatki spo ywcze Elektroterapia Galwanizacja Gimnastyka rekreacyjna Gimnastyka holistyczna doktor Lily Ehrenfried...62 Kinezjologia edukacyjna Litoterapia dechelatujàca Magnetoterapia Magnetyzm Masa e energetyczne Masa e ÊwiadomoÊci cia a Masa kalifornijski Metoda metamorficzna Masa szwedzki Medycyna ajurwedyjska Medycyna antropozoficzna Od ywianie antropozoficzne Lecznicza eurytmia Gimnastyka Bothmera Masa rytmiczny Medycyna ludowa Medytacja Metoda Batesa Metoda Feldenkraisa Metoda Mézières 117 Antygimnastyka Thérèse Bertherat Metoda Pilatesa Metoda Tomatisa Mezoterapia (intradermoterapia) Muzykoterapia Naturopatia Technika Alexandra G odówka Eutonia Gerdy Alexander Metoda wyzwolenia od pancerza, czyli MLC, Marie-Lise Labonté Haptonomia Hipnoza Metoda Coué Hipnoza ericksonowska Metoda Silvy Sezonowa kuracja Kuracja odtruwajàca Jonizacja powietrza Miód Glinka Neuralterapia Od ywianie Nutroterapia i mikrood ywianie

5 Witaminoterapia Megawitaminoterapia Organoterapia Osteopatia Osteopatia czaszkowa Terapia kr gów Etiopatia Psychosomatoterapia Bioenergoterapia Psychologia biodynamiczna Skupianie (focusing) Terapia wg Dürckheima Rebirthing (Êwiadome oddychanie) Zintegrowana terapia psychosomatyczna Psychoterapia systemowa Efekt placebo Psychoterapie behawioralne i poznawcze Terapie behawioralne 164 Terapie poznawcze (kognitywne) Programowanie neurolingwistyczne (NLP) Trening Biofeedback biologiczne sprz enie zwrotne Terapia EMDR leczenie ruchem ga ek ocznych..168 Enneagram Psychoterapie egzystencjalno-humanistyczne Psychosynteza Analiza transakcyjna (AT) Terapia regresywna Terapia zorientowana na osob Qigong Refleksoterapia podeszwowa Refleksoterapia d oni Reiki Relaksacja mi Êni Metoda Schultza, czyli trening autogenny Metoda Jacobsona, czyli relaksacja progresywna 188 Metoda Bensona, czyli metoda odzewu relaksacyjnego Shiatsu Do-in Sofrologia Pozytywna wizualizacja i metoda Simontona Sole Schüsslera Âwiat olecznictwo Tai chi chuan (taijiquan) Talasoterapia Algoterapia Terapia dotyku energetycznego Auroterapia Pranoterapia Aura-soma-terapia lub Aura-Soma Johrei Polaryzacja Terapia Gestalt Terapia kwiatowa Terapia mikroelementami Terapia mikroelementami w od ywianiu lub utracie/przybieraniu na wadze Terapia metalami Terapia powi zi Technika Bowena Drena limfatyczny Rolfing Hellerwork Terapia Êmiechem Termalizm Klimatoterapia Helioterapia Terapia b otem Tradycyjna medycyna chiƒska Farmakopea Dietetyka energetyczna Medycyna tybetaƒska Feng shui Zio olecznictwo Gemmoterapia Zio oaromaterapia predyspozycyjna Metoda Beljanskiego Choroby od A do Z Alergiczny nie yt nosa Alergie pokarmowe Alergie skórne alergia na promienie s oneczne

6 Anemia Antykoncepcja Astma BezsennoÊç problemy z zasypianiem, nocne przebudzanie Biegunka biegunka podró nych, nie yt o àdka lub jelit Ból Bóle g owy migrena, uporczywy ból g owy Brodawki (kurzajki) Bulimia Cellulit Cholesterol (nadmiar) mia d yca t tnic Choroba lokomocyjna Choroba Raynauda Choroba zwyrodnieniowa bioder, d oni, kolan, kr gos upa, stóp Choroby wieku dzieci cego krztusiec, odra, ospa wietrzna, ró yczka, szkarlatyna, Êwinka, zapalenie oskrzelików Chrypka zapalenie krtani Cià a (schorzenia i objawy towarzyszàce) CiÊnienie t tnicze krwi (zaburzenia) nadciênienie, niedociênienie Cukrzyca insulinoniezale na Czkawka Depresja chandra, sezonowe obni enie nastroju Drgawki padaczka Gard o (bóle) angina, pleêniawki, ropieƒ pozagard owy, zapalenie gard a Gojenie si ran Goràczka Grypa Grzybice Hemoroidy Hipoglikemia Jelita (k opoty z) kolka, wiatry, wzd cia, zapalenie okr nicy, zespó jelita dra liwego Kac Karmienie piersià (k opoty z ) Kaszel zapalenie op ucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie p uc, zapalenie tchawicy Katar zapalenie jamy gard owo-nosowej Krà enie (zaburzenia) choroby naczyniowe, ci kie nogi, zaburzenia krà enia mózgowego, zapalenie y, ylaki Kr cz karku Krwawienie z nosa L k niepokój, trema Menopauza uderzenia goràca Menstruacja (zaburzenia) Nerki (choroby) kamica, kolka nerkowa Nerwoból NiestrawnoÊç Nowotwór NudnoÊci wymioty Oczy (schorzenia) jaskra, j czmieƒ, zapalenie spojówek Oddech (nieêwie y) Operacja stan przed i po operacji Opryszczka opryszczka narzàdów p ciowych, zimno Osteoporoza Oty oêç nadwaga Palenie papierosów Pami ç (zaburzenia) Paznokcie (choroby) amiàce si paznokcie, wrastajàcy paznokieç, zastrza P cherz moczowy i cewka (schorzenia) infekcje dróg moczowych, zapalenie p cherza..348 P cherzyk ó ciowy (dolegliwoêci) kolka wàtrobowa Piersi (choroby) Plecy (ból) Pocenie si (nadmierne wydzielanie potu) Pochwa (schorzenia) infekcje, pochwica

7 Pó pasiec Przerost gruczo u krokowego Przygotowanie do egzaminów, do zawodów sportowych Rany poparzenia, przemarzni cie, skr cenie, udar s oneczny, ukàszenie, z amanie Rekonwalescencja Reumatoidalne zapalenie stawów Robaczyce paso yty jelitowe Serce (schorzenia) dusznica bolesna, ko atanie serca, zawa Skóra (schorzenia) czyrak, liszaj, liszajec, uszczyca, plamki, rozszerzone naczynka Skurcz S uch dzwonienie w uszach, problemy z szumem w uszach Spazmofilia Starzenie si Stopy (problemy z) haluks, nagniotek (odcisk), zapalenie k bu du ego palucha Stres Tiki Ârodowisko i zdrowie Tràdzik Uk ad odpornoêciowy (os abienie) Uzale nienia alkoholizm Uzupe nienie leczenia ci kich chorób Wàtroba (schorzenia) marskoêç, zapalenie wàtroby, ó taczka W osy (choroby) upie, w osy: t uste, suche, amliwe; wypadanie w osów Wrzód Wyprysk Zaburzenia psychiczne Zaburzenia seksualne Zaka enie (jak si zachowaç) Zapalenie Êci gien okieç tenisisty Zapalenie ucha Zapalenie zatok Zaparcia Zatrucie otrucie Zawroty g owy choroba Ménière a Z by i dziàs a (bóle) Zm czenie przewlek e zm czenie, zaburzenia nerwu b dnego o àdek bóle, niestrawnoêç, refluks, zgaga RoÊliny od A do Z Suplementy diety od A do Z Przydatne adresy Indeks Spis ilustracji

8 Terapie od A do Z

9 Cz Êç

10 a Akupresura Wywodzàca si z tradycyjnej medycyny chiƒskiej, akupresura (nazwa zbudowana na wzór akupunktury) u ywa techniki stymulacji punktów akupunkturowych poprzez uciskanie ich palcami. Dzia a przede wszystkim objawowo: pomaga ul yç skutkom choroby, ale najcz Êciej nie potrafi wyleczyç jej przyczyn. Zob. także Akupunktura, s. 14, Shiatsu, s. 189, Tradycyjna medycyna chiƒska, s. 238 Akupresura opiera si na koncepcji energetycznej ycia i zdrowia cz owieka. Zdrowiu sprzyja swobodny przep yw energii w ciele. Z chwilà, kiedy obieg tej energii jest utrudniony, spowolniony, a w efekcie zablokowany, organizm choruje, a choroba mo e si pog biaç. CIEKAWOSTKI Wiele nazw Proces stymulacji przez ucisk palcami na punkty akupunkturowe nie ma ustalonej nazwy. Wed ug autorów nosi on nazw digitopunktury, digitopresury albo akupresury. Nazwa akupresura dominuje w krajach anglosaskich. Równie w Polsce stosuje si jà najcz Êciej. ZASADY OGÓLNE Stymulacja niektórych punktów cia a usuwa przeszkod w swobodnym przep ywie energii i sprzyja wyleczeniu. Tak w aênie dzia a akupunktura, pos ugujàca si ig ami (zob. s. 14). Akupresura nale y do zespo u praktyk manualnych tradycyjnej medycyny chiƒskiej (zob. s. 238) i ma wiele punktów wspólnych z shiatsu (zob. s. 189) oraz do-in (zob. s. 191) lub te jin shin do (zob. s. 13). Praktykuje si jà w prosty sposób, poniewa nie wymaga u ycia przyrzàdów i mo e byç stosowana w ka dym miejscu i czasie. Ta prostota ma te drugà stron : poza lekkimi i miejscowymi dolegliwoêciami akupresura nie wystarcza. Zazwyczaj trzeba jà po àczyç z innà metodà leczenia (zio olecznictwem chiƒskim lub zachodnim, homeopatià, medycynà konwencjonalnà, klasycznà itp.). CO LECZY AKUPRESURA Akupresura pozwala zmniejszyç dawki Êrodków przeciwbólowych i/lub przeciwzapalnych, poniewa dzia a, g ównie zmniejszajàc i likwidujàc ból. Mo emy jà stosowaç, jeêli odczuwamy dolegliwoêci bólowe pleców, karku lub g owy oraz jeêli cierpimy na bóle stawów czy miejscowe bóle mi Êniowe. Metoda ta mo e byç pomocna w leczeniu skutków urazów, problemów z oddychaniem lub trawiennych (nudnoêci, wymioty, zatwardzenia, wzd cia itp.), a tak e w przypadku alergii. Jest te u yteczna w ramach leczenia paliatywnego. Regularnie praktykowana akupresura mo e wzmocniç uk ad odpornoêciowy i polepszyç ogólny stan zdrowia; np. jeêli cierpimy na goêciec przewlek y, akupresura pomo e nam ograniczyç leczenie klasyczne. JeÊli musimy skonsultowaç si z akupunkturzystà, a obawiamy si stosowania igie, mo e on zaproponowaç nam leczenie akupresurà. PRZECIWWSKAZANIA Brak jest konkretnych przeciwwskazaƒ do stosowania akupresury. Jest to przede wszystkim praktyka, która uzupe nia stosowane leczenie i polepsza samopoczucie. OSTRZE ENIA Odczucie polepszenia stanu zdrowia powinno nastàpiç dosyç szybko. JeÊli po 3 zabiegach nie stwierdzimy poprawy, zaprzestajemy akupresury i konsultujemy si z lekarzem. Konieczna jest ostro noêç w leczeniu tà metodà dzieci i kobiet w cià y. Sprawdzamy, czy terapeuta ma doêwiadczenie w tej dziedzinie. 10 Terapie od A do Z

Układ wydalniczy i skóra

Układ wydalniczy i skóra Układ wydalniczy i skóra 1. Zaznacz definicję wydalania. A. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. B. Pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji Ŝyciowych

Bardziej szczegółowo

Zabiegi na bazie surowców naturalnych:

Zabiegi na bazie surowców naturalnych: Zabiegi na bazie surowców naturalnych: - kąpiel mineralna /całkowita lub częściowa/ - choroby narządu ruchu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, schorzenia dermatologiczne, - kąpiel kwasowęglowa? choroby

Bardziej szczegółowo

Co leczy akupunktura?

Co leczy akupunktura? Co leczy akupunktura? Akupunktura posiada bardzo szeroki zakres wskazań ukierunkowanych na przyniesienie ulgi choremu - często też okazuje się nie tylko tańsza, ale również bardziej skuteczna od stosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47 SPIS TREŚCI Dolne drogi moczowe, czyli jak jest kontrolowane oddawanie moczu 11 Budowa dolnych dróg moczowych 11 Dno i ściany pęcherza 12 Szyja pęcherza 13 Cewka moczowa 13 Kontrola oddawania moczu czy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Techniki radzenia sobie ze stresem. mgr Katarzyna Kulwicka-Durmowicz

Techniki radzenia sobie ze stresem. mgr Katarzyna Kulwicka-Durmowicz Techniki radzenia sobie ze stresem mgr Katarzyna Kulwicka-Durmowicz Plan wykładu Część pierwsza: Stres koncepcje stresu objawy stresu przyczyny stresu Część druga: Sposoby radzenia sobie ze stresem Koncepcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI

OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI Bogusław Sztorc OD ZAGUBIENIA DO RÓWNOWAGI Poradnik jak żyć zdrowo w pędzącym świecie Copyright by Bogusław Sztorc ISBN 978-83-7859-309-6 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

FITO-0.QXD 12/17/08 3:15 PM Page I. Schilcher Dorsch Zio³olecznictwo w pediatrii

FITO-0.QXD 12/17/08 3:15 PM Page I. Schilcher Dorsch Zio³olecznictwo w pediatrii FITO-0.QXD 12/17/08 3:15 PM Page I Schilcher Dorsch Zio³olecznictwo w pediatrii FITO-0.QXD 12/17/08 3:15 PM Page II FITO-0.QXD 12/17/08 3:15 PM Page III Heinz Schilcher Walter Dorsch Ziołolecznictwo w

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Spis treści Włosy nie muszą wypadać.............................. 7 Biologia włosów...................................... 10 Skóra i w³osy.....................................

Bardziej szczegółowo

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma

CHOROBY PRZEWLEKLE: Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma CHOROBY PRZEWLEKLE: A Anemia Angina Apetyt - brak Artretyzm Arytmia Astma B Bezpłdnść Bezgłs Bezsennść Biegunka Brak czucia palców Brak miesiączki Brak pkarmu w piersi Brzuch wzmcnienie mięśni C Chlesterl

Bardziej szczegółowo

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis)

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) Łokieć golfisty - (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) Zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne

DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne DOPALACZE- Legalne nie znaczy bezpieczne 29.10. Katowice CO TO SĄ DOPLACZE? Dopalacz, czy Dopalacz, dopalacze czy to dopalacze termin to termin nieposiadający nieposiadającycharakteru naukowego. UŜywa

Bardziej szczegółowo

Ból w klatce piersiowej - przyczyny. Ból dławicowy. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej 2015-04-23. Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi?

Ból w klatce piersiowej - przyczyny. Ból dławicowy. Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej 2015-04-23. Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi? Ból w klatce piersiowej skąd pochodzi? Diagnostyka różnicowa bólu w klatce piersiowej II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1. wnętrza klatki piersiowej Serca, aorty, tętnicy płucnej, śródpiersia Tchawicy,

Bardziej szczegółowo

Gra yna Szapo owska Jak korzystaç z tej ksià eczki? Menopauza, która rozpoczyna nowy etap ycia kobiety jest bardzo trudnym zagadnieniem. W pismach adresowanych do kobiet ukazuje si wiele artyku ów na

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Strona1 Prowadzący: Katarzyna Gomułka, mgr fizjoterapii, hipoterapeuta, oligofrenopedagog KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Imię i nazwisko dziecka... Imiona i nazwiska rodziców... Data urodzenia...waga...wzrost...

Bardziej szczegółowo

WITAMINY. www.pandm.prv.pl

WITAMINY. www.pandm.prv.pl WITAMINY - wpływa na syntezę białek, lipidów, hormonów a szczególnie hormonów tarczycy - pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności uk.immunologicznego - pomaga w leczeniu : rozedmy płuc i nadczynności

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/201 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Hormony płciowe. Macica

Hormony płciowe. Macica Hormony płciowe Macica 1 Estrogeny Działanie estrogenów Działanie na układ rozrodczy (macica, endometrium, pochwa) Owulacja Libido Przyspieszenie metabolizmu Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak

Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak Program kursu PNR PsychoNeuroRegulacja, czyli jak umysł wpływa na zdrowie. Techniki wpływu. Kurs autorski. Autor i prawa autorskie do kursu: Marta Pyrchała-Zarzycka. www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizykoterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

1.2. Czynnościowe dolegliwości serca. 1.2.1 Terapia ogólna. 1.2.2 Fitoterapia

1.2. Czynnościowe dolegliwości serca. 1.2.1 Terapia ogólna. 1.2.2 Fitoterapia k-01.qxd 6/22/07 11:47 AM Page 4 1.2 Czynnościowe dolegliwości serca Obraz kliniczny choroby jest niejednoznaczny, pozbawiony charakterystycznych dolegliwoœci. Niemniej nale ¹ do nich wewnêtrzny niepokój,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9 Spis treœci Przedmowa... 9 Wprowadzenie... 11 Krótko o oddechu... 13 Wskazówki do praktycznego stosowania techniki oddychania 14 Oddech... 16 Oddychaæ nosem czy ustami?... 19 Zalecenia dla pocz¹tkuj¹cych...

Bardziej szczegółowo

NURKOWANIE Z ZATRZYMANYM ODDECHEM

NURKOWANIE Z ZATRZYMANYM ODDECHEM ISSN 1429-8635 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONIS AWA CZECHA W KRAKOWIE PODR CZNIKI I SKRYPTY NR 33 Andrzej Ostrowski NURKOWANIE Z ZATRZYMANYM ODDECHEM KRAKÓW 2009 Spis tre ci Od Autora... Wst p...

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI

T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI T. KASPERCZYK L. MAGIERA D. MUCHA R. WALASZEK MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI POD REDAKCJĄ ROBERTA WALASZKA MASAŻ Z ELEMENTAMI REHABILITACJI POD REDAKCJĄ ROBERTA WALASZKA REHMED KRAKÓW 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO

CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO CHOROBY I HIGIENA UKŁADU ODDECHOWEGO ZAKAŻENIE KROPELKOWE Polega na przenoszeniu zarazków od chorej osoby poprzez kropelki śliny, parę wodna podczas kichania, kaszlu, rozmowy czy wydychania powietrza.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa i C.E.U. EUTONIA zapraszają na cykliczne warsztaty i szkolenia technik masaŝu:

N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa i C.E.U. EUTONIA zapraszają na cykliczne warsztaty i szkolenia technik masaŝu: N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa i C.E.U. EUTONIA zapraszają na cykliczne warsztaty i szkolenia technik masaŝu: MasaŜ klasyczny MasaŜ odchudzający MasaŜ SPA Ayurweda MasaŜ relaksacyjny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS III 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4. l Wskazania do stosowania Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2) Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Fizjoterapii w Żarach

Pracownia Fizjoterapii w Żarach Pracownia Fizjoterapii w Żarach 105 SzWzP SP ZOZ Pracownia Fizjoterapii / Żary Budynek nr 4 Podparter tel. 68 470 78 98 Rejestracja pon-pt 7:00-15:00 tel. 68 470 78 98 Godziny przyjęć poniedziałek 8:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Ukryte Terapie Czego ci lekarz nie powie_jerzy Zięba kategoria: KSIĄŻKI > Medycyna, zdrowie > Medycyna Ogólne

Ukryte Terapie Czego ci lekarz nie powie_jerzy Zięba kategoria: KSIĄŻKI > Medycyna, zdrowie > Medycyna Ogólne Glinka Agency Zapraszamy do sklepu www.multistore24.pl mail;sklep@multistore24.pl Warszawa tel. +48 602 395 051 Ukryte Terapie Czego ci lekarz nie powie_jerzy Zięba kategoria: KSIĄŻKI > Medycyna, zdrowie

Bardziej szczegółowo

7 Oparzenia termiczne

7 Oparzenia termiczne 7 Oparzenia termiczne Nastêpstwa i zagro enia... 162 Jak oparzenie penetruje w g³¹b skóry?.... 163 Zagro enia przy rozleg³ych oparzeniach.... 164 Kiedy nale y iœæ do lekarza?... 164 Preparaty naturalne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Pediatria medycyna ogólna wieku rozwojowego... 29

Spis treêci. Pediatria medycyna ogólna wieku rozwojowego... 29 Rozdzia 1 Rys historyczny opieki zdrowotnej nad dzieckiem... 13 1.1. Czasy staro ytnej Grecji i Rzymu... 13 1.2. Okres Êredniowiecza... 15 1.3. Wiek XV XVIII... 16 1.4. Wiek XIX... 17 1.5. Wiek XX... 19

Bardziej szczegółowo

U M O W A FRI 3431/6/2009

U M O W A FRI 3431/6/2009 U M O W A FRI 3431/6/2009 Zawarta w dniu. 2009 r., pomiędzy Powiatem Wielickim z siedzibą w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org Warszawa, 27 września 21 Funduszu Zdrowia w latach 28-21 Agata Smorżewska-Łaniewska 1 z 1 Programy profilaktyczne finansowane przez Mazowiecki Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 28

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa

Program edukacyjny dotyczący alergicznego nieżytu nosa Tekst: dr n. med. Mikołaj Dąbrowski, Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. 1920 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierajàcych azbest Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016 Rośliny > ZIOŁA > Model : - Producent : - kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 1 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 2 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum)

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum) Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA

DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA DOKUMENTACJA PROCESU PIELĘGNOWANIA Nazwa placówki szkoleniowej:. Oddział: Nazwisko i imię studenta:. Arkusz gromadzenia danych o pacjencie A. Dane personalne Inicjały pacjenta:. Płeć: M K Wiek: Stan cywilny:.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

podręcznik chorób alergicznych

podręcznik chorób alergicznych podręcznik chorób alergicznych Gerhard Grevers Martin Rócken ilustracje Jurgen Wirth Redaktor wydania drugiego polskiego Bernard Panaszek I. Podstawy alergologii... 1 II. Diagnostyka chorób alergicznych...

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm i uzależnienia mieszane

Alkoholizm i uzależnienia mieszane Alkoholizm i uzależnienia mieszane ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA MIESZANE Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą. Szacuje się, że około 5% populacji osób dorosłych to osoby uzależnione od alkoholu.

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy)

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) Ogrzewacz dolny jest odpowiedzialny za funkcje rozrodcze i wydalanie. Obejmuje podbrzusze i rejon narządów płciowych. Objawy: utrata energii, łatwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Nadciœnienie têtnicze4

Nadciœnienie têtnicze4 Nadciœnienie têtnicze4 Komórkowe sk³adniki od ywcze w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej Fakty na temat nadciœnienia têtniczego Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego pomagaj¹ pacjentom z nadciœnieniem

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe Krew: Mocz: Białko ++ Wałeczki ziarniste w osadzie Ekg: Wysokie, spiczaste załamki T

Badania dodatkowe Krew: Mocz: Białko ++ Wałeczki ziarniste w osadzie Ekg: Wysokie, spiczaste załamki T Przypadek 1 Do lekarza zgłosił się 26-letni mężczyzna, skarżąc się na pogłębiające się uczucie zmęczenia i nalany wygląd twarzy. Mówi, że w dzieciństwie chorował na nerki, ale nie potrafi podać bliższych

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

Wstęp Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa 1. Fakty i liczby

Wstęp Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa 1. Fakty i liczby Spis treści Wstęp 11 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1. Fakty i liczby 17 Płuca 17 Węzły chłonne 21 W jaki sposób pracują płuca? 23 Czym jest rak płuc? 24 W jaki sposób dochodzi do rozwoju

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium

NOWY WYMIAR MASA U. Panasonic Real Pro Premium NOWY WYMIAR MASA U Panasonic Real Pro Premium Odpowied na Twoje potrzeby zwi zane z masa em EP30002 Real Pro Premium z 1117 wyj tkowymi rodzajami masa u jest Twoim biletem wej ciowym do indywidualnej terapii

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo