Sekrety medycyny alternatywnej. Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekrety medycyny alternatywnej. Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej"

Transkrypt

1 Sekrety medycyny alternatywnej Praktyczny przewodnik, jak się leczyć inaczej WARSZAWA 2010

2 Secrets des médecines alternatives est une réalisation de Sélection du Reader s Digest PREMIÈRE ÉDITION Premier tirage 2009 Sélection du Reader s Digest, SA, 5 à 7, avenue Louis-Pasteur, Bagneux Site Internet : NOUS REMERCIONS TOUS CEUX QUI ONT COLLABORÉ À CET OUVRAGE. CONSULTANTS Jean-Ernest Altherr, docteur en médecine, gynécologue, acupuncteur AUTEURS Jean-Ernest Altherr, docteur en médecine, gynécologue, acupuncteur Jean-Luc Bermond, ostéopathe DOMROF Patricia Chairopoulos, journaliste scientifique Clara Delpas, journaliste scientifique Fredéric Denhez, journaliste scientifique Corinne Drault, journaliste scientifique Christine Maillet-Thiout, masseurkinésithérapeute DE, méziériste Marielle Mayo, journaliste scientifique Daniel Scimeca, docteur en médecine, président du Syndicat de la médecine homéopathique Bénédycte Transon Capone, journaliste scientifique ILLUSTRATIONS Éric Josie NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT Valérie Lecoeur (secrétariat de rédaction) Colman Cohen (effets graphiques) Marie-Claude Germain, Brigitte Nérou (rédaction) POUR LA PRÉSENTE ÉDITION Réalisation éditoriale : Bookmaker Iconographie : Anne Silve ÉQUIPE DE SÉLECTION DU READER S DIGEST Directeur éditorial : Éric Jouan Directrice éditoriale adjointe : Elizabeth Glachant Directrice artistique : Dominique Charliat Responsable éditorial : José Antoine Cilleros Couverture : Didier Pavois Maquette : Françoise Boismal, Didier Pavois Iconographie : Danielle Burnichon Sekrety medycyny alternatywnej Pierwsze polskie wydanie, Copyright 2009 Wydawca Reader s Digest Przeglàd Sp. z o.o. Marynarska Business Park ul. TaÊmowa 7, Warszawa tel , fax Redaktor naczelny Redakcji Ksià ek Jacek Fronczak Dyrektor artystyczny Maciej Marchewicz Redakcja Barbara Karpiƒska T umaczenie Joanna Dylejko-Tkaczyk, Nika Iniewicz Konsultacja Ewa Czerwiƒska, El bieta Potocka Korekta Gra yna Nawrocka Indeks El bieta Potocka amanie i redakcja techniczna POINT PLUS i Tatiana KwaÊniewska Produkcja Janina Do owa Druk Leo Paper Products LTD, China ISBN Reader s Digest jest prawnie zastrzeżonym znakiem The Reader s Digest Association, Inc. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie reprodukowana lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Reader s Digest Przegląd Sp. z o.o. FR 1955/G

3 Wst p Z roku na rok coraz wi cej osób korzysta z porad specjalistów medycyny niekonwencjonalnej. Tak e przedstawiciele medycyny konwencjonalnej (tradycyjnej) sà wobec niej mniej sceptyczni. Od roku 1982 prowadzone sà wyk ady z medycyny alternatywnej na Uniwersytecie Paris-XIII w Bobigny we Francji. W Stanach Zjednoczonych wydzia y medycyny alternatywnej funkcjonujà w dwudziestu oêrodkach akademickich, równie w tak presti owych, jak Uniwersytet Harwarda, a tego rodzaju us ugi znajdujà si w ofercie oko o 15% szpitali. Czym wyt umaczyç sukces medycyny alternatywnej, skoro jest ona nadal s abo znana? Cz sto doêç tajemnicza, eby nie powiedzieç mroczna. Jak jà traktowaç, skoro jej za o enia sà z regu y niesprawdzalne, a mechanizmy dzia ania nieznane? Jak jà stosowaç, gdy Êrodowiska naukowe jà odrzucajà, poniewa jej istota oraz metody uniemo liwiajà naukowe potwierdzenie jej skutecznoêci, na przyk ad wed ug schematu podwójnie Êlepej próby, niezb dnej do oficjalnego uznania? Zapewne pierwotnà przyczynà sukcesu medycyny alternatywnej mo e byç ludzka ciekawoêç, pociàg do tajemniczoêci i egzotyki, lecz jej obecny rozkwit t umaczy si przede wszystkim coraz wi kszà dojrza oêcià wspó czesnego cz owieka, podwy szonym poziomem ÊwiadomoÊci i odpowiedzialnoêci za swoje ycie oraz koƒcem Êlepej wiary w z o ony Êwiat nauki i techniki. Wziàç zdrowie w swoje r ce, uczestniczyç aktywnie w procesie zdrowienia, nauczyç si zachowaƒ, które zapobiegajà chorobom oto najwa niejsze przes anie tej ksià ki. To dlatego czytelnik znajdzie tu obiektywne informacje o g ównych nurtach medycyny alternatywnej, od pewnych i sprawdzonych po bardziej dyskusyjne. Otrzyma te obszernà informacj o g ównych za o eniach medycyny alternatywnej, o sposobach leczenia, wskazaniach i przeciwwskazaniach, opiniach naukowych na ten temat, polecanych specjalistach i praktycznych zaleceniach. Niniejsza pozycja wydawnicza obejmuje oko o 100 najcz Êciej wyst pujàcych chorób i przypisanych im propozycji leczenia metodami medycyny alternatywnej: od pierwszych kroków, jakie mo na podjàç, czekajàc na konsultacj ze specjalistà, poprzez szczegó owe porady, jak szybciej wyzdrowieç, po zalecenia, co zrobiç, by uniknàç nawrotu choroby. Uwaga! Trzeba zachowaç wyjàtkowà ostro noêç w samodzielnym leczeniu. Nasza diagnoza nie musi byç w aêciwa, a ponadto trudno samemu oceniç zaawansowanie choroby. Pami tajmy, e kuracje, które sami podejmujemy, stosujemy wy àcznie na w asnà odpowiedzialnoêç i na ogó dotyczà one wy àcznie leczenia objawów, a nie przyczyn choroby. Je eli nie zaobserwujemy szybkiej i wyraênej poprawy stanu zdrowia (od 24 do 48 godzin), to jak najszybciej konsultujemy si z lekarzem specjalistà. Zwracamy si do niego za ka dym razem, kiedy konsultacj zalecamy w tej ksià ce. Medycyna konwencjonalna i alternatywna nie wykluczajà si, ale z za o enia powinny si uzupe niaç. Pierwsza mo e tylko naprawiaç to, co ju uleg o uszkodzeniu, druga - pomaga yç. JEAN-ERNEST ALTHERR, lekarz medycyny ginekolog, specjalista od akupunktury

4 Spis treêci 1 Homeopatia Terapie Hydroterapia Sauna i aênia turecka od A do Z Balneoterapia Irydologia Akupresura Joga Jin shin do Kinezjologia Akupunktura Aromaterapia Arteterapia 25 Terapia taƒcem Terapia s owem Aurikuloterapia Akupunktura uszna Masa uszu Aurikulomedycyna Chiropraktyka Biorytmy Chromoterapia Refleksochromia Dentystyczna medycyna holistyczna Cià a Dietetyka i porady ywieniowe Diety zdrowia i d ugowiecznoêci Diety niskokaloryczne i wykluczajàce Diety rozdzielne PodejÊcia globalne Alternatywne metody od ywiania Dodatki spo ywcze Elektroterapia Galwanizacja Gimnastyka rekreacyjna Gimnastyka holistyczna doktor Lily Ehrenfried...62 Kinezjologia edukacyjna Litoterapia dechelatujàca Magnetoterapia Magnetyzm Masa e energetyczne Masa e ÊwiadomoÊci cia a Masa kalifornijski Metoda metamorficzna Masa szwedzki Medycyna ajurwedyjska Medycyna antropozoficzna Od ywianie antropozoficzne Lecznicza eurytmia Gimnastyka Bothmera Masa rytmiczny Medycyna ludowa Medytacja Metoda Batesa Metoda Feldenkraisa Metoda Mézières 117 Antygimnastyka Thérèse Bertherat Metoda Pilatesa Metoda Tomatisa Mezoterapia (intradermoterapia) Muzykoterapia Naturopatia Technika Alexandra G odówka Eutonia Gerdy Alexander Metoda wyzwolenia od pancerza, czyli MLC, Marie-Lise Labonté Haptonomia Hipnoza Metoda Coué Hipnoza ericksonowska Metoda Silvy Sezonowa kuracja Kuracja odtruwajàca Jonizacja powietrza Miód Glinka Neuralterapia Od ywianie Nutroterapia i mikrood ywianie

5 Witaminoterapia Megawitaminoterapia Organoterapia Osteopatia Osteopatia czaszkowa Terapia kr gów Etiopatia Psychosomatoterapia Bioenergoterapia Psychologia biodynamiczna Skupianie (focusing) Terapia wg Dürckheima Rebirthing (Êwiadome oddychanie) Zintegrowana terapia psychosomatyczna Psychoterapia systemowa Efekt placebo Psychoterapie behawioralne i poznawcze Terapie behawioralne 164 Terapie poznawcze (kognitywne) Programowanie neurolingwistyczne (NLP) Trening Biofeedback biologiczne sprz enie zwrotne Terapia EMDR leczenie ruchem ga ek ocznych..168 Enneagram Psychoterapie egzystencjalno-humanistyczne Psychosynteza Analiza transakcyjna (AT) Terapia regresywna Terapia zorientowana na osob Qigong Refleksoterapia podeszwowa Refleksoterapia d oni Reiki Relaksacja mi Êni Metoda Schultza, czyli trening autogenny Metoda Jacobsona, czyli relaksacja progresywna 188 Metoda Bensona, czyli metoda odzewu relaksacyjnego Shiatsu Do-in Sofrologia Pozytywna wizualizacja i metoda Simontona Sole Schüsslera Âwiat olecznictwo Tai chi chuan (taijiquan) Talasoterapia Algoterapia Terapia dotyku energetycznego Auroterapia Pranoterapia Aura-soma-terapia lub Aura-Soma Johrei Polaryzacja Terapia Gestalt Terapia kwiatowa Terapia mikroelementami Terapia mikroelementami w od ywianiu lub utracie/przybieraniu na wadze Terapia metalami Terapia powi zi Technika Bowena Drena limfatyczny Rolfing Hellerwork Terapia Êmiechem Termalizm Klimatoterapia Helioterapia Terapia b otem Tradycyjna medycyna chiƒska Farmakopea Dietetyka energetyczna Medycyna tybetaƒska Feng shui Zio olecznictwo Gemmoterapia Zio oaromaterapia predyspozycyjna Metoda Beljanskiego Choroby od A do Z Alergiczny nie yt nosa Alergie pokarmowe Alergie skórne alergia na promienie s oneczne

6 Anemia Antykoncepcja Astma BezsennoÊç problemy z zasypianiem, nocne przebudzanie Biegunka biegunka podró nych, nie yt o àdka lub jelit Ból Bóle g owy migrena, uporczywy ból g owy Brodawki (kurzajki) Bulimia Cellulit Cholesterol (nadmiar) mia d yca t tnic Choroba lokomocyjna Choroba Raynauda Choroba zwyrodnieniowa bioder, d oni, kolan, kr gos upa, stóp Choroby wieku dzieci cego krztusiec, odra, ospa wietrzna, ró yczka, szkarlatyna, Êwinka, zapalenie oskrzelików Chrypka zapalenie krtani Cià a (schorzenia i objawy towarzyszàce) CiÊnienie t tnicze krwi (zaburzenia) nadciênienie, niedociênienie Cukrzyca insulinoniezale na Czkawka Depresja chandra, sezonowe obni enie nastroju Drgawki padaczka Gard o (bóle) angina, pleêniawki, ropieƒ pozagard owy, zapalenie gard a Gojenie si ran Goràczka Grypa Grzybice Hemoroidy Hipoglikemia Jelita (k opoty z) kolka, wiatry, wzd cia, zapalenie okr nicy, zespó jelita dra liwego Kac Karmienie piersià (k opoty z ) Kaszel zapalenie op ucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie p uc, zapalenie tchawicy Katar zapalenie jamy gard owo-nosowej Krà enie (zaburzenia) choroby naczyniowe, ci kie nogi, zaburzenia krà enia mózgowego, zapalenie y, ylaki Kr cz karku Krwawienie z nosa L k niepokój, trema Menopauza uderzenia goràca Menstruacja (zaburzenia) Nerki (choroby) kamica, kolka nerkowa Nerwoból NiestrawnoÊç Nowotwór NudnoÊci wymioty Oczy (schorzenia) jaskra, j czmieƒ, zapalenie spojówek Oddech (nieêwie y) Operacja stan przed i po operacji Opryszczka opryszczka narzàdów p ciowych, zimno Osteoporoza Oty oêç nadwaga Palenie papierosów Pami ç (zaburzenia) Paznokcie (choroby) amiàce si paznokcie, wrastajàcy paznokieç, zastrza P cherz moczowy i cewka (schorzenia) infekcje dróg moczowych, zapalenie p cherza..348 P cherzyk ó ciowy (dolegliwoêci) kolka wàtrobowa Piersi (choroby) Plecy (ból) Pocenie si (nadmierne wydzielanie potu) Pochwa (schorzenia) infekcje, pochwica

7 Pó pasiec Przerost gruczo u krokowego Przygotowanie do egzaminów, do zawodów sportowych Rany poparzenia, przemarzni cie, skr cenie, udar s oneczny, ukàszenie, z amanie Rekonwalescencja Reumatoidalne zapalenie stawów Robaczyce paso yty jelitowe Serce (schorzenia) dusznica bolesna, ko atanie serca, zawa Skóra (schorzenia) czyrak, liszaj, liszajec, uszczyca, plamki, rozszerzone naczynka Skurcz S uch dzwonienie w uszach, problemy z szumem w uszach Spazmofilia Starzenie si Stopy (problemy z) haluks, nagniotek (odcisk), zapalenie k bu du ego palucha Stres Tiki Ârodowisko i zdrowie Tràdzik Uk ad odpornoêciowy (os abienie) Uzale nienia alkoholizm Uzupe nienie leczenia ci kich chorób Wàtroba (schorzenia) marskoêç, zapalenie wàtroby, ó taczka W osy (choroby) upie, w osy: t uste, suche, amliwe; wypadanie w osów Wrzód Wyprysk Zaburzenia psychiczne Zaburzenia seksualne Zaka enie (jak si zachowaç) Zapalenie Êci gien okieç tenisisty Zapalenie ucha Zapalenie zatok Zaparcia Zatrucie otrucie Zawroty g owy choroba Ménière a Z by i dziàs a (bóle) Zm czenie przewlek e zm czenie, zaburzenia nerwu b dnego o àdek bóle, niestrawnoêç, refluks, zgaga RoÊliny od A do Z Suplementy diety od A do Z Przydatne adresy Indeks Spis ilustracji

8 Terapie od A do Z

9 Cz Êç

10 a Akupresura Wywodzàca si z tradycyjnej medycyny chiƒskiej, akupresura (nazwa zbudowana na wzór akupunktury) u ywa techniki stymulacji punktów akupunkturowych poprzez uciskanie ich palcami. Dzia a przede wszystkim objawowo: pomaga ul yç skutkom choroby, ale najcz Êciej nie potrafi wyleczyç jej przyczyn. Zob. także Akupunktura, s. 14, Shiatsu, s. 189, Tradycyjna medycyna chiƒska, s. 238 Akupresura opiera si na koncepcji energetycznej ycia i zdrowia cz owieka. Zdrowiu sprzyja swobodny przep yw energii w ciele. Z chwilà, kiedy obieg tej energii jest utrudniony, spowolniony, a w efekcie zablokowany, organizm choruje, a choroba mo e si pog biaç. CIEKAWOSTKI Wiele nazw Proces stymulacji przez ucisk palcami na punkty akupunkturowe nie ma ustalonej nazwy. Wed ug autorów nosi on nazw digitopunktury, digitopresury albo akupresury. Nazwa akupresura dominuje w krajach anglosaskich. Równie w Polsce stosuje si jà najcz Êciej. ZASADY OGÓLNE Stymulacja niektórych punktów cia a usuwa przeszkod w swobodnym przep ywie energii i sprzyja wyleczeniu. Tak w aênie dzia a akupunktura, pos ugujàca si ig ami (zob. s. 14). Akupresura nale y do zespo u praktyk manualnych tradycyjnej medycyny chiƒskiej (zob. s. 238) i ma wiele punktów wspólnych z shiatsu (zob. s. 189) oraz do-in (zob. s. 191) lub te jin shin do (zob. s. 13). Praktykuje si jà w prosty sposób, poniewa nie wymaga u ycia przyrzàdów i mo e byç stosowana w ka dym miejscu i czasie. Ta prostota ma te drugà stron : poza lekkimi i miejscowymi dolegliwoêciami akupresura nie wystarcza. Zazwyczaj trzeba jà po àczyç z innà metodà leczenia (zio olecznictwem chiƒskim lub zachodnim, homeopatià, medycynà konwencjonalnà, klasycznà itp.). CO LECZY AKUPRESURA Akupresura pozwala zmniejszyç dawki Êrodków przeciwbólowych i/lub przeciwzapalnych, poniewa dzia a, g ównie zmniejszajàc i likwidujàc ból. Mo emy jà stosowaç, jeêli odczuwamy dolegliwoêci bólowe pleców, karku lub g owy oraz jeêli cierpimy na bóle stawów czy miejscowe bóle mi Êniowe. Metoda ta mo e byç pomocna w leczeniu skutków urazów, problemów z oddychaniem lub trawiennych (nudnoêci, wymioty, zatwardzenia, wzd cia itp.), a tak e w przypadku alergii. Jest te u yteczna w ramach leczenia paliatywnego. Regularnie praktykowana akupresura mo e wzmocniç uk ad odpornoêciowy i polepszyç ogólny stan zdrowia; np. jeêli cierpimy na goêciec przewlek y, akupresura pomo e nam ograniczyç leczenie klasyczne. JeÊli musimy skonsultowaç si z akupunkturzystà, a obawiamy si stosowania igie, mo e on zaproponowaç nam leczenie akupresurà. PRZECIWWSKAZANIA Brak jest konkretnych przeciwwskazaƒ do stosowania akupresury. Jest to przede wszystkim praktyka, która uzupe nia stosowane leczenie i polepsza samopoczucie. OSTRZE ENIA Odczucie polepszenia stanu zdrowia powinno nastàpiç dosyç szybko. JeÊli po 3 zabiegach nie stwierdzimy poprawy, zaprzestajemy akupresury i konsultujemy si z lekarzem. Konieczna jest ostro noêç w leczeniu tà metodà dzieci i kobiet w cià y. Sprawdzamy, czy terapeuta ma doêwiadczenie w tej dziedzinie. 10 Terapie od A do Z

Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku

Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Reader s Digest Zadbaj o siebie Praktyczne rady, jak czuç si m odo w ka dym wieku Warszawa 2006 Looking after your body was published

Bardziej szczegółowo

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki:

Mukowiscydoza. Poradnik. dla. rodziców. i chorych. Robert Piotrowski. Wydano dzi ki: monogr.09/01 Mukowiscydoza Robert Piotrowski Poradnik dla rodziców i chorych Wydano dzi ki: Roche Polska Sp. z o.o. 02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 146 B tel. (22) 608 18 88 fax (22) 608 18 74 Wst p

Bardziej szczegółowo

Nasze dziecko ma reumatyzm

Nasze dziecko ma reumatyzm Nasze dziecko ma reumatyzm Autorzy: Claudia Grave Rolf-Michael Küster Barbara Priess Susanne Walia Tytu orygina u niemieckiego: Unser Kind hat Rheuma Copyright 2006 by Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

styczeƒ luty marzec 2012

styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 2 2 styczeƒ luty marzec 2012 styczeƒ kwiecieƒ luty maj marzec czerwiec 2012 2011 Wszystkim Pacjentom, Pracownikom, Partnerom oraz Sympatykom naszego

Bardziej szczegółowo

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2)

Anti. w dermatologii estetycznej- enie i. Dossier: Lasery i IPL. Estetyczny zabieg: Marzec 2006 (nr 2) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Marzec 2006 (nr 2) Estetyczny zabieg: Wype nianie zmarszczek

Bardziej szczegółowo

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç.

1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. REGULAMIN salonu StudioSpa 1. Osoby korzystajàce z zabiegów oêwiadczajà, e nie majà przeciwwskazaƒ zdrowotnych i uczestniczà w nich na w asnà odpowiedzialnoêç. 2. Niewykorzystany karnet przepada i nie

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej

NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci. pod redakcjà Danuty Gorajewskiej R O D Z I N A NormalnoÊç w niepe nosprawnoêci pod redakcjà Danuty Gorajewskiej Seria: Biblioteczka Przyjació Integracji Redaktor Serii: Danuta Gorajewska, APS, Warszawa Autorzy: Ewa B och-dziedzic muzyk,

Bardziej szczegółowo

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001

PEDIATRIA. Szczepienia ochronne. Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. nr (10) wiosna 2001 issn 1506-7378 nr (10) kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Szczepienia ochronne Dieta wegetariaƒska dla dzieci? SpecjaliÊci: PEDIATRIA Szanowni Paƒstwo! Skoƒczy y si emocje milenijne, min a nast pna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70

Spis treêci. Wst p Rozdzia I...Piel gnacja cia a 6. Rozdzia II...Piel gnacja twarzy 62. Rozdzia III...Aromaterapia 70 Spis treêci Wst p Rozdzia I...................................Piel gnacja cia a 6 Rozdzia II................................Piel gnacja twarzy 62 Rozdzia III....................................Aromaterapia

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk

EKSPERT. Hormony rzàdzà kobietà. Anti Aging. Modelowanie cia a bez skalpela. Zabiegi na czas cià y i po porodzie. Najlepsze sposoby na opryszczk Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging EKSPERT ISSN 1895-3654 maj/czerwiec/2008 (nr 14) Dossier: Hormony rzàdzà kobietà

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str.

LUX MED. Chronià. ma ych i du ych str. 8. ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! Nowa jakoêç patrzenia. medycyna jest sztukà. str. 5. str. magazyn pacjentów centrów medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 3/39 ROK X KWARTALNIK PAèDZIERNIK 2008 www.luxmed.pl ZrzuciliÊmy kilkanaêcie ton! str. 5 Nowa jakoêç patrzenia str. 10 Chronià

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci

Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci 5 Patogeneza i terapia zaburzeƒ metabolicznych w staroêci Barbara Kowal-Gierczak, Eliza Lamer-Zarawska Zespó polimetaboliczny (zespó X) i cukrzyca typu 2 Pod o em zespo u polimetabolicznego jest opornoêç

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW YWNOÂCI Warszawa PODSTAWY TEORETYCZNE PROJEKTU TRZYMAJ FORM! PORADNIK DLA NAUCZYCIELI Aby zapewniç ich spo ycie w odpowiedniej iloêci, nale y uwzgl dniç w dziennej

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl

OSTEOPOROZA www.terapia.com.pl ROK XV, NR 9, z.3 (200), WRZESIE 2007 OSTEOPOROZA ISSN 1230-3917 cena 9,50 z Informacja o leku na str. 42 www.terapia.com.pl XIX Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 17 maja 2008, Warszawa Instytut

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy Derma NEWS Nr 05/2005 Biuletyn informacyjny dla lekarzy Sprawozdanie z sympozjum naukowego Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii estetycznej" Dermatoskopia w praktyce lekarskiej O przyjacio ach SLDE

Bardziej szczegółowo

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str.

LUX MED. Wirtualna. przychodnia str. 8. Cukrzyca podst pna choroba. Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien. medycyna jest sztukà. str. 7. str. magazyn pacjentów klinik medycznych medycyna jest sztukà ISSN 1897-4899 NR 2/38 ROK X KWARTALNIK CZERWIEC 2008 www.luxmed.pl Cukrzyca podst pna choroba str. 7 Co ka dy m czyzna wiedzieç powinien str. 12

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y ALERGIA...7,

ARTYKU Y ALERGIA...7, Bran a 601 709 818 NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, 11 11 LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå...8...8 APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE......12,...12, 21 21

Bardziej szczegółowo

kwiecieƒ maj czerwiec 2011

kwiecieƒ maj czerwiec 2011 2 2 kwiecieƒ maj czerwiec 2011 Polecam Paƒstwa uwadze pierwsze wydanie kwartalnika Zak adu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Ju od ponad 65 lat pracownicy Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY WST P

DRODZY CZYTELNICY WST P WST P str. 34-36 DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów,

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo