Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont"

Transkrypt

1 Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia

2 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które wype ni y Ogólnopolski Kwestionariusz Produktów i Us ug. Dane zosta y zebrane na podstawie ankiety pocztowej rozes anej do wyselekcjonowanych gospodarstw domowych. Próba zosta a dobrana wedle metody kwotowo-losowej. Dane pochodz z lat 5-7. Populacj stanowi wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Poni sza analiza profilu bazuje na próbie oko o 77 tysi cy gospodarstw domowych, z czego 15,5% (ok.12 tys.) ma dzieci w wieku szkolnym. Analiza dotyczy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rodziny z dzie mi w wieku od 7 do 14 lat dbaj o zdrowie. Do wykresów dodano indeksy, których warto ci informuj, czy i w jakim stopniu wyst powanie danej cechy odró nia rodziny z dzie mi w wieku szkolnym od ogó u gospodarstw domowych w populacji. Je eli warto indeksu jest mniejsza od, oznacza to, e wyst powanie danej cechy jest istotnie rzadsze ni w populacji. Je eli warto indeksu jest wi ksza od, oznacza to, e wyst powanie danej cechy jest istotnie cz stsze ni w populacji.

3 G ówne obserwacje Rozwa aj c zagadnienie ochrony zdrowia i szeroko poj tej dba o ci o nie nale y zwróci uwag nie tylko na kwestie zwi zane z opiek medyczn, lecz równie na szeroko rozumian profilaktyk, obejmuj c zarówno edukacj z zakresu problemów dotycz cych zdrowia, jak równie aktywno fizyczn. W tym celu zapytali my respondentów o wybory dotycz ce prywatnej opieki medycznej oraz korzystania z obiektów wellness, takich jak si ownie, sauny etc. Przedstawiciele gospodarstw domowych w ci gu trzech miesi cy poprzedzaj cych badanie odwiedzili 35% 3 25% 15% 1 5% SPA gabinet kosmetyczny sauna solarium gabinet masa u Wybrane,46% 11,66% 4,5% 15,33% 2,3% 5,9 Populacja,47% 1,36% 3,85% 11,59% 2,98% 6,4% fitness Ponad 15% przedstawicieli rodzin z dzie mi odwiedzi o solarium, jest to istotnie wi cej ni w ca ej populacji (11,6%). Korzystanie z innych obiektów odnowy biologicznej w wybranej grupie kszta tuje si podobnie jak w populacji. Zabiegom w gabinetach kosmetycznych poddaje si jeden na dziesi ciu przedstawicieli gospodarstw domowych, z zaj fitness i treningów na si owni korzysta oko o 6% ogó u gospodarstw domowych. Gabinety masa u i o rodki SPA nie ciesz 1

4 si du ym zainteresowaniem Polaków, do sauny chodzi zaledwie 4% respondentów. Na pytanie o ulubiony sposób sp dzania wolnego czasu, 15% przedstawicieli rodzin z dzie mi wskaza o na sport, za 1 na pi k. Jest to cz stotliwo nieznacznie wi ksza ni w ca ej populacji, jednak wobec znacznie cz ciej wyst puj cego ni w populacji wskazania na komputer i Internet, ró nice s nieznaczna(odpowiednio 34% i 26%). Czy jest Pan(i) zainteresowany/a dodatkowym ubezpieczeniem pokrywaj cym koszty leczenia? % 8 6 Tak, jestem zainteresowany Nie, nie jestem zainteresowany Wybrane 26,85% 73,15% Populacja 24,35% 75,65% Zainteresowanie dodatkowym ubezpieczeniem pokrywaj cym koszty opieki medycznej w ród wybranych gospodarstw domowych nie odbiega od przeci tnego poziomu w populacji. Jedynie co czwarta rodzina jest zainteresowana korzystaniem z dodatkowej formy ubezpieczenia. Jest to do interesuj cy fakt, zwa ywszy e liczba badanych deklaruj cych, e nie korzystaj z prywatnych placówek wynosi oko o 1/3. 2

5 Czy korzysta Pan(i) z prywatnej opieki medycznej, dla siebie i dzieci? Tak, staram si nie chodzi do publicznych placówek Tak, ale korzystam sporadycznie Nie, nigdy nie korzys tam Wybrane 7,16% 63,74% 29,1 Populac ja 7,83% 54,45% 37,72% Prawie 2/3 rodzin z dzie mi deklaruje, e korzysta z prywatnej opieki medycznej sporadycznie, jest to liczba wi ksza ni charakteryzuj ca ca populacj. Respondenci deklaruj, e szukaj porad specjalistów prowadz cych prywatn praktyk. W ród wybranych rodzin, istotnie mniej jest osób, które nigdy nie korzystaj z prywatnego leczenia. 3

6 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% Zainteresowani otrzymywaniem materia ów edukacyjnych dotycz cych: Odchudzania Witamin i minera ów Stresu Alergii Rzucania palenia rodków przeciwbólowych Wybrane 3,62% 29,41% 22,64% 19,71% 19,2% 17,51% Populacja 22,74% 24, 17,8 12,11% 14,57% 16, W ród respondentów posiadaj cych dzieci w wieku szkolnym zanotowano najwi ksze zainteresowanie materia ami edukacyjnymi dotycz cymi odchudzania- 3,62%, witamin i minera ów- 29,41%, stresu-22.64%, alergii- 9.71%, rzucania palenia- 19.2%. Zanotowane zainteresowanie jest wy sze ni w grupie referencyjnej, najwi ksza ró nica dotyczy alergii, które s problemem, z którym boryka si wiele rodziców ma ych dzieci. Zainteresowanych odchudzaniem w badanej grupie jest blisko jedna trzecia respondentów, podczas gdy w populacji tematyka ta interesuje niespe na jedn czwart. Stawia to jednak tematyk kontrolowania wagi na trzecim miejscu w ród zainteresowa Polaków, za nadci nieniem i informacjami dotycz cymi witamin i minera ów. Nie dziwi tak e fakt, e rodzice dzieci w wieku szkolnym, przewa nie ludzie w wieku 3-39 lat (49,6% badanych), nie s zainteresowani schorzeniami zwi zanymi z wiekiem takimi jak nadci nienie, cukrzyca, czy wysoki poziom cholesterolu. Rodziny z dzie mi w wieku szkolnym s tak e bardziej zdeterminowane na walk z paleniem, co pi ty przedstawiciel tej grupy chce otrzymywa informacje o metodach walki z na ogiem, podczas gdy zainteresowanie w populacji si ga niespe na 15%. 4

7 5 45% 35% 3 25% 15% 1 5% Zainteresowani otrzymywaniem materia ów edukacyjnych dotycz cych: rodków przeciw - upie ow ych Dolegliw o ci o dkow o- jelitow ych ylaków / chorób ci kich nóg Nadci nienia Depresji Chorób skóry Wybrane 15.86% 15.59% 15.46% 15.32% 13.84% 12.41% Populacja 1.39% 13.56% 14.73% 24.18% 11.47% 1.5% % 3 25% 15% 1 5% Zainteresowani otrzymywaniem materia ów edukacyjnych dotycz cych: Wrzodów o dka Bezsenno ci Migreny Cukrzycy Wysokiego poziomu cholesterolu Szczepie profilaktycznych Wybrane 11.27% 1.74% 8.65% 6.89% % Populacja % 5.14% 11.73% 8.15% 3.84% Wnioski : 5

8 Badana grupa gospodarstw domowych wykazuje wy sze zainteresowanie edukacj z zakresu ochrony zdrowia i tematów ze zdrowiem powi zanych ni przeci tnie w populacji. Wskazuje to na ch utrzymania kontroli i dzia alno ci profilaktycznej, nie zwracaj oni jednak na profilaktyk chorób wyst puj cych z wiekiem. Oko o 15% rodzin z dzie mi wskazuje sport jako hobby, 1 deklaruje zainteresowanie pi k, jedynie 3% przedstawicieli deklaruje jako hobby obydwie kategorie, co kszta tuje nieznacznie podwy szony poziom w stosunku do populacji. Korzystanie z obiektów odnowy biologicznej w wybranej grupie, jedynie w przypadku solarium jest znacz co wi ksze od redniego poziomu w populacji. Zarówno ten fakt, jak równie zainteresowanie materia ami informacyjnymi dotycz cymi odchudzania wskazuje, e przedstawiciele badanej grupy dbaj o swój wygl d. Cz ciej ni przeci tnie zasi gaj prywatnych porad specjalistów, lecz nie wykazuj zainteresowania dodatkowym ubezpieczeniem medycznym. 6

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych. Implikacje dla systemów opieki zdrowotnej

Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych. Implikacje dla systemów opieki zdrowotnej Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 227 239 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.14 Problemy zdrowotne polskich emigrantów poakcesyjnych. Implikacje dla systemów opieki

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Maciej Doma ski Zezwolenie na zawarcie ma stwa osobie dotkni tej chorob psychiczn lub niedorozwojem umys owym Raport z badania Warszawa 2010 Spis tre ci I. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych

Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych 1 Zwyczaje i oczekiwania dotycz ce us ug finansowych Raport z badania ilo ciowego Sierpie 2010, Warszawa Przygotowanie raportu: Olga Mazurowska SMG/KRC Millward Brown Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO

WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO UWAGI WST PNE Wspó czesne przedsi biorstwa coraz cz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

2. POCZUCIE BEZPIECZE STWA W ŁODZI. PRZYKŁAD BADA MIESZKA CÓW OSIEDLI MIESZKANIOWYCH Mordwa S., 2011, Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowych, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego wybrane problemy, Space-Society-Economy No 10,

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. zw. dr hab. in. Stanis aw Tkaczyk Politechnika Warszawska COBRO - Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie kształcenie ustawiczne, studia podyplomowe, kandydat, zakład pracy. lifelong learning, post-graduate studies, candidate, employment enterprise. The aim of the

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

SIŁA MOTYWACJI JAK DOPINGOWAĆ SIEBIE I LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych

Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika t. XVII, 2008 Beata ZAJ CKA Terapia osób uzale nionych od alkoholu w jednostkach penitencjarnych Wprowadzenie Z raportu ekspertów

Bardziej szczegółowo