MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA JAK KLUCZE II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA JAK KLUCZE II"

Transkrypt

1 MODYFIKACJA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA JAK KLUCZE II DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA UCZNIA Z LEKKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Głównym celem w edukacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości, wiedzy i umiejętności zgodnych z jego potencjalnymi możliwościami niezbędnymi dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Cele ogólne: poszerzenie wiedzy o świecie, człowieku i jego życiu, doskonalenie kompetencji komunikacyjnych tzn. umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich, teatralnych, filmowych i malarskich, rozwijanie zainteresowań związanych z przedmiotem, kształtowanie postaw moralno społecznych.

2 Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, pisania i czytania w różnych sytuacjach komunikacyjnych (prywatne i publiczne ważne dla funkcjonowania jednostki), rozwijanie zainteresowania językiem polskim jako dziedzictwem narodowym, wyrabianie wrażliwości na jego piękno, poszerzanie i wzbogacanie wiedzy o życiu i otaczającym świecie, tradycjach kultury regionalnej i narodowej, przygotowanie do samokształcenia (rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz umiejętność korzystania ze środków upowszechniania informacji, kształtowanie postaw ucznia w relacjach społecznych, względem wartości ogólnoludzkich naturalnych, względem wiedzy, piękna i umiejętności działania, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny, środowiska, narodu. Poziom intelektualny ucznia z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego, jego funkcje poznawcze są znacznie obniżone. W związku z tym wymaga on zmodyfikowanego, przystosowanego do jego potrzeb i możliwości programu pracy. W klasie piątej realizuję program nauczania Słowa jak klucze II. Biorąc pod uwagę możliwości percepcyjne ucznia program ten został zmodyfikowany. Zakłada on przyswojenie wiedzy koniecznej i potrzebnej uczniowi w codziennym życiu. 2

3 GŁÓWNY KIERUNEK PRACY SŁUCHANIE I MÓWIENIE 1 CELE OGÓLNE 1. Rozwijanie wypowiedzi jednozdaniowej. 2. Wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowej: rozmowa opowiadanie dyskusja ZADANIA SZCZEGÓŁOWE MOŻLIWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSÓB REALIZACJI, PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW UCZEŃ: Zaproś na urodziny kolegę Poproś nauczyciela o pomoc Próby rozmowy z nauczycielem lub kolegą np. o wrażeniach z pierwszych dni nauki w klasie piątej, o wycieczce po okolicy odbytej w dniu wczorajszym. Opowiedz o czym rozmawiali koledzy na przerwie, co ciekawego wydarzyło się w czasie wakacji. Opowiedz treść filmu, słuchowiska radiowego. Weź udział w dyskusji np. na temat przeczytanej książki, wydarzeń w klasie, obejrzanej lub przeczytanej reklamy. - buduje wypowiedzenie pojedyncze, wyrażające określoną intencję - mówi z odpowiednią intonacją - rozmawia z różnymi osobami na rozmaite tematy w kulturalny sposób, aktywnie uczestniczy w rozmowie, - używa odpowiedniego słownictwa, gestykuluje, - wyraża odczucia mimiką twarzy, - koncentruje się na treści wypowiedzi, - słucha w skupieniu, - słucha z uwagą wypowiedzi kolegów, - przestrzega zasady kulturalnej rozmowy, Prowadzenie rozmowy z nauczycielem, kolegą. Rozmowy swobodne i kierowane, dłuższe wypowiedzi, uzupełnianie wypowiedzi kolegi. Słuchanie ze zrozumieniem czytanych tekstów, recytacji, opowiadania audycji. Wspólne omawianie tekstów filmów, audycji, przedstawień, wycieczek (próby sprawozdania). Wypowiadanie się indywidualne w kilku zdaniach na temat wydarzeń z życia, treści utworów literackich, filmów, sztuk teatralnych. UWAGI 3

4 opis Opisz swój rower lub inny przedmiot. Opisz wygląd np. swojego kolegi. Wspólne i indywidualne układanie opisów. Porządkowanie wypowiedzi, wprowadzanie uogólnień. wygłaszanie tekstów z pamięci Wygłoś z pamięci fragment wiersza lub wiersz, wysłuchaj recytacji kolegów. - umie wysłuchać recytacji kolegów, wskazuje zalety i wady, Rozwijanie techniki języka mówionego: tempo, pauza, siła głosu, intonacja. CZYTANIE I OPRACOWYWANI E TEKSTÓW 1. Czytanie głośne Przeczytaj tekst, zwracając uwagę na znaki przestankowe, czytaj głośno aby cię słyszano i rozumiano. 2. Czytanie ciche ze zrozumieniem 3. Czytanie wybranych fragmentów tekstów Obejrzyj swój podręcznik, wybierz z niego dowolny tekst i przeczytaj, opowiedz o tym co przeczytałeś. Przeczytaj wybrany wiersz, wskaż w nim elementy, które powodują, że wiersz jest inny niż mowa potoczna, codzienna. - czyta głośno, poprawnie, wyraźnie, płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych, we właściwym tempie z odpowiednim rytmem, Czytanie indywidualne i zbiorowe głośne z uwzględnieniem znaków przestankowych i intonacji. - czyta cicho ze zrozumieniem, Ćwiczenie czytania cichego jako przygotowanie do czytania głośnego. - umie wskazać wyrazy dźwiękonaśladowcze, wersy, strofy, Czytanie utworów poetyckich. 4

5 4. Rozróżnianie utworów wierszowanych i prozy Przeczytaj dowolny tekst, opowiedz o tym jak jest napisany - umie wskazać w zapisie utworów wierszowanych (strofy) i prozy (tekst ciągły), Czytanie utworów napisanych prozą. PISANIE 5. Samodzielne i wspólne czytanie książek, fragmentów książek i artykułów z czasopism. Wdrażanie do systematycznego czytelnictwa. 6. Sposoby korzystania z książek i czasopism, wskazywanie informacji o książce tytuł, autor, spis treści, rozdziały. 7. Posługiwanie się podręcznikiem i słownikiem ortograficznym. 1. Przyśpieszenie tempa pisania. Przepisywanie tekstów połączone z uzupełnianiem brakujących wyrazów i zdań. We fragmencie książki lub artykułu z czasopisma zwróć uwagę na tytuł i tematykę. Wyraź swoją opinię. Czytając i oglądając książkę zwróć uwagę na tytuł, autora książki, spis treści, tytuły rozdziałów. Zwróć uwagę na zamieszczone teksty w podręczniku oraz sprawdź jak ułożone są wyrazy w słowniku orograficznym. Przepisz podany tekst, uzupełnij brakujące wyrazy. Porównaj dokładność zapisu wyrazu w zeszycie ze słownikiem ortograficznym. - potrafi powiedzieć kilka zdań o przeczytanym fragmencie książki lub artykule, - potrafi odczytać imię i nazwisko autora książki, tytuł, tytuły rozdziałów, - potrafi powiedzieć, że w podręczniku należy szukać strony danego tekstu najpierw w spisie treści, natomiast wyrazy w słowniku ułożone są alfabetycznie, - przepisuje tekst do zeszytu, sprawdza poprawność zapisu w słowniku ortograficznym, Zwrócenie uwagi na zapis tytułów czasopism. Czytanie czasopism dla dzieci. Umiejętność posługiwania się podręcznikiem, wyszukiwanie danego tekstu. Umiejętność posługiwania się słownikiem ortograficznym. Poprawne pisanie stosowanie zasad ortograficznych. 5

6 2. Uzupełnianie zdań z wyrazami z odpowiednią zmianą końcówek zależnie od przypadku i liczby. 3. Wspólnie i samodzielnie opisuje przedmioty i zwierzęta, układa opowiadanie. 4. Wspólne pisanie sprawozdań ze zdarzeń w życiu klasy (wycieczek, uroczystości). 5. Pisanie listów, życzeń imieninowych i świątecznych. Zapisz zdania, uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie. Napisz, jak wygląda twoja ulubiona maskotka, zwierzątko, pokój. Opisz jak wygląda twoja mama. Napisz opowiadanie o przygodzie z wakacji, przedstawiając wydarzenia w kolejności chronologicznej. Zrelacjonuj przebieg np. pierwszego dnia wiosny. Zdaj relację np. z wycieczki klasowej Zaadresuj kopertę. Napisz list do (osoby z najbliższego otoczenia). Napisz kartkę z życzeniami imieninowymi do kolegi. - uzupełnia zdania wyrazami w odpowiedniej formie zgodnie z przypadkiem i liczbą, - redaguje opis przedmiotu, postaci, - redaguje opowiadanie na podstawie planu, - osiąga dokładny i sprawozdawczy charakter wypowiedzi przez podanie informacji o miejscu, czasie, osobach i przebiegu wydarzeń, - właściwie rozmieszcza i zapisuje adres nadawcy i odbiorcy, - redaguje zwykłe życzenia lub pozdrowienia, - redaguje list do najbliższych, Odmiana wyrazu przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej. Stosowanie przymiotników jako określenia rzeczownika, opisu oraz wybrany czas opowiadania, słownictwo: następnie (potem). Zastosowanie odpowiednich form czasowników charakterystycznych dla sprawozdania (odbyło się, przeprowadzono ). Stosowanie pojedynczych wypowiedzeń rozwiniętych, bogatych w informacje, Stosowanie zwrotów grzecznościowych, pisanie skrótów związanych z korespondencją. Pisanie rzeczowników własnych wielką literą. 6

7 6. Pisanie z pamięci i ze słuchu. 7. Wprowadzenie do słownika ucznia i wyjaśnianie nowych wyrazów, wyrażeń i zwrotów. 8. Cztery prace kontrolne w ciągu roku szkolnego. Napisz ze słuchu zdania z trudnościami ortograficznymi. Podkreśl w tekście wyrazy i zwroty, z którymi spotkałeś się po raz pierwszy. - stosuje zasady ortograficzne i pisze poprawnie: wyrazy z ó, rz, h, ch wymiennymi i niewymiennymi, rz po spółgłoskach i wyjątki od tej zasady, wielka litera w nazwach świąt, części świata, krajów i ich mieszkańców, miast w tytułach utworów literackich, nie z poznanymi częściami mowy, zakończenia bezokolicznika, oznaczanie miękkości spółgłosek, przyimki z rzeczownikami, - zapisuje nowe wyrazy wraz z wyjaśnieniami (podanymi przez nauczyciela), Wielka litera, rzeczowniki własne i pospolite, cudzysłów. Rozszerzenie słowniczka nowymi wyrazami, wyrażeniami, zwrotami. GRAMATYKA ORTOGRAFIA,SKŁADNIA 1. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie samogłosek i spółgłosek. Podziel podane wyrazy na sylaby. Podkreśl w każdej sylabie samogłoskę, nazwij spółgłoski w wyrazach. - wskazuję sylabę wyrazie, - dzieli wyrazy na sylaby przy przenoszeniu, - wskazuje samogłoski i spółgłoski, Przenoszenie wyrazów. Samogłoski i spółgłoski. 7

8 2. Rzeczownik rodzaj rzeczownika. 3. Czasownik liczba pojedyncza i mnoga. 4. Przymiotnik jako określenie rzeczownika, liczba pojedyncza i mnoga, rodzaje przymiotników. 5. Wyróżnianie rzeczowników, czasowników, przymiotników w zdaniu mówionym i pisanym. 6. Zgodność form rzeczownika i przymiotnika w zakresie liczby i rodzaju. Tworzenie przymiotników od rzeczowników (śnieg śnieżny, lato letni). Zwróć uwagę na wyrazy wyróżnione w tekście, powiedz co nazywają, czym się różnią. Podane wypowiedzenia uzupełnij właściwymi formami rzeczownika przyjaciel. Powiedz, co robią uczniowie podczas przerwy, np. w sali gimnastycznej, w bibliotece, w stołówce, na boisku. Wskaż w tekście wyrazy oznaczające czynności lub stan. Powiedz jaki może być kwiat, chłopiec, dzień. Uzupełnij tekst odpowiednimi przymiotnikami. Z którymi wyrazami w zdaniu łączy się ta część mowy. Z podanego tekstu wypisz: rzeczowniki jedna grupa, przymiotniki druga grupa, czasowniki trzecia grupa. Określ rodzaj i liczbę rzeczowników. Do podanych rzeczowników dobierz odpowiednie przymiotniki z ramki. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników. - wskazuje rzeczowniki w tekście, - odróżnia rzeczowniki nazywające osoby, rośliny, zjawiska przyrody, czynności i cechy, - rozróżnia liczbę i rodzaj rzeczownika, - rozpoznaje czasowniki, określa ich liczbę, osobę i czas, - stosuje przymiotniki do określania rzeczownika, - wyróżnia liczby i rodzaje przymiotnika, - rozpoznaje poznane części mowy w tekście, - potrafi określić ich rodzaj i liczbę, - stosuje poprawne formy rzeczownika z przymiotnikiem, - potrafi utworzyć przymiotniki od rzeczowników, Rzeczownik, rodzaj i liczba rzeczownika. Określanie i stosowanie określonych form rzeczownika. Forma osobowa czasownika, - osoba, - liczba - czas. Przymiotnik Części mowy, rodzaje, liczby. Rzeczownik, przymiotnik (zgodność form). 8

9 7. Utrwalanie pisowni wyrazów z: u, ó, rz, ż wymiennymi i niewymiennymi. Utrwalanie pisowni wyrazów z dwuznakami, ze spółgłoskami zmiękczonymi za pomocą kreski, ze spółgłoskami tracącymi dźwięczność w środku i na końcu wyrazu. Zakończenie wyrazów: - ów, - ówna, - un, - unek, - unka, - uję, - uje. Pisownia wyrazów z h, ch, ę, ą. 8. Wielka litera w nazwach geograficznych, tytułach utworów, czasopism, w korespondencji. 9. Znaki przestankowe przecinek w zdaniu pojedynczym, dwukropek przy wyliczaniu. Podkreśl w tekście trudne wyrazy. Uzupełnij luki w wyrazach. Wyodrębnij z tekstu i zapisz wyrazy z u, ó. Ułóż wyrazy z obrazków domina. Niech każdy wyraz zawiera dwuznak. Podkreśl jedną kreską wyrazy, w których występuje spółgłoska zmiękczona przez kreskę. Podkreśl w tekście wyrazy napisane wielkimi literami, wyjaśnij czy to jest nazwa geograficzna, tytuł książki czy czasopisma. Znajdź fragment listu. Postaw w zdaniu w odpowiednim miejscu przecinek. Gdzie postawisz w drugim zdaniu dwukropek. - wyróżnia trudne wyrazy w tekście, - potrafi uzupełnić luki w wyrazach za pomocą: u. ó, rz, ż, - układa wyrazy zawierające trudność za pomocą domina obrazkowego, - wyodrębnia dwuznaki, podkreśla spółgłoski zmiękczone przez kreskę, - rozpoznaje i wyjaśnia nazwy zapisane wielkimi literami, - znajduje fragment korespondencji, wyodrębnia wyrazy napisane wielką literą, - umieszcza przecinek rozdzielając jednorodne części wypowiedzenia oraz dwukropek przy wyliczaniu, Przepisywanie, pisanie z pamięci, ze słuchu. Uzupełnianie luk w wyrazach. Loteryjki, domina, słowniczki ilustrowane. Tekst zawierający nazwy geograficzne, tytuły utworów. Fragment tekstu. Zdania do uzupełnienia. 9

10 10. Skróty wyrazów i wyrażeń stosowane na lekcjach języka polskiego, matematyki, geografii. 11. Praktyczne zastosowanie alfabetu. Wyszukaj skróty zastosowane w adresie, wyjaśnij te skróty. Wyszukaj imiona w klasie na litery: A, K, S, D, B, nazwiska na litery: O, C, Z. - znajduje skróty w adresie, obliczeniach matematycznych i nazwach geograficznych na mapie, - wskazuje w klasie dzieci mające imiona i nazwiska na określoną literę, Koperty z adresami, działania matematyczne oraz miana, mapa Polski. Uczniowie w klasie. 12. Podmiot i orzeczenie w zdaniu. Podkreśl w podanych zdaniach podmiot i orzeczenie. - podkreśla podmiot w zdaniu jedną kreską, a orzeczenia dwiema kreskami z pomocą nauczyciela, Zdania zapisane na kartkach. TEMATYKA I LEKTURA (ŚRODOWISKO UCZNIA) 13. Rozróżnianie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, wykrzyknikowych. Przepisz wszystkie zdania pytające na jedną kartkę, zdania rozkazujące na drugą, wykrzyknikowe na trzecią. - przepisuje każdy rodzaj zdań na oddzielnej kartce, W szkole i w klasie Wypoczynek ucznia - poznaje nowe miejsca wypoczynku w czasie wakacji, - potrafi zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, W szkole i w klasie Organizacja życia w klasie i w szkole. - poznaje regulamin szkolny, - przyjmuje nowe obowiązki, - odpowiada za powierzone zadania, - bierze udział w pracach organizacji uczniowskich, Kartki z różnymi rodzajami zdań. Rozmowy. Wyrażanie opinii z pobytu w miejscu wypoczynku. 10

11 W rodzinie. W miejscowości i regionie. Porozumiewanie się miedzy sobą (komunikacja międzyludzka). Praca zawodowa rodziców. Więzi rodzinne. Moja postawa wobec innych. Gmina, powiat, województwo. Symbole narodowe. Walory kulturowe i przyrodnicze regionu. Życie na wsi i w mieście. - zapoznaje się z oddziaływaniem na człowieka mediów (prasa, radio, telewizja), - poznaje zasady ich oddziaływania na człowieka, - orientuje się co do miejsca i charakteru pracy rodziców, - zna nazwę zakładu oraz rozumie znaczenie pracy dla rodziny i społeczności, - zna pamiątki rodzinne, historię rodziny, historię miejscowości i regionu, - potrafi zachować właściwą postawę wobec innych, - szanuje własność swoją i innych, - zna i korzysta z urządzeń ułatwiających życie, pracę 9telefon, komputer itp.), - zna najważniejsze władze oraz urzędy we własnej miejscowości, - opisuje godło, herb Suwałk, - zna osobliwości przyrody, ośrodki wypoczynku w regionie, - zna lokalne i regionalne tradycje, święta, zwyczaje, baśnie, architekturę Rozmowa Rozmowa. Szacunek dla innych. Pamiątki rodzinne. Środki masowego przekazu. 11

12 Sposób oceniania: Realizacja zmodyfikowanego programu nauczania z języka polskiego w klasie V, zdobywane przez ucznia wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej i okresowej ocenie. Ocena jest prowadzona w różny sposób, tzn. w czasie lekcji staram się obserwować pracę ucznia, jego wypowiedzi, recytację, wnioskowanie, korzystanie z tekstu, pisanie, korzystanie z różnych źródeł informacji. W ocenie stosuję skale ocen i dodatkowo opisową ocenę postępów ucznia, uzasadniającą stopień. Po realizacji pewnych części materiału nauczania, jego opanowanie sprawdzam stosując prace pisemne, dyktanda, zadania tekstowe, ćwiczenia praktyczne, zadania problemowe, konkursy. Bieżącą i okresową ocenę uzupełnia zeszyt ucznia, ilustracje, gazetki. Staram się wzmacniać ucznia pozytywnie poprzez aprobatę, zachętę, wyróżnianie, pochwałę przed mamą. W ocenianiu wiadomości i umiejętności zawsze uwzględniam indywidualne możliwości ucznia, jego wysiłek, zaangażowanie i systematyczność. 12

13 Ewaluacja Pracując z uczniem klasy piątej w oparciu o napisaną przeze mnie modyfikację programu z języka polskiego udało mi się w pełni zrealizować treści programowe dotyczące ćwiczeń w mówieniu i czytaniu. Uczeń poczynił postępy osiągając w tym względzie znaczące efekty. Natomiast w przyszłym roku chciałabym położyć większy nacisk na treści dotyczące ćwiczeń w pisaniu, tzn. przyśpieszenie tempa pisania, poprawność ortograficzną (dominację pisania ze słuchu nad przepisywaniem). W związku z powyższym zamierzam podczas tegorocznej przerwy wakacyjnej napisać również modyfikację programu dla tegoż ucznia do klasy szóstej. Opracowanie: Danuta Makowska nauczycielka nauczania zintegrowanego i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach 13

2 punkty otrzymuje uczeń, który:

2 punkty otrzymuje uczeń, który: 2 punkty otrzymuje uczeń, który: Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty, Czytając cicho, rozumie tylko niektóre fragmenty, Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych tekstów, Sięga po obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna kl.i- III

Edukacja polonistyczna kl.i- III Edukacja polonistyczna kl.- Autor: Administrator 01.02.2015. Zmieniony 01.02.2015. Edukacja polonistyczna kl. Wymagania edukacyjne kl. Osiągnięcia ucznia Ocena celująca - - Czytanie pisanie mówienie i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla Gimnazjum Przedmiotem oceny z języka polskiego są opanowane wiadomości przewidziane w podstawie programowej. Zasady ogólne: 1. Nauczyciel na początku

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV a SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ W WERBKOWICACH OPRAC. ANNA WOŚ, I CELE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO - Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska

Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 2009/2010. Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Harmonogram zajęd Koło z zasadami realizowanych w projekcie Umied więcej? Fajna rzecz! Terespol 009/00 Prowadzący zajęcia: Anna Warakomska Grupa: 5 osób Zajęcia odbywad się będą w Zespole Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: JĘZYK POLSKI kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Kształcenia literacko-kulturowe Cele kształcenia Przewidywane osiągnięcia ucznia konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasie IV OCENA CELUJACY BARDZO DOBRY WYMAGANIA - Twórcze oraz samodzielne rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań. - Bezbłędne wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane Cele ogólne: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R.

PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. PROGRAM NAPRAWCZY MAJĄCY NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO KLAS SZÓSTYCH PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ W DNIU 3 GRUDNIA 2012 R. KONSULTOWANY Z RODZICAMI W DNIU 17 LISTOPADA 2012 R. Jakość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Wymagania na poszczególne stopnie szkolne KLASA I Umiejętności ucznia w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klasy VI ( do Program nauczania języka polskiego Teraz polski )

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klasy VI ( do Program nauczania języka polskiego Teraz polski ) Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klasy VI ( do Program nauczania języka polskiego Teraz polski ) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował umiejętności czytania ze zrozumieniem,

Bardziej szczegółowo

Język polski wymagania edukacyjne klasa IV

Język polski wymagania edukacyjne klasa IV Kryteria zostały opracowane na podstawie programu nauczania Teraz polski wyd. Nowa Era Język polski wymagania edukacyjne klasa IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

AUTOR PROGRAMU: Agata Kudełka Nauczyciel mianowany Prawa autorskie: Agata Kudełka PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Z UCZNIEM SŁABYM JĘZYK POLSKI KLASY I GIMNAZJUM CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Wiem, co trzeba. Luty. Materiały dla klasy II. Imię i nazwisko:... Klasa:...

Wiem, co trzeba. Luty. Materiały dla klasy II. Imię i nazwisko:... Klasa:... Wiem, co trzeba Luty Materiały dla klasy II Imię i nazwisko:... Klasa:... JĘZYK POLSKI propozycje lektur: T. Jansson Lato Muminków, J. Tuwim Rzepka, D. Gellner Dziwny las, A. C. Centkiewiczowie Zaczarowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Celujący Bardzo dobry Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i ponadto: Mówienie formułuje twórcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Nauczyciel: Teresa Dubel, Janina Wąsowicz KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli praca i postępy w uczeniu się, a nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV Ocena celująca - otrzymuje ją uczeń, który: - opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE- WYPOWIEZI USTNE CZYTANIE CICHE I GŁOŚNE KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE - WYPOWIEDZI PISEMNE NAUKA

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: nawiązuje i

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych. ( I semestr)

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych. ( I semestr) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen semestralnych ( I semestr) Na ocenę dopuszczającą uczeń: słucha z uwagą i zrozumieniem odróżnia komunikaty werbalne od niewerbalnych udziela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii

Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. I TY możesz zostać mistrzem ortografii Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej I TY możesz zostać mistrzem ortografii ROK SZKOLNY 2016/2017 Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie 1 REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu

Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego dla klas I III nauczania zintegrowanego w Zespole Szkół im. ks. J. Londzina w Zabrzegu Sposoby oceniania: I. Ocenianie bieżące odbywa się w trakcie każdych

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA NIEDOSTATECZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych zadań objętych programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

ORTORYSEK czyli Klub Odkrywców Ortograficznych Tajemnic

ORTORYSEK czyli Klub Odkrywców Ortograficznych Tajemnic INNOWACJA PEDAGOGICZNA z zakresu rozwoju umiejętności w zakresie ortografii dla uczniów zdolnych - klasy drugie I etapu kształcenia ORTORYSEK czyli Klub Odkrywców Ortograficznych Tajemnic Rok szkolny 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski

WYMAGANIA NA OCENĘ SZKOLNĄ DLA KLASY V język polski WYMAGANIA NA OENĘ SZKOLNĄ LA KLASY V język polski OSZAR OENIANIA Kategoria WYMAGANIA celu OENA KOMUNIKAJA LITERAKA UZEŃ: 1. zna układ podręczników A. sprawnie korzysta ze spisu treści. czyta głośno, poprawnie.

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Zadanie wykonane Poprawnie / procent Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele kształcenia Słuchanie Mówienie Kształcenia literacko-kulturowe Przewidywane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1. Cele kształcenia :

1. Cele kształcenia : WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV A i B nauczyciel: Katarzyna Poloczek ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Cele kształcenia : Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo