Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 7-dniowe konsultacje społeczne projektów do wpisania na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK), Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat. Dnia 23 września 2015 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oceniła niżej wymienione projekty zgłoszone w ramach naboru przeprowadzonego od 31 lipca do 6 sierpnia 2015 r. na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat. Lp. Beneficjent Tytuł 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie Poprawa bezpieczeństwa ludności powiatu augustowskiego oraz ruchu turystycznego i tranzytowego poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: W SPZOZ w Augustowie dokonano szczegółowej analizy potrzeb w zakresie infrastruktury. 1

2 Przeanalizowano wiek, poziom technologiczny posiadanej aparatury i zidentyfikowano niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli inwestycje: Wykaz sprzętu: aparat rtg kostno-płucny o wartości ,00 zł adaptacja pomieszczeń - wartość działania ,00 zł zestaw do histeroskopii ,00 zł aparat do znieczulenia ogólnego ,00 zl zestaw tor wizyjny ,00 zl respirator ,00 zł pompy infuzyjne x 6 szt ,00 zł kardiomonitor modułowy ,00 zł kolonoskop ,00 zł echo serca ,00 zl kardiomonitor x 4szt ,00 zł ekg x 4szt ,00 zł ssak x 4szt ,00 zł rektoskop ,00 zł holter ciśnieniowy x 2szl ,00 zł holter ekg x 2szt ,00 zł polarus laser-scaner ,00 zł aparat do terapii impulsowo-laserowej ,00 zł Zakup największej pozycji - aparatu kostno-płucnego RTG jest - poza wymienionymi wyżej potrzebami regionu, koniecznością jest dostosowania wyposażenia pracowni do określonych przepisami wymogów. Obecnie w Pracowni rtg funkcjonuje jeden aparat rtg, na którym wykonywane są wszystkie zdjęcia i badania rtg. Sytuacja taka nie jest właściwa, konieczne jest uzupełnienie stanu pracowni o aparat płucno-kostny, zgodnie z zaleceniami konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej. Posiadanie dwóch aparatów rtg jest obowiązującym standardem i pozwala na sprawne funkcjonowanie Pracowni w sytuacji większego ruchu pacjentów lub wykonywania badań czasochłonnych. Stół płucno- kostny z lampą ruchomą na kolumnie lub zawieszeniem sufitowym umożliwia wykonywanie badań u pacjentów o obniżonej sprawności- w gipsie, pacjentów leżących lub innego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Ponadto w sytuacji awarii lub jakiegokolwiek przeglądu technicznego jednego z urządzeń, zawsze do dyspozycji pozostaje drugi, w pełni sprawny aparat. Zakup i montaż aparatu wymagać będzie niezbędnych prac modernizacyjnych w Pracowni RTG. Nie planujemy działań przebudowy, czy remontu, a jedynie prace dostosowujące pomieszczenia do wymogów właściwych dla pracowni. Działanie to nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia prac budowlanych. Wraz z aparatami do znieczuleń oraz aparaturą monitorującą funkcje staną się fundamentem diagnostyki i zaopatrzenia ofiar wypadków w systemie ratownictwa, poprawią również dostępność do planowych zabiegów w jednostce. Uzupełnieniem powyższego zestawu są zakupy laser skanera i aparatu do terapii impulsowej dwóch urządzeń wspomagających rehabilitację i szybki powrót do sprawności pacjentów po urazach. Planujemy również zakup aparatury do diagnostyki oraz zabiegów endoskopowych. Endoskopia jest standardem nieinwazyjnej diagnostyki, jak również operatywy w zakresie chirurgii miękkiej, ginekologii, onkologii (diagnostycznie). Szpital realizuje pakiet onkologiczny, zatem szybka i precyzyjna diagnostyka i możliwość podjęcia działań jest warunkiem koniecznym podjęcia skutecznych interwencji w przypadku pacjentów onkologicznych. Łącznie szpital nabędzie 33 szt aparatury medycznej i dokona modernizacji Pracowni RTG. Łączna wartość działania: ,00 zł 2

3 Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt. Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 100 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 2 Szpital Ogólny w Kolnie Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy dostępności do diagnostyki chorób nowotworowych mieszkańcom regionu z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Zakres obejmuje zakup niezbędnych urządzeń do rozszerzenia diagnostyki wczesnej i pogłębionej w kierunku chorób nowotworowych., w tym: 1. Tomograf- 1 szt. 2. Aparat USG 1 szt. 3. Spirometr 1 szt. 4. Wyposażenia pracowni endoskopii, w tym: a) zestaw kolonoskopowy- 1 sz.; b) zestaw gastroskopowy- 1 szt.; c) myjka ultradźwiękowa do narzędzi 1 szt.; d) stół zabiegowy pod zabiegi kolonoskopowe- 1 szt.; e) leżanka wybudzeniowa z szafką dla pacjentów- 1 szt.; f) diatermia z argonem i narzędziami do elektrochirurgii- 1 szt.; g) wózek pod diatermię i butlę- 1 szt.; h) butla do argonu 1 szt.; i) narzędzia endoskopowe do polipektomii i ostrzykiwań, klipsownica- 1 szt.; j) myjnia automatyczna do endoskopów (dwustanowiskowa) z drukarką 1 szt.; k) skaner-1 szt.; l) program do archiwizacji z stacją PC i monitorem- 1szt.; m) stacja uzdatniania wody 1 szt.; n) aparat do znieczuleń z gazami anestetycznymi -1 szt.; o) kardiomonitor 1 szt.; p) łóżko 1 szt.; q) wózek do przewozu pacjentów- 1 szt.; r) respirator stacjonarny- 1 szt.; s) pompa infuzyjna 1 szt.; t) pompa objętościowa- 1 szt.; u) ssak- 1 szt.; v) pulsoksymetr przenośny 1 szt.; w) sterylizator plazmowy 1 szt.; 3

4 x) wózek anestezjologiczny- 1 szt.; y) defibrylator 1 szt.; z) rolki do przenoszenia pacjenta- 1 szt. 5. Prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń pracowni endoskopii do użytkowania zakupionego sprzętu. Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania pozwoleń ani zezwoleń. W fazie przygotowawczej niezbędne jest jedynie sporządzenie studium wykonalności na potrzeby aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Główne etapy : sporządzenie dokumentacja aplikacyjne: studium wykonalności + wniosek o dofinansowanie ogłoszenie procedury przetargowej dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz wykonanie prac remontowych wynikających z konieczności dostosowania pomieszczeń pracowni endoskopii i tomografii do użytkowania zakupionego sprzętu. Szczegóły i rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (KSI) 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (RPOWP) 27 szt. Liczba wyposażonych sal zabiegowych (RPOWP) 2 szt. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 0 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (KSI) 6638 szt. Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną (RPOWP) 6638 szt. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety mężczyźni 2 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych w SPZOZ w Sokółce poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej z EFRR , ,00 X-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Przedmiotem jest zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej służących do diagnostyki i terapii oraz wykonywania zabiegów medycznych, tj.: videokolonoskopu (1szt), videogastroskopu (1szt), myjki do endoskopów (1szt), zestawu do badań metodą Holtera (1zestaw), histeroskopu wraz z kolumną i osprzętem (1zestaw), aparatu USG wraz z wyposażeniem 4

5 (1kpl), respiratora stacjonarnego (1szt), aparatu do znieczulania (1szt), aparatu do hemodializy (3szt). Aparatura wykorzystywana będzie w szczególności do diagnostyki i leczenia schorzeń układu pokarmowego, układu krążenia, ginekologicznych i nefrologicznych. Zapewni m.in. wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dając szansę wielu pacjentom na skuteczne i całkowite wyleczenie. Przedmiotowy zakres został wyselekcjonowany na podstawie szczegółowych analiz potrzeb jednostki w zakresie zakupu aparatury medycznej, po konsultacjach z lekarzami kierującymi poszczególnymi komórkami Zakładu, z jednej strony z punktu widzenia ograniczenia dostępu do diagnostyki i leczenia dla pacjentów, a z drugiej strony z uwzględnieniem konieczności utrzymania dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń oraz potrzeby poszerzenia tego zakresu w związku z zapotrzebowaniem ze strony pacjentów. Nowe aparaty, w tym aparat do znieczulenia, respirator, aparaty do hemodializ, zestaw do badań metodą Holtera, po części zastąpią dotychczas używany, wyeksploatowany i awaryjny sprzęt, który generował dodatkowe y napraw i utrudniał właściwe udzielanie świadczeń medycznych. Pozostałe, w tym endoskopy, histeroskop i aparat USG, umożliwią udzielenie większej ilości świadczeń medycznych, jak również rozszerzenie ich zakresu, przez co zostanie zwiększona ich dostępność dla pacjentów. Całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowania przetargowego. Wymagane parametry techniczne kupowanego sprzętu będą określone w specyfikacji warunków zamówienia i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym wymogami NFZ. Planowane jest przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego, w którym ze względu na odrębną specyfikę sprzętu zostanie wydzielonych 8 grup. Ze względu na planowaną wartość przedmiotu zakupu czas niezbędny do przeprowadzenia całości postępowania nie powinien być dłuższy niż 1 miesiąc. Podpisanie umów na dostawy sprzętu powinno nastąpić w listopadzie 2015 roku. Dostawy zakupionego sprzętu planowane są w grudniu 2015 roku. W ramach dostawy obowiązkowe będzie przeprowadzenie szkolenia użytkowników sprzętu medycznego przez dostawców, instalacja sprzętu we wskazanych pomieszczeniach Zakładu oraz udzielenie gwarancji jakości. Należy również wskazać, iż Wnioskodawca dysponuje wyspecjalizowaną kadrą medyczną oraz zapleczem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie aparatury. Poza tym posiada doświadczoną kadrę administracyjną, zapewniającą prawidłową i sprawną realizację. Reasumując Wnioskodawca jest gwarantem prawidłowej i skutecznej przedmiotowego, a jego realizacja umożliwi podniesienie jakości leczenia pacjentów i ich szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 11 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 900 szt. Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 1000 szt. 5

6 Lp. Beneficjent Tytuł 4 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Zwiększenie potencjału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie diagnostyki obrazowej z EFRR , ,72 XII 2014 r. XII 2015 r. OPIS PROJEKTU*: Planowany do projekt pn. Zwiększenie potencjału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowiec-kiem w zakresie diagnostyki obrazowej jest rozwiązaniem mającym na celu nabycie aparatury medycznej pozwalającej na poprawienie jakości oraz rozszerzenie zakresu świadczeń diagnostycznych dostępnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokie Mazowieckiem. Realizacja polegać będzie na podjęciu poniższych działań: 1.Nabycie aparatu USG Logiq s8-1 szt.(cena nabycia ,30 złotych ) 2.Nabycie tomografu komputerowego -1 szt.(szacowana wartość zakupu ,-złotych) 3.Nabycie systemu cyfrowej radiografii pośredniej złożonej z 4 szt. detektorów cyfrowych i 2 szt. stacji technicznych(monitor, komputer z oprogramowaniem, konsola).(cena nabycia ,52złotych) Tradycyjne przeglądowe zdjęcie klatki piersiowej pozostaje nadal najbardziej dostępną i najtańszą metodą pozwalającą w wielu przypadkach wykryć ewentualną patologię płucną, choć standardy zalecają wykonanie TK klatki piersiowej o niskich dawkach, jako metody przesiewowej w przypadku raka płuca. Również ultrasonografia jest bardzo cennym uzupełnieniem diagnostycznych metod radiologicznych - pozwala dokładniej określić charakter wykrytej zmiany lub nawet rozstrzygnąć o ostatecznym rozpoznaniu- dzięki wysokiej jakości obrazowania daje ona możliwość oceny zmian na poziomie ultrastrukturalnym. Niestety w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem występuje niedostatek aparatury do diagnostyki obrazowej, a zgodnie z Policy Paper Wpływ aparatury medycznej w procesie diagnostyczno -leczniczym na stan zdrowia jednostki jest oczywisty. Istnieje ścisły związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zastosowaniem danego aparatu i wynikami odczytu a dalszym postępowaniem w stosunku do pacjenta i jego zdrowotnym efektem. Dotyczy to zarówno diagnostyki, jak i leczenia oraz rehabilitacji Analiza zawarta w Policy Paper podkreśla dla województwa podlaskiego niedobór tomografów komputerowych, co przekłada się na najdłuższe w kraju oczekiwanie na badanie tego rodzaju -64 dni (najdłużej w kraju).pomimo iż łączna liczba tomografów dostępnych w szpitalach województwa podlaskiego wzrosła od 6 w 2009 r do 13 w 2014, województwo Podlaskie cechuje najniższa ilość tego typu aparatów według wskaźnika na 100 tys. mieszkańców 0,5 przy średnim dla Polski 1,1 zaś 1,3 w województwach mazowieckim, lubelskim i świętokrzyskim. W województwie podla-skim dostępnych jest 15 aparatów CT: 5 w Białymstoku, po jednym aparacie w Łomży, Suwałkach, Choroszczy, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Zambrowie. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem jest jednym z 4 powiatowych szpitali, który nie posiada możliwości diagnostyki tomograficznej. Analiza potrzeb przeprowadzona w 2014 roku wykazała braki aparatury takiej jak aparat USG, 6

7 tomografu komputerowego oraz konieczność wymiany zużytych kaset zachowujących obraz i czytników aparatu RTG z systemem radiografii pośredniej na nowoczesne detektory cyfrowe ze stacjami technicznymi umożliwiające przesyłanie w formie cyfrowej plików do stacji roboczych.jest to system, który eliminuje kasety, co znacznie wpływa na komfort pracy osób obsługujących urządzenie(pracownicy nie mają kontaktu ze szkodliwymi oparami roztworów chemicznych ) oraz szybkość i wysoka jakość otrzymywanych wyników.ponadto pozwala na znacznie skuteczniejszą i szybszą diagnozę. Pracownia diagnostyki obrazowej dysponowała do kwietnia bieżącego roku jednym aparatem ultrasonograficznym Logiq 7 z kolorowym Dopplerem zakupionym w 2009 roku, na którym od momentu oddania do użytkowania wykonano badań. Aparat Logiq s8 jest wielozadaniowym cyfrowym aparatem ultrasonograficznym zaprojektowanym pod kątem ogólnych badań radiologicznych, z kolorowym Dopplerem.Nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt, wraz z ultrasonografem logiq 7 przyczyni się do znacznego zwiększenia dostępu pacjentów do badań diagnostycznych. Uzasadnieniem dla doposażenia naszego Szpitala w sprzęt diagnostyki obrazowej jest również kompetentny i wykwalifikowany personel Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata Bazą dla aparatury medycznej powinien być szpital powiatowy, co pozwoli na lepsze wykorzystanie aparatury nie tylko przez pacjentów hospitalizowanych, ale również ambulatoryjnych i ograniczy jej dublowanie. Główne wskaźniki : Liczba projektów infrastrukturalnych z zakresu ochrony zdrowia 1 szt. (RPOWP) Potencjalna liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem/ lub aparaturą szt. KSI(SIMIK 07-13)-Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych,które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt. Lp. Beneficjent Tytuł 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w celu podniesienia jakości i dostępności realizowanych świadczeń i zabiegów zdrowotnych w zakresie ortopedii z EFRR , ,00 IX XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt będzie zlokalizowany w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze przy ul. Szpitalnej 8 na działce o numerze geodezyjnym 1150/6 o powierzchni m2. SP ZOZ w Siemiatyczach dysponuje nieruchomością, do której zakupiony zostanie sprzęt na podstawie umowy użytkowania z dnia r. zawartej z Powiatem Siemiatyckim. 7

8 Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach wskazuje, iż osobą ponoszącą odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor. Reprezentuje on zakład na zewnątrz i podejmuje decyzje dotyczące działalności placówki. W związku z powyższym osobą zarządzającą i nadzorującą całość Projektu będzie Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach. Z uwagi działania jakie zostaną podjęte w ramach Projektu za zarządzanie jego poszczególnymi płaszczyznami odpowiedzialni dodatkowo będą: 1)Koordynator Projektu: będzie odpowiedzialny za koordynację działań związanych z realizacją rzeczową i finansową, sprawozdawczość okresową i sprawozdanie końcowe, wnioskowanie o płatność we współpracy z Sekcją Finansowo - Księgową, monitorowanie i kontakty z Instytucją Finansującą, organizację i koordynację działań promocyjnych. Zarządzanie projektem, sprawozdawczość i monitorowanie Projektu przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Operacyjnym oraz systemem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą; w ramach powierzonych czynności Koordynator Projektu współpracuje z Zastępca Dyrektora ds. medycznych i Główną Księgową oraz komórką ds. zamówień publicznych. 2)Zastępca Dyrektora ds. medycznych: Nadzoruje całość zadań dotyczących zakupu sprzętu w zakresie obowiązujących wymagań normatywnych, właściwego przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania nowej aparatury medycznej; w ramach powyższych czynności Zastępca Dyrektora ds. medycznych współpracuje z Koordynatorem. 3)Główna Księgowa: Będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie płynności finansowej przy Projektu; Dostarcza danych ekonomicznych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania właściwych decyzji finansowych; Kieruje rachunkowością Zakładu i sprawuje kontrolę wewnętrzną związaną z wydatkowaniem środków pieniężnych, zaciąganiem kredytów i innymi operacjami finansowymi; Nadzoruje rejestrację sprzętu do ewidencji SP ZOZ w Siemiatyczach; W ramach czynności związanych z realizacją Projektu Główna Księgowa współpracuje z Koordynatorem. 4)Komórka ds. zamówień publicznych odpowiada za przygotowanie procedur zamówień publicznych na polecenie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach. Wyboru dostawcy w wyniku ogłoszonej procedury przetargowej dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zarządzającego Projektem; Wyłonienie dostawcy sprzętu i aparatury medycznej w ramach nastąpi w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. W ramach podjęte zostaną następujące działania: 1)Postępowanie przetargowe przeprowadzone zgodnie z prawem zamówień publicznych na wyłonienie dostawcy sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii 2)Podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. 3)Dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii 4)Szkolenie pracowników 5)Promocja. 6)Zakończenie i rozliczenie. 8

9 Zaplanowane zostały następujące y realizowanych w ramach niniejszego działań: 1)Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu ortopedii w SP ZOZ Siemiatyczach: ,00 PLN 2)Promocja i informacje: ,00 PLN W wyniku zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt medyczny stanowiący niezbędne, spełniające obowiązujące wymogi prawa i aktualne standardy, wyposażenie pododdziału ortopedycznego oraz bloku operacyjne na którym odbywają się specjalistyczne operacje ortopedyczne. W przypadku wyboru sprzętu i aparatury medycznej skupiono się na ograniczonej liczbie istotnych elementów wyposażenia w którego skład wchodzą: 1.Łóżko ortopedyczne z materacem (10 szt.) 2.Podnośnik pacjenta po operacjach ortopedycznych 3.Wiertarka Ortopedyczna 4.Szyna do ćwiczeń pacjenta po zabiegach protezoplastyki ( 2 szt.) 5.Dermatom siatkujący 6.Specjalistyczny stół operacyjny 7.Lampy operacyjne (2 szt) Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do oraz utrzymania rezultatów. Posiadane zasoby ludzkie i doświadczenie gwarantują należytą realizację niniejszego, którego rezultatem będzie poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie świadczeń ortopedycznych. Projekt stanowi kontynuację rozpoczętych działań mających na celu podniesienie standardów świadczonych przez jednostkę usług medycznych. Realizowane w związku z realizacją obowiązki informacyjne obejmować będą takie elementy jak: informacje prasowe oraz zamieszczane na stronie internetowej SP ZOZ w Siemiatyczach dotyczące rozpoczęcia i zakończenia, jego przebiegu, wysokości otrzymanego wsparcia, osiągniętych efektów. Po zakończeniu na stronach internetowych zostaną zamieszczone zdjęcia z zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej. Wszystkie aparaty i sprzęt medyczny zakupione w ramach opatrzone zostaną oznaczeniami informującymi o otrzymanym dofinansowaniu ze środków unijnych. Treść i forma informacji na zakupionym sprzęcie i aparaturze medycznej, będzie zgodna z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Ponadto Wnioskodawca będzie zamieszczał we wszystkich dokumentach, które powstaną w związku z realizacją, informacje o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu oraz oznaczał dokumenty i miejsca logo Unii Europejskiej, odniesieniem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo RPO WP i logo Województwa Podlaskiego. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 17 szt. Liczba pacjentów, których objęto opieką ortopedyczną w Szpitalu Powiatowym Siemiatyczach szt. 9

10 Lp. Beneficjent Tytuł 6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziału ginekologicznego i położniczonoworodkowego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim z EFRR , ,00 X-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. Realizacja niniejszego zapewni kompleksową paletę działań skierowanych do ludności powiatu bielskiego, jak i kobiet spoza powiatu, które zechcą odbywać poród w SPZOZ w Bielsku Podlaskim. Kompleksowość niniejszego przejawia się w tym, że jest on skierowany zarówno do kadry medycznej, jak i ludności powiatu bielskiego i województwa podlaskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że realizacja znacząco wpłynie na poszerzenie wachlarza metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad matką i noworodkiem. Zakres działań przewidzianych do : 1)Sporządzenie Studium Wykonalności ,00 PLN 2)Promocja Projektu 1 000,00 PLN 3)Wyposażenie medyczne oddziału ginekologicznego i położniczonoworodkowego PLN a)koło porodowe 1 szt. b)krzesło porodowe 1 szt. c)stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem 3 szt. d)kocyki do fototerapii 4 szt. e)lampa do fototerapii 1 szt. f)łóżka porodowe 2 szt. g)stanowisko do pielęgnacji noworodka z wbudowaną wanienką 6 szt. h)kardiomonitor dla noworodka z możliwością mierzenia ciśnienia, saturacji, czynności serca, ilości oddechów 2 szt. i)pompa infuzyjna dla dorosłych 3 szt. j)pompa infuzyjna dla noworodka 3 szt. k)pulsoksymetr noworodkowy 3 szt. l)aparat do KTG 3 szt. m)detektor tętna 3 szt. n)fotel ginekologiczny 1 szt. o)zestaw chirurgiczny z wyposażeniem 2 szt. p)stół operacyjny do cięć cesarskich 1 szt. q)stół operacyjny z wyposażeniem ginekologicznym 1 szt. r)bilirubinometr przezskórny 1 szt. s)aparat USG 4D z sondami: noworodkową, brzuszną, pochwową i do piersi 1 szt. t)stołek porodowy 1 szt. 10

11 Działania będą zrealizowane do grudnia 2015 roku. Realizacja przedmiotowego odbywać się będzie zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wyrobów medycznych. Aparatura i sprzęt medyczny, które zostaną zakupione w ramach będą spełniały wszystkie standardy i wymogi użytkowania określone w następujących aktach prawnych: 1.Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 93, poz. 896); 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2004 r., Nr 251, poz. 2514); 3.Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 45 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 1930 szt. IZ Liczba osób korzystających z dostosowanych obiektów do potrzeb pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych 1300 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. OPIS PROJEKTU:* Projekt przewiduje zakup nowoczesnego aparatu echokardiograficznego do Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce, montaż i uruchomienie aparatu oraz przeszkolenie personelu. Zakupiony aparat wyposażony byłby w kliniczny pakiet aplikacyjny badań echokardiograficznych z pakietami pomiarów kardiologicznych, głowicę sektorową przezklatkową dedykowaną do badań echokardiograficznych przezklatkowych o zakresie częstotliwości emitowanych od min. 2 do 4 MHz oraz głowicę sektorową przezprzełykową dedykowaną do badań echokardiograficznych przezprzełykowych o zakresie częstotliwości emitowanych od min. 3 do 7 MHz. Zakupiony aparat wyposażony byłby w protokół badań echokardiografii obciążeniowej oraz wszystkie tryby pracy potrzebne w diagnostyce ultrasonograficznej/echokardiograficznej wymagane do zapewnienia wysokiej jakości badania echokardiograficznego tj. 2D, M-mode oraz Anatomiczny M-mode, Kolor M-mode, Kolor Doppler (CD), Power Doppler (PD), Power Doppler Kierunkowy (PD), Kolorowy Doppler Tkankowy wysokiej częstotliwości odświeżania, Doppler Pulsacyjny (PWD), Doppler CW, Tryb Duplex (2D w czasie rzeczywistym + PWD lub CD), Tryb TRIPLEX (2D w czasie rzeczywistym + Kolor Doppler + PWD), prezentacja na jednym ekranie dwóch 11

12 obrazów 2D oraz 2D/CD i 2D oraz 2D/Power Doppler w czasie rzeczywistym, obrazowanie harmoniczne. Aparat wyposażony byłby również w tryby automatycznej optymalizacji obrazu 2D z funkcją ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalaną przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) oraz automatyczną optymalizację widma dopplerowskiego z automatycznym obrysem spektrum i wyznaczaniem parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. Powyższe funkcjonalności znacznie przyspieszą i ułatwią prowadzenie badania echo. Zakupiony aparat zapewniałby również archiwizację i przesyłanie obrazów z badań a więc dysponowałby rozbudowanym system zarządzania obrazami na dysku twardym o pojemności min. 250GB pozwalającym na przeglądanie i edycję zarchiwizowanych obrazów i pętli obrazowych oraz raportów z badań echokardiograficznych, zgodny z DICOM 3.0, w aparacie byłaby zintegrowana nagrywarka wielosesyjnych płyt CD/DVD do archiwizacji w formacie zgodnym z DICOM oraz w formatach zgodnych z PC, aparat zapewniałby możliwość transferu raportów pomiarowych do zewnętrznych systemów baz danych do dalszej analizy badań echokardiograficznych. Zakupiony aparat miałby również możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie z wyliczeniem krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie oraz oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory z oprogramowaniem pozwalającym na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie. Powyższe rozwiązania/technologie nie tylko ułatwiają wykonywanie badań ale również zapewniają najlepszą optymalizację aparatu w trakcie badania i stanowią o innowacyjności echokardiografii. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (wskaźnik RPOWP) 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1200 szt. Liczba wykonanych badań zakupionych sprzętem i/lub aparaturą medyczną (wskaźnik RPOWP) 1200 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Modernizacja Pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce z EFRR , ,00 XI-XII 2015 r. 12

13 OPIS PROJEKTU:* Projekt przewiduje: 1.Zdemontowanie starego aparatu RTG oraz złożenie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu elementów urządzenia. 2.Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia Pracowni Rentgenodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wraz z wykonaniem obliczenia osłon stałych oraz niezbędnymi uzgodnieniami z organami kontrolnymi, która będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po modernizacji pracowni i zamontowaniu aparatu rentgenodiagnostycznego. 3.Wykonanie prac modernizacyjnych pracowni rentgenodiagnostyki szpitala SPZOZ w Hajnówce zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 4.Dostawa, instalacja i uruchomienie uniwersalnego, zdalnie sterowanego stołu rentgenodiagnostycznego z systemem cyfrowej obróbki obrazu do konwencjonalnych badań układu kostno-stawowego, pokarmowego, moczowopłciowego, oddechowego, do limografii, mielografii, oraz rentgenowskich badań pediatrycznych. Podstawowe cechy wymagalne dla aparatu: przechył stołu od +90o do -30o z płynną regulacją przechyłu, szybki zmieniacz filmów programowych dla kaset od 18x24 cm do 35x43 cm z możliwością ekspozycji seryjnej do trzech obrazów na jednej błonie rtg, teleskopowy uchwyt lampy rtg pozwalający na zmiany odległości ognisko-film min. od 110 cm do 150 cm.; przełącznik nożny skopia/grafia; pas mocujący pacjenta; układ kontrolujący ekspozycje; całkowicie automatyczny generator wysokiego napięcia z systemem generacji wysokiego napięcia metodą inwertorową wysokiej częstotliwości, układem anatomicznie programowanej radiografii, automatycznie kontrolowaną jakością skopi i układem kontrolującym warunki ekspozycji umożliwiającym automatyczną korekcję ustawionych warunków pracy; układ nadzorujący warunki ekspozycji i automatycznie kontrolujący warunki pracy generatora; zespół lampy rentgenowskiej z wirującą anodą; starter; wielopłatkowy kolimator promieni rentgenowskich; automatyczne ograniczenie pola skopii do powierzchni czynnej wzmacniacza obrazu oraz pole grafii do wymiaru filmu lub części filmu określonej programem ekspozycji; czteropolowy zespół wzmacniacza obrazu; system przetwarzania analogowego obrazu w kamerze telewizyjnej CCD wysokiej rozdzielczość na obraz cyfrowy, co pozwala na dalsze przetwarzanie w czasie rzeczywistym w wyniku czego uzyskuje się obraz o bardzo wysokiej jakości; interkom do komunikacji z pacjentem, dodatkowy monitor LCD 17 z wózkiem do sali badań. Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem serwisowym i instrukcją serwisową dla zestawu RTG w języku polskim. Wykonanie pełnej integracji zamontowanego aparatu rentgenodiagnostycznego z systemem cyfrowej obróbki obrazu z posiadanym i aktualnie wykorzystywanym do pracy w pracowni rentgenodiagnostyki systemem RIS/PACS opartym na oprogramowaniu MEDICOM firmy MEDINET Systemy Informatyczne z Opola. Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego personelu pracowni rentgenodiagnostyki z obsługi zamontowanego kompletnego aparatu rentgenodiagnostycznego wraz z wydaniem zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach przez przeszkolony personel. Wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenodiagnostycznego po jego instalacji. Przeprowadzenie, w imieniu Zamawiającego, procedury odbioru zmodernizowanej pracowni rentgenodiagnostyki wraz z zamontowanym aparatem rentgenodiagnostycznym przez Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku kończący się uzyskaniem zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej. 13

14 Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1 szt. IZ Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej (wskaźnik RPOWP) 1 szt. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (wskaźnik KSI, SIMIK 07-13) 1200 szt. Liczba wykonanych badań zakupionych sprzętem i/lub aparaturą medyczną (wskaźnik RPOWP) 1200 szt. * - opisy projektów sporządzono na podstawie Szczegółowych formularzy zgłoszeniowych indywidualnego poddanych ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu r. * * * Po zakończeniu konsultacji w Departamencie Wdrażania RPO zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, który wraz z oceną projektów dokonaną przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa, który będzie mógł podjąć ostateczną decyzję o wyborze projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej - wnioskodawcy, których podmiotem tworzącym jest powiat i zaktualizowaniu IWIPK pod kątem wprowadzenia do Wykazu nowych projektów. Uwagi do projektów prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 30 września do 6 października 2015 r. Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz elektronicznie (w formacie Word) na adres: 14

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W POZNANIU LPO-410-23-00/2009 Nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu BIULETYN ZPORR 2 (4)/2005 październik - grudzień ISSN 1732-8624 Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów Wnioski o płatność rozmowa z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego Przykłady projektów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny

22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY WRZESIEŃ 2010 22 ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny Fundusze na zdrowie Innowacje kontra choroby Jan Olbrycht o przyszłości Funduszy Europejskich UNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo