Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 7-dniowe konsultacje społeczne projektów do wpisania na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK), Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Dnia 13 sierpnia w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oceniła niżej wymienione projekty zgłoszone w ramach naboru przeprowadzonego od 15 do 22 lipca na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Lp. Beneficjent Tytuł 1 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Beneficjentem, zamawiającym oraz właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu będzie Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO). Przedmiotowy projekt polega na zakupie aparatury diagnostycznej - mammografu cyfrowego. Rzeczowa realizacja przypada na okres VIII XII.2015 Całkowita wartość : ,00 zł brutto Wydatki kwalifikowane: ,00 zł brutto 1

2 Dofinansowanie RPO (90%) ,00 zł brutto Mammograf cyfrowy jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce zmian patologicznych w gruczołach piersiowych, zwłaszcza u kobiet po 45 roku życia, a także w trakcie badań kontrolnych (tzw. foolow up) chorych po leczeniu raka piersi. Umożliwia wykrycie wczesnych zmian nowotworowych u kobiet i mężczyzn, a także - dzięki lepszej jakości obrazu niż w przypadku zdjęć analogowych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie i dokładne wskazanie obszaru obserwowanej patologii. Pozwala także na wykrycie wznowy choroby nowotworowej. Posiadanie takiego urządzenia w BCO jest tym bardziej konieczne, że Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jednym z kilku ośrodków w województwie podlaskim realizujących populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i w związku z tym wykonuje tzw. diagnostykę pogłębioną w procesie rozpoznawania wczesnego raka piersi. To działanie, mające szerokie oddziaływanie społeczne, jest realizowane w BCO z uwagi na fakt, iż BCO posiada wykwalifikowaną, przeszkoloną w zakresie diagnostyki raka piersi, kadrę medyczną. Specjalistyczna kadra medyczna musi jednak dysponować sprzętem na odpowiednim poziomie, żeby prowadzone działania przyniosły właściwy efekt. Dlatego konieczny jest zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu, który zastąpi użytkowane urządzenie analogowe (rok produkcji 2005). Główne wskaźniki : wykonane zakupionym sprzętem 3100 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 3100 szt. Liczba udzielonych porad przez instytucję ochrony zdrowia doposażoną w aparaturę i/lub sprzęt medyczny 8429 szt. Liczba pacjentów objętych specjalistycznymi świadczeniami zdrowotnymi z zakresu chorób nowotworowych 8429 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 2 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Zakup nowych sprzętów medycznych (EKG) z EFRR , ,00 IX-XI OPIS PROJEKTU*: Przedmiot dotyczy dostawy sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w szczególności: 2

3 - 4 szt. aparatów EKG z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań diagnostycznych tj. wózek medyczny, zestaw komputerowy, laserowa drukarka zewnętrzna, łóżko wyposażeniem specjalistyczne do wykonywania badań EKG, parawan, zestaw mebli medycznych oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 3 szt. koncentratorów tlenu z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania tlenoterapii pacjentów tj. łóżko z wyposażeniem oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 2 szt. defibrylatorów przenośnych dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny. W ramach dostawy obowiązkowe będzie dostosowanie pomieszczeń do użytkowania zakupionych urządzeń, przeprowadzenie szkolenia użytkowników sprzętu medycznego, instalacja sprzętu, udzielenie minimum 5 letniej gwarancji jakości w tym ponoszenie ów konserwacji, przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów kapitalnych. W ramach zostanie również przygotowane studium wykonalności, które szczegółowo określi przedmiot z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów w tym etapów zadania i harmonogramu. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 8 szt. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 1 szt. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety - mężczyźni 1 szt. wykonane zakupionym sprzętem 4000 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4000 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 3 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji z EFRR , ,00 IX-XII OPIS PROJEKTU*: 3

4 W ramach pt. Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji zgłaszanego przez im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach planuje zakup systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji. Aparatura ta umożliwia przeprowadzenie badań diagnostycznych polegających na wprowadzeniu do organizmu specjalnego endoskopu wyposażonego na końcu w miniaturową i bardzo dokładną głowicę USG. Bezpośrednia bliskość głowicy i badanych struktur umożliwia użycie fali ultradźwiękowej o wyższej częstotliwości niż w konwencjonalnym USG, czego efektem jest wysoka zdolność rozdzielcza uzyskiwanego obrazu. W ten sposób badający lekarz ma możliwość nie tylko oglądania zmian jak w klasycznej endoskopii, ale jednocześnie w obrazie USG może sprawdzić ich wewnętrzną strukturę. Aparatura wykorzystywana będzie do diagnostyki zmian onkologicznych w obrębie przewodu pokarmowego i układu oddechowego, zapewniając wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dające szansę na całkowite wyleczenie. Planowany do zakupu sprzęt umożliwi punkcję zmian patologicznych, niedostępnych w tradycyjnych badaniach endoskopowych, i wykonanie biopsji w celu pobrania materiału do badania histopatologicznego. Wartością dodaną będzie możliwość w u m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach staży specjalistycznych z zakresu pulmonologii oraz chorób wewnętrznych i gastrologii, co znacznie podniesie rangę szpitala jako ośrodka wiodącego na danym terenie. Zakres został wyselekcjonowany na podstawie szczegółowych analiz potrzeb jednostki w zakresie aparatury, z punktu widzenia największych Planowane przedsięwzięcie uzupełnia braki w wysokospecjalistycznych świadczeniach zdrowotnych występujących w regionie. Najbliższe urządzenie tego typu znajduje się w Białymstoku, co skutecznie ogranicza dostęp do tak zaawansowanej diagnostyki (usług medycznych), szczególnie osobom starszym, a takie osoby głównie wymagają takich badań. Możliwość zakupu i wykorzystania w procesie diagnostyki do zakupu systemu ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS ma więc znacznie strategiczne dla a, a tym samym mieszkańców regionu. Tak więc planowany do projekt rozszerzy zakres świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych, które nie były dotychczas realizowane w placówce szpitalu m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, i, co należy podkreślić, na które jest duże zapotrzebowanie w regionie. Należy również wskazać, iż Wnioskodawca dysponuje wyspecjalizowaną kadrą medyczna oraz zapleczem technicznym, umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie aparatury. Poza tym posiada również doświadczoną kadrę administracyjną, zapewniającą prawidłową realizację. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, iż projekt jest gotowy do. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. 4

5 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 300 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 300 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Przedmiotem jest doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Oddziały posiadają na wyposażeniu urządzenia starego typu. Sprzęt w oddziałach jest wyeksploatowany a jego ilość nie wystarczająca. Oddziały zostaną zlokalizowane w nowym budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 26. Ilość nowych pomieszczeń i ich gabaryty sprawiają, że obecnie posiadany sprzęt jest w niewystarczającej ilości, aby można wyposażyć nim nowe pomieszczenia. Główne etapy przedsięwzięcia to: - ogłoszenie postępowań przetargowych na zakup aparatury medycznej - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Szczegóły i rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów oraz z tego by zakupione urządzenia w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Realizacja etapów nastąpi po ogłoszeniu przetargów, wrzesień-październik 2015 r następnie wybrani zostaną dostawcy sprzętu. Całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, a zamontowana zostanie w grudniu Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego będzie polegać na zakupie wyposażenia do sal zabiegowych oraz wyposażenia gabinetów. Zakupione zostaną następujące urządzenia: Gabinet pierwszy: System Zintegrowanej Sali Operacyjnej wraz z lampami i kolumnami sztuk 1, Sprzęt endoskopowy wraz z torem wizyjnym i morcelatorem sztuk 1, Stół operacyjny mobilny sztuk 1, zestaw do znieczulenia sztuk 1, Kompletna diatermia sztuk 1, Gabinet drugi: 5

6 Stół operacyjny mobilny sztuk 1, Zestaw do znieczulenia sztuk 1,Kompletna diatermia sztuk 1. Pozostałe gabinety: lampy chirurgiczne wiszące sztuk 10, łóżka porodowe 2 sztuki, aparaty KTG 4 sztuki, wanna do porodów 1 sztuka, stanowisko resuscytacji noworodka 1 sztuka. Oddział Neonatologii będzie doposażony w 2 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej (wcześniaków). Zakupione zostaną: Inkubatory 4 sztuki, respiratory z funkcją NIV 2 sztuki, Pompy infuzyjne 12 sztuk, Elektrokardiomonitor 4 sztuki, aparat USG 1 sztuka, lampa chirurgiczna wisząca 1 sztuka. Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach będzie spełniał wszelkie normy i wymogi NFZ oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Urządzenia na Oddziale Neonatologii są dobrane w taki sposób aby zmniejszyć liczbę leczonych wentylowanych wcześniaków co poprawi ich dobrostan, a w przypadku a zmniejszy y leczenia takiego dziecka. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, szybsza rekonwalescencja pacjentów, co za tym idzie szybszy powrót do aktywności zawodowej. Aparat USG zakupiony w projekcie pozwoli na wczesne wykrywanie wad serca u noworodków. Umożliwi to wcześniejsze leczenie co w przyszłości dziecka oznacza mniej powikłań. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 50 szt. Liczba wykonanych operacji zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4136 szt., wykonane zakupionym sprzętem 1175 szt., Lp. Beneficjent Tytuł 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Przedmiotem jest doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego posiada na wyposażeniu 4 videogastroskopy, 3 videokolonoskopy. Są to urządzenia 5 letnie w przypadku endoskopów, całkowicie wyeksploatowane. Częsta naprawa tych urządzeń 6

7 wpływa na dostępność do badań dla pacjentów w Ośrodku Sprzęt ten jest zacofany technologicznie. Obecnie w u trwa rozbudowa pracowni endoskopowych, a ilość posiadanego sprzętu jest niewystarczająca do wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń. W związku z planowanym otwarciem nowego 8-łóżkowego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego powstającym w budynku 1 B niezbędne jest wyposażenie oddziału w nowy sprzęt. Na oddział trafiają chorzy z bezpośrednim narażeniem życia (zawały serca choroby wieńcowe), którzy są leczeni inwazyjnie w Pracowni Hemodynamiki. Posiadane wyposażenie jest niewystarczające aby spełnić wymogi nowoczesnego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Główne etapy przedsięwzięcia to: -ogłoszenie postępowań przetargowych na sprzęt i aparaturę medyczną -zakup i montaż wyposażenia do Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego -zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom, zapotrzebowaniu oraz temu by w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów. Główne etapy po ogłoszeniu przetargów, co nastąpi w IV kwartale 2015 r wybrani zostaną dostawcy sprzętu następnie całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, zamontowana zostanie do końca Sprzęt będzie umieszczony w nowo powstałych pomieszczeniach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 25. Zakres rzeczowy obejmuje zakup następującego sprzętu: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 3 zestawy procesor i źródła światła, wózek endoskopowy; 3 videogastroskopy standardowe, 1 videogastroskop ultracienki, 1 videogastroskop zabiegowy, 2 videoduodenoskopy szeroko kanałowe; 2 videokolonskopy, 1 videoenteroskop z niezbędnym wyposażeniem; 2 diatermie z modułem APC (koagulacja w osłonie argonu); 2 insuflatory do podawania CO2; 2 zestawy do spłukiwania pola widzenia; 4 ssaki operacyjne; 5 zestawów do monitorowania czynności życiowych w czasie i po zabiegu; myjnia automatyczna do mycia i dezynfekcji endoskopów; 5 wózków do zabiegów endoskopowych. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: 8 łóżek specjalistycznych; centrala monitorująca pacjentów dla 8 stanowisk; 1 respirator stacjonarny; 1 echokardiograf; 2 kardiowertery defibrylatory; 2 aparaty EKG; 16 pomp infuzyjnych; 2 urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca; 4 ssaki. Urządzenia te są niezbędne do spełnienia wymogów 8 łóżkowego oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. dzięki czemu będzie możliwe spełnienie wymogów NFZ dla tego typu oddziału. Pacjenci po zawałach serca muszą leżeć na specjalnej sali z monitorowaniem. Sala ta będzie stanowiła bazę do pracy dla Pracowni Hemodynamiki. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, zwiększenie dostępności do usług medycznych tego typu, dla pacjentów w naszym regionie Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 69 szt., 7

8 wykonane zakupionym sprzętem szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną osoby/rok, Lp. Beneficjent Tytuł 6 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno Położniczym a ego w Łomży poprzez zakup sprzętu medycznego. z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału ginekologiczno -położniczego: ultrasonograf z głowicą: dopochwową, brzuszną i do badania piersi- szt. 1 oraz zestaw do laparoskopii- szt. 1. Realizacja dostosuje realizowane usługi do przepisów i wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawi jakość wykonywanych badań i zabiegów a także rozszerzy zakres tych usług. Główne wskaźniki : Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 60 osoby/rok, wykonane zakupionym sprzętem 1500 osoby/rok Lp. Beneficjent Tytuł 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii a ego w Łomży poprzez zakup aparatury medycznej z EFRR , ,00 IX-XII 8

9 OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup sprzętu medycznego i remont pomieszczeń. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny: angiograf stacjonarny - szt. 1, system (urządzenie) do ablacji szt. 1, oraz przeprowadzone zostaną prace remontowo /adaptacyjne pomieszczeń. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych w nowej lokalizacji wynika z dostosowania pomieszczenia dla potrzeb angiografu (m.in. wielkość pomieszczenia, wytrzymałość konstrukcji budynku) a tym samym spełnienia wymagań dla pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej a ego w Łomży dla potrzeb Oddziału Kardiologii, ale także zabiegów chirurgii naczyniowej i radiologii zabiegowej. Główne wskaźniki : Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., wykonane zakupionym sprzętem 500 szt./rok. * - opisy projektów sporządzono na podstawie Szczegółowych formularzy zgłoszeniowych indywidualnego poddanych ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu * * * Po zakończeniu konsultacji w Departamencie Wdrażania RPO zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, który wraz z oceną projektów dokonaną przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa, który będzie mógł podjąć ostateczną decyzję o wyborze projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej i zaktualizowaniu IWIPK pod kątem wprowadzenia do Wykazu nowych projektów. Uwagi do projektów prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 18 sierpnia do 24 sierpnia Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz elektronicznie (w formacie Word) na adres: 9

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego Ogłoszenie na stronę www.rpowp.wrotapodlasia.pl Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: UTWORZENIE W POLSCE SYSTEMU RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o.

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA (BIZNESPLAN) Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. w ramach realizacji inwestycji: Rozbudowa Szpitala w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, październik 2011r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego:

Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego: Systemy elektroniczne dla publicznej służby zdrowia na przykładzie zadania inwestycyjnego: Wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce Lek. med. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych Ogłoszenie na stronę www.rpowp.wrotapodlasia.pl Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W POZNANIU LPO-410-23-00/2009 Nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2011 rok

A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2011 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE W ZAKRESIE ZADAŃ REMONTOWYCH I ZAKUPÓW APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN

Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Zdrowe społeczeństwo CZAS ZMIAN Dobre praktyki wykorzystania Funduszy Europejskich w latach 2007-2012 Zdrowe społeczeństwo Mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) sentencja Juwenalisa

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu

Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu BIULETYN ZPORR 2 (4)/2005 październik - grudzień ISSN 1732-8624 Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów Wnioski o płatność rozmowa z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego Przykłady projektów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo