Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie na stronę Zgodnie z Wytycznymi w zakresie projektów indywidualnych Ministra Rozwoju Regionalnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ogłasza 7-dniowe konsultacje społeczne projektów do wpisania na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (IWIPK), Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Dnia 13 sierpnia w siedzibie Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Komisja Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata oceniła niżej wymienione projekty zgłoszone w ramach naboru przeprowadzonego od 15 do 22 lipca na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej. Lp. Beneficjent Tytuł 1 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku Poprawa jakości diagnostyki chorób nowotworowych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej- Mammograf cyfrowy z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Beneficjentem, zamawiającym oraz właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu będzie Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO). Przedmiotowy projekt polega na zakupie aparatury diagnostycznej - mammografu cyfrowego. Rzeczowa realizacja przypada na okres VIII XII.2015 Całkowita wartość : ,00 zł brutto Wydatki kwalifikowane: ,00 zł brutto 1

2 Dofinansowanie RPO (90%) ,00 zł brutto Mammograf cyfrowy jest urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce zmian patologicznych w gruczołach piersiowych, zwłaszcza u kobiet po 45 roku życia, a także w trakcie badań kontrolnych (tzw. foolow up) chorych po leczeniu raka piersi. Umożliwia wykrycie wczesnych zmian nowotworowych u kobiet i mężczyzn, a także - dzięki lepszej jakości obrazu niż w przypadku zdjęć analogowych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie i dokładne wskazanie obszaru obserwowanej patologii. Pozwala także na wykrycie wznowy choroby nowotworowej. Posiadanie takiego urządzenia w BCO jest tym bardziej konieczne, że Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jednym z kilku ośrodków w województwie podlaskim realizujących populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi i w związku z tym wykonuje tzw. diagnostykę pogłębioną w procesie rozpoznawania wczesnego raka piersi. To działanie, mające szerokie oddziaływanie społeczne, jest realizowane w BCO z uwagi na fakt, iż BCO posiada wykwalifikowaną, przeszkoloną w zakresie diagnostyki raka piersi, kadrę medyczną. Specjalistyczna kadra medyczna musi jednak dysponować sprzętem na odpowiednim poziomie, żeby prowadzone działania przyniosły właściwy efekt. Dlatego konieczny jest zakup nowoczesnego cyfrowego mammografu, który zastąpi użytkowane urządzenie analogowe (rok produkcji 2005). Główne wskaźniki : wykonane zakupionym sprzętem 3100 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 3100 szt. Liczba udzielonych porad przez instytucję ochrony zdrowia doposażoną w aparaturę i/lub sprzęt medyczny 8429 szt. Liczba pacjentów objętych specjalistycznymi świadczeniami zdrowotnymi z zakresu chorób nowotworowych 8429 szt. Lp. Beneficjent Tytuł 2 Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Zakup nowych sprzętów medycznych (EKG) z EFRR , ,00 IX-XI OPIS PROJEKTU*: Przedmiot dotyczy dostawy sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w szczególności: 2

3 - 4 szt. aparatów EKG z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań diagnostycznych tj. wózek medyczny, zestaw komputerowy, laserowa drukarka zewnętrzna, łóżko wyposażeniem specjalistyczne do wykonywania badań EKG, parawan, zestaw mebli medycznych oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 3 szt. koncentratorów tlenu z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonywania tlenoterapii pacjentów tj. łóżko z wyposażeniem oraz prace remontowe wynikające z dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Oddział Psychosomatyczny, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny; - 2 szt. defibrylatorów przenośnych dla następujących komórek organizacyjnych: Izba Przyjęć, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny. W ramach dostawy obowiązkowe będzie dostosowanie pomieszczeń do użytkowania zakupionych urządzeń, przeprowadzenie szkolenia użytkowników sprzętu medycznego, instalacja sprzętu, udzielenie minimum 5 letniej gwarancji jakości w tym ponoszenie ów konserwacji, przeglądów technicznych, napraw bieżących oraz remontów kapitalnych. W ramach zostanie również przygotowane studium wykonalności, które szczegółowo określi przedmiot z uwzględnieniem wszystkich wymaganych elementów w tym etapów zadania i harmonogramu. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 8 szt. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 1 szt. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety - mężczyźni 1 szt. wykonane zakupionym sprzętem 4000 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4000 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 3 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji z EFRR , ,00 IX-XII OPIS PROJEKTU*: 3

4 W ramach pt. Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji zgłaszanego przez im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach planuje zakup systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do sterylizacji. Aparatura ta umożliwia przeprowadzenie badań diagnostycznych polegających na wprowadzeniu do organizmu specjalnego endoskopu wyposażonego na końcu w miniaturową i bardzo dokładną głowicę USG. Bezpośrednia bliskość głowicy i badanych struktur umożliwia użycie fali ultradźwiękowej o wyższej częstotliwości niż w konwencjonalnym USG, czego efektem jest wysoka zdolność rozdzielcza uzyskiwanego obrazu. W ten sposób badający lekarz ma możliwość nie tylko oglądania zmian jak w klasycznej endoskopii, ale jednocześnie w obrazie USG może sprawdzić ich wewnętrzną strukturę. Aparatura wykorzystywana będzie do diagnostyki zmian onkologicznych w obrębie przewodu pokarmowego i układu oddechowego, zapewniając wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, dające szansę na całkowite wyleczenie. Planowany do zakupu sprzęt umożliwi punkcję zmian patologicznych, niedostępnych w tradycyjnych badaniach endoskopowych, i wykonanie biopsji w celu pobrania materiału do badania histopatologicznego. Wartością dodaną będzie możliwość w u m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach staży specjalistycznych z zakresu pulmonologii oraz chorób wewnętrznych i gastrologii, co znacznie podniesie rangę szpitala jako ośrodka wiodącego na danym terenie. Zakres został wyselekcjonowany na podstawie szczegółowych analiz potrzeb jednostki w zakresie aparatury, z punktu widzenia największych Planowane przedsięwzięcie uzupełnia braki w wysokospecjalistycznych świadczeniach zdrowotnych występujących w regionie. Najbliższe urządzenie tego typu znajduje się w Białymstoku, co skutecznie ogranicza dostęp do tak zaawansowanej diagnostyki (usług medycznych), szczególnie osobom starszym, a takie osoby głównie wymagają takich badań. Możliwość zakupu i wykorzystania w procesie diagnostyki do zakupu systemu ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS ma więc znacznie strategiczne dla a, a tym samym mieszkańców regionu. Tak więc planowany do projekt rozszerzy zakres świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych, które nie były dotychczas realizowane w placówce szpitalu m im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, i, co należy podkreślić, na które jest duże zapotrzebowanie w regionie. Należy również wskazać, iż Wnioskodawca dysponuje wyspecjalizowaną kadrą medyczna oraz zapleczem technicznym, umożliwiającym prawidłowe wykorzystanie aparatury. Poza tym posiada również doświadczoną kadrę administracyjną, zapewniającą prawidłową realizację. Należy więc jednoznacznie stwierdzić, iż projekt jest gotowy do. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 1 szt. 4

5 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem 300 szt./rok Liczba wykonanych badań zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 300 szt./rok Lp. Beneficjent Tytuł 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU*: Przedmiotem jest doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Oddziały posiadają na wyposażeniu urządzenia starego typu. Sprzęt w oddziałach jest wyeksploatowany a jego ilość nie wystarczająca. Oddziały zostaną zlokalizowane w nowym budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej- Curie 26. Ilość nowych pomieszczeń i ich gabaryty sprawiają, że obecnie posiadany sprzęt jest w niewystarczającej ilości, aby można wyposażyć nim nowe pomieszczenia. Główne etapy przedsięwzięcia to: - ogłoszenie postępowań przetargowych na zakup aparatury medycznej - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Neonatologii wraz z Patologią Noworodka Szczegóły i rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów oraz z tego by zakupione urządzenia w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Realizacja etapów nastąpi po ogłoszeniu przetargów, wrzesień-październik 2015 r następnie wybrani zostaną dostawcy sprzętu. Całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, a zamontowana zostanie w grudniu Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego będzie polegać na zakupie wyposażenia do sal zabiegowych oraz wyposażenia gabinetów. Zakupione zostaną następujące urządzenia: Gabinet pierwszy: System Zintegrowanej Sali Operacyjnej wraz z lampami i kolumnami sztuk 1, Sprzęt endoskopowy wraz z torem wizyjnym i morcelatorem sztuk 1, Stół operacyjny mobilny sztuk 1, zestaw do znieczulenia sztuk 1, Kompletna diatermia sztuk 1, Gabinet drugi: 5

6 Stół operacyjny mobilny sztuk 1, Zestaw do znieczulenia sztuk 1,Kompletna diatermia sztuk 1. Pozostałe gabinety: lampy chirurgiczne wiszące sztuk 10, łóżka porodowe 2 sztuki, aparaty KTG 4 sztuki, wanna do porodów 1 sztuka, stanowisko resuscytacji noworodka 1 sztuka. Oddział Neonatologii będzie doposażony w 2 stanowiska intensywnej opieki neonatologicznej (wcześniaków). Zakupione zostaną: Inkubatory 4 sztuki, respiratory z funkcją NIV 2 sztuki, Pompy infuzyjne 12 sztuk, Elektrokardiomonitor 4 sztuki, aparat USG 1 sztuka, lampa chirurgiczna wisząca 1 sztuka. Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach będzie spełniał wszelkie normy i wymogi NFZ oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Urządzenia na Oddziale Neonatologii są dobrane w taki sposób aby zmniejszyć liczbę leczonych wentylowanych wcześniaków co poprawi ich dobrostan, a w przypadku a zmniejszy y leczenia takiego dziecka. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, szybsza rekonwalescencja pacjentów, co za tym idzie szybszy powrót do aktywności zawodowej. Aparat USG zakupiony w projekcie pozwoli na wczesne wykrywanie wad serca u noworodków. Umożliwi to wcześniejsze leczenie co w przyszłości dziecka oznacza mniej powikłań. Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 50 szt. Liczba wykonanych operacji zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 4136 szt., wykonane zakupionym sprzętem 1175 szt., Lp. Beneficjent Tytuł 5 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Przedmiotem jest doposażenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego posiada na wyposażeniu 4 videogastroskopy, 3 videokolonoskopy. Są to urządzenia 5 letnie w przypadku endoskopów, całkowicie wyeksploatowane. Częsta naprawa tych urządzeń 6

7 wpływa na dostępność do badań dla pacjentów w Ośrodku Sprzęt ten jest zacofany technologicznie. Obecnie w u trwa rozbudowa pracowni endoskopowych, a ilość posiadanego sprzętu jest niewystarczająca do wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń. W związku z planowanym otwarciem nowego 8-łóżkowego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego powstającym w budynku 1 B niezbędne jest wyposażenie oddziału w nowy sprzęt. Na oddział trafiają chorzy z bezpośrednim narażeniem życia (zawały serca choroby wieńcowe), którzy są leczeni inwazyjnie w Pracowni Hemodynamiki. Posiadane wyposażenie jest niewystarczające aby spełnić wymogi nowoczesnego Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Główne etapy przedsięwzięcia to: -ogłoszenie postępowań przetargowych na sprzęt i aparaturę medyczną -zakup i montaż wyposażenia do Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego -zakup i montaż wyposażenia do Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Rozwiązania techniczne dotyczące kupowanego sprzętu będą zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i odpowiadać będą aktualnym normom, zapotrzebowaniu oraz temu by w praktyce zapewniały wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych. Wybór sprzętu wynika z rzeczywistego zapotrzebowania Oddziałów, określonego przez ordynatorów. Główne etapy po ogłoszeniu przetargów, co nastąpi w IV kwartale 2015 r wybrani zostaną dostawcy sprzętu następnie całość przewidzianego w projekcie sprzętu medycznego zostanie zakupiona w ramach postępowań przetargowych, zamontowana zostanie do końca Sprzęt będzie umieszczony w nowo powstałych pomieszczeniach przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 25. Zakres rzeczowy obejmuje zakup następującego sprzętu: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego: 3 zestawy procesor i źródła światła, wózek endoskopowy; 3 videogastroskopy standardowe, 1 videogastroskop ultracienki, 1 videogastroskop zabiegowy, 2 videoduodenoskopy szeroko kanałowe; 2 videokolonskopy, 1 videoenteroskop z niezbędnym wyposażeniem; 2 diatermie z modułem APC (koagulacja w osłonie argonu); 2 insuflatory do podawania CO2; 2 zestawy do spłukiwania pola widzenia; 4 ssaki operacyjne; 5 zestawów do monitorowania czynności życiowych w czasie i po zabiegu; myjnia automatyczna do mycia i dezynfekcji endoskopów; 5 wózków do zabiegów endoskopowych. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego: 8 łóżek specjalistycznych; centrala monitorująca pacjentów dla 8 stanowisk; 1 respirator stacjonarny; 1 echokardiograf; 2 kardiowertery defibrylatory; 2 aparaty EKG; 16 pomp infuzyjnych; 2 urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca; 4 ssaki. Urządzenia te są niezbędne do spełnienia wymogów 8 łóżkowego oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego. dzięki czemu będzie możliwe spełnienie wymogów NFZ dla tego typu oddziału. Pacjenci po zawałach serca muszą leżeć na specjalnej sali z monitorowaniem. Sala ta będzie stanowiła bazę do pracy dla Pracowni Hemodynamiki. Rezultatem będzie podniesienie jakości leczenia pacjentów w Oddziałach, zwiększenie dostępności do usług medycznych tego typu, dla pacjentów w naszym regionie Główne wskaźniki : Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 69 szt., 7

8 wykonane zakupionym sprzętem szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną osoby/rok, Lp. Beneficjent Tytuł 6 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Ginekologiczno Położniczym a ego w Łomży poprzez zakup sprzętu medycznego. z EFRR , ,00 X-XII OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału ginekologiczno -położniczego: ultrasonograf z głowicą: dopochwową, brzuszną i do badania piersi- szt. 1 oraz zestaw do laparoskopii- szt. 1. Realizacja dostosuje realizowane usługi do przepisów i wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawi jakość wykonywanych badań i zabiegów a także rozszerzy zakres tych usług. Główne wskaźniki : Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba wykonanych zabiegów zakupionym sprzętem i/lub aparaturą medyczną 60 osoby/rok, wykonane zakupionym sprzętem 1500 osoby/rok Lp. Beneficjent Tytuł 7 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii a ego w Łomży poprzez zakup aparatury medycznej z EFRR , ,00 IX-XII 8

9 OPIS PROJEKTU:* Zakres działań przewidzianych do obejmuje zakup sprzętu medycznego i remont pomieszczeń. Stosując się do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych zakupiony zostanie sprzęt medyczny: angiograf stacjonarny - szt. 1, system (urządzenie) do ablacji szt. 1, oraz przeprowadzone zostaną prace remontowo /adaptacyjne pomieszczeń. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych w nowej lokalizacji wynika z dostosowania pomieszczenia dla potrzeb angiografu (m.in. wielkość pomieszczenia, wytrzymałość konstrukcji budynku) a tym samym spełnienia wymagań dla pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej a ego w Łomży dla potrzeb Oddziału Kardiologii, ale także zabiegów chirurgii naczyniowej i radiologii zabiegowej. Główne wskaźniki : Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia 1 szt. Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia 1 szt., Liczba zakupionego sprzętu i/lub aparatury medycznej 2 szt., wykonane zakupionym sprzętem 500 szt./rok. * - opisy projektów sporządzono na podstawie Szczegółowych formularzy zgłoszeniowych indywidualnego poddanych ocenie przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych w dniu * * * Po zakończeniu konsultacji w Departamencie Wdrażania RPO zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, który wraz z oceną projektów dokonaną przez Komisję Wstępnej Oceny Projektów Kluczowych zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa, który będzie mógł podjąć ostateczną decyzję o wyborze projektów na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej i zaktualizowaniu IWIPK pod kątem wprowadzenia do Wykazu nowych projektów. Uwagi do projektów prosimy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu: w terminie od 18 sierpnia do 24 sierpnia Pobierz formularz Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Poleska Białystok oraz elektronicznie (w formacie Word) na adres: 9

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Jest to projekt realizowany przez w Szamotułach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-15-03/2012 P/12/123 Wrocław, dnia 7 listopada 2012 r. Pani Krystyna BARCIK Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Inwestycje medyczne w bydgoskich szpitalach i placówkach medycznych realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD

LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 1 LICZBA URODZEŃ LICZBA ZGONÓW LICZBA HOSPITALIZACJI LICZBA PORAD 2 Szpital Wielospecjalistyczny Liczba urodzeń Liczba zgonów Liczba hospitalizacji Liczba porad 3 143 740 4 6227 153 081 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1

Lista Rankingowa_3_2008.xls 1 Lista Rankingowa Projektów po ocenie merytorycznej I stopnia, złożonych w Konkursie nr 3/2008 w ramach Działania 12.2 PO IiŚ (zaktualizowana na dzień 02.02.2010 r.) data rozpoczęcia konkursu Nr Konkursu

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie

modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie ApArAturA i urządzenia medyczne modernizacja BLOKu OperAcyJneGO w Samodzielnym publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie Obecnie szpital dysponuje zmodernizowanym blokiem operacyjnym, który zabezpiecza

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 28112014. dr n. med. Wojciech Dudek Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie p y p

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie

dokształcającego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub wojewódzki ośrodek koordynujący w latach 2007 2010 w zakresie Dziennik Ustaw Nr 52 3302 Poz. 271 2. Program profilaktyki raka szyjki macicy macicy etap podstawowy pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. macicy etap diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wyjaśnienia do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej Projekty z zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z krytetriami formalnymi w ramach Konkursu dla Naboru Nr 1 Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA

OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA OPIS PROJEKTU POD NAZWĄ ZAKUP WYPOSAśENIA MEDYCZNEGO DLA SOR W SZPZOZ IM. PROF. DR JANA BOGDANOWICZA W WARSZAWIE Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr Jana Bogdanowicza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 27 lutego 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Nowy Szpital w Olkuszu Bezpieczeństwo i zaufanie Grupa Nowy Szpital Nowy Szpital w Olkuszu Grupa Nowy Szpital to nowe spojrzenie na pacjenta, który jest podmiotem w ochronie zdrowia. Chcemy więcej i lepiej

Bardziej szczegółowo

Pion ginekologiczno - położniczy

Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno - położniczy Pion ginekologiczno- położniczy w rybnickim szpitalu usytuowany jest na 4 piętrze i składa się z 4 pododdziałów: - ginekologia operacyjna i zachowawcza - patologia ciąży

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie NajwaŜniejsze fakty: Dofinansowanie otrzymało 7 projektów publicznej słuŝby zdrowia w Warszawie -Łączna wartość projektów: blisko 71 mln PLN Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH

W A R U N K I D L A O D D Z I A Ł Ó W A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y WN E J T E R A P I I ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII W SZPITALACH Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych (Dz..) Załącznik

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH

INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH INWESTYCJE SPZOZ Nr 1 W BEŁŻYCACH 1. Inwestycje zrealizowane w 2011r. INWESTYCJE ZREALIZOWANE 1.1. Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPOWL na lata 2007 2013 Poprawa standardu i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Projekty indywidualne w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH XII PRIORYTETU POIiŚ, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ DECYZJĘ MINISTRA ZDROWIA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA - stan na 13.05.2011 r. Projekty indywidualne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY

/ pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY / pieczęć firmowa Wykonawcy / Załącznik nr. do OFERTY FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Aparat KTG do monitorowania ciąży pojedynczej szt. 3 Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto...

Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto... Załącznik nr 7 do NZZ/P/2/04/B PP7 OGŁOSZENIE O wyniku postępowania Umieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biziel.pl 13.01.2006r., zdjęto.... 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Eugeniusz Nowak

Dr Janusz Eugeniusz Nowak Dr Janusz Eugeniusz Nowak UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 5 IM. GEN. DYW. BOLESŁAWA SZARECKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 91-647 Łódź, pl. Hallera 1 tel. (0 42) 639 30 90, 639 30 88 fax (0 42)

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO

KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD DO ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków tel./fax: 12 423 20 88, 12 427 81 70 e-mail: sekretariat@cmj.org.pl KWESTIONARIUSZ OCENY JAKOŚCI PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29 Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD OGŁOSZENIE

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD OGŁOSZENIE Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - "POLKARD Warszawa, 06.03.2008 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku. Zadania inwestycyjne zrealizowane w SP ZOZ Brzesku w 2014 roku. W 2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku poniesiono nakłady inwestycyjne na łączną kwotę 2 193 960, 27 zł.,

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI PO IiŚ NA PÓŁMETKU PODSUMOWANIE EWOLUCJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 13

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, lutego 2014 roku 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZSS/500/2/20 14/MW Pan Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia w trosce o zapewenie należytej opieki dzieciom z chorobami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM Załącznik Nr 2 PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Cel generalny RPOWŚ 2007-2013: Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego ZP-104/2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego ZP-104/2008 Data publikacji : 29.10.2008 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Bielańskiego ZP-104/2008 Warszawa: Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx

http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/strony/projekty_kluczowe.aspx Załącznik nr 3 do Uchwały nr 917/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MAŁOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM w sprawie zmian w Uszczegółowieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. Kamienna Góra 25 września 2012r. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Kamienna Góra 25 września 2012r. Blok Porodowy i Oddział Neonatologiczny -przed remontem Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego:

Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Informacje dodatkowe oraz FAQs ze spotkania warsztatowego: Higiena Rąk kwestionariusz samooceny Ankieta powinna być realizowana oddzielnie na poszczególnych oddziałach. Personel powinien zostać przeszkolony

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

II. Anestezjologia i intensywna terapia/ Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci

II. Anestezjologia i intensywna terapia/ Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) II. Anestezjologia i intensywna terapia/

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 8.1) Priorytet 8 Zdrowie Definicje: 1. MODERNIZACJA - poprzez modernizację

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.4/42/12 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz środków trwałych Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stan na dzień 30.09.2012 r. z podziałem na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł

Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Diagnostyka węzłów chłonnych (Lymph nodes assessment) Joanna Anioł Joanna Anioł Wykształcenie: wyższe Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medium UJ w Krakowie 1989 1995 Kształcenie podyplomowe: Specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo