OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 9.9.SSI DO SIWZ MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 170 ponumerowanych stron Warszawa, dnia r. Strona 1 z 170

2 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I. Założenia początkowe oraz wymagania ogólne I.1 Wymogi dotyczące interoperacyjności lub migracji dla oferowanego SSI I.1.4 Wymagany stan docelowy:... 6 I.2 ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE... 7 Rozdział II. Wymagana, dodatkowa funkcjonalnośd w przypadku rozbudowy istniejącego SSI o dodatkowe moduły II.1 ZAKRES: WSPÓLNE II.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Identyfikacja pacjenta II.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Zakażenia szpitalne II.1.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Recepty II.1.4 Moduł/grupa funkcjonalności: E-Rejestracja II.2 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA II.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Dokumentacja medyczna II.3 ZAKRES: MODUŁY DODATKOWE II.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Badania histopatologiczne II.3.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Wsparcie zarządzania systemem jakości II.4 ZAKRES: LABORATORIUM II.4.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Punkt Pobrao II.4.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Laboratorium analityczne i mikrobiologiczne II.5 ZAKRES: PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA II.5.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Pracownia diagnostyczna II.6 ZAKRES: PRZYCHODNIA II.6.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Poradnia specjalistyczna II.7 ZAKRES: RUCH CHORYCH II.7.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Blok operacyjny II.7.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Symulator JGP II.8 ZAKRES: RIS/PACS/TELERADIOLOGIA II.8.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Wymagania ogólne II.8.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Radiologiczny System Informacyjny (RIS) II.8.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum obrazowe PACS Strona 2 z 170

3 II.8.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Teleradiologia Rozdział III. Wymagana, dodatkowa funkcjonalnośd w przypadku rozbudowy istniejącego SSI o dodatkowe moduły III.1 ZAKRES: WSPÓLNE III.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Raporty III.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Administrator III.1.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum Dokumentacji Medycznej III.1.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Identyfikacja pacjenta III.1.5 Moduł/grupa funkcjonalności: Zakażenia szpitalne III.1.6 Moduł/grupa funkcjonalności: Recepty III.1.7 Moduł/grupa funkcjonalności: E-Rejestracja III.2 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA III.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Dokumentacja medyczna III.3 ZAKRES: MODUŁY DODATKOWE III.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Badania histopatologiczne III.3.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Wsparcie zarządzania systemem jakości III.4 ZAKRES: LABORATORIUM III.4.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Punkt Pobrao III.4.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Laboratorium analityczne i mikrobiologiczne III.5 ZAKRES: PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA III.5.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Pracownia diagnostyczna III.6 ZAKRES: PRZYCHODNIA III.6.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Poradnia specjalistyczna III.7 ZAKRES: RUCH CHORYCH III.7.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Izba Przyjęd III.7.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Oddział III Rozpoznania III.7.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Zlecenia III.7.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Rozliczenia z NFZ III.7.5 Moduł/grupa funkcjonalności: Blok operacyjny III.7.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Symulator JGP III.8 ZAKRES: APTEKA III.8.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Apteczka oddziałowa Strona 3 z 170

4 III.8.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Apteka III.9 ZAKRES: RIS/PACS/TELERADIOLOGIA III.9.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Wymagania ogólne III.9.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Radiologiczny System Informacyjny (RIS) III.9.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Archiwum obrazowe PACS III.9.4 Moduł/grupa funkcjonalności: Teleradiologia Strona 4 z 170

5 Rozdział I. Założenia początkowe oraz wymagania ogólne. I.1 Wymogi dotyczące interoperacyjności lub migracji dla oferowanego SSI. I.1.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd Partnerowi Projektu wymagane funkcjonalności SSI, poprzez dostawę nowego rozwiązania lub zmodernizowanie i rozbudowanie istniejącego w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie zostały zaspokojone obecne i przyszłe potrzeby PP. Koniecznym jest zachowanie pełnej wzajemnej interoperacyjności nowo wdrażanych modułów/grup funkcjonalności, a także w przypadku rozbudowy, pełnej interoperacyjności z modułami/grupami /systemami funkcjonalności już funkcjonującymi u PP I.1.2 W przypadku dostarczenia nowego lub rozbudowy i zmodernizowania istniejącego systemu, Wykonawca zobowiązuje się zachowad (utrzymad status quo, odtworzyd) funkcjonalnie pełną, istniejącą obecnie integrację z systemami zewnętrznymi wskazanymi przez Partnera Projektu na etapie Analizy przedwdrożeniowej, które nie są przedmiotem wymiany lub rozbudowy w ramach Projektu. I.1.3 W przypadku, gdy wykonawca dokonuje rozbudowy systemu posiadanego przez Partnera przy użyciu produktu z innej linii produktowej (rozumianej jako produkt o innej nazwie handlowej lub innym zarejestrowanym znaku towarowym) wykonawca zobowiązany jest zaktualizowad wszystkie posiadane przez Partnera moduły systemu do ich najnowszej wersji z linii produktowej wdrażanej jako rozbudowa. I.1.4 Szpitalny System Informatyczny, stanowiący źródło Elektronicznej Dokumentacji Medycznej musi mied zaimplementowane i uruchomione mechanizmy integracji oraz zapewnid prawidłową integrację z lokalnym systemem EDM (REDM) będącym integralną częścią zamówienia, co najmniej poprzez zastosowanie interfejsu zgodnego ze standardem HL7 CDA Clinical Document Architecture, w wersji v.1 oraz v.2 Strona 5 z 170

6 Stan bieżący posiadanych systemów. Partner Projektu w części medycznej posiada wdrożony Szpitalny System Informatyczny OptiMED firmy COMARCH. Wykaz posiadanego oprogramowania: Lp. 1.1 Moduł 1. Izba Przyjęd, 2. Ruch Chorych - Oddział, 3. Ruch Chorych Zlecenia, 4. Rejestracja, 5. Apteka, 6. Apteczka Oddziałowa, 7. Raporty, 8. Administracja, 9. Archiwum, 10. Pracownia, 11. OptiNFZKom, I.1.5 Wymagany stan docelowy: I Partner Projektu oczekuje rozbudowy obecnie użytkowanego Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego szpitala poprzez dostarczenie dodatkowych elementów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczone oprogramowanie musi zapewnid pełną zgodnośd z eksploatowanym obecnie modelem bazy danych posiadanego oprogramowania SSI (HIS). Strona 6 z 170

7 Oferowany SSI musi posiadad realizowad wszystkie funkcjonalności przedstawione poniżej. I.2 ZAKRES: WYMAGANIA OGÓLNE I System jest zintegrowany, przez co rozumie się zintegrowaną pracę wszystkich jego podsystemów/modułów w oparciu o swobodną, automatyczną wymienialnośd danych pomiędzy nimi. I System ma interfejs graficzny dla wszystkich swoich podsystemów/modułów. I System, co najmniej w zakresie swoich podsystemów/modułów obejmujących: ruch chorych, aptekę centralną, apteczki oddziałowe, lecznictwo otwarte i rozliczenia NFZ powinien pracowad w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumied tę samą instancję bazy danych i te same tabele bazy danych. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w podsystemów/modułów. I W systemie musi zostad zachowana zasada jednokrotnego wprowadzania danych. Wymiana danych pomiędzy modułami musi odbywad się na poziomie bazy danych I Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej (co najmniej MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Opera) i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Dostęp do aplikacji przez WWW dotyczy co najmniej następujących podsystemów/modułów/grup funkcjonalności: izba przyjęd, oddział szpitalny, zlecenia, poradnia specjalistyczna I Dane systemu przechowywane są w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. I W podsystemach/modułach części medycznej systemu musi byd zapewniona praca w pełnej funkcjonalności na tabletach lub komputerach wyposażonych w monitory dotykowe. I System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Jest wyposażony w system podpowiedzi (help). W przypadku oprogramowania narzędziowego i administracyjnego serwera bazy danych dopuszcza się komunikację w języku angielskim. I W funkcjach związanych z wprowadzaniem danych system udostępnia podpowiedzi, automatyczne wypełnianie pól (np. automatyczne wprowadzenie kodu TERYT na podstawie nazwy miejscowości i/lub kodu pocztowego), szablony, słowniki grup danych (np. katalogi leków, procedur medycznych, jednostek chorobowych, danych osobowych czy danych terytorialnych). Strona 7 z 170

8 I System zapewnia odpornośd struktur danych (baz danych) na uszkodzenia oraz pozwala na szybkie odtworzenie ich zawartości i właściwego stanu, jak również łatwośd wykonania ich kopii bieżących. I Musi istnied możliwośd obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki I W każdym oknie, gdzie możliwa jest edycja powinien znajdowad się klawisz <cofnij> lub <anuluj> powodujący powrót do poprzedniego okna bez zapisu danych I W każdym polu edycyjnym(opisowym) tj. np. treśd wywiadu powinna istnied możliwośd wybrania i skorzystania z dowolnego zdefiniowanego formularza, tekstu standardowego lub wczytania tekstu zapisanego w pliku zewnętrznym. Powinna również w tych miejscach istnied możliwośd zapisu wprowadzonego tekstu do zewnętrznego pliku oraz powinny byd udostępnione podstawowe narzędzia ułatwiające edycję np. kopiuj/wklej. I Wszystkie błędy niewypełnienia pól obligatoryjnych oraz niewłaściwego wypełnienia pól powinny byd prezentowane w jednym komunikacie z możliwością szybkiego przejścia do miejsc na formularzach w aplikacji, gdzie błędy te wystąpiły. I System umożliwia wykonanie nowej operacji wprowadzenia/edycji danych bez konieczności przerywania czynności dotychczas wykonywanej (np. obsługa zdarzenie w trybie nagłym) i powrót do zawieszonej czynności bez utraty danych, kontekstu itp. I System posiada mechanizm wyróżnienia wyświetlanych pól formularzy danych: I I I których wypełnienie jest obligatoryjne, przeznaczonych do edycji, wypełnionych niepoprawnie. I System jest wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia funkcjonują na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). I Dane powinny byd chronione przed niepowołanym dostępem przy pomocy mechanizmu uprawnieo użytkowników. Każdy użytkownik systemu powinien mied odrębny login i hasło. Jakakolwiek funkcjonalnośd systemu (niezależnie od ilości funkcjonujących podsystemów/modułów) musi byd dostępna dla użytkownika dopiero po jego zalogowaniu. System uprawnieo powinien byd tak skonstruowany, aby można było użytkownikowi nadad uprawnienia z dokładnością do rodzaju wykonywanej operacji tj. osobne uprawnienie na odczyt danych Strona 8 z 170

9 i osobne na wprowadzanie/modyfikację danych. System uprawnieo powinien umożliwiad definiowanie grup uprawnieo, które mogłyby byd przydzielane poszczególnym użytkownikom. I W przypadku przechowywania haseł w bazie danych, hasła muszą byd zapamiętane w postaci niejawnej (zaszyfrowanej). I Musi istnied możliwośd nadawania użytkownikowi pojedynczych uprawnieo z listy dostępnych. System musi umożliwiad definiowanie grup użytkowników i przydzielanie użytkowników do tych grup. I Musi istnied możliwośd nadania użytkownikowi uprawnieo do pracy wyłącznie w kontekście wybranej/wybranych jednostek organizacyjnych. Np. tylko oddział wewnętrzny lub gabinet POZ i izba przyjęd. I System musi umożliwid zmianę jednostki organizacyjnej, w kontekście której pracuje użytkownik bez konieczności wylogowywania się z systemu. I System powinien umożliwiad nadawanie uprawnieo użytkownikom do jednostek organizacyjnych w których pracują, np. lekarz pracujący na izbie przyjęd i oddziale wewnętrznym powinien w swoich aplikacjach widzied tylko pacjentów izby przyjęd i tego jednego oddziału. I System musi tworzyd i utrzymywad log systemowy, w którym rejestrowane są wykonane przez wszystkich użytkowników systemu najważniejsze czynności (zalogowanie do systemu, wylogowanie z systemu, modyfikacja zawartości pól rekordów z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych). I System powinien automatycznie wylogowywad lub blokowad sesję użytkownika po zadanym czasie braku aktywności. I Co najmniej w części medycznej systemu użytkownik po zalogowaniu powinien widzied pulpit zawierający tylko te funkcje i moduły, które są dostępne dla tego użytkownika. I System powinien umożliwiad obsługę procesów biznesowych realizowanych w szpitalu tzn. powinien: I pokazywad tylko to, co w danym momencie jest najważniejsze, I udostępniad tylko te zadania, które na danym etapie powinny zostad wykonane, Strona 9 z 170

10 I niezbędne, I umożliwid wprowadzenie tylko tych danych, które są podpowiadad kolejne kroki procesu. I System musi posiadad mechanizmy przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do poszczególnych użytkowników i ich grup. I System musi posiadad mechanizm powiadomieo generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanów określonych obiektów (np. zlecenie, pacjent), zmianą lub brakiem zmiany stanu w czasie. I System musi umożliwiad automatyczne wprowadzenie danych pacjenta co najmniej z dowodu osobistego przy wykorzystaniu czytnika (skanera) dokumentów (funkcjonalnośd wykorzystywana podczas obsługi przyjęcia pacjenta w izbie przyjęd, rejestracji poradni, rejestracji pracowni, itp.) I System musi umożliwiad przekazywanie wyników sprawozdao i analiz w postaci elektronicznej. System przygotowuje wyniki sprawozdao i analiz w postaci plików co najmniej w formatach CSV lub HTML lub XML. I System musi korzystad z zewnętrznych słowników, które są zaimplementowane w wersji instalacyjnej systemu i aktualizowane (w przypadku zmiany ich zawartości) w ramach dostarczania nowych wersji systemu (m.in. Słownik Kodów Resortowych, Klasyfikacja Zawodów, Słownik Kodów Tytułów Ubezpieczenia ZUS, Klasyfikacja Środków Trwałych) oraz daje możliwośd korzystania ze słowników wewnętrznych (np. słownik ośrodków powstawania kosztów) porządkujących powtarzalne dane w ramach systemu. I Musi istnied możliwośd zarządzania słownikami (wprowadzanie/modyfikacja/usuwanie) z poziomu administratora SSI. I System posiada możliwośd dynamicznego definiowania widoków słowników z użyciem mechanizmów filtrowania i sortowania danych. I System posiada możliwośd definiowania szablonów dokumentów wykorzystywanych w jednostce Strona 10 z 170

11 Rozdział II. Wymagana, dodatkowa funkcjonalnośd w przypadku rozbudowy istniejącego SSI o dodatkowe moduły. SSI Wymagania funkcjonalne w podziale moduły/grupy funkcjonalności związane z gromadzeniem danych Medycznych II.1 ZAKRES: WSPÓLNE II.1.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Identyfikacja pacjenta II System musi umożliwid nadruk danych identyfikacyjnych pacjenta na opaskach nadgarstkowych mogących zawierad: imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz jego indywidualny, unikalny dla całego systemu identyfikator/kod drukowany w postaci numerycznej lub/oraz kodu paskowego II System musi umożliwid konfigurowanie administratorowi systemu wzorów (szablonów) w/w nadruków w zakresie wyboru drukowanych danych identyfikacyjnych i ich rozmieszczenia; II Edytor szablonów musi uwzględniad rozmiar obszaru do druku dostępny dla drukarki etykiet/opasek nadgarstkowych (na podstawie sterownika drukarki), II Moduł musi umożliwiad wydruk danych na opasce pacjenta zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku, które nakłada na placówki medyczne obowiązek zaopatrzenia pacjentów w znak identyfikacyjny, który będzie zawierał informacje pozwalające na ustalenie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, uniemożliwiający identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. II.1.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Zakażenia szpitalne II Wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów. II Przegląd danych archiwalnych w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych, wizyt w zakładach diagnostycznych, wyników badao i wizyt w poradniach. Strona 11 z 170

12 II Możliwośd sygnalizowania przy kolejnych pobytach pacjenta, że był wcześniej umieszczony w rejestrze zakażeo szpitalnych, rejestrze patogenów alarmowych, rejestrze zgłoszeo zachorowania na chorobę zakaźną. II Możliwośd modyfikacji danych w zakresie: II II rejestracji zakażenia szpitalnego, rejestracji patogenu alarmowego. II Możliwośd realizacji rejestracji zakażenia szpitalnego z poziomu oddziału. II Wypełnianie i wydruk dokumentów: II II karta rejestracji zakażenia szpitalnego karta rejestracji drobnoustroju alarmowego II zgłoszenie zachorowania na chorobę zakaźną z poziomu modułu/grupy funkcjonalności Oddział, II zgłoszenie zgonu z powodu choroby zakaźnej z poziomu modułu/grupy funkcjonalności Oddział. II Ewidencja elementów pobytu pacjenta na oddziałach: II II II II wywiad wstępny, karta wywiadu epidemiologicznego rozpoznania: wstępne, koocowe, przyczyna zgonu, lekarza prowadzącego, II zleconych i wykonanych badao diagnostycznych, procedur, zabiegów, leków, konsultacji i ich wyników II informacje dotyczące personelu uczestniczącego przy zabiegu operacyjnym, porodzie, II Wydruki dokumentów wewnętrznych Zespołu: II II karta rejestracji zakażenia szpitalnego, karta rejestracji patogenu alarmowego. II Wydruki dokumentów zewnętrznych Zespołu: II karta zakażenia szpitalnego wprowadzona na poziomie oddziału, II karta zgłoszenia choroby zakaźnej, jeżeli autoryzowana na poziomie oddziału, II zestawieo statystycznych, ruchu chorych. Strona 12 z 170

13 II Obsługa rejestrów: II II II rejestr zakażeo szpitalnych, rejestr patogenów alarmowych, rejestr zgłoszeo zachorowania na chorobę zakaźną, II Czynności analityczno sprawozdawcze: II w tym: możliwośd wykorzystania standardowych raportów, II zestawienia różnych kombinacji danych wprowadzanych w poszczególne raporty (zakażeo, patogenów, chorób zakaźnych, zgonów z powodu chorób zakaźnych), II możliwośd tworzenia raportów okresowych dla poszczególnych oddziałów szpitala, łącznie dla całego szpitala, II możliwośd generowania raportów w wybranym zakresie: rodzaj zakażenia, rodzaj patogenu, rodzaj czynnika epidemiologicznego, II ilości osobodni z poszczególnymi czynnikami ryzyka (z kart rejestracji zakażenia szpitalnego), II wydruki i przeglądanie zestawieo, raportów, II.1.3 Moduł/grupa funkcjonalności: Recepty II Możliwośd wystawiania recept. II Możliwośd ewidencji wystawionych recept zgodnie z obowiązującymi przepisami. II Możliwośd wydruku recept wypełnionych bądź pustych. II Wspomaganie decyzji farmakoterapeutycznych: informacja o leku, (postad, dawka, wielkośd opakowania, dostępnośd) II Dane pacjenta: imię nazwisko, PESEL, wiek, adres są wpisywane automatycznie. II II recepty. II II Możliwośd wyboru uprawnieo z listy rozwijanej. Możliwośd podpowiedzenia leków z ostatnio wystawionej Możliwośd skonfigurowania leków preferowanych. Możliwośd zaznaczenia check box-a "lek przyjmowany stale". Strona 13 z 170

14 II II Możliwośd edytowania niewydrukowanej recepty. Możliwośd usunięcia niewydrukowanej recepty. II Po wydruku recepty pojawia się okienko z informacją o wydrukowanej recepcie, jej pobranym numerze z bazy dla danego lekarza. II Możliwośd określenia rodzaju recepty: białej lub różowej. II.1.4 Moduł/grupa funkcjonalności: E-Rejestracja II Rejestracja nowego pacjenta użytkownika systemu II Rejestracja danych kontaktowych i adresowych pacjentów II Kontrola poprawnośd formatu danych kontaktowych: adres , nr telefonu (w celu zapewnienia możliwości automatycznego wysyłania wiadomości) II Podpowiadanie nazw miejscowości i ulic w danych adresowych pacjentów na podstawie słowników II Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS II Potwierdzenie rejestracji pacjenta poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez II II Aktualizacja danych pacjenta/użytkownika Opcjonalne wymuszanie zmiany hasła co 30 dni II Przegląd struktury organizacyjnej Jednostki Ochrony Zdrowia w układzie hierarchicznym II Przegląd rejestru personelu realizującego usługi medyczne; prezentacja dostępności personelu (harmonogramy pracy personelu w strukturze organizacyjnej szpitala) w czasie rzeczywistym II Prezentacja w czasie rezerwacji wizyty innych rezerwacji pacjenta (kontrola poprawności terminu rezerwacji względem innych rezerwacji pacjenta) II Możliwośd skonfigurowania funkcji potwierdzania rezerwacji wizyty poprzez wprowadzenie kodu udostępnionego przez SMS II Przegląd w portalu pacjenta rejestru wizyt realizowanych na rzecz pacjenta z wyróżnieniem stanu usługi (planowana, zrealizowana, anulowana) moje wizyty II Prezentacja informacji o niepotwierdzonych przez SMS rezerwacjach pacjenta w oknie głównym portalu pacjenta (przy Strona 14 z 170

15 uruchomionym potwierdzaniu wizyty przez kod przesłany za pomocą SMS). II Wysyłanie przez SMS przypomnieo o zbliżających się terminach wizyt II Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS o zmianie terminu realizacji usługi (wizyty) II Automatyczne wysyłanie wiadomości o zmianie terminu realizacji usługi (wizyty) II.2 ZAKRES: DOKUMENTACJA MEDYCZNA II.2.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Dokumentacja medyczna II Możliwośd projektowania własnych formularzy dokumentacji medycznej, II Definiowania własnych formularzy przeznaczonych do wpisywania danych w systemie. II Wyświetlanie, wprowadzanie i drukowanie informacji w ustalonej przez użytkownika postaci (definiowalne formularze oraz edytor wydruków dla badao, konsultacji, itp.). II Wykorzystanie formularzy zaprojektowanych przez użytkownika. II Przegląd, wprowadzanie i modyfikacja danych wizyty w następujących kategoriach: II II wizyty), II II II wywiad (na formularzu zdefiniowanym dla wizyty), opis badania (na formularzu zdefiniowanym dla informacje ze skierowania, skierowania, zlecenia, planowanie i rezerwacja zleceo z wizyty, II możliwośd wykorzystania szablonów zleceo złożonych, II II II usługi, świadczenia w ramach wizyty, rozpoznanie (główne, dodatkowe), zalecenia z wizyty (w tym zwolnienia lekarskie), Strona 15 z 170

16 II leki przepisane wg słownika leków, recepty (z rozmieszczaniem i nadrukiem na formularzach recept), II wystawione skierowania, II leki podane podczas wizyty (współpraca z apteczką oddziałową), II możliwośd wpisania przy podaniu leku danych charakteryzujących szczepienie, II wykonane podczas wizyty drobne procedury, nie mające wpływu na rozliczenie pacjenta II inne dokumenty (zaświadczenia, druki, na formularzach zdefiniowanych dla wizyty). II Możliwośd stosowania słownika tekstów standardowych do opis danych wizyt II Możliwośd wykorzystania definiowalnych formularzy do opisu danych wizyty II Możliwośd wprowadzania opisów wyników badao na definiowalnych formularzach wyników dostosowanych do rodzaju wykonywanego badania II.3 ZAKRES: MODUŁY DODATKOWE II.3.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Badania histopatologiczne II Możliwośd zdefiniowania dowolnych pracowni w tym: II II II II histopatologii, cytologii ginekologicznej, immunohistochemicznej, biologii molekularnej itp. cytologii i analiz specjalnych II innych pracowni, w tym zewnętrznych (np. badao cytogenetycznych) II Możliwośd wprowadzenia i pielęgnacji słowników: II II II zlecających kontrahenci, lekarze zewnętrzni, standardowe komentarze do materiału, od jednostek Strona 16 z 170

17 II Możliwośd zaawansowanej administracji uprawnieniami pracowników z podziałem na prawa dla każdego badania osobno: II II II II II zatwierdzania wyników własnych, przeprowadzania badania, asystowania przy badaniu, wpisywania wyników do systemu, drukowania wyników. II II Możliwośd prowadzenia wielu ksiąg w pracowni. Możliwośd zdefiniowania i pielęgnacji katalogów: II morfologii (w tym kodów SNOMED i ICD-O-3), II topografii (miejsc pobrania, pochodzenia materiału) powiązany z ICD-O-3, II II II II II II typ badania, czasów realizacji (śródoperacyjne, CITO...), rodzajów materiałów (płyn, wymaz, ), barwieo, katalogu materiałów i badao, wyników badao, II Automatyczne określanie badania na podstawie przesłanych materiałów i skonfigurowanych katalogów. II Możliwośd łączenia różnych badao i materiałów na jednym skierowaniu (z konfigurowalnymi ograniczeniami). II Możliwośd zlecania dodatkowych badao poza standardowym (np. markerów immunohistochemicznych). II Możliwośd rejestracji automatycznej zlecania wygenerowanego w module zleceo oddziałowych i ręcznej. II Możliwośd rejestracji manualnej. Użytkownik nanosi wszystkie dane pacjenta (dotyczy sytuacji, kiedy pacjent pochodzi spoza jednostki). II Możliwośd potwierdzenia odbioru materiału do badania morfologicznego w Zakładzie Patologii wraz z listą osób uprawnionych do takiego potwierdzenia. II Możliwośd przeglądania materiałów w wykrawalni według np. pacjenta, topografii, rodzaju materiału. Strona 17 z 170

18 II : Możliwośd ewidencji do badania wykorzystanych materiałów II II II wycinków (ilośd, typ, data, diagnosta), bloczków (ilośd, typ, data, diagnosta), szkiełek (ilośd, typ, data, diagnosta). II II Możliwośd ewidencji i obsługi konsultacji Minimalny zakres danych zlecania: II II II II II II II II II dane pacjenta, data zlecenia, jednostka zlecająca badanie, lekarz zlecający, nazwa badania, rodzaj materiału, topografia pobrania, data pobrania, rozpoznanie kliniczne, II wykaz uprzednio wykonanych u chorego badao morfologicznych II pole tekstowe z możliwością wpisania danych klinicznych istotnych do rozpoznania II pilnośd. II Nanoszenie wyników badao: II rozpoznanie wraz z kodem SNOMED lub ICD-O-3 wybieranym z katalogu (jeśli jest dostępny), II typ wyniku (wstępny, koocowy, uzupełnienie do wyniku badania np. wyniki badania receptorów lub badania cytogenetycznego) II II II możliwośd załączenia zdjęd próbek i mikroskopowych, komentarz do rozpoznania metoda barwienia, II zastosowane badania dodatkowe np. ultrastrukturalne, cytofluorymetryczne, cytogenetyczne Strona 18 z 170

19 II opisowy wynik badania (makro i mikro) bez ograniczenia ilości stron, II zespół wykonujący badanie: pobierający, diagnozujący, laborant, asystent, sekretarka, lekarz zatwierdzający II dodatkowe pracownie II Obsługa zatwierdzenia wyników przez lekarza: II II przegląd wyniku, wydruk próbny, II koniecznośd autoryzacji imiennej kodem i hasłem użytkownika. II Przegląd wyników badao według różnych kryteriów: II II II II dane pacjenta, okres, badanie, rozpoznanie, II Możliwośd wprowadzania informacji o odbytych zebraniach kliniczno patologicznych (data zebrania, prowadzący, oddział, omawiane przypadki). II Wydruki i zestawienia: II II zlecenia, księgi badao, II listy skierowao dla poszczególnych jednostek kierujących, w wybranym okresie czasu, II listy wyników dla poszczególnych jednostek kierujących, w wybranym okresie czasu, II wprowadzanych danych do systemu przez pracowników (skierowao, wyników). II Podsumowanie pracy diagnostów: liczba ocenionych skierowao i preparatów, zestawienie opóźnieo: podsumowanie i szczegółowe. II Zestawienie wykonanych markerów immunohistochemicznych. II Możliwośd bieżącej analizy wykonanych badao według: II diagnosty, Strona 19 z 170

20 II II II II II zakresu dat skierowania, rodzaju badania, rodzaju materiału, topologii materiału (miejsca pobrania), wyniku. II Ewidencja zdarzeo związanych z obsługą skierowania w pracowni:. II II zlecenie wykonania preparatów, ewidencja wykonania i przekazania preparatu, II śledzenie przekazywania preparatów w obrębie jednostki i poza nią (wypożyczenia), II Raporty pozwalające podsumowad i analizowad obsługę preparatów: II II zakresu dat skierowania, rodzaju badania. II Automatyczne zarządzanie preparatami APS przekazywanie do odpowiednich pracowni, kontrola zużycia, możliwośd zlecania wykonania nowych preparatów oraz przekazywania między pracowniami. II Ewidencja diagnosty odpowiedzialnego za skierowanie. Możliwośd przekazywania preparatów (części lub całości) oraz odpowiedzialności za skierowanie między diagnostami. II.3.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Wsparcie zarządzania systemem jakości II W ramach modułu/grupy funkcjonalności dotyczącej wsparcia zarządzania systemem jakości należy dostarczyd i wdrożyd portal intranetowy, który powinien udostępniad następujące funkcjonalności: II Kalendarz II Widok kalendarza w układzie miesięcznym, tygodniowym, pięciodniowym, dziennym oraz wykresu Gantta. II Możliwośd dodawania aktywności do kalendarza ze wskazaniem ich opisu, czasu trwania, lokalizacji. Strona 20 z 170

21 II Możliwośd komentowania aktywności przez osoby posiadające uprawnienia do danej aktywności. II Możliwośd definiowania powtórzeo dla aktywności - dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne II II Możliwośd oznaczania aktywności jako prywatne Możliwośd załączania załączników do aktywności II Możliwośd zapraszania do aktywności innych użytkowników lub działów II Możliwośd akceptacji i odrzucania zaproszeo do aktywności oraz podgląd tych statusów przez zapraszającego II Podgląd na widoku kalendarza grafika pracy z podsystemu kadrowego systemu informatycznego jednostki z rozróżnieniem grafików planowanych i realizowanych. II Możliwośd definiowania kalendarzy dla działów firmy dostępnych automatycznie jedynie dla pracowników danego działu II Współdzielenie kalendarzy II Obsługa dostępu do kalendarza w trybie sekretarza/sekretarki z wyłączeniem aktywności oznaczonych jako prywatne. II Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi z zainstalowanym systemem Google Android, II Możliwośd podglądu kalendarza innych użytkowników przez uprawnione osoby II pracownika Możliwośd personalizacji kalendarza przez każdego II Klient poczty II Zgodnośd z serwerami pocztowymi obsługującymi IMAP i POP3 II Możliwośd ograniczenia do obsługi poczty wewnętrznej organizacji II Adresowanie poczty z wykorzystaniem bazy kontaktów (prywatnej i ogólnofirmowej) II Przeszukiwanie poczty wg. adresów, tematów i zawartości wiadomości. II Kontakty Strona 21 z 170

22 II II lekarze) II Obsługa kontaktów indywidualnych Obsługa kontaktów grupowych (np. ordynatorzy, Obsługa kontaktów wspólnych dla całej organizacji. II Możliwośd grupowania kontaktów w nieograniczonej strukturze drzewiastej II Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi z zainstalowanym systemem Google Android, II Brak ograniczeo na ilośd kontaktów i ilośd adresów w ramach kontaktu II Zadania II Obsługa priorytetów II Możliwośd definiowania daty ukooczenia, ilości godzin planowanych oraz faktycznej ilości godzin zrealizowanych II Możliwośd zlecania zadao innym osobom lub działom II Możliwośd akceptacji bądź odrzucania wykonania zadania (wielokrotnie) przez zlecającego II Wiadomości błyskawiczne II Możliwośd przekazania wiadomości błyskawicznej do innego użytkownika lub działu. II Chat II II Możliwośd podglądu historii prywatnych rozmów Rozmowy prywatne, ogólne oraz grupowe II Samoobsługa w sprawach pracowniczych: II Urlopy II Integracja z systemem kadrowym w zakresie wyświetlania ilości dostępnego urlopu. II Składanie wniosku urlopowego z rozróżnieniem na typ (wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem, na żądanie, zdrowotny) II Dwupoziomowy system akceptacji wniosków - przez przełożonego oraz pracownika kadr. II Automatyczne przekazywanie zaakceptowanego wniosku do systemu Kadrowego. Strona 22 z 170

23 II Prezentacja zaakceptowanego urlopu jako aktywności na kalendarzu II Obsługa wyjśd z pracy (służbowych i prywatnych) II Możliwośd zgłaszania wniosków o wyjście II Możliwośd akceptacji lub odrzucania wniosków przez przełożonego II Prezentacja zaakceptowanego wyjścia jako aktywności na kalendarzu II Baza wiedzy II II drzewiastej II II wiedzy II wiedzy Publikowanie i przeglądanie bazy wiedzy. Możliwośd organizowania bazy wiedzy w strukturze Możliwośd dodawania obrazów i załączników Możliwośd przeniesienia artykułu do Archiwum Bazy Możliwośd przeniesienia katalogu do Archiwum Bazy II Zgłoszenia usterek i uwag do dowolnego działu (np. technicznego, IT). II Możliwośd wskazania środka trwałego z ewidencji systemu środków trwałych, którego dotyczy zgłoszenie II Możliwośd zdefiniowania przez użytkowników pracujących przy zgłoszeniu elementów: planowana data realizacji, pracochłonnośd, planowane i tymczasowe rozwiązanie. II II II Obsługa statusów realizacji zgłoszenia i komentarza. Możliwośd wydruku zgłoszenia Możliwośd przypisania zgłoszenia do serwisanta II Możliwośd ustalenia ostatecznego terminu wykonania zgłoszenia II Wyróżnienie kolorem przeterminowanych zgłoszeo (zgłoszeo, którym minął ostateczny termin wykonania zgłoszenia) II Możliwośd ustalenia priorytetu dla zgłoszenia przez osobę obsługującą zgłoszenie II Tablica ogłoszeo Strona 23 z 170

24 II Możliwośd tworzenia ogłoszeo ogólnych, jak i dla poszczególnych działów II Możliwośd tworzenia ogłoszeo koniecznych do potwierdzenia zapoznania się z treścią przez pracownika II Dostępne zestawienia z listą użytkowników, którzy otworzyli ogłoszenie oraz takich, którzy potwierdzili zapoznanie się z treścią II Zarządzanie zasobami II Możliwośd definiowania bazy zasobów z uwzględnieniem możliwości tworzenia grup/typów. II Określony zasób może należed do wielu grup II Możliwośd definiowania zasobów, których rezerwacja nie ma konieczności akceptacji przez zarządzającego zasobami oraz takich z koniecznością akceptacji II Możliwośd rezerwacji zasobów przez pracowników poprzez składanie wniosków II Możliwośd akceptacji bądź odrzucenia wniosku przez zarządzającego zasobem II Podgląd kalendarza zajętości zasobu II Dostęp do grafiku czasu pracy (planowanego i realizowanego) II Grafik czasu pracy (planowany i realizowany) w rozbiciu na umowę o pracę i kontrakt II Możliwośd wystawienia załącznika do faktury lub rachunku na podstawie zrealizowanego grafika czasu pracy zarejestrowanego w systemie ewidencji czasu pracy. II Bezpieczne repozytorium dokumentów ( dalej nazywane Repozytorium) II Dostęp do repozytorium dokumentów: II przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów. II bezpośrednio z pakietów biurowych MS Office,Open Office i Libre Office po zainstalowaniu odpowiedniej wtyczki w powyższym oprogramowaniu II poprzez mapowany zasób sieciowy ( protokół WebDav) Strona 24 z 170

25 II Wersjonowanie dokumentów w repozytorium II Repozytorium musi zapewniad automatyczne wersjonowanie dokumentów. II Repozytorium musi zapewnid narzędzia audytowe zapewniające informację kto, kiedy i z jakiego adresu IP: otworzył dokument, modyfikował dokument, skasował dokument, przeniósł dokument, modyfikował meta dane związane z dokumentem. II Repozytorium musi umożliwiad nadawanie uprawnieo dla dokumentów z dokładnością do ich fragmentów w przypadku dokumentów edytora tekstu MS Office w zakresie co najmniej formatów DOCX, XLSX,. II System ochrony dokumentów musi umożliwiad szyfrowanie dokumentów w formatach DOCX i XSLX wyciąganych poza repozytorium, tak aby były one bezużyteczne dla osób nie posiadających odpowiednich uprawnieo oraz dedykowanych narzędzi. II System musi pozwalad na precyzyjne określanie uprawnieo użytkowników do zabezpieczonych dokumentów i/lub ich fragmentów. Minimalnie system powinien pozwalad na określenie uprawnienia do: II II II przeglądania dokumentu, edytowania dokumentu, zmiany uprawnieo do dokumentu II System ochrony dokumentów musi byd zintegrowany z repozytorium dokumentów, m.in. w momencie dodawania dokumentu o danej grupie zabezpieczeo, system powinien automatycznie szyfrowad ten dokument oraz wszystkie wygenerowane konwersje. Od tego momentu dokument musi pozostawad jedynie w wersji zaszyfrowanej. II System musi dostarczyd narzędzie integrujące się z MS Office umożliwiające pracę z zaszyfrowanymi dokumentami bezpośrednio z poziomu tych aplikacji. II System musi umożliwiad pracę off-line z zabezpieczonymi dokumentami. II System musi zapewnid okienko informacyjne w razie odmowy dostępu z informacją o przyczynie. Strona 25 z 170

26 II System musi zbierad do centralnego serwera informacje audytowe o wszelkich próbach dostępu (także nieudanych próbach) wykonywanych na dokumencie. II.4 ZAKRES: LABORATORIUM II.4.1 Moduł/grupa funkcjonalności: Punkt Pobrao II Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne: II przyjmowanie zleceo badao laboratoryjnych z modułów/grup funkcjonalności z zakresu Ruch chorych i Przychodnia z możliwością określenia domyślnego punktu pobrao dla zleceniodawcy II wykonania II II II możliwośd wyszukiwania zleceo wg planowanej daty wyróżnianie zleceo CITO obsługa punktu przyjęcia rejestracja wysłania materiałów II oznakowanie pobieranych materiałów kodem kreskowym. II II II rejestracja w systemie pobranych materiałów. automatyczne odnotowanie daty i godziny pobrania, odnotowanie osoby pobierającej materiał II Przekazywanie elektronicznego potwierdzenia pobrania materiału do zleceniodawców modułów/grup funkcjonalności z zakresu Ruch chorych i Przychodnia oraz do modułu/grupy funkcjonalności Laboratorium. II.4.2 Moduł/grupa funkcjonalności: Laboratorium analityczne i mikrobiologiczne II Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika II Jednokrotna rejestracja danych raz zapisane dane nie wysmagają powtórnego wpisywania II Rejestracja pacjentów i zleceo diagnostycznych: Strona 26 z 170

27 II prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, łącznie z datą przyjęcia do szpitala, grupy krwi i Rh, oraz identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego, II rejestracja zleceo (wszystkie badania), od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym: II rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia, II dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika materiałów, możliwośd szczegółowego opisania w zleceniu, II możliwośd rejestrowania danych z wywiadu (przyjmowane leki, zastosowane i planowane leczenie, sugerowany kierunek diagnozy itp.). II całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badao, umożliwiający: II dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, II przypisanie badao różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceo, II rejestrację grupy (pakietu) badao o cenie różnej od sumy cen składowych, II zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium, II różnicowanie cen badao mikrobiologicznych w zależności od liczby wyhodowanych organizmów i/lub wykonanych antybiogramów. II przydział ceny z cennika domyślnego w przypadku niekompletnych danych kwalifikujących przydział właściwego cennika (lub braku w nim ceny), II blokadę rejestracji badania, do którego nie można automatycznie dobrad ceny. II automatyczne rozliczanie zleceo, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito, Dyżury...), w tym: II możliwośd definiowania własnych rodzajów zleceo, II możliwośd automatycznego doboru różnych cen tego samego badania dla różnych płatników i w zależności od rodzaju Strona 27 z 170

28 zlecenia (włącznie z rodzajami zleceo zdefiniowanymi przez użytkownika), II możliwośd użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach. II automatyczne uwzględnianie w rozliczaniu zleceo kilku różnych stawek VAT dla tej samej usługi, w zależności od przeznaczenia wyniku, II możliwośd podłączenia i współpracy z drukarkami fiskalnymi, prowadzenie towarzyszących im rejestrów sprzedaży i rejestrów paragonów fiskalnych, z możliwością równoczesnego użycia kilku takich drukarek i rejestrów, II możliwośd dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych, II wydruku, prowadzenie głównej książki zleceo i możliwośd jej II Możliwośd współpracy z innymi laboratoriami w zakre sie automatycznego tworzenia wysyłkowych list zleceo z niektórych badao i zwrotnego odbioru (rejestracji) wy ników oraz rozliczeo. Możliwośd uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta. II Obsługa pracowni: Hematologii, Koagulologii, Analityki ogólnej, Biochemii, Immunologii, Serologii z Bankiem Krwi, Mikrobiologii. Możliwośd działania laboratoriów analityki, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej w oparciu o jedną, wspólną bazę danych, z możliwością tworzenia wspólnych raportów statystycznych i rozliczeniowych. II Możliwośd automatycznego (na podstawie zleceo) wystawiania rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, bezpośrednio z LIS, z automatycznie prowadzoną dokumentacją. II Proces analityczny: II prowadzenie książek zleceo i wyników w pracowniach, automatycznie sprzężonych z książką główną, II definiowanie w dowolnym czasie i automatyczne prowadzenie ksiąg(ewidencji/list) wg wymagao Partnera Projektu, z możliwością: II definiowania zawartości (kolumn) księgi, Strona 28 z 170

29 II grupowania i numeracji wg zadanego porządku, II użycia przy wydruku wyników: numeracji z księgi i specjalnych (przypisanych do księgi) formularzy, II do księgi. filtrowania wyników odpowiednio do przynależności II automatyczne kierowanie badao do stanowisk, na których mają byd wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonywania, w tym możliwośd przekierowywania badao do innej pracowni II powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska (analizatora), II możliwośd alternatywnego wykonywania tych samych badao na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach oprogramowanie musi umożliwiad automatyczny (bez wskazywania przez użytkownika) przydział próbek do analizatorów/pracowni z uwzględnieniem: II możliwości zadania przez użytkownika reguł przydziału, II możliwości wystąpienia nieokreślonej (jedna lub kilka) liczby próbek tego samego materiału, II automatycznego programowania i odbioru wyników z któregokolwiek takiego analizatora, bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane, II optymalizacji wykorzystania analizatorów wykonywanie badao wg zadanych kryteriów optymalizacji (czas pracy, repertuar aparatu, obciążenie). II możliwośd manualnej rejestracji wyników, II automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania. II możliwośd automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem, II elastyczny system rejestracji wyników mikrobiologicznych, uwzględniający: II kolejno izolowane organizmy, Strona 29 z 170

30 II predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z możliwością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania, II przeprowadzone testy identyfikacyjne, II ograniczenie dostępnych dla organizmu antybiotyków i mechanizmów oporności, II MIC) wykonane antybiogramy wraz z parametrami (strefa, II II rejestracja błędów wykonania, możliwośd korzystania ze słowników: II II II stosowanych antybiotyków, organizmów (z podziałem systematycznym), standardowych oporności organizmów, II standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności) II określanie, analiza i sygnalizacja przekroczenia krytycznych wartości wyników badao, II dwustopniowe zatwierdzanie: 1) techniczna akceptacja wyniku i 2) autoryzacja diagnosty, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje delta check. Możliwośd wyboru trybu pracy: z zatwierdzaniem jedno- lub dwustopniowym. Autoryzacja wyniku wspomagana podglądem wydruku w jego ostatecznej postaci, II Możliwośd zdalnej, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, autoryzacji wyników przez diagnostę, z zapewnieniem mu wglądu do danych niezbędnych do pojęcia decyzji - co najmniej do wyników badao, materiałów, pacjentów i wyników kontroli jakości, II możliwośd prawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników, w tym składania podpisu zdalnie, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, II określanie porządku (kolejności) ustawienia badao/parametrów, niezależnie dla: wyświetlania na ekranie, drukowania na wynikach (niezależnie dla każdego typu formularza), przy rejestracji, w cennikach, II drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym możliwośd: II definiowania własnych formularzy, Strona 30 z 170

31 II definiowania określonego (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) wzoru formularza wyniku, II rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców, II drukowania i wydawania papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania, II ewidencja wydawania wyników (papierowych) z zaznaczeniem czasu (daty i godziny) wydania i informacją o osobie wydającej i odbierającej wynik. II automatyczna (na podstawie zadanych kryteriów) kwalifikacja wyniku do: wydruku / wysłania pocztą elektroniczną / podpisu elektronicznego / wysłania w standardzie HL7 itp., II archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami II automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeo. II Automatyczna identyfikacja materiału: II system znakowania kodami paskowymi ( oklejanie w miejscu pobrania, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów, II jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i każdej próbki materiału w oparciu o kod paskowy, również rozróżnianie materiałów w ramach jednego zlecenia, II nieograniczone czasowo wykrycie i możliwośd blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym, II wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami, II funkcja przyjęcia materiału, umożliwiająca rejestrację materiału z równoczesną weryfikacją zlecenia (wykrycie zleceo, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym. II Kontrola jakości i wiarygodności wyników: II II kartoteka materiałów kontrolnych i procedur, automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli, Strona 31 z 170

32 II rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych, II poprawnośd, precyzja (odtwarzalnośd, powtarzalnośd), II wykresy LJ, II analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł), II ewidencja działao naprawczych. II Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres oddo, grupy wiekowe). II System uprawnieo przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych, II Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceo, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. II Zabezpieczenie dostępu do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy o ochronie danych osobowych). II Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, planowana godzina wykonania badania, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/ wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. II Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania. II Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrao, oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: II II ilościowe i wartościowe, rozliczeniowe i kosztowe, II automatyczne sygnalizowanie ognisk epidemiologicznych, II mapy mikrobiologiczne dla określonych mechanizmów lekooporności, Strona 32 z 170

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Informacje o Zamawiającym A. Struktura organizacyjna Projekt obejmuje swoim zakresem wdrożenie Systemu w laboratorium na terenie SP ZOZ NASIELSK. Określenie

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Chojnice, 18 kwietnia 2007 r. Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. 1 Zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1 Zakres zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie systemu EZD dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w centrali w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5) oraz w Oddziale

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo