L Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy ustala zasady rozliczania kosztów związanych z: - eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, - działalnością społeczną, kulturalną i oświatową Spółdzielni. 2. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania opłat za używanie lokali. 1 2 Regulamin opracowany jest na podstawie zasad zawartych w postanowieniach Statutu i Ustawy z dnia r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst : Dz.U.Nr.119 poz z 2003r. z późniejszymi zmianami ). II. Postanowienia wstępne. 1. Koszty eksploatacji i utrzymania lokalu mieszkalnego stanowią: - koszty dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, - koszty dostawy wody zimnej, - koszty odbioru ścieków, - koszty wywozu nieczystości stałych, - podatek od nieruchomości dotyczący danego lokalu mieszkalnego i pomieszczenia przynależnego, - wieczyste użytkowanie terenu, - koszty domofonów, anten. 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych stanowią: - koszty energii elektrycznej nieruchomości wspólnych, - koszty utrzymania zieleni, - koszty utrzymania czystości nieruchomości wspólnych, - podatek od nieruchomości wspólnych, - koszty ubezpieczenia majątkowego, - koszty konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości, w tym: instalacji c.o wod-kan, elektrycznej w zakresie należącym do Spółdzielni, - koszty przeglądów technicznych budynków, - koszty usług kominiarskich, - koszty pozostałe związane z eksploatacją nieruchomości wspólnej, - koszty ogólne Spółdzielni, - koszty utrzymania dźwigów. 3

2 3. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni stanowią: - koszty oświetlenia terenu, - podatek od nieruchomości gruntowej i opłata za wieczyste użytkowanie, dotycząca działek Spółdzielni nie przypisanych do poszczególnych budynków, a niezbędnych dla właściwego funkcjonowania osiedla, - koszty utrzymania zieleni i czystości na terenach Spółdzielni, - koszty napraw i konserwacji infrastruktury, nawierzchni dróg i chodników, elementów małej architektury, - koszty pozostałe związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości Spółdzielni, - koszty ogólne, w tym koszty Zarządu nieruchomościami Spółdzielni. III. Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania lokalu mieszkalnego. 4 Rozliczanie kosztów dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania 1. Koszty centralnego ogrzewania rozlicza się na poszczególne budynki Spółdzielni ogrzewane centralnie. 2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych. 3. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: balkonów, loggi, tarasów, klatek schodowych, piwnic lokatorskich, strychów, pralni i suszarni domowych, wózkowni itp. 4. Średni roczny koszt ogrzewania 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danym budynku wylicza się w drodze podzielenia globalnej kwoty kosztów centralnego ogrzewania przypadających na ten budynek przez powierzchnię użytkową lokali ogrzewanych centralnie w tym budynku 5. Zasady rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w lokalach, w których zainstalowano podzielniki kosztów centralnego ogrzewania oraz zawory termoregulacyjne określa odrębny regulamin. 5 Rozliczanie kosztów dostawy wody zimnej i odbioru ścieków reguluje Regulamin rozliczania kosztów za dostawę wody zimnej i odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce uchwalany przez Radę Nadzorczą. Rozliczanie kosztów wywozu nieczystości stałych Koszty wywozu nieczystości stałych rozlicza się na poszczególne lokale mieszkalne proporcjonalnie według ilości zamieszkałych w lokalu osób. 2. Opłaty związane z wywozem nieczystości ustala się na podstawie kosztów ponoszonych z tego tytułu w obrębie spółdzielni z podziałem na ilość osób zamieszkałych, uzyskując średni koszt na 1 mieszkańca. 3. W przypadku gdy użytkownik nie zgłosił liczby mieszkańców w lokalu przyjmuje się następującą liczbę osób: mieszkanie jedno i dwupokojowe 1 osoba mieszkanie trzy lub czteropokojowe - 2 osoby. 2

3 7 Podatek od nieruchomości: Podatek od nieruchomości od lokali stanowiących mienie Spółdzielni (własnościowe prawo, lokatorskie i najem) ustalany jest łącznie dla lokali mieszkalnych w danym budynku i określany dla danego lokalu mieszkalnego proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tego lokalu. Wieczyste użytkowanie terenu. Roczna opłata za wieczyste użytkowanie terenu obciąża poszczególne nieruchomości zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Krakowa. Jest ona rozliczana na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkania. IV. Ewidencja kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych Częścią wspólną nieruchomości jest grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli lokali, lecz stanowią współwłasność wszystkich lokali. Do części wspólnej nieruchomości zaliczamy : pralnie, suszarnie, klatki schodowe, pomieszczenia i urządzenia węzła cieplnego i wodociągowego, dźwigi, pomieszczenia gospodarcze, mury zewnętrzne, dach, instalacje w części określonej w Regulaminie określającym obowiązki spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali. 2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej ewidencjonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Spółdzielni, w tym: a/ koszty energii elektrycznej nieruchomości, wspólnych według faktur za energię zużytą na cele tzw. administracyjne, b/ koszty utrzymania zieleni, wszystkie koszty związane z utrzymaniem zieleni gromadzone są na odrębnym koncie pomocniczym i rozliczane na poszczególne nieruchomości w stosunku do powierzchni działek tych nieruchomości c/ koszty utrzymania czystości nieruchomości wspólnych stanowią: - koszty wynikające z zatrudnienia pracowników sprzątających lub firm sprzątających, - koszty materiałów czystości, d/ podatek od nieruchomości wspólnej liczony jest odrębnie dla każdego budynku, w/g zasad określonych w ustawie o podatkach lokalnych stosując stawki uchwalane przez Radę Miasta Krakowa. e/ koszty ubezpieczenia majątkowego - według polisy ubezpieczeniowej dotyczącej danego budynku, f/ koszty konserwacji i napraw części wspólnych nieruchomości : - konserwacja obca - obciążenie poszczególnych nieruchomości zgodnie z fakturami, - konserwacja siłami własnymi - według zleceń konserwatorów odrębnie dla każdej nieruchomości, g/ koszty przeglądów technicznych budynków- według faktur (rachunków) dotyczących danej nieruchomości, h/ koszty usług kominiarskich - według faktur ( rachunków ) dotyczących danej nieruchomości, i/ koszty ogólne, w tym koszty zarządzania nieruchomością wspólną gromadzone są na odrębnym koncie pomocniczym i rozliczane na poszczególne nieruchomości w stosunku do powierzchni użytkowej lokali. 3

4 V. Rozliczanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych na poszczególne lokale mieszkalne. 9 l. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej (bez kosztów dźwigów)rozliczane są na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali Koszty eksploatacyjne dźwigów osobowych rozlicza się na budynki wyposażone w dźwigi osobowe, według ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym. 2. Za lokale obsługiwane przez dźwigi osobowe uważa się lokale położone powyżej parteru. Rozliczenie kosztów eksploatacji dźwigów w przeliczeniu na osobę na I piętrze wynosi 50% kosztów. VI. Ewidencja kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni Jako nieruchomości Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez spółdzielców traktuje się grunty Spółdzielni nie stanowiące odrębnych nieruchomości. 2. W ramach kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni ewidencjonuje się następujące koszty: a/ koszty oświetlenia terenu- według faktury, b/ podatek od nieruchomości gruntowej i opłata za wieczyste użytkowanie według deklaracji podatkowej w części dotyczącej działek Spółdzielni, c/ koszty utrzymania zieleni i czystości na terenach Spółdzielni, d/ koszty napraw i konserwacji infrastruktury osiedlowej, nawierzchni dróg i chodników, elementów małej architektury, e/ koszty pozostałe f/ koszty ogólne - rozliczane zgodnie z planem finansowym. 4. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni określone w p. 3 rozlicza się na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w danej nieruchomości. 5. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni przypadające na daną nieruchomość, rozliczane są proporcjonalnie na lokale mieszkalne stanowiące własność Spółdzielni ( własnościowe, lokatorskie, najem) oraz na lokale zajmowane przez innych właścicieli proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. VII. Fundusz remontowy danej nieruchomości Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni. 2. Członek i najemca zajmujący lokale w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni wnosi opłatę na pokrycie odpisu na fundusz remontowy w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. 3. Właściciele lokali - członkowie wnoszą zaliczki na pokrycie kosztów remontów, które zasilają fundusz remontowy danej nieruchomości. Wysokość zaliczek ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni. Zaliczki podlegają rozliczeniu na koniec roku obrotowego. 4

5 4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni nie są zobowiązani wnosić wpłat na fundusz remontowy Spółdzielni. W przypadku gdy właściciel odmówi wnoszenia wpłat na fundusz remontowy, Spółdzielnia obciąża właściciela kosztami remontów proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkania 5. Fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości Spółdzielni powstaje z: - odpisów obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni, - wpłat właścicieli lokali. 6. Koszty remontów rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości według faktur i rachunków odbiorców zewnętrznych, zleceń konserwatorów itp. na poszczególne nieruchomości na rzecz których wykonano remonty. 7. W przypadku remontów bieżących, dotyczących kilku nieruchomości i braku możliwości odrębnej wyceny tych remontów, koszty dzielone są na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej budynków w danej nieruchomości. VIII. Fundusz remontowy mienia Spółdzielni 13 1.Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy mienia Spoldzielni z wpłat : a/ różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego lub jego części w przypadku przeniesienia własności lokalu na rzecz członka lub najemcy, b/ różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego lub jego części w przypadku przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 2. Ze środków zgromadzonych na funduszu określonym w p. l. Spółdzielnia finansuje gospodarkę remontową, która nie powinna być odnoszona do części wspólnych nieruchomości. IX. Koszty działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni. 14 Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą. 15 Koszty działalności społ-wych. prowadzonej przez Spółdzielnię rozlicza się na odrębnym koncie. X Ustalanie opłat za używanie lokali mieszkalnych Podstawę do ustalenia wysokości opłat za używanie lokali stanowi roczny plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Opłaty za użytkowanie lokali winny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 danego miesiąca. 3. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i własnościowe praw do lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z: - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, - eksploatacją utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 5

6 - innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu. 4. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z : - eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, - zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu i niniejszego regulaminu. 5. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z : - eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, - kosztami Zarządu nieruchomością wspólną, - wydatkami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące na terenie spółdzielni. 6. Członkowie spółdzielni są również zobowiązani uczestniczyć w wydatkach Spółdzielni związanych z działalnością społ-wych. Właściciele lokali nie będący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawartych ze spółdzielnią. 7. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach określonych w p. l jak członkowie Spółdzielni, zajmujący lokale na zasadach własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. A) Ustalanie opłat dla członków Spółdzielni zajmujących lokale stanowiące własność Spółdzielni (własnościowe, lokatorskie i najem) Członkowie Spółdzielni zajmujący lokale na warunkach własnościowego, lokatorskiego prawa do lokalu oraz najmu wnoszą opłaty na pokrycie kosztów określonych w 16 p. 4 2.Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali ustala się w sposób następujący: a) opłaty na pokrycie kosztów dostawy ciepła na cele c.o. ustala się na podstawie średniego rocznego kosztu co dla danego budynku w przeliczeniu na m 2 powierzchni użytkowej mieszkań. b) opłaty na pokrycie kosztów dostawy wody określa się na podstawie zużycia wody przypadającego na dany lokal określonego w 5 p.6 i na podstawie ceny za wodę i ścieki ustalonej przez przedsiębiorstwo komunalne, c) opłatę za wywóz nieczystości stałych z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni ustala się na podstawie planowanych kosztów wywozu nieczystości z zasobów mieszkaniowych Spółdzielni przypadających na dany lokal mieszkalny w zależności od ilości osób zamieszkałych w lokalu. d) opłata za korzystanie z dźwigów osobowych ustala się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w budynku wyposażonym w dźwig. Nie nalicza się opłat za korzystanie dźwigów od lokali usytuowanych na parterach budynków, oraz nalicza się połowę stawki dla lokali usytuowanych na pierwszym piętrze. 3. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, nieruchomości Spółdzielni, na rzecz podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania członkowie wnoszą opłatę eksploatacyjną proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkania. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala Rada Nadzorcza. 6

7 4. Na pokrycie kosztów remontów członkowie wnoszą opłatę odpowiadającą odpisowi na fundusz remontowy nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. 5. Na pokrycie kosztów działalności społ-wych. członkowie wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. B) Ustalanie opłat dla właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność członków Spółdzielni określa się : a) w części dotyczącej kosztów dostawy ciepła na na cele c.o jak 17 p.2a, b) w częściej dotyczącej kosztów - dostawy wody i odbioru ścieków jak w 17p.2b. c) w części dotyczącej wywozu nieczystości stałych jak w 17p. 2c d) opłata na rzecz wieczystego użytkowania gruntów jest ustalana indywidualnie dla właściciela w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. 2. Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i nieruchomości Spółdzielni przeznaczonej do wspólnego użytkowania właściciele - członkowie wnoszą opłatę eksploatacyjną ustaloną jak w 17.p.3 w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. Opłata ta ma charakter zaliczki. 4. Na pokrycie kosztów remontów właściciele lokali będący członkami spółdzielni wnoszą zaliczki na fundusz remontowy nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. Zaliczki podlegają rozliczeniu na koniec roku obrotowego. 5. Na pokrycie kosztów działalności społ-wych. właściciele lokali będący członkami spółdzielni wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą w zależności od powierzchni użytkowej lokalu. C) Ustalanie opłat dla właścicieli niebędących członkami Spółdzielni Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność osób nie będących członkami Spółdzielni ustala się jak w 17 ust Na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i nieruchomości Spółdzielni przeznaczonych do wspólnego użytkowania właściciele wnoszą opłatę eksploatacyjną ustaloną zaliczkowo przez Radę Nadzorczą. D) ustalanie opłat odszkodowawczych od osób nie posiadających tytułu prawnego do lokalu Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokali stanowiących własność Spółdzielni odpowiadają wysokości czynszu, jaki Spółdzielnia mogłaby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat Spółdzielnia może żądać od osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego odszkodowania uzupełniającego. 7

8 2. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, Spółdzielni przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U.z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). XI. Warunki upustu w opłatach za używanie lokali z tytułu wadliwego działania c.o. oraz awarii innych urządzeń technicznych w budynku Temperaturą eksploatacyjną obowiązującą w lokalach mieszkalnych zamieszkałych, z właściwie uszczelnionymi przez użytkownika drzwiami i oknami, jest temperatura +20 C, mierzona w środku pomieszczenia na wysokości 120cm od podłogi. Temperaturę obowiązującą w lokalach użytkowych regulują odrębne przepisy. 2.W przypadku, gdy temperatura wewnątrz należycie uszczelnionego lokalu lub jego części jest niższa od obowiązującej, a okres niedogrzania trwał co najmniej 2 kolejne dni w miesiącu, użytkownikowi mieszkania przysługuje zwolnienie od opłaty za c.o. za każdy dzień niedogrzania lokalu lub jego części, w wysokości: a)1/15 części miesięcznej opłaty, licząc za każdy dzień niedogrzania mieszkania, jeżeli temperatura wynosi +15 C lub mniej, b)1/30 części miesięcznej opłaty, licząc za każdy dzień niedogrzania mieszkania, jeżeli temperatura wynosi mniej niż +20 C ale jest wyższa niż +15 C. 3.Niedogrzanie lokalu użytkownik powinien zgłosić w dniu stwierdzenia. Administracja ma obowiązek sprawdzenia reklamacji najpóźniej do dnia następnego od dnia zgłoszenia. Sprawdzenie powinno się odbywać w obecności użytkownika lokalu. Nie sprawdzenie reklamacji przez administrację jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do opustu w opłatach, zgodnie z zasadami określonymi w ust Obniżek, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do opłat ustalanych według wskazań urządzeń pomiarowych Użytkowników lokali korzystających z dźwigów osobowych zwalnia się od opłat w części dotyczącej eksploatacji dźwigu, w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień unieruchomienia dźwigu. Jeżeli klatki schodowe w budynku połączone są przejściem na najwyższej kondygnacji, a w każdej z klatek schodowych funkcjonuje dźwig, to unieruchomienie dźwigu na którejkolwiek z klatek schodowych jest wystarczającym powodem do udzielenia bonifikaty w opłatach za dźwig użytkownikowi lokali położonych na klatce schodowej, gdzie dźwig był nieczynny. 2. Za dzień unieruchomienia dźwigu uważa się taki dzień, w którym dźwig był nieczynny w godzinach od 6 do 22 ponad 6 godzin. Podstawą do stwierdzenia czasu unieruchomienia dźwigu są kontrolki pracy dźwigu. XII. Ewidencja przychodów poszczególnych nieruchomościami. 23 l. Przychody z opłat na utrzymanie lokali mieszkalnych w danej nieruchomości ewidencjonuje się odrębnie dla każdego lokalu. 8

9 2. Przychody z opłaty eksploatacyjnej członków zajmujących lokale stanowiące własność Spółdzielni ewidencjonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości. 3. Przychody z opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej i na utrzymanie nieruchomości Spółdzielni wnoszonych przez właścicieli ewidencjonuje się odrębnie dla każdej nieruchomości a w obrębie tej nieruchomości na poszczególnych właścicieli. 4. Pożytki z nieruchomości (np. przychody z wynajmu piwnic) ewidencjonuje się jako przychody nieruchomości, w obrębie której powstały. 5. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów. 6. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z kosztami ogólnymi w tym kosztami zarządu nieruchomościami Spółdzielni, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążających członków oraz na prowadzenie działalności społ-wych. XIII. Zmiana wymiaru opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego Jeżeli w ciągu roku nastąpią istotne zmiany mające wpływ na wysokość kosztów, gospodarki zasobami mieszkalnymi lub gdy ustalona dotychczas stawka opłat eksploatacyjnych z przyczyn społecznych została ustalona poniżej kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Rada Nadzorcza dokonuje korekty planu rzeczowo-finansowego gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustala nowy wymiar stawki opłat eksploatacyjnej, stawki opłat na fundusz remontowy lub zaliczki na fundusz remontowy. 2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 3. Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela lokalu przedstawić kalkulację opłat. XIV. Opłaty za lokal zamienny Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres naprawy lub modernizacji, ściśle określony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 2. W okresie używania lokalu zamiennego użytkownik lokalu wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego. 9

10 XV. Postanowienia końcowe Niniejszym tracą moc postanowienia Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 9 marca 2007r. Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/ pkt 3 niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lipca 2009r. Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2009 z dnia 20 lutego 2009r. 10

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW UMK UNIVERSITAS W TORUNIU TORUŃ 2008 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza

pokoje, kuchnie, przedpokoje, ubikacje, itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika których wysokość nie jest mniejsza Regulamin zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalanie opłat za używanie lokalu. I. Postanowienia ogólne. Regulamin niniejszy ustala zasady: - rozliczeń kosztów gospodarki

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity. Strona 1 z 5. zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 32/2014 z dnia r. uwzględniający zmiany wprowadzone: Tekst jednolity Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

R E G U L A M I N. w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI R E G U L A M I N w sprawie SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALENIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UZYTKOWANIE LOKALI Na podstawie 154. ust. 3. statutu Spółdzielni mieszkaniowej Kuźniki, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRODZKA W KRAKOWIE 1. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna: Zasady zostały opracowane w oparciu o przepisy prawa: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ząbkowicach Śląskich Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna 1 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

oraz działając na podstawie Statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota I. Postanowienia ogólne. 1. Członkowie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE

R E G U L A M I N SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI /GZM/ SM PRZECŁAW ZIELONE - POLE SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W S.M. VII DWÓR W GDAŃSKU 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia Opłat za Lokale Spółdzielnia Mieszkaniowa Nr.ewid.R/RN/23 SM M-P Mistrzejowice-Północ w Krakowie Strona/stron 1/10 Os.Boh.Września 26 Wydanie I Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor''

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Celem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

(Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2013 r. uchwałą nr 148/18/493/2013)

(Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 25.09.2013 r. uchwałą nr 148/18/493/2013) REGULAMIN rozliczania przez Spółdzielnię Mieszkaniową Krowodrza kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. (Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie.

R E G U L A M I N. zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie. R E G U L A M I N zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o:

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o: R E G U L A M I N Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone Aneksem Nr 1 rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, lokalami stanowiącymi mienie innych osób i lokalami użytkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy

Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej IGLOOPOL w Dębicy I. PODSTAWY PRAWNE Rada Nadzorcza działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie.

REGULAMIN. rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. REGULAMIN rozliczania kosztów wywozu odpadów oraz ustalania zaliczek z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. Regulamin oparto na: Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS

8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS e REGULAMIN określający zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni W oparciu o przepisy: Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji

R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji R E G U L A M I N korzystania z pralni, suszarni i innych pomieszczeń ogólnego użytku oraz wnoszenia opłat na pokrycie kosztów eksploatacji 1 Pomieszczenia pralni, suszarni przeznaczone są do wspólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

REGULAMIN. 4. Okresem rozliczeniowym eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy. REGULAMIN Rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N

R E G U L A M I N R E G U L A M I N -------------------------- w sprawie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DOM DLA MŁODYCH. /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

w budynkach eksploatowanych

w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych l. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy określa zasady rozliczeń z tytułu

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. "MAZOWSZE" w Ciechanowie

R E G U L A M I N. MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/2016 Rady Nadzorczej SMLW Mazowsze w Ciechanowie z dnia 16 grudnia 2016r R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. REGULAMIN rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali. Postanowienia ogólne. 1. Zasady rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali zostały ustalone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ELSAM Tekst przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 09.11.2015r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC w ŁODZI I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW 02 777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98 REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM URSYNÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (tekst jednolity) Świętochłowice, listopad 2015r 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne.str. 2 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. J.I. KRASZEWSKIEGO W SOPOCIE 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBANIU ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI ul. Bolesława Chrobrego 3, 59-800 Lubań REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.04.2019r. z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo