Patroni. Średniowieczni święci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patroni. Średniowieczni święci"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Zp03/2012 Monika Czapska Muzeum Zamkowe w Malborku Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Kolekcja Rzeźby Patroni. Średniowieczni święci Scenariusz wystawy na rok 2012 Zamek Wysoki Dormitorium I III Malbork 2011 r. 1

2 1. Cel wystawy: Planowana wystawa ma być, w swej zasadniczej części, ekspozycją stałą, skomponowaną z obiektów wchodzących w skład Kolekcji Rzeźby Muzeum Zamkowego w Malborku. Dodatkowo wzbogacać ją mają obiekty z Kolekcji Detalu Architektonicznego oraz dzieła wypożyczone czasowo, a także depozyty takich instytucji jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wystawa ma na celu zaprezentowanie pobożności społeczeństwa Państwa Krzyżackiego, kult patronów Zakonu i zaakcentowanie kultów lokalnych, charakterystycznych dla terenu Prus Krzyżackich. Dodatkowo podjęty zostanie wątek propagandy politycznej uprawianej przez Zakon i wykorzystywanej do tego celu ikonografii religijnej. 2. Zakres czasowy: Koniec XIII wieku 1 ćwierć XVI wieku 3. Czas trwania wystawy: Otwarcie przewidywane jest na listopad 2012 roku. Wystawa pomyślana jest jako stała, ale z towarzyszącymi wypożyczeniami czasowymi, które wzbogacą ją w początkowym okresie trwania. 4. Ogólna koncepcja wystawy: W oparciu o zbiory MZM, a także depozyty i użyczenia, zbudowana zostanie opowieść o pobożności ludzi średniowiecza, zwłaszcza na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Celem nadrzędnym jest zaprezentowanie kultu lokalnych świętych, szczególnie tych, którzy cieszyli się czcią wśród członków Zakonu Krzyżackiego jako jego patroni. Wśród przedstawień wyjątkowe miejsce zajmą wizerunki Marii patronki Zakonu oraz pośredniczki w Dziele Zbawienia i Orędowniczki wszystkich chrześcijan. Praktykowana przez Zakon mariolatria, a więc kult Najświętszej Marii Panny, była częścią strategii propagandowej mającej legitymizować militarną i misyjną działalność Krzyżaków, a tym samym usprawiedliwiać ich obecność w Prusach. Przedstawiający siebie jako lenników Marii, rycerze Zakonu mieli za zadanie sławić cześć swojej Pani, bronić Jej królestwa przed poganami 2

3 oraz nawracać niewiernych. Te ideologiczne przesłanki znalazły odzwierciedlenie w sztuce popieranej przez Zakon. Poza tym na wystawie zaprezentowane zostaną dzieła ukazujące św. Elżbietę z Turyngii i św. Jerzego, Cztery Święte Dziewice (Virgines Capitales), świętych pielgrzymów i męczenników oraz apostołów. Istotnym elementem wystawy będzie, wynikający niejako z kultu świętych, wątek kultu relikwii. Zakon Krzyżacki, jak każdy władca terytorialny zabiegał o posiadanie cennych szczątków, które nie tylko legitymizowały władztwo i podnosiły prestiż ośrodka przechowującego partykuły, ale także zapewniały dopływ środków finansowych, wynikający z ruchu pielgrzymkowego i datków składanych przez wiernych w świątyniach. Zachowane inwentarze dostarczają informacji o relikwiach przechowywanych w kościele zamkowym, kaplicy św. Anny oraz kaplicy św. Wawrzyńca. Wiadomo, że Zakon otrzymał w darze od Fryderyka II (1374 r.) bardzo cenne relikwie Drzewa Krzyża Świętego, a także posiadał głowę św. Agaty, część ramienia św. Elżbiety, szczątki św. Katarzyny (podarowane w 1397 roku przez króla czeskiego Karola IV), św. Weroniki, św. Antoniego oraz liczne partykuły nieznanych świętych umieszczone w wielkiej srebrnej tablicy, którą obnoszono podczas procesji. Ogromne znaczenie dla Zakonu (polityczne i prestiżowe) miały szczątki św. Barbary (tzw. herma czerwińska), zdobyte na księciu pomorskim Świętopełku w Startowicach i przechowywane w Starogrodzie, a przez jakiś czas także w Malborku. Jako materiał porównawczy, aby wystawa posiadała także wymiar artystyczny, poza edukacyjnym (historycznym), zgromadzone zostaną przykłady sztuki nie tylko z terenu Prus, ale także Wielkopolski i Śląska. Takie zestawienie obiektów umożliwi skontrastowanie wytwórczości różnych ośrodków i jeszcze bardziej uwypukli odrębność Prus w tym względzie. Na wystawie zgromadzone zostaną rzeźby drewniane, kamienne (w tym rzeźba architektoniczna), przykłady malarstwa, a także złotnictwa (relikwiarze). Dodatkowo aranżację wzbogacą plansze i zdjęcia z reprodukcjami (malarstwo ścienne, powiększenia pieczęci zakonnych, szafa relikwiarzowa z Kwidzyna). Wyjątkowym elementem wystawy będzie kopia rzeźby średniowiecznej z przekrojem warstw malarskich. Będzie ona pomocą naukową, unaoczniającą proces powstawania rzeźb w średniowieczu. Przewidziane dla niej będzie miejsce w tzw. strefie edukacyjnej. 3

4 Wystawie towarzyszyć ma przewodnik oraz folder, a w oparciu o scenariusz opracowany zostanie program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 4

5 Użyczenia eksponatów: L.p. Nazwa instytucji skrót ilość 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku MNG Muzeum Zamkowe w Malborku MZM Muzeum Diecezjalne w Pelplinie MDP 3 4. Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu MAdP 8 5. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie MWiM 1 6. Muzeum Narodowe w Warszawie MNW Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu ME 1 8. Katedra Poznańska 1 9. Kościół MBNP w Malborku 1 5. Układ: Wystawa składa się z trzech zasadniczych części, które należy wyszczególnić w aranżacji plastycznej: 1. Kult świętych w średniowieczu A. Święci średniowieczni Cztery Święte Dziewice (Małgorzata, Dorota, Barbara, Katarzyna), św. Sebastian, św. Walenty B. Święci z Ewangelii Maria, Apostołowie, św. Jan Chrzciciel, Chrystus (wątek pasyjny) 2. Patroni Zakonu Krzyżackiego A. Kolegium Apostolskie B. Ikonografia Maryjna C. Patroni Zakonu 3. Kult relikwii Ogólny podział tych części dostosowany będzie do układu pomieszczeń ekspozycyjnych, z tym że trzeci sektor, poświęcony tematowi relikwii i relikwiarzy z racji niewielkiej ilości eksponatów, będzie najmniejszą częścią wystawy i może zarówno stanowić łącznik pomiędzy dwiema większymi częściami, jak i epilog całej ekspozycji. Można go zatem zaaranżować i sztucznie utworzyć (przez przepierzenia, ścianki, układ podestów i gablot, bądź jedynie poprzez kolorystykę). 5

6 Należy zwrócić szczególną uwagę na zabytki najwyższej klasy, które wymagają wyjątkowo starannej i przemyślanej oprawy plastycznej. Należą do nich Ukrzyżowany MZM/Rz/25, Chrystus w Ogrójcu MZM/Rz/19, św. Jerzy MZM/Rz/81, zwornik główny z kościoła zamkowego MZM/DA/97. Konieczne jest właściwe oświetlenie tych obiektów, a także zaprezentowanie ich w taki sposób, aby podkreślona została wyjątkowość dzieł, oraz aby przeciętny odbiorca intuicyjnie wyczuł ich szczególną rangę. Ze względu na różnorodną proweniencję zgromadzonych zabytków oraz konieczność uwypuklenia i szczególnego podkreślenia kwestii pobożności i kultu świętych na terenie Państwa Zakonnego, układ wystawy będzie następujący: Dormitorium I Ekspozycja będzie się rozpoczynać w dormitorium I. Należy przewidzieć utworzenie tu prologu wystawy miejsca, w którym pojawi się zarówno tytuł jak i wprowadzenie do wystawy (tekst na planszy, grafika itp.). Musi być to punkt na tyle przestronny, by grupa zwiedzających mogła się w nim swobodnie zebrać (tzn. bez tworzenia zatoru na trasie zwiedzania) i wysłuchać opowieści przewodnika. Zaprezentowane tu zostaną obiekty będące ilustracją kultu świętych w średniowieczu przede wszystkim z grupy święci średniowieczni (ale podział ten nie musi być ścisły i dopuszcza się połączenie tych eksponatów z grupą zabytków Święci z Ewangelii ). Poza obiektami pochodzącymi z terenów dawnego Państwa Zakonnego, będą tu również rzeźby odnoszące się do kultu świętych w ogólniejszym ujęciu (tzn. nie mające związku z Zakonem Krzyżackim). Znajdą się tutaj przede wszystkim eksponaty wypożyczone czasowo z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz depozyty Muzeum Narodowego w Warszawie (głównie rzeźby z terenu Śląska). W dormitorium I przewiduje się utworzenie strefy edukacyjnej. Jej centrum będzie stanowić kopia średniowiecznej rzeźby, udostępniona nie tylko do oglądania, ale także do dotykania, oraz gablota z kopiami średniowiecznych (a być może także współczesnych) narzędzi snycerskich. W tej części umieszczone zostanie także stanowisko multimedialne, poświęcone rzeźbie (co to jest rzeźba?, materiały i techniki rzeźbiarskie, etapy produkcji rzeźby w średniowieczu). 6

7 Dormitorium II Ta sala przeznaczona jest na ekspozycję obiektów będących ilustracją kultu świętych w średniowieczu głównie z grupy święci z Ewangelii i wątku pasyjnego. Dormitorium III W ostatniej sali umieszczone zostaną przede wszystkim dzieła ilustrujące kult patronów Zakonu Krzyżackiego w Prusach, a zwłaszcza uprawianą przezeń mariolatrię (kult Marii), która była świadomym narzędziem propagandy politycznej oraz głównym wątkiem ideowego programu Zakonu Krzyżackiego. Istotne jest położenie nacisku na edukacyjny charakter tej części ekspozycji. Zamiarem organizatorów wystawy jest umożliwienie gościom zapoznania się z pobożnością krzyżacką, w tym także z jej dwuznacznym, mocno upolitycznionym aspektem. W tej części wystawy znajdą się figury Madonn (Madonny z Dzieciątkiem, Madonny Tronujące), przedstawienia Koronacji Marii (Tryptyk z Tenkit), figury św. Elżbiety i św. Barbary, a także wizerunki św. Jerzego. Ponadto istotnym elementem tej części ekspozycji będą kamienne posągi apostołów z Kolegium Apostolskiego z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku. Rzeźby te, należące do najwcześniejszych w skali Europy realizacji idei Collegium Apostolorum, były wyrazem świadomej kreacji ikonicznej, odnoszącej się do symboliki apostołów jako filarów, podpór Kościoła. Bracia z konwentu malborskiego w tym kontekście jawili się jako bezpośredni spadkobiercy i kontynuatorzy misji ewangelizacyjnej uczniów Chrystusa. Aranżację wzbogacą plansze i reprodukcje z wizerunkami Madonn Szafkowych, pieczęci Wielkiego Komtura z tronującą Madonną, sceny Koronacji Marii z Wielkiego Refektarza z Zamku Średniego w Malborku, tympanonu z bramy wjazdowej do zamku krzyżackiego w Bierzgłowie (wątek propagandy politycznej, Krzyżacy jako Miles Christi), etc. Dodatkowym wątkiem poruszonym na wystawie będzie kult relikwii. Ich znaczenie i rola w religijności średniowiecza były ogromne. Przypisywano relikwiom nie tylko znaczenie duchowe, ale pełniły one także funkcje polityczne (legitymizowały władzę, dodawały prestiżu i świadczyły o potędze i randze posiadacza) i ekonomiczne (wpływy generowane przez ruch 7

8 pielgrzymkowy). Na wystawie pokazane zostaną relikwiarze w różnych formach: puszkowy, hermowy, relikwiarz ręki, krzyż relikwiarzowy. Obiekty należące do tej części mogą zostać umieszczone zarówno w kilku gablotach, jaki i w jednej dużej np. nawiązującej do konstrukcji szaf relikwiarzowych bądź skarbców kościelnych. Przewiduje się wzbogacenie wystawy o prezentacje multimedialne w postaci trzech dużych monitorów z wyświetlaną interaktywną animacją. Prezentacje te będą umieszczone: 1) w dormitorium I (co to jest rzeźba, techniki rzeźbiarskie); 2) w II (lub III) dormitorium, przy temacie relikwii jako punkt kulminacyjny wystawy (relikwie i relikwiarze ewolucja kultu świętych oraz ewolucja form relikwiarzy; herma MZM/Rz/79 prezentacja obiektu symulacja); 3) w dormitorium III (wizualizacja kościoła zamkowego, Kolegium Apostolskie, ikonografia maryjna i patroni zakonu) 8

9 CZĘŚĆ I: Dormitorium I i II STREFA EDUKACYJNA Plansza wydruk wielkoformatowy Grafika Plansza tekst 1 Rzeźba Drewno lipowe, częściowa polichromia Wys. 110 cm Kopie narzędzi snycerskich toporek/ciesiołka dłuta (proste, skośne, łukowe) noże snycerskie Na podeście lub kubiku, dostępna ze wszystkich stron, bez szyby Gablota pulpitowa Fragment surowego drewna lipowego Stanowisko multimedialne 9

10 1. Święci średniowieczni A) Virgines Capitales Plansza wydruk wielkoformatowy grafika + tekst 2 Ołtarz Drewno, polichromia Szafa środkowa 160x147 cm, Skrzydła 126x78 cm 3 Predella pod ołtarz, polichromia 58x226x44 cm 4 Kwatera ołtarzowa 181,5x132x14 cm tempera na desce 5 Rzeźba, polichromia, złocenia 90x27x17 cm 6 Rzeźba 109x32x24 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 7 Rzeźba 110x28x20 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 8 Rzeźba 60x30x5,5 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 9 Rzeźba 59,5x28x6,5 cm; rzeźba przyścienna rzeźba przyścienna rzeźba przyścienna płaskorzeźba płaskorzeźba 10

11 polichromowane, złocenia, srebrzenia 10 Rzeźba 61x30x6,5 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia 11 Rzeźba 59x31x7 cm; polichromowane, złocenia, srebrzenia płaskorzeźba płaskorzeźba Rzeźby 6-11 umieszczone na ścianie, w sposób odtwarzający kompozycję ołtarza, najlepiej na ściance lub takiej konstrukcji wolnostojącej, którą będzie można po roku zlikwidować w całości, bez naruszania innych elementów ekspozycji Rzeźba, resztki polichromii 91x29x13 Pełnoplastyczna, do oglądania ze wszystkich stron 13 Rzeźba 99x38x25 cm 8 kg 14 Rzeźba 75x23x16 cm 8,7 kg 11

12 B) Święci uzdrowiciele i antyzarazowi Ruch pielgrzymkowy, główne sanktuaria europejskie, strój pielgrzyma Plansza grafika + tekst 15 Rzeźba 16 Rzeźba 17 Rzeźba 86x34x22 cm 5 kg rzeźba przyścienna rzeźby to para rzeźba przyścienna rzeźby to para 18 Rzeźba 102x40x24 cm. 7,5 kg 19 Rzeźba, polichromia, złocenia, srebrzenia 94x32 cm 6 kg 12

13 2. Święci z Ewangelii A) Maria, Apostołowie, Jan Chrzciciel 20 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 121 cm 21 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 120 cm 22 Rzeźba Drewno, polichromia wys. 120 cm Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję 23 Rzeźba 90x30x25 cm 10 kg 24 Rzeźba lipowe, polichromia, złocenia wys. 118 cm 25 Rzeźba, polichromia 90x28x17 cm 6 kg 26 Rzeźba lipowe polichromia wys. 159x47x37,2 Figura przyścienna Figura przyścienna Duży, przyścienny 13

14 27 Rzeźba 55x19x 13,5 cm 2,5 kg 28 Rzeźba 54,5x20x 11,5 cm 2,5 kg 29 Rzeźba, polichromia 62,5x23,4x14,5 cm 3 kg 30 Rzeźba, polichromia 59,6x21,3x14,3 cm 3 kg 31 Rzeźba, polichromia 60,4x21,3x17,5 cm 3 kg pochodzą z jednego ołtarza, należy zestawić razem pochodzą z jednego ołtarza, należy zestawić razem Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję Rzeźby pochodzą z jednego ołtarza więc muszą być zestawione tak, by odtwarzać jego kompozycję B) Pobożność pasyjna 32 Rzeźba wapień wys. 85 cm; podst. 97x35 cm 145 kg Bardzo staranna oprawa plastyczna, dostępny ze wszystkich stron, jeśli to możliwe, w pobliżu rzeźb 65 i 66 (styl piękny) 14

15 33 Rzeźba - krucufiks, ślady polichromii 320x125 cm 34 Rzeźba - krucufiks, polichromia 124x77 cm Do powieszenia na ścianie Do powieszenia na ścianie 35 Ołtarz 130x102 cm 36 Rzeźba - Pieta lipowe, polichromia, snycerka 93,8x83,4x29 cm 13 kg 3). Relikwie ta część musi być wydzielona kolorystycznie, jeżeli nie zmieści się w Dormitorium II, można przenieść do Dormitorium III i wykonać przepierzenie, które wydzieli tę grupę obiektów. Relikwiarze mogą być umieszczone w kilku osobnych gablotach lub w jednej dużej (np. nawiązującej do konstrukcji szaf relikwiarzowych) Stanowisko multimedialne Plansza - wydruk wielkoformatowy grafika 36 Relikwiarz wys.45 cm; średnica w gablocie 15

16 podst. 19,5 x15,5 cm srebro odlewane, repusowane, częściowo pozłacane 37 Relikwiarz wys. 20 cm, śr. podst. 20,3 cm; Srebro częściowo złocone, odlewane, kute 38 Relikwiarz wys. 17,5 cm, śr. podst. 19,5 cm, szer boku puszki 10 cm; Miedź częściowo złocona, kuta, odlewana 39 Herma relikwiarzowa lipowe 43,5x21,5x14,5 cm 4 kg 40 Herma relikwiarzowa, polichromia 39x31,5x24 cm 4 kg w gablocie w gablocie w gablocie w gablocie umieszczona nieco niżej niż do tej pory, żeby można było zobaczyć otwór w głowie z miejscem na czaszkę. 41 Szafa relikwiarzowa wym.: 221x 81 x 29 cm 16

17 CZĘŚĆ II: Dormitorium III Stanowisko multimedialne A) Kolegium Apostolskie zaaranżowane tak, by tworzyło szpaler prowadzący w głąb sali, najlepiej na pewnej wysokości, może z graficznym zaznaczeniem spływów sklepiennych, albo wydzielone kolorystycznie 42 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany 135x48x25,5 cm 80 kg 43 Rzeźba sztuczny kamień, resztki polichromii 133,5x47x25 cm 80 kg 44 Rzeźba sztuczny kamień, resztki polichromii 127,5x47x25 cm. 80 kg 45 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany ok. 132x47x25 cm 80 kg 46 Rzeźba sztuczny kamień polichromowany, ok. 142,5x47x25 cm 80 kg 47 Rzeźba 17

18 sztuczny kamień polichromowany 80 kg B) ikonografia Maryjna 48 Zwornik wapień, resztki polichromii Wys. 41 cm; śred. 109,5-112 cm 600 kg Bardzo ciężki leżący pod skosem, nie płasko! Bardzo ważny element wystawy - staranna oprawa plastyczna! 49 Rzeźba, polichromia, 100x42x31 cm 20 kg 50 Rzeźba, polichromia 93x58x31 cm 20 kg 51 Rzeźba, polichromia 78x27x17 cm 9 kg 52 Rzeźba 80x39x24 cm 17 kg 53 Rzeźba, polichromia 117x40x17 cm 11 kg wolnostojąca, umieszczona w sposób umożliwiający zobaczenie reliefu na tylnej stronie 18

19 54 Rzeźba 130x38x22 cm 15 kg wolnostojąca 55 Rzeźba Drewno, polichromia 70x35 cm 6 kg 56 Rzeźba Drewno, polichromia umieszczona w pobliżu hermy relikwiarzowej (40), z którą doskonale koresponduje 57 Rzeźba 98x41x19 cm 13 kg 58 Rzeźba 40,3x23,7x11,2 cm (bez podstawy) 3 kg 59 Figura anioła świecznik brąz Wys 55 cm 60 Tryptyk, polichromia, złocenia 226x320x30 cm (szafa) Malowane skrzydła neogotyckie tempera na desce 225x76 cm Płaskorzeźba, mała, w gablocie Do powieszenia jako element dekoracyjny, w pobliżu ołtarza z Tenit Trochę łagodniejsze oświetlenie niż dotychczas, bez ordynarnej przegrody dla widzów! Obok plansza o ołtarzu Musi zostać w obecnym miejscu, ale zostanie postawiony na predelli. 19

20 Konieczność zmiany sposobu eksponowania skrzydeł neogotyckich. Nie na linii ołtarza, z boku lub z tyłu 61 Predella, metal 42x158x47 cm Plansza - rozbudowany etykietarz; Grafika + tekst C) Patroni Zakonu Plansza Grafika + tekst 62 Rzeźba, polichromia 81x16x18 cm 3 kg 63 Płaskorzeźba, polichromia 111,5x108x22 64 Rzeźba wym. 61x30 cm 65 Rzeźba wapień, obróbka kamieniarska, gładzony, pierw. poli- Wolnostojąca w gablocie, tak by można było go obejrzeć ze wszystkich stron Na rok duży, do powieszenia na ścianie Wyeksponować z możliwością obejrzenia ze wszystkich stron Zestawiona z 66 20

21 chromowany i złocony wys. 90 cm 66 Rzeźba piaskowiec polichromowany 85x35x20 cm Zestawiona z 65 Obiekty: 67 Plansze: 7 Multimedia: 3 21

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w.

50. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, Krasnobród, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. 49. Chrystus Ukrzyżowany Warsztat lokalny, XIX w. wys. 30 cm. Korpus umieszczony na krzyżu wtórnie. Brak obydwu ramion, uszkodzenia i przetarcia polichromii. Konserwacja pełna w 2007 r. (M. Serafinowicz).

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007

WYSTAWY CZASOWE Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Bursztyn Myrta Wystawa pod patronatem Profesora Władysława Bartoszewskiego Prezentowana od 14 czerwca do 30 września 2007 Centrum Wystawowo-Konferencyjne Zamku Królewskiego na Wawelu Dzieła zadziwiające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO opis wystawy Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Belweder, 7 listopada 2012 r. Wystawa KONCEPCJA MUZEUM JÓZEFA

Bardziej szczegółowo

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej

Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej IKONOSTAS Ikonostas w Cerkwi p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej Ikonostas (gr. eikón oznaczające obraz oraz stásis czyli pozycja, umiejscowienie) ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela miejsce

Bardziej szczegółowo

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA

MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA MUZEUM DLA PRZEDSZKOLAKA - projekt zajęć muzealnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Szczęść Boże Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Kajetan d Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA Kraków, 14.06.2012 Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. 14 września

Bardziej szczegółowo

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 Lesław Cześnik Tel.: 525859804 leslaw.czesnik@muzeum.bydgoszcz.pl polichromowanej; konserwacja ceramiki,

Bardziej szczegółowo

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Wystawa fajek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. W muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Galerii Azjatyckiej (ul. Freta 5), 26 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fajek z kolekcji muzeum

Bardziej szczegółowo

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE.

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. W dniach od 23.08.2014 roku do 28.09.2014 roku, w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. Spotkania,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca)

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca) DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl

Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH. www.zamek.leczyca.pl Muzeum w Łęczycy OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM I AGENCJI EVENTOWYCH www.zamek.leczyca.pl MUZEUM W ŁĘCZYCY Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum - został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transport dzieł sztuki na wystawę DIALOG MIEJSCA w Muzeum Zamkowym w Malborku i z powrotem. I. Szczegółowy opis zamówienia Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVI / 91 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA

SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA SZCZĘŚĆ BOŻE SZLAK PIELGRZYMKOWY W KOPALNI SOLI WIELICZKA Górnicze Szczęść Boże Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt. 5, 13-14) Praca pod ziemią zawsze była związana z wielkim niebezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 328/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii

Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Śladami Benedykta XVI w Austrii i Bawarii Österreich Werbung/ Popp & Hackner Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Wiedeń Mariazell Marktl - Altötting Austrian National Tourist

Bardziej szczegółowo

Smoczyński retrospektywnie.

Smoczyński retrospektywnie. Smoczyński retrospektywnie. Wywiad z Marcinem Lachowskim, kuratorem cyklu trzech wystaw poświęconych twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Rozmawia Ignacy Oboz Ignacy Oboz: Czy wystawy były swoistym dialogiem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Renes. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ramy i oprawy - artystyczna oprawa obrazów - oprawa i aranżacja nietypowych obiektów

Pracownia Renes. ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ramy i oprawy - artystyczna oprawa obrazów - oprawa i aranżacja nietypowych obiektów Pracownia Renes Już od 1996 roku z powodzeniem prowadzimy największą w Polsce pracownię ramiarską i wnętrzarską. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować usługi na najwyższym poziomie. Nasze

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis:

Lp. Nazwa Wymiary i ilość Opis: Lp Nazwa Wymiary i ilość Opis: 1 Kubik wym w cm : 2 Gablota muzealna z kopułą - prosta 60x60x60 6szt 60x60x100 6szt 60x60x120 4 szt szer x głęb x wys x wys kopuły 120x60x90x20 3 sz Kubik wykonany ze sklejki

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE

KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE Kościół Zakonu Kaznodziejskiego miał wielkie znaczenie dla staropolskiego Lublina, świadczy o tym fakt, że jedna z kaplic (Firlejowska) nawiązuje stylem architektonicznym

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2

SIEDZIBA PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KLUCZBORKU KLUCZBORK, UL. KATOWICKA, DZIAŁKA NR EWID. 208/13 I. OPIS TECHNICZNY... 2 STRONA 1 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA... 1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 2. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa

Święty Jakub Apostoł. Syn Zebedeusza i Salome. z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa Święty Jakub Apostoł Syn Zebedeusza i Salome z bratem Janem nosili przydomek synowie gromu jeden z najbliższych apostołów Jezusa poniósł męczeńską śmierć w 44 r. w Palestynie według tradycji wprowadzał

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

różnych działach, najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. W skład Muzeów wchodzą m.in.:

różnych działach, najbogatszą kolekcję dzieł sztuki z całego świata. W skład Muzeów wchodzą m.in.: Będąc w Rzymie, trzeba odwiedzić to miejsce. Wrażenia jakie wyniesiesz po wyjściu z Muzeów Watykańskich są niezapomniane. Muzea Watykańskie (wł. Musei Vaticani) powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak

Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Autorzy: Adam Kulon, Marcin Idczak Jasna GóraG zespół klasztorny zakonu paulinów w w Częstochowie. Jest jednym z najważniejszych niejszych miejsc kultu maryjnego. Na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zator"

WNIOSEK o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zator 1. Dane osobowe kandydata WNIOSEK o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zator" Imiona i nazwisko: GRAŻYNA KORPAL Imiona rodziców: WIESŁAW, MARIA Data i miejsce urodzenia: 19 MAJA 1945R. W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj. Strona 1 z 5 Kłodzko: Konserwacja zespołu rzeźb drewnianych ze zbiorów MZK Numer ogłoszenia: 199474-2009; data zamieszczenia: 18.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Bernard Jesionowski. Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa.

Bernard Jesionowski. Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa. Bernard Jesionowski Malborska Madonna powstanie, zniszczenie i odbudowa. Około 1340 roku dobiegały końca prace związane z rozbudową kościoła zamkowego. Decyzja o umieszczeniu we wschodniej blendzie wielobocznego

Bardziej szczegółowo

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział

Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Meble i wyposażenie - 10 000 zł na każdy oddział Kod Nazwa Ilość Cena brutto Wartość brutto Zdjęcie Opis NS 2723 Blat prostokątny z kolorowym obrzeżem dostępny w 4 kolorach (niebieski, zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

karty pracy, zadania, pytania

karty pracy, zadania, pytania Spacerem po Kłodzku Wycieczka do Kłodzka Opracowanie: Hanna Staniów Karta pracy zajęć dla szkoły podstawowej, klasa VI Cel: poznanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska; budzenie szacunku dla przeszłości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA!

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2. o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 o Temat: Mural - EKO/ FAUNA/ FLORA SZKOŁA! Zajęcia poprzedzone spotkaniem, w trakcie którego zbierane są wśród młodzieży pomysły na plastyczną aranżację wydzielonej we wnętrzu szkoły

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach

Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach Regulamin Muzeum Regionalnego w Bobolicach I Postanowienia ogólne 1 Muzeum Regionalne w Bobolicach, zwane dalej Muzeum działa na podstawie Uchwały Nr XXVI/252/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR KURATORA EDUKACYJNEJ WYSTAWY MOBILNEJ W RAMACH PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH

KONKURS NA WYBÓR KURATORA EDUKACYJNEJ WYSTAWY MOBILNEJ W RAMACH PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH KONKURS NA WYBÓR KURATORA EDUKACYJNEJ WYSTAWY MOBILNEJ W RAMACH PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu otwartego na kuratora wystawy mobilnej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE Zestaw pytań nr 1 ZAŁOGA Nr MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE 1. Jaki napis znajduje się na rzeźbie przy wejściu do Muzeum? (10 pkt)...... 2. W zbiorach Muzeum mamy wiele cennych pamiątek, w tym

Bardziej szczegółowo

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne

Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Czasopismo uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie Wydanie specjalne Spotkanie z archeologiem Pracownik Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera Bartłomiej Banasiak w interesujący sposób

Bardziej szczegółowo

NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU. W Muzeum WOLI, o/mhw ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN. Warszawa 2014

NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU. W Muzeum WOLI, o/mhw ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN. Warszawa 2014 NA KONCEPCJĘ plastyczno- -przestrzenną ekspozycji SALA 1 EKSPONATU W Muzeum WOLI, o/mhw 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN Warszawa 2014 Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która we współpracy z pracownikami

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2 (2014) DLA PROGRAMU KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

BIULETYN NR 2 (2014) DLA PROGRAMU KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO BIULETYN NR 2 (2014) DLA PROGRAMU KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II

Regulamin konkursu plastycznego o Janie Pawle II 1 2 Wiele parafii w swoich Kościołach przygotowuje kaplice ku czci Św. Jana Pawła II jako wotum wdzięczności za pontyfikat i kanonizację największego z rodaków. Coraz częściej buduję się Kościoły pod wezwaniem

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ " ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA"

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/scenariusze-uroczystos/1203,scenariusz-turnieju-wiedzy-dla-uczniow-klas-v-szk OLY-PODSTAWOWEJ-quot-ZABYTKI-SA.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA

ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA ZAMEK TARNOWICE STARE OFERTA WAKACYJNA TARNOWSKIE GÓRY 2012 Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych stanowi jeden z najstarszych i najcenniejszych obiektów regionu śląskiego, będący świadectwem bogatej

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. S T A T U T MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU I. Postanowienia ogólne 1 Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Bardziej szczegółowo

Mini projekt Otwarte zabytki

Mini projekt Otwarte zabytki Mini projekt Otwarte zabytki Temat projektu: Historia zaklęta w zabytku. Otwarte zabytki sztuka zachowywania przeszłości za pomocą nowych technologii. Czas: 6 jednostek lekcyjnych (4 spotkania po 45 min

Bardziej szczegółowo

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I.

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I. ZESTAWIENIE zawartych umów w sprawie dotacji celowych udzielonych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadań konserwatorskich z budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego - DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH

2. SZKATUŁA KRÓLEWSKA ZE ŚWIĄTYTNI SYBILLI W PUŁAWACH W POSZUKIWANIU MUZEUM KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH Cykl poświęcony historii tego najstarszego polskiego muzeum, ludziom, którzy je tworzyli i kształtowali oraz dziełom sztuki i pamiątkom historycznym, które stanowią

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 19.10.2013 ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY

PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 19.10.2013 ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ NAUCZYCIELE PROWADZĄCY ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH SOBOTY 10.00 13.00 NAUCZYCIELE PROWADZĄCY PAŹDZIERNIK 1. 05.10.2013 Adam dyr. Marian Olejniczak 2. 19.10.2013 Adam Gudajczyk TEMAT, CEL I SCENARIUSZ ZAJĘĆ Piękno

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I WARSZTATY Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji. Nauczycielom i rodzicom niewidomych dzieci, a także artystom plastykom polecamy warsztaty tworzenia książek z dotykowymi ilustracjami oraz wystawę

Bardziej szczegółowo

1. Zoo-Aquarium Berlin

1. Zoo-Aquarium Berlin 1. Zoo-Aquarium Berlin wielki ogród zoologiczny połączony z akwariami, terrariami czy insektariami pełne ryb, gadów, płazów i bezkręgowców z najdalszych zakątków Ziemi. Otwarte: von 18.00-24.00 Uhr pokazy

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej?

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Co to jest sanktuarium? Miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte, w

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA

KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA KOLEKCJE WYSTAWY MUZEALIA: PROBLEMATYKA PRAWNA Konferencja naukowa PROGRAM ORGANIZATORZY: Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

"Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn

Bogurodzica jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn "Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna oraz rycerski hymn Bogurodzica - nie znamy dokładnej daty jej powstania; najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII; z powstaniem Bogurodzicy

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania

Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Oferta najmów i prywatnego oprowadzania Muzeum Narodowe w Warszawie oferuje do wynajęcia powierzchnie w Gmachu Głównym oraz na dziedzińcach. To doskonałe miejsce na urządzenie zarówno większych wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Kopia obrazu Dama z gronostajem

Kopia obrazu Dama z gronostajem Kopia obrazu Dama z gronostajem 50 x 65 cm autor: Bogusław Ziółkowski Dama z gronostajem, powszechnie znana jako Dama z łasiczką, to obraz namalowany przez Leonarda da Vinci w Mediolanie między 1483 a

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DZIEJE ZIELONEJ GÓRY I REGIONU 1. Dzieje Zielonej Góry Zwiedzanie z przewodnikiem stałych ekspozycji muzealnych związanych z historią Zielonej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/ 164/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 roku

Uchwała NR X/ 164/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 roku Uchwała NR X/ 164/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Ełku wydarzenia w Ełku w dniach 12-15 maja 2016 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Ełku wydarzenia w Ełku w dniach 12-15 maja 2016 r. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w wydarzenia w w dniach 12-15 maja 2016 r. L.p. Termin i godzina Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia Organizator Miejsce Wstęp/ bilety cena 1. 12-13 maja 2016 r. godz. 8:00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM

WOJEWÓDZKI KONKURS STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI cz. I STOPIEŃ WOJEWÓDZKI GIMNAZJUM CZĘŚĆ I Rozpoznawanie dzieł prezentowanych na slajdach, prawidłowe umieszczenie odpowiedzi w przygotowanym teście. Część I max. 70 punktów

Bardziej szczegółowo

Muzeum w budynkach zabytkowych: wyzwania i możliwości. Janusz Czop Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum w budynkach zabytkowych: wyzwania i możliwości. Janusz Czop Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum w budynkach zabytkowych: wyzwania i możliwości Janusz Czop Muzeum Narodowe w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie - 17 budynków - 9 Oddziałów - 800.000 obiektów Budynki Muzeum : - wszystkie oddziały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. organizator: partnerzy:

Oferta sponsorska. organizator: partnerzy: Oferta sponsorska organizator: partnerzy: Szanowni Państwo, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, w porozumieniu z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, serdecznie zaprasza do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V

Powtórzenie wiadomości II. Klasa V Powtórzenie wiadomości II Klasa V Zadanie 1 Zaznacz poprawną odpowiedź. Sztuki wizualne to: a) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą wzroku b) dyscypliny sztuki, które poznajemy za pomocą słuchu

Bardziej szczegółowo

O KAWIARNI. Idealna lokalizacja przy ul. Św. Antoniego 8 (niedaleko ul. Kazimierza Wielkiego) zapewni szybki i wygodny dojazd na miejsce wydarzenia.

O KAWIARNI. Idealna lokalizacja przy ul. Św. Antoniego 8 (niedaleko ul. Kazimierza Wielkiego) zapewni szybki i wygodny dojazd na miejsce wydarzenia. O KAWIARNI Bike Cafe to kawiarnia położona w samym centrum Wrocławia, w sercu Dzielnicy Czterech Wyznań. Niezwykła aranżacja, eleganckie wnętrza i profesjonalna obsługa sprawią, iż każde spotkanie nabierze

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis

Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis ul. POW 25 90-248 Łódź tel.42 630 17 28 NIP: 725-001-33-78 nowaszkola.com Kod Nazwa Ilość J.Brutto W.Brutto Zdjęcie Opis Szafka z półeczkami WMNS2414 1 589,00 zł 589,00 zł X Szafka z półeczkami X, stelaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

SPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO

SPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Dofinansowano ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św.

Bardziej szczegółowo

RZEKI I LUDZIE. 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie. sobota, 6 czerwca 2015 roku

RZEKI I LUDZIE. 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie. sobota, 6 czerwca 2015 roku RZEKI I LUDZIE XI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie sobota, 6 czerwca 2015 roku 9.30 Rozpoczęcie Festiwalu 9.30-19.00 Życie na podgrodziu

Bardziej szczegółowo