Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich"

Transkrypt

1 2009 Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Kraków, 8 kwietnia 2009 r.

2 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach PARP w perspektywie finansowej jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach NSRO : PO Innowacyjna Gospodarka - budżet 3,9 mld EUR PO Kapitał Ludzki budżet 672 mln EUR PO Rozwój Polski Wschodniej - budżet 2,6 mld EUR Budżet NSRO na lata wynosi 85,6 mld EUR, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy PO w NSRO wdrażanych przez PARP: mld EUR (8,4% budżetu NSRO). 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa,

3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - cele Cel główny: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie roli nauki w życiu gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działania realizowane przez PARP (1/2) Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców: Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Działanie Nazwa działania Budżet działania /poddziałania PO IG 1.4 Wsparcie projektów celowych EUR PO IG 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Poddziałanie Wsparcie dla MSP EUR PO IG 4.1 Wsparcie wdrożeo wyników prac B+R EUR PO IG 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa EUR. PO IG 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym EUR PO IG 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną. Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej EUR PO IG 6.1 Paszport do eksportu EUR PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ,00 EUR PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B ,00 EUR

5 Działanie Przykładowy projekt z Małopolski Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Tytuł projektu Wnioskodawca AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA POJAZDÓW ZA POMOCĄ ROZPOZNAWANIA NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH/TEKSTU ZE STRUMIENI WIDEO PKWiU AutoID Polska S.A. Okres realizacji 1 lutego listopada 2013 Kwota dofinansowania w PLN W zakresie etapu I (1.4): ,63 PLN W zakresie etapu II (4.1): ,00 PLN Cel projektu W zakresie etapu I (1.4): Przeprowadzenie badań mających na celu opracowanie techniki i algorytmów automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo przy założeniu ruchu pojazdu i/lub ruchu kamery a następnie wdrożeniu W zakresie etapu II (4.1): Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu oprogramowania służącego do automatycznej identyfikacji pojazdów na podstawie rozpoznawania tablic rejestracyjnych bezpośrednio ze strumienia wideo Spodziewane efekty realizacji Realizacja projektu zakłada stworzenie efektywnych technik i algorytmów (o charakterze pionierskim nie tylko w skali kraju) do automatycznego rozpoznawania treści ze strumienia wideo. Rezultaty projektu w postaci specjalistycznego oprogramowania będą mieć znaczenie przełomowe w wielu ważnych dziedzinach życia.

6 Działanie Przykładowy projekt z Małopolski Tytuł projektu Wnioskodawca ROZBUDOWA LABOLATORYJNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZO-ROZWOJOWEJ FIRMY BIOCENTRUM Biocentrum Sp. z o.o. Okres realizacji 1 września marca 2009 Kwota dofinansowania w PLN Cel projektu Spodziewane efekty realizacji ,91 PLN Stworzenie unikatowej w skali kraju, konkurencyjnej dla podobnych ofert firm europejskich, platformy badań przedklinicznych. Planowane jest rozszerzenie zakresu badań BioCentrum o szeroki zakres badań ADME (z ang. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion/Elimination) wpisujących się w kanon badań przeprowadzanych na etapie przedklinicznym rozwoju leku. Badania ADME maja na celu wyznaczenie parametrów farmakokinetycznych związku będącego potencjalnym kandydatem na lek. Rezultatem projektu będzie nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratorium z 3 działami badawczo - rozwojowymi: komórkowym i biochemicznym oraz działem syntezy organicznej. Dzięki wyposażeniu oraz zakupowi specjalistycznej aparatury, w ramach poszczególnych działów oferta firmy zostanie poszerzona o nowe usługi badawcze:

7 PO IG - Podział zawartych umów wg województw - MSP (1/2) Mazowieckie Małopolskie Podkarpackie Pomorskie Śląskie Dolnośląskie Łódzkie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie

8 PO IG - Podział zawartych umów wg województw MSP (1/2) Podlaskie Zachodniopomorskie Lubelskie Opolskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Lubuskie Projekty ponadregionalne

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działania realizowane przez PARP (2/2) Bezpośrednie wsparcie dla IOB: Kraków, 8 kwietnia 2009 r. Działanie Nazwa działania Budżet działania/podziałania PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne EUR PO IG 3.3. PO IG 5.1. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie Wsparcie dla MSP Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych EUR EUR PO IG 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną. Poddziałanie Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej EUR

10 Działanie Przykładowy projekt z Małopolski Wnioskodawca Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Okres realizacji Kwota dofinansowania w PLN Cel projektu Opis projektu Zakładane wskaźniki rezultatu 19, 3 mln PLN (4,9 mln EUR) Uruchomienie większej ilości elektrycznych samochodów miejskich, większej ilości magazynów energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, stworzenie systemu automatycznej identyfikacji użytkowników pojazdów elektrycznych pobierających energię. Uruchomienie: 1.lekkie jedno- i dwuśladowe pojazdy elektryczne, 2.klasyczne samochody przerobione ze spalinowych na elektryczne 3.Centrum Monitorowania i Interwencji Floty Pojazdów Elektrycznych; 4.Centrum Badawczo-Rozwojowe Pojazdów Elektrycznych i Odnawialnych Źródeł Energii oraz i funkcjonująca w jego ramach Platforma Wiedzy i Wsparcia Inwestycji 5.ośrodek doświadczalny mikro-energetyki 6.wzorcowy Serwis Elektrycznych Pojazdów, służący do przerabiania i naprawy takich pojazdów Utworzenie nowych miejsc pracy 4 Stworzenie platformy wiedzy i wsparcia inwestycji 1 Transfery technologii 2

11 Podział zawartych umów wg województw - IOB Projekty ponadregionalne Mazowieckie Śląskie Małopolskie Podkarpackie Dolnośląskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Pomorskie Pozostałe W 5 województwach realizowanych jest po 1 projekcie, są to: Świętokrzyskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie i Lubelskie.

12 PO IG podsumowanie naborów z 2008 r. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców i wyczerpanie alokacji rocznej, w przypadku większości wdrażanych działań konkursy były zamykane w terminie od 2 tyg. do ok. 2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia ( , 4.2, 4.4, 8.1, 8.2). Największym zainteresowaniem cieszyło się działanie 4.4. Wyjątkiem jest działanie 5.4 MSP, które cieszy się mniejszym zainteresowaniem. W związku z możliwością dokonywania uzupełnień, na ocenie formalnej odpadało średnio ok. 11% wniosków. Na etapie oceny merytorycznej odpadało średnio ok. 40 % wniosków.

13 Stan realizacji działań PO IG wdrażanych przez PARP - stan na dzień r. Program/działanie Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Zawarte umowy o dofinansowanie Liczba umów Łączna wartość w PLN PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG ,60 PO IG ,00 PO IG ,80 PO IG PO IG ,00 PO IG ,00 PO IG PO IG ,00 PO IG ,00

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - cele Cel główny: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa, wzrost spójności terytorialnej.

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki działania realizowane przez PARP Działanie Nazwa działania Budżet działania/podziałania PO KL 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - projekty wybierane w konkursach. Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności" EUR EUR

16 Projekty finansowane przez PARP ze środków krajowych: Bon na innowacje ( ) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN (7 650 mln PLN rok 2009). Wartość bonu: 15 tys. PLN. Planowana liczba udostępnionych bonów na rok 2009: ok. 500 bonów. Termin naboru wniosków: II kwartał 2009 r. Pożyczka na innowacje wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco. 16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa,

17 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony Informatorium , , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa,

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

3.2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

3.2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 3.2. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA W ramach PO Innowacyjna Gospodarka w województwie łódzkim realizowane są projekty należące do I, II, III, IV, V, VI i VIII priorytetu. Są to: I badania i

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo